Ex.phil., mediefagog samfunnsfag 2012

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Denne katalogen presenterer de nyeste titlene innenfor fagområdene Ex.phil., mediefag og samfunnsfag.

Text of Ex.phil., mediefagog samfunnsfag 2012

 • Katalog 2012

  Ex.phil., mediefag og samfunnsfag 12-

  123-00

  1

  101992 GRMAR Katalog 2012 Samfunnsfag 12-123-001 1201 #03.indd 1 05.03.12 13.52

 • Kontaktinformasjon Ex.phil., mediefag og samfunnsfag

  Vibeke Hegh-Omdalredaktrvho@gyldendal.noTlf: 22 03 43 83

  Helle Borchgrevinkmarkedskonsulenthbo@gyldendal.noTlf: 22 03 43 15

  Denne katalogen presenterer de nyeste titlene innenfor fagomrdet. P www.gyldendal.no/akademisk finner du samlet oversikt over nye og eldre titler.

  101992 GRMAR Katalog 2012 Samfunnsfag 12-123-001 1201 #03.indd 2 05.03.12 13.52

 • 3Ex.phil.

  www.gyldendal.no/akadem

  isk

  HermeneutikkOm forst og fortolke

  Ex.phil. p 123

  ISBN: 97882053908291. utg. 2011 160 s. Pris: 248,-

  ISBN: 97882054003201. utg. 2010 112 s. Pris:198,-

  Hermeneutikk betyr lren om fortolke og forst. I denne korte innfringsboka skisseres hermeneutikkens historiske opp-rinnelse og dens utvikling fra antikken og fram til det 20. rhundret.

  I boka gjengis ulike debatter om fortolk-ning og forstelse. De viktigste teoreti-kerne Origenes og Illyricus i antikk og tid-lig moderne tid, Schleiermacher og Dilthey p 1800-tallet og Gadamer, Habermas og Ricoeur p 1900-tallet presenteres. Dess-uten beskrives de sentrale begrepene som det er ndvendig kjenne til. Hvorvidt her-meneutikk er egen metode for fortolkning av tekster, diskuteres ogs.

  Thomas Krogh

  Sliter du med ex.phil.-pensum eller trenger hjelp til repetere stoffet fr eksamen? Da er dette boka for deg.

  Ex.phil. p 123 gir en kortfattet fram-stilling av bde filosofi- og vitenskaps-historie samt etikk til examen philosop-hicum ved Universitetet i Oslo. Den bestr av sammendrag av samtlige av original-tekstene p pensum og gir i tillegg lettfat-telige tolkninger av de samme tekstene.

  Boka er frst og fremst skrevet for fr-stesemesterstudenter til sttte for lesing, i kollokviegrupper, essayskriving og fore-lesninger.

  Finn Eivind Jor

  Ex.phil.

  101992 GRMAR Katalog 2012 Samfunnsfag 12-123-001 1201 #03.indd 3 05.03.12 13.52

 • 4Mediefag

  Gravende journalistikkMetode, prosess og etikk

  Filosofisk tenkning gjennom dialog

  ISBN: 97882054003131. utg. 2012 Pris: 398,-

  I denne boka gis en grundig innfring i underskende journalistisk metode med gode praktiske eksempler, dokumenterte teknikker som virker, og presseetiske avvei-ninger. Den underskende journalistikken settes inn i et strre samfunnsperspektiv, med srlig vekt p utviklingen av nye digi-tale medier. Hva slags plass den gravende journalistikken har i det nye mediesam-funnet i lys av den konomiske krisen, og hvordan morgendagens gravejournalistikk vil arte seg, diskuteres ogs.

  Boka er skrevet for bde journaliststu-denter og etablerte journalister og andre som graver fordi den gr i dybden og viser hvilke verkty som brukes, utfordringene du mter, og prosessene du m igjennom.

  Boka er forfattet av ledende og prisvin-nende journalister med lang erfaring fra alle mediekanaler og plattformer.

  Guri Hjeltnes og Morten Mller Warmedal (red.)

  ISBN: 97882054139241. utg. 2011 280 s. Pris: 298,-

  Hva kjennetegner en god dialog? Hvorfor kan dialogformen ke forstelsen for filo-sofiske problemstillinger? I denne boka brukes nettopp dialogformen for gi en innfring i filosofisk tenkning. Mlet er at leseren ikke bare skal tilegne seg kunnskap, men ogs oppn forstelse for emnene som presenteres. Dialogen viser at kunnskaps-tilegnelse ikke bare handler om tilegne seg ferdig mening, men at kunnskap og for-stelse utvikler seg i vekslingen mellom sprsml og svar.

  Boka er frst og fremst skrevet for ex.phil.-studenter til sttte for lesing, i kollokviegrupper, essayskriving og foreles-ninger. I tillegg vil den vre aktuell som introduksjon til dialogformen og hvordan denne kan brukes i undervisning og kunn-skapstilegnelse.

  Bjrn Olav Roaldseth

  Mediefag

  101992 GRMAR Katalog 2012 Samfunnsfag 12-123-001 1201 #03.indd 4 05.03.12 13.53

 • TV-reportasjenNyhetsjournalistikk

  ISBN: 97882054003061. utg. 2010 Pris:248,-

  Denne boka viser hvordan en TV-reportasje best kan lages, og hva som skal til for lykkes som TV-journalist. Vekten er lagt p hvordan form og innhold kan virke sammen uten at det ene skygger for det andre. Det skape en klar og tydelig TV-fortelling uten at journalistikken svekkes innholdsmessig, er ledetrd for boka.

  I boka presenteres reportasjearbeidets faser og metoder fra id og research til evaluering. Det er lagt vekt p gjre teori relevant for praktisk journalistisk virke. Mlet med boka er gjre vordende TV-journalister tryggere nr de selv skal i ilden, og tilby en metode som gir grunnlag for lage bedre TV-reportasjer.

  Olav Njaastad

  ISBN: 97882054263441. utg. 2012 118 s. Pris: 248,-

  Nyhetsarbeidet er kjernen i det journalis-tiske oppdraget. Hovedmlet med denne boka er drfte nyhetsbegrepet og belyse journalistens samfunnsrolle, nyhetsutvik-lingen, etiske problemstillinger og objek-tivitetskravet som journalisten mter i sitt arbeid. Et annet ml er vise hvordan det kaotiske og ofte tilfeldige daglige nyhets-bilde blir til.

  Nyheter er ferskvarer. De har kort levetid og blir fort gamle og uinteressante, men vi kan ikke tenke oss et samfunn uten. En fri og uregulert nyhetsstrm er et av de vesentligste kjennetegnene p et demokra-tisk samfunn.

  Boka er skrevet for bde medie- og jour-naliststudenter og etablerte journalister.

  Olav Njaastad

  101992 GRMAR Katalog 2012 Samfunnsfag 12-123-001 1201 #03.indd 5 05.03.12 13.53

 • De norske trygdeneFramvekst, forvaltning og fordeling

  Introduksjon til statsvitenskap

  ISBN: 97882054039012. utg. 2010 376s. Pris:398,-

  Alle innbyggere vil i lpet av livet motta en eller annen form for trygd, og rundt en fjerdedel av den voksne befolkningen har til enhver tid trygd som hovedinntekt.

  Hva har formet trygdene, og i hvilken grad er de tilpasset befolkningens behov og de samfunnsmessige utfordringene i rene som kommer?

  Dette er bare to av sprsmlene som diskuteres i denne boka. Endringene som flge av NAV-reformen vil ogs bli diskutert.

  Alle kapitlene er reviderte og oppda-terte, og det har ogs kommet til et nytt kapittel som diskuterer innvandreres tryg-derettigheter.

  Ann-Heln Bay, Aksel Hatland, Tale Hellevik, Charlotte Koren (red.)

  ISBN: 9788205424425Kommer juni 2012

  I denne boka gis det en introduksjon til statsvitenskapens grunnleggende sprs-ml og svar. Statsvitenskapens framvekst som tema og vitenskapelig disiplin beskri-ves. Dessuten presenteres sentrale begre-per, og den metodiske pluralismen i faget diskuteres.

  Den statsvitenskapelige forskningspro-sessens ulike deler problem, teori, metode, materiale og resultat har ftt en sentral plass i boka. Forfatterne tar ogs opp hva det innebrer studere statsvitenskap ved universitet og hgskoler. Boka egner seg for bachelorstudenter i statsvitenskap som nsker en introduksjon til faget.

  Bjrn Badersten og Jacob Gustavsson

  Sosialantropologi, sosiologi og statsvitenskap

  101992 GRMAR Katalog 2012 Samfunnsfag 12-123-001 1201 #03.indd 6 05.03.12 13.53

 • 7www.gyldendal.no/akadem

  iskS

  osialantrop

  ologi,

  sosiologi og statsvitenskap

  RusBruk, motiver, skader, behandling,

  forebygging, historie

  Den norske velferdsstaten

  ISBN978820539068-3. utg. 2009 423s. Pris:448,-

  Rusmidler er et felt hvor alle mener de har et noks riktig bilde av situasjonen, og hvor svrt mange mener vite hva ls-ningene er.

  Men bde mediebildet og nedarvede forestillinger er misvisende og feil p mange punkter. Feiloppfatninger er derfor utbredt, ogs blant prrende, politikere og folk i helse- og sosialtjenesten som p ulike mter har med rusproblemer gjre.

  Hans Olav Fekjr er en av vre mest anerkjente fagfolk p rusproblematikk. I Rus tar han for seg hele bredden av rusfel-tet med forskningsbasert dokumentasjon. Mye av stoffet er lite kjent, og vil overraske mange. Det gir nye perspektiver til alle som mter rusproblemer i sitt arbeids- eller privatliv, og til andre interesserte.

  I denne 3.utgaven av boka er det fore-tatt omfattende oppdateringer nr det gjel-der forskning, statistikk, lover og tiltak.

  Hans Olav Fekjr

  ISBN: 97882053908434. utg. 2011 366 s. Pris: 468,-

  Denne boka gir en innfring i den norske velferdsstatens idmessige, politiske og konomiske grunnlag. Egne kapitler er viet velferdsstatens viktigste omrder, nemlig trygd og arbeid, familie, sykehus, psykisk helsevern, helse- og omsorgstjenester, funksjonshemmede og innvandring. Norge i mte med Europa er ogs et eget kapittel.

  Velferdsstaten i Norge har vrt i sterk vekst fram til i dag mlt i utgifter og per-sonell. Men samtidig har behovene endret seg. Flere dyptgripende reformer er gjen-nomfrt for mte de nye utfordringene. Dette diskuteres med utgangspunkt i ny kunnskap.

  Denne nye utgaven er ikke bare opp-datert med nytt materiale. Flere kapitler er skrevet helt om, og nye temaer er truk-ket inn.

  Aksel Hatland, Stein Kuhnle ogTor Inge Romren (red.)

  ISBN: 9788205408159Kommer mai 2012

  Hva kjennetegner kvalitativ forskning og kvalitative forskningsmetoder? Hvordan brukes en kvalitativ tilnrming i ulike fag? Og, hvorfor er kvalitative forskningsmeto-der i stadig mer bruk?

  I denne boka beskrives og diskuteres hele det kvalitative metodeforlpet. Dessuten gis en introduksjon til det kvalitative hnd-verket.

  Kvalitative forskningsmetoder er mang-foldige og preger p ulike mter humanis-tiske, samfunnsvitenskapelige, helsefaglige og sgar naturvitenskapelige fag.

  Mlet er f fram hvordan kvalitativ forskning kan defineres og utfres p tvers av fag- og vitenskapstradisjoner. Boka gir