أRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 10. TRINN 2017/2018 ... أRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 10. TRINN 2017/2018 Emne

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of أRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 10. TRINN 2017/2018 ... أRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 10. TRINN 2017/2018...

 • ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 10. TRINN 2017/2018

  Emne/ tema

  Tidsbr uk

  Dette sier LK-06 Mål for opplæringen er

  at eleven skal kunne

  Læringsmål Lærestoff/ kilde Lokal forankring

  Ekskursjoner o.l.

  Vurderingsfo rm

  Demokrati UKE 34-37

  - reflektere over samfunnsfaglege spørsmål

  ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og

  papirbaserte kjelder og

  diskutere formål og relevans til kjeldene

  38. gjere greie for korleis

  ulike politiske parti fremjar

  ulike verdiar og interesser, knyte dette til aktuelle

  samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn

  39. gjere greie for politiske institusjonar i Noreg og

  deira rollefordeling og samanlikne dei med

  institusjonar i andre land

  40.gje døme på kva

  samarbeid, medverknad og demokrati inneber

  nasjonalt, lokalt, i

  organisasjonar og i skolen

  Kunne hente informasjon fra ulike kilder og bruke denne i en refleksjon over et gitt

  samfunnsfaglig spørsmål

  Være i stand til å forklare hva politikk er, og

  hva politikere gjør.

  Kunne vite hva de største politiske partiene heter, hva de står for og hvem de

  samarbeider med. Kunne peke på forskjellen på venstresiden,

  sentrum og høyresiden i norsk politikk

  Kunne gjøre rede for forskjellen mellom

  lokal, nasjonal og internasjonal politikk.

  Kunne argumenter for egne synspunkt.

  Kunne gjøre greie for kommunalt,

  fylkeskommunalt og statlig nivå i forvaltningen, samt kunne beskrive

  sametingets rolle

  Kunne forklare forskjellen mellom regjering

  og storting.

  Kjenne til rollene til statsråd og departement.

  Kunne sammenlikne de politiske institusjonene med de i minst et annet land.

  Lese: SAMFUNNSKUNNSKAP S. 87-

  127 KAP. 5, 6, 7

  Avis i skolen – Valg

  Valg av elevrådsrepresentanter

  Lese og tolke partiprogram

  Muntlig: Drøfte innholdet i forskjellige partiprogram,

  sammenlikne. Presentere et parti og dets standpunkter i en

  sak.

  Skrive: Skrive debattinnlegg

  Regning: Beregne oppslutning,

  flertall, antall kandidater til

  fylkesting eller kommunestyre.

  Digitalt: https://www.reddbarna.no/barn

  asvalg Kahoot fra kortfilmer

  Tverrfaglig norsk skriftlig

  hovedmål: Eleven skal

  kunne skrive

  debattinnlegg med saklige

  argumenter. Argumentere

  for en politisk

  sak.

  Konkurranse: Elevene spår

  resultatet av

  stortingsvalget 2017?

  Besvarelsene sendes til

  Stortinget via

  elektronisk skjema.

  Svarfrist: fredag 8.

  september

  2017.

  Barnas valgdag Frist

  7.september

  https://www.r

  https://www.reddbarna.no/barnasvalg https://www.reddbarna.no/barnasvalg https://easyfact.no/reply/wgdcmzvblx https://easyfact.no/reply/wgdcmzvblx https://www.reddbarna.no/barnasvalg

 • Kunne forklare hva demokrati er og hva det

  innebærer for elevråd, ungdomsråd, og andre organisasjoner, samt i politiske

  organer og institusjoner.

  eddbarna.no/b

  arnasvalg

  Målprøve

  Den kalde

  krigen

  Uke

  39-41

  - vise korleis hendingar

  kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og

  ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd

  som fakta og sanning

  28. drøfte årsaker til og

  verknader av sentrale internasjonale konfliktar

  på 1900- og 2000-talet

  Kunne finne minst to ulike kilder som dekker

  samme historiske hendelse/ person

  Argumentere for hvordan ideologi påvirker synet på hva som blir opplevd som fakta og

  sannhet.

  Forklare den historiske bakgrunnen for

  konflikten i Midtøsten og gjøre rede for Midtøsten under den kalde krigen

  Beskrive den arabiske frigjøringskampen

  Gjøre rede for frigjøringskamper og beskrive forholdet mellom landene i Europa etter 2.

  Verdenskrig

  Beskrive forholdet mellom Sovjetunionen og

  USA etter 2. verdenskrig og hvilken rolle atombomben og frykt spilte i

  våpenkappløpet. Vite hvilken rolle propaganda kan spille i en pågående maktkamp

  Forklare hovedforskjellene mellom

  kommunisme og demokrati som

  styreform/ideologi

  Forklare hva Trumandoktrinen og Marshallhjelpa gikk ut på

  Forklare hva som skjedde i Øst-Tyskland og Berlin etter 1945

  Harald Skjønsberg: Underveis

  Historie 10, Gyldendal Norsk Forlag 2008 Lese: Historie s. 11-64, kap. 1-4.

  Skrive: Lage et prosjekt- eller temaarbeid om enten konflikten

  i Midtøsten, eller den kalde krigen. Skrive manus.

  Oppgaver i lærebok, samt

  definere begrep

  Muntlig: Presentere prosjekt- eller temaarbeidet, drøfte

  relevante begrep med elevene

  Drøfte begrepene imperialisme og kolonialisme, samt diskutere

  disse opp mot bakgrunn, årsak og virkning.

  Digitalt: Bruke nettsteder som Globalis for å fordype seg/bli

  bedre kjent med tidligere kolonistater

  Bruke presentasjonsverktøy,

  søke og velge ut relevant kildemateriale

  Se dokumentar på NRK

  https://tv.nrk.no/serie/etter-

  hitler/KOID28005315/sesong- 1/episode-1

  Individuelt

  arbeid med utvalgt

  konflikt: Cuba-krisen,

  Vietnamkrigen

  , Koreakrigen eller

  Oppløsningen av Jugoslavia.

  Individuell karakter

  https://www.reddbarna.no/barnasvalg https://www.reddbarna.no/barnasvalg https://tv.nrk.no/serie/etter-hitler/KOID28005315/sesong-1/episode-1 https://tv.nrk.no/serie/etter-hitler/KOID28005315/sesong-1/episode-1 https://tv.nrk.no/serie/etter-hitler/KOID28005315/sesong-1/episode-1

 • Kunne redegjøre kort for bakgrunnen til

  Koreakrigen, Vietnamkrigen og Cubakrisen

  Kunne peke på sentrale personer og viktige framskritt mellom 1980 og 1989, som førte

  til at den kalde krigen opphørte

  FN og menneske

  - rettigheter

  Uke 42-43

  FN-

  dagen

  24 okt.

  Inter- nasjon

  aldag

  28. okt.

  OD

  29.okt.

  22.drøfte ideal om menneskeverd,

  diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk

  og notidig perspektiv

  41. gjere greie for

  hovudprinsippa i FN-pakta, FNs

  menneskerettserklæring

  og sentrale FN- konvensjonar, mellom

  anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise

  korleis dei kjem til syne i

  lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på

  menneskerettar

  45. gjere greie for

  omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og

  vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis

  den einskilde og

  samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme

  Kunne gjøre greie hovedinnholdet i FNs menneskerettighetserklæring. Kunne drøfte konsekvenser av brudd på

  menneskerettighetene for enkeltpersoner og

  samfunn.

  Kjenne til flere menneskerettighets- organisasjoner og deres arbeid.

  Kjenne til begrepet det flerkulturelle samfunnet Kunne gjøre rede for begrepene:

  a) holdninger

  b) fordommer c) rasisme

  d) integrering e) assimilasjon

  f) diskriminering

  g) Vurdere hvordan holdninger kan bli påvirket, og hvordan du selv og

  samfunnet kan h) motarbeide fordommer og rasisme.

  i) Kjenne til en eller flere antirasistiske

  organisasjoner og rollen til barne-, likestillings- og inkluderingsminister.

  Lese: Samfunnskunnskap s. 67-81,

  kap. 4 og s. 191-198, kap. 11

  OD og

  menneskerettighetserklæringen, Nettsider til

  menneskerettighetsorganisasjon er, ILO-konvensjonen.

  OD og internasjonal dag

  TAR-uke

  Skrive: Lage veggavis

  om rasisme, diskriminering

  eller brudd på

  menneskeretti gheter Hvilke av menneskeretti

  ghetene er

  viktigst? Argumenter

  for ditt valg. Manus til

  kortfilm.

  Muntlig:

  Presentasjon av dine valg av

  mennske-

  rettigheter.

  Målprøve

 • Massemed

  ia

  Uke 44

  -identifisere

  samfunnsfaglege argument, fakta og

  påstandar i samfunnsdebattar og

  diskusjonar på Internett,

  vurdere dei kritisk og vurdere rettar og

  konsekvensar når ein offentleggjer noko på

  Internett

  Vite om reklamens makt – påvirkes vi?

  Lære nettvett og vite hvilke regler som

  gjelder på internett

  Strand/Strand: Underveis

  Samfunnskunnskap 10, Gyldendal Norsk Forlag 2008. s.

  33, 133-151

  Avis i skolen

  Individelet og i gruppe. Samtale og diskusjoner

  Internett www.dubestemmer.no

  Tverrfaglig

  med norsk

  Målprøve

  Fattig-rik Uke 45-46

  37. kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av

  verda, forklare dei store

  skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for

  jamnare fordeling

  25.gjere greie for

  teknologiske o