Informasjonsm£¸te om avslutning av 10. trinn tirsdag 8. mai ... - norsk - matematikk - engelsk - samfunnsfag

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Informasjonsm£¸te om avslutning av 10. trinn tirsdag 8. mai ... - norsk - matematikk -...

 • Oslo kommune Utdanningsetaten

  Nordberg skole

  Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn

  tirsdag 8. mai 2018

  Nordberg skole – den beste starten på fremtiden!

 • Oslo kommune Utdanningsetaten

  Nordberg skole

  Agenda

  1. Skriftlig eksamen

  2. Muntlig eksamen

  3. Standpunktkarakter

  4. Klagefrister

  5. Avslutning av skoleåret og vitnemålsutdeling

  6. Informasjon om inntak til videregående skole

  2

 • Oslo kommune Utdanningsetaten

  Nordberg skole

  1. Skriftlig eksamen Onsdag 9. mai Opplysning om trekkfag kl.09.00 i klasserommet

  Undervisning med faglærer etter midttimen

  Mandag 14. mai Fagdag i matematikk

  Tirsdag 15.mai Forberedelsesdag i matematikk

  Onsdag 16. mai Eksamen i matematikk

  Onsdag 23. mai Fagdag i engelsk og norsk

  Torsdag 24. mai Forberedelsesdag i engelsk

  Fredag 25. mai Eksamen i engelsk

  Mandag 28. mai Forberedelse norsk

  Tirsdag 29. mai Eksamen i norsk hovedmål

  Onsdag 30. mai Eksamen i norsk sidemål

 • Oslo kommune Utdanningsetaten

  Nordberg skole

  4

  Forts. skriftlig eksamen

  • Norsk og engelsk har nettbasert materiell med forberedelsestid

  • Elevene vil få veiledning av faglærere i forberedelsestiden

  • Eksamen varer i 5 timer i alle fag

  • Prøven begynner klokka 09.00 alle dager

  • Oppmøte senest 30 minutter før prøven starter (08.30)

  • Blir eleven syk på eksamensdagen - ring skolen (22 58 49 00) og gi beskjed før kl. 08.30 samme dag

  • Sykemelding må leveres skolen så raskt som mulig og innen 3 dager etter prøvedagen

 • Oslo kommune Utdanningsetaten

  Nordberg skole

  Hjelpemidler

  Eksamen i norsk og engelsk

  Alle hjelpemidler er tillatt. Ude har plukket ut et utvalg nettbaserte

  ressurser som kan brukes. Nettsider som tillater kommunikasjon er ikke

  tillatt. Oversettelsesprogrammer er heller ikke tillatt.

  Se eksamensveiledningene!

  Eksamen i matematikk

  Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.

  Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av internett eller andre

  verktøy som tillater kommunikasjon.

  Se eksamensveiledningen!

  5

 • Oslo kommune Utdanningsetaten

  Nordberg skole

  6

  Eksamensreglement for eksamensdagen

  • Eget reglement for eksamensdagen skal leses høyt for alle elever

  • Det er ikke tillatt med mobiltelefon m.m. i eksamenslokalet

  • Elever som ikke retter seg etter de reglene som gjelder, risikerer å bli

  bortvist fra prøven

  • Elever som fusker, forsøker å fuske eller å hjelpe andre elever i å

  fuske, blir uten videre bortvist fra prøven og får prøven annullert

  • Før prøven tar til, må elevene kontrollere at de ikke har tatt med seg

  noen ulovlige hjelpemidler som f.eks. mobiltelefon

 • Oslo kommune Utdanningsetaten

  Nordberg skole

  7

  Tilrettelegging

  • Elever som har krav på forlenget tid (sykdom eller allergier) leverer

  søknad til kontoret i 3. etg. Frist var fredag 4. mai!

  • Ved søknad om forlenget tid skal legeattest vedlegges

  • Elever som har krav på lydfiler etc. vil få dette.

  • Annen tilrettelegging

 • Oslo kommune Utdanningsetaten

  Nordberg skole

  2. Muntlig eksamen

  Onsdag 13. juni Opplysning trekkfag gruppe 1 i aulaen kl. 09.00

  Torsdag 14. juni Forberedelsesdag

  Fredag 15. juni Muntlig eksamen

  Fredag 15. juni Opplysning trekkfag gruppe 2 i aulaen kl. 09.00

  Mandag 18. juni Forberedelsesdag

  Tirsdag 19. juni Muntlig eksamen

  8

 • Oslo kommune Utdanningsetaten

  Nordberg skole

  9

  Muntlig eksamen • Elevene kan gå opp i gruppe, par eller individuelt

  • Prøvetiden er inntil 30 minutter per elev (ved par nok tid til at individuell

  vurdering sikres)

  • Forberedelsesdager; faglærere veileder elevene på skolen

  • Det kan være muntlig eksamen i:

  - norsk

  - matematikk

  - engelsk

  - samfunnsfag

  - naturfag

  - krle

  - fremmedspråk (spansk, tysk, fransk, norsk- og engelsk fordypning)

 • Oslo kommune Utdanningsetaten

  Nordberg skole

  10

  Vurdering – muntlig eksamen

  • Elevene vil bli vurdert etter vurderingskriterier som er gjort kjent før eksamen.

  • Sensor skal drøfte karakterfastsettingen med faglærer, men oppstår det uenighet, bestemmer den eksterne sensor karakteren.

  • Karakteren settes etter hver elev og eleven får denne vurderingen fortløpende.

  • Ved muntlig eksamen kan du bare klage dersom det er gjort formelle feil.

 • Oslo kommune Utdanningsetaten

  Nordberg skole

  11

  3. Standpunktkarakter - Sluttvurdering

  • Standpunktkarakterer i fag

  (10.trinn + mat og helse og musikk 9.trinn + valgfag)

  • Endelige karakterer i orden og oppførsel

  • Eksamenskarakterer

  • Frist for å informere elevene om standpunktkarakterer er fredag 8. juni

 • Oslo kommune Utdanningsetaten

  Nordberg skole

  12

  Varslingsplikt

  • Eleven og foreldrene skal få skriftlig varsel dersom eleven står i fare

  for ikke å få standpunktkarakter i ett eller flere fag, eller står i fare for

  nedsatt karakter i orden og oppførsel.

 • Oslo kommune Utdanningsetaten

  Nordberg skole

  13

  Klagerett

  • Det er adgang til å klage på alle karakterer som skal føres på

  vitnemålet

  • Klageretten er i henhold til ”Forskrift til opplæringslova Kap. 5”

  • Klagen må være skriftlig

  • Klagen sendes rektor

  • Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans. Rektor sender

  klagen og uttalelser fra skolen til Fylkesmannen

  • Klagefristen er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunktet elev eller

  foresatte er gjort kjent med karakteren / eller tidspunktet der karakteren

  er frigitt

 • Oslo kommune Utdanningsetaten

  Nordberg skole

  14

  Forts. klagerett

  • Hvis du får medhold i klagen din, sender Fylkesmannen saken tilbake

  til skolen. Rektor og faglærer skal da foreta en ny vurdering. Rektor

  setter endelig karakter. Avgjørelsen skal begrunnes.

  • Du kan ikke klage på den endelige karakteren

  • Karakteren vil ikke ha betydning for inntak til videregående skole

 • Oslo kommune Utdanningsetaten

  Nordberg skole

  15

  Utdeling av vitnemål

  Onsdag 20. juni kl 18.00 blir det avslutning for

  10. trinnselever og foresatte med utdeling av vitnemål.

  Invitasjon kommer senere, hold av datoen!

 • Oslo kommune Utdanningsetaten

  Nordberg skole

  Fravær på vitnemålet

  I grunnskolen skal alt fravær fra og med 8. årstrinn føres på vitnemålet,

  jf. forskrift til opplæringsloven § 3-41.

  Fraværet skal føres i dager og timer, jf. Rundskriv UDir-08-2009 vedlegg

  1, pkt. 1.1.

  Enkelttimer skal ikke konverteres til dager.

  Lenke til rundskriv UDir-08-2010:

  http://www.udir.no/Rundskriv/Rundskriv-2010/Udir-8-2010-

  Kunnskapsloftet/

  16

  http://www.udir.no/Rundskriv/Rundskriv-2010/Udir-8-2010-Kunnskapsloftet/

 • Oslo kommune Utdanningsetaten

  Nordberg skole

  Fratrekk av fravær på vitnemålet

  Det er mulig å søke fratrekk av fravær for inntil ti dager for følgende:

  • Innvilget permisjon

  • Dokumentert (legeerklæring) fravær f.o.m. 4. fraværsdag som skyldes

  helsegrunner

  • Dokumentert (legeerklæring) fravær f.o.m. 1. fraværsdag som skyldes

  funksjonshemming eller kronisk sykdom

  • Det er ikke mulig å konvertere enkelttimer til dager

  • Søknadsfristen er 1. juni 2018 – eget skjema legges på

  hjemmesiden!

  17

 • Oslo kommune Utdanningsetaten

  Nordberg skole

  18

  Ytterligere informasjon ang. eksamen

  • Skolens hjemmesider – under eksamen https://nordberg.osloskolen.no/

  • Utdanningsetatens hjemmesider www.Utdanningsetaten.oslo.kommune.no

  • Utdanningsdirektoratets hjemmesider

  www.udir.no

  • Forskrift til opplæringsloven

  www.lovdata.no

  https://nordberg.osloskolen.no/ http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/ http://www.udir.no/

 • Oslo kommune Utdanningsetaten

  Nordberg skole

  Om inntak til videregående skoler

  • Karakterer:

  • Nordberg skole sender avgangskarakterene elektronisk til

  Utdanningsetaten. Elever som søker friskoler/ privatskoler, må selv

  sende kopi av vitnemålet sitt til den aktuelle skolen

  • Svarfristen:

  • Første inntak er klart ca. 10. juli. Du får beskjed på e-post og SMS at

  det er klart (inntaket er altså papirløst). Du har 8 dagers svarfrist

  hvis du IKKE har registrert forhåndssvar. Forhåndssvar kan

  registreres fram til og med 29. juni på www.vigo.no

  • Andre inntak er klart ca. 13. august. Du svarer på tilbu