of 34 /34
FISKALNA POLITIKA

EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

  • Author
    others

  • View
    33

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf ·...

Page 1: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

FISKALNA POLITIKA

Page 2: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

Fiskalna politika i fiskalni sistem su međusobno uslovljene i povezane.

Institucionalni okvir u kojem se provodi fiskalna politika jedne države naziva se fiskalni sistem.

Fiskalna politika uključuje politiku oporezivanja (prikupljanje prihoda) na jednojstrani, te državne izdatke (politika budžetskih izdataka) na drugoj strani.

Fiskalna politika predstavlja politiku upravljanja javnim prihodima I javnimrashodima čiji osnovni instrumenti su porezi i javna potrošnja .

Page 3: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

zaduživanje.

sistem javnih rashoda i

sistem javnih prihoda,

Fiskalni sistem obuhvata :

Page 4: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

Javni prihodi predstavljaju sredstva kojaprikuplja država i druga javno-pravna tijela i

koristi ih za finansiranje javnih potreba izsvoje nadležnosti.

Javni prihodi su novčana sredstva kojadržava prikuplja radi pokrivanja javnih

rashoda.

Udio javnih prihoda u društvenomproizvodu se u ekonomski najrazvijenijimzemljama svijeta krede između 1/3 i 1/2.

Page 5: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

Prihodi države, javni prihodi, imaju sljedede karakteristike:

da se ubiraju u novcu,

da se ubiraju redovno godišnje,

da služe podmirivanju troškova koji imaju opšti karakter.

Page 6: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

Razvoj javnih prihoda mogude je spoznati kroz razvoj pojedinih društveno –ekonomskih formacija, i to:

- u prvobitnoj zajednici bili su darovi kojima su se zadovoljavale javne potrebe,koje su bile po obimu skromne.

- Robovlasničke države razvile su i primjenjivale razne modele prikupljanja sredstava, koristila se robovska radna snaga, ratni plijen, pljačka, prihodi od državne imovine i monopol (monopol kovanja novca, monopol proizvodnje i prodaje soli), porezi, carine itd.

- U feudalnom društvu prihodi su: feudalna renta, prihodi od domena (imanja) i regala (prava), porezi, akcize, takse, javni zajmovi i oblik prihoda koji je pobjednik ubirao od pobjeđenog (tribut).

- U kapitalističkom društvu oko 80% - 90% državnih potreba kapitalističke zemlje podmiruju porezima.

Page 7: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

Porezni sistem jedne zemlje predstavlja skup poreza, taksi, doprinosa, i drugih javnih prihoda i dadžbina uvedenih u jednoj zemlji.

Porez predstavlja instrumenat javnih prihoda kojim država, uključujudi i nižeoblike političko-teritorijalne zajednice, od subjekata pod njenom poreskom vlašduprinudno uzima novčana sredstva, bez neposredne protivusluge, u svrhupokrivanja svojih finansijskih potreba i postizanja drugih, prvenstvenoekonomskih i socijalnih ciljeva.

Page 8: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

- sistema direktnih poreza - to su oni porezi koje poreski obveznik neposredno plada i nije ih u mogudnosti prevaliti na neki drugi porezni subjekt

- sistema indirektnih poreza - to su porezi koje poreski obveznik prevaljuje na neko drugo lice, obično je to potrošač

Poreski sistem Bosne i Hercegovine, sastoji se iz:

Page 9: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno
Page 10: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno
Page 11: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

U Poreznom sistemu BiH indirektni porezi su :

•carine,• akcize,• putarine,• porez na dodatu vrijednost

Page 12: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno
Page 13: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

Tabela . Naplata indirektnih poreza za period 2005-2017

Godina Bruto prihodi (u milionima KM)

2005. 2138

2006. 4469

2007. 5278

2008. 5863

2009. 5171

2010. 5530

2011. 5878

2012. 5872

2013. 5882

2014 6240

2015 6363

2016 6638

2017 7020

Page 14: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

Oporezuje se samo razlika u cijeni koja nastaje u drugoj fazi prometa. Na ovaj način se otklanja nadoporezivanje, pladanje poreza na porez, što je prisutno kod bruto svefaznog i višefaznog poreza.

Osnovna karakteristika poreza na dodatu vrijednost sastoji se u tome što se za poresku osnovicu u svakoj fazi prometa uzima samo dodatna vrijednost stvorena u datoj fazi prometa.

Porez na dodatu vrijednost je savremeni oblik opšteg poreza na promet koga su uvele skoro sve razvijene zemlje.

Page 15: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

Primjena PDV se zasniva na sljededim poreznim pravilima:

svaka isporuka mora biti oporezovana, ako nije oslobođena posebnom odredbom,

Ni jedna isporuka dobara i usluga ne smije biti obuhvadena porezom dva ili više puta,

porez na dodanu vrijednost u isporukama dobara i usluga u poduzetničke svrhe mora biti putem “pretporeza“ odbijen,

Page 16: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

Akciznim proizvodima, odnosno proizvodima koji se oporezuju posebnim porezom- akcizom, u Bosni i Hercegovini smatraju se:

1. derivati nafte; 2. duhanske prerađevine; 3. bezalkoholna pida; 4. alkohol i alkoholna pida; 5. pivo i vino i 6. kafa (sirova, pržena, mljevena i ekstrati kafe).

Page 17: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

Zakonom o akcizama u BiH propisana je i obaveza

obračunavanja i pladanja putarine koja se

obračunava po litru naftnih derivata (dizel-goriva,

motorni benzin-bezolovni motorni benzin), a koja je do donošenja ovog zakona bila regulisana entitetskim

propisima.

Prihodi po osnovu akciza upladuju se na Jedinstveni račun Uprave za indirektno

oporezivanje, a njihova raspodjela vrši se u skladu sa Zakonom o uplatama na

jedinstveni račun i raspodjeli prihoda

Page 18: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

Na nivou BiH formirana je Uprava za indirektno oprezivanje, koja ima svoje regionalne centre i filijale širom BiH kojaje odgovorna za prikupljanje poreza na dodatu vrijednost, carina, akciza i putarine.

Sjedište UIO je u Banjoj Luci. Aktivnosti na terenu odvijaju se kroz četiri regionalna centra - Sarajevo, Banja Luka, Tuzla i Mostar, te 30 carinskih ispostava i 59 carinskih referata, od čega je 40 cestovnih graničnih prelaza, 4 zračna, 8 željezničkih, 3 poštanska granična prelaza i 4 slobodne zone.

Page 19: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

Sektori Uprave za indirektno oporezivanje su:

- Sektor za poreze,

- Sektor za carine,

- Sektor za provođenje carinskih i poreskih zakonskih propisa,

- Sektor za poslovne usluge,

- Sektor za informacione tehnologije.

Page 20: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

- utvrđuje pravovremenost, zakonitost i pravilnost podnesenih poreskih prijava i drugih isprava;

vodi poresko knjigovodstvo;

vrši prijem poreskih prijava i drugih isprava, vodi obaveze po osnovu indirektnih poreza u poreskom knjigovodstvu, vrši naplatu i povrat indirektnih poreza;

vodi jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza i dodjeljuje im odgovarajudi identifikacioni broj;

U okviru prava i dužnosti predviđenih zakonom, UIO je nadležna da:

Page 21: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

utvrđuje poresku osnovicu i poresku obavezu obveznika indirektnih poreza na osnovu poreskih prijava, isprava, poslovnih knjiga, evidencija obveznika i drugih dokaza, uključujudi i primjenu indirektnih metoda dokazivanja;

obavlja provjeru, ograničenu provjeru i kontrolu obveznika indirektnih poreza;

- sprečava, otkriva i istražuje carinske, poreske i druge prekršaje, te, u skladu s uputstvima nadležnog tužioca, vodi aktivnosti u vezi s istragom krivičnih djela vezanih za indirektno oporezivanje i nadležnim organima podnosi prijave za povredu propisa o indirektnom oporezivanju;

Page 22: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

- prati izvršavanje ugovornih obaveza između UIO i komercijalnih banaka;

- vodi prvostepeni i drugostepeni upravni postupak;

- vrši obradu i praćenje statističkih podataka o indirektnim porezima;

- planira i provodi obuku zaposlenih u određenim oblastima, zavisno od ukazane potrebe;

- prikuplja i obrađuje podatke o utvrđenim i naplaćenim porezima;

- vodi jedinstveni račun i vrši naplatu prihoda po osnovu indirektnih poreza, doznačavanje i raspodjelu prihoda po osnovu indirektnih poreza na način reguliran zakonom;

Page 23: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

Obavezna registracija PDV obveznika je za ona lica koja samostalno obavljaju privrednu djelatnost (proizvođači, trgovci, pružaoci usluga, eksploatacije prirodnih resursa, poljoprivrede, šumarstva i profesionalnih djelatnosti) u svrhu ostvarivanja prihoda, čiji oporezivi promet dobrima ili uslugama i promet dobrima oslobođenim sa pravom na odbitak ulaznog poreza, u prethodnoj godini prelazi 50.000 KM.

Lica koja izvrše oporezivi promet ispod navedenog praga, u pojedinim slučajevima, mogu se dobrovoljno registrovati (npr.ako žele izvršiti povrat PDV-a, koji je nastao u vezi sa tim oporezivim prometom), čime stiču status obveznika PDV.

Page 24: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

Promet dobara i usluga koji je oslobođen pladanja PDV-a sa pravom na odbitak ulaznog poreza:

Izvoz dobara,

Međunarodni prevoz,

Neke usluge u određenim slučajevima koje se odnose na uvoz i izvoz,

- Unos dobara u slobodnu zonu.

Page 25: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

- pri upotrebi dobara i usluga u vanposlovne svrhe

- pri uvozu dobara u BiH, u momentu nastanka obaveze pladanja carinskog duga,

- u trenutku kada se izvrši pladanje ili djelimično pladanje ukoliko smo nešto avansno uplatili,

- u trenutku izdavanja fakture,

- u trenutku kada se izvrši isporuka dobara ili vršenja usluga,

Poreska obaveza nastaje u trenutku kada se izvrši jedna od sljededih radnji, nezavisno od toga koja je najranija:

Page 26: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

U poreznom sistemu Bosne i Hercegovine direktni porezi su : • porez na dobit fizičkih i pravnih lica,• porez na imovinu,• porez na prihod od imovine i imovinskih prava,• porez na prihod od autorskih prava,• porez na nasljeđe i poklon,• porez na dobitke od igara na sredu...

Page 27: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

Obveznik poreza na imovinu je fizičko i pravno lice koje je vlasnik slijedede

imovine:

-zgrade ili stana za odmor i rekreaciju

-poslovne prostorije, stambene zgrade ili stana koji se izdaju

pod zakup

-garaže koja se izdaje po zakup

-parking prostora koji se izdaje

-putničkog motornog vozila

-motocikla do sedam godina starosti

-plovnog objekta preko pet metara dužine i letjelice u

vlasništvu fizičkih lica

Page 28: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

Porez na nasljeđe i poklon plada se i na pokretnu stvar ako je pojedinačna ili

ugovorena vrijednost veda od 2.000,- KM.

Obveznik poreza na nasljeđe i poklon u FBiH je fizičko i pravno lice koje na teritoriji

kantona naslijedi ili primi na poklon imovinu na koju se plada porez na nasljeđe i poklon.

Obveznik poreza na nasljeđe i poklon je i lice koje naslijedi ili primi na poklon pravo

uživanja ili korištenja nekretnine.

Porez na nasljeđe i poklon se plada po stopi od 5%

Page 29: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

Pod prometom nepokretnosti podrazumijeva se prodaja, zamjena, nasljeđe i poklon i drugi prenos vlasništva na nepokretnostima (zemljište i građevinski objekti), prava na patente (licence) i prava na modele i žigove

Porez na promet nepokretnosti je prihod opdine.

Obveznik poreza na promet nepokretnosti je kupac, odnosno fizičko ili pravno lice na koje se vrši prenos vlasništva na nepokretnosti.

Page 30: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

Doprinosi su, uz poreze i takse, važan instrument javnih prihoda kojim se prikupljaju sredstva za finansiranje javnih rashoda.

Osnovna obilježja doprinosa kao javnih prihoda su:

- namjena trošenja doprinosa je unaprijed određena, pa su oni klasični destinirani prihod,

- prikupljena sredstva po osnovu doprinosa su strogo namjenska i ne prolaze kroz budžet i budžetsku proceduru,

- obaveza pladanja se odnosi na određeni krug obveznika koji su povezani određenim ekonomskim, socijalnim ili nekim drugim razlozima

Page 31: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

Doprinosi kao oblici prihoda vežu za obezbjedjivanje sredstava na ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno dolazi do preplitanja javnih i pojedinačnih interesa.

Najznačajniji i najrasprostranjeniji doprinos u svjetskim razmjerama jeste doprinos za socijalno osiguranje.

U Bosni i Hercegovini se danas pladaju doprinosi za : penziono - mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i za nezaposlenost.

Obveznici doprinosa su poslodavci, zaposleni, poduzetnici i zemljoradnici.

Stope doprinosa različite.

Page 32: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

Bosna i Hercegovina Hrvatska Srbija

Federacija RS

41,5% 33,0% 37,2% 35,8%

Tabela: Uporedni pregled zbirnih stopa doprinosa na plade u BiH, Hrvatskoj i Srbiji

Page 33: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

ZemljaPorez na

dobit

Porez na

dohodakPDV

BiH 10% 10% 17%

Hrvatska 20% 12; 25 i 40% 25% i 10%

Slovenija 20% 16; 27 i 41% 20; 8,5; 8 i 5%

Srbija 10% 10,12 i 20% 20 i 8%

Danska 25% 20-51,55,4% 25%

Švedska 26,3% 56,6% 25, 12 i 6%

Italija 31% 23-47,3% 21, 10 i 4%

Njemačka 15+14,8% 15-47,5% 19 i 7%

Holandija 25% 52% 19 i 6%

Tabela: Stope poreza na dobit, poreza na dohodak i poreza na dodatnu vrijednost u nekim izabranim zemljama okruženja i zemljama EU

Page 34: EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA - fmpe.edu.bafmpe.edu.ba/images/nastava/944/Macro_Fiskalna_politika.pdf · ime financiranja zajedničkih potreba javnog karaktera, gdje po prirodi neminovno

Zemlja

Učešde

direktnih

poreza

Učešde

indirektnih

poreza

Učešde

Socijalnih

doprinosa

BiH 18% 46% 36%

Hrvatska 16% 48% 36%

Slovenija 21,8% 38,5% 40,1%

Srbija 20% 49% 31%

Danska 62,7% 35,4% 2,1%

Švedska 42,2% 39,7% 18,1%

Italija 34,9% 33,5% 31,7%

Njemačka 29,4% 29,8% 43,7%

Holandija 31,5% 32,2% 36,3%

Tabela 9: Učešde direktnih i indirektnih poreza u ukupnim poreznim prihodima u izabranim zemljama.