Dokumentation i f£¶rskolan - V£¤ Dokumentation i f£¶rskolan En unders£¶kning om hur pedagogerna dokumenterar

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dokumentation i f£¶rskolan - V£¤ Dokumentation i f£¶rskolan En...

 • Tärna folkhögskola Kumla kyrkby

  73393 Sala

  Telefon: 0224-583 00 Fax: 0224-212 04

  skolexp@tarna.fhsk.se

  www.tarna.fhsk.se

  Ida Israelsson

  Dokumentation i förskolan

  En undersökning om hur pedagogerna dokumenterar

  barns lärande i förskolan.

  Individuellt fördjupningsarbete

  Tärna Folkhögskola

  IT-pedagoglinjen

  VT 2014

  Datum: 2014-05-16

  Handledare: Johanna Lorentzson

  Examinator: Johanna Lorentzson

  mailto:skolexp@tarna.fhsk.se http://www.tarna.fhsk.se/

 • Ida Israelsson

  Sammanfattning

  Undersökningen handlar om hur pedagoger dokumenterar barns lärande. Det skickades ut en

  enkät via mail som pedagoger fick svara på. Dessa enkätsvar använde jag mig av för att få ett

  resultat.

  Resultatet visar att pedagogerna använder sig av fotografering, videofilmning,

  ljudupptagning, observationer för att dokumentera barns lärande. De synliggör detta genom

  den dagliga kontakten med föräldrarna. Samt att skriva ut den och sätta upp på väggar, golv

  och i taket på förskolan. Pedagogerna använder sig av iPads för att skapa den pedagogiska

  dokumentationen. De tycker att detta hjälpmedel är enkelt och att det är bra när allt är samlat

  på samma ställe.

 • Ida Israelsson

  3

  Innehållsförteckning

  1. Inledning ............................................................................................................................ 4

  1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 4

  1.2 Syfte .................................................................................................................................. 4

  1.2.1 Frågeställningar .......................................................................................................... 4

  2. Metod ................................................................................................................................. 5

  2.1 Datainsamlingsmetod ....................................................................................................... 5

  2.2 Urval ................................................................................................................................. 5

  2.3 Procedur ............................................................................................................................ 5

  3. Resultat .............................................................................................................................. 5

  3.1 Resultat av enkäten ........................................................................................................... 5

  3.1.1 Förskola 1 har svarat .................................................................................................. 5

  3.1.2 Förskola 2 har svarat .................................................................................................. 6

  3.1.3 Förskola 3 har svarat .................................................................................................. 8

  3.1.4 Förskola 4 har svarat .................................................................................................. 9

  3.2 Resultatanalys ................................................................................................................. 10

  4. Diskussion ........................................................................................................................ 10

  Käll- och litteraturförteckning .............................................................................................. 12

  Bilagor

 • Ida Israelsson

  4

  1. Inledning

  Denna uppsats handlar om dokumentation där undersökningen handlar om hur förskolor

  dokumenterar barns lärande samt vilka hjälpmedel de använder för att göra detta.

  Dokumentation av barns lärande är ett måste i förskolan i Lpfö98 (2011) kan det läsas under

  ”Riktlinjer Förskollärare ska ansvara för

  att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras,

  följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan

  tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och

  intentioner” (s.14).

  1.1 Bakgrund

  Wehner-Godée(2000) beskriver vilka hjälpmedel som pedagogerna dokumenterade med i

  förskolan. Först dokumenterades barns lärande med papper och penna. Pedagogerna använde

  sig av dokumentationsmallar och observationstillfällen för att skapa pedagogisk

  dokumentation.

  Sedan kom bandspelaren där pedagogerna kunde intervjua barnen, samt spela in barnsamtal.

  Genom att ställa en bandspelare mitt i rummet, kommer pedagogerna åt barnens samtal såsom

  tonfall, vad och hur barnen samtalar med/till varandra. Barnen samt pedagogerna kunde

  lyssna och bearbeta det de varit med om.

  Efter det kom kamera, videokamera och dator. Kameran kunde pedagogerna ta fotografier

  med, dessa blev bra illustrationer till observationsanteckningar. Pedagogerna kunde samordna

  en väggdokumentation till vårdnadshavare och barn. Videokameran ger möjlighet till att

  uppleva både hur man rör sig, låter och ser ut direkt efter filmning. Pedagogerna gjorde

  videoobservationer, där de kunde spela upp händelseförloppet om och om igen. Det ger

  chanser att få syn på, reflektera över samt återge det meningsbärande i vad som fängslar och

  upptar barnets intresse. Datorn används till dokumentation genom att pedagogerna förde över

  bilder i ett ordbehandlingsprogram, där de sedan kunde skriva texter till.

  Gällhagen och Wahlström (2011) beskriver hur pedagogerna på enklaste sätt kan

  dokumentera med en surfplatta (iPad). Surfplattan är utrustade med kamera, där pedagogerna

  kan filma och ta bild. Surfplattan har även en mikrofon så pedagogerna kan spela in ljud. Det

  finns även appar (applikationer) som pedagogerna kan hämta i Appstore, som kan vara en

  hjälp i arbetet med dokumentation.

  1.2 Syfte

  Syftet med denna undersökning är att jag vill ta reda på hur andra förskolor dokumenterar

  barns lärande samt vilka hjälpmedel de använder till att göra det. Detta utifrån att jag är

  förskollärare och vill veta mera om detta.

  1.2.1 Frågeställningar

  1. På vilket sätt dokumenterar förskolan barns lärande?

  2. Hur synliggör ni barns lärande?

  3. Vilka hjälpmedel använder ni er av för att skapa pedagogiska dokumentationer?

  4. Varför tycker ni att just detta hjälpmedel är ett bra sätt att dokumentera barns lärande?

 • Ida Israelsson

  5

  2. Metod

  2.1 Datainsamlingsmetod

  Valet av undersökningsmetod blev en enkät, där jag skickade frågor, som består av mina

  frågeställningar per mail till berörande. Utifrån svaren på frågorna fick jag svar på mina

  frågeställningar se bilaga 1

  2.2 Urval

  Denna undersökning omfattar enkätsvar av pedagoger på förskolor i Göteborg med omnejd.

  Det är fyra pedagoger som har svarat på mina enkätfrågor och skickat svar via mail. Ett urval

  gjordes så att arbetet inte skulle bli för stort. Genom att endast välja att skicka mina frågor, till

  en avdelning (ett arbetslag) på fyra olika förskolor.

  Dessa förskolor valdes ut genom att jag har kontakter inom förskole världen. Detta gjorde att

  jag visste vilka förskolor som arbetade med olika digitala verktyg, till att dokumentera barns

  lärande i verksamheten.

  2.3 Procedur

  För att komma i kontakt med förskolorna, så ringde jag till dem. Först presenterade jag mig,

  vem jag var och vad jag studerade till samt förklarade varför jag valt just denna undersökning.

  Sedan frågade jag om de ville svara på några frågor, angående dokumentation om barns

  lärande. När pedagogerna godkände mitt uppdrag så började skrivandet av enkäten. I mailet

  förklarade jag mitt syfte med denna undersökning, att jag vill ta reda på hur andra förskolor

  dokumenterar barns lärande samt vilka hjälpmedel de använder till att göra det. Sedan skrev

  jag enkätfrågorna som bestod av mina frågeställningar.

  3. Resultat

  3.1 Resultat av enkäten

  För att få svar på mina frågeställningar så skickade jag ut dem i mail till de pedagoger som jag

  hade varit i kontakt med. Jag har läst igenom deras svar och kopierat dem till mitt resultat.

  3.1.1 Förskola 1 har svarat

  På vilket sätt dokumenterar förskolan barns lärande?

  Vi dokumenterar främst med iPad. Dels gör vi dokumentationer som sätts upp på väggen och

  dels använder vi unikum. Unikum är ett webbverktyg som Mölndals stad använder sig utav.

  Där kan man välja att knyta flera olika funktioner till barnen så som portfolio, samtal, bloggar

  och lärloggar. Vår förskola började våren 2013 använda oss a