D20140827 Ustawa o Prawach Konsumenta

 • View
  215

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

D20140827 Ustawa o Prawach Konsumenta

Text of D20140827 Ustawa o Prawach Konsumenta

 • DZIENNIK USTAWRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r.

  Poz. 827

  USTAWA

  z dnia 30 maja 2014 r.

  o prawach konsumenta1), 2)

  Rozdzia 1

  Przepisy oglne

  Art. 1. Ustawa okrela prawa przysugujce konsumentowi, w szczeglnoci:

  1) obowizki przedsibiorcy zawierajcego umow z konsumentem;

  2) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odlego i poza lokalem przedsibiorstwa;

  3) zasady i tryb wykonania przysugujcego konsumentowi prawa odstpienia od umowy zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa;

  4) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odlego dotyczcej usug finansowych.

  Art. 2. Okrelenia uyte w ustawie oznaczaj:

  1) umowa zawarta na odlego umow zawart z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umw na odlego, bez jednoczesnej fizycznej obecnoci stron, z wycznym wykorzystaniem jednego lub wikszej liczby rodkw porozumiewania si na odlego do chwili zawarcia umowy wcznie;

  2) umowa zawarta poza lokalem przedsibiorstwa umow z konsumentem zawart:

  a) przy jednoczesnej fizycznej obecnoci stron w miejscu, ktre nie jest lokalem przedsibiorstwa danego przedsi-biorcy,

  b) w wyniku przyjcia oferty zoonej przez konsumenta w okolicznociach, o ktrych mowa w lit. a,

  1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 padziernika 2011 r. w sprawie praw konsumentw, zmieniajcej dyrektyw Rady 93/13/EWG i dyrektyw 1999/44/WE Parla-mentu Europejskiego i Rady oraz uchylajcej dyrektyw Rady 85/577/EWG i dyrektyw 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 64), dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w spra-wie niektrych aspektw sprzeday towarw konsumpcyjnych i zwizanych z tym gwarancji (Dz. Urz. UE L 171 z 07.07.1999, z pn. zm.) oraz dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 wrzenia 2002 r. dotyczcej sprzeday konsu-mentom usug finansowych na odlego oraz zmieniajcej dyrektyw Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz. Urz. UE L 271 z 09.10.2002, str. 16, z pn. zm.), ostatnio zmienionej dyrektyw 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. (Dz. Urz. UE L 319 z 05.12.2007, str. 1).

  2) Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustaw z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykrocze, ustaw z dnia 22 maja 2003 r. o porednictwie ubezpieczeniowym, ustaw z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowizkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustaw z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, ustaw z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynko-wym, ustaw z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne midzynarodowe, ustaw z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim i ustaw z dnia 8 marca 2013 r. o rodkach ochrony rolin oraz uchyla si ustawy: ustaw z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niekt-rych praw konsumentw oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny i ustaw z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeglnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 • Dziennik Ustaw 2 Poz. 827

  c) w lokalu przedsibiorstwa danego przedsibiorcy lub za pomoc rodkw porozumiewania si na odlego bez-porednio po tym, jak nawizano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, ktre nie jest loka-lem przedsibiorstwa danego przedsibiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecnoci stron,

  d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsibiorc, ktrej celem lub skutkiem jest promocja oraz zawiera-nie umw z konsumentami;

  3) lokal przedsibiorstwa:

  a) miejsce prowadzenia dziaalnoci bdce nieruchomoci albo czci nieruchomoci, w ktrym przedsibiorca prowadzi dziaalno na stae,

  b) miejsce prowadzenia dziaalnoci bdce rzecz ruchom, w ktrym przedsibiorca prowadzi dziaalno zwy-czajowo albo na stae;

  4) trway nonik materia lub narzdzie umoliwiajce konsumentowi lub przedsibiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobicie do niego, w sposb umoliwiajcy dostp do informacji w przyszoci przez czas odpowiedni do celw, jakim te informacje su, i ktre pozwalaj na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

  5) tre cyfrowa dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

  6) aukcja publiczna sposb zawarcia umowy polegajcy na skadaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumentw, ktrzy w niej fizycznie uczestnicz lub mog uczestniczy, i w ktrej zwyciski oferent jest zobowizany do zawarcia umowy.

  Art. 3. 1. Przepisw ustawy nie stosuje si do umw:

  1) dotyczcych usug socjalnych, mieszka socjalnych, opieki nad dziemi, wsparcia dla rodzin i osb znajdujcych si stale lub czasowo w potrzebie, w tym opieki dugoterminowej;

  2) dotyczcych gier hazardowych;

  3) zawieranych z przedsibiorc dokonujcym czstych i regularnych objazdw, podczas ktrych przedsibiorca dostar-cza rodki spoywcze, napoje i inne artykuy, przeznaczone do biecego spoycia w gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta;

  4) dotyczcych przewozu osb, z wyjtkiem art. 10 i art. 17;

  5) zawieranych za pomoc automatw sprzedajcych lub zautomatyzowanych punktw sprzeday;

  6) zawieranych z dostawc usug, o ktrym mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomu-nikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 i 827) za pomoc aparatu publicznego w celu skorzystania z takiego aparatu lub zawieranych w celu wykonania jednorazowego poczenia telefonicznego, internetowego lub faksowego przez konsu-menta;

  7) dotyczcych usug zdrowotnych wiadczonych przez pracownikw suby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzyma-nia lub poprawy ich stanu zdrowia, cznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostpnianiem produktw leczniczych oraz wyrobw medycznych, bez wzgldu na to, czy s one oferowane za porednictwem placwek opieki zdrowotnej;

  8) o imprez turystyczn, o ktrych mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usugach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196);

  9) o ktrych mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 wrzenia 2011 r. o timeshare (Dz. U. Nr 230, poz. 1370);

  10) zawieranych poza lokalem przedsibiorstwa, jeeli konsument jest zobowizany do zapaty kwoty nieprzekraczajcej pidziesiciu zotych.

  2. Przepisw ustawy nie stosuje si do sprzeday dokonywanej w postpowaniu egzekucyjnym oraz postpowaniu upadociowym w zwizku z likwidacj masy upadoci.

  Art. 4. 1. Przepisw ustawy nie stosuje si do umw dotyczcych ustanawiania, nabywania i przenoszenia wasnoci nieruchomoci lub innych praw do nieruchomoci oraz do umw dotyczcych najmu pomieszcze do celw mieszkalnych, z wyjtkiem przepisw rozdziau 2, ktre stosuje si, jeeli odrbne przepisy nie stanowi inaczej.

  2. Przepisw ustawy nie stosuje si do umw dotyczcych usug finansowych, w szczeglnoci takich jak: czynnoci bankowe, umowy kredytu konsumenckiego, czynnoci ubezpieczeniowe, umowy uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym, specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, funduszu inwestycyjnym zamknitym, specjalistycznym funduszu inwestycyjnym zamknitym i funduszu inwestycyjnym mieszanym, usugi patnicze z wyjtkiem umw doty-czcych usug finansowych zawieranych na odlego, do ktrych stosuje si przepisy rozdziaw 1 i 5.

 • Dziennik Ustaw 3 Poz. 827

  Art. 5. 1. Spenienie wiadczenia niezamwionego przez konsumenta, o ktrym mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 oraz z 2014 r. poz. 827), nastpuje na ryzyko przedsibiorcy i nie nakada na konsumenta adnych zobowiza.

  2. Brak odpowiedzi konsumenta na niezamwione wiadczenie nie stanowi zgody na zawarcie umowy.

  Art. 6. Do umowy, na mocy ktrej przedsibiorca jest zobowizany do przeniesienia wasnoci rzeczy i wykonania usugi, stosuje si przepisy dotyczce umw zobowizujcych do przeniesienia wasnoci.

  Art. 7. Konsument nie moe zrzec si praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umw mniej korzystne dla kon-sumenta ni postanowienia ustawy s niewane, a w ich miejsce stosuje si przepisy ustawy.

  Rozdzia 2

  Obowizki przedsibiorcy w umowach, innych ni umowy zawierane poza lokalem przedsibiorstwa lub na odlego

  Art. 8. Najpniej w chwili wyraenia przez konsumenta woli zwizania si umow przedsibiorca ma obowizek po-informowa konsumenta, o ile informacje te nie wynikaj ju z okolicznoci, w sposb jasny i zrozumiay o:

  1) gwnych cechach wiadczenia, z uwzgldnieniem przedmiotu wiadczenia oraz sposobu porozumiewania si z kon-sumentem;

  2) swoich danych identyfikujcych, w szczeglnoci o firmie, organie, ktry zarejestrowa dziaalno gospodarcz, i nu-merze, pod ktrym zosta zarejestrowany, adresie, pod ktrym prowadzi przedsibiorstwo, i numerze telefonu przed-sibiorstwa;

  3) cznej cenie lub wynagrodzeniu za wiadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu wiadczenia nie po-zwala, rozsdnie oceniajc, na wczeniejsze obliczenie ich wysokoci sposobie, w jaki bd one obliczane, a take opatach za dostarczenie, usugi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie mona ustali wysokoci tych opat o obowizku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmujcej pre-numerat przedsibiorca ma obowizek podania cznej ceny lub wynagrodzenia obejmujcego wszystkie patnoci za okres rozliczeniowy, a take wszystkich kosztw, ktre konsument jest zobowizany ponie;

  4) sposobie i terminie spenienia wiadczenia przez przedsibiorc oraz stosowanej przez przedsibiorc procedurze roz-patrywania reklamacji;

  5) przewidzianej przez prawo odpowiedzialnoci przedsibiorcy za jako wiadczenia;

  6) treci usug posprzedanych i gwarancji;

  7) czasie trwania umowy lub gdy umowa zawarta jest na czas ni