ABC PRAW KONSUMENTA

 • View
  41

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ABC PRAW KONSUMENTA. KONSUMENT. nie ma jednej definicji pojęcia „konsument” potocznie: Konsument oznacza osobę, która konsumuje lub nabywa towar lub usługę na potrzeby własne bądź na potrzeby swojej rodziny; ogniwo występujące na końcu łańcucha ekonomicznego;. Kategorie konsumentów. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ABC PRAW KONSUMENTA

 • ABC PRAW KONSUMENTA

 • KONSUMENT

  nie ma jednej definicji pojcia konsument

  potocznie:Konsument oznacza osob, ktra konsumuje lub nabywa towar lub usug na potrzeby wasne bd na potrzeby swojej rodziny;ogniwo wystpujce na kocu acucha ekonomicznego;

 • Kategorie konsumentwPolskie prawo wyrnia 3 kategorie konsumentw ze wzgldu zdolno do czynnoci prawnych:dzieci poniej 13 roku ycia;modzie midzy 13 a 18 rokiem ycia;osoby penoletnie

 • Konsumenci nie majcy zdolnoci do czynnoci prawnych1. dziecko poniej 13 lat, chocia ma zdolno prawn (moe by strona praw i obowizkw, strona umowy), nie moe ono jednak samo zaciga zobowiza, nabywa praw ani rozporzdza nimi, gdy nie ma zdolnoci do czynnoci prawnych;2.Zakup (umowa kupna-sprzeday) dokonany przez dziecko poniej 13 roku ycia cakowicie jest niewanyWyjtek stanowi:drobne sprawy, powszechnie zawierane umowy w sprawach ycia codziennego;wwczas umowa staje si wana z chwil jej wykonania, jeli nie prowadzi do racego pokrzywdzenia dziecka, ktre jest stron takiej umowy

 • Konsumenci z organiczn zdolnoci do czynnoci prawnychOgraniczon zdolno do czynnoci prawnych maj:1. osoby pomidzy 13 a 18 rokiem ycia;

  Czynno prawna wykonywana przez takie osoby wymaga do swej wanoci zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego);Wydatki od tej zasady przewidziane s: jednak wyjtki, np. umowy powszechne, dotyczce biecych spraw ycia codziennego mog by zawierane samodzielnie

 • Konsumenci majcy pen zdolno do czynnoci prawnychPena zdolno do czynnoci prawnych przysuguje:1. osobom, ktre ukoczyy 18 lat, a takeOsoba penoletnia ma prawo zawiera umowy i zaciga zobowizania prawne

 • Sprzeda konsumencka

 • Reklama, jako umowa z kupujcymjeeli towar, ktry kupilimy, nie odznacza si cechami, ktre podane byy w reklamie czy te w opisie producenta lub sprzedawcy wychwalajcego towar, to mamy pene prawo do reklamacji; forma reklamacji dowolna (ustna, telefoniczna, pisemna, przy pomocy faksu, e-mailowa); posiadamy potwierdzenie zakupu

 • Terminy reklamacji artykuw ywnociowychkonsument ma obowizek zawiadomi sprzedawc niezwocznie po stwierdzeniu niezgodnoci towaru z umow, jednak nie pniej:

  w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego;

  w terminie 3 dni od dnia sprzeday lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupujcego

 • Zakupy poza lokalem przedsibiorstwa i na odlego

 • Uprawnienia konsumentakonsument, ktry zawar umow poza lokalem przedsibiorstwa, moe od niej odstpi bez podania przyczyn, skadajc stosowne owiadczenie na pimie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy (do zachowania tego terminu wystarczy wysanie owiadczenia przed jego upywem);jeeli konsument nie zosta poinformowany na pimie o ww. prawie odstpienia od umowy, bieg terminu nie rozpoczyna si. W takim wypadku konsument moe odstpi od umowy w terminie 10 dni od uzyskania informacji o prawie odstpienia jednak nie pniej do 3 miesicy od jej wykonania

 • Uprawnie konsumenta cig dalszy prawo konsumenta do odstpienia od umowy jest nieodpatne - nie jest dopuszczalne zastrzeenie, e konsumentowi wolno odstpi od umowy za zapat oznaczonej sumy (odstpne);konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiza (umow uwaa si za niezawart, konsument jest zobowizany do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba e zmiana bya konieczna w granicach zwykego zarzdu konsument powinien zwrci towar niezwocznie, nie pniej ni w terminie 14 dni); konsumentowi naley si zwrot rwnowartoci wpaconej kwoty oraz odsetki ustawowe od daty dokonania przedpaty

 • Prawo do odstpienia w terminie 10 dni nie przysuguje o charakterze cigym lub okresowym;sprzeday artykuw spoywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawc do miejsca zamieszkania konsumenta;powszechnie zawieranych w drobnych biecych sprawach ycia codziennego, o wartoci przedmiotu umowy do rwnowartoci 10 EURO;o prace budowlane;dotyczcych nieruchomoci, z wyczeniem usug remontowych;ubezpieczenia, w tym o czonkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji;dotyczcych papierw wartociowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych (usugi inwestycyjne)

 • Umowy zawierane na odlego Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecnoci obu stron, przy wykorzystaniu rodkw porozumiewania si na odlego,

  w szczeglnoci:drukowanego lub elektronicznego formularza zamwienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamwienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urzdzenia wywoujcego,wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych rodkw komunikacji elektronicznej

 • Jeli kupujemy ywno, sprawdmy:dat wanoci, czyli termin, do ktrego moemy bezpiecznie spoy dany produkt.w jakich warunkach mamy trzyma ywno: czy np. musimy wkada j do lodwki.jak dugo moe lee po otwarciu opakowania.jaka jest waga produktu (niekiedy due opakowania kryj niewielkie iloci produktu). Sprawdmy te skad ilociowy i jakociowy produktu (czyli ile substancji i w jakich ilociach wchodzi w jego skad, np. 5 g biaka w 100 g produktu, 30 proc. wglowodanw itp.)jakie skadniki zawiera produkt. Czy tylko substancje naturalne, czy uyto te zwizkw chemicznych, dajcych smak i kolor podobny do naturalnych skadnikw - cechy ywieniowe lub przeznaczenie produktu (czyli czym si charakteryzuje i dla kogo jest przeznaczony, czy jest to np. deser dla niemowlt, czy te margaryna dla osb z podniesionym poziomem cholesterolu we krwi).