TEORIA ZACHOWANIA KONSUMENTA

 • View
  58

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TEORIA ZACHOWANIA KONSUMENTA. Na podstawie książki M. Blauga „Metodologia ekonomii” rozdz. VI Justyna Krysiak. Plan prezentacji:. Ocena teorii ekonomicznej Prawo popytu Wyjątki prawa popytu Teoria obojętności Teoria ujawnionych preferencji Empiryczna analiza popytu - PowerPoint PPT Presentation

Text of TEORIA ZACHOWANIA KONSUMENTA

 • TEORIA ZACHOWANIA KONSUMENTA

  Na podstawie ksiki M. Blauga Metodologia ekonomii rozdz. VI

  Justyna Krysiak

  Metodologia ekonomii

 • Plan prezentacji:Ocena teorii ekonomicznejPrawo popytuWyjtki prawa popytuTeoria obojtnociTeoria ujawnionych preferencjiEmpiryczna analiza popytuTeoria cech LancasteraPodsumowanie

  Metodologia ekonomii

 • Ocena teorii ekonomicznejOkrelenie sytuacji problemowej, ktrej rozwizaniem ma by teoria

  Ustalenie, co prognozuje teoria

  Prba oszacowania wiarygodnoci prognoz teorii

  Metodologia ekonomii

 • Ocena teorii ekonomicznejTeorie naukowe mog by poprawnie ocenione tylko w kategoriach konkurencyjnoci hipotez

  nie ma adnych absolutnych standardw, do ktrych powinny dostosowa si wszystkie teorie konieczno oceny porwnawczej

  Ktra spord wszystkich konkurujcych teorii ma najwiksze szanse przeycia?

  Metodologia ekonomii

 • Prawo popytuPrawo dobrze potwierdzone uniwersalne zwizki midzy zdarzeniami lub klasami zdarze wywnioskowanymi ze sprawdzonych niezalenie warunkw pocztkowych

  Metodologia ekonomii

 • Prawo popytuprawo deterministyczne uchwytna empirycznie regularno, nie dopuszczajca adnych wyjtkw

  prawo statystyczne opisuje zachowania na rynku i zachodzi z prawdopodobiestwem bliskim, lecz nie rwnym jednoci

  prawo przyczynowe wyjania dziaania ludzkie w kategoriach powodw, pragnie i przekona racjonalnych jednostek, tworzcych mechanizm przyczynowy

  Metodologia ekonomii

 • Prawo popytuwyprowadzone z bardzo podstawowych zaoe dotyczcych zachowania konsumentw

  jedno z najlepiej statystycznie potwierdzonych praw ekonomii

  najblisze teorii zachowania konsumenta

  Metodologia ekonomii

 • Prawo popytuWielko popytu jest odwrotnie proporcjonalna do wysokoci cenBrak moliwoci zaobserwowania indywidualnych i zagregowanych krzywych popytuMoemy tylko zaobserwowa pojedynczy punkt na krzywej popytu rynkowego na dane dobro

  Metodologia ekonomii

 • Wyjtki prawa popytuParadoks Giffena wielko negatywnego efektu dochodowego zmiany ceny jest tak dua, e rwnoway negatywny efekt substytucyjny tej zmiany (Marshall)Przy bardzo niskich dochodach, zwikszenie ceny dbr podstawowych powoduje zwikszenie popytu na to dobro i zmniejszenie popytu na dobro komplementarne

  Metodologia ekonomii

 • Wyjtki prawa popytuKrzywe popytu indywidualnego ograniczenia klauzuli ceteris paribus obejmujcej gusty, oczekiwania co do wysokoci przyszych cen, dochody pienine konsumentw oraz ceny wszystkich pozostaych dbr

  Metodologia ekonomii

 • Wyjtki prawa popytuKrzywa popytu przy staym dochodzie realnym (skompensowana) ceny wszystkich dbr cile zwizanych z analizowanym dobrem zmieniaj si odwrotnie do ceny tego dobra. Powinna mie nachylenie ujemne

  Problem:nigdy nie zostaa zaobserwowanaposugiwanie si krzywymi popytu przy staym dochodzie realnym oznacza zignorowanie efektu dochodowego

  Metodologia ekonomii

 • Teoria obojtnoci Zakada porwnywanie parami koszykw dbr rnicych si od siebie w nieskoczenie maym stopniu

  Wady:nieobserwowalna jak teoria porwna uytecznoci kracowych

  krzywe obojtnoci nie pomagaj przewidzie, ktre krzywe popytu maj ujemne, a ktre dodatnie nachylenie

  Metodologia ekonomii

 • Teoria obojtnociTeoria konsumenta dalej pozostaje dokonywan ex post racjonalizacj dowolnych zmian popytu i wci nie jest przewidywalna

  Metodologia ekonomii

 • Teoria ujawnionych preferencjioczyszczenie teorii wyboru konsumenta z resztek uytecznoci i ograniczenie jej do porwna sum wartoci (QxP)Fundamentalne twierdzenie teorii konsumpcji:Jeeli konsument woli wicej ni mniej dbr i w kadej sytuacji budetowej wybiera jeden zbir cile okrelonych dbr oraz zachowuje si spjnie przy nastpnych wyborach, to kupi mniej dobra, ktrego cena wzrosa, jeliby tylko kupi wicej tego dobra w przypadku wzrostu jego dochodu.

  Metodologia ekonomii

 • Teoria ujawnionych preferencjiZalety TUPzawiera wszystkie moliwe do zaobserwowania wnioski teorii obojtnoci

  preferencje konsumentw analizuje na podstawie ich ujawnionego zachowania

  efekt dochodowy jest mierzalny stanowi zmian dochodu o wysokoci umoliwiajcej ponowny zakup koszyka dbr nabywanego pocztkowo

  Metodologia ekonomii

 • Teoria ujawnionych preferencjiWady TUPnie ma wikszych zdolnoci do prognozowania popytu ni poprzedzajce j teorie

  analizuje wybory pojedynczego konsumenta, a pomiary i testy hipotez dotyczce popytu odnosz si do zachowa rynkowych

  Metodologia ekonomii

 • TUP a Teoria obojtnociTUP moe zosta uyta do wyprowadzenia wszystkich standardowych wasnoci krzywych popytu, wczeniej dedukowanych w teorii uytecznoci

  wybr racjonalny = konsument woli wicej ni mniej, a jego wybory s spjne i przechodnie

  TUP i teoria uytecznoci s logicznie rwnowane

  Metodologia ekonomii

 • Empiryczna analiza popytuBrown i Deaton:teoria zachowania konsumenta nie dostarcza sposobu przeprowadzania eksperymentw sucych analizie popytu

  nacisk kadziony raczej na szacowanie ni testowanie

  skupienie si na efektach substytucyjnych zmiany cen, zamiast na skutkach zmian dochodu

  Metodologia ekonomii

 • Empiryczna analiza popytuwana odpowied na pytanie: w jaki sposb zmiany podziau dochodu wpywaj na przecitne zachowanie pojedynczych konsumentw

  empiryczny pomiar elastycznoci dochodowych niezbdny nawet do uznania koncepcji ujemnego nachylenia krzywych popytu

  Metodologia ekonomii

 • Teoria cech LancasteraKonsumenci ceni dobra nie na podstawie ich samych, lecz ze wzgldu na ich usugi

  cechy s obiektywnie mierzalne i takie same dla wszystkich konsumentw

  cechy

  pojedyncze dobro

  koszyki dziaa konsumpcyjnych

  Metodologia ekonomii

 • Teoria cech LancasteraKonsumenci maksymalizuj funkcj transformacji opisuje uyteczno z przeksztacenia konkretnego zestawu cech w konkretny zestaw dbr

  WNIOSEK: Punkty rwnowagi konsumentw zwykle odpowiadaj rozwizaniom brzegowym dla wikszoci wymiarw, w ktrych dokonywany jest wybr

  Metodologia ekonomii

 • Teoria cech LancasteraPomaga wyjani:substytucyjno i komplementarno

  decyzje o wyborze zawodu

  decyzje o lokacie majtku

  rol reklamy jako narzdzia uatwiajcego wprowadzenie na rynek nowych dbr

  Metodologia ekonomii

 • Teoria cech LancasteraWadyZaoenie o staoci proporcji przy produkcji cech- zbyt daleko idce uproszczenie

  jeli dobra maj rnice je cechy, to kade moe by dobrem Giffena przy dowolnym poziomie dochodu, jeeli posiada przewag danej cechy na ktr popyt zosta nasycony

  Metodologia ekonomii

 • PodsumowanieW teorii zachowania konsumenta sytuacj problemow jest pytanie o kierunek nachylenia rynkowej krzywej popytu na dobro

  Istnieje wiele podej i teorii zachowania konsumenta, jednak adna z nich nie daje penej odpowiedzi na powysze pytanie

  Metodologia nie daje odpowiedzi, czy dana teoria odniesie sukces

  Metodologia ekonomii

 • Dzikuj za uwag!

  Metodologia ekonomii