of 68 /68
B M oteh GMwns PVvfTJ falitachroWŁdd«ki« PRZEGLRD ftUDOWLAllY T R E 5 Cl WYTRZYMAŁOŚĆ I SZTYWNOŚĆ BELEK, PROF. INŻ. W. PASZKOWSKI. O ZABEZPIECZENIU BUDYNKÓW MIESZK. PRZED SKUTKAMI NIERÓWNOM. OSIADANIA, INŻ. W RYCHLE W- S K I. — PRZESUWANIE DOMÓW, I N Ż. P. J A K O W L E W . — Wv KONAWCTWO ŻELAZOBETONU NAPIĘTEGO. ŚWIAT BUDOWLANY WOBEC CEN I GAT. CEGŁY, INŻ. A. D Z I E D Z I U L. — REFERA- TY I POLSKIEGO KONGRESU MIESZKANIO- WEGO. PROJEKT USTAWY W SPRA- WIE LIKWDACII 0Cu "r>Mv Tr^yro. RÓW. PRZEGLĄD WYDAWNICTW. NIEDYSKRECJE BUDOWLANE. ŻYCIE BUDOWLANE. — CENY MAT. BUD. — USTA- WODAWSTWO I ORZECZNICTWO. — B I U - LETYN P O L S K I E G O Z W. INŻ. BUD. - P R Z E G L Ą D C ERA M ICZ N Y. somrmiRE l~A RUSISTANCE ET LA RAIDEUR DES POUTRES PAR W. PASZKOWSKI PROF. I N G . — SUR L‘ASSURANCE DES BAT1MENTS CONTRĘ LES CONS£QU- ENCES DE TASSEMENT PAR W. R Y- C H L E W S K I I N G . — LE TRAN- SPLACEMENT DES BATIMENTS PAR P. J A K O W L E W I N G . — LE BETON TENDU - LE PRIX ET LA QUALITfi DE LA BRIQUE PAR A. D Z I E D Z I U L I N G. — LE CONGRĆS DE L HABITATION. - LE PROJET DE LA LOI SUR LA LI- QUIDATION DE PROTECTION DES LO- CATEURS. LA REVUE DES PUBLICA- TIONS. — LES INDISCRĆTIONS — NOTRE VIE. — LES PRIX DES MATĆRIAUX. - LA LEGISLATION ET LA JURISPRUDENCE. - LA R E V U E DE L‘I NDUSTRIE DE LA BRIQUE. — LEBULLE- T I N DES I N G Ć N I E U R S CONSTRUCTEURS. ZE 5 Z V T ■ ■ O G A fi STOUUARZV- SZEnifl Z fiUUODOUJEGO M PRZEmv5LOUJCOUU &U- m DOuuLRnvcH r.p. i dele- # GflCJI S T A L E J Z.P. 6. ft.p. HOH IX UURRSZPUUR 2 5 /XII 1937

cybra.p.lodz.plcybra.p.lodz.pl/Content/6514/PrzegladB_Z12_1937.pdfBM oteh GMwns PRZEGLRDPVvfTJ falitachroW Łdd«ki« • ftUDOWLAllY T R E 5 Cl WYTRZYMAŁOŚĆ I SZTYWNOŚĆ BELEK,

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of cybra.p.lodz.plcybra.p.lodz.pl/Content/6514/PrzegladB_Z12_1937.pdfBM oteh GMwns PRZEGLRDPVvfTJ...

 • B M o t e h GMwnsPVvfTJ falitachroW Łdd«ki« •

  PRZEGLRDftUDOWLAllYT R E 5 ClWYTRZYMAŁOŚĆ I SZTYWNOŚĆ BELEK , P R O F . I N Ż . W. P A S Z K O W S K I .— O ZA BEZPIECZEN IU BUDYNKÓW M IESZK . PRZED SKUTKAM I NIERÓW NOM . O SIADANIA, I N Ż . W R Y C H L E W - S K I. — PRZESU W A NIE DOMÓW, I N Ż. P. J A K O W L E W . — W v K O N A W CTW O ŻELAZOBETONU N A PIĘTEG O . — ŚW IA T BUDOW LANY W OBEC CEN I GAT. CEGŁY, I N Ż . A. D Z I E D Z I U L. — R E F E R A T Y I POLSKIEGO KONGRESU M IESZK A N IO W EG O . — PR O JEK T USTAW Y W S P R A W IE L IK W D A C II 0 C u "r>M v T r ^ y r o . RÓW . — PRZEGLĄD W Y D A W N ICTW . — N IEDY SK RECJE BUDOW LANE. — ŻYCIE BUDOW LANE. — CENY M AT. BUD. — U ST A W ODAW STW O I ORZECZNICTW O. — B I U L E T Y N P O L S K I E G O Z W. I N Ż . B U D . - P R Z E G L Ą D C E R A M I C Z N Y .

  som rm iREl~A RUSISTANCE ET LA R A ID EU R DES POUTRES PAR W . P A S Z K O W S K I P R O F . I N G . — SUR L ‘ASSURANCE D ES BAT1MENTS CONTRĘ L E S CONS£QU- ENCES DE TA SSEM EN T PA R W . R Y- C H L E W S K I I N G . — L E T R A N - SPLACEM ENT DES BA TIM EN TS PA R P . J A K O W L E W I N G . — L E BETON TENDU - L E PRIX E T LA Q U A LITfi DE LA BRIQUE PAR A. D Z I E D Z I U L I N G. — L E CONGRĆS DE L H A BITA TIO N .- L E PR O JE T DE LA LOI SU R LA L I- QUIDATION DE PROTECTION D ES LO- CATEURS. — LA REV U E DES PU B LICA - TIO N S. — LES INDISCRĆTIONS — N O TR E V IE . — LES PRIX DES M ATĆRIAUX. - LA LEGISLATION ET LA JU R ISPR U D E N C E . - L A R E V U E D E L ‘I N D U S T R I E D E L A B R I Q U E . — L E B U L L E - T I N D E S I N G Ć N I E U R S C O N S T R U C T E U R S .

  Z E 5 Z V T ■ ■ O G A fi STOUUARZV- SZEnifl Z f iUUODOUJEGO

  M P R Z E m v 5 L O U J C O U U &U-m D O u u L R n v c H r.p. i d e le -■ # G f lC J I S T A L E J Z.P. 6. ft.p.

  H O H IX UURRSZPUUR 2 5 / XII 1 9 3 7

 • Fabryka* M ateria łów Budowlanych

  „ IZO L A C JA "H o ż a 55, tel 8.55.58

  Materiały przeciw wilgoci i wodzie zaskórnej. P re paraty odgrzybiające i im pregnujące. Zimne bitumy. „Murosan“. — „Linka“. — „Rapidol“. — „Fluat C“.

  — „Fluat K“. — „Fluat D“. — ,.Bzbetol“. — „Asfaltina“. — „Xylosan“. — „Ogniochron“.

  Izolacje ciepłochronne i akustyczne.Wykonywanie wszelkich robót, wchodzących w zakres izolacji i odgrzybiania. K r y c i e d a c h ó w i tarasów.

  ___________ W ł a s n a f a b r y k a .M ateriały patentowane.

  IZ OL AC J E k o r k o w eA O U IS O L „ C " l , S " powszechnie z n a n y środek

  u s z c z e I n I a j q c y b e t o n i e m u I • i a w o d o c h r o n n a

  JUTOL. - IM PR EG N O LIN A. —ŻELAZOL. - L IG N O FALT.

  Wyrabiana w y ł ą c z n i e przez nas pat. Rk I T I I Ł A 8 Ł .1 Jk d o k r y c i a i izolacji dachów, tarasów, § § Ł j fV § f |^§ f f \mostów i ł. p. ^ ^

  W s z e lk ie r o b o t y z z a k r e s u i z o l a c j i , as fa lto w a n ia , k r y c ia d a c h ó w , o dw ad n ia n ia i o d g r z y b i a n i a b u d o w l i .Rok załóż. Fabryka ma t e r i a ł ó w i zo l acy j nych

  i i ” „ORŁOROG"i 5 złotych Oni. Jan Rogowicz i S-lca)m e d a l i . W-wa, ZarzqdP I. Trz. Krzyży 13

  — i 9.81-26

  Biuro Techn. — BudowlaneIm. J.Szmigielski i S!^Warnawa, Ś-to Krzytka 16, tel. 657'92flaU O BG Bn

  B ezpłatna poradnia w sprawach od- wilgocenia, osuszania i odwodnianiabudynków i mieszkań. — _ ——_ W ykonywanie wszelkich robót hydro-izolacyjnych------------------------------------Sprzedaż produktów uszczelniających i izolacyjnych światowych firm (Trico-

  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ sa l, Tricosal S IU , F luat, A cosalit.p .)

  WARSZAWSKA FABRYKA IZOLACJIWl. W1ERUSZ-K0 WALSK1IZO LA C JE K O R K O W E do celów budowlanych,

  termicznych, chłodniczych i akustycznych i t. p.

  B IT U M F IL C — pokrycie dachowe filcowe bitumiczne.

  M URO CHRO N" f „ANTIHYDO R" — środki uszczelniające beton, tamujące wodę, przeciw wilgoci i t. p.

  L IO N O S A N — środki grzybobójcze. Przetwory bitumiczne, asfalty.

  W A R S Z A W A , D w o r s k a 14/16 Telef. 535-12 i 201-46.

  C EGLANO-ŻEL SETOWY STROP

  , A T C N T • I I t i 6< ł «< I Z ł 09.

  Inż. L. KarioW a r s z a w a , Z ło ta 28 te l. 5.02-20

  PUDLOd z ia ła bez zawodu

  Światowej sławy środek wodoszczelny, zbadany i używany przez Rządy:A N G I E L S K I , H I S Z P A Ń S K I i JAPOŃSKI posiadana składzie:

  T A D E U S Z S A D Ł O W S K IW arszaw a, pl. Grzybow ski 3 /5 łel. 6 5 2 -0 4 g

  .

  Zakłady Przemysłowe

  „W U K O"FABRYKI PRZETWORÓW BITUMICZNYCH

  ASFALTOWYCH I SMOŁOWYCH Warszawa, ul. Radzymińska 112/114

  „ ul. Białostocka 5Włocławek, ul. Szpitalna 24Z a r z ą d : u l . S z k o l n a l t e l . 6 47 - 87 , 685 -59 i 685-53 .

  t„ A L U M I T " papa bitumiczna z powłoką alu- " miniową. Pokrycie dachowe trw a

  łe, e f e k t o w n e , t a n i e

  COMPACT* am erykańska masa azbestowo-bi- ^ mmmmmm tumiczna. Najskuteczniejsza izola

  cja. Wodoszczelny, trwały, łatwy w u ż y c i u , chroni beton, żelazo, drzewo przed wilgocią, pozostaje zawsze elastyczny. ■ ■ ■ ■ H M

  J li I E X " ju ta bitumowana z elastyczną po- _ włóką bitumiczną. Jedyna izolacja

  do mostów, tuneli, schronów, zbiorników b e t o n o w y c h , tarasów i wszelkich konstrukcyj żel-beto- nowych. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ M M M H

  P A P A B I T U M I C Z N A , LEPNIKI, LAKIERY I MASY BITUMICZNE

  P A P A S M O Ł O W C O W A P I A S K O W A N A SMOŁA, LEPNIKI it.p.

 • Lokomotywy ropne GMEINDER.

  Dla każdej rozpiętości toru od 109200 KM odznaczają się niedoścignioną wydajnością, absolutną pewnością ruchu przy najprosłszej obsłudze i niemal bezkonkurencyjną ekonomicznością. Napęd zapomocą słynnych dieslowych silników KAELBLE. Lokomotywy GMEINDER pracują w fabrykach cementu, klinkierniach przy budowie dróg i t. p. Prospekty i o f e r t y n a ż g d a n i e

  JU L J U S Z W EISS, K o le je polne, leśne i fab ry czn e , L w ó w , Potockiego 5 0 . Tel. 2 0 2 -5 9 . T e leg ra m y R ailw eiss Lwów

  Ta lokomoływa zostało dostarczona w ubiegłym miesiącu firmie: F A B R Y K IWAPNA i CEMENTU PIECHCIN S. A.w P i e c h c i n i e p o d P a k o ś c i q.

  Zakłady Wapienne „CHĘCINY”Inż. Zdzisław Krudzielski

  W a r s z a w a , C h ę c i n y 2, K r a k ó w, ul. Chmielna 82, wo j . Kieleckie, ul. Sienkiewicza 27, łel. Nr 2.54-12 t e l e f o n Nr 1 t e l e f o n Nr 185-46

  C E M E N T K R Z E M O W Y S P E C J A L N Yodporny na działanie kwasów (chlorek magnezji, ługi pokrystaliczne, ługi zasadowe, woda morska). Zmieszany z cementem portlandzkim nadaje się znakomicie do budowy fundamentów, zbiorników i podłóg w fabrykach chemicznych, papierniach, cukrowniach, dla nadbrzeży morskich i budowli portowych.

  WAPNO CHEMICZNE najwyższej klasy

  WAPNO ŚNIEŻNO-BIAŁE budowlane o najwyższej wy- " ■ dajności

  WAPNO MIELONE (nawozowe) wysoko-procenłowe dla " ■ ■ ■■■— 1 1 -"— kwaśnych pól i łqk

  MARMUR KIELECKI MIELONY na MĄCZKĘ jako wy- — — i- ■ „i.,., i., n ........ -u, pełniacz do asfaltów.

 • Rozstrzygnięcie konkursu na projekt gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu

  W w yniku konkursu powszechnego, ogłoszonego na zlecenie B anku Gospodarstwa krajow ego przez Zarząd Główny Stow arzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (S A R P ) i na podstawię Regulaminu Konkursów S A R P z dn. 1 lipca 193i , Sąd Konkursowy, na posiedzeniu z dn. 29 października 1937 przyznał nagrody i zakupy następującym projektom, :

  Nagroda I — projekt N r 5II — „ N r 8

  „ UJ — „ N r 10 „ IV — „ N r l i N r 6/7

  Zakup „ N r 23Autoram i nagrodzonych projektów są: N r 5 — inż. arch. Wacław Klyszewski, Je

  rzy M okrzyński i Eugeniusz Wierzbicki, N r 8 — inż. arch. S te fa n Tworkowski, N r10 — inż. arch. Jadwiga Dobrzyńska i Zygm unt Łoboda, N r 6 /7 — inż. arch. Helena Jasieńska i S te fa n Jasieński, N r 1 — inż. arch. Ń arek Leykam i N r 23 — inż. arch. Bożenna Maliszowa i Bolesław Malisz.

  Elektryczne a u t o m a t y wodociągowe h y d r o f o r o w e i p ł y w a k o w e oraz

  P o m p y w i r o w e wszelkich rodzajów i d o w s z y s t k i c h c e l ó wznanych i u/ifjiróiyou/anifch óif&tamóur

  „ S I M " i „ K S B ” doóiareza 9iarz^aLd & Uietoriuó Sp. Ake.

  Odlewnie — Emaliernie — Z ak ła d y Mechaniczne — G r u d z i ą d z B I U R O S P R Z E D A Ż Y — W a r s z a w a . N o w y Ś w i a t 31 tel.626-46

  O D A D M I N I S T R A C J ICelem zwiększenia przejrzystości drobnych ogłoszeń, publikowanych

  pod wspólnym tytułem „Rynek budowlany", z nowym rokiem tj. od 1-go zeszytu w roku 1938 pragniemy wprowadzić pewne zmiany do ich układu.

  Chcemy przez to ułatwić korzystanie z tych ogłoszeń przez Czytelników naszego pisma a tym samym zwiększyć skuteczność te j form y fachowej reklamy.

  Poniżej przedstawiliśmy wzór tego nowego, proponowanego przez nas układu tych ogłoszeń, który postaramy się uzupełnić kilku krótkimi obja snieniami.

  1) Przede wszystkim normalizujemy treść ogłoszenia branżowego, nadając mu następującą kolejność: nazwa przedsiębiorstwa, rodzaj przedsiębiorstwa, adres, ewentualnie zakres produkcji.. 2) Dla każdej z wyżej przytoczonych części ogłoszeń przewidujemy inny rodzaj czcionek.

  3) Wielkość i rodzaj czcionek we wszystkich inseratach będą jednakowe.4) Odgraniczenie a zatem i łatwość znalezienia każdego adresu zwięk

  szamy przez wyodrębnienie pierwszego wiersza każdego adresu.5) Wreszcie opracowaliśmy nowy typ nagłówków dla poszczególnych

  działów (branż).

  Wszystkie te reformy, jak już poprzednio zaznaczyliśmy, mają jako jedyny cel zwiększenie skuteczności ogłoszeń branżowych przez ułatw ienie Czytelnikom odnalezienia potrzebnych adresów.

  Poza tym i znormalizowanymi adresami, których cena będzie uzależnia*

 • na od ilości wierszy, w dziale tym będą ponadto możliwe ogłoszenia w ramkach jednakże wysokości od 3 cm w zwyż.

  Mamy nadzieję, iż projektowane przez nas poprawienia układu ogłoszeń będzie przyjęte przez naszych inserentów jako korzystna dla nich inowacja.

  CENNIK OGŁOSZEŃ

  WZÓR NOWEGO UKŁADU OGŁOSZEŃ BRANŻOWYCH

  'ASFALTOWE ROBOTY

  BRACIA CYGAN — Fabryka tektury smołowcowej, bitumicznej i asfaltu — Warszawa, ul. Spokojna Nr 11 (dom własny), tel. 11.78-19.

  Tektura smoł. i bitum. Sm oła gazow a. Lepnik. Ka/r- bolineum. M ater. izolac. W yroby betonowe: p ły ty chodnikowe, krav>ężniki, m iski, ru ry itp . W ykonyw a: roboty asfaltow e, betonowe, brukarskie, krycie dachóv■ tekt. smoł. i bitum, oraz wszelkiego rodzaju roboty izolacyjne.

  PRZEGLĄD BUDOWLANYpismo budow lane o na|szerszym zas ięgu

  d aje g w a ra n c ie skuteczności ogłoszeń

  Administracja: Warszawa 1, Widok 22 łe l. 2 .8 7 -0 0 P. K. O . 1 9 4 1 0

  mmmmmm:

  F. OPPMAN I H. KOZŁOWSKI, INŻYNIEROWIE KO- MUNIKACJI — Przedsiębiorstwo robót inż.-budowla- nych — Warszawa, PI. Napoleona 4, tel. 6.43-80.

  FR. MARTENS I AD. DAAB — Tow. Akc. zakładów prze- mysł.-budowlanych — Warszawa, ul. 6-go Sierpnia 22, tel. 9.6fe-94.

  F. SKAPSKI I S-KA INŻ., Spółka Akcyjna — Biuro budowlane — Gdynia, ul. Sienkiewicza 6 m. 2, tel. 17-44

  i 17-46 — Przedstawicielstwo: Warszawa, ul. Topolowa 4, tel. 8.86-54, 8.12-76 i 8-19-64.

  H. SOSONKO I W. WOJCIECHOWSKI, INŻYNIEROWIE. Sp. z o. o. — Przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane — Warszawa, ul. Krucza 8, tel. 8.81-84.

  ZJEDNOCZENI INŻYNIEROWIE, Sp. z ogr. odp. — Przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane — Warszawa, ul. Uniwersytecka 4, tel. 8.-99-45, 8.99-26 i 8.94-71.

  JÓZEF KRASKOWSKI -— Przedsiębiorstwo budowlane be- tonowo-marmurowe — Warszawa, Belgijska 10, tel. 4.05-06.

  Wszelkie roboty wchodzące w zakres „L astrico” ja k : schody, posadzki, okłady ścian i słupów, parapety okienne. Układanie ksylo litu oraz ja s trych u pod posadzki dębowe. W ypraw y szlachetne.

  •CEGŁA/DACHÓW KA

  A. BOROWIK I SYN — Warszawa, ul. Srebrna 4, tel. 2.38-42, 6.57-26, 2.53-00 i 6.05-12.

  K linkiery. C eg ły: licówka, kanalizacyjna, dziuraw ka, trocinówka. S tropy . Bloki. Dachówki. Sączki itp .

  m

  T. CZOSNOWSKI I S-KA — Biuro budowlane — Warszawa, ul. Ceglana 5, tel. 6.05-80 i 6.05-82.Rok założenia 1865.

  WŁADYSŁAW LEJMAN, BUDOWNICZY — Przedsiębiorstwo techniczno-budowlane — Warszawa, ul. Be- rezyńska 16, tel. 10.36-05 (biura) i 10.36-04 (mieszk.).

  CEMENTOWNIA „GRODZIEC” — Zakłady „Solvay” w Polsce tow. z. o. p. — Warszawa, ul. Czackiego 14 — Warszawa 1, skrz. poczt. Nr 282, tel. 5.32-44 i 5.32-30,

  Cem ent portl. „Grodziec” i w ysokow art. „Żubr”.

  INŻYNIER RADZIMIR PIĘTKOWSKI — Biuro fundamentowe — Warszawa, Koszykowa 29, tel. 9.42-701.

  R oboty fundam entowe. Palow ania: drewniane, betonowe i żelbetow e sys t. Raym ond, S traussa i inn.

 • RYNEK BUDOWLANYArchitektura wnętrz

  TWOR•faTEI_8-72-05.

  » » S I E N K I E W I C Z - K l I P S T O

  W A R S Z A W A . W I L C Z A 2 2 .

  K O N S T R U K C JA I R EK O N STR U K C JA W NĘTPZ M IESZK A Ń , L O K «L I B IU R O W , SK LEPÓ * It.p U < Z flD Z . W YSTAW . ST O ISK , P h W ILONÓW

  Asfaltowe robotyF abryka te k tu ry sm o ło w co w ej, b itu m iczn e j i a s fa l tu

  B R A C I A C Y G A NW arszaw a, u l. S po k o jn a Nr. 11 (dom w łasn y ). T e le fo n 11-78-1S Tektura smól. i bitum., smoła gazowa, lepnik, karbolineum, mati-r. izolac. W yroby b e to n ' płyty chodnikowe, krawężniki, miski, rury it.p W ykonyw a: roboty asfalt., bi-ton., brukars., krycie dachów tekt. smoł.

  i bitum, oraz wszHMeg1* rodzaiu roboty izolacyjne_____

  A S F A L T O W E i B R U K A R S I l I ER O B O T Y W Y K O N U J E

  W. HIEŁBIHSKI, Warszawa, ul- yszkiewicza 9, tel- 280-75 i 504-37Betonowe wyroby

  D * V T K I r*l= M P N T H U / F prasowane pod ciśnieniem hydr. do r Ł I 1 f \ l L C / I C I i I U w Ł 300 atm. do p o d łó g z u tw ardn io - n ą naw ierzchn ią la s tr ic o w k o lo r.d o w o ln , do e lew ac ji d o sta rc z a : P rz ed sięb io rs tw o Przem - H andlow e flDn/!flDIT” c

  W rsz*w a M a rsza łk o w sk a ! te l . 8 08-18 mUiI UUU Dl 1 ^ p,z 0‘0,W ytw órn ia w yrobów ze sz tu c z n . k am ien ia J311 JaSiCZek

  Warszawa, Al. Jerozolimska 18, tel. 2-07-91.S to p n ie , p ły ty ok ien n e , o k ład z in y śc ien n e , p o sa d zk i k sy lo lito w e

  W szelk ie ro b o ty ze sz tu c z n e g o k am ien ia .________

  n y te lfC e m e n to w y c h INŻ. S. RADZIMIŃSKIW arszawa, Wilanowska 22 teł. 9.60-34

  Płytki cementowe, cemelitowe i lastricowe na posadzki, elewacje. Stopnie, kadzie i parapety lastricowe

  W Y TW Ó RN IA W YROBÓW . E D M U N D S Z M ID TB ETON O W Y CH I iCSYLOLITOW YCH 1

  Z arząd i Biuro: W arszawa, Kopińskg 20, te łe fcn 928-39 Stopnie, parapety okienne, posadzki i roboty w sztucznym m arm urze

  i granicie oraz posadzki skałodrzewne.P ły tk i cementowe „lastrico** hydraulicznie prasowane.

  F a b ry k a W yrobów B etonow ych U l I A "ff-w a W olska 87. T elefon 500.43 « ” w L F \

  Płytki cem en tow e lastrlcow e na posadzki i e iew acje w dowolnych kolorach i różne praso w an e hydrau liczn ie

  Schody, p a rap ety i w szelk ie roboty w chodzące w zakr-*s „ la str ico ”

  M E C H A N I C Z N A F A B R Y K A W Y R O B Ó W B E T O N O W Y C H

  W I B R O B E T O N "I IW A R S Z A W A K O R S A K A 3/5 T E L . 1 0 - 3 0 - 4 5

  DĄBROWA GÓRN PIŁSUDSKIEGO 17 T E L . 6 - 8 0 - 2 3

  Blacha

  D/H A. G E P N E R W a r s z a w o , Królewska 43Telefony: 568-30, (Cenłiala]

  690-27 i 655-25

  • Blacha cynkow a i pocynknw ana, mopiądz, miedź,alum injum .ołów i t.p .w surow cach i półfabrykatachBudowa drógP rzedsięb io rstw o Robót In ży n ie ry jn y ch

  I nź . S T E F A N B O N I E C K IW arszaw a, n i. G órskiego 4 te l . 2. 37 - 74.

  Augustyn Grzenkouiiczwszelkiego rodzaju

  P r z e d s i ę b i o r s t w o r o b ó t d r o g o w y c h i dostawa kamieniaGdynia, S tarow iejska 32, tel. 10-67

  K R A JO W E TO W A RZY STW O BU DO W LA N E

  I A T E B E’Sp.

  W arszaw a, Sienkiewicza 3. Tel. 256-10 (ogólny), 220-02 (dyr.).

  z ogr. odp. 500-01 (nacz. dyr.),

  Klesowski Przemysł GranitowySp. Akc.

  Zarząd: Warszawa, S-to Krzyska 25, tel. 540-65. KAMIENIOŁOMY GRANITU W KLESOWIE. BUDOWA DRÓG.

  L. M USZYŃSKI D R O G IM O S T Y

  ZAKŁADY CERAMICZNE „O Ł T A K Z E W ” Sp. z. o. o. Ołtarzew p. Ożarów k/W arszawy, tel. II Podmiejska Ożarów 4.

  Biuro w Warszawie, Jasna 8 m. 4, tel. 2.18-48, 2.18-18. BUDOWA TRWAŁYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH (beton,

  klinkier, kostka).PRODUKCJA: klinkieru drogowego i budowlanego, cegły kanaliza- cyjnej i in. oraz wyrobów betonowych (płyty, krawężniki i in.)

  F E L I K S R U R K I E W I C Z•^rzedsięb . ro b . b ru k a rs k . z iem n . b e to n , i a s fa l t . D ostaw a k am ien i, k o s tk i b a z a lto w e j , żw iru i p ia sk u r z e c z n e g o . U k ła d a n ie k a b li z iem nych

  W arszaw a, Grzybowska 69, tel. 617-60.

  Inż. F. RUPPB i u r o I n ż y n i e r s k i e G d y n ia Sp. z o. o.Nawierzchnie smołobetonowe „ P ę k a l i t ”

  Roboty kafarowe i wodne P a l e S t r a u s ’aP r zed s ięb - ro b . b ru k a r sk ., z ie m n ., b e to n , i b u d o w o lin ii k o tę jo w . & THII ISŁRIIf Z I E M B IŃ S K I

  W a r sz a w a , B o d u en a 1 m . 7 ł e l . 3 .3 5 5 8Budow a (e zd n i i d ró g , u k ła d a n ie k a b li z ie m n y c h , e le k łry c z . i te le fo n . W y* ro b y b e to n o w e , m a te r ia ły k a m ie n n e na d ro g i z w ła s n y c h k a m ie n io ło m ó w .

  Budowlane Przedsiębiorstw;P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W L A N E

  INŻ. M. BA KSZTA ftSK l 1 S-KR SP. Z O. O.W arszaw a,__________ P o ln a 22 T e l. 9.23-68

  Biuro Budowlane

  JÓZEF BANASIAKW arszawa, ul. Kopernika 12, te l 287-41

  PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH KAZIMIERZ BARANOWSKI, Budowniczy

  WARSZAWA, u l. K ory tn icka 15A, Tel. 10-32-65.

  PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO BUDOWLANYCH

  J. A. Beręsewicz i J. OleksiewiczW arszawa, Polna 76. Tel.: 8.60-60 i 6.60-89. Składy 10.30-06.

  IP R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W L A N E

  Inż. R. BIAŁKOWSKI i H. W. HOFFMANW A R SZA W A , ZGODA 6/5 TEL. 3-10-63

  P rzedsięb io rstw o Inżyniery jno-B udow lane

  TADEUSZ BRZEZIŃSKIW a rs aw a. B e lw e d e rsk a 36/38, te l . 7.20-f'0

  „BUDOWNICTWOP rzeds ięb io rs tw o Robót Budow lanych, sp. z o. o

  W a rs za w a . M azo w ie ck o 11 m. 2 4 , te l.2 .9 3 -9 5P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W L A N E

  ST . C H Ł O P I C K I i J. Z A W I S T O W S K I_____________ W ars nawa. K aliska 17. tel. 8.35-00

  PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT IN2. BUDOWLANYCH

  I n ż . D Y O N I Z Y C I E Ś L A KW arszawa, ul. Szara 14, tel. 9.61-88.

  B i u r o in łyn le ry jne i budowlaneWładysław Czarnocki i

  W arszawa, W ilanowska 1, te l. 9.74-15.S-ka

  BIURO BUDOWLANET. C Z O S N O W S K I S -ka

  W A RSZA W A, CEGLANA 5. Tel. 605-80, 605-82. Rok założenia 186**

  B IURO BU DO W LA N E

  A. CZUDOWSKI i S-ka, InżynierowieW arszaw a, ul. T ad . Żulińskiego 9 (daw n. Żóraw ia), tel. 9.37-32.

  PRZEDIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOW LANYCH

  S. D A W I D O W I C Z i M. J A G O D Z I Ń S K Ii n ż y n i e r o w i e

  W a r s z a w a , Kredytowa 16. Tel. 6 9 5 -5 9 .

  BIURO IN Ż Y N IER Y JN O -B U D O W L A N E.

  Inżynierowie S. DŁUSKI, S. PUZYNA i S-kaW arszaw a, Żulińskiego 9, te l.: 9-80-62, 9-64-72.

  B IURO IN Ż Y N IER Y JN O -B U D O W L A N E inż. W. FILANOWICZ i B. SUCHO WOLSKI

  w W arszaw ie, ul. ks. Skorupki 7, telefon 9-19-56

  Przedsiębiorstwo Robót BudowlanychFIlflR*‘EDMUNP PIOTBO*SKI» budowniczyW a r s z a w a , E ls te rs k a 4, te l . 10.02-70.

 • Przedsiębiorstwo Budowlane B I U R O I N ^ Y N I E K S K I E

  W . F U C H S i M . S O B I E R A J S K I I n i . L U B O M I R M A L I N O W S K IWarszawa, Chmielna 10, lei. 3 17-16_______________

  PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH I REMONTOWYCH T-WO AKC. ZAKŁADÓW PRZEMYSŁ.-BUDOWLANYCH K G O Ś C I Ń S K I I S - k o _____________________________ F R . M A R T E N S i A D . D A A B

  ______________W arszawa, C hm ielna 61, tel. 2 69-00.______________ 6-go Sierpnia 22____________ WARSZAWA____________ Telef. 9-65-0.1

  P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W L A N E P R Z E D S IĘ B IO R S T W O B U D O W Y

  A C H I L L E S G R E M B L I C K I I n ż . - a r c h . Z Y G M U N T M I Ę S O W I C Z

  W a r s z a w a , u l . W o ls k a 117 r a . 1, te l . 6 .88-67 Gd>nio’ Bema 7 ' " AL Niep0dle9,0‘ci 150

  f l H H I Wszelkie roboty wchodzące W zokr?ł budownictwa. -------- --- -------------------------------------------------------------------------------------S p ó łd z ie ln ia z o. o. Wydział Budowany, tel. 7-12-65. Roboty in p n y p n Q | F R I O R ^ T W 0 R O B O T B U D O W L A N Y C HrmiPA tpc h n ic z n a** żymeryjno-budowlane; piojekty, plany, ko- ł #n t Ł U d l ^ D I U n ^ I W U H U D U I D U U v n L H H i w n„UKUI-A „ to ry sy w powyższy zakft-s wchodzące lA f . M I R O S Ł A W S K IWarszawa, Wspólna 15 Wydział Instalacji Elektrycznych, tel. 7-29-38 n 7nłt„„n„ TO W w m ia AK a tp l fi 49-01Roboty instalacyj elektrycznych bez ograniczenia napięcia. — .. W a r. z a w a , W ro n ia 4 5 -a , t e . 0

  P r z e d s i ę b i o r s t w o b u d o w l a n e P r z e d s i ę b i o r s t w o B u d o w l a n e

  ALEKSANDER GUTT T a d e u s z O b u c h o w i c *Warszawa, Aleja Szustra 36, tel, 4-27-88 W arszaw a. ul. K oH iańsha 9. te le to n 12-K 75

  Przedsięb iorstw o tech ic^no-budow lane PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻ.-BUDOWLANYCH i r p 7 V U l i n T ___________________________________ F - O P P M A N i H . K O Z Ł O W S K I

  I n i Ł I / l _______________________________________INŻYNIEROW IE KOMUNIKACJI ________________ W arszaw a, H oża 45, te l. 7.03-71________________ Warszawa PI. Napoleona 4 tel. 643-80.

  K A R O L I Z Y O O R C 2 Y K ----------P rz e d s ię b io rs tw o K onstrukcy jno -B udow lane P a i l r o r ł i R u c i a u i c L i

  ŁÓDŹ, PÓŁNOCNA 63.____________________TELtFuWY 173-10, 121-80 I C I K C I I I l \ y 3 I G W a MP rz e d s ię b io r s tw o R o b ó t I n ż y n ie ry jn o - B u d o w la n y c h . P R Z E D S IĘ B IO R S T W O R O B Ó T P O D I .N A Z IE M N Y C H

  J . J A W O R S K I I R . B A R A N O W S K I G ru d z ią d z , u l . C h e łm iń s k a 3 2 /3 4 te l . 1391 i 1224Warszawa, Mickiewicza 24, tel.: 12.58-52, 12.59-66, 12 61-66. — ——--------------------------------------------

  -------------------------- p r z e d s ię b io . s t w o r o b ó t b u d o w l a n y c h P r z e d s i ę b io r s tw o r o b ó t in ż y n ie r y jn y c h 1 b u d o w la n y c h

  T . H - K a r w o w s k i i n i . s t a n i s ł a w p e r s i d o k s p . z o . oWA R S Z AWA. Zwycięzców 33 m. 4 łel. 10-36-28 W arszaw a, u l. F iltru w a 69, te lefon 7-02 03

  budowa domów, wilii—przeróbki sklepów, wszelkir remonty i t.p . z ma- — ^teriałów własnych i powierzonych. S olidnie — Ceny konkuren cy jn e Przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane------------------------------------------------------------------------------------------------- IN Ż . C . P O D L E C K I , W . S Ł O B O D Z IŃ S K I i S -k a

  BIURO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE Warszawa, Nowogrodzka 7, teL 9.61-75.

  INŁ “• 542Ere2?.,-ŁS2KO*8,° ----- — . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S . P R O N A S Z K O i B . B R U D Z I Ń S K I s P. z ogr. odp.PRZĘDS^BIORSTOO^UDOWLANĘgDWARD| ^ Q ^ y ę ; | ^ | j gWIE Warszawa, RADNA 12, te l. 2-22-10

  WARSZAWA. UL. MAŁA 14. TEL. 10-36-77 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANEroboty murarskie, żelazo-betonowe, ciesielskie, tynki fasadowe, remonty, c l ł f ̂ IZ 1 r I L .1 ^ f lnadbudowy oraz wszelkie inne roboty wchodzgce w zakres budownictwa v T l \ P W y l \ I Pl*« I N jL 5 MK Q Sp. z ogr. odp.P L A N Y = KOSZTORYSY __ __B i u r o B u d o w l a n e W a r s z a w a , P I. L e l e w e l a 1 8 . ł e l . 1 2 - 5 3 - 1 6

  I n ż . W . K O N I G P rz e d s ię b io r s tw o r o b ó t b u d o w la n y c h i d ro g o w y c h, Warszawa, ui. Puławska 98 m 13, te ,. 4.22 65 ^ B U D O W L A N Y " w, Jer^ ^ i S-ka

  P R Z E D S I Ę B I O R S T W O B U D O W L A N E w a rsz a w a , Al. J e r o z o l i . s k , 41 m 19, t e . 9 =0^2B £ l i A . L . K 0 Z D R A K i T . R A C I B O R S K I - — —

  WARS7ĄWA Kamedulów 11 — telefon: 12-71-39 i 12 71-06 P rz e d się b io rs tw o Inżyn iery jno-B udow laneP rzed sięb io rs tw o R obó t Inżyn iery jnych l B udow lanych - | B . S IE R Z P O A S K I i S r . M O R A W S K I I n ż y n ie ro w ie

  i n ż . S T E F A N K R Z Y P K O W S K I i S - k a W arszaw a, W spólna 33 m. 7, te le fo n y : 8 -6 0 -7 5 I 9 -7 9 -2 9Warszawa, ul Śto-Krzyska 25, lei. 6.90-62. _ . . . T

  -------------------------------- :----------------- . ----------- BIUBO b u d o w l a n e f , S K Ą P S K I | S - K A I N Ż .I n z . K . K r z y ż a n o w s k i I 5 - k a Komandytowa S p t t ł k a . k c y | n .

  GDYNIA, u l. ŚwięłoiaAska 46, te l. 11-25 G D Y N 1 H, ul. Sienkiewicza 6 m. 2, tel 17-44, 17-46PR EDSIĘBIORSI Wu ROBÓT BUOOWLA YCH Przedstawicielstwo: Warszawa, Topolowa 4, tel. 886-54, 812-76, 819-64.I INŻYNIERYJNYCH — BIUWO K O N S T R U K C Y J N E -----------------------------------------------------------------------------------------------

  -- -------— — 7 7 “ — :------— ---------i n t im . n N n a f . P R Z E D S IĘ B IO R S T W O B U D O W L A N EBiuro I P rz ed sięb io rs tw o Budow y I M Z . N . L f l M D A C l T . oT 2-rTr» • o i a

  Lwów, Senatorska lla . Tel. 206-63. IllZ # H E N R Y K S K U P 1 S**K3^ S p * Z O# O#Oddział w Warszawie, ul Warecka 9. m. 16, Tel. 252-35. W a r s z a w a , T o p ie l 7 a , t e l . 5 .3 8 -3 2 .

  PR Z ED SIĘB IO R STW O TECHNICZNO - BUD O W LA N E _

  W Ł A D Y S Ł A W L E J M A N B U D O W N I C Z Y p r z e d Ź ™ " ? ™ ° m ^ Ni E R Y j N O _ b u d o w l a n eW arszawa, B erezyńska 16, tel.; 10 36-05 (b iu ra ) I 10-36-04 fm ieszk) H ‘ i m y n i e r o w IE Sp z a a

  I n i . J U L J U S Z L E S Z C Z Y Ń S K I i S - k a _________________Warszawa, Krucza 8 , 'tel. 8.81-84_______________

  P R Z E D S I Ę B I O R S T W O R O B Ó T ę p / S f If A p p 7 E M Y C I O U / r t S WIN Ż Y N IE R S K IC H I B U D O W L A N Y C H . n n n w M i r T W A

 • Przedsiębiorstwo Rob. Bud.S z t y k ie l i S y n sP. * u. o

  W a r s z a w a, K a z i m i e r z o w s k a 66, t e 1 e f o n 4.21-47

  P r z e d s i ę b i o r s t w o r o b ó t b u d o w l a n y c h D A M J A N T O K A R

  dyplomowany majsier budowlany W a r s z a w a Kaliska 15 m 12 I e i. 7.14 - 93

  ______Wszelkie roboty w zakres budownic twa wchodzęce.

  „ t r i ** Towarzystwo Robót InżynierskichSpo ^ a Ą so y jn a , W arszaw aul. Sewerynów 5, tel. Dyr. 692-20

  i 335-12. Biura 698-72P rzed sięb io rs tw o R obót B udow lanych i W odnych

  Inż. JANUSZ TRZEBIŃSKI i S-kaW rt r •< z a w a. ul. vVKniow:i 37, tel.: 432-54 i 434 08.

  WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WAKSZAWA TECHNICZNO-BUDOWLANE PI. 3 Krzyży 9

  Sp. z o. o. Tel. 902-56.

  B I U R O B U D O W L A N EI N Ż . K A Z I M I E R Z W Ą S I K

  W arszaw a, Żóraw ia 9, m. 19, tel. 5.82-66 i 9.04-29

  Przedsiębiorstw o Robót Budowlanych

  R n d r z e j W i e d i g e rw Warszawie, Gruzińska 5 m 2 tel. 10.33-68Wykonywa roboty w zakres budown. wchodzące

  P R Z E D S IĘ B IO R S T W O R O B Ó T BU DO W LAN Y CHa n t o n i w i f r c h o w i c z

  WAPS7SWA, u l, JASNA 17 m . 4.____________ tel. 6-19-4'

  P r z e d s i ę b i o r s t w o B u d o w l a n eR. W IERSZYCKI

  W arszawa, Złota 41 m 19, telefon 692-95PKZEUblĘBlO R ST W O R u B Ó T BUDOWLANYCH

  „ W S P Ó L N A P R a C f l “ so. z o oW arszaw a, ul Czerw onego Krzyża 9 m S te l. 243-12

  W S P Ó L N O T A INŻYNIERYJNO - BU0UWL.ANASPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, Czackiego 12 te l. 5.16-44, 5.16-31

  d aw n ie j ,,BUDOPOL” b . A. w Gdyni.W szelkie robo ty inżyn .-budnw 'ane "raz e k s p lo a ta c ja

  k a m ie n io ło m ó w w T f>M q SZGROD lE___________

  Biuro Inżynieryjno-Budowlane

  INŻ. ZYGMUNT ZARZECKIW arszaw a, Lwowska 19, tel. 9 40-85.

  PRZEDSIĘBIORSTW O IN Ż YNIERYJNO-B UDOW L ANE

  Zjednoczeni Inżynierowie Spółka z ogr. odp.W arszaw a U niw ersytecka 4, tel. 8-99-26, 8-94-71.

  Cegła, dachówka i klinkier

  A. B O R O W I K i S Y NW aricow o , ul. Srebrno 4 , te l. 2 -3 8 -4 2 ,6 -5 7 -2 6 , 2 -5 3 -0 0 i 6 -0 5 -1 2

  K L I N K I E R YC E G Ł Y : l l '6 w k v kanalizacy jn a , d z iu raw k a , troc inów ka

  Stropu, b loki. dacn6w ki, sączki i t p.

  K L I N K I E R 9 B U D O W L A N E , F A S A D O W E , P O S A D Z K O W E P Ł Y T K I TER- RAKOTOWE i G L A Z U R O W A N E G l a z u r a fasadowa m rozoodporna. P i e c e m a i o l i k o w e W a r s z a w a S k o r u p k i 7 m. 12 C D AA A T 1*Te « arzqd: 7 .2 2 -6 3 . Biuro: 9 .7 5 -5 7 » # ^ C IV #▼% ■Składy i Towarowa 13 telefon 2 .7 5 -59 Sp z o.

  „ R O Ś C IS Z E W O *i. E O l E L N I f t

  Dzierżawca F-ma „ELBE“Sp. z o. o. w Warszawie

  B iu ro 7 a rz ą d - Z ie ln a *1 m . 1. T e l. 646-55.Zn-na ze swej jakości ceg ła ręczna, maszynowa,

  dziurawka i trocinowa.

  GNASZYŃSKIE ZAKŁADY CERAMICZNE S. A.w Gnaszynie pod BIURO SPRZ . W ARSZAW A

  Częstochową, skrz. poczt. 116. ul. M oniuszki 6, te l. 228-82ZAKŁADY CZY N N E CAŁY ROK.

  P rodukują: cegłę budowl., m aszyn., licową, kanalizac., klin., komin., pustaki wszelkich rodzajów i wym iar., trocinów ka, kilkanaście odmian

  cegieł stropowych, dachówka, gąsiory, sączki i t . p.

  KAWENCZYŃSKIE ZAKŁADY CEGIELNIANE K A Z I M I E R Z A G R A N Z O W A TOW. AKC.

  Z arząd w W arszaw ie, 6-go Sierpnia 22 m . 4, teł. 931-36. Fab ryka w Kawenczynie, tel. 02 Rem bertów N r. 36.

  Cegła budowl., pustaki, wyroby ogniotrw, klinkier, ru ry kamionkowe.

  „KLINKIER I 0 Sp. X ogr. odp. _ ; Warszawa, Wspólna 7. Telefon Nr. 7.13-14.

  C e r a m i k a b u d o w l a n a i d r o g o w a :Cegła dziurawki , pustaki, stropówki, trocinów- ki, licówki, kominowki, dachówki, sączki, zen- drówki. Klinkiery: budowlane, kanałowe i dro

  gowe. Kamionk : kanałowa i techniczna. Szamoty normalne i fasonowe N a w ie rz c h n ie k lin k ie ro w e z w łasn eg o k lin k ie *

  d ro g o w e g o sucho p raso w an e g o

  C E G I E L N I E P A R O W E

  „ M A R K I G K Ó J f C K I E ” I „ G O Ł K Ó W *4Z a rz ą d : Warszawa, Al. Jerozolimska 75; te l: 9.94-30; 9 94-13;

  K L I N K I E R Ybudowlane, okładzinowe, drogowe, różnokolorowe.

  CEGŁY: licówka, kanal izacyjna, trocinówka, dziurawka, bloki stropy. Dachówki. Dreny. Ci NY rflBRYCZNE I n ź. S t e f a n O s s o w i e c k i

  Generalny Przrotoszyn, A NTONIN

  Warszaw , ul. P Ina Ni. 32 m. 4. 1*1. 8 91-80

  Z A K Ł A D Y C E R A M IC Z N E „POS TELMIK” Sp flkC.C Z Y N N E C A Ł Y R O K

  Z a r z ą d : Warszawa Królewska 8. le i . 611-60 wyrabiają cegłę ••e^zna, maszynową, dziurowana, bloki stropowe,

  kk rmana i in.: dachówki: żłobione, k-rpiowe; kafle majolik. * dreny

  C e g i e l n i e „ S A T U R N " i „ G Ii Y F "W C H EŁM N IE I W Ą B R ZE ŹN IE

  inż. A. Dziedziul i S-ka, tel. 53, Chełmno (Pomorze).

  WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO SPRZEDAŻY MATERIAłÓW BUDOWLANYCH, SPÓŁKA z o. o

  W arszaw a, W spólna 37, m . 2, te l. 9.39-23.Dostawa: cegły pełnej i dziurawki oraz pus taków st ropowych wszelkiego rodzaju .

  W yłączna sp rz e d a ż w y ro b ó w c e g ie ln ia n y c h Z a k ła d ó w C e ra m ic z n y c h „F n ik s " w B a n io sz e

  CEGIELNIA PAROWA WITASZYCEpoczta i stacja kole jowa W i t a s z y r e poznańsk ie j ; tel. Jarocin Poznański 55.P r z e d s t a w i c i e l s t w o w W a r s z a w i e nż. L. SIEKIERKO, Senatorska 4/17.

  telefon: 238-59. .P R O D U K U J E : c e g ł ą zw . b u d o w la n ą , l ic o w ą k a n a l lz a c y j

  n ą , d z iu ra w k ę , s t ro p o w ą F o e r s te r a , d a c h ó w k ę k a r p ió w k ę ,g ą s io r y d re n y ■ ó źn y ch k a lib ró w . W yroby o ła d n y m je d n o l i ty m k o lo rz e i w y s o k ie j w y trz y m a ło ś c i n a śc is -k a n e . .......... —-------------------------- —C e g ie ln ia j e s t s ta ły m d o s ta w c a c e g ły k a n a liz a c y jn e j d la W o d o c iąg ó w i K a n a liz a c ji m . s t . W arszaw y . —------------- ------------------

  Cement

  CEMENTOWNIA „GRODZIEC", st. kolej. ZąbkowiceZakłady Solvay w Polsce, Tow. z o. p., W arszaw a, Czackiego 14.

  Cement Portl. „G RO D ZIEC " i w ysokowart. „ŻUBR“ W arszaw a I., skrz. poczt. N r. 282. Tel. 532-44 i 532-30.

  TO W A RZY STW O FA BRYK PO RTLA ND - CEM EN TU„W Y S O K A“ Spółka Akcyjna

  W ARSZAW A, UL. M AZOW IECKA 7, T E L .: 6.87-62, 6.12-87. Fabryki produk. cem enty portlandzkie: norm alny wysokowar. i spec.

  Dachowe konstrukcje i dachy szklane

  EKSPLOATACJA KONSTRUKCYJ DACHOWYCH i Ś W I E T L I K Ó W B E Z K I T O W Y C H

  p a t . s y s t . inż P a r a d is ta la

  Przedsięb. Budowlane „ ARCUS” Warszawa te1.10-09-38 Zygmuntowska 14 te 1.10-09-38

  „WEMA” Przedstaw ić.: inż. W Ł . SZALKOW SKI, W arszaw a, ul. Poznańska 21/13, tel. 813-21. „ Poznań. K r. H u ta , Tarnów , Gdańsk.b e z K IT O W E , W Y W IE T R Z N IK I dachowe, K R A -

  TOW KI — wycieraczki, NAROŻNIKI — listw y ochronne.

  Drzewo budowlane

  J. MILBERG SK ŁA D D R ZE W A B U D O W L A N E G O I S T O L A R S K IE G O O R A Z DYKT W ARSZAW A I2,BELWEDERSKA 23, TEL. 407-74 1 717-75

  N a s k ła d z ie s ła le w ie lk i w y b ó r w s z e lk ie g o rod zaju d rze w o b u d o w la n e g o . S S B D o sta w a n a ty c h m ia s to w a .

 • Farby i lakiery

  POLSKA FABRYKA I-ARB i LA K I EROW EDWARD LUTZ, S p .z o .o , : Kraków XXII, Kalwaryjska 661'OLECA: LAKIERY DO RADIATORÓW TH ER MG W IT 1 SRE-BRO-THERMON ORAZ W SZ E L K IE IN N E KARBY 1 I.A K IE R \

  DLA CELÓW BUDOW LANYCH.

  Fundamentowe robot}

  TELEFONY:WARSZAWA SOSNOWIEC KATOWICE WILNO 9.89.90, 8.20.11 _ 1.09 3.31.42 20.38Pale żelbetowe: pneumatycznie betonowane, lane i zaciskane i m.

  Wszelkie roboty fundamentowe nad i podziemne. Budownictwo podziemne.

  Instalacje odwadniające, cementowanie, badanie terenów.

  Przedsiębiorstwo FundamentowaniaS T . P A C H A I S - K AW arszówa, ul. S ta low a 6 9 łe l. 1 0 -0 2 -2 8

  Pale betonowe tłoczono - ubijane - dozbrojone ośrodkowo i „S traussa”. Mechaniczny sposób wiercenia i przebijania kurzawki. Próbne wiercenia. Projekty i kosztorysy palowania. Zdjęcia techniczne i z terenów________ _

  PALE FRANKI W POLSCE . Z Z .W arszawa; Kanonia 20, łel. 659-51

  S p e c j a l n o ś ć : b u d o w a f u n d a m e n t ó w n a ż e l b e t o w y c h p a l a c hB i u r o F u n d a m e n t o w e

  Inżynier R A D Z I M I R P I Ę T K O W S K IW arszawa, Koszykowa 29 te l. 9-42-70. “3W C I, I > Ł j r M I W u c— '

  Roboty fundamentowe. Palowania: drewniane, beto- nowe i żelbetowe syst. Raymond, S traussa i inn

  SP. AKC. TEL. 592-68T-wo F U N D A M E N T O W E DI\UMflNn W A R S Z A W A , ZGODA 9 R H ^ n U l l U

  BUDOWA WSZELKICH FUNDAMENTÓWPROJEKTY^ K O S ZT O R Y S Y , ALBUMY R O B Ó T - NA ŻĄ DANIF

  In ste IacJe_ sB n i1 ariieBiuro budowlano-instalacyjne

  Inż. Z Y G M U N T C H A B E L S K I, u l M ick iew icza 28 — t e l e f o n 12-78-82 i ,

  Izolacyjne materiały

  99Ł ^ r I - I > . - W ła ś c . M . P Ł O Ń S K I i S Y NW A R S ZA W A , J E R O Z O L IM S K A 8 3 ; TEL. 9 9 4 -7 5 , 9 .9 4 .8 7 i 9 .8 8 -8 1

  Tektury dachowe, p rzetw ory smołówcowe i b itum iczne S p e c j a l n o ś ć : Biała filcowa t«kłura bitumiczna „ S E L E N I T*’

  R O B O T Y n n C H O W E , P S F W L T O W E \ I Z O L A C Y J N E .

  IZOLACJE KORKOWE:B U D O W L A N E C H Ł O D N IC Z E PR ZE-

  C IW A K U S T Y C Z N E i I . p ,

  IZO LACJE OD W ILG O C IN is z c z e n ie g rz y b a , K a rb o lin e u m

  i G rz y b o ja d .Fabryka Wyrobów Izolacyjnych

  W a r s z a w a , Syreny 3. Tel. 203-40IZOLACJE BUDuWLANb

  I I G U D R O N I T “INŻ WŁ. CISZEWSKI

  Warszawa, Krak.-Przedm. 17 Telefony: 6-! 1-45, 6-05-45 Produkcje: gudronity — filc- mitum — izol —- grzybomór — cemizol—dacholit—term izol- ogniochron—płyty korkowe- asfalty — lepiki — i t.p. Wykonywa roboty: izolacyj ne-grzybobójcze dachowe- asfaltowe — drogowe — i t.p.

  P O R A D Y F A C H O W E I BADANIA LABORATORYJNE

  CASTOR, środek przeciw wilgoci Hydrofuge „CASTOR“

  k A K S T E N S M A U R Y C YWarszawa, Koszykowa Nr. 7. TeL Kraków, Biuro Techn. HamH. W . Kozłowski — id. Mikołajska 32. Tel. 140-88. ' — ‘. Wilno, M. Jankowski, $-to Jańskar :Nr.

  FELZYTYN SKALENITI. SINGER „FELŻYTYŃ i TROCAL" W arszawa, Kredytowa 18, tel. 5.18-48.

  Katowice, Marjacka 25, tel. 3.15-99. Lwów, Gdynia, św. Jańska 71, tel. 34-34.

  Z a k ł a d y P r z e m y s ł o w e Inż. WACŁAW G O R Z K O W S K I I syn

  w Łowiczu sp. z o. o.F a b ry k a w y ro b ó w K o rk o w y ch i M a te r ia łó w Iz o la c y jn y c h B iuro i sk ład fabr. W arszaw a, Br. H erack iego 14, te l. 3-30-44.

  Izolacje k orkow e: budow lane chłodnicze p rzeciw akustyczne i t . p. K rycie dachów .

  Papa b itum iczna Izolacje od wilgoci. N iszczenie g rzyba, karbolineum i g rzybojad .

  WSZELKIE PKACH: I Z O L A C Y J N E w y k o n u j ą

  POZNAŃ- DĄBROWSKIEGO 79 POZNAŃSKIE ZAKŁADY TEL. 63,54 IZOLACYJNE

  O D Y N I A - Ś-to JANSKA 78 ». 3 £D. I N E R O W I C Z

  F A B R Y K A M f l T E R j f l Ł Ó W „ IZ O LA C IA ’R n n n \ i / i n w \ r u *B U D OWARSZAWA,

  W L fl M Y C HHOŻA 55 TEL. 8-55-58

  Szczegóły patrz w og łoszeniu na Il-ej okładce

  F a b r y k a I zo lacji K o r k o w y c h „ K 0 R i Z 0 L " S p . z o gr . odp.W arszawa, Ludna 6-8, tel. 703-15

  FABRYKACJA WŁASNA WSZELKICH MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH, PŁYT, OTULIN

  I SEGMENTÓW KORKOWYCH.

  MASTEWALOGNIOTRWAŁA, N IEPĘC ZN IEJĄ C A PŁYTA

  BUDOWLANO-IZOLACYJNA. W Y T W Ó R N I E R E J O N O W E :

  W ARSZAW A, K RED Y TO W A 16, T E L . 690-41. ŁÓDŹ, SRE- BRZYŃSKA 6. T E L . 205-50. POZNAŃ, LA N G IEW ICZA 3.

  TE L. 79-48. TA RN Ó W - KRZYŻ - TE L. 172 i 293.

  R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 3

  W. N I T E C K IW A R S Z A W A , UL. O B O Z O W A 2 0 . T .le fo n : 209 -21 - Dom własny. FA B R YK A M A T E R IA Ł Ó W K O R K O W O -IZ O L A C Y J N . I O G N IO T R W A Ł Y C H . W Y K O N Y W A N IE W S Z E L K IC H R O B Ó T W ZA K R E S IE IZ O L A C J I

  ORŁOROG" d' 0rłow ski> Rogowicz i S-ka inżSp. z ogr. odp.

  FABR. IZOL. KORKOWYCH, BITUMINY, AQUIS0LUW arszawa, P lac 3-ch K rzyiy 13, te l . 9.81-23. 9.81-26 Fabr. Bem a 53

  ________Szczegóły p a trz w og łoszeniu n a II ok ładce

  BIURO IN ŻY N IER Y JN EJ IZOLACJIO R O - C O N C O

  Sp. z ogr. odp. Warszawa, Widok 23, tel. 5-04-88

  8z8

  . TT l u u n I C I , HS Wysokowartościowe izolacje od wody — ekspertyzy s

  IZOLACJE B U D O W L A N EM. R E C Z K O I S-kaW szelkie m ateria ły w odo-i ciepłochronne — U ellito l, O um atekt, Ce- ratoleum , nubero id — WARSZAWA, Nowogrodzka 41 m .2. te l. 7/16-34

  Fabryka wyrobów korkow ych, m ateria łów izolacyjnych i chem . Płyty Korkowe i w szelkie m at. izo lacyjne

  ŁÓDŹ, u l. Orla Nr. 17'11. te l. 218-47.Rosicki, t a c k i i S-ka

  „RUBERTIN" i „RUBERTOL“niedoścignionej jakości m aterja ły izolacyjne. 1

  Roboty izolac., asfaltowe, dachowe i blacharskie, poleca i wykonywaA. P E S Z K E

  Warszawa, Zawiszy 8, tel. 208-96 i 663-11.

  FABRYKA T EK T U R Y S M 0 Ł 0 W C 0 W E J I ASFALTU Józef Szyc i Sp. wł. Henryk FronczakW arszaw a, ul. Podchorążych Nr. 57; — T e le fo n : 9 - 4 9 - 0 4 Krycie I re p e ra c je dachów papow ych , b laszanych I t . -p>

 • Z a k ł a d y Handlowo-Przemysłowe „ S T E M A R "M a r j a n Sz m or l i AskiF abryka te k tu ry b itum icznej I sm olow cow ej, p re p a ra tó w Izolacy jnych I p rze tw o ró w che m lczn oraz p rz e d slę b . ro b ó t de- k arsk . a s fa ltó w 4 Izo lacy jnychRadom, Metalowa 2, tel. 14-46

  rok z a ło ie n la 1916p o l e

  izolacji chłodniczej I te rm icznej

  PŁYTY KORKOWEo r a z d o i z o l a c j i r u r

  ŁUPINY KORKOWE

  O ddział w W arszaw ie , Ul. H o ła ST, te l 937-34

  a d ok r y c i a d a c b ó w

  „FIBIZOL”te k tu rę filcow o - b itum iczną, u z b r o j o n ą im pregnow aną tk a n in ą ju tow ą. ( P a t e n t

  Nr. 19968).

  Kafle

  ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE JA M KRAUSESp.z o oW A ndresp o lu , poczta A ndrzejów

  Największa fabryka kafli i farb malarskich w P o ls c e

  Kamień

  Ini. A. C Z E Z O W S K IW arszaw a, F iltrow a 69 te l, 8 54 33

  G ranit d la celów budow lanych , in ży n ie rsk ich i pom nikow ych w w szelkich s tad iach ob róbk i (b loki surow e, p ły ty piłowane* c io sane , szli

  fow ane, polerow ane)

  KAMIENIOŁOM Y I BUDOW A DRÓGINZ. ST. NADRATOWSKI i S-ka Sp z o o.

  W arszaw a, Nowy-Świat 21, tel. 2-21-23. Kamieniołomy g ran itu p rzy stacji Klesów.

  PR ZE D SIĘ BIO RSTW O ROBÓT KA M IEN IA RSK IC H

  Wł. Przecławski i J. Wojciechowski sp.nrmW arszaw a, Al. Jerozolim skie 20, m. 21, tel. 3.10-26.

  Piaskowce z wł. kamieniołomów, g ran ity , m arm ury, a labastry .

  Rok za! 1900

  T ow arzystw o R obót Inżyn iery jno-B udow lanych 1 Eksploatacji G ranitu W ołyńsk iego z w łasn y ch k am ien io ło m ó w w Moczu lance

  T E H H B U U U T s „ « . , . „ . IW arszaw a, Z ie lna Nr. 15, m . 3, Tel.: -97-58

  Kamień sztuczny

  A R T E Z Y T — k am ien n e zapraw y fasadow eB C 7 C T — u tw ardn iony beton — niezn iszczalne na- L Ł Ł 1 w ierzch n ie podłóg, podw órzy, ram p 1 t.p.

  W ytw órnia z a p ra w I kam ien i sztucznych A , i B .I n ż . z . B i a ł e c k i , S p . z o . o

  W arszaw a, e io g ie ra 1 Tel. 7.29-04

  FELZYTYN i S KALE ISI I Tszlachetne i kam ienne wypraw y fasadow e

  |« Sifl{|6r SłFefzytyn i Trocal” , W -wa, K redytow a 1 8 , te l. 518-48 K atow ice , G dynia, Łódź, Lwów, W ilno.

  u r v T w r i i > v i « « < v P R A W F A S A D O W Y C H

  K r z e s zo w ic e , woj. Krakow skieGłówne przedstawicielstwo

  Składy fabryczne i w ytw órnia sz lach e tn e j wyprawy w W arszawie B łońska 6, te l. 11-05-04. W arszaw a-Praga, Korsaka 3i5, tel. 10.37.10

  f 1 r m a i „W A P N O” L L i s i c k a

  N A I f T V T ** Szlachetna zaprawa U V U L T I fasadowaMARMUR MIELONY do wyrobu lastrico WAPNO BUDOWLANEIMIELONE-WODAN WAPNIAprodukcja „W APIENNIKI POGORZYCKIE” S-ka z o. o Pogorzyce, p. Chrzanów skry tka pocztowa 83

  SZLACHETNA III T Y N KWYPRAWA FASADOWA „T E R R flB D H fl KAMIENNYrep rezen tac ja W arszaw a, Ks. Sko- n r D l i B T” 9n m n

  rupki 1, m. S2. Tel. 0 75-57 I 7.22-83 „U l II BI II I 0|l. tU.U

  TC B B il D 11 li szlachetna zapraw a | u 11 II H □ U H H j tynk kamienny

  R o k za l. 1900fasadowa.

  T C D B 21 7 7 fi marmury mielone, krajowe C n n H l l o U i zagraniczneK l U D C F N i n r ? mączka wapienna do W I r fi Ił 11 I Hu u nawierzchni a s f a l t

  F - m a 0 . SCHMEIDŁERBProdukuje dostarczaZAKŁADY TERRABONA 1 TERRAZZO. K rzeszow ice, k K rakow a

  TE R R A ZY T“SZLACHETNA WYPRAWA FASADOWA

  B iuro: Chm ielna 72. Tel. 6-72-14 F abryka: W ronia 40. Tel. 2-88-48

  E U G E N IU S Z SZOTT K raków , Mazowiecka 3a tel. 182-1!)P r z e d s ię b io r s tw o ro b ó t te r r a z z o w y c h ( la s tr ic o w y c h ) , k sy lo ll to w y c h i s z tu c z n e g o k a m ie n ia . Próbk i i o fe rty na źg d an ie

  Liny stalowi’

  PRODUKCJA i SPRZEDAŻ WSZELKIFOO „CENIROLIIt" RODZAJU LIM STALOWYCH1110 0 9 7)111111 Fab ryka* u l. K rochm alna 87, te l. 3.35 82 w n i t o i n w n S k ł a d t ul. G rzybouska 10, te l. 2.91-21

  liny s t a l o w e I ż e 1 a z n e o raz w szelk ie d r u t y s t a l o w e

  Malarskie przedsiębiorstwa

  Z A K Ł A D D E K 0 R A C Y J N O - l f l A L A R S K i B E R N A R D M E N C E L

  W arszaw a. N ow y-Św iat. 62, te l . 5.83 70.wszelkie roboty malarskie od skromnych do nnjwynwin^ie jszych

  Marmury

  Marmury kieleckiebazalty, abalastry Inż. JAN WEBER Bud. Sp. Akc Wzorownia i Zarząd: Warszawa, Ś-to Krzyska 20 tel. 251-38

  F abryka marm urów: Kielce. Bandurskiego 25.

  Materiały budowląne

  TOW . PK ZEM .-H A N D L. Sp. z o. o. W arszaw a, Biuro i składy u l. T o w aro w a 48. l e i . 2 -2 1 25 i 5-13-24.

  Dostarcza hurtow o i detalicznie ze składu i fabryk reprez.: wapno suche i lasów., cem ent, gips, papę, cegłę, szam oty, terrakotę. glazurę.

  „ANTRACYT”■ATEBE'C e n tra la S p rzed aży A rtykułów B udow lanych i Technicznych

  W arszaw a, u l. S re b rn a 9, te ł . 6.75-66Cegła, cement, gips. trzcina, wapno, papa i smoła, mater. izolac. marmurki l a s t r i c o , posadzki dębowe, p ły ty cementowe, terrakota

  1 plazura w na jlepszych ga tunkach.

  W arszaw a, G rójecka 31 D f t ł m t " tel. 8.87-11 i 6.23-91. „DCłUlI

  Tement, wapno such. i łas., gips, kafle, papa, smoła, trzcina, cegła '.w., ogn. i in. — W łasne w yr. beton.: cegła, kręgi, studź., rury,

  p ły ty chodn., krawężn. — — Skł. komisowy Fabr. „Eternit**.

  CEMENT,WAPNO,ŻELAZO, DŹWIGARY, WĘGIEL, KOKS SPÓŁKA AKCYJNA HANDLOWO - PRZEMYSŁOWA „Ł . J. B0RK0WSKI“.

  limRQ7HIIIn Biuro: M arszałkow ska 117, Tel. 600-20.665-80. 279-99 U / n n O L l lW n , Składy: W olska 103, Tel. 600-21, 699-72, 617-08.

  Dachówka azbestowo-cementowa

  „ E T E R N I T 'płyty p łaskie i faliste do krycia dachów, w ykładania .ścian, izolacji etc.

  Z akłady Przem ysłow e „ETERNIT** Sp. Akc.W arszawa, Zgoda 8. te l. 203-83. 693-95 i 308-85.

  D a c h ó w k i i p ł y t y AZBESTOWO-CEMENTOWE PŁASKIE I FALISTE„El/ERITAS"Polska Fabryka Dachówek Azb. K r a k ó w , ul. Zabłocie 37

  GdFiiaSląsliiB Tow.Gdpniczo-HutniEZBsp *Warszawa, ul. Nowy-Swiat 50

  M ateria ły b u d o w lan e , te l 692-59 w ęg ie l. K oks te ł. 602 95

 • D l Y T IĆ I glazurowane łclenne, b iałe I kolorowe wyrobu I ■ l \ l krajowego oraz łerrakotow e podłogowe

  .y i ■ wyrobu krajowegoftaroorunaum do wzmocnienia podłdg cementowych DESZCZUŁKI posadzki dębowe I tafle

  PUSTAKI Stropowe systeir u Akermana Biuro Techniczne, W arszaw a, ul. M arszałkowska 56.Tel. 8.72-47. i 7.01-47. A l b e r t Karp In żyn ie rS. RULSKI PRZED SIĘBIO RSTW O ROBÓT BUDOW LANYCHi wyłączne przedstawicielstwo m at. bud. W arszawa, ul. Żórawia 35, tel. 959-92 ,KORKOLIT“

  BRACIA MARUSZE WSCY Sp. jawnaWARSZAWA, BIURO I SKŁADY UL. NARBUTTA 2. Tel. 4.07-23Dostarczają hurtowo i detal, z fabryk reprezen t.: W apno suche i las. Cement, Gips, Papę, Smołę, Trzcinę, Cegłę zw. i ogn., Dachówkę, T er rakotę, Kafle, Żelazo, P ły ty „Suprem a", oraz wszel. in. m at, bud

  STOŁECZNY SKŁftD MftTERJftŁÓW B U D O W L A N Y C H i O P A Ł O W Y C H

  WARSZAWA, UL. GRÓJECKA Nr. 6. TEL. 285-41Cem ent, wapno suche i lasow ane , g ips, cegła: ręczna, m aszy. dziuraw ka, licówka i t. p. kafle , dreny , dachów ka,sm oła , papa s

  łowcowa, m aty trzcinow e, p iasek , g lina i t. p . ________________ W yroby szam otowe i ogniotrw ałe._______________

  materiałów ESJŚU BRACIA ŻERYKIERn iiD C 7 A n ił ^ 'uro: Poznańska 32. Teł. 9.84-04 i 9.84-98. WARSZAWA sk ład : Skaryszew ska 4, teł. 10.27-82.Cement portl., wapno, gips, cegła, bud., strop., licowa, dachówki,

  chlorek wapnia i in. a rt bud.____________ ______

  Metalowe wyroby

  FA B R Y K A WYROBÓW M ETALOW YCHH. S Z U L E C K I , A. G R A C Z Y K i HŁ

  S-ka z o. o.W A RSZAW A , spólna 46 front (róg M arszałkow skiej)

  Wykonuje: budowlane konstrukcje żelazne, okładane metalem , dekoracje metalowe wnętrz. U rządzenia sklepowe frontów i w ystaw . B alustrady metalowe na schody. U rządzenia w nętrz: banków, biur, barów, cukierni itp. Meble s ta lowe niklowane, oraz w szystkie prace wchodzące w z a kres wyrobów metalowych, chromoniklowanych ciągnionych i tłoczonych.

  Nasady kominowe

  W Y TW Ó RN IA BETONOW YCH NASAD KOM INOW YCH

  wł. Edw ard Czaiewicz, bud.

  „ B O L T O”W arszaw a, Nowogrodzka 34, telefon 9.91-33 j

  Okucia budowlane

  S A M O Z A M Y K A C Z E D O DRZWI PATENTOWANE ZAM KI W PUSZCZANE

  Fabryka Wyrób. MetalBydgoszcz,Dr W arm ińskiego 11.„FENA“ S.A.

  F A B R Y K A O K U Ć B U D O W L A N Y C H BRACIA LUBERTSp. Bkc. W H R S Z H W f l , ZŁOTH 34.Tel. 6-90-10. 6-47-35, 5-28-66, 303-08 I 305-71.

  Nowoczesne okucia

  Piasek i żwir

  Osuszanie budynków

  | f T . E3a

  T O W A R Z Y S T W O OSUSZANIA BUDYNKÓW

  Reprez-: E . C z a je w ic z , B u dow nic zy

  W arszaw a, Nowogrodzka 34, tel. 9.91-33

  „ C E N T R O Z W I R "Centrala Produkcji 3 Sprzedaży Żwiru

  W arszawa, w spó lna 38. Telefon . 8.77-09 D ostaw y m asowe żwiru rzecznego i kopaln ianego .

  J A N C Z E K A L I Ń S K IM ECH. E K S PL . P IA SK U DRAGĄ „L W 6 W “ I DOSTAW A ŻW IRU

  D raga, W ybrzeże W isły N r, 234*31.W arszaw a, Telefony:Biuro, Al. Jerozolim skie 117 N r. 603-65.

  S T A N IS Ł A W W Ł O D A R C Z Y K W arszawa, Bernardyńska 40, te l. 9.34-81

  Przedsięb. robo t ziem nych, beton . Dostawa żw iru, piasku i kam ienia

  . . . 2 kafli stalowych PIECE SZRAJBERA”

  Sp. z o. o.Warszawa, Grójecka 35.

  tel. 9-20-33.

  Posadzki i stolarszczyzna

  B c iWytwórnia posadzek drzewnycha E. i A. B E D N A R C Z Y K

  W arszaw a—P ra g a , u l. K ału szy ń sk a 7, te l . 10-11-54.Posadzki dębow e, k lepkow e, taflow e ozdobne i fo rn ierow e salonow e

  ZAKŁADY PR ZE M Y SŁU DRZEW N EG O

  Sp. Akc. „GLOEH“ R- istn . 1863.Zarząd i B iuro: W arszaw a. Kowieńska 5/7. Tel.: 10.10-63 i 10.01-46. W A RSZA W A: Fabryka sto larska F ab ryka posadzki: HENRYKÓW

  F A B R Y K A W Y O B R Ó W D R Z E W N Y C H

  B -c ia J. i H. R U D O L FW a r s z a w a , N o w o l i p i e 52/54 łe l. 12-15-79

  F o r n i e r y — d y k t y — f r y z y — k l e p k i — p o s a d z f k i — l i s ł w y

  F A B R Y K A P O S A D Z K I D Ę B O W E JBarnard Z I M A N D i S Y N St .ur i lowejSkład Konsygnacyjny: W arszawa, ulica Twarda 56, telefon 348-28

  C entralne Biuro n N n P F M o"iusz^i 4.Sprzedaży: W arszawa u * W V r r Telefon 302 65Skład zaopatrzony stale w w iększą ilość posadzk i we w szystkich

  gatunkach i w ym iarach

  Stropy

  szerokość 33 cm. długość 3U cm. wysokość 15, 18 i 20 cm.

  N ajprak tyczn iejszy z is tniejących i n a jtań szy w cenie je s t strop „OMEGA“

  I n f o r m a c j e : W a r s z a w a

  „ O M E G A“ Twarda Nr. 13/26

  tel. 213-92 „CERMAT" Skorupki 7. telefon 975-57 i 722-63

  POLSKI PATFNTOW ANY STROP

  s y s t „ P R I M A P O L "S. S T O B I E C K I E G O

  Prosty, tani, lekki i nieakustycznyWłaść. pat. J. i Z . STOBIECCY

  W arszaw a, ul. Hoża 19 m. 12 TEL. 9 -38 .81 (1 7 -1 9 wiecz.)

  Studnie artezyjskie i badania gruntuJ. PRZEŹDZIECKI 1JR2EDS1̂ BIORSrwo w i e r t n i c z e

  W arszaw a, ul. Jan a Kazim ierza 13 na W oli. Tel. 650-24.W iercenie studni, badanie g run tu — narzędzia wiertnicze.

  S E W E R Y N F I L U SC z ę s to c h o w a , III A le ja N r. 4 9 . T el. 1 2 - 7 7

  Studnie wiercone, badania gruntu, wiercenie pod pale.

 • BIURO HYDROLOOiCZIlO in ż Y i l lE R S K I E

  RYCHŁOWSKlis-ka

  ul.

  Sp. z o. o. W ARSZAW A

  M o k o t o w s k a tel.: 810-24 i 965-15

  24,

  Badania g ru n tu pod budowle. Laboratorium gruntoznaw cze. A nalizy g ru n tu fizyko - m echaniczne

  E k s p e r t y z y .

  STUDNIE W I E R C O N E , P O M P Ywykonuje firm oFELIKS SĘKOWSKI

  L w ó w , ul. Lwowskich Dzieci 44. tel. 244-57.

  Szkło

  SZKŁO okienne maszynowe, szybowe prasowanedostarczają

  BELG. S. A. POŁUD. PO LSK IC H H U T SZKLANYCH H uta w Ząbkowicach, tel. 11 — szkło okienne I lu ta w Szczakowie teł. 16 — szkło prasowane

  M AŁO PO LSK IE FA B R Y K I SZK ŁA Sp. z o. o.H uta w Szczakowie tel. 16 — szkło okienne

  BIURO SPRZED A ŻY :W arszaw a, Z łota 14 ro. 2, sk rz . p oczt. 352.Tel. 660-71, 660-97.

  SZKŁO BUDOWLANET. D E G E K S Z A J N

  Sp. z o. o.W arszaw a, G raniczna 1, te l.: 5-39-59 i 2-09-65.

  Przedstaw icielstw o h u t: SZCZAKOW A I ZĄ BK O W ICE.

  POI SKI PRZEMYSŁ SZ'

 • SPIS RZECZY ROCZNIKA 1937 ..PRZEGLĄDU BUDOWLANEGO';PROJEKTOWANIE 1 OPISY BIJDÓW (AKC1

  I tN żY N IER IA ).

  Budowa rzeźni i hali ta rgow ej w Gdyni . . . Nowy gmach rad ia w B rukseli. — T. K. . . . Pawilon klubu lotniczego „R oland-C anos” w

  Bue .....................................................................Biblioteka U niw ersytetu B ro therthon w

  Leeds ................................................................budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w P a

  ryżu .......................................................................Baseny pływackie .................................................Port lotniczy w pobliżu F ra n k fu rtu .

  — Inż. M. L ............................................................Czy arch itek tu rę m ożna mieć za darm o? —

  Inż. arch. Ksawery Miączyński ..................In s ty tu t H elio terap ii n a R ivierze F ra n c u

  skiej — Inż. M. L ............. .................................Stadion olim pijski w Tokio. — Inż. M. L. Pawilony techniki na W ystaw ie parysk iej

  — Inż. M. L ........................................................'.Magazyn Schunck w H eerbu (H olandia) A rch itek tura Pałacu Sowietów w Moskwie

  — Ini. M. L ........................................................Skocznia na rc ia rsk a w ybudow ana w Chicago Twórcy budynku. — Inż.-arch. M. Popiel Budynek B iu ra Czeków pocztowych w P a

  ryżu — T. K ........................................................Pływalnie wiejskie. — T. K ...............................Sowiecki zakład o sile w ia tru . — Inż. M. L. Czynszowe budynki fabryczne w Szkocji —

  Inż. M. L .........................‘........................... ! . . . .Pawilon polski na W ystaw ie parysk iej. —

  T. K ........................... . '........................ ..T radycja i now a a rc h ite k tu ra w budow ni

  ctwie angielskim . — Inż. M. L ..................Mieszkanie nowoczesne. — Inż. M. L .............Rozbudowa gm achu B anku Rzeszy w B erli

  nie. — Inż. M. L ...............................................Budynek żelbetowo-szklany. —- T. K .............Garaże pod ulicam i. — T. K .............................Budowa nowego po rtu lotn. w B erlinie. —

  Inż. M. L .................................................................Najnowsze poglądy n a budowę szkół. — T. K. Obecna tendencja w bud. szpitali. — T. K.Pawilon polski w P aryżu . — T. K ..................Największy stadion w świecie. — T. K. Budowa lotnisk nowoczesnych. — Inż. M. L.

  Uwagi w spraw ie p ro jek tow ania zajezdni samochodowych. — Inż. Andrzej Nowicki

  Twórcy budynków. — Inż. arch. Juliusz Żń-rawski ...................................................................

  Jeszcze o tw órcach budynków. — Inż. arch.M. Popiel ..............................................................

  Pływalnie. — T. K .................................................Dworzec autobusowy. — T. K ...........................Dworzec lotniczy w Le B ourget. — T. K. Największy zbiornik gazowy św iata. — M. L.Zbiornik żelbetowy — M. L ...............................Budowa szkół — M. L ........................................Dworzec lotniczy w B ourget pod P a ry

  żem — M. L ........................................................

  TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW BUDO'

  Sinka drewna budowlanego. — StanislauZaykowski .........................................................

  Stal Isteg w budowie. — Inż. Marceli Lai Zastępowanie farb olejnych. — T. K.Farby rdzochronne. — T. K .............................Wilgotność i gęstość piasku. — K .................Zaprawa cementowo-wapienna. — T. K. .Beton wstrząsany. — T. K ..........................Wełna żelazna ....................................................Beton węglowy. — T. K ...................................Określenie wytrzymałości betonu w dużycl J .masach. — T. K ..............................................

  Sekcja b adan ia drew na ...............................Przewóz betonu. — T. K ....................................E lektryczne ogrzew anie betonu podczas m ro

  zu. — T. K ............................................................O dkształcenia i ogrzanie betonu przegrody.

  — Inż. M. L ....................................................P rasow ane wyroby betonowe. — T. K. . . . Dachówka na wacie szklanej. — T. K. . . .Kit szklarski. — T. K ..........................................Nowy p ro fil s ta li do zb ro jen ia żelbetu i s ta l

  grzebieniow a. — Wacław Puaskowrid . . . E w olucja pewnego nowego typu pustaka

  stropow ego. — Inż. M. P ...............................B eton uderzany . — T. K ....................................R u ry betonowe o średnicy wewn. 3,86 m. —

  Inż. M. L .................................................................Podłogi gumowe (lluboleum ). — Inż. E. Ro

  goziński ...............................................................Od redakcji (O labora to riach badań m ater.

  i o D ziale budowl. T argów poznańskich)O zagadnien iach badań budow lanych w A nglii

  — Prof. dr. itrl. ii . Żenczykowski ...........R efera ty n a K ongresie M iędzynar. Zwi:jzku

  B adan ia M ateria łów w zakresie dotycz.budow nictw a. — Ini. T. Konic ....................

  W arunki techniczne wyrobów betonowych do fo rty fik ac ji. — Ini. chem. Stanisław Tarnowski ....................................................................

  W pływ dodaw ania pyłu kam iennego do cem entu n a jakość betonu. — T. K ...............

  U rab ialność betonu. — T. K ...............................A ustriack ie b adan ia nad w ytrzym ałością

  betonu. — Ini. M. L ..........................................śc ieralność podłóg betonowych. — T. K. . . M ateria ły zastępcze w budownictwie. — Ini.

  M. L.' .....................................................................K la js te r. — T. K ...................................................Szybkość tw ardn ien ia betonu z cementu

  portlandzkiego.. — Wacław Paszko icski B adan ia w ytrzym ałości tłuczn ia n a zg n ia ta

  n ia i n a uderzenia. — Prof. M. Nestorowicz Przyśpieszenie tw ard n ien ia betonu za po

  mocą chloru. — T. K ......................................S m ar u ła tw ia jący rozszalow anie. — T. K.Cegła w apienno-piaskow a. — T. K ................K rycie dachów blachą glinową. — T. K. . . Szkło przepuszczające prom ienie pozafioł-

  kowe. — T. K ......................................................Sztuczne m ate ria ły budowlane. — T. K. .. K ilka uw ag o w arszaw skim kruszyw ie wi

  ślanym . — Dr. ini. Br. Bukowski ...........K olejność m ieszania części składowych be

  tonu jako czynnik w pływ ający na w y trzy małość ...................................................................

  B adan ia skurczu betonu. — Inż. M. L. . . . Żelbet w wysokich tem p era tu rach . — Inż.

  M. L ..........................................................................R egeneracja cem entu zleżałego. — T. K. .. Odporność ru r cementowych na kwasy. —

  Inż. M. L .................................................................Pęknięcie posadzek z T errazo . — T. K. . .Ołów w budow nictw ie. — T. K ......................Miedź w budow nictw ie. — T. K ......................N orm y d la p ły t z w ełny drzew nej. — T. K. K orek w urządzen iach chłodniczych. — T. K. D ośw iadczenia ze s ta lą G riffe l w Polsce

  i zag ran icą . — Inż. Piotr Szachów .........Lekkie k ruszyw a betonowe. — T. K .............B eton z w ap ien ia muszlowego. — T. K. . . .Lekki beton zbrojony. — T. K ..........................P iasek do w ypraw y. — T. K .............................Gaszenie w apna m etodą ciągłą. — T. K . . . . W pływ w ielokrotnych w strząśn ień n a w y

  trzym ałość konstrukcy j żelbetowych przy użyciu w kładek ze s ta li „ Is teg ”. — Prof.dr. inż. A . Kuryłło ........................................

  Nowe działy produkcji gipsu w Polsce (Gips hydrauliczny. — Gips do gładkich ty n ków) ................................................. ...................

  D ośw iadczenia ze stropam i „Pom orze” . — I . L ...................................................................................

 • Odkształcenia plastyczne betonu. — T. K. 9 —Fabryki betonu. — T. K ..................................T ransport w strząsany betonu. — T. K. . . .Kamień natu ra lny w budownictwie niemie

  ckim. — Inż. M. L .........................................Mipolam. — T. K .................................................Zachowanie się żelbetu w wodzie morskiej.

  — Inż. M. L .....................................................Zastępowanie cementu miałkimi domiesz

  kami. — T. K .....................................................Cementy szybkowiążące. — T. K ...................Oczyszczanie żwiru. — T. K ..........................Glin i beton. — T. K ..........................................Przepisy dla cementu trasowego. — T. K. Francuscy fachowcy o stalach wysokowar-

  tościowych. — Inż. M. L ..............................Farby i lakiery w Niemczech. — T. K. . . .Szyby wystawowe bez refleksów. — In ż.

  M. L ......................................................................Elektrobeton. — Inż. J. Choroszucha .........Piasek o stałej wilgotności. -— T. K ..............E lektroanaliza zapraw i betonów. — T. K.Rury betonowe. — T. K ....................................Cement szlakowo-wapienny. — T. K .............Nowy sposób wyrobu lekkich betonów. —

  T. K ........................................................................Wilgoć drewna. — T. K ..................................Elektryczne suszenie drewna. — T. K. . . . 11 Pom iar przepuszczalności cieplnej płyt bu

  dowlanych. — Inż. M. L ................................ 11N apraw a rys w licówce. — T. K ................... 11Zawartość gliny w piasku — T. K ................. 12Beton z cementu glinowego — T. K ............ 12Cegła glinowo-cementowa — M. L ............... 12Krycie dachów blachą aluminiową — M. L. 12 Cementy gipsowe — T. K ................................ 12

  Zeszyt Str.9 — 4679 — 4679 — 4679 — 468

  9 — 4689 — 473

  10 — 523

  10 — 52310 — 52310 — 52310 — 52310 — 523

  10 — 52410 527

  lii — 52711 — 57711 — 57911 — 57911 — 57911 — 579

  11 — 58011 — 580

  580

  582584631631631633634

  KONSTRUKCJE BUDOWLANE.

  K onstruktor a statyk. — Inż. Stan. Barszczewski ....................................................... 1 — 6

  Szerokostopowe równoległościowe profile dwuteowe (P.) jako uzupełnienie belek normalnych dwuteowych. — S. Hempel . 1 — 8

  Postępy w budowie chłodni w browarach . . 1 — 23M ur ceglany zbrojony. — T. K ..................... 1 — 25Freyssinet i jego rewolucje stalbetonowe. —

  Dr. inż. Cz. Kłoś ........................................... 2 — 66Teoretyczna i rzeczywista nośność elemen

  tów żelbetowych. — Dr. inż. Br. Bukowski — 122 żelbetowe mosty o wielkich rozpiętościach

  na Kongresie Berlińskim. — Inż. dr.Alfons Chmielowiec ......................................... 3 — 135

  Niektóre zagadnienia teoretyczne z dziedziny statyki nowoczesnych ustrojów żelbetowych na Kongresie Berlińskim. — Dr.inż. Wacław Olszak ...................................... 3 — 144

  Rozwój konstrukcji stalowej. — In t . M. L. 3 — 155 Dopuszczalne naprężenia stali. — T. K . . . . 3 — 155Sklepienia ceglano-żelazne. — T. K ............... 3 — 155Silos zbożowy o pojemności 60.000 ton. —

  Inż. M. L .............................................................. 3 — 160Dwa mosty żelbetowe na Eufracie. —

  Inż. M. L ............................................................ 3 — 160Most drewniany łukowy tró j przegubowy

  zbudowany w Oregon w U. S. A............. 3 — 160Naprężenia poprzeczne w belkach zginanych

  — S te fan Bryla i Alfons Chmielowiec 4 — 192 '*raktyczny typ ściany zewnętrznej — lwi.

  arch. Biasion ..................................................... 4 — 209Nowoczesne budownictwo kinoteatrów —

  Inż. M. L ............................................................ 4 — 215Oszczędność na stali w niemieckim budow

  nictwie. — Inż. A. Friedstein ................... 5 — 270Kongres konstrukcji stalowej w ZSRR. —

  Inż. M. L ............................................................ 5 — 276Słupy żelazno-drewniane. — T. K ................. 5 — 276Grubość murów w budownictwie mieszkanio

  wym. — Inż. M. L .......................................... r> — 276Obciążenie śniegiem. — T. K ........................... 5 — 281Kominy z cegły piasko-wapiennej. — T. K. 5 — 282 Zagadnienie parcia ziemi na większych głę

  bokościach. — Inż. Henry]; Wagner . . . (i — 307

  ZeszytPlastyczność tworzywa. — Inż. Marceli Lau 6 — Przegląd konstrukcji stropowych dźwigaro

  wych. — Inż. M. L ........................................ 6 —Cienkie blachy nośne w konstrukcjach sta

  lowych. — Ch................................................... 6 —W iadukt kolejowy nad toram i na stacji

  Saint-Denis pod Paryżem ............................ 6 —W sprawie projektu nowych przepisów obli

  czania konstrukcji stalowych. — StefanBryla .................................................................. 7 —

  Wyboczenie słupów żelbet. — Inż. M. L. . . 7 —K onstrukcja „Mopin”. — T. K ..................... 7 —Obliczenie rentowności szkieletu żelbetowe

  go i stalowego. — Inż. Paweł Jakowlew 9 — Wpływ wielokrotnych w strząśnień na wy

  trzymałość konstrukcyj żelbetowych przy użyciu wkładek ze stali „Isteg”. — Prof.dr. inż. Kuryllo ............................................. 9 —

  Rozmieszczenie prętów w konstrukcji żelbetowej. — B. B ................................................. 9 —

  Sztywne konstrukcje ramowe na gruntachniepewnych. — B ............................................. 9 —

  Budynek ceglany zbrojony. — T. K ............ 9 —Kamień naturalny w budownictwie niemie

  ckim. — Inż. M. L ......................................... 9 —Budynek żelbetowo-szklany. — T. K ............. 9 —Strzałka ugięcia belek ciągłych. — Inż.

  Stan. Kraszewski .......................................... 10 —Projektowanie belek w zależności od ugię

  cia — Inż. arch. Eugeniusz Czyż ........... 10 —N apraw a i wzmocnienie mostu zwierzynie

  ckiego na Wilii w Wilnie. — Inż. A.Chrościelewski ................................................. 10 -

  Sklepienie cienkościenne. — T. K ................... 10 —Stropy masywne strychowe w Danii. — Inż.

  M. L ........................................................................ 10 -Spawanie a kształty profili walcowanych.

  — /. K .................................................................. 10 -Kolejowe mosty blaszane w U. S. A. — Inż.

  M. L ........................................................................ 10 -W sprawie wykonywania konstrukcyj spa

  wanych. — Ste fan Bryla ............................ 11 —K onstrukcja garaży. — Inż. W. Apostolow 11 — Ciekawostki z wystawy w Dusseldorfie (Żel

  betowy dach wspornikowy). — Inż. M. Rogowski ................................................................ 11 —

  Strop grzybkowy. — T. K .................................. 11 —Żelbetowe sklepienie z dekoracjami. — T. K. 11 — W ytrzymałość stropu Kleina. — T. K. . . . 11 -Szkło w budownictwie. — Inż. M. L .............. 11 -Wytrzymałość i sztywność belek — prof. inż.

  W. Paszkowski ................................................. 12 -O zabezpieczeniu bud. mieszk. przed skutka

  mi nierównom. osiadania. — Inż. W. Rych-lewski ................................................................ 12 -

  Wykonawstwo żelezabetonu napiętego —Inż. M. L .............................................................. 12 -

  Skurcz betonu a zbrojenie — T. K ............... 12 -Przyczepność żelaza, a wytrzymałość belki

  żelb. — T. K ..................................................... 12 -Odkształcenia plastyczne betonu. — M. L. 12 - Ekonomiczny element żelbet. — T. K. . . . 12 -Strop drzewno-betonowy — T. K ................. 12 -Wieże radiowe stalowe — T. K ....................... 12 -Dach blaszany spawany — T. K ..................... 12 -Budowanie suche — M. L ................................ 12 -Monolityczne domy ceglane — T. K .............. 12 -P łyty sklejane faliste — T. K ...................... 12 -Połączenia belek drewn. — T. K ................. 12 -Suwak do obliczania schodów — T. K. . . . 12 -

  BUDOWNICTWO OBRONNE.

  Zasady OPLG w A nglii — T. K ................ ...... 4 -Przymus budowy schronów. — T. K. . . . . . 4 - OPL, tró jk ą t bezpieczeństwa a produkcja

  przemysłowa. — Inż. Cz. Bielenia .................5W arunki techniczne wyrobów betonowych

  do fortyfikacy j. — Inż. chem. StanisławTarnowski .......................................................

  Zasady OPLG. w Anglii ......5Budowa schronów w Niemczech 5OPLG. we Włoszech. — T. K. ........................... 5W ymiary pomieszczeń w schronach. — T. K. 5Przesączanie powietrza przez ziem ię.1— T. K. 5

  Str.311

  315

  31£>

  316

  345362362

  453

  458

  466

  466468

  468470

  512

  513

  518524

  524

  524

  525

  557568

  577579580581581

  615

  616

  623630

  630630632632633633634634635 635 638

  211212

  263

  272273273274275 276.

 • Schron-wieża. — T. K ........................................ 5 — 275Finansowanie budowy (schronów) w róż

  nych krajach. — T. K .................................. 5 — 281Zasady O. P. L. G. w Anglii. — T. K. . . . 6 — 318 Przepisy niemieckie o budowie schronów. —

  T. K ...................................................................... 6 — 318Skład materiałów wybuchowych. — T. K. 6 — 319 Siatka jednolita w budownictwie przeciwlot

  niczym. — Inż. Edmund Langer ............. 7 — 358Obrona przeciwlotnicza a budownictwo żel

  betowe. — Inż. M. L ...................................... 7 — 363Strona finansowa budowy schronów.— T. K. 7 — 364Schron żelbetowy okrągły. — T. K ............. 7 — 364Budowa schronów bez użycia stali. — T. K. 7 — 364 Schrony przeciwlotnicze bez stali. — Inż.

  M. L ........................................................................ 9 — 473Madryd pod bombami — T. K ...................... 12 — 634

  INSTALACJE BUDOWLANE.

  Z dziedziny ogrzewnictwa. — Inż. M. L . . . . 1 — 26Ogrzewanie podłogi. — T. K ............................ 1 — 27Przepisy wentylacji łazienek we F rancji . . . 1 — 27Malowanie grzejników. — T. K .................... 3 — 157Piorunochrony. — T. K ..................................... 3 — 157Komora złączowa. — Inż. M. L ....................... 3 — 157Ogrzewanie elektryczne. — T. K ..................... 3 — 158Dźwigi w drapaczu nieba. — T. K ............. 3 — 158O ogrzewaniu centralnym przez promienio

  wanie. — Inż. Fr. Bukowski ................... 5 — 268Osadzanie rurek bergmanowskich ............... 5 — 272W entylacja s ta jń i obór. — T. K ............... 5 — 278W entylacja przy grzejnikach. — T. K. . . . 5 — 278Elektryfikacja domów ......................................... 5 — 284Salon pokazowy Elektrowni Miejskiej

  w W arszawie ................................................... 5 — 285O kominach dla pieców gazowych i przewo

  dach wentylacyjnych ....................................... 6 — 319Piece kaflowe zam iast żelaznych. — T. K. 6 — 321 Bezszumna instalacja wentylacyjna. — Inż.

  P. J ....................... ......................... ....................... 8 — 421Ogrzewanie ścienne. — T. K ............................ 8 — 421Elektryczne ogrzewanie sufitowe. — Inż.

  M. L ........................................................................ 9 — 469W entylator wiltrowy. — Inż. M. L ............... 9 — 469W entylacja w arsztatów pracy. — Inż. M. L. 10 — 52CW entylacja okienna. — T. K ............................ 10 — 527Centralne ogrzewanie m iast zagranica —

  W. D .................................................................... 10 — 537Międzynarodowy Kongres oświetlenia. —

  f . K ...................................................................... 11 — 580Anteny dachowe zbiorowe. — Inż. M. L. 11 — 581Świecące wyłączniki. — T. K .......................... 11 — 581Regulowanie powietrza w pomieszczeniach.

  — T. K ................................................................ 11 — 582Kongres ogrzewania i wentylacji. — T. K. 12 — 637Elektryczne ogrzewanie okienne. — M. L. 12 — 637

  FUNDAMENTOWANIE I GRUNTOZNAWSTWO.

  Zalety i wady wykonania pali S trauss’a. —Inż. Karol Muchowski .................................. 1 — ■'

  Powiększenie nośności pali metodą elektrochemiczną. — T. K ......................................... 1 — 25

  Powiększenie wytrzymałości iłu metodą elektrochemiczną .................................................... 1 — 25

  Odmarzanie gruntu parą. — T. K ................. 2 — 86Otwory wiertnicze. — Głębokość i ilość icl.

  przy badaniach terenów budowlanych . . 3 — 150 Wzmocnienie fundamentów kościoła De la

  Trinite w Nowym Jorku .............................. 3 — 15Ckonferencja międzynarodowa w sprawie

  mechaniki gruntów i fundamentowania w Harward University. — Inż. RadzimirPiętkowski ..................................................... 4 — 197

  Stosunki gruntowe i wodne a budownictwo w Krakowie (Streszczenie odczytu inż. K.Stroki) ............................................................. 5 — 269

  Wzmocnienie fundamentów Kościoła św.Trójcy w Nowym Jorku. — Inż. M. L. . . 5 — 280

  Zagadnienie parcia ziemi na większych głę- bokościach. — Inż. Henryk Wagner . . . 6 — 307

  Badania nad osiadaniem budynków w Niem

  czech. — Inż. M. L ......................................... 7 — 364Zwiększenie nośności pali metodą elektro

  chemiczną. Inż. M. L ...................................... 7 — 365Sowieckie pale Peerless. — T. K ................... 8 — 419Przewidywanie nośności gruntu . — Inż.

  M. L ........................................................................ 8 — 419Sztywne konstrukcje ramowe na gruntach

  niepewnych. — B ............................................... 9 — 466Zabetonowanie pali drewnianych. — T. K. 10 — 524Dopuszczalne ciśnienie na grunt. — T. K. 12 — 634

  WYKONAWSTWO ROBÓT.

  Postępy w budowie chłodni w browarach 1 — 237000 cegieł na dzień. — T. K ........................... 1 — 25Z budownictwa amerykańskiego ................... 1 — 28Okólnik Min. Przem. i H andlu w sprawie

  układania płytek ściennych i posadzkowych 1 — 33 Betonowanie na mrozie. — Dr. inż. Bukowski 2 — 60 Szalowania i rusztow ania przy budowie

  przegrody na rzece Sole w Porąbce. —Inż. Michał Rozenblit .................................. 2 — 71

  W alka z partactw em budowlanym w Anglii.__ T . K .................................................................. 2 — 86

  Rosyjskie normy wykonywania robót.— T. K. 2 — 87 Elektryczne ogrzewanie betonu podczas mro

  zu. — T. K ......................................................... 3 — 154Odkształcenia i ogrzanie betonu przegrody.

  Inż. M. L .............................................................. 3 — 154Projektowanie i budowa szalowań do beto

  nów i żelbetów w Anglii. — Inż. PawełJakowlew .......................................................... 4 — 206

  Różne rodzaje wykończenia powierzchni betonu. — T. K .................................................... 4 — 212

  Przesunięcie komina. — T. K .......................... 5 — 280Przyspieszenie tw ardnienia betonu za po

  mocą chloru. — T. K ...................................... 6 — 316Uszkodzenie tynków. — T. K ............................ 6 — 31(>Fugowanie murów ceglanych. — Inż. M. L. 6 — 317 Krycie dachów blachą glinową. — T. K. . . 6 — 318 Przepisy budowy kinematografów. — Inż.

  M. L ..................................... .̂............................... 6 — 320Pomieszczenia dla robotników. — Inż. M. L. 6 — 320 Oszczędzanie m ateriałów budowlanych. —

  T. K ....................................................................... 6 — 320Pęknięcie posadzek z terrazo. — T. K. . . . 7 — 362 Betonowanie przy wysokich tem peraturach.

  — Inż. M. L ....................................................... 7 — 362Kominy domowe. — T. K ................................ 7 — 364Spoinowanie starego m uru. — T. K ............. 7 — 364K atastro fa budowlana domu mieszkalnego.

  — W. Żenczykowski .................................... 8 — 396Komin żelbetowy. — T. K .............................. 8 — 418Posadzki drewniane utwardzone. — T. K. 8 — 418Murowanie podczas mrozu. — T. K ............. 8 — 418Konkurs m urarski we Włoszech. — Inż.

  M. L ...................................................................... 8 — 419Powłoka cementowa na poddaszu. — T. K. 8 — 419 Uprzemysłowienie budownictwa.—Inż. M. L. 8 — 423 Jeszcze o oszczędnościach niemieckich w bu

  downictwie. — Inż. M. L ................................ 8 — 424Niedyskrecje budowlane (O ostatniej k a ta

  strofie budowlanej) ...................................... 8 — 425Układanie asfa ltu na dachu. — Inż. T.

  Konic ................................................................ 9 — 462T ransport w strząsany betonu. — T. K. . . . 9 — 468Ogrzewanie elektryczne betonu. — T. K. . . 9 — 468 Podział dużych mieszkań wielkomiejskich —

  Inż. M. L .................................. ........................... 9 — 470102 p ię tra w 14 miesięcy. — Inż. P. J. . . . 9 — 471Przesunięcie domu 9-piętrowego. — T. K. . . 9 — 472Asfaltowanie pod wodą. — T. K ................ 9 — 472N apraw a i wzmocnienie mostu zwierzynie

  ckiego na Wilii w Wilnie. — Inż. A.Chróścielewski ............................................... 10 — 518

  Uszkodzenia tynków. — T. K ....................... .. 10 — 526M echanizacja tynkowania. — T. K ................. 10 — 527F abrykacja domów. — T. K ............................ 10 — 530Sprostowanie do a rt. „102 p ię tra w 14 mie

  sięcy” .............................................................. 10 — 530W ypadki przy pracy w budownictwie nie

  mieckim. — T. K ............................................. 10 — 530W sprawie wykonywania konstrukcy.j spa

  wanych. — Stefan Bryla ......................... 11 — 557

 • Nowy sposób wzmocnienia podłóg' betonc wych w budynkach przemysłowych . . . .

  Zbiorniki betonowe dla melasy. — T. K . . Wykonywanie powłok bitumicznych metod;

  natryskową. — Inż. M. L ...........................N apraw a rys w licówce. — T. K .......... . . .Układanie posadzek drewnianych. — T. K Przesuwanie domów. — Inż. P. JakowleiBetonowanie w zimie. — T. K .....................Betoniarki. — T. K ...........................................Betoniarka samochodowa. — T. K .............Rusztowania z ru r stalowych. — M. L. . Szalowanie z p łyt z włókien drzewnych. —

  T. K ......................................................................Windy budowlane. — T. K ............................Pompy pływające. — T. K ............................Wodomechanizacja. — T. K ..........................Budowa w osłonie. — T. K .............................Rusztowania z napędem mechan. — T. K Kieszonkowa taśm a miernicza. — T. K. .

  KOSZTY BUDOWY.

  Trochę cyfr z dziedziny przygotowania te renów budowlanych (o wartości terenbud.) ..............................................................

  Kalkulacja szalowania betonów i żelazobeto nów w Anglii. — Inż. P. Jakowlew . . . . . .

  Masowa produkcja domków ramowych wU. S. A. . . . ' ...................................................

  Udział robocizny w koszcie budowy. — T. K Roboty publiczne wykonywane bezpośrednie

  przez władze. — T. K.Koszty uboczne w budownictwie mieszkanio

  wym. — T. K ...................................................Oszczędzanie materiałów budowlanych. —

  T. K ................................................ ......................S trona finansowa budowy schronów. — T . K Koszty budowy osiedli Tow. Osiedli Robotn Obliczanie rentowności szkieletu żelbetoweg(

  i stalowego. — Inż. Paweł Jakowlew . . . Faktyczne oszczędności przy stosowaniu sta

  li Griffel, Isteg i grzebieniowej w porów naniu z żelazem okrągłym. — Inż. S tan isław M orawski ...........................................

  Koszty najm u garaży. — T. K. ...................K ilka uwag n a tem at artykułu inż. S. Mo

  rawskiego p. t . : „Faktyczne oszczędnośc przy stosowaniu stali wysokowartościowej’

  Wzrost kosztów budowy w Niemczech. —Inż. M. L .............................................................

  Stosunek czynszów do dochodów w różnycłpaństwach. — Inż. M. L ..............................

  Koszty budowy w Niemczech. — T. K. Rentowność domów mieszkalnych we F ra n

  cji. — T. K .........................................................

  WPŁYWY ZEWNĘTRZNE NA BUI

  Sinka drewna budowlanego. — StanisłauZaykowski ...................................................

  Korozja belek żelaznych niezabezpieczonych— S t. Zaykowski ...........................................

  Izolacje cieplne a walka z wilgocią. — T. KFarby rdzochronne. — T. K ............................Korozja (stali). — T. K ....................................Korozja dru tu w tynku. — T. K ...................Środki ogniochronne dla drzewa. — Inż. T

  Konic ..............................................................Wpływ kwasu solnego na fasadę ceglaną. —

  M. L .......................................................................Zawilgocenie wnętrz. — T. K ..........................Otuliny rurociągów z lekkiego betonu. —

  T. K. ................................................................Sprostowanie do zestawienia domieszek wo

  doszczelnych. (Zeszyt 10/1936 r., str. 415) O grzybach drzewnych i walce z nimi ze

  szczególnym uwzględnieniem walki z nimi na P. K. P. —- Inż. Bolesław M arian Nie-mierko ................................................................

  Ochrona przeciwpożarowa poddaszy. — T. K Ogniotrwała i rdzochronna izolacja kon

  strukcji stalowej w budynkach szkieleto wych w praktyce am erykańskiej. — Inż. Paweł Jakowlew ...........................................

  Ochrona przed drganiami. — T. K ............... 5 — 277Skutki rdzy. — T. K . ............... ....................... 5 — 277Ochrona przeciwdźwiękowa przez właściwe

  rozplanowanie. — T. K ............... ................... 5 ■— 27 fPom iar przewodnictwa dźwiękowego budyn

  ków. — Inż. M. L ............................................ 5 — 277Ochrona sta li przed rdzą. —- T. K . . . . . . . 5 — 278Sprostowanie do artykułu inż. B . M. Nie-

  mierko p. t. „O grzybach drzewnych i walce z nim i” ........................................................ 5 -— 286

  Uszkodzenia tynków. — T. K ......................... 6 — 316Laboratorium badań przewodności dźwię

  ków .................................................................. 6 — 325Odporność ru r cementowych na kwasy. —

  Inż. M. L .............................................................. 7 — 361Ochrona betonu przed chlorkiem sodu i wa

  pnia. —- T. K ..................................................... 7 — 362Badania meteorologiczne nad wietrzeniem

  budynków. — Inż. M. L .................................. 7 — 365Kor