of 68 /68
PIPES FOR LIFE System kanalizacji zewnętrznej PVC, PP, Pragma, Pragma + ID KATALOG Kanalizacja zewnętrzna NOWOŚĆ! Rury PP lite bezkielichowe

Kanalizacja zewnętrzna - pipelife.com · 1 Dane techniczne 1. Informacje ogólne 3 2. Normy, aprobaty, certyfikaty 4 3. Cechowanie rur i kształtek 5 4. Sztywność obwodowa rur

 • Author
  lelien

 • View
  232

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Kanalizacja zewnętrzna - pipelife.com · 1 Dane techniczne 1. Informacje ogólne 3 2. Normy,...

 • PIPES FOR LIFE System kanalizacji zewntrznej PVC, PP, Pragma, Pragma+ID KATALOG

  Kanalizacja zewntrzna

  NOWO! Rury PP lite bezkielichowe

 • PIPES FOR LIFE System kanalizacji zewntrznej PVC, PP, Pragma, Pragma+ID

 • 1

  Dane techniczne

  1. Informacje oglne 3

  2. Normy, aprobaty, certyfikaty 4

  3. Cechowanie rur i ksztatek 5

  4. Sztywno obwodowa rur i ksztatek 6

  5. Przeznaczenie 6

  6. Zakres i warunki stosowania 7

  7. Zalety systemw kanalizacyjnych 8

  8. Monta przewodw 9

  9. Systemy rur i ksztatek PVC-U, PP 14

  9.1 Rury z PVC-U z uszczelkami olejoodpornymi Sewer-Lock 149.2 Rury z PVC-U strukturalne z uszczelkami wargowymi 189.3 Montarur kielichowych z PVC o ciankach gadkich 219.4 Rury PP lite bezkielichowe 239.5 Pragma oraz Pragma+ID z PP-B 269.6 Monta przewodw z PP Pragma 339.7 Rury drenarskie strukturalne PP-B Pragma i Pragma+ID 37

  10. Asortyment 42

  Spis treci

  Informacje zawarte w tym dokumencie s materiaem pomocniczym i w adnym wypadku nie zwalniaj od obowizku stosowania si do obowizujcego prawa, norm, wytycznych i sztuki inynierskiej. Nieprze-strzeganie powyszego nie moe by podstaw dla jakichkolwiek roszcze w stosunku do Pipelife Polska S.A.

  NOWO!

 • PIPES FOR LIFE System kanalizacji zewntrznej PVC, PP, Pragma, Pragma+ID

  2

 • 3

  Dane techniczne

  1. Informacje oglne

  Firma Pipelife, jako jedna z pierwszych w Polsce, rozpocza ju na poczt-ku lat 90-tych produkcj systemw ka-nalizacyjnych rur strukturalnych z poli-propylenu PP-B oraz gadkociennych z PVC-U do grawitacyjnego odprowa-dzenia ciekw bytowych, wd opado-wych i ciekw przemysowych.

  Pipelife w swoim systemie kanalizacji zewntrznej oferuje:

  tt Rury z PVC-U o jednolitych gadkich ciankach, z uszczelk Sewer-Lock trwale mocowan w wyduonym kieli-chu rury w trakcie procesu produkcyj-nego

  tt Rury z PVC-U strukturalne (ze ciank z rdzeniem spienionym), z kielichem zwykym i uszczelk wargow

  tt Rury z PP o jednolitych gadkich cian-kach, bezkielichowe

  tt Ksztatki wtryskowe z PVC-U oraz zgrzewane z PP-B ojednolitych gad-kich cianach dla rur PVC-U zuszczel-k wargow lub dla rur PP z uszczelk olejoodporn

  tt Rury i ksztatki z PP-B strukturalne Pragma o lekkiej dwuciennej kon-strukcji, z wewntrzn ciank gadk i profilowan ciank zewntrzn

  tt Rury i ksztatki z PP-B strukturalne Pragma+ID o lekkiej dwuciennej kon-strukcji, z wewntrzn ciank gadk iprofilowan ciank zewntrzn

  tt Rury drenarskie z PP-B strukturalne o lekkiej dwuciennej konstrukcji, z wewntrzn ciank gadk i profilo-wan ciank zewntrzn

  tt Rury gadkie z PE-HDtt System studzienek kanalizacyjnych niewazowych zPP-B PRO 200, PRO 315, PRO 400, PRO 425, PRO 630

  tt System studzienek kanalizacyjnych wazowych z PP-B PRO 800, PRO 1000

  Kolor rur i ksztatekPodstawowym kolorem rur i kszta-tek w systemie kanalizacji zewntrz-nej jest kolor pomaraczowo-brzowy, brunatno-czerwony, czarny oraz szary.

  Pomaraczowo-brzowy: rury i ksztatki z PVC-U RAL 8023Szary: ksztatki PVC-U SDR 34

  Brunatno-czerwony RAL 8004: rury (zewntrzna cianka) i ksztatki strukturalne z PP-B Pragma i Pragma+ID

  Szary: wewntrzna cianka rur strukturalnych z PP-B Pragma i Pragma+ID

  Pomaraczowo-brzowy: rury i ksztatki z PP RAL 8023

 • PIPES FOR LIFE System kanalizacji zewntrznej PVC, PP, Pragma, Pragma+ID

  4

  Rury i ksztatki z PVC-U o jednolitej ciance:PN-EN 1401-1 Systemy przewodo-we z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcinieniowe systemy przewodowe z niezmikczonego poli(chlorku winy-lu) (PVC-U) do odwadniania i kanaliza-cji. Wymagania dotyczce rur, ksztatek i systemu.Aprobata techniczna ITB AT-15-9151/2014 Rury Pipelife SN12 i Pipeli-fe Quantum SN12 oraz ksztatki Pipelife z PVC-U do sieci kanalizacyjnej ze-wntrznej.Certyfikat GIG 42134700-132 dopusz-czajcy do stosowania rury z uszczel-kami Sewer-Lock DN 160-400 mm o d. 6,0m na terenach szkd grniczych do III kategorii oraz o d. 3,0m do IV kate-gorii.Certyfikat GIG 74/14/SM1 dla rur PVC--U SN12.Rury z PVC-U strukturalne (ze ciank z rdzeniem spienionym):PN-EN 13476-2:2008 Systemy prze-wodw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcinieniowego od-wadniania i kanalizacji -- Systemy prze-wodw rurowych o ciankach struktural-nych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i po-lietylenu (PE) -- Cz 2: Specyfikacje rur i ksztatek o gadkich powierzchniach wewntrznych i zewntrznych oraz sys-temu, typ APN-EN 13476-1:2008 Systemy prze-wodw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcinieniowego od-wadniania i kanalizacji -- Systemy prze-wodw rurowych o ciankach struktural-nych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i po-lietylenu (PE) -- Cz 1: Wymagania oglne i waciwoci uytkowe.Aprobata techniczna ITB AT-15-7709/2009 Rury z PVC-U ze ciank z rdzeniem spienionym do kanalizacji zewntrznej bezcinieniowej. Ksztatki do rur PVC-U:s produkowane z PVC-U o jednolitej ciance zgodnie znorm PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucz-nych. Podziemne bezcinieniowe sys-temy przewodowe z niezmikczonego

  poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwad-niania ikanalizacji. Wymagania dotycz-ce rur, ksztatek isystemu.Rury i ksztatki z PP o jednolitej cian-ce: PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewo-dw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcinieniowego od-wadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) Cz 1: Specyfikacje rur, ksztatek i systemu.Krajowa Ocena Techniczna ITB--KOT-2018-0458 Rury i ksztatki kana-lizacyjne Pipelife PP SN 10 i Pipelife PP SN 12Rury i ksztatki strukturalne z PP-B Pragma oraz Pragma+ID:PN-EN 13476-3:2009 Systemy prze-wodw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcinieniowego od-wadniania i kanalizacji -- Systemy prze-wodw rurowych o ciankach struktural-nych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i po-lietylenu (PE) -- Cz 3: Specyfikacje rur i ksztatek o gadkiej powierzchni we-wntrznej i profilowanej powierzchni ze-wntrznej oraz systemu, typ B. Aprobata techniczna ITB AT/15-8871/2014 Rury o ciankach struktural-nych typu Pragma i Pragma+ID oraz SW ID zpolipropylenu (PP) i ksztatki z poli-propylenu (PP) do bezcinieniowego od-wadniania, drenau i kanalizacjiAprobata techniczna IBDiM AT/2008-03-0506/1 Rury i ksztatki Pragma oraz Pragma+ID o ciankach strukturalnych (dwuwarstwowych) i ciankach falistych (jednowarstwowych) z polipropylenu (PP). Aprobata techniczna IK AT/07-2015-0180-A3 Rury odwodnieniowe o cian-kach strukturalnych Pragma i Pragma+ID oraz ksztatki polipropylenowe. Opinia Techniczna GIG nr 56/10 oraz nr 250/14 dopuszczajca do stosowania rury Pragma+ID na terenach szkd gr-nicznych do III oraz do IV kategorii w za-lenoci od rednicy i dugoci.Znak jakoci KOMO wedug BRL 9208 wydanego przez Kiwa Holandia.Certyfikat MFPA na rury i ksztatki Pragma+ID (Niemcy)Certyfikat MFPA na ksztatki z PP (Niemcy)

  Rury drenarskie i ksztatki z PP-B strukturalne:Aprobata techniczna IBDiM AT/2008-03-0506/1 Rury iksztatki Pragma oraz Pragma+ID o ciankach strukturalnych (dwuwarstwowych) i ciankach falistych (jednowarstwowych) z polipropylenu (PP).Aprobata techniczna IK AT/07-2015-0180-A3 Rury odwodnieniowe o cian-kach strukturalnych Pragma i Pragma+ID oraz ksztatki polipropylenowe.Normy dotyczce uszczelek:PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczel-nienia z elastomerw. Wymagania ma-teriaowe dotyczce uszczelek zczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Cz 1: GumaPN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczel-nienia z elastomerw. Wymagania ma-teriaowe dotyczce uszczelek zczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Cz 2: Elastomery termoplastyczneFirma Trelleborg Forsheda Pipe Seals produkuje uszczelki Sewer-Lock dla rur z PVC-U Pipelife w oparciu o liczne certyfikaty zagraniczne: KIWA, Det Norske Veritas DNV, Bureau Veritas Certification BVQi, Britisch Standard.

  Oznaczenia surowcw stosowanych do produkcji rur i uszczelek

  Oznaczenia skrtw surowcw stoso-wanych do produkcji rur i uszczelek po-chodz od nazw z j. angielskiego:PVC-U nieplastyfikowany poli(chlo-

  rek winylu), j. ang. unplastici-zed poly(vinyl chloride)

  PP-B polipropylen kopolimer blo-kowy, j. ang. polypropylene block copolymer

  PE-HD polietylen wysokiej gsto-ci, j. ang. polyethylene high density

  SBR kauczuk butadienowo-styre-nowy, j. ang. styrene-buta-diene rubber

  EPDM terpolimeretylen/propylen/dien(kauczuk), j.ang. ethy-lene-propylene-diene terpo-lymers

  TPE elastomer termoplastyczny, j. ang. thermoplastic elasto-mers

  2. Normy, aprobaty, certyfikaty

 • 5

  Dane techniczne

  Cechowanie rur i ksztatek jest wykonywane na podstawie wymaga zawartych w normach oraz aprobatach technicz-nych. Zawiera podstawowe informacje i parametry identyfikujce wyroby. W przypadku zatwierdzenia przez odpowiednie organizacje normy europejskiej lub projektu normy jako PN-EN, (dokumentu owyszej randze ni aprobata techniczna) oraz spe-nieniu przez producenta wymogw normy cechowanie ulegnie zmianie

  3. Cechowanie rur i ksztatek

  Przykadowe cechowanie rur:PIPELIFE S = PVC-U = 160x4,0 = SDR 41 = SN 4 = DATA = NUMER LINII = PN-EN 1401-1 = UD = PIPELIFE S DN/OD 160 = PVC-U = EN13476-2 = 160x4,0 = SN 4 = SDR 41 = DATA = U = NUMER LINI=

  Przykadowe cechowanie ksztatek:PIPELIFE PLK = PVC = SDR 41 = EN 1401 = UD = data = PIPELIFE PLK = PP = 200160 = 45 = S 16 = EN 1852 = UD = data

  3.1. Cechowanie rur PVC-U oraz ksztatek

  tt Kod producenta i/lub znak firmowy PIPELIFE Stt Surowiec PVCtt Wymiar nominalny DN/OD np. DN/OD 200tt Minimalna grubo cianki lub SDR np. SDR 41tt Klasa sztywnoci SN 8tt Data produkcji np. 2002-08-26 tt Nr normy PN-EN 1401tt Symbol obszaru stosowania U lub UDtt Znak budowlany

  Cecha rur Pragma lub Pragma+ID powinna zawiera nastpujce elementy:tt Kod producenta i/lub znak firmowy PIPELIFE Stt Wymiar nominalny DN/OD lub DN/ID np. DN/OD 200tt Klasa sztywnoci SN 8tt Surowiec PPtt Kod przeznaczenia Utt Data produkcji np. 2002-08-26 tt Znak budowlany tt Nr aprobaty technicznej, normy PN-EN 13476-3+A1, AT/2008-03-0506/1, AT/07-2015-0180-A3tt Udarno w temp. -10C (znak krysztau lodu) rury Pragma+IDtt Symbol obszaru zastosowania: U - wyroby przeznaczone do ukadania pod ziemi poza konstrukcjami budowli

  UD - wyroby przeznaczone do ukadania pod ziemi poza konstrukcjami budowli (U) oraz wewntrz konstrukcji budowli (D)

  3.2. Cechowanie rur Pragma lub Pragma+ID oraz ksztatek

  Czcionka cechy powinna by czytelna bez powikszenia. Napis powinien by powtarzalny max. co 2m lub jeden raz na rur, jeli rura jest krtsza ni 2m. Elementy cechy mog by zmienione wg wymaga specjalnych Klienta.

  Przykadowe cechowanie rury Pragma +ID:PIPELIFE PLK = PP DN/ID 200 = SN8 = U = PN-EN 13476-3+A1 = AT/2008-03-0506/1 = AT/07-2015-0180-A3 = KOMO = BENOR =

  = DATA =

  Przykadowe cechowanie ksztatek Pragma:1. kolano DN 315 45: PIPELIFE K = PP = KOMO = DN/OD = DATA = SN8 = 2. nasuwka DN 250: PIPELIFE = PLK = PP = DN250 = Data

 • PIPES FOR LIFE System kanalizacji zewntrznej PVC, PP, Pragma, Pragma+ID

  6

  Wytrzymao rur do kanalizacji grawi-tacyjnej jest charakteryzowana poprzez sztywno obwodow SN w kPa lub kN/m2 (1 kPa = 1 kN/m2). Sztywno rur SN jest oznaczana zgodnie z norm PN-EN ISO 9969:2016 Rury z tworzyw termoplastycznych Oznaczenie sztyw-noci obwodowej.

  Sztywno obwodowa ksztatek, ze wzgldu na inn konstrukcj, jest ozna-czana zgodnie z norm EN ISO 13967 Ksztatki termoplastyczne Oznacze-nie sztywnoci obwodowej.Firma Pipelife Polska produkuje rury ka-nalizacyjne Pragma, Pragma+ID z PP-B o sztywnoci obwodowej SN8, SN 10, SN 12 i SN 16 kN/m2. Rury kanalizacyjne z PVC-U s pro-dukowane w klasach sztywnoci SN 2 kN/m2, SN 4 kN/m2, SN 8 kN/m2

  oraz SN = 12 kN/m2.

  Zgodnie z normami, sztywno obwo-dowa ksztatek do kanalizacji zewntrz-nej cechowanej UD musi wynosi min. SN4kN/m2.

  Ksztatki dla rur PVC-U produkowane s z PVC-U w szeregu SDR 41 oraz SDR 34 lub z PP-B w szeregu SDR 33 i tak te s cechowane. Sztywno obwodo-wa ksztatek Pipelife zostaa przeba-dana laboratoryjnie zgodnie z norm EN ISO 13967. Badania potwierdziy wy-sok sztywno rwn lub wysz ni

  rur w klasie SN 8 oraz SN 12.Specjalne konstrukcje ksztatek do kana-lizacji zewntrznej PVC - U Pipelife spra-wiaj, e zbadana sztywno obwodo-wa wynosi 8 kN/m2 oraz 12 kN/m2.

  Jak pokazuj powysze wyniki bada, ksztatki Pipelife o gruboci cianek ta-kich samych co rury (taki sam SDR), s tak zaprojektowane, aby ich konstrukcja zapewniaa sztywno obwodow rwn lub wysz ni rury.

  4. Sztywno obwodowa rur i ksztatek

  Tablica 1. Sztywno obwodowa rur i ksztatek do kanalizacji zewntrznej Pipelife

  Asortyment SDR S Sztywno obwodowa [kN/m2] Norma

  Rury z PVC-U

  51 25 2

  PN-EN ISO 996941 20 4

  34 16,5 8

  Ksztatki z PVC-U4134

  2016,5

  4 (min. wg normy) 8 (min. wg normy), 12 (wg bada)

  EN ISO 13967

  Rury Pragma z PP-B 8, 10, 12, 16 PN-EN ISO 9969

  Rury Pragma+ID z PP-B 8, 10, 12, 16 PN-EN ISO 9969

  Rury PP 29; 26; 26; 22 14; 12,5; 12,5; 10,5 8, 10, 12, 16 PN-EN 1852

  Przykadowe rednie sztywnoci obwodowe ksztatek PVC-U:tt Kolano 11045 SN 36,6 kN/m2

  tt Kolano 16045 SN 25,4 kN/m2

  tt Trjnik 160/11045 SN 11,7kN/m2

  tt Mufa 110 SN 22,4kN/m2

  tt Mufa 160 SN 12,6kN/m2

  Kod producenta i/lub znak firmowy PIPELIFESurowiec PPWymiar nominalny DN/OD np. DN/OD 200Minimalna grubo cianki lub S np. S 12,5Klasa sztywnoci SN 8Data produkcji np. 2002-08-26Nr normy PN-EN 1852Symbol obszaru stosowania U lub UDZnak budowlany

  3.3. Cechowanie rur PP oraz ksztatek

 • 7

  Dane techniczne

  Systemy rur i ksztatek do kanalizacji ze-wntrznej z PP-B Pragma, Pragma+ID oraz PVC-U Pipelife s przeznaczone do bezcinieniowego przesyu ciekw i maj zastosowanie przy budowie nast-pujcych rodzajw kanalizacji:

  tt Bytowejtt Deszczowejtt Oglnospawnejtt Przemysowej*, np., przemysowe instalacje ciekowe

  zakady chemiczne instalacje wody chodniczej i oglno-

  uytkowej galwanizernie i wytrawialnie zakady produkcji rolnej stacje uzdatniania wody

  * Przy projektowaniu kanalizacji przemysowych

  naley uwzgldni odporno tworzyw sztucz-

  nych na substancje chemiczne, podane w nor-

  mie ISO/TR 10358 oraz uszczelek ISO/TR 7620.

  Podczas projektowania systemw prze-mysowych naley uwzgldni wymogi normy PN-EN ISO 15494.

  5. Przeznaczenie

  Systemy kanalizacji zewntrznej pro-dukcji Pipelife mona stosowa:

  tt Na obszarze caego krajutt We wszystkich naturalnych warun-kach gruntowych, z tym e dla gruntw o sabej nonoci np. torfowych, mu-w, iw, glin naley zaprojektowa wzmocnione podoa

  tt Do ciekw o temperaturze do +45C przy przepywie cigym oraz do +60C przy przepywie awaryjnym (krtko-trwaym) dla rur PVC-U

  tt Do ciekw o temperaturze do +60C przy cigym przepywie i do +95C przy krtkotrwaym zrzucie ciekw dla rur z PP-B typu Pragma oraz Pragma+ID

  tt Do ciekw o odczynie w zakresie pH 2 pH 12, jeeli rury i uszczelki po-siadaj dobr odporno na zwiz-ki chemiczne wymienione w normach ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620

  tt Da terenach objtych szkodami gr-niczymi mog by stosowane zgod-nie z Opini Techniczn wydan przez Gwny Instytut Grnictwa (GIG) w Katowicach: rury z uszczelkami Sewer-Lock

  DN 160-400 mm o d. 6,0 m do III kategorii oraz o d. 3,0 m do IV ka-tegorii,

  rury strukturalne Pragma do III oraz do IV kategorii w zalenoci od rednicy,

  rury i ksztatki strukturalne Pragma+ID: do IV kategorii (rury 200, 250mm

  o d. 4m, rury 300800mm o d. 6 m),

  do IV kategorii (rury bezkielichowe czone za pomoc zczek dwu-kielichowych lub muf 200, 250mm o d. 6m, rur 300800mm o d. 12m),

  do III kategorii (rury 200, 250mm o d. 6m).

  Jako krtkotrway zrzut ciekw przyj-muje si czas przepywu do 2 min.

  W przypadku wystpowania wysokiego poziomu wd gruntowych (potwierdzo-nego badaniami geotechnicznymi grun-tu) naley sprawdzi czy maksymalny poziom wody nad koron rury nie bdzie wyszy ni 0,270,30 bar (2,73,0m s. wody). Przy tak wysokim poziomie wody gruntowej na poczeniu kielicho-wym przewodu zostanie wytworzone maksymalne podcinienie, przy ktrym bada si laboratoryjnie szczelno prze-wodw.W celu zapewnienia szczelnoci po-cze kielichowych oraz ochrony przed in-filtracj wd do przewodw, firma Pipelife zaleca stosowanie rur kanalizacyjnych PVC-U z uszczelkami Sewer-Lock lub rur zgrzewanych doczoowo z PE-HD.

  Systemy kanalizacji zewntrznej, zwaszcza Pragma z PP-B oraz Prag-ma+ID z PP-B, mog te by stosowane w drenaach rolniczych i budownictwie wodno melioracyjnym oraz inynierii ldowej i ochronie rodowiska do ods-czania, rozsczania, budowy zbieraczy, rurocigw odprowadzajcych, przepu-stw, kolektorw i studzienek w ronych systemach drenay odwadniajcych oraz jako rury osonowe dla telekomuni-kacji, itp.

  System rur i ksztatek z PE-HD moe by stosowany do grawitacyjnego, cinie-niowego i podcinieniowego przesyu ciekw, instalacji przemysowych oraz jako rury osonowe do preizolacji wsie-ciach ciepowniczych.W systemach kanalizacji zewntrznej oraz w przewodach technologicznych np. w oczyszczalniach ciekw, zacho-dzi konieczno przepompowywania ciekw i stosowania rurocigw ci-nieniowych. W rozwizaniach takich mog by stosowane rury cinieniowe z PVC-U Pipelife produkowane z prze-znaczeniem gwnie dla sieci wodoci-gowych oraz cinieniowe rury PE-HD. Parametry fizyczne i mechaniczne oraz odporno chemiczna rur i uszczelek Power-Lock s takie same jak dla rur ka-nalizacyjnych.

  6. Zakres i warunki stosowania

 • PIPES FOR LIFE System kanalizacji zewntrznej PVC, PP, Pragma, Pragma+ID

  8

  6.1. Gboko uoenia rur kanalizacyjnych

  Standardowo rury kanalizacyjne SN 8 kN/m2 mog by ukadane na gboko-ci od 1,0 do 6,0 m przy zagszczeniu gruntu piaszczystego minimum 90% Proctora w terenach zielonych i 95% w drodze oraz przy wykonywaniu wszystkich prac montaowych z nad-zorem na podou bez kamieni. Za-gszczanie gruntu w strefie uoenia przewodu oraz dobr gruntu podat-nego na zagszczanie naley prowa-dzi zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046.

  Rury kanalizacyjne Pragma z PP-B oraz Pragma+ID z PP-B o sztywnoci obwodowej SN 8 kN/m2 mog by uka-dane zgodnie z warunkami okrelony-mi w projekcie technicznym na gbo-kociach od 0,8 do 8 m na podkadzie

  i w otoczeniu odpowiednio zagszczo-nej zasypki z gruntw dopuszczonych do stosowania w budownictwie dro-gowym ujtych w PN-S-02205:1998 zgodnie z zasadami budowy prze-wodw kanalizacyjnych ustalonymi wPN-EN 1610:2002.

  W przypadku uoenia rur SN 8 kN/m2 z przykryciem poniej 1,0 m nad koron rur, naley wykona obliczenia wytrzy-maociowe, sprawdzajce odksztace-nie rur. Firma Pipelife produkuje rury PVC-U SN 12 oraz strukturalne Pragma i Prag-ma+ID SN 10, SN 12 i SN 16 umoliwia-jce wikszy zakres zastosowania rur.

  W przypadku rur termoplastycznych za-kopanych w ziemi, zdolno znoszenia

  (powstrzymywania) obcie przez sys-tem zaley zarwno od sztywnoci ru-ry jak i sztywnoci otaczajcej j gleby. Dlatego bardzo istotne s zmiany wy-woane obcieniami zewntrznymi oraz jakoci wykonania instalacji.

  Pod jezdni naley stosowa rury ka-nalizacyjne o sztywnoci obwodowej SN 8 kN/m2, natomiast poza jezd-ni mog by uyte rury o sztywnoci obwodowej SN 4 kN/m2. Wuzasad-nionych przypadkach, po przeprowa-dzeniu oblicze odksztace rur zgod-nie z PN-EN 1295-1:2002, dopuszcza si zastosowanie pod jezdni rur o sztywnoci obwodowej SN6,3kN/m2 i SN 4 kN/m2 przy zapewnieniu wa-runkw zabudowy bez ich nadmiernego odksztacenia.

  Systemy kanalizacyjne Pipelife spenia-j wysokie wymagania stawiane przy budowie zewntrznych sieci kanalizacyj-nych imog sprosta wszystkim potrze-bom i oczekiwaniom ich uytkownikw.

  Szeroki zakres oferty techniczno asortymentowejPipelife produkuje kompletne syste-my kanalizacyjne skadajce si z rur,

  ksztatek i cznikw (w penym zakresie rednic) oraz systemy studzienek kanali-zacyjnych inspekcyjnych PRO 200, PRO 315, PRO 400, PRO 425, PRO 630 oraz wazowych PRO 800 iPRO 1000.

  atwo i precyzja montauSystemy kanalizacyjne maj niski ci-ar, tote monta i ukadanie caych od-cinkw przewodu moe odbywa si

  w kadych warunkach i bez konieczno-ci uycia cikiego sprztu budowlane-go oraz budowy drg dojazdowych.Dziki fabrycznemu zamontowaniu od-powiednich uszczelek, monta zczy odbywa si atwo, szybko i dokadnie, apoczenia s trwae i szczelne.Cechy te gwarantuj znaczne obnienie kosztw inwestycji poprzez skrcenie czasu montau.

  7. Zalety systemw kanalizacyjnych

  Tablica 2. Orientacyjne zakresy stosowania rur w zalenoci od sztywnoci obwodowej SN

  Lp. SN [kN/m2] Zakres stosowania

  1 < 5 Obcienia mae, np.:- po zabezpieczeniu rurami osonowymi, np. do renowacji (reliningu),- w wykopie w gruntach spoistych nieobcionych dynamicznie na gbokociach do 3 - 4 m (np. poza torami),- trzony studzienek o gbokoci do 4 m.

  2 5 - 10 Obcienia przecitne, np.:- w gruntach twardych i spoistych na gbokoci do 5 - 8 m,- w innych gruntach na gbokoci do 4 m,- w gruntach mieszanych przy obcieniu komunikacyjnym naziomu na gbokoci do 3 m (np. pod torami),- trzony studzienek o gbokociach wikszych od 4 m.

  3 10 Obcienia due, np.:- w gruntach twardych na gbokoci do 12 m przy obcieniach dynamicznych naziomu,- w gruntach innych na gbokoci do 4 - 7 m przy obcieniach dynamicznych naziomu (np. pod torami),- przy niewielkim przykryciu i obcieniu komunikacyjnym naziomu.

 • 9

  Dane techniczne

  Wytrzymao konstrukcyjnaRury kanalizacyjne Pipelife w normal-nych warunkach gruntowo wodnych, przy jednoczesnym spenieniu warunkw odpowiedniego posadowienia, ukada-nia i obsypki, posiadaj odpowiedni wytrzymao konstrukcyjn na obci-enia statyczne (od gruntu zasypowego) oraz dynamiczne (od ruchu drogowego).

  Wysoka odpornoSystemy kanalizacyjne Pipelife charak-teryzuj si wysok odpornoci zarw-no na dziaanie substancji chemicznych wprzepywajcym medium, jak i na od-dziaywanie rodowiska zewntrznego. W szczeglnoci wykazuj one odpor-no na:

  tt Korozj ogln i werowtt Dugotrwae dziaanie kwanego i za-sadowego rodowiska gruntowo wodnego oraz olejw

  tt Oddziaywanie chemiczne odprowa-dzanych ciekw

  tt cieranie w wyniku dziaania wd mocno zamulonych i zanieczyszczo-nych, w tym na dziaanie piasku

  Doskonae parametry hydrauliczneRury termoplastyczne Pipelife posia-daj bardzo korzystne parametry hy-drauliczne, s odporne na odkadanie si osadw na wewntrznej powierzch-ni przewodu. Gadkie cianki zabezpie-czaj przed rozwojem mikroorganizmw i bakterii na ich powierzchni.Niski wspczynnik chropowatoci bez-wzgldnej rur termoplastycznych, zwasz-cza po wieloletniej eksploatacji, zapewnia najwysz przepustowo, w przeciwie-stwie do rur z innych materiaw takich jak beton czy eliwo.

  Wspczynniki chropowatoci dla two-rzyw po 20 latach eksploatacji wynosz:

  tt Colebrook-White k = 0,25 tt Hazen-Wiliam C = 150tt Manning M = 105

  Wspczynniki chropowatoci dla rur np. betonowych po 20 latach eksploata-cji wynosz:

  tt Colebrook-White k = 2tt Hazen-Wiliam C = 90tt Manning M = 60-65

  Wysoka jako i trwaoFirma Pipelife, aby osign najwysz jako wyrobw, stosuje wysokiej kla-sy surowce, nowoczesn technologi wytwarzania oraz specjalne konstrukcje uszczelek o bardzo wysokiej odpornoci chemicznej oraz szczelnoci. Podstawowym surowcem stosowanym do produkcji rur, ksztatek oraz studzie-nek kanalizacyjnych jest polipropylen PP--B (kopolimer blokowy), ktry zawdzi-cza sw rosnc popularno bardzo dobrym waciwociom, pozwalajcym na wszechstronne zastosowanie. Zasto-sowanie jednolitego materiaowo syste-mu kanalizacyjnego o bardzo korzyst-nych parametrach zapewnia wieloletni i bezawaryjn eksploatacj.Systemy kanalizacyjne firmy Pipelife s trwae, wytrzymae i szczelne. Podczas caego okresu uytkowania nie wymaga-j konserwacji.

  Moliwo poczenia z systemami wykonanymi z innych materiaw

  System ksztatek cznikowych umoli-wia:

  tt Poczenie systemw kanalizacyjnych z PVC-U z systemami wykonanymi z PE, PP-B (rury strukturalne Pragma, Pragma+ID), eliwa, betonu oraz ka-mionki

  tt Poczenie rur ze studzienkami beto-nowymi

  tt Wykonanie przyczy (stosownie do wymaga uytkownika)

  Uwaga! Pipelife zastrzega sobie jednak pra-wo do wprowadzenia zmian w oferowanym asortymencie bez koniecznoci kadorazo-wego wczeniejszego powiadamiania P.T. Klientw. Zmiany te mog by spowodowane innowacjami technologicznymi, rozszerze-niem zakresu i zwikszeniem jakoci produk-cji, a take mog wynika z innych, obiektyw-nych przyczyn.

  KANALIZACJA BETONOWA

  SYSTEM KANALIZACJI Z TWORZYW SZTUCZNYCH PIPELIFE

  Kwas siarkowy atakuje sklepienie rury podatnej na korozj

  W warunkach beztlenowych nastpuje wizanie H2S ze skondensowan wilgoci i powstaje silny kwas siarkowy H2SO4

  Bakteryjny rozkad ciekw powoduje uwolnienie H2S wpostaci gazu

  CIEKI

 • PIPES FOR LIFE System kanalizacji zewntrznej PVC, PP, Pragma, Pragma+ID

  10

  Wedug istniejcych zalece monta przewodw z tworzyw sztucznych mo-na przeprowadza przy temperaturze otoczenia od 0C do 30C, a czenie z elementami stalowymi i eliwnymi w temperaturze nie niszej ni 5C.

  Rury produkowane przez Pipelife mo-g by montowane w szerszym zakre-sie temperatur (rwnie ujemnych). Wy-maga to jednak zachowania szczeglnej ostronoci i precyzji montau oraz spenienia innych warunkw, np. odno-

  nie obsypki rurocigu. Przed kadora-zowym montaem w warunkach rozsze-rzonego zakresu temperatur (gwnie ujemnych) prosimy o kontakt z Pipelife i uzyskanie warunkw montau w okre-lonych warunkach.

  Projektujc i wykonujc wykopy naley wci przede wszystkim pod uwag ko-nieczno zapewniania prawidowego i bezpiecznego montau przewodw

  Jeeli np. do studzienki kanalizacyjnej w wykopie trzeba zapewni dostp mu-si by zapewniona minimalna ochron-na przestrze robocza wynoszca min. 0,5 m.Gdy we wsplnym wykopie (lub nasypie) instaluje si dwa lub wicej przewodw naley zapewni minimaln przestrze robocz, ktr okrela si jako odstp w poziomie midzy przewodami. Stan-dardowo, jeeli nie ustalono inaczej, mona przyj, e dla rur o rednicy DN 700 mm odstp ten powinien wynie 0,35 m, a dla rur o rednicy DN > 700 mm przynajmniej 0,5 m.

  Warto minimalnej szerokoci wyko-pu zaley przede wszystkim od tego czy wykop jest oszalowany, czy nie, od red-nicy rury a take od gbokoci samego wykopu. Minimalne szerokoci wykopu uwzgldnione s w poniszych tabelach

  8. Monta przewodw

  8.1. Wykopy

  8.2. Minimalna szeroko wykopu

  x/2

  OD

  10

  0 1

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  2 3

  13

  1211

  ab

  c

  0 grunt rodzimy1 powierzchnia terenu2 spd konstrukcji drogi lub torw

  kolejowych3 ciany wykopu4 zasypka gwna5 zasypka wstpna6 obsypka grna7 obsypka dolna8 podsypka9 dno wykopu

  10 grubo przykrycia11 strefa rury - obsypka z zasypk

  wstpn12 wysoko strefy uoenia prze-

  wodu13 gboko wykopuOD rednica zewntrzna rurya grubo podsypkib grubo obsypkic grubo zasypki wstpnejx/2 minimalna przestrze robocza

  przy rurze

  Minimalna szeroko wykopu w zalenoci od rednicy nominalnej przewodu DN

  DN

  Minimalna szeroko wykopu (OD + x) m

  Wykop oszalowanyWykop nieoszalowany

  > 60 60

  DN 225 OD + 0,40 OD + 0,40

  250 < DN 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40

  350 < DN 700 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40

  700 < DN 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40

  W podanych wielkociach OD + x, x/2 jest rwne minimalnej przestrzeni roboczej midzy rur a cian wyko-pu lub jego oszalowaniem.Gdzie:OD jest zewntrzn rednic przewodu w metrach jest ktem nachylenia ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

 • 11

  Dane techniczne

  Przewody powinny by ukadane rozpo-czynajc od dolnego koca rury. Stan-dardowo naley w taki sposb ukada przewody aby kielich skierowany by przeciwnie do kierunku przepywu cie-kw. Dno wykopu przed uoeniem w nim przewodw powinno si wyrwna do wymaganego spadku i ksztatu ma to za zadanie zapewni jednolite podpar-cie powierzchni zewntrznej rury. Naley rwnie pamita, aby w podsypce lub dnie wykopu wykona zagbienia pod kielichy, dziki temu zapewnia si odpo-wiedni przestrze do waciwego mon-tau. Nie mona dopuci do sytuacji, w ktrej przewd spoczywa na zczu. Zagbienie pod kielich nie powinno by wiksze ni wymagane do waciwego wykonania poczenia. Jeeli istnieje moliwo przemarzania gruntu koniecznie trzeba zabezpieczy dno wykopu w taki sposb, aby nie po-zostaway w obrbie przewodu zamarz-nite warstwy gruntu.Niedopuszczalne jest ukadanie prze-wodu w wykopie, do ktrego napywa-j wody deszczowe, gruntowe. Na czas budowy trzeba przewidzie odwodnie-

  nie wykopu.Jeeli nie ustalono inaczej szeroko podsypki powinna podpowiada sze-rokoci wykopu, a w przypadku uka-dania przewodw w nasypie szeroko przynajmniej czterokrotnej rednicy ze-wntrznej rury.

  Rozkadanie rur wzdu trasy przewodu

  Przy ukadaniu rur wzdu tras wyko-pw naley mie na uwadze nastpuj-ce wskazwki:

  tt Rury naley ukada moliwie najbli-ej wykopu, aby unikn nadmierne-go przemieszczenia. Pojedyncze rury (wyjte z pakietu) powinny spoczywa na rwnej powierzchni i powinny by rwnomiernie podparte dla zminimali-zowania ugi

  tt Gdy wykop jest ju wykonany, wsz-dzie gdzie tylko jest to moliwe, ru-ry naley ukada po przeciwnej stro-nie ni odkadany grunt z wykopu. Umoliwia to atwe przesunicie ru-ry do krawdzi wykopu, a nastpnie opuszczenie rury na waciwe miejsce zamontowania

  tt Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, naley ustali po ktrej stronie odka-dany bdzie grunt z wykopu i rury uo-y po przeciwnej stronie. Naley po-zostawi miejsce na przemieszczanie si koparki

  tt Rury naley ukada tak, aby nie byy naraone na dziaanie cikiego sprz-tu i ruchu koowego, oraz byy zabez-pieczone przed ewentualnymi podmu-chami wiatru

  tt Bezporednie oddziaywanie promie-niowania sonecznego moe spo-wodowa, e strona rury podlegaj-ca ekspozycji nagrzewa si i wygina. Jeeli to nastpi, wygicie takie mo-e by zlikwidowane przez obrcenie rury chodniejsz stron do soca lub przez umieszczenie rury w cieniu. Po-zostawienie rur w pakietach zmniejsza moliwo wyginania si rur w wyniku dziaania promieniowania sonecznego

  tt Powszechnie praktykuje si, e rury ukadane s kielichem skierowanym w gr przewodu. Naley to uwzgld-ni przy przenoszeniu rur i ukadaniu wzdu wykopu.

  Minimalna szeroko wykopu

  w zalenoci od jego gbokoci

  Gboko wykopu, m

  Minimalna szeroko wykopu, m

  < 1,00Nie jest wymagana

  minimalna szeroko

  1,00 i 1,75 0,8

  > 1,75 i 4,00 0,9

  > 4,00 1,0

  x/2 x/2OD

  ab

  Podane wyej szerokoci mona zmniej-szy jeeli pracownicy nigdy nie bd mieli potrzeby wchodzenia do wykopu (technologia automatycznego ukadania przewodw), pracownicy nigdy nie b-

  d mieli potrzeby wchodzenia midzy przewd a cian wykopu, w sytuacjach szczeglnych wynikajcych ze specyfiki terenu.

  8.3. Ukadanie przewodw

 • PIPES FOR LIFE System kanalizacji zewntrznej PVC, PP, Pragma, Pragma+ID

  12

  Zalecenia do montau rurocigw

  Przy montau rurocigw powinny by spenione warunki zapewniajce prawi-dowe wykonanie pocze, szczelno przewodw i waciw eksploatacj sieci:

  tt Sposb montau przewodw powi-nien zapewnia utrzymanie kierunku i spadkw zgodnie z dokumentacj techniczn

  tt Do budowy przewodu mog by uy-wane tylko rury, ksztatki i czniki nie wykazujce uszkodze (np. wgniece, pkni oraz rys na ich powierzch-niach)

  tt Ukadanie przewodu moe by prowa-dzone po uprzednim przygotowaniu podoa. Podoe profiluje si w miar ukadania odcinkw rurocigu

  tt Przewd po uoeniu powinien cile przylega do podoa na caej swej dugoci w co najmniej 1/4 swego ob-wodu

  tt W miar moliwoci naley montowa przewd na powierzchni terenu, a na-stpnie opuszcza go na dno wykopu. Przy zastosowaniu tej technologii, na-ley oddzielnie wykona monta w-zw zawierajcych cik armatur i ksztatki eliwne, ktre nastpnie -czy si z cigiem zmontowanych rur

  ju w wykopiett Odcinki przewodu zmontowane z rur o rednicy powyej 315 mm powinny by opuszczane do wykopu przy za-stosowaniu urzdze dwigowych

  Typy podoa

  tt Podoe typu 1Moe by stosowane w dowolnym przy-padku uoenia przewodu, jeeli zapew-ni si podparcie na caej dugoci trzonu rury przy uwzgldnieniu gruboci warstw a i b. Nie ma tutaj znaczenia ksztat ani wymiary przewodu.W normalnych warunkach gruntowych grubo podsypki a nie powinna by mniejsza ni 100 mm, a przy posadowie-niu na gruncie skalistym, twardym przy-najmniej 150 mm. Grubo podsypki b ustala si w projekcie konstrukcyjnym

  OD

  a

  b

  OD

  b

  ODb

  Podoe typu 1

  tt Podoe typu 2Moe by stosowane w jednolitym wzgldnie mikkim drobno uziarnionym gruncie, jeeli zapewni si podparcie na caej dugoci trzonu rury. W takich wa-runkach przewody mog by ukadane bezporednio na uksztatowanym i wy-rwnanym dnie wykopu.

  OD

  a

  b

  OD

  b

  ODb

  Podoe typu 2

  tt Podoe typu 3Moe by stosowane w jednolitym wzgldnie mikkim drobno uziarnionym gruncie, jeeli zapewni si podparcie na caej dugoci trzonu rury. W takich wa-runkach przewody mog by ukadane bezporednio na wyrwnanym dnie wy-kopu.

  OD

  a

  b

  OD

  b

  ODb

  Podoe typu 3

  W przypadku wystpienia gruntw szczeglnie niestabilnych np. torf, ku-rzawka naley zastosowa specjalne metody przygotowania podoa lub pod-parcia przewodu. Najbardziej popularne metody rozwiza polegaj na wymianie gruntu na inny, bardziej nony np. pia-sek, wir, materia hydraulicznie zwiza-ny lub na posadowieniu na palach, ale trzeba wzi rwnie pod uwag fakt, e w przypadku posadowienia na palach przewody mog podlega wyjtkowo duym obcieniom.

 • 13

  Dane techniczne

  Zasypanie wykopu moe by rozpocz-te wycznie wtedy, gdzie gdy zcza i podoe s przygotowane do przyjcia obcie. Tam, gdzie jest to wymagane, zasypka

  wstpna bezporednio nad przewodem powinna by zagszczona rcznie. Gdy grubo warstwy zasypki wyniesie przy-najmniej 300 mm mona dopiero rozpo-cz zagszczanie mechaniczne.

  Zagszczenie poprzez nasycenie ob-sypki zasypki wod jest dopuszczalne jedynie w wyjtkowych sytuacjach i tylko w odpowiednich gruntach niespoistych.

  8.4. Zasypanie wykopw

  Przegld materiaw gruntowych stosowanych do zasypki wykopw wg zalece norweskich

  Strefa wykopu

  Rodzaj materiau gruntowego

  Pojedyncze frakcje materia-w gruntowych o uziarnie-niu od 2 mm do 16 mm (np. tucze 4 8 mm)

  Uziarnienie materiau grun-towego1). Maksymalny rozmiar 32 mm. Standardowa frakcja 22 32 mm 10%

  Uziarnienie materiau gruntowego1). Maksymal-ny standardowy rozmiar 50 mm.

  Uziarnienie materiau gruntowego1). Maksy-malny standardowy roz-miar 64 mm.

  Strefa 1 (wzmocnione dno)- wymiana gruntu

  t t t t

  Strefa 2 (dolne podoe)

  t t

  Strefa 3 (obsypka w obrbie drogi)

  t t

  Strefa 3 (obsypka poza drogami)

  t t

  Strefa 4 (zasypka wstpna)- oglnie

  Te same wymagania jak dla strefy 3 odnoszce si do warstw poza drogami

  Strefa 5 (zasypka gwna) - grunty rodzime

  Grunty rodzime o maksymalnym rozmiarze kamieni 0,5 m. Rozmiar i zawarto kamieni powinny by rozwaone indywidualnie dla kadego przypadku, w zalenoci od zagroenia zwizanego z zamarzaniem itp.

  1) Materiay gruntowe powinny by chronione przed zamarzaniem do momentu zakoczenia zasypki wykopu oraz powinny by podatne na zagszczenie bez dodatko-wej wody. Moe to w rezultacie spowodowa wzrost prac zwizanych z zagszczeniem.

  Minimalne wymagane wartoci rzeczywistej sztywnoci obwodowej rur w zalenoci od gruntu rodzimego,

  obcienia ruchem koowym oraz gbokoci uoenia

  Klasa gruntu obsypki

  Klasazagszczenia

  gruntuobsypki b

  Rzeczywista sztywno obwodowa rury SR kN/m2

  Grupa nienaruszonego gruntu rodzimego a

  1 2 3 4 5 6

  W terenach z ruchem koowym

  dla przykrycia o gruboci > 0,8 m i 3 m

  1 W 4 4 6,3 8 10 *

  2 W 6,3 8 10 * *

  3 W 10 * * *

  4 W * * *

  dla przykrycia o gruboci > 3 m i 6 m

  1 W 2 2 2,5 4 5 6,3

  2 W 4 4 5 8 8

  3 W 6,3 8 10 *

  4 W * * *

 • PIPES FOR LIFE System kanalizacji zewntrznej PVC, PP, Pragma, Pragma+ID

  14

  9. Systemy rur i ksztatek PVC-U, PP Na trwao i okres eksploatacji cae-go systemu kanalizacyjnego zasadniczy wpyw ma szczelno pocze. Z kolei o jakoci uszczelki decyduje rodzaj ma-teriau z jakiego jest wykonana oraz jej

  konstrukcja (ksztat). Majc na uwadze powysze aspekty, Pipelife we wszyst-kich systemach kanalizacyjnych stosuje uszczelki wysokiej jakoci. Ich odporno chemiczna i biologiczna oraz wasno-

  ci spryste i konstrukcyjne gwarantu-j bezawaryjn idugotrwa eksploatacj caego systemu kanalizacyjnego.

  Minimalne wymagane wartoci rzeczywistej sztywnoci obwodowej rur w zalenoci od gruntu rodzimego,

  obcienia ruchem koowym oraz gbokoci uoenia

  Klasa gruntu obsypki

  Klasazagszczenia

  gruntuobsypki b

  Rzeczywista sztywno obwodowa rury SR kN/m2

  Grupa nienaruszonego gruntu rodzimego a

  1 2 3 4 5 6

  W terenach bez ruchu koowego

  dla przykrycia o gruboci > 0,8 m i 3 m

  1WMN

  1,251,25

  2

  1,2522

  222

  244

  458

  56,310

  2WMN

  224

  24

  6,3

  458

  56,38

  56,3*

  3WMN

  46,3*

  6,38*

  810*

  8**

  4WMN

  6,3**

  8**

  8**

  dla przykrycia o gruboci > 3 m i 6 m

  1WM

  22

  24

  2,54

  45

  56,3

  6,38

  2WM

  45

  45

  58

  810

  8*

  3WM

  6,3*

  8*

  10*

  **

  4WM

  **

  **

  **

  Ksztatki do wszystkich rur PVC-U posiadaj jednolit ciank oraz uszczelki wargowe lub ole-

  joodporne TPV z piercieniem PP.

  a) zgodnie z klasyfikacj gruntw b) zgodnie z klas zagszczenia * oznaczono przypadki, dla ktrych konieczne s obliczenia wytrzymaociowe, ktre okrel minimaln

  sztywno rury oraz klas gruntu w strefie rury i klas jego zagszczenia.

  9.1. Rury z PVC-U z uszczelkami olejoodpornymi Sewer-Lock

  Klasyfikacja rur kanalizacyjnych

  Rury kanalizacyjne grawitacyjne sklasy-fikowano przy uyciu wartoci sztyw-noci obwodowej SN wyraonej w kPa (1KPa = 1kN/m2).

 • 15

  Dane techniczne

  System kanalizacyjny z rur PVC-U o jednolitych gadkich ciankach z uszczelkami olejoodpornymi Sewer-Lock

  System skada si z:tt Rur kielichowych o wyduonych kie-lichach z uszczelkami Sewer-Lock, produkowanych w nastpujcych klasach:SN4 dn =160400 mmSN8 dn = 160400 mmSN 12 dn = 160500 mm

  tt Ksztatek montaowych oraz przej-ciowych (cznikowych) w penym zakresie rednic w SDR 41 z uszczel-kami wargowymi oraz w SDR 34 z uszczelkami na stae zespolonymi z kielichem lub olejoodpornymi z pier-cieniem PP przejcia przez cian ksztatki kulowe 15

  Podstawowe informacje techniczne

  Rury produkowane s w rednicach od 110 do 500 mm w klasie 4 kN/m2, 8 kN/m2 oraz 12 kN/m2 w odcinkach o dugoci 3 i 6 m.Rury posiadaj uszczelki olejoodporne Sewer-Lock z TPE z piercieniem PP z wknem szklanym zgodne z PN-EN 681-2 WH, trwale mocowane wkielichu rury. Ksztatki posiadaj uszczelki war-gowe lub olejoodporne TPV z piercie-niem PP.

  Charakterystyka rur PVC-U SN 12 i ksztatek

  tt Rury PVC-U lite o jednorodnej cian-ce z wyduonym kielichem for-mowanym na gorco wok kon-turw uszczelki olejoodpornej z piercieniem wzmacniajcym z PP z wknem szklanym, ktra stano-wi integraln cz kielicha, tworzc nierozerwalne poczenie

  tt Uszczelka Sewer-Lock z piercie-niem wzmacniajcym z PP z wk-nem szklanym dziaa jako narzdzie do formowania kielicha i wewntrz-na rednica kadego kielicha formu-je si bezporednio na wzmocnie-niu uszczelki, co zapewnia dokadne

  spasowanie i wyklucza problemy z tolerancjami w kielichu

  tt Rury posiadaj wyduony kie-lich ze zintegrowan olejoodpor-n uszczelk wargow z elastomeru termoplastycznego TPE-V klasy 60, z piercieniem wzmacniajcym z po-lipropylenu (PP) z wknem szklanym o parametrach technicznych zgod-nych z norm PN-EN 681-2 WH

  tt Rury s produkowane z kielichem lub jako bose

  tt Demonta uszczelek Sewer-Lock z rowka rur oraz uszczelek EPDM z ksztatek nie jest moliwy bez uszkodzenia uszczelki lub kielicha rury

  tt Ksztatki wykonane w szeregu SDR 34 zgodne z PN-EN 1401 posiada-j sztywno obwodow 12 kN/m2 zgodnie z PN-EN ISO 13967

  tt Ksztatki z uszczelk wargow ole-joodporn z elastomeru termopla-stycznego TPE-V z piercieniem z polipropylenu (PP) zgodn z nor-m PN-EN 681-2 WH lub uszczelk EPDM na stae mocowan w kieli-chu bez piercienia zgodn z norm PN-EN 681-1

  tt Rury i ksztatki posiadaj szczelno zcza na cinienie 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277

  tt Rury posiadaj odporno na puka-nie hydrodynamiczne 250 bar zgod-nie z norm CEN/TR 14920, badanie wykonane przez niezaleny Instytut OFI

  tt Rury posiadaj cechowanie na we-wntrznej powierzchni rury okrela-jce jej podstawowe parametry tech-niczne i umoliwiajce identyfikacj materiau podczas inspekcji CCTV

  tt Rury posiadaj cechowane znakiem krysztau lodu co oznacza, e mo-g by stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w temperaturach poniej - 10C wg PN-EN 1411

  tt Rury i ksztatki posiadaj barw po-maraczowo-brzow lub szar

  tt Rury posiadaj cechowanie UD potwierdzajce moliwo ukada-nia w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg nor-my PN-EN 1401-1

  tt Moliwo stosowania w klasie ob-cie od PKW 2 (2 t) do SLW 60 (60 t) wg ATV-DVWK-A 127

  System z PVC-U

  Materia PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu)

  rednice DN/OD od 110 do 500 mm

  Klasa sztywnoci SN 4, 8,12 kN/m2

  Dugoci handlowe L = 3 i 6 m

  Sposb czenia kielichowy

 • PIPES FOR LIFE System kanalizacji zewntrznej PVC, PP, Pragma, Pragma+ID

  16

  Zalety

  tt Niska sia montau dziki specjalnej konstrukcji wargi uszczelniajcej

  tt Specjalna konstrukcja dwuelemento-wej uszczelki TPE z piercieniem PP

  tt Wysoka wytrzymao na cinienie (2,5 bar)

  tt Odporno uszczelki TPE na olej we-dug PN-EN 681-2 WH

  tt Optymalna dugoterminowa niska re-laksacja

  Normy

  Rury i ksztatki z PVC-U o jednolitej ciance produkowane s zgodnie z nor-m PN-EN 1401-1 Systemy przewodo-we z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcinieniowe systemy przewodowe z niezmikczonego poli(chlorku winy-lu) (PVC-U) do odwadniania i kanaliza-cji. Wymagania dotyczce rur, ksztatek i systemu.PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewo-dw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcinieniowego odwad-niania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Cz 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemuPN-EN 13564-1:2004 Urzdzenia prze-ciwzalewowe w budynkach Cz 1: WymaganiaAT-15-9151/2014 Rury Pipelife SN 12 i Pipelife Quantum SN 12 oraz ksztatki Pipelife z PVC-U do sieci kanalizacyjnej zewntrznej bezcinieniowej.

  Obszar zastosowania

  Rury w klasie sztywnoci SN 2 kN/m2 (SDR 51) mog by stosowane tylko w obszarze zastosowania U (poza konstrukcjami budowli), natomiast rury o sztywnoci min. SN 4 kN/m2 (SDR41) mog by stosowane w obszarze zasto-sowania U oraz UD (poza oraz pod konstrukcjami budowli).

  Uszczelka EPDM jest na stae zamocowana w kielichu w procesie termoformowania. Uszczelki nie mona wycign z kielicha bez uszkodzenia uszczelki lub kielicha rury.

  Budowa kielicha ksztatki PVC-U SDR 34 z uszczelk wargow EPDM

  Uszczelka olejoodporna TPE z piercieniem stabi-lizacyjnym PP

  Waciwoci fizyczno-mechaniczne rur PVC-U firmy Pipelife

  L.p. Waciwo Jednostki PVC-U

  1. Modu sprystoci Younga E1min (1 min.) MPa 3200

  2. rednia gsto kg/m3 1400

  3. Wytrzymao na granicy plastycznoci MPa 42

  4. Wyduenie przy zerwaniu % > 80

  5. redni wspczynnik termicznej rozszerzalnoci liniowej mm/mC 0,08

  6. Udarno z karbem wg Charpy 0C brak uszkodze

  7. Przewodno cieplna W/Km 0,16

  8. Pojemno cieplna waciwa J/kgK 850-2000

  9. Oporno powierzchniowa > 1012

  10. Wspczynnik Poisona 0,40

  11. Temp. miknienia Vicata C > 80

  12. Maksymalna krtkotrwaa temperatura (do 2 min.) C 75

  13. Maksymalna dugotrwaa temperatura C 45

  Waciwoci fizyczno-mechaniczne

 • 17

  Dane techniczne

  System uszczelnie typu Sewer-Lock

  Uszczelki Sewer-Lock s trwale, fa-brycznie montowane w kielichu rury w trakcie cakowicie zautomatyzowane-go procesu produkcyjnego. Uszczelki Sewer-Lock oopatentowanej konstruk-cji produkowane s przez firm Forshe-da.Technologia wykonywania kielichw w systemie Sewer-Lock polega na tym, e kielich kadej rury formowany jest in-

  dywidualnie wok uszczelki, dziki cze-mu dopasowuje si dokadnie do jej ksztatw, gwarantujc szczelne i trwa-e zcze.Nowoczesno i niezawodno obu systemw uszczelnie gwarantuj:

  tt Nowa technologia wykonywania kieli-chw i osadzania uszczelek

  tt Nowa i innowacyjna konstrukcja sa-mych uszczelek

  Nowoczesna technologia, przy cakowi-cie zautomatyzowanej produkcji i sta-ej kontroli jakoci, eliminuje nierw-noci i luzy w kielichu oraz sprawia, e uszczelka zajmuje zawsze waciwe pooenie.

  Etapy produkcji: uplastycznienie bosego

  koca rury PVC-U. umieszczenie uszczelki

  we wntrzu rury. formowanie kielicha,

  chodzenie. wyjcie rury z trwale

  zamocowan uszczel-k.

  Budowa uszczelki olejoodpornej Sewer-Lock, zalety

  Piercie mocujcy, naprony podczas procesu kielichowania, zapobiega ruchom uszczelki utrzymujc j we waciwym pooeniu oraz uniemoliwia wyjcie jej z kielicha, przesunicie si w rowku kielicha, a take zapobiega podwiniciu (skr-ceniu) uszczelki. Oba piercienie, trwale poczone ze sob cile przylegaj zarwno do kielicha, jak i do wsunitego koca rury.Wysunita do przodu cz wargowa piercienia uszczelniajcego znacznie zmniejsza si tarcia podczas montau.

  Wymiary uszczelki Sewer-Lock

  B

  A

  rednica rury DN A B

  [mm] [mm] [mm]160 15,0 21,8200 15,2 26,0250 17,5 29,6315 21,4 38,0400 25,3 43,6

  Olejoodporna uszczelka skada si z:tt piercienia uszczelniajcego wyko-nanego z elastomeru TPE-V zgodnie z norm PN-EN 681-2WH wklasie 60 (kolor czarny)

  tt piercienia mocujcego wykona-nego z polipropylenu (PP) wzmoc-nionego wknem szklanym (kolor ty)

  Poczenie Sewer-Lock daje gwa-rancj szczelnoci w caym okre-sie uytkowania nawet przy ugiciu kielicha 10% i bosego koca 15% przy podcinieniu do 0,6 bar lub nad-cinieniu do 0,5 bar.

  Uszczelka ma doskona odporno na silnie utleniajce zwizki chemiczne, oleje rolinne i zwierzce.

  Rozkad napre uszczelki Sewer-Lock.

  Poczenie trwae

 • PIPES FOR LIFE System kanalizacji zewntrznej PVC, PP, Pragma, Pragma+ID

  18

  Szczelno zczy kielichowych

  Badanie szczelnoci zczy kielicho-wych wykonywane jest zgodnie z norm PN-EN 1277:2005 Systemy przewo-dowe z tworzyw sztucznych Systemy przewodw rurowych z tworzyw termo-plastycznych do bezcinieniowych sieci ukadanych pod ziemi Metoda bada-nia szczelnoci pocze z elastomero-wym piercieniem uszczelniajcym.Zgodnie z t norm, szczelno bada si przy cinieniu 0,5 bar (tzw. wysokie ci-nienie) oraz w warunkach podcinienia -0,27 0,3 bar (-2,7 3,0 m supa H2O).Wykonano testy szczelnoci zczy rur kanalizacyjnych z uszczelk Sewer--Lock, ktre speniaj wysze wymagania szczelnoci zarwno na nadcinienie jak i podcinienie, ni okrelone w normie PN-EN 1277.

  W praktyce podczas montau rur cz-sto dochodzi do zanieczyszczenia pia-skiem zcza kielichowego. Jeeli piasek dostanie si do rowka pod uszczelk, to w wyniku ruchu uszczelki w zczu dojdzie do stopniowego niszczenia po-wierzchni rury oraz uszczelki, a wkon-sekwencji rozszczelnienia.

  OpisG Manometr do pomiaru cinieniaE Eliptyczna belka (jeeli jest stosowana)W Nastawna podporaP RuraR Rura lub ksztatka z kielichemS Podpora kielichaV Podczenie do rda cinieniatot Zastosowany kt odchyleniab1, b2 Szeroko uchwytw L Dugo rury lub ksztatki zbosym ko-

  cem, gdzie L de lub L 1000, ktrakol-wiek jest wiksza, w milimetrach

  L1 Odlego pomidzy krawdzi kielicha i uchwytem

  System kanalizacyjny z rur PVC-U struk-turalnych skada si z:

  tt Rur kielichowych o standardowym kielichu produkowanym wtrzech kla-sach:SN2 dn = 110200 mmSN4 dn = 110400 mmSN8 dn = 160400 mm

  tt Ksztatek montaowych oraz przej-ciowych (cznikowych) w penym zakresie rednic z uszczelkami war-gowymi.

  tt Rur bez kielicha w klasie: SN 2 dn = 400 mm

  Ksztatki do wszystkich rur PVC-U posiadaj jednolit ciank oraz uszczelki wargowe, zgodnie z PN-EN 1401-1 lub PN-EN 1852-1

  9.2. Rury z PVC-U strukturalne z uszczelkami wargowymi

  System z PVC-U

  Materia PVC-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu)

  rednice DN/OD od 110 do 400 mm

  Klasa sztywnoci SN 2, 4, 8 kN/m2

  Dugoci handlowe L = 0,5, 1, 2, 3 i 6 m

  Sposb czenia Kielichowy

  Podstawowe informacje techniczne

  Rury PVC-U nale do przewodw o konstrukcji strukturalnej z wewntrzn i ze-wntrzn ciank gadk, tzw. typ A.Rury s produkowane o rednicy od 110 do 400 mm w klasie 2 kN/m2, 4 kN/m2 oraz 8 kN/m2 w odcinkach o dugoci 0,5; 1; 2; 3 i 6 m w zalenoci od rednicy.

  Firma Pipelife w trosce o zapewnie-nie najwyszej jakoci pocze za-leca stosowanie rur z uszczelkami Sewer-Lock.

  V

  tot

  L1000L1

  b2

  F1

  b1

  F2

  Stanowisko badania szczelnoci wg normy PN-EN 1277.

  RE

  W

  P

  G

  S

  Uwaga:

 • 19

  Dane techniczne

  Aprobaty i normy

  Rury z PVC-U strukturalne s produko-wane zgodnie z: aprobat techniczn AT-15-7709/2013 ITB Rury z PVC-U ze ciank zrdzeniem spienionym do kanalizacji zewntrznej bezcinieniowej. norm PN-EN 13476-2:2008 Syste-my przewodw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci-nieniowego odwadniania i kanaliza-cji -- Systemy przewodw rurowych o ciankach strukturalnych z nieplasty-fikowanego poli(chlorku winylu) (PVC--U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cz 2: Specyfikacje rur i ksztatek o gadkich powierzchniach wewntrz-nych i zewntrznych oraz systemu, typ A.

  Ksztatki z PVC-U o jednolitej cian-ce s produkowane zgodnie z norm PN-EN 1401-1 Systemy przewodo-we z two rzyw sztucznych. Podziemne bezcinieniowe systemy przewodowe z niezmikczonego poli(chlorku winy-lu) (PVC-U) do odwadniania i kanaliza-cji. Wymagania dotyczce rur, ksztatek i systemu.

  Budowa

  Rury posiadaj budow strukturaln i pro-fil cianki rury skada si z trzech warstw: warstwy zewntrznej (e4) i wewntrznej

  (es) z niezmikczonego poli(chlorku wi-nylu) PVC-U

  wewntrznej warstwy (e4) rdzenia spie-nionego z modyfikowanego poli(chlorku winylu) PVC-U

  e 2

  L A C

  e 2

  e 4zew.

  es

  e4wew.

  e 4e c

  d i

  DN/OD

  Przekrj rury strukturalnej z PVC-U typu A1

  Wymiary rur strukturalnych z PVC-U typu A1

  rednica zewn.

  DN/OD [mm]

  Sztywno obwodowa SN [kN/m2]

  SN 2 (SDR 51) SN 4 (SDR 41) SN 8 (SDR 34)

  ec[mm]

  e4 zew. [mm]

  es[mm]

  e4 wew. [mm]

  ec[mm]

  e4 zew. [mm]

  es[mm]

  e4 wew. [mm]

  ec[mm]

  e4 zew. [mm]

  es[mm]

  e4 wew. [mm]

  110 3,2-3,8 0,40 2,4-2,9 0,45 0,50 0,55

  160 3,2-3,8 0,40 2,4-3,0 0,45 4,0-4,6 0,50 3,0-3,6 0,55 4,7-5,4 0,70 3,0-3,6 0,75

  200 3,9-4,5 0,50 2,9-3,5 0,55 4,9-5,6 0,60 3,7-4,4 0,65 5,9-6,7 0,80 4,25-5,05 0,85

  250 4,9-5,6 0,60 3,7-4,4 0,65 6,2-7,1 0,70 4,7-5,6 0,80 7,3-9,1 0,90 5,4-7,2 1,0

  315 6,2-7,1 0,80 4,5-5,4 0,90 7,7-8,7 0,90 5,8-6,8 1,0 9,2-11,5 0,90 5,8-6,8 1,0

  400 7,9-8,8 1,0 5,8-6,7 1,10 9,8 -11,5 1,10 7,5-9,2 1,20 11,7-13,6 1,20 9,2-11,1 1,30

  Wymiary kielichw rur strukturalnych z PVC-U typu A1

  rednica zewn.

  DN/OD [mm]

  Di min[mm]

  Sztywno obwodowa SN [kN/m2]

  SN 2 SN 4 SN 8

  A [mm]

  e2[mm]

  e3 [mm]

  A [mm]

  e2[mm]

  e3 [mm]

  A [mm]

  e2[mm]

  e3 [mm]

  110 97 32 2,9 2,4

  160 135 42 2,9 2,4 42 3,6 3,0 42 4,3 3,6

  200 172 50 3,6 3,0 50 4,4 3,7 50 5,4 4,5

  250 216 55 4,5 3,7 55 5,5 4,7 55 6,6 5,5

  315 270 62 5,6 4,7 62 6,9 5,8 62 8,3 6,9

  400 340 70 7,1 6,0 70 8,8 7,4 70 10,6 8,8

  e 4zew.

  es

  e4wew.

  e 4e c

  d i

  DN/OD

 • PIPES FOR LIFE System kanalizacji zewntrznej PVC, PP, Pragma, Pragma+ID

  20

  System uszczelnie

  Rury strukturalne z PVC-U oraz ksztatki posiadaj uszczelki wargowe z elastomeru SBR, montowane po uformowaniu kielicha.

  Zestawienie asortymentowe rur PVC-U jednolitych oraz strukturalnych

  System kanalizacji z PVC-U - rury

  Typ rury Rodzaj uszczelkiKlasa rury

  Sztywno obwodowa SN [kN/m2]

  rednica DN [mm]110 160 200 250 315 400 500

  PVC-U cx wargowa L 2 n n nPVC-U cx bez kielicha wargowa* L 2 nPVC-U cx wargowa N 4 n n n n n nPVC-U penocienna Sewer-Lock N 4 n n n n n

  PVC-U cx wargowa T 8 n n n n n

  PVC-U penocienna Sewer-Lock T 8 n1 n n n n nPVC-U penocienna Sewer-Lock 12 n n n n nPVC-U penocienna bez kielicha

  TPE z piercieniem PP lub wargowa EPDM*

  12 n n n n n n

  *) za pomoc cznika lub nasuwki1) uszczelka wargowa, rura bez wyduonego kielicha

  System kanalizacji z PVC-U - ksztatki

  Ksztatki Ktrednica przelotu DN [mm]

  rednica DN [mm]110 160 200 250 315 400

  Kolano

  15 n n n n n n n n n n n

  -30 n n n n n n n n n n n45 n n n n n n n n n n67 n n n87 n n n n n n n n n n

  Trjnik

  45

  n n n n n n 110n n n n n n n n n n 160

  n n n n n n n n 200n n n n n n 250

  n n n n 315n n 400

  90

  n n n n n 110n n n n n n n n n n 160

  n n n n n n n n 200n n n n n n 250

  n n n n 315n 400

  Redukcja niecentryczna

  n 110n n n 160

  n n n n 200n n n 250

  n n 315cznik n n n n n n

  -

  Nasuwka 3) n n n n n n n n n n nRewizja z pokryw zakrcan n n nZasuwa burzowa n n nKorek n n n n n n n n n n nZalepka n n n n n nPrzejcie przez cian L=11 cm n n n n n nPrzejcie przez cian L=24 cm n n n n n nZczka do rury eliwnej 2) 110/126 160/180 200/275Zczka do rury betonowej i kamionkowej 160/224 200/300

  2) dostpna zczka 75/97, 3) dostpna nasuwka 500 SDR 34n ksztatki systemu rur SN 12

 • 21

  Dane techniczne

  Linia technologiczna PVC-U

  Proces technologiczny produkcji rur strukturalnych PVC-U

  Przykadowy schemat gowicy do wytaczania rur z PVC-U zrdzeniem spienionym

  9.3. Montarur kielichowych z PVC o ciankach gadkich

  Rury kielichowe gadkie z PVC stosowa-ne s w systemach cinieniowych (wo-docigowych) oraz systemach kanaliza-cyjnych (bezcinieniowych).

  czenie rur kielichowych

  Po wstpnym rozmieszczeniu rur w wykopie naley przystpi do monta-u rurocigu. Monta naley prowadzi zgodnie z projektowanym spadkiem po-midzy wzami od punktu o rzdnej niszej do punktu o rzdnej wyszej.Rury i ksztatki z PVC Pipelife posia-daj efektywny, bezpieczny i cako-wicie szczelny system uszczelniajcy Power -Lock i Sewer-Lock. Wykorzysta-no w nim specjaln technologi produk-cji pocze opart na formowaniu kie-licha cznie z osadzon w nim na stae dwuelementow uszczelk. W ofercie Pipelife dostpne s take rury z trady-cyjnymi uszczelkami wargowymi.

  Celem wykonania poczenia naley tyl-ko:

  tt usun dekle zabezpieczajce, za-rwno z kielicha rury ju uoonej, jak i z bosego koca kolejnej rury,

  tt ustawi wsposiowo czone elemen-ty,

  tt posmarowa bosy koniec i uszczelk rodkiem uatwiajcym polizg,

  tt wcisn bosy koniec do kielicha,tt poczenie jest gotowe !

  Bosy koniec rury naley wciska a do osignicia przez czoo kielicha granicy wcisku oznaczonej na zewntrznej po-wierzchni rury (rys. poniej).

  oznaczenie gbokoci wcisku

  Jeeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska si do koca kielicha (do oporu), a nastpnie cofa o okoo 1 cm. Jeeli po-czenie zostanie nadmiernie docini-te powodujc, e bosy koniec wejdzie zbyt gboko w konierz kielicha, moe to spowodowa utrat elastycznoci po-czenia. Nierwnomierne osiadanie wy-kopu moe spowodowa, e poczenie takie bdzie nieszczelne, nie naley do-ciska zcza poza wyznaczony na ka-dej rurze znak.

  Uwaga:

  1. Po nasmarowaniu kocw bosych rur nie mona dopuci do ich kontaktu z gruntem podoa, poniewa obcy ma-teria moe przyklei si do pokrytej rodkiem polizgowym powierzchni, a nastpnie zablokowa si pomi-dzy uszczelk i powierzchni kielicha. W konsekwencji moe to doprowa-dzi do przeciekw na zczu. Podob-na sytuacja moe wystpi przy bar-dzo silnych wiatrach porywajcych suche ziarna gruntu i przyklejajcych je do posmarowanej rury. Nie mona rwnie doprowadzi do zabrudzenia kielicha.

  2. Montujc przewody naley upewni si, e poszczeglne odcinki rur uo-one s w linii prostej i nie s odchy-lone w pionie ani w poziomie od pro-jektowanego kierunku. Niewaciwe ustawienie moe utrudnia lub unie-moliwia monta. Naley rwnie pamita, e odchylenie nadmiernie docinitego zcza moe spowodo-wa jego nieszczelno.

 • PIPES FOR LIFE System kanalizacji zewntrznej PVC, PP, Pragma, Pragma+ID

  22

  Monta zcza

  Wciskanie bosego koca rury PVC do kielicha moe by wykonywane z zasto-sowaniem prostej dwigni przy uyciu drka stalowego i drewnianego kloc-ka (rys. obok) lub z dociskiem podu-nym za pomoc obejmy piercieniowej i wycigarki z mechanizmem zapadko-wym (dla rur o wikszych rednicach).Przy stosowaniu stalowego drka i klocka, po wykonaniu odpowiedniego podparcia rury, naley wbi stalowy dr-ek w dno wykopu, a nastpnie umie-ci drewniany klocek na kocu rury od strony kielicha i docisn rur do osi-gnicia oznaczonej granicy wcisku. Klo-cek drewniany zabezpiecza rur przed uszkodzeniem prtem.

  Naley pamita, e przy niskich tem-peraturach ukadanie za pomoc dr-

  ka i klocka drewnianego jest trudniejsze, poniewa niska temperatura powoduje, e piercienie uszczelniajce staj si sztywniejsze. Decyzja naley do wyko-nawcy, jaka metoda bdzie stosowana do montau rurocigu przy niskich tem-peraturach.

  Uwaga:

  Niedozwolone jest uywanie yki kopar-ki do wciskania rury w kielich.

  Cicie rur

  Przy montau studzienek, wzwi ar-matury na trasie przewodw, zachodzi czsto konieczno skracania odcin-kw rur o standardowej dugoci do du-goci wymaganej przy montau. Przy-cinanie wykonywane jest po stronie bosego koca rury. Cicia dokonuje si pi mechaniczn lub pi rczn np. do drewna. Cicie powinno by wykonane w paszczynie prostopadej do osi rury. Mona to zrealizowa przez umieszcze-nie rury w korytku drewnianym o wymia-rach dostosowanych do rednicy rury (rys. obok).

  Kolejno czynnoci przy ciciu rury:1. Oznaczy na powierzchni zewntrz-

  nej rury lini cicia oraz granic wci-sku rury w kielich w odlegoci od li-nii cicia takiej jak dugo fabrycznie oznaczona na bosym kocu

  2. Umieci rur w korytku drewnianym tak, aby linia cicia rury znalaza si naprzeciw szczeliny w ciankach ko-rytka

  3. Przytrzyma rur w korytku i dokona cicia. Przycita kocwka rury wy-maga fazowania

  4. Wykona fazowanie kocwki rury za pomoc pilnika zdzieraka, wg sche-matu podanego na rysunku powyej

  5. Wygadzi powierzchnie cicia i fazo-wania oraz wyokrgli krawdzie za pomoc pilnika gadzika

  6. Posmarowa kocwk rodkiem po-lizgowym

  Po wykonaniu tych czynnoci kocwka bosego koca rury jest gotowa do wsu-nicia w kielich.

  kantwkaz twardegodrewna

  ok. 30 cm

  2e

  d

  e

  0,5

  e

  nd

  1

  5

  ciankarury

  Korytko drewniane do cicia rur

  Pia rczna z drobnymi zbkami

  Schemat fazowania bosego koca rury

 • 23

  Dane techniczne

  czenie rur i ksztatek z PVC o ciankach gadkich z innym materiaem i armatur

  Elementy systemu kanalizacyjnego i ci-nieniowego z PVC Pipelife mog by czone rwnie z elementami wyko-nanymi z innych materiaw, takich jak: stal, eliwo, PE.czenie mona wykona za pomoc zcz:

  tt Kielichowych (elementy z PVC z eli-wem)

  tt Kielichowo konierzowych (elementy z PVC z elementami eliwnymi i sta-lowymi)

  tt Konierzowych z konierzami luny-mi i tulej klejon PVC (elementy PVC z elementami z eliwa)

  tt Kielichowych nasuwkowych (elementy z PVC z elementami z PE)

  tt Sprzgowo konierzowych (elemen-ty z PVC z elementami z eliwa)

  tt Kielichowych blokujcych (elementy z PVC z elementami z PE)

  tt Dwuzczek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elementami z PE i ze stali)

  Przejcia przez ciany betonowe

  Istnieje czsto konieczno wczenia si przewodem z PVC do istniejcej stu-dzienki tradycyjnej, na pracujcej sieci, bez wymiany kinety na tworzywow. Re-alizuje si takie wejcia poprzez stoso-wanie adaptorw (jak na rys. poniej).

  W tym celu naley:1. W cianie wykona otwr o rednicy

  lekko mniejszej ni zewntrzna red-nica adaptora

  2. Oczyci i w miar moliwoci wyrw-na otwr

  3. Wcisn adaptor tak, aby przez roz-prenie uszczelni otwr

  4. Jeeli jest konieczno, to pust prze-strze pomidzy adaptorem a cia-n wypeni rzadk zapraw cemen-tow, silikonem lub innym rodkiem uszczelniajcym

  ciana

  cianastudzienkiewentualne

  wypenienierodekizolacyjny

  adaptor

  uszczelka z PURadaptora

  kinetanp: betonowa

  uszczelka zaprawacementowa

  ruraprzewodowa

  przejcie przezcian

  Typowe przejcie rurocigu przez cian betonow

  Szczelne przejcia przez ciany

  Do wykonania szczelnych przej prze-wodami z PVC przez ciany betonowe, murowane i inne, naley stosowa od-powiednie systemowe ksztatki.Ksztatki przejciowe wyposaone s fa-brycznie w uszczelk i uszorstnion po-wierzchni zewntrzn.

  ciana

  cianastudzienkiewentualne

  wypenienierodekizolacyjny

  adaptor

  uszczelka z PURadaptora

  kinetanp: betonowa

  uszczelka zaprawacementowa

  ruraprzewodowa

  przejcie przezcian

  Typowe szczelne przejcie przez cian

  9.4. Rury PP lite bezkielichowe

  W ofercie firmy Pipelife Polska S.A. od niedawna znale mona zupe-nie nowy system rur do kanalizacji ze-wntrznej z polipropylenu. Produkcja obejmuje rury w rednicach od 160 do 400 mm w sztywnociach obwodowych SN 8-16 kN/m2 w odcinkach o dugoci 3 lub 6 m. Rury produkowane s w od-cinkach prostych jako rury bose.

  NOWO!

  System z PP

  Materia PP (polipropylen)

  rednice Od 160 do 400 mm

  Klasa sztywnoci

  SN 8 kN/m2

  SN 10 kN/m2

  SN 12 kN/m2

  SN 16 kN/m2

  Dugoci handlowe

  L = 3 i 6 m

  Sposb czenia

  czniki kanalizacyjne

 • PIPES FOR LIFE System kanalizacji zewntrznej PVC, PP, Pragma, Pragma+ID

  24

  Podstawowe informacje techniczne

  Rury kanalizacyjne z PP posiadaj lekk konstrukcj z gadk powierzchni we-wntrzn i zewntrzn.

  Oceny techniczne i normy

  Rury i ksztatki PP produkowane s zgodnie z:norm PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodw rurowych z tworzyw sztucz-nych do podziemnego bezcinieniowe-go odwadniania i kanalizacji. Polipro-pylen (PP) Cz 1: Specyfikacje rur, ksztatek i systemu.Krajow Ocen Techniczn ITB

  Waciwoci fizyczno-mechaniczne rur z PP

  Firma Pipelife produkuje rury z PP w procesie wytaczania oraz ksztatki wtryskowe.

  Ksztatki z uszczelk olejoodporn

  W systemie kanalizacji zewntrznej z PP dostpne s takie ksztatki jak kolana o rnym stopniu nachylenia, czniki, nasuwki, redukcje oraz trjniki. Wszyst-kie posiadaj uszczelki wargowe olejo-odporne z elastomeru termoplastycz-nego TPE-V odporne na olej wg PN-EN 681-2 WH.

  Zalety rur i ksztatek z PP

  tt Wszystkie rury posiadaj wysok sztywno obwodow 8 kN/m2

  tt Dostpne s rwnie rury o sztywno-ciach SN 10, SN 12 i SN 16

  tt Rury posiadaj wysok udarno dzi-ki czemu mona je ukada w okresie zimowym

  tt Gadka wewntrzna powierzchnia za-pobiega powstawaniu osadw na we-wntrznej powierzchni rur przy uka-daniu rur z minimalnym spadkiem

  tt Pena szczelno zarwno na infiltra-cj jak i eksfiltracj

  tt Ksztatki PP z uszczelk olejoodporn tt Odporno na korozj biologiczn, chemiczn i fizyczn

  tt Kompatybilno pocze z innymi systemami gadkociennymi

  tt Odporno na wysok temperaturtt Wysoka sztywno obwodowa po-woduje, e rury mog by ukadane z bardzo duym przykryciem jak i przy duym obcieniu dynamicznym na-ziomu

  tt Nisza waga rur ni innych peno-ciennych a zwaszcza betonowych, elbetowych czy stalowych

  tt Doskonaa trwaott Odporno chemiczna zgodna z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620

  Waciwoci fizyczno-mechaniczne rur z PP firmy Pipelife

  L.p. Waciwo Jednostki Warto dla PP

  1. Modu sprystoci Younga E1min MPa 1250-2500

  2. rednia gsto kg/m3 900

  3.redni wspczynnik termicznej rozszerzalnoci liniowej

  mm/mC 0,14

  4. Przewodno cieplna W/Km 0,2

  5. Pojemno cieplna waciwa J/kgK 2000

  6. Oporno powierzchniowa 1012

  Zestawienie asortymentowe rur i ksztatek PP

  System kanalizacyjny z PP - rury

  Typ rury Rodzaj uszczelkiSztywno obwodowa SN

  [kN/m2] 160 200 250 315 400

  PP penocienna TPE z piercieniem PP*

  8 n n n n n

  10 n n n n n12 n n n n n16 n n n n n

  *) za pomoc cznika lub nasuwki

 • 25

  Dane techniczne

  Waciwoci fizyczno-mechaniczne rur z PP

  Firma Pipelife produkuje rury z PP w procesie wytaczania oraz ksztatki wtryskowe.

  System kanalizacyjny z PP ksztatki

  Ksztatki Ktrednica przelotu DN [mm]

  rednica DN [mm]160 200 250 315 400

  Kolano

  15 n n * * *30 n n * * *45 n n * * *90 n n * * *

  cznik n n n n *Nasuwka n n n n *

  Redukcja

  n * * * 160* * * 200

  * * 250* 315

  Trjnik 45

  n n * * * 160n * * * 200

  * * 250* 315

  * ksztatki PP do rur gadkociennych

  Poczenia z innymi systemami rur

  Pragma

  PVC

  PP

  Zgrzewanie doczooweAlternatywnym sposobem czenia dwch bosych kocw, w przypadku braku moliwoci zastosowania cznika, jest zgrzewanie doczoowe. Zgrzew wykonuje si w analogiczny sposb jak ma to miejsce dla rur PE.

  PP PP

  cznikiStandardowym rodzajem pocze dwch bosych kocw jest zastosowanie systemowych cznikw, wykonanych z tego same-go materiau jakim jest PP. Ksztatki z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami zapewniaj podwyszone parametry szczelnoci w caym okresie uytkowania.

  PP PP

  PP

  PP

  PVC

  Moliwoci poczenia

 • PIPES FOR LIFE System kanalizacji zewntrznej PVC, PP, Pragma, Pragma+ID

  26

  9.5. Pragma oraz Pragma+ID z PP-B

  To unikatowa na rynku, kompleksowa oferta systemw kanalizacji zewntrznej produkowanej przez Pipelife.Z chwil rozpoczcia produkcji w Pol-sce na pocztku lat 90-tych systemu rur strukturalnych o nazwie Pragma z PP-B (polipropylen kopolimer bloko-wy) oraz penej gamy studzienek in-spekcyjnych z polipropylenu PP-B, wy-stpujcych w zakresie rednic od 110 do 630 mm, nasi Klienci otrzymali jedno-rodny materiaowo system kanalizacyjny owysokiej jakoci. Rury Pragma s produkowane w zakre-sie rednic od 110 do 630 mm, kt-rych wymiar nominalny jest okrelony do rednicy zewntrznej DN/OD.Firma Pipelife oferuje take typoszereg rur o nazwie Pragma+ID, ktrych wy-miar nominalny jest okrelony do red-nicy wewntrznej DN/ID, w zakresie od 200 do 1000mm. Rury struktu-ralne Pragma oraz Pragma+ID jako nie-liczne wPolsce s produkowane z kie-

  lichami fabrycznie zgrzanymi z rurami w tak szerokim zakresie rednic. Rury strukturalne dwucienne produkowane s w sztywnociach SN8, SN10, SN12 i SN16.Firma Pipelife produkuje z polipropylenu PP-B studzienki inspekcyjne PR0 630 oraz wazowe PRO 1000, PRO 800.

  Podstawowe informacje techniczne

  Rury Pragma oraz Pragma+ID posiada-j lekk konstrukcj strukturaln z gad-k wewntrzn ciank oraz profilowa-n korugowan ciank zewntrzn o profilu trapezowym, ktra zgodnie z norm PN-EN 13476-3 jest zaliczana do typu B.

  System Pragma oraz Pragma+ID

  Materia PP-B (polipropylen kopolimer blokowy)

  rednice DN/OD DN/ID DN/OD

  od 110 do 630 mm (rury penocienne)od 200 do 1000 mm (penocienne oraz drenarskie)od 110 do 400 mm (rury drenarskie)

  Klasa sztywnoci SN8, SN10, SN12, SN16 kN/m2

  Dugoci handlowe L = 2, 3 i 6 m

  Sposb czeniaKielichowy, kielich fabrycznie zgrzany z rurlub rury bose

  Dziki temu mona teraz projekto-wa i budowa jednolite pod wzgl-dem materiau systemy zarwno dla kanalizacji wewntrznej jak i kana-lizacji zewntrznej (ten sam suro-wiec).

  Rury strukturalne Pragma oraz Pragma+ID

  DN/OD wymiar nominalny odniesiony do rednicy zewntrznejDN/ID wymiar nominalny odniesiony do rednicy wewntrznej

 • 27

  Dane techniczne

  Rury Pragma oraz Pragma+ID s produkowane w odcinkach prostych z kielichami wtryskowymi poczonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne. Rury Pragma s produkowane orednicy DN/OD od 110 do 630 mm, za rury Pragma+ID orednicy DN/ID od 200 do 1000 mm w klasie SN8 16kN/m2 (klasa cika) w odcinkach o dugoci 2, 3 i6m (w zalenoci od rednicy).Rury Pragma oraz Pragma+ID s produkowane rwnie bez kielicha o dugoci uzgodnionej w zamwieniu.

  Charakterystyka

  tt Materia polipropylen blokowy PP-Btt Sztywno obwodowa 8, 10, 12 i 16 kN/m2 PN-EN ISO 9969

  tt Przekrj cianki korugowany ze wzmocnionym wierzchokiem karbu

  tt Konstrukcja rura strukturalna o ze-wntrznej powierzchni korugowanej, a wewntrznej gadkiej

  tt Rury drenarskie posiadaj otwory szczelinowe we wgbieniach pomi-dzy karbami

  tt Kolor brunatno-czerwony RAL 8004 na zewntrz, od wewntrz jasno sza-ry w celu lepszego odbijania wiata kamery podczas inspekcji technik vi-deo CCTV

  tt Uszczelka osadzona za pierwszym karbem, kielich wrodku gadki

  tt Kielich dla rur Pragma wyduony oraz Pragma+ID standardowy (300, 400, 500, 630, 800) oraz wyduony (200, 250, 1000, pozostae rednice na zamwienie)

  tt Rury Pragma+ID posiadaj udarno w temp. -101C i s cechowane zna-kiem krysztau lodu .

  Aprobaty i normy

  Rury i ksztatki Pragma oraz Pragma+ID s produkowane zgodnie z:norm PN-EN 13476-3+A1:2009 Sys-temy przewodw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci-nieniowego odwadniania i kanaliza-cji -- Systemy przewodw rurowych o ciankach strukturalnych z niepla-styfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i poliety-lenu (PE) -- Cz 3: Specyfikacje rur i ksztatek o gadkiej powierzchni we-wntrznej i profilowanej powierzchni zewntrznej oraz systemu, typ Baprobat techniczn IBDiM AT/2008-03-0506/1 Rury iksztatki Pragma oraz Pragma+ID o ciankach strukturalnych (dwuwarstwowych) i ciankach fali-stych (jednowarstwowych) z polipro-pylenu (PP),aprobat techniczn IK AT/07-2015-0180-A3 Rury odwodnieniowe o cian-kach strukturalnych Pragma oraz Pragma+ID oraz ksztatki z polipropylenu,aprobat techniczn ITB AT-15-8871/2014 Rury o ciankach struktural-

  nych typu PRAGMA i PRAGMA+ID oraz SW ID z polipropylenu (PP) do bezcinie-niowego odwadniania, drenau i kanali-zacjiOpini techniczn GIG Nr 4265058-12 dopuszczajcy do stosowania na tere-nach szkd grniczych rury Pragma do III oraz do IV kategorii w zalenoci od rednicy i dugoci,Opini techniczn GIG Nr 56/10 oraz nr 250/14 dopuszczajce do stosowa-nia na terenach szkd grniczych rury Pragma+ID do III oraz IV kategorii w za-lenoci od rednicy, Certyfikaty zagraniczneZnak jakoci KOMO wedug BRL 9208 wydanego przez Kiwa HolandiaMFPA na rury i ksztatki Pragma+ID (Niemcy)

  Waciwoci fizyczno-mechaniczne rur Pragma i Pragma+ID z polipropylenu PP-B

  Firma Pipelife produkuje rury w procesie wytaczania oraz ksztatki wtryskowe lub zgrzewane z polipropylenu PP-B odoskonaych waciwociach wytrzymaociowych, o cile okrelonych parametrach jakociowych.

  Lp. Waciwoci Jednostka Warto dla PP-B

  1 Modu sprystoci Younga E1min MPa 1300-17002 rednia gsto kg/m3 9003 Wytrzymao na granicy plastycznoci MPa 27-354 Naprenie przy zerwaniu MPa 395 Wyduenie przy zerwaniu % >5006 redni wspczynnik termicznej rozszerzalnoci liniowej mm/moC 0,14

  7 Udarno z karbem wg Charpy 23C

  kJ/m260-70

  20C 78 Przewodno cieplna W/Km 0,29 Pojemno cieplna waciwa J/kgK 2000

  10 Oporno powierzchniowa >1012

  11 Temperatura miknienia Vicat C 15512 Maksymalna krtkotrwaa temperatura (do 2 min.) C 95-10013 Maksymalna dugotrwaa temperatura C 60

  Rury Pragma oraz Pragma+ID z PP-B speniaj wymogi normy PN-EN 13476-1

 • PIPES FOR LIFE System kanalizacji zewntrznej PVC, PP, Pragma, Pragma+ID

  28

  Udarno rur

  Polipropylen PP-B posiada bardzo do-br udarno, zwaszcza w niskich temperaturach (udarno z karbem wg Charpy wynosi 7kJ/m2 w temp. -20C). Wysoka udarno PP-B w niskich tem-peraturach umoliwia bezpieczny mon-ta rur w okresie zimowym.

  Proces technologiczny produkcji karbowanych rur strukturalnych

  Proces technologiczny produkcji kar-bowanych rur strukturalnych skada si z nastpujcych operacji:

  tt Plastyfikacja i wytaczanie tworzywatt Formowanie karbw i warstwy we-wntrznej oraz chodzenie rury

  tt Cicie i skadowanie gotowych rur

  Wytaczarki ustawione rwnolegle do osi linii produkcyjnej wytaczaj obie war-stwy rur: mniejsza wytaczarka wewntrz-n, awiksza warstw zewntrzn. Obie warstwy wprowadzane s do wsplnej gowicy i wypywaj zniej w strefie for-mowania karbw w urzdzeniu formuj-cym (formierce).Karby formowane s cinieniowo w ru-

  chomej, dzielonej formie segmentowej lub moduowych blokach przy pomocy spronego powietrza (doprowadzone-go przez gowic do strefy formowania). Gadka pocztkowo na wylocie z gowi-cy warstwa zewntrzna dociskana jest spronym powietrzem do rowkowanej powierzchni otworw segmentw formu-jcych, na skutek czego uzyskuje falisty ksztat. Warstwa wewntrzna jest kalibro-wana iwstpnie chodzona kalibratorem wewntrznym (chodzonym wod). Ka-librator przytwierdzony jest do gowicy. W strefie kalibrowania obie gorce jesz-cze warstwy cz si ze sob na skutek

  ich docisku w szczelinie midzy form a kalibratorem.

  Uebrowana powierzchnia zewntrzna form, chodzona powietrzem z wenty-latorw, zapewnia wstpne chodzenie rury. Nastpnie rura przechodzi przez wodny tunel natryskowy, gdzie osta-tecznie zostaje wychodzona. Zainstalo-wana w linii pia przycina rur na odcin-ki o dugoci 2, 3 i6m, ktre odkadane s do pojemnika przez urzdzenie zdaw-cze.

  Wyjtkowe konstrukcje kielichw

  Firma Pipelife w trosce o zapewnienie najwyszej jakoci pocze opracowaa nowe wyjtkowe konstrukcje kielichw do rur Pragma i Pragma+ID. Kielichy Pipelife zapewniaj trwae iszczelne po-czenie poprzez fabryczny zgrzew rota-cyjny zrur. Kielichy rur Pragma oraz Pragma+ID za-pewniaj najlepsz stabilno poczenia oraz szczelno (w przeciwiestwie do rur bezkielichowych tzw. bosych czonych za pomoc ksztatek dwukielichowych).Stabilno poczenia i szczelno osi-gnito poprzez wyeliminowanie uszczel-ki na poczeniu rury z fabrycznym kie-lichem. Zamiast uszczelki zastosowano zgrzew o wysokiej wytrzymaoci.Stosowanie rur kielichowych Pragma i Pragma+ID zmniejsza o 50% ilo uszcze-lek na danym odcinku. Dziki temu o50% zmniejsza si ilo potencjalnych miejsc

  rozszczelnienia oraz znacznie zmniejsza si koszt montau a zarazem inwestycji w porwnaniu do rur bezkielichowych.

  Etap 1 Rotacyjny ruch kielicha

  Etap 2 Zgrzanie rury z kielichem

  Proces formowania rur strukturalnych Pipelife.

 • 29

  Dane techniczne

  Jako powszechn zasad uoenia rur kanalizacyjnych np. PVC-U przyjmuje si, e kielichy rur do przesyu ciekw powinny by ukadane przeciwnie do przepywu ciekw. Identyczne wymagania powinny obowizywa dla rur kanalizacyjnych strukturalnych. Rury Pragma oraz Pragma+ID jako nieliczne na rynku speniaj ten wymg.

  Nowe konstrukcje cznikw do rur Pragma+ID maj wewntrz ksztatek piercie oporowy, licujcy si z wewntrzn rednic rury i zapewniajcy najlepsze poczenie z profilem rury (maa wysoko piercienia moe powodowa, e karb rury bdzie wgniatany w piercie oporowy).

  Zgrzew rotacyjny kielichowych rur Pragma oraz Pragma+ID

  Rura Pragma

  Rura Pragma+ID

  bosy koniec z uszczelk

  bosy koniec z uszczelk

  Poczenie rur strukturalnych Pragma

  Poczenie rur strukturalnych Pragma+ID

  Poczenie rur strukturalnych Pragma+ID poprzez nasuwk

  Poczenie rur strukturalnych Pragmapoprzez nasuwk

  Trway zgrzew rury z kielichem

  Trway zgrzew rury z kielichem

  kielichowa ruraPragma

  kielichowa ruraPragma

  bosy koniecz uszczelk

  bosy koniecz uszczelk

  bosy koniec z uszczelk

  bosy koniec z uszczelk

  Uwaga:

  tt Rury strukturalne Pragma i Pragma+ID posiadaj kielich zgrzany z rur, dziki temu zamiast uszczelki wystpuje na obwodzie trway zgrzew obejmujcy dwa karby rury

  tt Stosowanie rur kielichowych Pragma i Pragma+ID zmniejsza o 50% ilo uszczelek na danym odcinku, dziki temu monta jest duo szybszy oraz o 50% zmniejsza si ilo potencjal-nych miejsc rozszczelnienia. Cechy te gwarantuj znaczne obnienie kosztw inwestycji z wykorzystaniem rur bezkielichowych

 • PIPES FOR LIFE System kanalizacji zewntrznej PVC, PP, Pragma, Pragma+ID

  30

  czenie przewodw

  Rury Pragma oraz Pragma+ID posia-daj lekk konstrukcj strukturaln z gadk wewntrzn ciank oraz pro-filowan korugowan ciank ze-wntrzn o profilu trapezowym, ktra zgodnie z norm PN-EN 13476-3 jest zaliczana do typu B.

  Rury czone s poprzez ksztatki z PP-B i elastomerowe piercienie uszczelniajce z SBR lub EPDM.

  Kielichy rur Pragma umoliwiaj cze-nie z bosymi kocami rur termopla-stycznych (PVC-U, PP) poprzez zamon-towanie na krawdzi kielicha uszczelki elastomerowej z piercieniem zatrzasko-wym z PP.

  Uszczelki do rur Pragma

  Uszczelki do rur Pragma produkowane s z wysokiej jakoci elastomerw SBR lub EPDM w zalenoci od rednicy, przez renomowane firmy jak Forsheda, M.O.L lub Bode Gmbh. Uszczelki zaka-dane s w ostatnim wgbieniu midzy karbami.

  Uszczelki do rur Pragma+ID

  Uszczelki do rur Pragma+ID wykonane s z wysokiej jakoci elastomeru EPDM o doskonaej odpornoci chemicznej. Uszczelki zakadane s podobnie jak dla rur Pragma, w ostatnim wgbieniu mi-dzy karbami. Uszczelki dla rur Pragma+ID posiadaj budow symetryczn, zapewniajc do-skona szczelno.

  Wymiary kielichw rur strukturalnych Pragma

  Wymiary kielichw rur strukturalnych Pragma w mm

  Wymiar nominalny odniesiony do rednicy

  zewntrznej

  rednica zewntrzna

  rednica zewntrzna

  kielicha

  Dugo kielicha

  Gboko kielicha (do piercienia)

  DN/OD OD dy max. L t110 110 130 103 72160 160 184 140 94200 200 227 162 113250 250 283 185 129315 315 355 211 148400 400 451 251 158500 500 553 302 188630 630 692 373 232

  Dy

  DN

  /OD

  L

  t

  Profil uszczelki Pragma

  Profil uszczelki Pragma+ID

  Wymiary rur strukturalnych Pragma i Pragma+ID

  Dla rur Pragma wymiar nominalny jest okre-lony do rednicy zewntrznej DN/OD, na-tomiast dla rur Pragma+ID do rednicy we-wntrznej DN/ID.

  DN

  /OD

  (dem

  ) Pra

  gma

  DN

  /ID (d

  im) P

  ragm

  a+ID

  DN

  /OD

  (Pra

  gma)

  DN

  /ID

  (Pra

  gma+

  ID)

 • 31

  Dane techniczne

  Profil uszczelki Pragma+ID

  Trwao i jako

  Firma Pipelife posiada midzynarodowy zasig i jest obecna w28 krajach w Eu-ropie oraz w USA. Wieloletnie dowiad-czenie w produkcji systemw termo-plastycznych zwaszcza do kanalizacji, drenau jest gwarancj wysokiej jakoci wyrobw.Technologia produkcji rur i ksztatek Pragma oraz Pragma+ID z PP-B jest przyjazna rodowisku. Firma Pipelife od wielu lat oferuje Pastwu system rur, ksztatek oraz studni z polipropylenu PP-B, ktry zawdzicza sw rosn-c popularno doskonaym waciwo-ciom, pozwalajcym na wszechstronne zastosowanie.

  Odporno chemiczna

  Rury z PP-B posiadaj doskona od-porno na wikszo kwasw, zasad i soli (ponad 350 zwizkw wyszcze-glnionych w normie ISO/TR 10358) zapewniajc wieloletni bezawaryjn eksploatacj, w przeciwiestwie do tra-dycyjnych materiaw betonowych, e-liwnych i stalowych, podatnych na ko-rozj i uszkodzenia zmniejszajce ich trwao. Polipropylen PP-B posiada rwnie wysz odporno chemiczn wporwnaniu do PVC-U oraz PE.Odporno chemiczna rur Pragma oraz Pragma+ID z PP-B jest zgodna z norm ISO/TR 10358 Klasyfikacja odporno-ci chemicznej rur i ksztatek z tworzyw sztucznych.Odporno chemiczna uszczelek SBR lub EPDM jest zgodna z norm ISO/TR 7620 Rubber materials Chemical resi-stance.

  cieranie (abrazja) rur

  Odporno rur na cieranie (abrazj) jest szczeglnie istotna przy transpor-cie rnego rodzaju ciekw i mieszanin zawierajcych piasek, wir, szlak itp., w instalacjach transportu hydrauliczne-go zakadw przerbki kruszyw, rud oraz transportu mieszanki betonowej, odpa-dw i innych. Oglnie mona stwierdzi, e rury z tworzyw sztucznych charak-teryzuje wysoka odporno na abrazj, znacznie wysza ni wikszoci materia-w tradycyjnych.

  Zgodnie z wymogami normy PN-EN 295-3 minimalna odporno na abra-zj wewntrznej wykadziny rury przy 100000 cyklach nie moe by wiksza ni 0,2 mm.

  Najwiksz odporno na cieranie po-siada polipropylen (PP). Abrazja rur Pragma z PP-B przy 400 000 cyklach wynosi zaledwie 0,2 mm, zapewniajc co najmniej 50 letni trwao systemu.

  Zastosowanie

  tt Kanalizacja bytowa, oglnospawna i deszczowa pod drogami i autostra-dami SLW 60

  tt System drenarski z rur perforowa-nych DN/OD 110400 mm oraz DN/ID 2001000 mm PP-B SN 8 do odwadniania drg, autostrad, pla-cw, lotnisk, obiektw sportowych, wysypisk mieci, podtorza gruntowe-go

  tt Korpusy studzienek kanalizacyjnych i odwodnieniowych

  tt System rur perforowanych w otulinie filtracyjnej z geowkniny do rozscza-nia wd opadowych oraz odwadniania

  tt Systemy kanalizacyjne na terenach objtych dziaaniem szkd grniczych do III lub IV klasy w zalenoci od rednicy i dugoci

  tt Rurocigi grawitacyjne przystosowa-ne do pracy w bardzo wysokich tem-peraturach do +95C

  tt Wyloty kanaw dla mediw o wy-szych temperaturach

  tt Systemy kanalizacyjne dla ciekw przemysowych

  tt Instalacje technologiczne w przemylett Przepusty drogowe naraone na pra-c w temperaturach ujemnych

  tt Odprowadzenie wd opadowych i podziemnych z podoa gruntowego

  Zalety systemu rur strukturalnych z PP-B Pipelife

  tt Rury fabrycznie zespolone z kielichemtt Wszystkie rury posiadaj wysok sztywno obwodow 8kN/m2

  tt Rury o wyszych sztywnociach ob-wodowych SN10, SN12 i SN16

  tt Odporno na wysok temperatur do 95C przy krtkotrwaym zrzucie ciekw

  tt Wysoka udarno umoliwia monta wokresie zimowym

  tt Rury Pragma+ID speniaj wymg badania odpornoci na uderzenie w temp. -10C zgodnie z PN-EN1411

  tt Odporno chemiczna na agresywne cieki jak i rodowisko zgodnie z norm ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620

  tt Doskonaa trwaott Doskonaa odporno na abrazjtt Lepsze parametry hydrauliczne ni rur betonowych, eliwnych

  tt Brak odkadania si osadw oraz wzro-stu oporw hydraulicznych w trakcie wieloletniej eksploatacji, w przeciwie-stwie do rur betonowych czy eliwnych

  tt Kompletny system ksztatek oraz studni inspekcyjnych PRO 200, PRO 315, PRO 400, PRO 425, PRO 630 i wazowych PRO 1000, PRO 800

  tt Kompatybilno pocze z rurami i ksztatkami gadkociennymi z PVC-U.

  tt Sposb zamontowania uszczelki unie-moliwiajcy jej wywinicie

  tt Bardzo wysoka powierzchnia szczelin rur drenarskich z PP-B, Pragma > 50 cm2/mb oraz Pragma+ID >100 cm2/mb

  tt Mniejsza waga rur ni penociennych z PVC-U, PE a zwaszcza betono-wych, elbetowych, stalowych

  tt Odporno rur i studzienek z PP-B na korozj chemiczn, biologiczn i fi-zyczn

  tt Certyfikaty GIG, zastosowanie rur Pragma oraz rur i ksztatek Pragma+ID na terenach szkd grniczych do II, III, IV kategorii

  tt Aprobata IK, odprowadzenie wd opadowych i podziemnych z podtorza gruntowego

  tt Rury perforowane na caym obwodzie 360 (TP), czciowo sczce 220 (LP), wielofunkcyjne 120 (MP) bez fil-tra oraz z filtrem z geowkniny

  tt Rury Pragma i Pragma+ID na przepu-sty mog by przycinane pod rny-mi ktami

 • PIPES FOR LIFE System kanalizacji zewntrznej PVC, PP, Pragma, Pragma+ID

  32

  Moliwoci

  tt Montau i eksploatacji zarwno w wy-sokich jak i niskich temperaturach

  tt Przycinania na dowoln dugo zwy-k pik i czenia zkielichem

  tt Wysoka klasa sztywnoci obwodowej

  8, 10, 12 i 16 kN/m2, pozwalajca na stosowanie w warunkach duych ob-cie (drogi krajowe, autostrady)

  tt czenia dwch bosych kocw rur nasuwk bez koniecznoci fazowania,

  wykorzystanie kadego kawaka rury.tt czenia z istniejcymi sieciami z rur gadkociennych PVC-U oraz studnia-mi i ksztatkami tego systemu

  System kanalizacyjny Pragma z PP-B rury

  Typ ruryrednica

  nominalna DN [mm]

  rednica zewntrzna DN/OD

  [mm]

  rednia rednica wewntrzna di min.

  [mm]

  Klasa rury

  Sztywno obwodowa SN [kN/m2]

  Dugo [m]

  3 6

  PP-B strukturalna

  110 110 95

  T(cika)

  8 n n160* 160 137

  8, 10, 12, 16

  n n

  200* 200 174 n n250 250 218 n n315 315 276 n n400 400 348 n n500 500 435

  8 10, 12n n

  630 630 546 n n

  * dostpne rwnie rury w dugoci 2 m i SN8

  System kanalizacyjny Pragma z PP-B ksztatki

  Typ ksztatki Ktrednica przelotu DN [mm]

  rednica DN [mm]160 200 250 315 400 500 630

  kolano

  15o n n n n n n n

  30o n n n n n n n

  45o n n n n n n n

  88,5o n n n n n n

  trjnik

  45o

  n n n n n n 160

  n n n n n n 200

  n n 250

  n n n 315

  400

  n 500

  88,5on 160

  n 200

  redukcja niecentryczna

  n 160

  n n 200

  n n 250

  n 315

  n 400

  n 500

  cznik n n n n n n n

  nasuwka n n n n n n n

  zczka do rury PVC-U (piercie z uszczelk) n n n n n n

  zczka do kielicha PVC-U n n n n n n

  uszczelka n n n n n n n

  korek n n n n n n n

  przejcie szczelne n n n n n n n

  przycze siodowe n n n n n 160

 • 33

  Dane techniczne

  Rurocigi Pragma produkowane z poli-propylenu wykazuj zdecydowanie wy-sz odporno na niskie temperatury ni rury z PVC. To sprawia, e mog by one z powodzeniem stosowane podczas ro-

  bt w ujemnych temperaturach zamiast rur z PVC, ktrych krucho wzrasta ze spadkiem temperatury.

  W rurach typu Pragma zastosowano po-

  czenia kielichowe. Dziki odpowiedniej konstrukcji ksztatek mona czy rury Pragma rwnie z rurami kanalizacyj-nymi o ciankach gadkich wykonanymi z PVC, PP i PE.

  czenie rur Pragma

  1. Sprawdzi i oczyci kielich, uszczelk i bosy koniec rury

  2. Posmarowa rodkiem polizgowym uszczelk

  3. Wcisn bosy koniec rury do kielicha

  Cicie rur z PP Pragma

  W rurach Pragma zastosowano system uszczelniajcy w oparciu o swobodne zakadanie uszczelki na bosym kocu ru-ry. Umoliwia to cicie rur o standardo-wej dugoci na odcinki o dowolnej du-goci. Przy zastosowaniu najprostszych narzdzi.

  Cicie rur Pragma

  tt Cicie rur naley wykona w rowku pomidzy dwoma profilami

  tt Miejsce cicia naley oczyci i wy-gadzi

  tt Fazowanie krawdzi nie jest potrzeb-ne

  Zakadanie uszczelki

  Uszczelk zakada si na bosym kocu rury w pierwszym rowku. W celu bardzo dobrego przylegania do czonych ele-mentw uszczelki s w odpowiedni spo-sb wyprofilowane w formie kropli (rys. obok).Naley tak montowa uszczelk, aby wsuwajc bosy koniec do kielicha uszczelka ulega ciniciu w kierunku na zewntrz kielicha. Taki monta zapewnia, e ciskana uszczelka cakowicie wype-nia rowek, w ktrym jest woona oraz za-wsze na caym swym obwodzie elastycz-nie przylega od kielicha rury.

  9.6. Monta przewodw z PP Pragma

  kierunek wciskania kielicha

  kielich

  bosy koniec rury

  Zakadanie uszczelki Schemat ideowy osadzenie uszczelki

 • PIPES FOR LIFE System kanalizacji zewntrznej PVC, PP, Pragma, Pragma+ID

  34

  czenie rur Pragma (kielich) z rurami PVC (bosy koniec)

  tt Sprawdzi i oczyci kielich, uszczel-k i bosy koniec rury

  tt W wewntrzny rowek kielicha wo-y uszczelk kielicha. Naley zwrci uwag aby szczyt uszczelki umiesz-czony by na zewntrz kielicha

  tt Uszczelka umieszczona wewntrz kie-

  licha nie moe by skrcona lub po-wyginana

  tt Na krawdzi kielicha zaoy piercie zatrzaskowy. Nastpnie uderzajc motkiem gumowym lub drewnianym wbi piercie tak, aby zatrzasn si na caym obwodzie

  Posmarowa rodkiem polizgowym uszczelk. Wcisn bosy koniec ksztat-ki (rury) o gadkich cianach do kielicha rury Pragma.

  czenie rur Pragma (bosy koniec) z rurami PVC / PP (kielich)

  tt Sprawdzi i oczyci kielich rury PVC (kielich ksztatki), cznik do rur gad-kich oraz uszczelk i bosy koniec ru-ry Pragma

  tt Posmarowa rodkiem polizgowym uszczelk w kielichu. Wcisn bo-sy koniec cznika do kielicha rury (ksztatki) gadkiej

  tt Posmarowa rodkiem polizgowym uszczelk rury Pragma. Wcisn bo-sy konie rury Pragma do kielicha cznika

  czenie rur Pragma ze studzienkami teleskopowymi

  Studzienki produkcji Pipelife doskonale nadaj si do zastosowania w kanalizacji wykonywanej z rur typu Pragma. Sprzyja temu atwy monta oraz fakt wykonywa-nia kinet studzienek z tego samego ma-teriau co rur Pragma, tzn. z polipropyle-nu. Rury Pragma posiadaj swj wasny system studni wyposaony w