of 38 /38
C000 C020 C021 117° 30´ L1 L2 F1 16° 72°30´ B H2 H1 L1 L2 F1 16° 72°30´ B H2 H1 16° L1 L2 F1 13° 117°30´ B H2 H1 L1 L2 F1 13° 117°30´ B H2 H1 10° 27°30´ 72° 30´ 72° 30´ 117° 30´ 117° 30´ DVVN * H1 B L1 L2 H2 F1 DVVNN2020K16 s VNMA VNMG VNGA VNGG 1604oo 20 20 125 44 20 10 DCSVN32 LLP13 DCK3113 DCS2 DC0520T TKY15F 2525M16 s 1604oo 25 25 150 44 25 12.5 DCSVN32 LLP13 DCK3113 DCS2 DC0520T TKY15F PVVN DVPN * RL H1 B L1 L2 H2 F1 DVPNR/L2020K16 ss VNMG VNGA VNGG 1604oo 20 20 125 32 20 25 DCSVN32 LLP13 DCK3113 DCS2 DC0520T TKY15F 2525M16 ss 1604oo 25 25 150 32 25 32 DCSVN32 LLP13 DCK3113 DCS2 DC0520T TKY15F PVPN FH LP MP MK (16) (16) (16) (16) CBN MS R/L (16) (16) (16) (16) FH LP MP MK (16) (16) (16) (16) CBN MS R/L (16) (16) (16) (16) FH LP MP MK (16) (16) (16) (16) CBN MS R/L (16) (16) (16) (16) FH LP MP MK (16) (16) (16) (16) CBN MS R/L (16) (16) (16) (16) * H1 B L1 L2 H2 F1 PVVNN2020K16 a VNMA VNMG VNGA VNGG 1604oo 20 20 125 38 20 10 PV321 PV322 PV323 P11S HSP05008C E03 HKY25R 2525M16 a 1604oo 25 25 150 38 25 12.5 P11S HSP05008C E03 HKY25R * RL H1 B L1 L2 H2 F1 PVPNR/L2020K16 aa VNMG VNGA VNGG 1604oo 20 20 125 32 20 25 PV321 PV322 PV323 P11S HSP05008C E03 HKY25R 2525M16 aa 1604oo 25 25 150 32 25 32 P11S HSP05008C E03 HKY25R aSposób organizacji strony w tym rozdziale zOrganizacja według kształtu płytki do toczenia. (Patrz spis treści na następnej stronie.) OZNACZENIE TYPU OPRAWKI zawiera pierwsze cztery litery zamówienia określające rodzaj oprawki. OBJAŚNIENIE SYMBOLI DOSTĘPNOŚCI podane na lewej stronie każdego dwustronicowego opisu. STRONA Z OPISEM PŁYTEK odsyłacz do stron ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi płytek zalecanych dla danego wyrobu. STRONA ·CZĘŚCI ZAPASOWE ·INFORMACJE TECHNICZNE odsyłacze znajdują się na prawej stronie każdego dwustronicowego opisu. PROGRAM PRODUKCYJNY zawiera numery zamówieniowe, dostępność (według wersji wykonania lewy / prawy), rodzaje płytek, wymiary i części zapasowe. NAZWA WYROBU I TYP PŁYTKI TYTUŁ ROZDZIAŁU SCHEMAT POKAZUJĄCY ZASTOSOWANIE NARZĘDZIA zawiera ilustracje i strzałki oznaczające możliwe zastosowania, np. do toczenia powierzchni zewnętrznych, toczenia kopiowego, planowania i fazowania oraz kąty przystawienia krawędzi skrawającej. GEOMETRIA ŁAMACZE WIÓRA DLA RÓŻNYCH RODZAJÓW OBRÓBKI PROGRAM PRODUKCYJNY NARZĘDZI DO TOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO − OBJAŚNIENIA NARZĘDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH TOCZENIE POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH TOCZENIE POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH * Moment dokręcenia (N • m) : DC0520T=3.5 * Moment dokręcenia (N • m) : HSP05008C=2.5 Toczenie powierzchni zewnętrznych, Toczenie kopiowe Typ Z PODWÓJNYM MOCOWANIEM PŁYTKI Toczenie powierzchni zewnętrznych, Toczenie kopiowe Typ MP VN PŁYTKI OPRAWKI (Uwaga) Na fotografiach płytek oznaczenia literowe dotyczą geometrii łamacza wióra, liczby określają długość boku płytki. Numer zamówieniowy Dostępność Oznaczenie płytki Wymiary (mm) Płytka podporowa Tuleja sprężysta Płytka dociskowa Sprężyna Wkręt dociskowy Typ klucza Numer zamówieniowy Dostępność Oznaczenie płytki Wymiary (mm) Płytka podporowa Kołek ustalający Wkręt zaciskowy Pierścień ustalający Typ klucza * Moment dokręcenia (N • m) : DC0520T=3.5 * Moment dokręcenia (N • m) : HSP05008C=2.5 Toczenie poprzeczne (planowanie), Toczenie kopiowe Typ Z PODWÓJNYM MOCOWANIEM PŁYTKI Toczenie poprzeczne (planowanie), Toczenie kopiowe Typ MP Na rysunku pokazano oprawkę w wykonaniu prawym. Na rysunku pokazano oprawkę w wykonaniu prawym. Numer zamówieniowy Dostępność Oznaczenie płytki Wymiary (mm) Płytka podporowa Tuleja sprężysta Płytka dociskowa Sprężyna Wkręt dociskowy Typ klucza Numer zamówieniowy Dostępność Oznaczenie płytki Wymiary (mm) Płytka podporowa Kołek ustalający Wkręt zaciskowy Pierścień ustalający Typ klucza Wykańczająca Lekka Średnia Średnia Średnia Nierdzewna Klasa dokładności G Standardowa Wykańczająca Lekka Średnia Średnia Średnia Nierdzewna Klasa dokładności G Standardowa Wykańczająca Lekka Średnia Średnia Średnia Nierdzewna Klasa dokładności G Standardowa Wykańczająca Lekka Średnia Średnia Średnia Nierdzewna Klasa dokładności G Standardowa a: Standard magazynowy. s: Na specjalne zamówienie z magazynu w Japonii. Płytki typu DVVN A116 ─ A118 Płytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B030, B050 Płytki typu VVN A116 ─ A118 ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070 Płytki typu DVPN A116 ─ A118 ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070 Płytki typu VPN A116 ─ A118 CZĘŚCI ZAPASOWE M001 Płytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B030, B050 INFORMACJE TECHNICZNE N001

PROGRAM PRODUKCYJNY NARZĘDZI DO TOCZENIA … · Toczenie kopiowe Wytyczne doboru Wykonanie specjalne Ekonomiczna w użytkowaniu (ostra krawędź skrawająca) Sztywność zamocowania

Embed Size (px)

Text of PROGRAM PRODUKCYJNY NARZĘDZI DO TOCZENIA … · Toczenie kopiowe Wytyczne doboru Wykonanie...

C000

C020 C021

11730

L1L2

F1

16

7230

B

H2 H1

L1L2

F1

16

7230

B

H2

H1

16

L1L2

F1

13

11730

B

H2 H1

7

L1L2

F1

13

11730

B

H2

H1

10

2730

7230

7230

11730

11730

DVVN

*

H1 B L1 L2 H2 F1

DVVNN2020K16 s VNMAVNMGVNGAVNGG

1604oo 20 20 125 44 20 10 DCSVN32 LLP13 DCK3113 DCS2 DC0520T TKY15F

2525M16 s 1604oo 25 25 150 44 25 12.5 DCSVN32 LLP13 DCK3113 DCS2 DC0520T TKY15F

PVVN

DVPN

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

DVPNR/L2020K16 s s VNMGVNGAVNGG

1604oo 20 20 125 32 20 25 DCSVN32 LLP13 DCK3113 DCS2 DC0520T TKY15F

2525M16 s s 1604oo 25 25 150 32 25 32 DCSVN32 LLP13 DCK3113 DCS2 DC0520T TKY15F

PVPN

FH LP MP MK

(16) (16) (16) (16)

CBNMS R/L

(16) (16) (16) (16)

FH LP MP MK

(16) (16) (16) (16)

CBNMS R/L

(16) (16) (16) (16)

FH LP MP MK

(16) (16) (16) (16)

CBNMS R/L

(16) (16) (16) (16)

FH LP MP MK

(16) (16) (16) (16)

CBNMS R/L

(16) (16) (16) (16)

*

H1 B L1 L2 H2 F1

PVVNN2020K16 a VNMAVNMGVNGAVNGG

1604oo 20 20 125 38 20 10 PV321PV322PV323

P11S HSP05008C E03 HKY25R

2525M16 a 1604oo 25 25 150 38 25 12.5 P11S HSP05008C E03 HKY25R

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

PVPNR/L2020K16 a a VNMGVNGAVNGG

1604oo 20 20 125 32 20 25 PV321PV322PV323

P11S HSP05008C E03 HKY25R

2525M16 a a 1604oo 25 25 150 32 25 32 P11S HSP05008C E03 HKY25R

aSposb organizacji strony w tym rozdzialezOrganizacja wedug ksztatu pytki do toczenia.

(Patrz spis treci na nastpnej stronie.)

OZNACZENIE TYPU OPRAWKIzawiera pierwsze cztery litery zamwienia okrelajce rodzaj oprawki.

OBJANIENIE SYMBOLI DOSTPNOCIpodane na lewej stronie kadego dwustronicowego opisu.

STRONA Z OPISEM PYTEKodsyacz do stron ze szczegowymi informacjami dotyczcymi pytek zalecanych dla danego wyrobu.

STRONACZCI ZAPASOWEINFORMACJE TECHNICZNEodsyacze znajduj si na prawej stronie kadego dwustronicowego opisu.

PROGRAM PRODUKCYJNYzawiera numery zamwieniowe, dostpno (wedug wersji wykonania lewy / prawy), rodzaje pytek, wymiary i czci zapasowe.

NAZWA WYROBU I TYP PYTKI

TYTU ROZDZIAU

SCHEMAT POKAZUJCY ZASTOSOWANIE NARZDZIAzawiera ilustracje i strzaki oznaczajce moliwe zastosowania, np. do toczenia powierzchni zewntrznych, toczenia kopiowego, planowania i fazowania oraz kty przystawienia krawdzi skrawajcej.

GEOMETRIAAMACZE WIRA DLA RNYCH RODZAJW OBRBKI

PROGRAM PRODUKCYJNY NARZDZI DO TOCZENIA ZEWNTRZNEGO OBJANIENIA

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCH

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

* Moment dokrcenia (N m) : DC0520T=3.5

* Moment dokrcenia (N m) : HSP05008C=2.5

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe

Typ Z PODWJNYM MOCOWANIEM PYTKI

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe

Typ MP

VNPYTKI OPRAWKI

(Uwaga) Na fotografiach pytek oznaczenia literowe dotycz geometrii amacza wira, liczby okrelaj dugo boku pytki.

Numer zamwieniowy Dostpno Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Pytka dociskowa Spryna

Wkrt dociskowy Typ klucza

Numer zamwieniowy Dostpno Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Koek ustalajcy Wkrt zaciskowy

Piercie ustalajcy Typ klucza

* Moment dokrcenia (N m) : DC0520T=3.5

* Moment dokrcenia (N m) : HSP05008C=2.5

Toczenie poprzeczne (planowanie), Toczenie kopiowe

Typ Z PODWJNYM MOCOWANIEM PYTKI

Toczenie poprzeczne (planowanie), Toczenie kopiowe Typ MP

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Pytka dociskowa Spryna

Wkrt dociskowy Typ klucza

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Koek ustalajcy Wkrt zaciskowy

Piercie ustalajcy Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia Nierdzewna Klasa dokadnoci GStandardowa

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia Nierdzewna Klasa dokadnoci GStandardowa

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia Nierdzewna Klasa dokadnoci GStandardowa

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia Nierdzewna Klasa dokadnoci GStandardowa

a : Standard magazynowy. s : Na specjalne zamwienie z magazynu w Japonii.

Pytki typu DVVN A116A118 Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B030, B050Pytki typu PVVN A116A118 ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070

Pytki typu DVPN A116A118 ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070Pytki typu PVPN A116A118 CZCI ZAPASOWE M001Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B030, B050 INFORMACJE TECHNICZNE N001

C001

C002

C006

C007

C008C010C012C016C019C022C024C025C026C028C029C030C032C036

C033C034C035

C008C010C017C019C021C020C022C009C012C014C017C016C018C023C009C008C011C010C026C026

DCLNDDJNDTGNDVJNDVPNDVVNDWLNMCLNMSBNMSSNMTENMTJNMTQNMWLNPCBNPCLNPDHNPDJNPRDCPRGC

C012C013C015C014C013C018C016C019C021C020C022C024C025C033C025C033C027C027C028C034

PSBNPSDNPSKNPSSNPSTNPTFNPTGNPVJNPVPNPVVNPWLNSCLCSDJCSDJESDNCSDNESRDCSRGCSSSCSTFE

C029C034C030C035C031C030C032C036

STGCSTGESVJCSVJDSVPCSVVCSXZCTLHR

KLASYFIKACJA ..........................................

SPOSB OZNACZANIA .............................

SYSTEM ZAMOCOWANIA ..........................

OPRAWKI STANDARDOWE OPRAWKI TYPU CNoo ................................. OPRAWKI TYPU DNoo ................................. OPRAWKI TYPU SNoo .................................. OPRAWKI TYPU TNoo .................................. OPRAWKI TYPU VNoo .................................. OPRAWKI TYPU WNoo ................................. OPRAWKI TYPU CCoo ................................. OPRAWKI TYPU DCoo ................................. OPRAWKI TYPU RCoo ................................. OPRAWKI TYPU SCoo .................................. OPRAWKI TYPU TCoo .................................. OPRAWKI TYPU VCoo .................................. OPRAWKI TYPU XCoo .................................. OPRAWKA TL ......................................... aOPRAWKA AL OPRAWKI TYPU DEoo ............................... OPRAWKI TYPU TEoo ............................... OPRAWKI TYPU VDoo ...............................

*Indeks alfabetyczny

TOCZENIE

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCH

C002

' ' ' '

'=95 '=93 '=6330' 7230' '=90 '=75 '=60 '=45 '=45 '=15 '=0 -1 '=10

e u e

PCLN^ C008

PWLN^ C022

PDJN^ C010

PTGN^ C016

PCBN^ C009

PSBN^ C012

PSTN^ C013

PSDN^ C013

PSSN^ C014

PSKN^ C015

PTFN^ C018

PDHN^ C011

PRGC^ C026

PRDC^ C026

e e e

DCLN^ C008

DWLN^ C022

DDJN^ C010

DVJN^ C019

DVVN^ C020

DTGN^ C017

DVPN^ C021

e

MCLN^ C009

MSBN^ C012

MSSN^ C014

e e e

MWLN^ C023

MTJN^ C016

MTEN^ C017

MTQN^ C018

u

SCLC^ C024

SDJC^ C025

SVJC^ C030

SDNC^ C025

SVVC^ C030

STGC^ C029

SSSC^ C028

SVPC^ C031

SRGC^ C027

SRDC^ C027

e e

PVJN^ C019

PVVN^ C020

PVPN^ C021

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCHTO

CZE

NIE

PO

WIE

RZC

HN

I ZE

WN

TR

ZNYC

H

KLASYFIKACJA

Nazwa oprawkiOpis

Wymiary chwytu(W x S x D)

Toczenie powierzchni zewntrznychToczenie poprzeczne (planowanie)

Toczenie powierzchni zewntrznychToczenie kopiowe

Toczenie powierzchniZewntrznych

Toczenie powierzchni zewntrznych

Toczenie powierzchni zewntrznych, Fazowanie

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie poprzeczne (planowanie),

FazowanieToczenie poprzeczne

(planowanie)Toczenie poprzeczne

(planowanie)Toczenie kopiowe

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe Wytyczne doboru

Wykonanie specjalne

Ekon

omicz

na w

uytk

owan

iuNi

skie

opo

ry s

kraw

ania

(o

stra

kra

wd

skr

awaj

ca)

Sztyw

no

zam

ocow

ania

Wys

oka

wyda

jno

obr

bki

Wyk

onan

ie s

pecj

alne

Oprawka LL aaa

a

a

Mocowanie na dwigni.Standardowy typ ISO.Rne ksztaty oprawek.Zalecana do obrbki lekkiej i cikiej.Pytka negatywna, wysoka wydajno obrbki.10 x 10 x 70 25 x 25 x 15012 x 12 x 80 32 x 25 x 17016 x 16 x 100 32 x 32 x 17020 x 20 x 125

Oprawka

Z PODWJNYM SYSTEMEM MOCOWANIA

a

a

a

a

a

Nowy typ podwjnego mocowania.Pewne zamocowanie pytek. Wysoka powtarzalno wymiarowa pooenia krawdzi skrawajcej.Pytka negatywna, wysoka wydajno obrbki.Seria pytek o maych wymiarach.16 x 16 x 100 25 x 25 x 15020 x 20 x 125 32 x 25 x 170

Oprawka

Z PODWJNYM SYSTEMEM MOCOWANIA(Do cikiego skrawania)

a

a

a

a

Oprawka z podwjnym systemem zamocowania.Pewne zamocowanie pytek.Zalecana do cikiego skrawania.Pytka negatywna. 32 x 32 x 170 40 x 40 x 200

Oprawka WP aa

a

Oprawka z podwjnym systemem zamocowania.atwo wymiany pytki.Pytka negatywna, wysoka wydajno obrbki. 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150 32 x 25 x 170

Oprawka SP aa

Mocowanie pytki na wkrt.Miniaturowe oprawki do pytek pozytywnych 7. 8 x 8 x 60 10 x 10 x 70 12 x 12 x 80 16 x 16 x 100 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150

Oprawka MP aa

a

Zamocowanie na koku ustalajcym.Do pytek rombowych 35.Zalecana do wykonywania podci. 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150

C003

'' '

'

'

' '

'=95 '=93 '=6330' 7230' '=90 '=75 '=60 '=45 '=45 '=15 '=0 -1 '=10

e u e

PCLN^ C008

PWLN^ C022

PDJN^ C010

PTGN^ C016

PCBN^ C009

PSBN^ C012

PSTN^ C013

PSDN^ C013

PSSN^ C014

PSKN^ C015

PTFN^ C018

PDHN^ C011

PRGC^ C026

PRDC^ C026

e e e

DCLN^ C008

DWLN^ C022

DDJN^ C010

DVJN^ C019

DVVN^ C020

DTGN^ C017

DVPN^ C021

e

MCLN^ C009

MSBN^ C012

MSSN^ C014

e e e

MWLN^ C023

MTJN^ C016

MTEN^ C017

MTQN^ C018

u

SCLC^ C024

SDJC^ C025

SVJC^ C030

SDNC^ C025

SVVC^ C030

STGC^ C029

SSSC^ C028

SVPC^ C031

SRGC^ C027

SRDC^ C027

e e

PVJN^ C019

PVVN^ C020

PVPN^ C021

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

Nazwa oprawkiOpis

Wymiary chwytu(W x S x D)

Toczenie powierzchni zewntrznychToczenie poprzeczne (planowanie)

Toczenie powierzchni zewntrznychToczenie kopiowe

Toczenie powierzchniZewntrznych

Toczenie powierzchni zewntrznych

Toczenie powierzchni zewntrznych, Fazowanie

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie poprzeczne (planowanie),

FazowanieToczenie poprzeczne

(planowanie)Toczenie poprzeczne

(planowanie)Toczenie kopiowe

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe Wytyczne doboru

Wykonanie specjalne

Ekon

omicz

na w

uytk

owan

iuNi

skie

opo

ry s

kraw

ania

(o

stra

kra

wd

skr

awaj

ca)

Sztyw

no

zam

ocow

ania

Wys

oka

wyda

jno

obr

bki

Wyk

onan

ie s

pecj

alne

Oprawka LL aaa

a

a

Mocowanie na dwigni.Standardowy typ ISO.Rne ksztaty oprawek.Zalecana do obrbki lekkiej i cikiej.Pytka negatywna, wysoka wydajno obrbki.10 x 10 x 70 25 x 25 x 15012 x 12 x 80 32 x 25 x 17016 x 16 x 100 32 x 32 x 17020 x 20 x 125

Oprawka

Z PODWJNYM SYSTEMEM MOCOWANIA

a

a

a

a

a

Nowy typ podwjnego mocowania.Pewne zamocowanie pytek. Wysoka powtarzalno wymiarowa pooenia krawdzi skrawajcej.Pytka negatywna, wysoka wydajno obrbki.Seria pytek o maych wymiarach.16 x 16 x 100 25 x 25 x 15020 x 20 x 125 32 x 25 x 170

Oprawka

Z PODWJNYM SYSTEMEM MOCOWANIA(Do cikiego skrawania)

a

a

a

a

Oprawka z podwjnym systemem zamocowania.Pewne zamocowanie pytek.Zalecana do cikiego skrawania.Pytka negatywna. 32 x 32 x 170 40 x 40 x 200

Oprawka WP aa

a

Oprawka z podwjnym systemem zamocowania.atwo wymiany pytki.Pytka negatywna, wysoka wydajno obrbki. 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150 32 x 25 x 170

Oprawka SP aa

Mocowanie pytki na wkrt.Miniaturowe oprawki do pytek pozytywnych 7. 8 x 8 x 60 10 x 10 x 70 12 x 12 x 80 16 x 16 x 100 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150

Oprawka MP aa

a

Zamocowanie na koku ustalajcym.Do pytek rombowych 35.Zalecana do wykonywania podci. 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150

(Uwaga) e : Pierwszy wybr. u : Drugi wybr.

C004

' ' ''

'=9995 '=93 '=6230' 7230' '=90 '=75 '=60 '=45 '=45 '=15 '=0 -1 '=10

e e

SXZC^ C032

e e

SDJE^ C033

SVJD^ C035

SDNE^ C033

STGE^ C034

STFE^ C034

u e

TLHR^ C036

u

SCLC-SM^ D008

SDJC-SM^ D009

SVJB-SM^ D010

SDNC-SM^ D009

SVVB-SM^ D011

SCAC-SM^ D008

u

BTAH^ D012

CTBH^ D013

BTVH^ D014

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCHTO

CZE

NIE

PO

WIE

RZC

HN

I ZE

WN

TR

ZNYC

H

KLASYFIKACJA

Nazwa oprawkiOpis

Wymiary chwytu(W x S x D)

Toczenie powierzchni zewntrznychToczenie poprzeczne (planowanie)

Toczenie powierzchni zewntrznychToczenie kopiowe

Toczenie powierzchniZewntrznych

Toczenie powierzchni zewntrznych

Toczenie powierzchni zewntrznych, Fazowanie

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie poprzeczne (planowanie),

FazowanieToczenie poprzeczne

(planowanie)Toczenie poprzeczne

(planowanie)Toczenie kopiowe

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe Wytyczne doboru

Wykonanie specjalne

Ekon

omicz

na w

uytk

owan

iuNi

skie

opo

ry s

kraw

ania

(o

stra

kra

wd

skr

awaj

ca)

Sztyw

no

zam

ocow

ania

Wys

oka

wyda

jno

obr

bki

Wyk

onan

ie s

pecj

alne

Oprawka do obrbki profili aa

Mocowanie pytki na wkrt.Pytka rombowa 25 do obrbki profili o pochyleniu do 60. 16 x 16 x 100 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150

Oprawka AL aa

a

Mocowanie pytki na wkrt.Pytka pozytywna 20. (pytka rombowa 35 o geometrii dodatniej 15)Duy kt natarcia i ostra krawd skrawajca. 16 x 16 x 100 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150

Oprawka TL aa

Zamocowanie na stoku samohamownym.Doskonaa jako powierzchni po obrbce pytkami okrgymi. 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150 32 x 25 x 170

MIKRONARZDZIA(Narzdzia do toczenia w kierunku do wrzeciona)

a

a

a

Mocowanie pytki na wkrt.Narzdzia do imakw wielonoowych.Miniaturowe oprawki do pytek pozytywnych 7. 8 x 8 x 125 10 x 10 x 125 12 x 12 x 150 16 x 16 x 150

MIKRONARZDZIA(Narzdzia do toczenia w kierunku do wrzeciona)

aa

a

a

Mocowanie pytki na wkrt.Narzdzia do imakw wielonoowych.Wysoka sztywno dziki konstrukcji z pionowym mocowaniem pytki.(typ BTA/CTB)Obrbka w kierunku od wrzeciona. (typ BTA/CTB) 8 x 10 x 120 10 x 10 x 120 12 x 12 x 120 16 x 16 x 120

Wykonanie specjalne

C005

'

'=9995 '=93 '=6230' 7230' '=90 '=75 '=60 '=45 '=45 '=15 '=0 -1 '=10

e e

SXZC^ C032

e e

SDJE^ C033

SVJD^ C035

SDNE^ C033

STGE^ C034

STFE^ C034

u e

TLHR^ C036

u

SCLC-SM^ D008

SDJC-SM^ D009

SVJB-SM^ D010

SDNC-SM^ D009

SVVB-SM^ D011

SCAC-SM^ D008

u

BTAH^ D012

CTBH^ D013

BTVH^ D014

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

Nazwa oprawkiOpis

Wymiary chwytu(W x S x D)

Toczenie powierzchni zewntrznychToczenie poprzeczne (planowanie)

Toczenie powierzchni zewntrznychToczenie kopiowe

Toczenie powierzchniZewntrznych

Toczenie powierzchni zewntrznych

Toczenie powierzchni zewntrznych, Fazowanie

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie poprzeczne (planowanie),

FazowanieToczenie poprzeczne

(planowanie)Toczenie poprzeczne

(planowanie)Toczenie kopiowe

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe Wytyczne doboru

Wykonanie specjalne

Ekon

omicz

na w

uytk

owan

iuNi

skie

opo

ry s

kraw

ania

(o

stra

kra

wd

skr

awaj

ca)

Sztyw

no

zam

ocow

ania

Wys

oka

wyda

jno

obr

bki

Wyk

onan

ie s

pecj

alne

Oprawka do obrbki profili aa

Mocowanie pytki na wkrt.Pytka rombowa 25 do obrbki profili o pochyleniu do 60. 16 x 16 x 100 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150

Oprawka AL aa

a

Mocowanie pytki na wkrt.Pytka pozytywna 20. (pytka rombowa 35 o geometrii dodatniej 15)Duy kt natarcia i ostra krawd skrawajca. 16 x 16 x 100 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150

Oprawka TL aa

Zamocowanie na stoku samohamownym.Doskonaa jako powierzchni po obrbce pytkami okrgymi. 20 x 20 x 125 25 x 25 x 150 32 x 25 x 170

MIKRONARZDZIA(Narzdzia do toczenia w kierunku do wrzeciona)

a

a

a

Mocowanie pytki na wkrt.Narzdzia do imakw wielonoowych.Miniaturowe oprawki do pytek pozytywnych 7. 8 x 8 x 125 10 x 10 x 125 12 x 12 x 150 16 x 16 x 150

MIKRONARZDZIA(Narzdzia do toczenia w kierunku do wrzeciona)

aa

a

a

Mocowanie pytki na wkrt.Narzdzia do imakw wielonoowych.Wysoka sztywno dziki konstrukcji z pionowym mocowaniem pytki.(typ BTA/CTB)Obrbka w kierunku od wrzeciona. (typ BTA/CTB) 8 x 10 x 120 10 x 10 x 120 12 x 12 x 120 16 x 16 x 120

Wykonanie specjalne

(Uwaga) e : Pierwszy wybr. u : Drugi wybr.

C006

90 75 45 60

90 90 93

75

95

956230

11730

10730

15 45 60 7230

80 55

35

7 15

0 20

BL1

H1

80

55

35 V

D M

P S

C D R S

T V W X

A B D E

F G H J

K L N P

Q S T V

C D

N E

R L N

D E F H K M N P R S T U60 70 80 100 125 150 160 170 200 250 300 350

4.76 5.56 6.35 7.94 9.525 12.7 15.875 19.05 25.4

08 09 11 13 16 22 27 33 44

06 07 09 12 15 19 25

04 05 06 08 10 13

09 12 16 19 25

11 15 19 23 31

11 16

08 10 12 16 20 25 32 40

8 10 12 16 20 25 32 40

P C L N R 25 25 M 16z x c v b n m , .

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCHTO

CZE

NIE

PO

WIE

RZC

HN

I ZE

WN

TR

ZNYC

H

SPOSB OZNACZANIAOZNACZENIA KODOWE WG ISO NARZDZIA DO TOCZENIA ZEWNTRZNEGO

c Rodzaj oprawki (wedug kta przystawienia)

Typ LLTyp Z PODWJNYM MOCOWANIEM PYTKITyp WPOprawka do obrbki profiliTyp SPTyp AL

Typ z podwjnym mocowaniem pytki

Typ mocowanie na klinTyp mocowanie wielokrotne

Mocowanie na dwigni

Mocowanie pytki na wkrt

z System zamocowania

Rombowa 80 Rombowa 55 Okrga Kwadratowa

Trjktna Rombowa 35 Trygonalna Wykonanie specjalnex Ksztat pytki wieloostrzowej

v Kt przyoenia pytki

b Rodzaj oprawki (kierunek skrawania)

, Dugo oprawki (L1) (mm)

. Dugo boku pytkirednica okrgu wpisanego (mm)

n,m Przekrj trzonka oprawki [wysoko (H1) i szeroko (B)] (mm)

X Z : Wykonanie specjalne

C007

zb

c

v

x

z

bcv

x

n

z

bcv

x

z

bc

v

x

nm

zb

c

v

x

z

x

z

b

c

v

x

z

b

c

v

x

n

z

b

c

v

x

z

b

c

v

x

n

m

z

b

c

v

x

z

x

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

SYSTEM ZAMOCOWANIATyp (Oprawka) Struktura materiau

Mocowanie na dwigni(OPRAWKA LL) zWkrt dociskowy

xDwigniacPytka podporowavTuleja sprystabPytka

Z Podwjnym Systemem Mocowania

OPRAWKA Z PODWJNYM SYSTEMEM MOCOWANIA

zPytka podporowaxKoek pytki podporowejcSprynavPytka dociskowabWkrt dociskowynPytka

Mocowanie wielokrotneOPRAWKA Z PODWJNYM SYSTEMEM MOCOWANIA(Do cikiego skrawania)

zPytka podporowaxKoek pytki podporowejcWkrt dociskowyvPytka dociskowabPytka

Mocowanie na klin(OPRAWKA WP) zPytka podporowa

xKoek pytki podporowejcPytka czyszczcavSprynabPytka dociskowanWkrt dociskowymPytka

Podwjny system mocowania(OPRAWKA DO OBRBKI PROFILI)

zPytkaxWkrt dociskowy (1)cSprynavPytka dociskowabWkrt dociskowy (2)

Mocowanie pytki na wkrt

OPRAWKA SPOPRAWKA AL

zPytkaxWkrt dociskowy

C008

L1L2

F1

6 6

95

H2

H1

B

L1L2

F1

66

95

H2

H1

B

95

95

PCLN

DCLN

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

PCLNR/L1616H09 a a 09T3oo 16 16 100 22 16 20 LLSCN3T3 LLP13 LLCL13 LLCS106 HKY25R

2020K09 a a CNMG 09T3oo 20 20 125 22 20 25 LLSCN3T3 LLP13 LLCL13 LLCS106 HKY25R

2525M09 a a 09T3oo 25 25 150 22 25 32 LLSCN3T3 LLP13 LLCL13 LLCS106 HKY25R

2020K12 a a

CNMACNMGCNMMCNGG

1204oo 20 20 125 28 20 25 LLSCN42 LLP14 LLCL14 LLCS108 HKY30R

2525M12 a a 1204oo 25 25 150 28 25 32 LLSCN42 LLP14 LLCL14 LLCS108 HKY30R

3225P12 a a 1204oo 32 25 170 28 32 32 LLSCN42 LLP14 LLCL14 LLCS108 HKY30R

3232P16 a a 1606oo 32 32 170 32 32 40 LLSCN53 LLP15 LLCL25 LLCS508 HKY30R

3232P19 a a 1906oo 32 32 170 40 32 40 LLSCN63 LLP16 LLCL16 LLCS310 HKY40R

*2 *1

R L H1 B L1 L2 H2 F1

DCLNR/L1616H09 a a

CNMG

09T3oo 16 16 100 25 16 20 LLSCN3T3(LLSCN33) LLP23 DCK2211 DCS2 DC0520T TKY15F

1616H09-T a a 0903oo 16 16 100 25 16 20 LLSCN33 LLP23 DCK2211 DCS2 DC0520T TKY15F

2020K09 a a 09T3oo 20 20 125 25 20 25 LLSCN3T3(LLSCN33) LLP23 DCK2211 DCS2 DC0520T TKY15F

2020K09-T a a 0903oo 20 20 125 25 20 25 LLSCN33 LLP23 DCK2211 DCS2 DC0520T TKY15F

2525M09 a a 09T3oo 25 25 150 25 25 32 LLSCN3T3(LLSCN33) LLP23 DCK2211 DCS2 DC0520T TKY15F

2525M09-T a a 0903oo 25 25 150 25 25 32 LLSCN33 LLP23 DCK2211 DCS2 DC0520T TKY15F

2020K12 a a CNMACNMGCNMMCNGG

1204oo 20 20 125 29 20 25 LLSCN42 LLP14 DCK2613 DCS1 DC0621T TKY20F

2525M12 a a 1204oo 25 25 150 29 25 32 LLSCN42 LLP14 DCK2613 DCS1 DC0621T TKY20F

3225P12 a a 1204oo 32 25 170 29 32 32 LLSCN42 LLP14 DCK2613 DCS1 DC0621T TKY20F

FH LP MP MK

(12) (12) (12,16,19) (12)

CBNRP MS

(09,12,16,19) (12) (09,12,16,19) (12)

FH LP MP MK

(12) (12) (12) (12)

CBNRP MS

(09,12) (12) (09,12) (12)

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCHTO

CZE

NIE

PO

WIE

RZC

HN

I ZE

WN

TR

ZNYC

H

CNPYTKI OPRAWKI

* Moment dokrcenia (N m) : LLCS106=2.2, LLCS108=3.3, LLCS508=3.3, LLCS310=7.0

*1 Moment dokrcenia (N m) : DC0520T=3.5, DC0621T=5.0*2 Z pytkami o gruboci 3.18mm stosowa pytk podporow typu LLSCN33. Dla pytek o gruboci 3.18mm pytk podporow zamawia oddzielnie.

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie poprzeczne (planowanie) Typ LL

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie poprzeczne (planowanie)

Typ Z PODWJNYM MOCOWANIEM PYTKI

a : Standard magazynowy.

(Uwaga) Na fotografiach pytek oznaczenia literowe dotycz geometrii amacza wira, liczby okrelaj dugo boku pytki.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Dwignia dociskowa

Wkrt dociskowy Typ klucza

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Pytka dociskowa Spryna

Wkrt dociskowy Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia rednia i Zgrubna NierdzewnaStandardowa

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia rednia i Zgrubna NierdzewnaStandardowa

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Pytki typu PCLN A092A097 Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B022, B023, B048Pytki typu DCLN A092A097 ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070

C009

L1L2

F1

66

75

H2

H1

B

95

75

L1L2

F1

6

6

95

B

H2 H1

PCBN

MCLN

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

PCBNR/L2020K12 a a CNMACNMGCNMMCNGG

1204oo 20 20 125 28 20 17 LLSCN42 LLP14 LLCL14 LLCS108 HKY30R

2525M12 a a 1204oo 25 25 150 25 25 22 LLSCN42 LLP14 LLCL14 LLCS108 HKY30R

*

R H1 B L1 L2 H2 F1

MCLNR3232P19 a CNMGCNMMCNMA

1906oo 32 32 170 36 32 40 MSCN63 MP6 CKW6 LS25 HKY40R

4040R19 a 1906oo 40 40 200 36 40 50 MSCN63 MP6 CKW6 LS25 HKY40R

FH LP MP MK

(12) (12) (12) (12)

RP MS

(12) (12) (12)

MH MS RP

(19) (19) (19) (19)

HZ HX HV

(19) (19) (19) (19)

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

* Moment dokrcenia (N m) : LS25=8.2

* Moment dokrcenia (N m) : LLCS108=3.3

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie poprzeczne (planowanie)

Typ Z PODWJNYM MOCOWANIEM PYTKIDo cikiego skrawania

Toczenie powierzchni zewntrznychTyp LL

Tylko oprawka w wykonaniu prawym.

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Pytka dociskowa

Wkrt dociskowy Typ klucza

rednia rednia rednia rednia i ZgrubnaStandardowa

Cika Cika Cika Klasa dokadnoci M

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Dwignia dociskowa

Wkrt dociskowy Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia rednia i Zgrubna NierdzewnaStandardowa

Pytki typu MCLN A094A097 ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070Pytki typu PCBN A092A097 CZCI ZAPASOWE M001Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B022, B023, B048 INFORMACJE TECHNICZNE N001

C010

L1L2

F1

66

93

B

H2

H1

L1L2

F1

66

93

B

H2

H1

93

93

PDJN

DDJN

*2 *1

R L H1 B L1 L2 H2 F1

PDJNR/L2020K15 a a DNMADNMGDNMMDNMXDNGADNGG

1504oo 20 20 125 35 20 25 LLSDN43 LLP14 LLCL24 LLCS108 HKY30R

2525M15 a a 1504oo 25 25 150 35 25 32 LLSDN43 LLP14 LLCL24 LLCS108 HKY30R

3225P15 a a 1504oo 32 25 170 35 32 32 LLSDN43 LLP14 LLCL24 LLCS108 HKY30R

*2 *1

R L H1 B L1 L2 H2 F1

DDJNR/L1616H11 a a

DNMG

1104oo 16 16 100 28 16 20 LLSDN32 LLP23 DCK2211 DCS2 DC0520T TKY15F

2020K11 a a 1104oo 20 20 125 28 20 25 LLSDN32 LLP23 DCK2211 DCS2 DC0520T TKY15F

2525M11 a a 1104oo 25 25 150 28 25 32 LLSDN32 LLP23 DCK2211 DCS2 DC0520T TKY15F

3225P11 a a 1104oo 32 25 170 28 32 32 LLSDN32 LLP23 DCK2211 DCS2 DC0520T TKY15F

2020K15 a aDNMADNMGDNMMDNMXDNGADNGG

1504oo 20 20 125 37 20 25 LLSDN43 LLP24 DCK2613 DCS1 DC0621T TKY20F

2020K15-T a a 1506oo 20 20 125 37 20 25 LLSDN42 LLP24 DCK2613 DCS1 DC0621T TKY20F

2525M15 a a 1504oo 25 25 150 37 25 32 LLSDN43 LLP24 DCK2613 DCS1 DC0621T TKY20F

2525M15-T a a 1506oo 25 25 150 37 25 32 LLSDN42 LLP24 DCK2613 DCS1 DC0621T TKY20F

3225P15 a a 1504oo 32 25 170 37 32 32 LLSDN43 LLP24 DCK2613 DCS1 DC0621T TKY20F

3225P15-T a a 1506oo 32 25 170 37 32 32 LLSDN42 LLP24 DCK2613 DCS1 DC0621T TKY20F

FH LP MP MK

(15) (15) (15) (15)

CBNRP MS R/L

(15) (15) (15) (15)

FH LP MP MK

(15) (15) (15) (15)

CBNRP MS R/L

(15) (11,15) (15) (15)

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCHTO

CZE

NIE

PO

WIE

RZC

HN

I ZE

WN

TR

ZNYC

H

DN

*1 Moment dokrcenia (N m) : LLCS108=3.3*2 Z pytkami o gruboci 6.35mm stosowa pytk podporow typu LLSDN42. Dla pytek o gruboci 6.35mm pytk podporow zamawia oddzielnie.

*1 Moment dokrcenia (N m) : DC0520T=3.5, DC0621T=5.0*2 Z pytkami o gruboci 6.35mm stosowa pytk podporow typu LLSDN42. Dla pytek o gruboci 6.35mm pytk podporow zamawia oddzielnie.

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe Typ LL

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe

Typ Z PODWJNYM MOCOWANIEM PYTKI

PYTKI OPRAWKI

a : Standard magazynowy.

(Uwaga) Na fotografiach pytek oznaczenia literowe dotycz geometrii amacza wira, liczby okrelaj dugo boku pytki.

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Dwignia dociskowa

Wkrt dociskowy Typ klucza

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Pytka dociskowa Spryna

Wkrt dociskowy Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia i Zgrubna Nierdzewna Klasa dokadnoci G

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia i Zgrubna Nierdzewna Klasa dokadnoci G

Pytki typu PDJN A098A103 Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B024, B025, B048Pytki typu DDJN A098A103 ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070

C011

L1L2

F1

8

8

10730

B

H2

H1

10730

PDHN

*2

*1

R L H1 B L1 L2 H2 F1

PDHNR/L2020K15 a a DNMADNMGDNMMDNGADNGG

1504oo 20 20 125 34 20 25 LLSDN43(LLSDN42) LLP14 LLCL24 LLCS108 HKY30R

2525M15 a a 1504oo 25 25 150 34 25 32 LLSDN43(LLSDN42) LLP14 LLCL24 LLCS108 HKY30R

3225P15 a a 1504oo 32 25 170 34 32 32 LLSDN43(LLSDN42) LLP14 LLCL24 LLCS108 HKY30R

FH LP MP MK

(15) (15) (15) (15)

CBNRP MS R/L

(15) (15) (15) (15)

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

*1 Moment dokrcenia (N m) : LLCS108=3.3*2 Z pytkami o gruboci 6.35mm stosowa pytk podporow typu LLSDN42. Dla pytek o gruboci 6.35mm pytk podporow zamawia oddzielnie.

Toczenie poprzeczne (planowanie), Toczenie kopiowe Typ LL

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Dwignia dociskowa

Wkrt dociskowy Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia i Zgrubna Nierdzewna Klasa dokadnoci G

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Pytki typu PDHN A098A103Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B024, B025, B048 CZCI ZAPASOWE M001ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070 INFORMACJE TECHNICZNE N001

C012

L1L2

F1

66

75

H2

H1

B

75

75

L1L2

F1

6

6

75

B

H2

H1

PSBN

MSBN

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

PSBNR/L1212F09 a s

SNMASNMGSNMMSNGASNGG

0903oo 12 12 80 20 12 13 HLS2 LLCL13S LLCS105 HKY20R

1616H09 a a 0903oo 16 16 100 22 16 13 LLSSN33 LLP23 LLCL13 LLCS106 HKY25R

2020K12 a a 1204oo 20 20 125 28 20 17 LLSSN42 LLP14 LLCL14 LLCS108 HKY30R

2525M12 a a 1204oo 25 25 150 25 25 22 LLSSN42 LLP14 LLCL14 LLCS108 HKY30R

2525M15 a a 1506oo 25 25 150 33 25 22 LLSSN53 LLP15 LLCL25 LLCS508 HKY30R

3232P19 a a 1906oo 32 32 170 40 32 27 LLSSN63 LLP16 LLCL16 LLCS310 HKY40R

FH LP MP MK

(09,12) (12) (12,15,19) (12)

CBNRP MS R/L

(12) (09,12,15,19) (09,12) (12)

MH MS RP

(19) (19) (19) (19)

HZ HX HV

(19) (19) (19) (19)

*

R H1 B L1 L2 H2 F1

MSBNR3232P19 a SNMGSNMMSNMA

1906oo 32 32 170 41 32 27 MSSN63 MP6 CKW6 LS25 HKY40R

4040R19 a 1906oo 40 40 200 41 40 35 MSSN63 MP6 CKW6 LS25 HKY40R

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCHTO

CZE

NIE

PO

WIE

RZC

HN

I ZE

WN

TR

ZNYC

H

SN

* Moment dokrcenia (N m) : LLCS105=1.5, LLCS106=2.2, LLCS108=3.3, LLCS508=3.3, LLCS310=7.0

* Moment dokrcenia (N m) : LS25=8.2

Toczenie powierzchni zewntrznych

Typ Z PODWJNYM MOCOWANIEM PYTKIDo cikiego skrawania

Toczenie powierzchni zewntrznych Typ LL

PYTKI OPRAWKI

a : Standard magazynowy. s : Na specjalne zamwienie z magazynu w Japonii.

(Uwaga) Na fotografiach pytek oznaczenia literowe dotycz geometrii amacza wira, liczby okrelaj dugo boku pytki.

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Tylko oprawka w wykonaniu prawym.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Spryna talerzowa

Dwignia dociskowa

Wkrt dociskowy Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia i Zgrubna Nierdzewna Klasa dokadnoci G

rednia rednia rednia rednia i ZgrubnaStandardowa

Cika Cika Cika Klasa dokadnoci M

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Pytka dociskowa

Wkrt dociskowy Typ klucza

Pytki typu PSBN A105A109 Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B027, B049Pytki typu MSBN A106A109 ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070

C013

60

L1L2

F1

6

6 60

H2

H1

B

L1L2

F1

66

45

H2

H1

B

45

PSTN

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

PSTNR/L1616H09 a a SNMASNMGSNMMSNGASNGG

0903oo 16 16 100 20 16 13 LLSSN33 LLP23 LLCL13 LLCS106 HKY25R

2020K12 a s 1204oo 20 20 125 25 20 17 LLSSN42 LLP14 LLCL14 LLCS108 HKY30R

2525M12 a a 1204oo 25 25 150 25 25 22 LLSSN42 LLP14 LLCL14 LLCS108 HKY30R

FH LP MP MK

(09,12) (12) (12) (12)

CBNRP MS R/L

(12) (09,12) (09,12) (12)

PSDN

*

H1 B L1 L2 H2 F1

PSDNN1212F09 aSNMASNMGSNMMSNGASNGG

0903oo 12 12 80 20 12 6.0 HLS2 LLCL13S LLCS105 HKY20R

1616H09 a 0903oo 16 16 100 22 16 8.0 LLSSN33 LLP23 LLCL13 LLCS106 HKY25R

2020K12 a 1204oo 20 20 125 28 20 10.0 LLSSN42 LLP14 LLCL14 LLCS108 HKY30R

2525M12 a 1204oo 25 25 150 28 25 12.5 LLSSN42 LLP14 LLCL14 LLCS108 HKY30R

3225P12 a 1204oo 32 25 170 28 32 12.5 LLSSN42 LLP14 LLCL14 LLCS108 HKY30R

FH LP MP MK

(09,12) (12) (12) (12)

CBNRP MS R/L

(12) (09,12) (09,12) (12)

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

* Moment dokrcenia (N m) : LLCS106=2.2, LLCS108=3.3

Toczenie powierzchni zewntrznych, Fazowanie Typ LL

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

* Moment dokrcenia (N m) : LLCS105=1.5, LLCS106=2.2, LLCS108=3.3

Toczenie powierzchni zewntrznych, Fazowanie Typ LL

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Dwignia dociskowa

Wkrt dociskowy Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia i Zgrubna Nierdzewna Klasa dokadnoci G

Numer zamwieniowy Dostpno Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Spryna talerzowa

Dwignia dociskowa

Wkrt dociskowy Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia i Zgrubna Nierdzewna Klasa dokadnoci G

Pytki typu PSTN A105A109 ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070Pytki typu PSDN A105A109 CZCI ZAPASOWE M001Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B027, B049 INFORMACJE TECHNICZNE N001

C014

L1L2

F1

8

045

H2

H1

BF2

L1L2

F1

8

0 45

H2

BF2

H1

45

45

PSSN

MSSN

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1 F2

PSSNR/L1616H09 a aSNMASNMGSNMMSNGASNGG

0903oo 16 16 100 22 16 20 (14) LLSSN33 LLP23 LLCL13 LLCS106 HKY25R

2020K12 a a 1204oo 20 20 125 31 20 25 (17) LLSSN42 LLP14 LLCL14 LLCS108 HKY30R

2525M12 a a 1204oo 25 25 150 31 25 32 (24) LLSSN42 LLP14 LLCL14 LLCS108 HKY30R

3232P15 a a 1506oo 32 32 170 34 32 40 (29) LLSSN53 LLP15 LLCL25 LLCS508 HKY30R

3232P19 a a 1906oo 32 32 170 40 32 40 (27) LLSSN63 LLP16 LLCL16 LLCS310 HKY40R

FH LP MP MK

(09,12) (12) (12,15,19) (12)

CBNRP MS R/L

(12) (09,12,15,19) (09,12) (12)

MH MS RP

(19) (19) (19) (19)

HZ HX HV

(19) (19) (19) (19)

*

R H1 B L1 L2 H2 F1 F2

MSSNR3232P19 a SNMGSNMMSNMA

1906oo 32 32 170 44 32 40 27 MSSN63 MP6 CKW6 LS25 HKY40R

4040R19 a 1906oo 40 40 200 44 40 50 37 MSSN63 MP6 CKW6 LS25 HKY40R

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCHTO

CZE

NIE

PO

WIE

RZC

HN

I ZE

WN

TR

ZNYC

H

SN

(Uwaga) Do toczenia poprzecznego lub fazowania pytkami kierunkowymi naley uywa lewej pytki do prawej oprawki i prawej pytki do lewej oprawki.

* Moment dokrcenia (N m) : LLCS106=2.2, LLCS108=3.3, LLCS508=3.3, LLCS310=7.0

* Moment dokrcenia (N m) : LS25=8.2

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie poprzeczne (planowanie), Fazowanie Typ LL

PYTKI OPRAWKI

a : Standard magazynowy.

(Uwaga) Na fotografiach pytek oznaczenia literowe dotycz geometrii amacza wira, liczby okrelaj dugo boku pytki.

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Tylko oprawka w wykonaniu prawym.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Dwignia dociskowa

Wkrt dociskowy Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia i Zgrubna Nierdzewna Klasa dokadnoci G

rednia rednia rednia ZgrubnaStandardowa

Cika Cika Cika Klasa dokadnoci M

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Koek pytki podporowej

Pytka dociskowa

Wkrt dociskowy Typ klucza

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie poprzeczne (planowanie), Fazowanie

Typ Z PODWJNYM MOCOWANIEM PYTKIDo cikiego skrawania

Pytki typu PSSN A105A109 Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B027, B049Pytki typu MSSN A106A109 ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070

C015

L1L2

F1

6 6

75

B

H2

H1

75

PSKN

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

PSKNR/L1616H09 a a SNMASNMGSNMMSNGASNGG

0903oo 16 16 100 20 16 20 LLSSN33 LLP23 LLCL13 LLCS106 HKY25R

2020K12 a a 1204oo 20 20 125 25 20 25 LLSSN42 LLP14 LLCL14 LLCS108 HKY30R

2525M12 a a 1204oo 25 25 150 25 25 32 LLSSN42 LLP14 LLCL14 LLCS108 HKY30R

FH LP MP MK

(09,12) (12) (12) (12)

CBNRP MS R/L

(12) (09,12) (09,12) (12)

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

(Uwaga) Praw i lew pytk wieloostrzow stosowa odpowiednio z lew i praw oprawk.

* Moment dokrcenia (N m) : LLCS106=2.2, LLCS108=3.3

Toczenie poprzeczne (planowanie) Typ LL

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Dwignia dociskowa

Wkrt dociskowy Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia i Zgrubna Nierdzewna Klasa dokadnoci G

Pytki typu PSKN A105A109Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B027, B049 CZCI ZAPASOWE M001ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070 INFORMACJE TECHNICZNE N001

C016

91

L1L2

F1

6 6

93

H2 H

1

B

L1L2

F1

66

91

B

H2

H1

93

MTJN

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

MTJNR/L2020K16N a a TNMATNMGTNMMTNGATNGG

1604oo 20 20 125 31 20 25 WPSTN33 CCP33 CCK13 CPT13 MES2 SLCS105 HKY25RHKY40R2525M16N a a 1604oo 25 25 150 31 25 32 WPSTN33 CCP33 CCK13 CPT13 MES2 SLCS105 HKY25RHKY40R2525M22N a a 2204oo 25 25 150 38 25 32 WPSTN43 CCP34 CCK14 CPT14 MES3 SLCS106 HKY30RHKY40R

FH LP MP MK

(16) (16) (16,22) (16)

CBNRP MS R/L

(16) (16,22) (16,22) (16)

PTGN

*2 *2 *1

R L H1 B L1 L2 H2 F1

PTGNR/L1010E11 a a

TNMATNMGTNMMTNGATNGG

1103oo 10 10 70 17 10 12 HLS1 LLCL12S LLCS105 HKY20R

1212F11 a a 1103oo 12 12 80 17 12 16 HLS1 LLCL12S LLCS105 HKY20R

1616H16 a a 1604oo 16 16 100 22 16 20 LLSTN32(LLSTN33)LLP13

(LLP23) HLS1 LLCL13 LLCS106 HKY25R

2020K16 a a 1604oo 20 20 125 22 20 25 LLSTN32(LLSTN33)LLP13

(LLP23) LLCL13 LLCS106 HKY25R

2525M16 a a 1604oo 25 25 150 22 25 32 LLSTN32(LLSTN33)LLP13

(LLP23) LLCL13 LLCS206 HKY25R

2525M22 a a 2204oo 25 25 150 28 25 32 LLSTN42 LLP14 LLCL14 LLCS108 HKY30R

3225P22 a a 2204oo 32 25 170 28 32 32 LLSTN42 LLP14 LLCL14 LLCS108 HKY30R

3232P27 a a 2706oo 32 32 170 35 32 40 LLSTN53 LLP15 LLCL25 LLCS508 HKY30R

FH LP MP MK

(11,16) (16) (16,22,27) (16)

CBNRP MS R/L

(16) (16,22) (11,16,22) (16)

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCHTO

CZE

NIE

PO

WIE

RZC

HN

I ZE

WN

TR

ZNYC

H

TN

* Moment dokrcenia (N m) : SLCS105=7.0, SLCS106=7.0

*1 Moment dokrcenia (N m) : LLCS105=1.5, LLCS106=2.2, LLCS206=2.2, LLCS108=3.3, LLCS508=3.3 PTGNR/L1010E11 PTGNR/L1212F11 Moment dokrcenia (N m) : LLCS105=1.0*2 Z pytkami o gruboci 3.18mm stosowa pytk podporow typu LLSTN33 oraz tulej spryst typu LLP23. Dla pytek o gruboci 3.18mm pytk podporow zamawia oddzielnie.

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe Typ WP

Toczenie powierzchni zewntrznych Typ LL

PYTKI OPRAWKI

a : Standard magazynowy.

(Uwaga) Na fotografiach pytek oznaczenia literowe dotycz geometrii amacza wira, liczby okrelaj dugo boku pytki.

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Koek pytki podporowej

Pytka dociskowa

Pytka do mocowania bocznego Spryna

Wkrt dociskowy Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia i Zgrubna Nierdzewna Klasa dokadnoci G

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Spryna talerzowa

Dwignia dociskowa

Wkrt dociskowy Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia i Zgrubna Nierdzewna Klasa dokadnoci G

Pytki typu MTJN A110A115 Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B028, B029, B049Pytki typu PTGN A110A115 ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070

C017

L1L2

F1

66

91

H2 H1

B

L1L2

F1

830

60

H2

H1

B

91

60

DTGN

*2 *2 *1

R L H1 B L1 L2 H2 F1

DTGNR/L1616H16 a a

TNMATNMGTNMMTNGATNGG

1604oo 16 16 100 25 16 20 LLSTN32 LLP23 DCK2211 DCS2 DC0520T TKY15F

1616H16-T a a 1603oo 16 16 100 25 16 20 LLSTN33 LLP23 DCK2211 DCS2 DC0520T TKY15F

2020K16 a a 1604oo 20 20 125 25 20 25 LLSTN32 LLP23 DCK2211 DCS2 DC0520T TKY15F

2020K16-T a a 1603oo 20 20 125 25 20 25 LLSTN33 LLP23 DCK2211 DCS2 DC0520T TKY15F

2525M16 a a 1604oo 25 25 150 25 25 32 LLSTN32 LLP23 DCK2211 DCS2 DC0520T TKY15F

2525M16-T a a 1603oo 25 25 150 25 25 32 LLSTN33 LLP23 DCK2211 DCS2 DC0520T TKY15F

FH LP MP MK

(16) (16) (16) (16)

CBNRP MS R/L

(16) (16) (16) (16)

MTEN

*

H1 B L1 L2 H2 F1

MTENN2020K16N a TNMATNMGTNMMTNGATNGG

1604oo 20 20 125 34 20 10 WPSTN33 CCP33 CCK13 CPT13 MES2 SLCS105 HKY25RHKY40R2525M22N a 2204oo 25 25 150 44 25 12.5 WPSTN43 CCP34 CCK14 CPT14 MES3 SLCS106 HKY30RHKY40R

FH LP MP MK

(16) (16) (16,22) (16)

CBNRP MS R/L

(16) (16,22) (16,22) (16)

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

*1 Moment dokrcenia (N m) : DC0520T=3.5*2 Z pytkami o gruboci 3.18mm stosowa pytk podporow typu LLSTN33. Dla pytek o gruboci 3.18mm pytk podporow zamawia oddzielnie.

Toczenie powierzchni zewntrznychTyp Z PODWJNYM

MOCOWANIEM PYTKI

* Moment dokrcenia (N m) : SLCS105=7.0, SLCS106=7.0

Toczenie powierzchni zewntrznych, Fazowanie Typ WP

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Pytka dociskowa Spryna

Wkrt dociskowy Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia i Zgrubna Nierdzewna Klasa dokadnoci G

Numer zamwieniowy Dostpno Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Koek pytki podporowej

Pytka dociskowa

Pytka do mocowania bocznego Spryna

Wkrt dociskowy Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia i Zgrubna Nierdzewna Klasa dokadnoci G

Pytki typu DTGN A110A115 ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070Pytki typu MTEN A110A115 CZCI ZAPASOWE M001Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B028, B029, B049 INFORMACJE TECHNICZNE N001

C018

L1L2

F1

66

91

B

H2

H1

L1L2

F1

66

105

B

H2

H1

91

105

PTFN

*2 *2 *1

R L H1 B L1 L2 H2 F1

PTFNR/L1616H16 a a TNMATNMGTNMMTNGATNGG

1604oo 16 16 100 22 16 20 LLSTN32(LLSTN33)LLP13

(LLP23) LLCL13 LLCS106 HKY25R

2020K16 a a 1604oo 20 20 125 22 20 25 LLSTN32(LLSTN33)LLP13

(LLP23) LLCL13 LLCS106 HKY25R

2525M16 a a 1604oo 25 25 150 22 25 32 LLSTN32(LLSTN33)LLP13

(LLP23) LLCL13 LLCS206 HKY25R

2525M22 a a 2204oo 25 25 150 28 25 32 LLSTN42 LLP14 LLCL14 LLCS108 HKY30R

FH LP MP MK

(16) (16) (16,22) (16)

CBNRP MS R/L

(16) (16,22) (16,22) (16)

MTQN

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

MTQNR/L2020K16N a a TNMATNMGTNMMTNGATNGG

1604oo 20 20 125 31 20 25 WPSTN33 CCP33 CCK13 CPT13 MES2 SLCS105 HKY25RHKY40R 2525M22N a a 2204oo 25 25 150 36 25 32 WPSTN43 CCP34 CCK14 CPT14 MES3 SLCS106 HKY30RHKY40R

FH LP MP MK

(16) (16) (16,22) (16)

CBNRP MS R/L

(16) (16,22) (16,22) (16)

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCHTO

CZE

NIE

PO

WIE

RZC

HN

I ZE

WN

TR

ZNYC

H

TNPYTKI OPRAWKI

(Uwaga) Na fotografiach pytek oznaczenia literowe dotycz geometrii amacza wira, liczby okrelaj dugo boku pytki.

(Uwaga) Praw i lew pytk wieloostrzow stosowa odpowiednio z lew i praw oprawk.

*1 Moment dokrcenia (N m) : LLCS106=2.2, LLCS206=2.2, LLCS108=3.3*2 Z pytkami o gruboci 3.18mm stosowa pytk podporow typu LLSTN33 oraz tulej spryst typu LLP23. Dla pytek o gruboci 3.18mm pytk podporow zamawia oddzielnie.

Toczenie poprzeczne (planowanie) Typ LL

(Uwaga) Do planowania praw i lew pytk wieloostrzow stosowa odpowiednio z lew i praw oprawk.

* Moment dokrcenia (N m) : SLCS105=7.0, SLCS106=7.0

Toczenie poprzeczne (planowanie), Toczenie kopiowe Typ WP

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Dwignia dociskowa

Wkrt dociskowy Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia i Zgrubna Nierdzewna Klasa dokadnoci G

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Koek pytki podporowej

Pytka dociskowa

Pytka do mocowania bocznego Spryna

Wkrt dociskowy Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia i Zgrubna Nierdzewna Klasa dokadnoci G

a : Standard magazynowy. s : Na specjalne zamwienie z magazynu w Japonii.

Pytki typu PTFN A110A115 Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B028, B029, B049Pytki typu MTQN A110A115 ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070

C019

L1L2

F1

6

6

93

B

H2

H1

13

13

L1L2

F1

693

B

H2 H1

13

93

93

PVJN FH LP MP MK

(16) (16) (16) (16)

CBNMS R/L

(16) (16) (16) (16)

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

PVJNR/L2020K16 a a VNMGVNGAVNGG

1604oo 20 20 125 32 20 25 PV321PV322PV323

P11S HSP05008C E03 HKY25R

2525M16 a a 1604oo 25 25 150 38 25 32 P11S HSP05008C E03 HKY25R

DVJN

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

DVJNR/L2020K16 s s VNMGVNGAVNGG

1604oo 20 20 125 41 20 25 DCSVN32 LLP13 DCK3113 DCS2 DC0520T TKY15F

2525M16 s s 1604oo 25 25 150 41 25 32 DCSVN32 LLP13 DCK3113 DCS2 DC0520T TKY15F

FH LP MP MK

(16) (16) (16) (16)

CBNMS R/L

(16) (16) (16) (16)

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

VN

* Moment dokrcenia (N m) : HSP05008C=2.5

* Moment dokrcenia (N m) : DC0520T=3.5

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe Typ MP

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe

Typ Z PODWJNYM MOCOWANIEM PYTKI

PYTKI OPRAWKI

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia Nierdzewna Klasa dokadnoci GStandardowa

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Koekustalajcy Wkrt zaciskowy

Piercie ustalajcy Typ klucza

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Pytka dociskowa Spryna

Wkrt dociskowy Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia Nierdzewna Klasa dokadnoci GStandardowa

Pytki typu PVJN A116A118 ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070Pytki typu DVJN A116A118 CZCI ZAPASOWE M001Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B030, B050 INFORMACJE TECHNICZNE N001

C020

L1L2

F1

16

7230

B

H2 H1

L1L2

F1

16

7230

B

H2

H1

16

7230

7230

DVVN

*

H1 B L1 L2 H2 F1

DVVNN2020K16 s VNMAVNMGVNGAVNGG

1604oo 20 20 125 44 20 10 DCSVN32 LLP13 DCK3113 DCS2 DC0520T TKY15F

2525M16 s 1604oo 25 25 150 44 25 12.5 DCSVN32 LLP13 DCK3113 DCS2 DC0520T TKY15F

PVVN

FH LP MP MK

(16) (16) (16) (16)

CBNMS R/L

(16) (16) (16) (16)

FH LP MP MK

(16) (16) (16) (16)

CBNMS R/L

(16) (16) (16) (16)

*

H1 B L1 L2 H2 F1

PVVNN2020K16 a VNMAVNMGVNGAVNGG

1604oo 20 20 125 38 20 10 PV321PV322PV323

P11S HSP05008C E03 HKY25R

2525M16 a 1604oo 25 25 150 38 25 12.5 P11S HSP05008C E03 HKY25R

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCHTO

CZE

NIE

PO

WIE

RZC

HN

I ZE

WN

TR

ZNYC

H

* Moment dokrcenia (N m) : DC0520T=3.5

* Moment dokrcenia (N m) : HSP05008C=2.5

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe

Typ Z PODWJNYM MOCOWANIEM PYTKI

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe

Typ MP

VNPYTKI OPRAWKI

(Uwaga) Na fotografiach pytek oznaczenia literowe dotycz geometrii amacza wira, liczby okrelaj dugo boku pytki.

Numer zamwieniowy Dostpno Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Pytka dociskowa Spryna

Wkrt dociskowy Typ klucza

Numer zamwieniowy Dostpno Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Koek ustalajcy Wkrt zaciskowy

Piercie ustalajcy Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia Nierdzewna Klasa dokadnoci GStandardowa

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia Nierdzewna Klasa dokadnoci GStandardowa

a : Standard magazynowy. s : Na specjalne zamwienie z magazynu w Japonii.

Pytki typu DVVN A116A118 Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B030, B050Pytki typu PVVN A116A118 ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070

C021

11730

L1L2

F1

13

11730

B

H2 H1

7

L1L2

F1

13

11730

B

H2

H1

10

2730

11730

11730

DVPN

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

DVPNR/L2020K16 s s VNMGVNGAVNGG

1604oo 20 20 125 32 20 25 DCSVN32 LLP13 DCK3113 DCS2 DC0520T TKY15F

2525M16 s s 1604oo 25 25 150 32 25 32 DCSVN32 LLP13 DCK3113 DCS2 DC0520T TKY15F

PVPN

FH LP MP MK

(16) (16) (16) (16)

CBNMS R/L

(16) (16) (16) (16)

FH LP MP MK

(16) (16) (16) (16)

CBNMS R/L

(16) (16) (16) (16)

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

PVPNR/L2020K16 a a VNMGVNGAVNGG

1604oo 20 20 125 32 20 25 PV321PV322PV323

P11S HSP05008C E03 HKY25R

2525M16 a a 1604oo 25 25 150 32 25 32 P11S HSP05008C E03 HKY25R

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

* Moment dokrcenia (N m) : DC0520T=3.5

* Moment dokrcenia (N m) : HSP05008C=2.5

Toczenie poprzeczne (planowanie), Toczenie kopiowe

Typ Z PODWJNYM MOCOWANIEM PYTKI

Toczenie poprzeczne (planowanie), Toczenie kopiowe Typ MP

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Pytka dociskowa Spryna

Wkrt dociskowy Typ klucza

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Koek ustalajcy Wkrt zaciskowy

Piercie ustalajcy Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia Nierdzewna Klasa dokadnoci GStandardowa

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia Nierdzewna Klasa dokadnoci GStandardowa

Pytki typu DVPN A116A118 ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070Pytki typu PVPN A116A118 CZCI ZAPASOWE M001Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B030, B050 INFORMACJE TECHNICZNE N001

C022

L1L2

F1

6 6

95

B

H2

H1

L1L2

F1

66

95

B

H2

H1

95

95

DWLN

*2 *1

R L H1 B L1 L2 H2 F1

DWLNR/L1616H06 a a

WNMAWNMG

06T3oo 16 16 100 25 16 20 LLSWN3T3(LLSWN32) LLP23 DCK2211 DCS2 DC0520T TKY15F

2020K06 a a 06T3oo 20 20 125 25 20 25 LLSWN3T3(LLSWN32) LLP23 DCK2211 DCS2 DC0520T TKY15F

2020K06-T a a 0604oo 20 20 125 25 20 25 LLSWN32 LLP23 DCK2211 DCS2 DC0520T TKY15F

2525M06 a a 06T3oo 25 25 150 25 25 32 LLSWN3T3(LLSWN32) LLP23 DCK2211 DCS2 DC0520T TKY15F

2525M06-T a a 0604oo 25 25 150 25 25 32 LLSWN32 LLP23 DCK2211 DCS2 DC0520T TKY15F

2020K08 a a 0804oo 20 20 125 31 20 25 LLSWN42 LLP14 DCK2613 DCS1 DC0621T TKY20F

2525M08 a a 0804oo 25 25 150 31 25 32 LLSWN42 LLP14 DCK2613 DCS1 DC0621T TKY20F

3225P08 a a 0804oo 32 25 170 31 32 32 LLSWN42 LLP14 DCK2613 DCS1 DC0621T TKY20F

FH LP MP MK

(08) (08) (06,08) (08)

CBNRP MS

(08) (08) (06,08)

PWLN

*2 *1

R L H1 B L1 L2 H2 F1

PWLNR/L1616H06 a a

WNMG

06T3oo 16 16 100 22 16 20 LLSWN3T3(LLSWN32) LLP13 LLCL13 LLCS106 HKY25R

2020K06 a a 06T3oo 20 20 125 22 20 25 LLSWN3T3(LLSWN32) LLP13 LLCL13 LLCS106 HKY25R

2525M06 a a 06T3oo 25 25 150 25 25 32 LLSWN3T3(LLSWN32) LLP13 LLCL13 LLCS106 HKY25R

SH MP

(06) (06)

MS

(06)

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCHTO

CZE

NIE

PO

WIE

RZC

HN

I ZE

WN

TR

ZNYC

H

a : Standard magazynowy.

(Uwaga) Na fotografiach pytek oznaczenia literowe dotycz geometrii amacza wira, liczby okrelaj dugo boku pytki.

WN

*1 Moment dokrcenia (N m) : DC0520T=3.5, DC0621T=5.0*2 Z pytkami o gruboci 4.76mm stosowa pytk podporow typu LLSWN32. Dla pytek o gruboci 4.76mm pytk podporow zamawia oddzielnie.

*1 Moment dokrcenia (N m) : LLCS106=2.2*2 Z pytkami o gruboci 4.76mm stosowa pytk podporow typu LLSWN32. Dla pytek o gruboci 4.76mm pytk podporow zamawia oddzielnie.

Toczenie powierzchni zewntrznych,Toczenie poprzeczne (planowanie) Typ LL

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie poprzeczne (planowanie)

Typ Z PODWJNYM MOCOWANIEM PYTKI

PYTKI OPRAWKI

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Pytka dociskowa Spryna

Wkrt dociskowy Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia rednia i Zgrubna NierdzewnaStandardowa

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Dwignia dociskowa

Wkrt dociskowy Typ klucza

Lekka rednia

Nierdzewna

Pytki typu PWLN A119A121 Pytki CBN B031Pytki typu DWLN A119A123 ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070

C023

L1L2

F1

7

7

95

B

H2

H1

8.5

8.5

95

MWLN

R L H1 B L1 L2 H2 F1

MWLNR/L2020K08 a aWNMAWNMG

0804oo 20 20 125 32 20 25 WPSWN43 CCP34 CPT24 CCK13 SLCS105 MES2 HKY40R

2525M08 a a 0804oo 25 25 150 32 25 32 WPSWN43 CCP34 CPT24 CCK13 SLCS105 MES2 HKY40R

3225P08 a a 0804oo 32 25 170 32 32 32 WPSWN43 CCP34 CPT24 CCK13 SLCS105 MES2 HKY40R

FH LP MP MK

(08) (08) (08) (08)

CBNRP MS

(08) (08) (08)

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie poprzeczne (planowanie) Typ WP

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Koek pytki podporowej

Pytka do mocowania bocznego

Pytka dociskowa

Wkrt dociskowy Spryna Typ klucza

Wykaczajca Lekka rednia rednia

rednia rednia i Zgrubna NierdzewnaStandardowa

Pytki typu MWLN A119A123Pytki CBN B031 CZCI ZAPASOWE M001ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070 INFORMACJE TECHNICZNE N001

C024

L1L2

F1

95

B

H2

H195

SCLC

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

SCLCR/L0808D06 a a CCETCCGTCCMWCCMTCCGW

0602oo 8 8 60 8.9 8 10 TS25 TKY08F

1010E06 a a 0602oo 10 10 70 8.9 10 12 TS25 TKY08F

1212F09 a a 09T3oo 12 12 80 13.6 12 16 TS43 TKY15F

1616H12 a a 1204oo 16 16 100 16.7 16 20 TS5 TKY25F

FP FM LP LM

(06,09) (06,09) (06,09) (06,09)

MP MM

(06,09,12) (06,09,12) (06,09,12) (06,09,12)

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCHTO

CZE

NIE

PO

WIE

RZC

HN

I ZE

WN

TR

ZNYC

H

CC

* Moment dokrcenia (N m) : TS25=1.0, TS43=3.5, TS5=7.5

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie poprzeczne (planowanie) Typ SP

PYTKI OPRAWKI

a : Standard magazynowy.

(Uwaga) Na fotografiach pytek oznaczenia literowe dotycz geometrii amacza wira, liczby okrelaj dugo boku pytki.

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Wkrt dociskowy Typ klucza

Pytki typu SCLC A127A132Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B034, B035, B051ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070

Wykaczajca Wykaczajca Lekka Lekka

rednia rednia Pytka paska (bez amacza wira) CBN/PCD

C025

L1L2

F1

93

B

H2

H1

L1

F1

6230

B

H2

H1

93

6230

SDJC

SDNC

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

SDJCR/L1010E07 a aDCETDCGTDCMWDCMTDCGW

0702oo 10 10 70 12 10 12 TS25 TKY08F

1212F11 a a 11T3oo 12 12 80 18 12 16 TS43 TKY15F

1616H11 a a 11T3oo 16 16 100 18 16 20 TS43 TKY15F

2020K11 a 11T3oo 20 20 125 18 20 25 SPSDN32 JSS6 TS406 TKY15R

2525M11 a a 11T3oo 25 25 150 25 25 32 SPSDN32 JSS6 TS406 TKY15R

*

H1 B L1 H2 F1

SDNCN0808D07 aDCETDCGTDCMWDCMTDCGW

0702oo 8 8 60 8 4 TS25 TKY08F

1010E07 a 0702oo 10 10 70 10 5 TS25 TKY08F

1212F11 a 11T3oo 12 12 80 12 6 TS43 TKY15F

1616H11 a 11T3oo 16 16 100 16 8 TS43 TKY15F

2525M11 a 11T3oo 25 25 150 25 12.5 SPSDN32 JSS6 TS406 TKY15R

FP FM LP LM

(07,11) (07,11) (07,11) (07,11)

MP MM

(07,11) (07,11) (07,11) (07,11)

FP FM LP LM

(07,11) (07,11) (07,11) (07,11)

MP MM

(07,11) (07,11) (07,11) (07,11)

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

DC

* Moment dokrcenia (N m) : TS25=1.0, TS43=3.5

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe Typ SP

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe Typ SP

PYTKI OPRAWKI

* Moment dokrcenia (N m) : TS25=1.0, TS43=3.5

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

ruba pytki podporowej

Wkrt dociskowy Typ klucza

Numer zamwieniowy Dostpno Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

ruba pytki podporowej

Wkrt dociskowy Typ klucza

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Pytki typu SDJC A134A138 ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070Pytki typu SDNC A134A138 CZCI ZAPASOWE M001Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B037, B038, B052 INFORMACJE TECHNICZNE N001

Wykaczajca Wykaczajca Lekka Lekka

rednia rednia Pytka paska (bez amacza wira) CBN/PCD

Wykaczajca Wykaczajca Lekka Lekka

rednia rednia Pytka paska (bez amacza wira) CBN/PCD

C026

L1L2

F1

B

H2

H1

L1L3

F1 B

H2

H1

PRGC

PRDC

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

PRGCR/L2525M10 a a

RCMX

1003M0 25 25 150 16.7 25 32 LLSRN103 LLP13 LLCL110 LLCS205 HKY20R

2525M12 a a 1204M0 25 25 150 17.5 25 32 LLSRN123 LLP13 LLCL112 LLCS106 HKY25R

2525M16 a s 1606M0 25 25 150 19.9 25 32 LLSRN164 LLP24 LLCL116 LLCS306 HKY25R

3232P20 a a 2006M0 32 32 170 23.8 32 40 LLSRN204 LLP15 LLCL120 LLCS508 HKY30R

*

H1 B L1 L3 H2 F1

PRDCN2020K10 a

RCMX

1003M0 20 20 125 23 20 10.0 LLSRN103 LLP13 LLCL110 LLCS205 HKY20R

2525M12 a 1204M0 25 25 150 24 25 12.5 LLSRN123 LLP13 LLCL112 LLCS106 HKY25R

3225P12 a 1204M0 32 25 170 24 32 12.5 LLSRN123 LLP13 LLCL112 LLCS106 HKY25R

3225P16 a 1606M0 32 25 170 28 32 12.5 LLSRN164 LLP24 LLCL116 LLCS306 HKY25R

3232P20 a 2006M0 32 32 170 33 32 16.0 LLSRN204 LLP15 LLCL120 LLCS508 HKY30R

(10,12,16,20)

(10,12,16,20)

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCHTO

CZE

NIE

PO

WIE

RZC

HN

I ZE

WN

TR

ZNYC

H

RC

* Moment dokrcenia (N m) : LLCS205=1.5, LLCS106=2.2, LLCS306=2.2, LLCS508=3.3

* Moment dokrcenia (N m) : LLCS205=1.5, LLCS106=2.2, LLCS306=2.2, LLCS508=3.3

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie poprzeczne (planowanie), Toczenie kopiowe Typ LL

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe Typ LL

PYTKI OPRAWKI

a : Standard magazynowy. s : Na specjalne zamwienie z magazynu w Japonii.

(Uwaga) Na fotografiach pytek oznaczenia literowe dotycz geometrii amacza wira, liczby okrelaj dugo boku pytki.

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Dwignia dociskowa

Wkrt dociskowy Typ klucza

Numer zamwieniowy Dostpno Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Dwignia dociskowa

Wkrt dociskowy Typ klucza

rednia

rednia

Pytki typu PRGC A140Pytki typu PRDC A140ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070

C027

L1L2

F1 45

B

H2 H1

L1L3

F1 B

H2

H1

SRGC

SRDC

(06,08)

(06,08)

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

SRGCR/L1616H06 a aRCMT

0602oo 16 16 100 10 16 20 TS25 TKY08F

1616H08 a a 0803oo 16 16 100 14.5 16 22 TS3 TKY08F

*

H1 B L1 L3 H2 F1

SRDCN1616H06 aRCMT

0602oo 16 16 100 12 16 8 TS25 TKY08F

1616H08 a 0803oo 16 16 100 16 16 8 TS3 TKY08F

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

* Moment dokrcenia (N m) : TS25=1.0, TS3=1.0

* Moment dokrcenia (N m) : TS25=1.0, TS3=1.0

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie poprzeczne (planowanie), Toczenie kopiowe Typ SP

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe Typ SP

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym

redniaStandardowa

redniaStandardowa

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Wkrt dociskowy Typ klucza

Numer zamwieniowy Dostpno Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Wkrt dociskowy Typ klucza

Pytki typu SRGC A140Pytki typu SRDC A140 CZCI ZAPASOWE M001ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070 INFORMACJE TECHNICZNE N001

C028

L1L2

F1 B

H2

H1

45

45

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

SSSCR/L1212F09 a a

SCMWSCMT

09T3oo 12 12 80 15.2 12 13 TS43 TKY15F

1616H09 a a 09T3oo 16 16 100 15.2 16 17 TS43 TKY15F

2020K12 a 1204oo 20 20 125 18 20 22 SPSSN42 JSS7 TS53 TKY25R

2525M12 a 1204oo 25 25 150 25 25 27 SPSSN42 JSS7 TS53 TKY25R

SSSC FP FM LP LM

(09) (09) (09) (09)

MP MM

(09,12) (09,12) (09,12) (09,12)

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCHTO

CZE

NIE

PO

WIE

RZC

HN

I ZE

WN

TR

ZNYC

H

SC

* Moment dokrcenia (N m) : TS43=3.5

Toczenie powierzchni zewntrznych, Fazowanie Typ SP

PYTKI OPRAWKI

a : Standard magazynowy.

(Uwaga) Na fotografiach pytek oznaczenia literowe dotycz geometrii amacza wira, liczby okrelaj dugo boku pytki.

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

ruba pytki podporowej

Wkrt dociskowy Typ klucza

Pytki typu SSSC A141, A142ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070

Wykaczajca Wykaczajca Lekka Lekka

rednia rednia rednia Pytka paska (bez amacza wira)Standardowa

C029

L1L2

F1 B

H2

H1

91

91

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

STGCR/L1010E11 a aTCGTTCMWTCMT

1102oo 10 10 70 13.5 10 12 TS25 TKY08F

1212F13 a a 1303oo 12 12 80 17.6 12 16 TS3 TKY08F

1616H16 a a 16T3oo 16 16 100 20.7 16 20 TS43 TKY15F

2020K16 a 16T3oo 20 20 125 22.9 20 25 SPSTN32 JSS6 TS406 TKY15R

STGC FP FM LP LM

(11,16) (11,16) (11,16) (11,16)

MP MM

(11,16) (11,16) (11,16) (11,13)

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

TCToczenie powierzchni zewntrznych Typ SP

PYTKI OPRAWKI

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

* Moment dokrcenia (N m) : TS25=1.0, TS3=1.0, TS43=3.5

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

ruba pytki podporowej

Wkrt dociskowy Typ klucza

Pytki typu STGC A144, A145Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B039, B053 CZCI ZAPASOWE M001ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070 INFORMACJE TECHNICZNE N001

Wykaczajca Wykaczajca Lekka Lekka

rednia rednia Pytka paska (bez amacza wira) CBN/PCD

C030

L1L2

F1 B

H2

H1

93

L1

F1 B

H2

H1

7230

93

7230

SVJC

SVVC

* z x

R L H1 B L1 L2 H2 F1

SVJCR/L1010E11 a a

VCMTVCMW

1103oo 10 10 70 17 10 12 TS25 zTKY08F

1616H16 a a 1604oo 16 16 100 25 16 20 TS43 zTKY15F

2020K16 a a 1604oo 20 20 125 40 20 25 SPSVN32 BCP141 TS44 xTKY15R

2525M16 a a 1604oo 25 25 150 40 25 32 SPSVN32 BCP141 TS44 xTKY15R

* z x

H1 B L1 H2 F1

SVVCN1616H16 aVCMTVCMW

1604oo 16 16 100 16 8 TS43 zTKY15F

2020K16 a 1604oo 20 20 125 20 10 SPSVN32 BCP141 TS44 xTKY15R

2525M16 a 1604oo 25 25 150 25 12.5 SPSVN32 BCP141 TS44 xTKY15R

FP FM LP LM

(11,16) (11,16) (11,16) (11,16)

MP MM

(16) (16) (11,16) (11,16)

FP FM LP LM

(16) (16) (16) (16)

MP MM

(16) (16) (16) (16)

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCHTO

CZE

NIE

PO

WIE

RZC

HN

I ZE

WN

TR

ZNYC

H

VC

* Moment dokrcenia (N m) : TS25=1.0, TS43=3.5, TS44=3.5

* Moment dokrcenia (N m) : TS43=3.5, TS44=3.5

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe Typ SP

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe Typ SP

PYTKI OPRAWKI

a : Standard magazynowy.

(Uwaga) Na fotografiach pytek oznaczenia literowe dotycz geometrii amacza wira, liczby okrelaj dugo boku pytki.

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Wkrt dociskowy Typ klucza

Numer zamwieniowy Dostpno Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Wkrt dociskowy Typ klucza

Pytki typu SVJC A153, A154 Pytki z borazonu (CBN) i diamentu polikrystalicznego (PCD) B042, B055Pytki typu SVVC A153, A154 ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070

Wykaczajca Wykaczajca Lekka Lekka

rednia rednia rednia Pytka paska (bez amacza wira)Standardowa

Wykaczajca Wykaczajca Lekka Lekka

rednia rednia rednia Pytka paska (bez amacza wira)Standardowa

C031

L1L2

F1 B

H2

H1

11730

11730

SVPC

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

SVPCR/L2020K16 a a VCGTVCMTVCMW

1604oo 20 20 125 30 20 25 SPSVN32 BCP141 TS44 TKY15R

2525M16 a a 1604oo 25 25 150 30 25 32 SPSVN32 BCP141 TS44 TKY15R

FP FM LP LM

(16) (16) (16) (16)

MP MM

(16) (16) (16) (16)

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

* Moment dokrcenia (N m) : TS44=3.5

Toczenie poprzeczne (planowanie), Toczenie kopiowe Typ SP

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Pytka podporowa

Tuleja sprysta

Wkrt dociskowy Typ klucza

Pytki typu SVPC A153, A154Pytki CBN B042 CZCI ZAPASOWE M001ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA A070 INFORMACJE TECHNICZNE N001

Wykaczajca Wykaczajca Lekka Lekka

rednia rednia rednia Pytka paska (bez amacza wira)Standardowa

C032

L1L2

F1 B

H2

H1

92302

C033

L1L2

F1 B

H2 H

1

93

77

L1

F1 B

H2

H1

6230

10

93

6230

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

SDJER/L1616H15 a a

DEGX

1504oo 16 16 100 27 16 20 CS451190T TKY20F

2020K15 a a 1504oo 20 20 125 35 20 25 CS451190T TKY20F

2525M15 a a 1504oo 25 25 150 35 25 32 CS451190T TKY20F

*

H1 B L1 H2 F1

SDNEN1616H15 a

DEGX

1504oo 16 16 100 16 8 CS451190T TKY20F

2020K15 a 1504oo 20 20 125 20 10 CS451190T TKY20F

2525M15 a 1504oo 25 25 150 25 12.5 CS451190T TKY20F

SDJE

SDNE

R/L-F R/L

(15) (15)

R/L-F

(15)

R/L-F R/L

(15) (15)

R/L-F

(15)

N HTi10 400 0.050.3 0.23.0MD220 800 0.050.3 0.20.5

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

DE

* Moment dokrcenia (N m) : CS451190T=5.0

* Moment dokrcenia (N m) : CS451190T=5.0

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe Typ AL

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe Typ AL

PYTKI OPRAWKI

(Uwaga) Na fotografiach pytek oznaczenia literowe dotycz geometrii amacza wira, liczby okrelaj dugo boku pytki.

ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Wkrt dociskowy Typ klucza

Numer zamwieniowy Dostpno Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Wkrt dociskowy Typ klucza

Materia przedmiotu obrabianego Gatunek

Prdko skrawania (m/min)

Posuw (mm/obr.)

Gboko skrawania (mm)

Stopy aluminium

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCH [DO ALUMINIUM]

Pytki typu SDJE A139Pytki typu SDNE A139 CZCI ZAPASOWE M001Pytki PCD B052 INFORMACJE TECHNICZNE N001

Wykaczajca rednia

PCD

Wykaczajca rednia

PCD

C034

L1L2

F1 B

H2

H1

91

77

L1L2

F1 B

H2

H1

91

7

7

91

91

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

STGER/L1616H16 a a

TEGX

1603oo 16 16 100 22 16 20 FC400890T TKY10F

2020K16 a a 1603oo 20 20 125 22 20 25 FC400890T TKY10F

2525M16 a a 1603oo 25 25 150 22 25 32 FC400890T TKY10F

*

R L H1 B L1 L2 H2 F1

STFER/L1616H16 a a

TEGX

1603oo 16 16 100 22 16 20 FC400890T TKY10F

2020K16 a a 1603oo 20 20 125 22 20 25 FC400890T TKY10F

2525M16 a a 1603oo 25 25 150 22 25 32 FC400890T TKY10F

STGE

STFE

R/L R/L

(16) (16)

(16)

R/L R/L

(16) (16)

(16)

N HTi10 400 0.050.3 0.23.0MD220 800 0.050.3 0.20.5

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

TE

* Moment dokrcenia (N m) : FC400890T=2.5

(Uwaga) Praw i lew pytk wieloostrzow stosowa odpowiednio z lew i praw oprawk.

* Moment dokrcenia (N m) : FC400890T=2.5

Toczenie powierzchni zewntrznych Typ AL

Toczenie poprzeczne (planowanie) Typ AL

PYTKI OPRAWKI

ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Wkrt dociskowy Typ klucza

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Wkrt dociskowy Typ klucza

Materia przedmiotu obrabianego Gatunek

Prdko skrawania (m/min)

Posuw (mm/obr.)

Gboko skrawania (mm)

Stopy aluminium

Pytki typu STGE A146Pytki typu STFE A146Pytki PCD B053

rednia PCD

PCD

rednia PCD

PCD

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCH [DO ALUMINIUM]

a : Standard magazynowy.

C035

L1

L3

F1

B

H2

H1

93

793

*

R L H1 B L1 L3 H2 F1

SVJDR/L1616H16 a a 1603oo 16 16 100 30 16 20 FC400890T TKY10F

2020K16 a a VDGX 1603oo 20 20 125 30 20 25 FC400890T TKY10F

2525M16 a a 1603oo 25 25 150 30 25 32 FC400890T TKY10F

SVJD R/L

(16)

R/L-F

(16)

N HTi10 400 0.050.3 0.23.0MD220 800 0.050.3 0.20.5

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

VD

* Moment dokrcenia (N m) : FC400890T=2.5

Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe Typ AL

PYTKI OPRAWKI

(Uwaga) Na fotografiach pytek oznaczenia literowe dotycz geometrii amacza wira, liczby okrelaj dugo boku pytki.

ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA

Na rysunku pokazano oprawk w wykonaniu prawym.

Numer zamwieniowyDostpno

Oznaczenie pytkiWymiary (mm)

Wkrt dociskowy Typ klucza

Wykaczajca

PCD

Materia przedmiotu obrabianego Gatunek

Prdko skrawania (m/min)

Posuw (mm/obr.)

Gboko skrawania (mm)

Stopy aluminium

Pytki typu SVJD A155 CZCI ZAPASOWE M001Pytki PCD B055 INFORMACJE TECHNICZNE N001

C036

L1

L3

D1 B

H2 H1

L5L2

D1

D4

12

156

D1

d2 l1

0.5C

d1

H

l2

12 0 10'

0.3

0

0.

3

L5L2

D1

D412

6

D1 H1 B H2 L1 L3

TLHR TLHR2020K5 TLHR2020K5 a RTG05A 5 20 20 20 125 16 2020K6 2020K6 a 06A 6 20 20 20 125 16 2525M7 2525M7 a 07A 7 25 25 25 150 20 3225P10 54P10 a 10A 10 32 25 32 170 25

UTi20T HTi10 D1 L2 D4 L5RTG05A a a 5 7.5 2.5 3.5

06A a a 6 7.5 3.5 3.507A a 7 11 3.5 508A a a 8 11 4.5 510A a a 10 14 5.5 6.5

H d1 d2 l1 l25 4 2.5 1.9 1.85 3.2 1.56 4 3.5 2.9 2.35 3.7 2.57 6 3.5 2.5 2.75 4.3 2.18 6 4.5 3.5 3.25 4.8 3.1

10 7.5 5.5 4.2 4.15 5.9 3.812 7.5 7.5 6.2 5.15 6.9 5.8

CBNMB825 D1 L2 D4 L5

RTG05A s 5 7.5 2.5 3.506A s 6 7.5 3.5 3.507A s 7 11 3.5 508A s 8 11 4.5 510A s 10 14 5.5 6.5

TOC

ZEN

IE P

OW

IER

ZCH

NI

ZEW

NT

RZN

YCH

NARZDZIA DO TOCZENIA POWIERZCHNI ZEWNTRZNYCH

Wykonujc oprawk specjaln obrobi gniazdo pod pytk zgodnie z rysunkiem.

OPRAWKA TL

PYTKI

OPRAWKA

()

Kt

st

yczn

ej

POOENIE GNIAZDA PYTKI

Geometria Zmieniony numer zamwieniowyPoprzedni numer zamwieniowy Dostpno

Oznaczenie pytki

Wymiary (mm)

(Toczenie powierzchni zewntrznych, Toczenie kopiowe)

Numer zamwieniowy

Dostpno Wymiary (mm)Wglik spiekany

Wymiary gniazda pytki rednica pytki D1Wymiary (mm)

rednica stoka

Pytki typu TLHR A161Pytki CBN B043CZCI ZAPASOWE M001INFORMACJE TECHNICZNE N001

Numer zamwieniowy

Dostpno Wymiary (mm)

PYTKI (CBN)

a : Standard magazynowy. s : Na specjalne zamwienie z magazynu w Japonii.

C037

Notatki