of 17/17
Okrugli stol: Psihologijsko testiranje u medicini rada: normativi rada, čuvanje i arhiviranje testova

Čuvanje i arhiviranje testova :

 • View
  70

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Okrugli stol: Psihologijsko testiranje u medicini rada : normativi rada , čuvanje i arhiviranje testova. Čuvanje i arhiviranje testova :. Kako i k oliko dugo čuvati testove ? “bumerang tema”  konačno uklanjanja nedoumica u ovome segmentu psihološke djelatnosti Pretpostavke: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Čuvanje i arhiviranje testova :

 • Okrugli stol: Psihologijsko testiranje u medicini rada: normativi rada, uvanje i arhiviranje testova

 • uvanje i arhiviranje testova:

  Kako i koliko dugo uvati testove?bumerang tema konano uklanjanja nedoumica u ovome segmentu psiholoke djelatnostiPretpostavke: Postoji jasno definirana zakonska regulativa (Zakoni i pravilnici koji nas obavezuju?)Pronai relevantne zakone, pravilnike, uredbe (NN, bez angamana prav.slube)U suprotnom, pronai referentne toke, kreirati prijedlog i poslati Komori na usvajanje

 • uvanje testova pregled Narodnih novinaKljune rijei: brojne kombinacije...

 • UREDBA O OPSEGU I SADRAJU MEDICINSKE DOKUMENTACIJE (NN 94/99):(...)utvruje se opseg i sadraj medicinske dokumentacije koju je izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zatite (...) duan prethodno pripremiti i sa svojim nalazom i miljenjem dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje radi vjetaenja ...U okviru medicinske dokumentacije lijenik je duan (za odr.zdr.stanja) dostaviti i nalaze psiholoke obrade.

  uvanje testova pregled Narodnih novina rezultati

 • U Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima, lanaku 3.pie:Arhivsko su gradivo zapisi ili dokumenti koji su nastali djelovanjem pravnih ili fizikih osoba u obavljanju njihove djelatnosti, a od trajnog su znaenja za kulturu, povijest i druge znanosti, bez obzira na mjesto i vrijeme njihova nastanka, neovisno o obliku i tvarnom nosau na kojem su sauvani.Zapisi ili dokumenti poglavito su spisi, isprave, pomone uredske i poslovne knjige,(...), datoteke, ...Javnim arhivskim ili registraturnim gradivom smatra se gradivo nastalo djelovanjem i radom tijela dravne vlasti, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, javnih ustanova i javnih poduzea, trgovakih drutava koja su nastala iz bivih javnih poduzea, javnih biljenika i drugih osoba koje obavljaju javnu slubu ili imaju javne ovlasti (dalje: stvaratelji javnoga arhivskog i registraturnog gradiva).Relevantno?

  uvanje testova pregled Narodnih novina rezultati

 • Meutim, neslubeno smo dobili naputak iz Komore da testove trebamo uvati 10 godina, jer se tako nalazi u Zakonu o arhivskoj grai?Samo na jednome mjestu u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima, navodi se vremenski rok od 10 godina, a taj nema nikakve veze s nama: Privatna i druga poduzea, i ustanove, nastala pretvorbom, koja su do pretvorbe bila drutveno, odnosno dravno vlasnitvo, mogu arhivsko gradivo to su ga preuzela pretvorbom, a potrebno im je u obavljanju njihove osnovne zadae, zadrati najdulje deset godina nakon isteka kalendarske godine u kojoj je izvrena pretvorba.

  Relevantno?

  uvanje testova pregled Narodnih novina rezultati

 • PRAVILNIK O ZATITI I UVANJU ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA IZVAN ARHIVA:

  Arhivskim gradivom smatraju se svi zapisi i dokumenti, slubene i poslovne evidencije i dokumentacija koji su nastali, prikupljeni ili se koriste u radu pravnih ili fizikih osoba, bez obzira na oblik, vrstu, izvor i nain stjecanja.lanak 17.: Sva pitanja organizacije, obrade, odlaganja i uvanja, odabiranja i izluivanja arhivskog gradiva imatelji ureuju svojim pravilnikom o zatiti i obradi arhivskoga gradiva.

  Vremenskog roka nema!Relevantno?

  uvanje testova pregled Narodnih novina rezultati

 • Preporuke/ obaveze o vremenskom razdoblju uvanja testova nema niti u naim - psiholokim Pravilnicima/propisima/zakonu:

  Pravilniku o psihodijagnostikim sredstvimaStandardima psihologijskog testiranjaZakonu o psiholokoj djelatnosti,l. 24: Psiholog s privatnom psiholokom praksom i poslodavac psihologa u radnom odnosu na temelju Ugovora o radu duni su osigurati odgovarajue uvjete pohrane i zatite psihodijagnostikih sredstava, dokumenata i podataka koji su profesionalna tajna, utvrene propisima Komore.

  Vremenskog roka nema!Relevantno?

  uvanje testova pregled Narodnih novina rezultati

 • Komentar Sekcije psihologa u medicini rada Podrunica Rijeka:Obzirom na vremensko razdoblje uvanja testova, predlae se da se testovi uvaju minimalno 6 mjeseci, a po potrebi psihologa moe i due, na primjer, u sluaju ogranienja ili ako je izvanredni pregled. Obrazloenje pogledati na www.psihometar.infoKomentar Kolegice P:to uvanje testova zbilja treba skratiti! 10 godina je definitivno predugo. ako uzmemo da je poanta uvanja testova potvrivanje naih nalaza u sluaju albi, kontrola i sl. mislim da su 2 godine dovoljno! a ako doe kakva kontrola nakon toga, trebao bi biti dovoljan uvid u karton pacijenta.Komentar Kolegice N: Uputila sam Komori pitanje o tome koliko dugo moramo uvati iskoritene testove odgovoreno mi je 10 godina prema Zakonu o arhivskoj grai. Savjetovano mi je da kao sekcija uputimo molbu Upravnom odboru HPK kako bi se taj rok eventualno skratio.

  uvanje testova komentari i prijedlozi na www.psihometar.info:

 • Komentar Kolegice S:Rok uvanja od 10 godina je definitivno predug. (...) Iako mi je rok od 2 godine drai miljenja sam da su 4 godine primjerenije jer bi to odgovaralo onom duem vremenskom razmaku izmeu periodikih pregleda.

  Komentar Kolegice N-2:Ja sam za to da se testovi vozaa uvaju 6 mj, oruja i zatitara uvaju 2 godine, a periodini, prethodni pr i ostalo 2-4 godine, kad dolaze ponovno na pregled. Ustvari, ja bih najradije da se sve uva samo 6 mj.

  Komentar Kolegice M:Moj glas za dvije godine uvanja testova.

  Komentar Kolegice V:Iako mi se najvie svia rok od 6 mjeseci, moda je prikladnije 2 godine.uvanje testova komentari i prijedlozi na www.psihometar.info:

 • uvanje testova glasovanje?6 mjeseci2 godine4 godine

 • Molimo i dalje komentirajte i predlaite na:

 • Normativi radaZamolba koja je pokrenula raspravu:...ustanova u kojoj radimo je jedina ustanova u Zagrebu u dravnom vlasnitvu koje se bavi medicinom rada. U zadnje vrijeme u naoj ustanovismo suoeni sizuzetnim porastom posla.Kao psiholozi obraujemo pacijente iz 8 ambulanti medicine rada, te povremeno radimo dijagnostike preglede za psihijatriju. Dnevno se broj pacijenata zna popeti ido45, a nikad nije ispod 25. Moramo napomenuti da zbog raznolike patologije pregledi traju dulje negoprije.Kakouz na uski struni dio moramo obavljati i nizadministrativnih poslova (od kojih je dijelom propisala i Komora), molimo Vae miljenje o normativima psihologa u medicini rada za osmosatno radno vrijeme.

 • Normativi rada - Komentari:Komentar kolegice S:(...) u Domovima zdravlja,davnih osamdesetih: (...)izvrena je podjela na male,srednje i velike testove i prema tome su izraunati bodovi i normativiTada se i pojavila potreba za grupnim testiranjem te su bodovi za primjenu npr. PNT-a, prepolovljeni za rad u grupi i tako je bilo omogueno psihologu na medicina rada da obradi velik broj ispitanika dnevno (tada su ljudi bili zaposleni u tvornicama!).Dakle,sve ve postoji u Plavoj knjizi i samo treba primjeniti

 • Normativi rada - Komentari:Komentar kolege Z:Normativ rada ograniiti na maksimalno 15 ljudi dnevno (za radno vrijeme od 8 sati po 1 psihologu u medicini rada), tako da psiholog stigne raditi i ostale poslove kao to su voenje administracije, i sl. Sve iznad broja 15 klijenata po danu tretirati kao prekovremeni rad.Psiholog u medicini rada ne moe i ne smije biti tamparija potvrda i uvjerenja.Komentar kolegice P:meni se to (ogr. na15 ljudi) ini ko pretjerano ogranienje jer ipak se veina testiranja radi grupno. Po mojim iskustvima, ako radim 8 h samo medicinu rada: 20 pacijenata optimalno optereti, a 25 je neki maksimum iznad kojeg pada kvaliteta rada. naravno, teko je govoriti o striktnim brojkama jer ponekad tri pacijenta opterete ko 15 drugih.

 • Normativi rada - Komentari:Komentar kolegice M:...apsolutno podravam normative u medicini rada i sada sa svojih ve bivih pozicija : S pozicije zaposlenika : mogunost izrabljivanjaS pozicije suradnje iz privatne prakse: s oko 15 pacijenata dnevno moe se preivjeti uz vaee cjenike, a ako ih je vie () specijalistima (nekima) smeta to se puno zarauje, te je to znao biti osnov za ucjenivake pozicije

 • Normativi iz Plave knjige: http://hr.wikisource.org/wiki/Plava_knjiga/1._poglavljevrijemebodovi

  *****************