Click here to load reader

Metrijske karakteristike testova

 • View
  258

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Metrijske karakteristike testova

 • STATISTIKE I METRIJSKE

  KARAKTERISTIKE

  MOTORIKIH MERNIH

  INSTRUMENATA

 • Pred istraivae se prilikom definisanja uzorka,

  odnosno baterije motorikih testova, uvek

  postavljaju osnovna pitanja:

  koju motoriku sposobnost odgovarajui

  motoriki merni instrument meri?, ili

  kojim mernim instrumentom treba da se meri

  (proceni) analizirana motorika sposobnost ?

 • Uobiajeno je miljenje da odreeni merni

  instrument meri jednu motoriku sposobnost.

  Na prvi pogled radi se o jednodimenzionalnosti,

  odnosno osobini da se estice motorikog testa

  ponaaju homogeno.

  Ova osobina je neophodna za dobre motorike

  testove, ali praktino nema ni jednog motorikog

  testa koji moe da meri samo jednu motoriku

  sposobnost.

 • Kada se definie bilo koji model motorikih

  merenja, moramo biti svesni da u reakcijama na

  svaki zadatak u motorikom testu, uestvuje ne

  samo vie motorikih sposobnosti, nego i

  kompletna linost, odnosno vie antropolokih

  dimenzija ispitanika.

  Efikasnost realizacije motorikog testa je u

  sposobnosti da se razliite dimenzije iskoriste u

  jednom pravcu i smeru, da se istakne ona koja

  treba da dominira, a da se akcija i intenzitet

  remeteih dimenzija to vie redukuje, pa, ako je

  mogue, i iskljui.

 • Prema tome, ne postoje "isti" motoriki merni

  instrumenti, ali se dobrom konstrukcijom i

  standardizacijom uslova njihovih primena tei

  dobiti "to istiji" merni instrumenti.

  Drugim reima, potrebno je imati u vidu da svaki

  motoriki merni instrument meri razne dimenzije

  ispitanika u raznim proporcijama, ali znaajno

  najvei deo treba da je odgovarajua motorika

  sposobnost ili vetina, i to homogeno u vie

  ponavljanja.

 • Motoriki testovi sa dobrim metrijskim

  karakteristikama sastoje se od delova, odnosno

  estica testa, koji se u psihometriji nazivaju

  ajtemi (stavke). Takvi testovi se nazivaju

  kompozitni testovi sa odgovarajuim brojem

  estica.

  To su, u stvari, motoriki zadaci koji mogu biti

  veoma slini ili identini, i koji se izvode dva ili

  vie puta uzastopce, sa pauzom dovoljnom da se

  organizam ispitanika odmori od prethodnog

  izvoenja.

 • Najee su to replikacije (ponavljanje) istog

  motorikog zadatka, pa je uobiajen naziv u praksi

  ponavljanje izvoenja istog motorikog zadatka,

  a u kineziometriji estica testa.

  U kineziometriji obino se primenjuju motoriki

  testovi sa 3-6 estica, to zavisi od uea veliine i

  trajanja energetske ili informatike komponente u

  izvoenju odgovarajuih motorikih zadataka.

  Izmeu ponavljanja potrebna je odgovarajua

  pauza, kako bi se organizam oporavio od

  prethodnog izvoenja.

 • Metrijske karakteristike su kvantitativne

  vrednosti dobijenih parametara ili statistika u

  konkretnim testovnim situacijama u nekom

  istraivanju, i to na ispitanicima sa odreenim

  karakteristikama.

  Zbog toga je neophodno da se pre svakog

  istraivanja formira uzorak mernih instrumenata

  sa dobrim metrijskim karakteristikama (na

  osnovu nekih ranijih rezultata), a u samom

  istraivanju treba obavezno proveravati njihove

  metrijske karakteristike.

 • Valjanost (validnost) je najvanija karakteristika

  bilo kog mernog, pa tako i motorikog mernog

  instrumenta. Obino se definie kao osobina

  mernog instrumenta da meri upravo onu motoriku

  sposobnost koju treba da meri.

  Motoriki merni instrument moe da ima veoma

  dobre ostale metrijske karakteristike, ali bez

  informacije o validnosti tog instrumenta nije

  mogue doneti sud o njegovoj stvarnoj korisnosti

  za konkretno istraivanje. Ako odgovarajui

  instrument nije validan, onda niti rezultati

  istraivanja nisu validni.

 • Valjanost rezultata u celokupnom testu mora da

  se definie na osnovu eksternih metrijskih

  karakteristika (logika, faktorska i pragmatika

  valjanost).

  Kada se u nekom istraivanju utvrde metrijske

  karakteristike motorikih testova, to nisu

  njihove trajne karakteristike. One se odnose na

  konkretno istraivanje i na uzorak koji je

  obuhvaen njime.

 • Veoma korisne informacije, naroito za praksu,

  pruaju tzv. statistike karakteristike

  motorikog testa, odnosno njegovih estica.

  One daju informacije o merama centralne

  tendencije i merama varijabilnosti, kao i o

  distribuciji rezultata merenja u odgovarajuem

  testu.

  Na taj nain se odreuje osetljivost

  (diskriminativnost), badarenosti i primerenost

  motorikog testa.

 • STATISTIKE KARAKTERISTIKE

  MOTORIKIH MERNIH

  INSTRUMENATA

 • Statistike karakteristike motorikih mernih

  instrumenata dobijaju se izraunavanjem osnovnih

  centralnih i disperzionih statistika ili parametara

  funkcija distribucija rezultata merenja pomou

  konkretnog motorikog mernog instrumenta.

  Najee karakteristike se odnose na osetljivost

  (diskriminativnost), badarenost, asimetrinost,

  varijabilnost (homogenost) svih rezultata

  merenja (varijabli), odnosno u prenosnom smislu

  to su karakteristike motorikih mernih

  instrumenata.

 • Osetljivost (diskriminativnost) je takva

  karakteristika motorikog mernog

  instrumenta koja predstavlja mogunost

  razlikovanja ispitanika na osnovu njihovih

  rezultata dobijenih pomou tog mernog

  instrumenta.

  Procena osetljivosti mernog instrumenta ili

  njegovih estica, vri se na osnovu

  varijabiliteta rezultata merenja ispitanika,

  odnosno standardnom devijacijom.

 • Standardna devijacija kod dobrog motorikog

  testa treba da iznosi oko 1/3 aritmetike sredine

  tih rezultata merenja odgovarajueg uzorka

  ispitanika. Moe se proceniti i koeficijentom

  varijacije (AS/SD * 100), kada se u procentima

  izraava varijabilnost.

  Na osnovu toga se moe zakljuiti da je vano

  da se odrede i neke statistike karakteristike

  rezultata primene motorikih instrumenata,

  pored njihovih metrijskih karakteristika.

 • Statistike karakteristike mernih instrumenata,

  odnosno odgovarajuih varijabli (aritmetika

  sredina, standardna devijacija, minimalni i

  maksimalni rezultat merenja), su osnovni podaci

  za bilo kakvu analizu rezultata kineziolokih

  istraivanja.

  Neophodne su za komparaciju izmeu ispitanika,

  ili unutar uzorka ispitanika ili izmeu nekih

  drugih uzoraka ispitanika.

 • Primerenosti zadatka po teini odgovarajuem

  uzorku ispitanika, odreuje se na osnovu

  odstupanja uoene distribucije od teoretske

  normalne distribucije, poto se smatra da veina

  distribucija rezultata motorikih testiranja

  hipotetski znaajno ne odstupa u populaciji od

  normalne distribucije. To ne znai da ti rezultati

  zaista imaju normalnu distribuciju.

  Asimetrinost dobijene distribucije pokazuje da li

  je motoriki zadatak odvie lak ili preteak za neki

  uzorak ispitanika.

 • Kada je motoriki zadatak u nekom motorikom testu

  previe lak, distribucija rezultata je negativno asimetrina,

  tj. aritmetika sredina i mod, pa i medijana, nalaze se u

  zoni kvalitativno veih rezultata, a distribucija je

  razvuena prema manjim vrednostima. Za preteke

  motorike zadatke vai obratno.

  TEKO LAKO

 • Homogenosti rezultata ispitanika u izvoenju

  motorikog testa moe se analizirati na osnovu

  zaobljenosti vrha krivulje distribucije rezultata,

  koja se naziva kurtosis.

  Izraena izduenost (leptokurinost) krivulje

  ukazuje na veu homogenost ispitanika, odnosno

  na smanjenu diskriminativnost motorikog testa.

  Dok izraena spljotenost krivulje(platikurtinost)

  ukazuje na poveanu heterogenost, odnosno veu

  diskriminaivnost motorikog testa.

 • Badarenost (graduiranost) je karakteristika

  nekog motorikog mernog instrumenta na

  osnovu koje se uoava mogunost utvrivanja

  kvantitativne vrednosti individualnog rezultata

  merenja pomou tog instrumenta.

  Badarenost motorikog mernog instrumenta

  je direktno povezana sa njegovom

  osetljivou.

 • Ako neki motoriki merni instrument nije

  dovoljno osetljiv, tj. ako se ne mogu dovoljno

  razlikovati postignuti rezultati u nekoj grupi

  ispitanika, potrebno ga je badariti tako da se

  npr. umanje merne jedinice ili da se povea broj

  ponavljanja motorikog zadatka u testu (broj

  estica).

  Tako npr. kod motorikog testa za procenu

  eksplozivne snage skok udalj iz mesta moe

  se rezultat izraziti u dm, cm ili mm.

 • Razliita badarenost dae razliitu osetljivost

  testa. Ako se zadri badarenost u cm,

  poveanjem broja skokova, to se, takoe, moe

  smatrati kao jedinica badarenosti, moe se

  poboljati osetljivost.

  Na isti nain moe se promeniti badarenost u

  testovima za procenu repetitivne snage.

  Mogunost izvoenja pokreta u motorikom

  zadatku nekog motorikog testa meri se,

  najee, frekvencijama.

 • esto su takvi testovi slabo badareni, naroito u

  nekoj selekcionisanoj grupi ispitanika.

  Poveanjem broja ponavljanja motorikog

  zadatka, menja se badarenost, a time se

  poboljava osetljivost motorikog testa.

  Ostale mogunosti su da se rezultati koji se

  izraavaju vremenskim jedinicama izraavaju u

  umanjenim jedinicama.

  Npr. motoriki zadatak umesto u sekundama (s)

  meri se u desetinkama sekunde (0.1 s) i slino.

 • INTERNE METRIJSKE

  KARAKTERISTIKE

  MOTORIKIH TESTOVA

 • Korienja kompozitnih motorikih mernih

  instrumenata, najee motorikih testova koji

  sadre nekoliko estica (ponavljanja), ukazuje na

  to da je osnovni problem u odreivanju internih

  metrijskih karakteristika mernog instrumenta u

  celini, kao i estica od kojih je takav merni

  instrument sainjen.

  Pored toga, problem je kako obraunati ukupan

  rezultat u testu na osnovu rezultata u esticama,

  sa ciljem da se postigne tanost merenja, ali i

  diskriminativnost ispitanika na tom testu.

 • Problem odreivanja internih metrijskih

  karakteristika motorikih testova svodi se na

  odreivanje reprezentativnosti, pouzdanosti,

  homogenosti i valjanosti estica, te na

  odreivanje reprezentativnosti, pouzdanosti i

  homogenosti ukupnog rezultata u motorikom

  testu.

 • Reprezentativnost nekog kompozitnog

  motorikog mernog instrumenta je karakteristika

  koja se odnosi na koliinu informacija koja se

  moe dobiti sa odreenim brojem estica merenja

  u odnosu na konani broj estica merenja.

  Ondosi se na problem odreivanja optimalnog

  broja estica merenja (ponavljanja zadatka).

  Odreuje se na osnovu koeficijenta MSA

  (Measure of Sampling Adequncy), koji ima

  vrednost od 0 -1: preko 0,90 odlina, od 0,80-

  0,90 vrlo dobra i 0,70 0,80 dobra

  reprezentativnost.

 • Poto se primena motorikih mernih

  instrumenata, koji ne moraju uvek da budu

  motoriki testovi, nego i razna ocenjivanja

  kineziolokih aktivnosti, moe vriti od strane

  vie merilaca ili ocenjivaa, potrebno je

  odreivati i objektivnost motorikih mernih

  instrumenata, odnosno bolje reeno

  objektivnost merne situacije ili objektivnost

  ocenjivanja.

 • Objektivnost nekog motorikog mernog

  instrumenta je karakteristika koja se moe

  definisati kao nezavisnost merenja od merilaca.

  Merni postupak je objektivan samo u sluaju

  kada razliiti merioci, ispitujui jednim istim

  motorikim testom, ili ocenjivanjem neke

  motorike aktivnosti iste ispitanike, dolaze do

  jednakih, ili veoma slinih, rezultata.

  Objektivnost e se poboljati velikim delom ako

  se merioci pridravaju propisanih standardnih

  uslova i kriterija za merni postupak.

 • Objektivnost se definie izraunavanjem

  koeficijenta korelacije izmeu rezultata

  merilaca koji su bili na isti nain instruisani i

  koji su vrili merenja istim motorikim

  mernim instrumentom na istom uzorku

  ispitanika, u istim, ili veoma slinim uslovima.

  Smatra se da takva korelacija treba da je

  najmanje 0,90 - 0,95 da bi se neki motoriki

  merni instrument smatrao objektivnim.

 • Pouzdanost (relijabilnost) nekog motorikog

  mernog instrumenta je metrijska karakteristika

  koja pokazuje koliko taj instrument tano meri

  sopstveni predmet merenja, odnosno

  odgovarajuu motoriku sposobnost.

  Mere pouzdanosti su koeficijenti pouzdanosti

  (relijabilnosti) ija se vrednost kree od 0.00

  (odsustvo bilo kakve pouzdanosti) do 1.00

  (idealno pouzdan test.

  Ako taj koeficijent iznosi najmanje 0.90, smatra

  se da analizirani motoriki test ili njegove estice

  imaju dobru pouzdanost.

 • Najpopularniji, mada i ne najtaniji, nain

  odreivanja koeficijenta pouzdanosti

  kompozitnog motorikog testa je na osnovu

  Cronbach-ovog -koeficijenta za odreivanje

  mere pouzdanosti motorikog testa pod

  hipotezom da sve estice podjenako uestvuju

  u odreivanju glavnog predmeta merenja.

 • NAIN ODREIVANJA REZULTATA

  MERENJA KOMPOZITNIM

  MOTORIKIM MERNIM INSTRUMENTOM

  Prilikom korienja kompozitnih motorikih

  testova namee se kljuno pitanje: koji rezultat

  merenja, odnosno koju esticu treba uzeti kao

  konani rezultat merenja.

  Ako je korien kompozitni motoriki test od tri

  estice, potrebno je registrovati sva tri pokuaja,

  odnosno sve tri estice.

 • Mogunosti za dalje korienje tih informacija su

  sledee:

  1) u svakom testu uzeti u obzir samo prvo od tri

  izvoenja (prva estica);

  2) kvalitativno najbolji rezultat od tri izvoenja

  (najbolja estica);

  3) aritmetika sredina tri estice (to je lake za

  shvatanje prirode izvoenja testa, ali su

  potrebna dodatna izraunavanja), odnosno

  sumacija rezultata sva tri izvoenja (zbir tri

  estice - to olakava celokupno statistiko

  izraunavanje a ne menja nita u odnosu

  izvoenja testa);

 • 4) faktorski skorovi prve glavne komponente

  matrice interkorelacija rezulata u sva tri

  izvoenja jednog testa.

  U praksi je odomaeno da se primenjuje

  motoriki test samo sa jednom esticom, to je

  za naunoistraivaki rad najgore reenje.

  Drugi odomaen nain je da se primenjuje

  motoriki test sa tri estice, ali se uzima u

  obzir najbolja estica, to je ve neto bolje

  reenje.

 • Analize su pokazale da se najvie i najbolje

  informacije dobijaju kada se uzimaju u obzir sve

  estice, a rezultat ispitanika je njegov faktorski

  skor prve glavne komponente matrice

  interkorelacija rezultata u svim izvoenjima

  odgovarajueg testa.

  Sledei kvalitetan nain za uzimanje poetnog

  rezultata za naunoistraivaku analizu je

  sumacija svih estica svakog pojedinog

  ispitanika.

 • Trei nain se bazira na kvalitetno najboljem

  rezultatu od svih pokuaja (estica). Pri tome

  treba voditi rauna o prirodi maksimalnog

  rezultata (npr. testovi za procenu brzine imaju

  inverznu skalu merenja (manje vreme bolji

  rezultat, i obratno), dok testovi za procenu

  snage imaju direktnu relaciju na

  odgovarajuoj mernoj skali, odnosno vie kg,

  vie frekvencija bolji rezultat.

 • etvrti nain je da se uzima u obzir samo jedno,

  odnosno prvo izvoenja motorikog testa.

  Naravno, pri takvom registrovanju rezultata

  merenja odgovarajue motorike sposobnosti

  gubi se najvie informacija o stvarnom

  potencijalu ispitanika.

  Zbog toga treba izbegavati primenu motorikih

  testova samo sa jednim izvoenjem.

 • U pedagokoj i sportskoj praksi, u sluaju

  primene motorikog testa samo sa jednim

  pokuajem koji e se registrovati kao rezultat,

  preporuuje se jednostavno reenje: pre

  registracije izvoenja testa, ispitanici treba da

  budu zagrejani i da izvedu dva-tri probna

  pokuaja (bez registrovanja rezultata), a onda

  samo jedno izvoenje, pri emu se rezultat

  upisuje u odgovarajui lini karton.

  Radi se o jednom izvoenju motorikog testa ali

  sa prethodnim probnim pokuajima (koji se ne

  registruju).

 • Da bi imali to korisniju evaluaciju motorikim

  merenjima (testiranjima), potrebno je razmotriti

  sledea pitanja:

  Da li merenje zaista meri ono to treba da meri ?

  (validnost)

  Da li je merenje uvek konzistentno, tano ?

  (pouzdanost)

  Da li merenje daje veoma sline rezultate i kada

  ga sprovodi neka druga osoba?

  (objektivnost)

 • Da li je merenje korektno i jednostavno za

  sprovoenje i ocenjivanje (administriranje)?

  Da li se moe sprovesti od strane samog

  ispitanika ili partnera, ili merenje mora potpuno

  sprovesti ispitiva (nastavnik, trener).

  Da li je dostupan merni instrumentarij za

  merenje?

  (primenljivost - izvodljivost)

 • Da li se rezultati mogu koristiti za valjane

  teorijske i obrazovne svrhe, za planiranje

  programa vebanja ili izvetaj o razvoju

  (napredovanju) dece i omladine, status

  odraslih i sportista i sl.?

  (korisnost)