Ctu 555 Chapter 1 presentation

 • View
  41

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

asdasd

Text of Ctu 555 Chapter 1 presentation

 • NAMA:Mohammad Danial Bin. Azhar 2014274286Harris bin Mohamed Effendi 2014680456SejarahMALAYSIAdalam konteksHUBUNGAN ETNIK

 • UNITISI KANDUNGAN1.0Pengenalan-Konsep masyarakat & budaya di Malaysia1.1Konsep Masyarakat-Definisi-Ciri-ciri-Stratifikasi sosial: kelas/sosial/kastaPerspektif Barat & Islam1.2Konsep Budaya-Definisi-Pembahagian budaya-Ciri-ciri-Perspektif Barat & Islam

 • KONSEP MASYARAKAT DAN BUDAYA

 • PENGENALAN:KONSEP MASYARAKAT DAN BUDAYA DI MALAYSIAMalaysia merupakan sebuah negara majmuk.Dihormati oleh negara-negara lain.Antara ciri-ciri masyarakat majmuk menurut J.S Furnivall dalam bukunya bertajuk Colonial Policy and Practice.Masyarakat bercampur antara satu sama lain tetapi tidak bersatu.Hidup berdekatan tetapi tidak terpisah dalam sistem politik yang sama.Mempunyai kebudayaan, agama, bahasa, idea dan kaedah sendiri.

 • Malaysia mempunyai pelbagai suku kaum selain daripada tiga komuniti etnik terbesar: melayu, cina dan india.Serani dan Orang Asli (Semenanjung)Bajau, Kadazan dan Murut (Sabah)Kedayan, Melanau dan Iban (Sarawak)Masyarakat Malaysia telah bersepekat dalam menerima kontrak sosial bagi menjaga hubungan etnik di dalam negara.Hak pendidikan, agama dan kepercayaan.

 • seraniorang aslibajaukadazanmurutkedayanmelanauiban

 • PENGENALAN:STATISTIK ETNIK DAN AGAMA DI MALAYSIA

 • PENGENALAN:ISTILAH

 • Kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu (Kamus Dewan).Masyarakat ialah kumpulan individu yang mempunyai hubungan yang sangat lama seperti hubungan keluarga, pekerjaan, tempat tinggal dan sebagainya.Setiap masyarakat mempunyai budaya tersendiri yang terbentuk daripada hubungan rapat sesama anggotanya semenjak wujudnya masyarakat itu.Kebudayaan tidak wujud tanpa adanya masyarakat.Masyarakat Malaysia terdiri daripada kumpulan pelbagai etnik yang hidup dengan harmonis.

  KONSEP MASYARAKAT: DEFINISI

 • BerkelompokBerkebudayaanMengalami perubahan mengikut zamanBerinteraksiBerkepimpinanMempunyai stratifikasi sosial

  KONSEP MASYARAKAT:CIRI-CIRI

 • KONSEP MASYARAKAT:STRATIFIKASI SOSIALKelasKedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan pemilikan harta atau kekayaan.

 • SosialJangkaan peranan yang dimainkan oleh individu dalam masyarakat seperti penerimaan gelaran Dato, Haji dan Lebai.

  Dato Aliff Syukri

 • KastaKelas sosial yang keahliannya ditentukan hanya melalui kelahiran dan dalam hidupnya tidak berlaku mobiliti sosial.

 • KONSEP MASYARAKAT:KEPERLUAN MEMAHAMI KONSEP MASYARAKATManusia hidup bermasyarakatMemahami cara hidup bermasyarakat - menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat.Memahami budaya dan masyarakat lain - bersedia menghadapi perbezaan yang wujud.Memupuk kerjasama di antara masyarakat - mengatasi isu-isu global seperti pencemaran, teknologi, perlumbaan senjata dan sebagainya.

 • KONSEP MASYARAKAT:PERSPEKTIF BARATDalam bahasa Inggeris, istilah bagi perkataan 'masyarakat' ialah 'society' yang diambil dari bahasa Latin, 'societas', yang membawa maksud "perhubungan baik dengan orang lain".Perkataan 'societas' pula diambil oleh 'socius' yang bererti "teman".Menurut J. L. Gillin dan J. P. Gillin, mereka mengatakan bahawa masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan memiliki kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang samaJ.L. Gillin

 • KONSEP MASYARAKAT:PERSPEKTIF ISLAMDalam perspektif islam, ada beberapa perkataan yang digunakan di dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan kepada masyarakat atau kumpulan manusia, antaranya ialah qawm, ummah, syu'ub dan qaba'il.Dalam Islam konsep masyarakat disebut disebut Ummah (masyarakat islam) yang mempunyai erti sangat luas tanpa dibatasi oleh suku, ras, golongan, kedudukan, dan pangkat, kecuali agama.Perbezaan antara mereka adalah tidak terletak pada kemanusiaannya tetapi kepada tingkat ketakwaan kepada Allah SWT.

 • Menurut Yusoff Qaradhawi, masyarakat Islam ialah masyarakat yang berdiri di atas aqidah dan pemikiran tertentu dan kemudiannya melahirkan sistem undang-undang, moral dan akhlak Islam.Menurut Sayyid Qutb, masyarakat dan kebudayaan islam itu ialah masyarakat yang melaksanakan cara hidup Islam secara total yang bertitik tolak daripada asas aqidah, ibadah, undang-undang, moral dan cara hidup sebagaimana dikehendaki syariat islam.

  Yussof QaradhawiSayyid Qutb

 • KONSEP BUDAYA:DEFINISI BUDAYAPerkataan BUDAYA ialah gabungan daripada perkataan sanskrit dan Melayu Polynesia:Sanskrit: budhiMelayu Polynesia: dayaBudhi- bermaksud akal fikiran. Daya- bermaksud tenaga, pengaruh atau kekuatan kuasaBUDAYA- bermaksud kemajuan fikiran, akal budi(cara berfikir) dan berkelakuan.Budaya merupakan satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu mencakupi sistem sosial, organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai.Kebudayaan ialah keseluruhan cara hidup(cara bertindak, berkelakuan, berfikir) daripada hasil kegiatan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian.

 • KONSEP BUDAYA:PEMBAHAGIAN BUDAYABudaya material (kebendaan)Peralatan atau kelengkapan hidup yang digunakan oleh sesuatu etnik.Contohnya:Pakaian- ceongsam, baju melayu dan kurta.Makanan- dodol, kuih bakul dan tosei.

  Budaya non-material (bukan kebendaan)Kepercayaan atau anutan sesuatu etnik, adat resam dan seni tarian.Contohnya:Adat resam- lelaki meminang dan memberi hantaran(melayu)Seni Tarian- zapin

 • KONSEP BUDAYA:CIRI-CIRI

 • KONSEP BUDAYA:PERSPEKTIF BARATBahasa Inggeris, kebudayaan bermaksud culture yang berasal daripada berkataan latin colere iaitu mengolah atau mengerjakan.Pelbagai definisi tentang perkataan culture menurut sarjana barat.Contoh definisi budaya daripada sarjana barat ialah:

 • Edward Burnett TylorDi dalam bukunya Primitif Culture, kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang dalamnya terkandung ilmu pengetahuan.

  R. LintonDi dalam bukunya Cultural Background of Personality bahawa kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku yang unsur-unsur pembentukan diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu.

  Robert H LowieBudaya merupakan segala sesuatu yang diperoleh individu daripada masyarakat, mencakupi kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan makan dan keahlian yang diperoleh bukan dari kreativitinya sendiri sebaliknya merupakan warisan masa lampau.

 • KONSEP BUDAYA: PERSPEKTIF ISLAMAl-Quran memandang kebudayaan sebagai suatu proses, dan meletakkan kebudayaan sebagai suatu yang hidup dan berkembang bersama manusia.Sebagai kesempurnaan kegiatan manusia-akal-hati-tubuh badanKebudayaan Islam berlandaskan pada nilai-nilai tauhid.Kedatangan Islam untuk mengatur dan membimbing masyarakat.Islam tidak datang untuk menghancurkan budaya yang dianuti oleh suatu masyarakat tetapi menghindarkan manusia dari perkara yang tidak bermanfaat.Menurut Al Hasyimi, kebudayaan islam merupakan penjelmaan iman dan amal soleh daripada seorang muslim atau segolongan umat islam.

 • Bidang-bidang kebudayaan Islam:-sosial-ekonomi-politik-pengetahuan-seni-falsafah-agama