Click here to load reader

Călători Străini Despre Ţările Române În Secolul Al XIX-lea. Serie Nouă. Volumul 4 (1841-1846)

  • View
    217

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Călători Străini Despre Ţările Române În Secolul Al XIX-lea. Serie Nouă. Volumul 4...

 
C i a T O R I S T R Á I N I
D E S P R E
T : k R I L E R O M A N E
i i N
S E C O L U L A L X I X - L E A
"
,
f
, -
'
'
-
1 1 1
- - : . ' .
a l t i r i r l i g i
i i
K 0
.
' ' .
. - _ , .
, . , . - - - " . . - - - ' - 1 ' 4
-
. ' . . . t , . 4 . . . - . . . . .
- J r .
, , . . . z . . . . , . . . . . . . . : - .
- r :
: . . . - % , . .
. . .
- . . { . e . . . 7 : . . . " L T a l e E k i i . . . ,
7 , 7 . . . T . ;
. 4 . l . " - . . - , . . i . ,
9
-
,
' 2 . . . .
E l
 
C A L A T O R I S T R A I N I
D E S P R E
T A R I L E R O M Â N E
i N S E C O L U L A L X I X - L E A
S e r i e n o o k '
V o l . I V
www.dacoromanica.ro
 
F O R E I G N T R A V E L L E R S A B O U T
T H E R O M A N I A N C O U N T R I E S
I N T H E X I X ' C E N T U R Y
N e w s e r i e s
V o l . I V
C A R T E A A A P Ä R U T C U S P R I J I N U L
A U T O R I T Ä T I I N A T I O N A L E P E N T R U C E R C E T A R E
S T I I N T I F I C A
www.dacoromanica.ro
 
A C A D E M I A R O M I N Ä
I n s t i t u t u l d e I s t o r i e N i c o l a e I o r g a "
C A L Ä T O R I S T R X I N I
D E S P R E
l r i k R I L E R O M A N E
i N S E C O L U L A L X I X - L E A
S e r i e n o u ä
V o l . I V
( 1 8 4 1 - 1 8 4 6 )
C o o r d o n a t o r u l c o l e c t i e i
[ P A U L C E R N O V O D E A N U
m e m b r u d e o n o a r e a l A c a d e m i e i R o m â n e
C o o r d o n a t o r u l v o l u m u l u i : D A N I E L A B U S Ä
A u t o r i : D A N I E L A B U S Ä , P A U L C E R N O V O D E A N U , A D R I N A
G H E O R G H E , A D R I A N - S I L V A N I O N E S C U , B O G D A N P O P A ,
M A R I A N S T R O I A , R A L U C A T O M I , S E R B A N R A D U L E S C U
Z O N E R
. . 1 1 .
b t .
i i I I I
E D I T U R A A C A D E M I E I R O M Â N E
B U C U R E $ T I , 2 0 0 7
I
I
www.dacoromanica.ro
 
7 o p y r i g r i t © 2 0 0 7 . E d i t u r a A c a d e m i e i R o m â n e .
T o a t e d r e p t u r i l e a s u p r a a c e s t e i e d i t i i s u n t r e z e r v a t e e d i t u r i i .
C o p e r t a , s e l e c t i a i l u s t r a t i i l o r s i r e p r o d u c e r i : A D R I A N - S I L V A N I O N E S C U
C o p e r t a I : J . R e y , V e d e r e a M i t r o p o l i e i , l i t o g r a f i e , B A R .
A d r e s a : E D I T U R A A C A D E M I E I R O M Â N E
C a l e a 1 3 S e p t e m b r i e , n r . 1 3 , S e c t o r 5 ,
0 5 0 7 1 1 , B u c u r e s t i , R o m a n i a ,
T e l : 4 0 2 1 - 3 1 8 8 1 4 6 , 4 0 2 1 - 3 1 8 8 1 0 6
F a x : 4 0 2 1 - 3 1 8 2 4 4 4
e - m a i l : e d a c a d @ e a r . r o
A d r e s a w e b : w w w . e a r . r o
D e s c r i e r e a C I P a B i b l i o t e c i i N a t i o n a l e a R o m â n i e i
C f i l k t o r i s t r á i n i d e s p r e T i r i l e R o m â n e i n s e c o l u l a l X I X - l e a :
S e r i e N o u i / v o l . i n g r i j . d e : G e o r g e t a F i l i t t i , B e a t r i c e M a r i n e s c u ,
$ e r b a n R ä d u l e s c u - Z o n e r , M a r i a n S t r o i a . . . ;
r e d . r e s p o n s a b i l : P a u l C e r n o v o d e a n u . . . - B u c u r e s t i ;
E d i t u r a A c a d e m i e i R o m â n e , 2 0 0 4 -
v o l .
I S B N 9 7 3 - 2 7 - 1 1 2 9 - 9
V o l . 4 : ( 1 8 4 1 - 1 8 4 6 ) / P a u l C e r n o v o d e a n u , D a n i e l a
B u s d ( c o o r d . ) , A d r i a n a G h e o r g h e ,
. . . - 2 0 0 7 . - I S B N
9 7 8 - 9 7 3 - 2 7 - 1 5 9 0 - 1
I . C e r n o v o d e a n u , P a u l ( r e d . )
I I . B u s ä , D a n i e l a ( c o o r d . )
I I I . G h e o r g h e , A d r i a n a
8 2 . 0 9 : 9 1 3 ( 4 9 8 )
8 2 - 9 9 2 = 1 3 5 . 1
9 1 3 ( 4 9 8 ) ( 0 : 8 2 - 9 9 2 )
9 4 ( 4 9 8 ) " 1 3 / . . . "
R e f e r e n t i :
C O N S T A N T I N B A L A N
, F L O R I N C O N S T A N T I N I U
R e d a c t o r : A N A B O R O $
B u n d e t i p a r l 1 1 2 0 0 7 . F o r m a t : 1 6 / 7 0 > c 1 0 0
C o l l d e t i p a r . 4 5 , 2 5 . P l a m e 3 6
C . Z . p e n t r u b i b l i o t e c i m a r i : 9 1 ( 4 9 8 ) ( 0 8 2 )
C . Z . p e n t r u b i b l i o t e c i m i c i : 9 1 . 0 4 ( 0 0 . 4 9 8 ) ( 0 8 2 )
I
www.dacoromanica.ro
C a
i i n d e c e n i i l e a n t e r i o a r e , q i i n d e c e n i u l c i n c i a l s e c o l u l u i a l X I X - l e a
o r i e n t a r e a s p r e a p u s a s o c i e t d t i r o m d n e § t i c o n t i n u a . , d a r d e a c e a s t d d a t a .
a d o p t a r e a § i a d a p t a r e a m o d e l u l u i e u r o e a n e s t e m u l t m a i e v i d e n t d , i a r p a § i i m a i
s i g u r i i m a i n u m e r o § i . A n i i ' 4 0 a u c o n s t i t u i t a t f i t p e n t r u p r i n c i p a t e c d t § i p e n t r u
T r a n s i l v a n i a o e p o c d d e a d a n c i r e a p r e f a c e r i l o r a n u n t a t e a n t e r i o r , i n c a r e
i r m o i r i l e , m o d i f i c d r i l e , s c h i r n b d r i l e d e v e n e a u m a i e v i d e n t e § i c d p d t a u
c o n s i s t e n t ä ; o e p o c d i n c a r e c o n f r u n t a r e a i n t r e v e c h i § i n o u s e r e s i m t e a a c u t § i
p r e g n a n t . i n p l i n d s c h i m b a r e , s o c i e t a t e a r o m d n e a s c d c o n t i n u a s d f i e m a r c a t d d e
c o n t r a s t e , d e l a l i m b a j , l a i m b r d c d m i n t e , o b i c e i u r i , m o d d e t r a i , u r b a n i s m ,
e d u c a t i e . T r a d i t i a o r i e n t a l d § i b i r o c r a t i a , i n c e t d t e n i t e p e f i l i e r ä o r i e n t a l d , p i e r d e a u
v i z i b i l t e r e n i n f a v o a r e a m o d e l u l u i o c c i d e n t a l . D e § i R e g u l a m e n t u l o r g a n i c f u s e s e
g d n d i t c a m o d e l d e c o n s t i t u t i e c u p r e v e d e r i n o v a t o a r e , m e n i t e a m o d e r n i z a s t a t u l
c e a m a i i m p o r t a n t d f i i n d d e s i g u r s e p a r a r e a p u t e r i l o r , i n p r i v i n t a v i e t i i p o l i t i c e
s o c i a l e a c e s t a e r a r e s t r i c t i v , a n a c r o n i c § i p e r i m a t , g e n e r d n d n e m u l t u m i r i § i
c o n v u l s i i i m p o t r i v a d o m n u l u i , p l a s a t i n c e n t r u l v i e t l i p o l i t i c e , s i m b o l a l
c e n t r a l i z d r i i § i s u s t i n d t o r a l b o i e r i m i i c o n s e r v a t o a r e p r o t a r i s t ä . E x p o n e n t i i
p a r t i d e i n a t i o n a l e , c a r e f d c e a u o p o z i t i e i n v e r § u n a t d § i p u t e r n i c d a t d t i n O r d c d t § i
p e l i n g d p e r s o a n e i n f l u e n t e d i n c a p i t a l e l e e u r o p e n e , a u f o s t c e i c a r e a u i n i t i a t § i
o r g a n i z a t a c t i u n i , § i a i c i m e n t i o n d m p e I o n C d m p i n e a n u i n T a r a R o m d n e a s c d § i
M i h a i l K o g ä l n i c e a n u i n M o l d o v a , p r i n c a r e a u r e u § i t n u n u m a i s ä a t r a g d a t e n t i a
a s u p r a r e a l i t d t i l o r r o m d n e § t i , d a r c h i a r s d p r o v o a c e s c h i m b d r i , c u m a f o s t c a z u l
I n T a r a R o m d n e a s c d u n d e i n u r m a e f o r t u r i l o r c o n j u g a t e a l e p u t e r i i s u z e r a n e ,
I m p e r i u l O t o m a n , § i p u t e r i i p r o t e c t o a r e , R u s i a , s - a p u s c a p d t t e n s i u n i l o r p r i n
i n l o c u i r e a d o m n u l u i A l e x a n d r u D . G h i c a c u G h e o r g h e B i b e s c u ( 1 8 4 2 ) . D o m n u l
M o l d o v e i , M i h a i l S t u r d z a , s - a s a l v a t p r i n t r a n s f o r m a r e a p e s t e n o a p t e i n a d e p t a l
d e s c e n t r a l i z d r i i
i a d o p t a r e a u n e i a t i t u d n i f a v o r a b i l e l i b e r a l i z ä r i i , i n f i r r n a t e i
f a p t d e a c t i u n i l e s a l e i n d i r e c t i a î n t ä r i r i i p u t e r i i p e r s o n a l e .
D i n p d c a t e , i n r e l a t i i l e a g r a r e R e g u l a m e n t u l o r g a n i c n u a d u s e s e s c h i m b d r i
b e n e f i c e , c i c o m p l i c a s e s i t u a t i a , s p o r i n d d e p e n d e n t a f d r a n i l o r d e i n t e r e s u l
p r o p r i e t a r i l o r d e m o § i i . A s t f e l , p r e v e d e r e a c a r e d d d e a d r e p t d e p l i n m o § i e r i l o r
a s u p r a u n e i t r e i m i d i n m o § i i , p e r m i t e a c o n c e n t r a r e a p u t e r i i i n m â i n i l e m a r i i
s i
s i
 
b o i e r i m i p r i n f a p t u l c d s u p r a f e t e l e d e p d m a n t a t r i b u i e t d r a n i l o r e r a u a l o c a t e , m a i
n o u , i n f u n c t i e d e c a n t i t a t e a d e m u n c d . $ i d e a l t e s e r v i c i i p r e s t a t e p e m o $ i e $ i n u
d e n e v o i c a p a n d a t u n c i . L i b e r a l i z a r e a c o m e r t t i l u i d u p d 1 8 2 9 $ i c e r e r i l e m a r i d e
c e r e a l e p e p i a t a e x t e r n d a u a v u t d r e p t c o n s e c i n t a e x p l o a t a r e a c a t m a i s t r a n s d a
m o 0 i l o r , c a r e a u d e v e n i t p e n t r u u n i i s i n g u r a s u r s d d e v e n i t . i n a c e s t e c o n d i t i i e i
a u c d u t a t s d l i a s i g u r e m a n d d e l u c r u m u l t d s i i e f t i n d , c o n s e c i n t a f i i n d c e e a c e i n
e p o c d s - a n u m i t r o b i a c l d c i i " $ i d e a i c i d e s e l e n e m u l t u m i r i $ i n e s u p u n e r i ,
a m i n t i t e d e s t r d i n i i c a r e a u t r e c u t p r i n p r i n c i p a t e .
S t i m u l a t a d e d e s f i i n t a r e a o n o p o l u l u i b r e s l e l o r , i n d u s t r i a i n c e p e a s a s e
i n f i r i p e t i m i d , i n s d f á r d a d e p a 0 s t a d i u l d e m a n u f a c t u r d . C r e $ t e r e a p r o d u c t i e i
a g r i c o l e a i m p u l s i o n a t s c h i m b u l d e m d r f u r i c u s t r d i n d t a t e a , i a r r e g i m u l d e p o r t
f r a n c a l p o r t u r i l o r d u n d r e n e B r a i l a $ i G a l a t i
$ i m a i c u s e a m d p r o g r e s e l e
i n r e g i s t r a t e d e n a v i g a t i e a u c o n t r i b u i t d e c i s v l a d i v e r s i f i c a r e a a r i e i e x p o r t u l u i
r o m a n e s c . T o t m a i i n t e r e s a t e d e s p a t i u l l o c u i t d e r o m a n i , d a r m a i a l e s d e D u n d r e ,
g u r i l e e i $ i M a r e a N e a g r d , M a r e a B r i t a n i e $ i F r a n t a i n c e a r c a u v i z i b i l s ä s e
s u b s t i t u i e I m p e r i u l u i O t o m a n $ i A u s t r i e i , f i i n d t o t m a i p r e z e n t e i n z o n d p r i n
n a v e , c o n s u i , c a s e d e c o m e r t , a n g r o s i $ t i , i n t e r m e d i a r i s a u s i m p l i t u r i $ t i , u n i i
v e n i t i p e n t r u a c a n t d r i l a f a t a l o c u l u i $ a n s e l e , a l t i i d i n p u r l c u r i o z i t a t e s a u i n
s i m p l d t r e c e r e .
i n a c e s t c o n t e x t s e c o n s t a t d p r o g r e s e $ i i n m o d e r n i z a r e a o r a $ e l o r d i n p u n c t
d e v e d e r e e d i l i t a r - g o s p o d d r e s c , c e l e m a i v i z i b i l e f i i n d p a v a r e a u l i t e l o r ,
i l u m i n a t u l p u b l i c , c a l i t a t e a u n o r a d i n t r e c o n s t r u c t i i , a m p l a s a m e n t u l .
C u l t u r a $ i i n v a t a m a n t u l a u c o n t i n u a t $ i a d a n c i t p r o g r e s e l e d i n d e c e n i i l e
t r e c u t e . I n s t i t u t i i l e d e i n v d t d m a n t c r e a t e a n t e r i o r i n m a r i l e o r a $ e s - a u d e z v o l t a t ,
a s p o r i t n u m d r u l e l e v i l o r $ i i m p l i c i t a l c a d r e l o r d i d a c t i c e , s - a u d e s c h i s n o i $ c o l i
p u b l i c e $ i p a r t i c u l a r e , a t a t i n c e l e c l o u d c a p i t a l e c a t $ i i n a l t e o r a $ e , s - a
d i v e r s i f i c a t p r o g r a m a d e i n v d t d m a n t . T o t m a i m u l t i b o i e r i a u d e v e n i t c o n $ t i e n t i
e r o l u l e d u c a t i e i $ i s t u d i u l u i , o p t a n d p e n t r u c a f i i i l o r s d - s i c o n t i n u e i n s t r u i r e a
i n r e c u n o s c u t e c e n t r e u n i v e r s i t a r e a p u s e n e , c e l e d i n F r a n t a f i i n d e v i d e n t
p r e f e r a t e . i n t o r s i i n l a r d , e i a u f o s t c e i m a i p e r s e v e r e n t i $ i c o n s e c v e n t i
c o n t e s t a t a r i a i r e g i m u l u i $ i s - a u s i t u a t i n f r u n t e a m i $ c d r i i d e i n n o i r e
$ i
m o d e r n i z a r e a s o c i e t d t i i .
i n T r a n s i l v a n i a , p e r i o a d a p r e m e r g a t o a r e r e v o l u t i e i d e l a 1 8 4 8 a c o n s t i t u i t o
e t a p d i n c a r e d e f i c i e n t e l e r e g i m u l u i i n s t i t u t i o n a l r i g i d a u d e v e n i t m a i v i z i b i l e s i
m a i s u p d r d t o a r e . L i s e r e p r o s a t o t m a i v e h e m e n t g u v e r n a n t i l o r l i p s a d e c o e r e n t d
a o l i t i c i i , f a p t u l c d d i e t e l e s e î n t r u n e a u r a r , n u m a i l a o r i n t a u n o r a d i n t r e
c o m p o n e n t i s i a t u n c i f ä r d e f i c i e n t d , p d r t i n i r a s i l e n t o a r e a j u s t i t i e i , i n e c h i t a t e a
f i s c a l i t ä t i i . T e n d i M a c u r t i i d e l a V i e n a d e i n t d r i r e a a u t o r i t d t i i p o l i t i c e a s u p r a
p r i n c i p a t u l u i s - a a c c e n t u a t , c a n c e l a r i a i m p e r i a l d , g u v e r n a t o r u l $ i î n a l t i i
6
www.dacoromanica.ro
 
f u n c t i o n a r i n u m i t i d i r e c t d e i m p d r a t f i i n d c e i c a r e s t a b i l e a u i m p o z i t e , c o n t i n g e n t e
m i l i t a r e $ 1 v e g h e a u l a a p d r a r e a s p i r i t u l u i p u b l i c d e e l e m e n t e c u i d e i s u b v e r s i v e " .
E x i s t a u r e m i n i s c e n t e a n a c r o n i c e $ i r e s t r i c t i v e i n e x p l o a t a r e a p d m â n t u l u i , c a $ i
p r e v e d e r i c u a n t e c e d e n t e m e d i e v a l e , l i p s i t e d e f l e x i b i l i t e i n i n t e r i o r u l b r e s l e l o r .
D a r c e l m a i g r a y e r a f a p t u l c á a u t o r i t k i l e c o n t i n u a u s d p e r s i s t e i n i n g r d d i r e a
l i b e r t a t i l o r p o p u l a t i e i r o m â n e m a j o r i t a r e , d â n d d o v a d d d e l i p s d d e v i z i u n e s i
c o n t r i b u i n d a s t f e l l a s p o r i r e a t e n s i u n i l o r s o c i a l e
$ i n a t i o n a l e . S p i r i t u l
r e v o l u t i o n a r a l r o r n â n i l o r c o r o b o r a t c u a s p i r a t i i l e l o r f i r e $ i $ i l e g i t i m e s p r e
u n i t a t e $ i l i b e r t a t e a f o s t i n t r e t i n u t $ i c u l t i v a t d e i n t e l e c t u a l i t a t e c u a j u t o r u l $ c o l i i ,
b i s e r i c i i , p r e s e i .
T o a t e a c e s t e p r e f a c e r i p r i n c a r e t r e c e a s o c i e t a t e a r o m â n e a s c d s e o g l i n d e s c
p e d e p l i n i n d i f e r i t e l e l o r a s p e c t e , f o r m e $ i f e n o m e n e , i n r e l a t d r i l e d e c d . l d t o r i e .
N u m d r u l m a r e a l c d l d t o r i l o r c a r e a u s t r d b d t u t t e r i t o r i u l l o c u i t d e r o m â n i i n a n i i
' 4 0 , a m p l o a r e a i n s e m n d r i l o r l o r c a $ i i m p o r t a n t a $ i i m p l i c a t i i l e r e v o l u O e i d e l a
1 8 4 8 n e - a u d e t e r m i n a t s á o p t d m i n v o l u m u l d e f a o p e n t r u p e r e g r i n i i c a r e a u
s t r d b d t u t s a u a u l o c u i t v r e m e l n i c i n s p a t i u l r o m â n e s c i n p e r i o a d a 1 8 4 1 - 1 8 4 6 ,
u r m â n d c a e t a p a 1 8 4 7 - 1 8 5 0 s d c o n s t i t u i e o b i e c t u l v o l u m u l u i V . 0 a l t d m e n t i u n e
c a r e s e i m p u n e e s t e f a p t u l c d , i n p o f i d a e f o r t u r i l o r e d i t o r i l o r , p e n t r u u n i i c a l k o r i
a f o s t d i f i c i l s a u a p r o a p e i m p o s i b i l d e s t a b i l i t c â t e v a d a t e b i o g r a f i c e , c e e a c e $ t i m
c u c e r t i t u d m e f i i n d f a p t u l c d a u t r e c u t p r i n s p a t i u l l o c u i t d e r o m â n i .
D a c d i n p e r i o a d a m e d i e v a l d a u d o m i n a t m i s i n a r i i c l e r i c i , a r i s t o c r a t i i , m e m b r i
a i u n o r i l u s t r e f a m i l i i a l e E u r o p e i v e n i t i i n s c o p u r i d i p l o m a t i c e s a u d i n s i m p l d
c u r i o z i t a t e , m i l i t a r i , c d t u r a r i , i n p e r i o a d a 1 8 4 1 - 1 8 4 6 m a j o r i t a t e a d r u m e t i l o r a u f o s t
b u r g h e z i $ 1 a u a v u t d i v e r s e p r o f e s i i : g e o g r a f i , g e o l o g i , l i t e r a t i , r e d a c t o r i , p r o f e s o r i ,
m e d i c i , a v o c a t i . L o r l i s e a d a u g d $ i p u t m i i a r i s t o c r a t i v e n i t i d i n c u r i o z i t a t e , d i n m o t i v e
p e r s o n a l e s a u i n t r e c e r e s p r e O r i e n t . D r u m e t i i e t a p e i m e n t i o n a t e a u f o s t m a i n u m e r o $ i
d e c k i n d e c e n i i l e p r e c e d e n t e ' , s - a u c a r a c t e r i z a t p r i n t r - o m a r e d i v e r s i t a t e s o c i a t e ,
' i n p r i m e l e c l o u d d e c e n i i a l e s e c o l u l u i a l X I X - l e a , 4 2 d e c ä l d t o r i a u l ä s a t i m p r e s i l d e s p r e
r o m â n i , i n d e c e n i u l 1 8 2 1 - 1 8 3 0 n u m ä r u l l o r s - a r i d i c a t l a 3 0 , i n t r e 1 8 3 1 - 1 8 4 0 a a j u n s l a 4 6 , p e n t r u c a
i n t r e 1 8 4 1 - 1 8 4 6 s ä f i e 3 1 . V e z i i m p r e s i i l e l o r I n a i l d t o r i s t r d n d e s p r e O d l e r o m â n e i n s e c o l u l a l
X I X - l e a , s e r i e n o u d , v o l I ( 1 8 0 1 - 1 8 2 2 ) , E d i t u r a A c a d e m i e i R o m â n e , B u c u r e s t i , 2 0 0 4 , I b i d e m , v o l I I
( 1 8 2 2 - 1 8 3 0 ) , B u c u r e s t i , 2 0 0 5 ; I b i d e m , v o l I I I , B u c u r e s t i , 2 0 0 6 .
2 S p r e d e o s e b i r e d e d e c e n i i l e t r e c u t e , n u m a i t r e i c ä l ä t o r i p r o v e n e a u d i n r â n d u r i l e a r i s t o c r a t i e t ,
v i c o n t e l e f r a n c e z A l e x i s d e V a l o n ( 1 8 4 3 ) , b a r o n e a s a g e r m a n ä A l o i s e - C h r i s t i n e d e C a r l o w i t z ( 1 8 4 6 ) s i
A n n e G a b r i e l l e d e C i s t e r n e s d e C o u r t i r a s , v i c o n t e s ä d e P o i l o u e d e S a m t - M a r s , c u n o s c u t ä i n l u m e a
l i t e r a l - a s u b p s e u d o n i m u l d e c o t e s a D a s h , t o t i s i m p l i d r u m e t i . U l t i m a a a j u n s i n p r i n c i p a t e i n t r - o
i p o s t a z d d e o s e b i t ä , s i a n u m e c a v i i t o a r e s o t i e a u n u i a d i n t r e f u d o m n u l u i M o l d o v e i ( 1 8 4 5 ) D a r m a r e a
m a j o r i t a t e a c a l a t o r i l o r p r o v e n e a d i n r â n d u l b u r g h e z i e i , u n i i a v e a u o r i g i n i m o d e s t e ( P . D . H o l t h a u ) , l a r
d e s p r e a l t i i d i s p u n e m d e d a t e e x t r e m d e s u m a r e ( i t a l i a n u l G i o r g i o S m a n c i n i - 1 8 4 3 , R o b e r t S n o w -
1 8 4 1 ) i n c â t n u n e p u t e m p r o n u n t a a s u p r a o r i g i m i l o r s o c i a l e .
7
www.dacoromanica.ro
 
p r o f e s i o n a l d 3 , e t n i c d , r e l i g i o a s 5 . 4 , p r i n t r - u n g r a d d e c u l t u r d d i f e r i t , a u p r o v e n i t c u
p r e d i l e c t i e d i n c e n t r u l § i a p u s u l E u r o p e i , i a r u n i i d e p e s t e o c e a n d i n A m e r i c a d e
N o r d ' . R e a l i t ä t i l e d i n T a r a R o m d n e a s c d , M o l d o v a § i T r a n s i l v a n i a , c d r o r a l e - a u
d e d i c a t , i n f u n c t i e d e d u r a t a § e d e r i i , s c o p u l § i i n t e r e s u l e i , t o m u r i s a u n u m a i c d t e v a
r d n d u r i , a u a t r a s u n n u r n d r s p o r i t d e v i z i t a t o r i i n a n i i i m e d i a t p r e m e r g d t o r i r e v o l u t i e i
d e l a 1 8 4 8 . A s t f e l , d i n c e i 3 1 d e c d l d t o r i a l e c d r o r r e l a t d r i f a c o b i e c t u l v o l u m u l u i d e
f a t d , o t r e i m e a u t r e c u t i n i n t e r v a l u l 1 8 4 5 - 1 8 4 6 , c e e a c e d e n o t d i n t e r e s u l p e n t r u
s t a r e a d e s p i r i t c a r e d o m n e a i n l u m e a r o m d n e a s c d . D e a s e m e n e a , s e c u v i n e r e l e v a t
f a p t u l c ä p e l d n g d i m p r e s i i s u p e r f i c i a l e , p e l i n g d i n f o r m a t i i d i s p a r a t e , s c r i s e i n
g r a b d , d e s u p r a f a t d § i f d r d i m p o r t a n t d , u n e o r i c l i § e e p r e l u a t e d i n l e c t u r i a n t e r i o a r e ,
e x i s t d i n s e m n d r i § i d e s c r i e r i a m p l e , d e o c e r t d v a l o a r e d o c u m e n t a r d , c e i n c l u d d a t e
s t a t i s t i c e , a n a l i z e r e f e r i t o a r e l a v i a t a e c o n o m i c d
i p o l i t i c d a P r i n c i p a t e l o r , l a
a s p e c t e l e s o c i a l e , e t n i c e , c u l t u r a l e , u r b a n i s t i c e . A § a d e p i l d d J e a n A l e x a n d r e
V a i l l a n t , H i p p o l y t e F é l i x D e s p r e z , J o h a n n D a n i e l F e r d i n a n d N e i g e b a u r , C . A . K u c h ,
N i c o l a i K a r l o v i c i G i e r s , I v a n B o t i a n o v n e o f e r d u n t a b l o u r e a l a l t d r i l o r r o m d n e i n
a n i i ' 4 0 i n c a r e g d s i m d a t e i s t o r i c e , d e m o g r a f i c e , d a r i a n a l i z e p l i n e d e s u b s t a n t d
a l e m e d i u l u i p o l i t i c , c l a s e l o r s o c i a l e , s i t u a t i e i e c o n o m i c e , r e a l i z d r i l o r
i n v d t d m a n t u l u i § i c u l t u r i i , c a § i i n f o r m a t i i c u c a r a c t e r e d i l i t a r - u r b a n i s t i c . I m p r e s i i l e
l i t e r a r e , a n e c d o t i c e , l d s a t e d e s i m p l i t u r i § t i ,
i a i c i m e n t i o n d m p e c u n o s c u t u l a u t o r
d e p o v e s t i r i p e n t r u c o p i i H a n s C h r i s t i a n A n d e r s e n , p e v i c o n t e l e A l e x i s d e V a l o n , p e
b a r o a n a A l o Y s e - C h r i s t i n e d e C a r l o w i t z , c o n t e s a D a s h , p e G i o r g i o S m a n c i n i ,
V a l e n t i n e M o t t , X a v i e r M a r m i e r , i n t r e g e s c i n f o r m a t i i l e d e s p r e m o r a v u r i l e § i v i a t d
3 M a j o r i t a t e a c a l á t o r i l o r s t r d i n i , c a r e f i e a u t r a v e r s a t t e r i t o r i u l l o c u i t d e r o m â n i , f i e a u s t a t u n
l i m p a m , a u p r o v e n i t d i n r â n d u r i l e b u r g h e z i e i o c c i d e n t a l e s i c e n t r a l - e u r o p e n e s i a u a v u t p r o f e s i i d i n t r e
c e l e m a i d i v e r s e . U n i i a u f o s t d i p l o r n a t i c a : N i k o l a i K a r l o v i c i G i e r s ( 1 8 4 1 - 1 8 4 7 ) c a r e a p a r c u r s t o a t e
t r e p t e l e p r o f e s i o n a l e , a j u n g â n d a m b a s a d o r a l R u s i e i i n d i f e r i t e c a p i t a l e e u r o p e n e i a s i a t i c e i a p o i
m i n i s t r u a l A f a c e r i l o r S t r ä i n e , C . A . K u c h s i J o h a n n D a n i e l F e r d i n a n d N e i g e b a u r , c o n s u l i a l P r u s i e i l a
I a s i ( 1 8 2 6 - 1 8 4 2 ) , r e s p e c t i v i n P r i n c i p a t e ( 1 8 4 3 - 1 8 4 5 ) , H i p p o l y t e F é l i x D e s p r e z ( 1 8 4 6 ) , a r n b a s a d o r a l
F r a n t e i l a B e r l i n s i p e l i n g d S f ä n t u l S c a u n ; a l t n m e d i c i c a : V a l e n t i n e M o t t ( 1 8 4 1 ) , K a r l E m i l K o c h
( 1 8 4 3 ) , E r n s t A n t o n Q u i t z m a n n 1 8 4 6 ) , a v o c a t i : C s a t á r i O t t ó ( 1 8 4 4 ) s i E r d é l y i J á n o s ( 1 8 4 3 ) ; i n g i n e r i :
X a v i e r H o m m a i r e d e H e l l ( 1 8 4 6 ) , b o t a n i s t i , p r o f e s o r i , p u b l i c i t i , r e d a c t o r i , l i t e r a t i , p o e t i c a . C a r o l
G u e b h a r t ( 1 8 4 2 ) , I o a c h i m V u i c i ( 1 8 4 2 ) , J e a n A l e x a n d r e V a i l l a n t ( 1 8 4 4 ) , H i p p o l y t e F é l i x D e s p r e z
( 1 8 4 6 ) , X a v i e r M a r m i e r ( 1 8 4 6 ) , F r i e d r i c h U h l ( 1 4 6 ) . i n r â n d u l c e l o r d i n u r m ä s e d i s t i n g p r i n
c o n t r i b u t n l e l i t e r a r e d a n e z u l H a n s C h r i s t i a n A n d e r s e n ( 1 8 4 1 ) , r e p u t a t d r a m a t u r g , r o m a n c i e r s i a u t o r
d e p o v e s t i p e n t r u c o p n i P e t ö f i S a n d o r , c e l m a i m a r e p o e t b r i e m a g h i a r . N u a u l i p s i t m c i p r e o t n $ 1
m i s i o n a r i i c a t o l i c i s a u p r o t e s t a n t i , c a r e v e r e n d u l G e o r g e F i s k ( 1 8 4 2 ) , a b a t e l e D o m e n i c o Z a n e l l i
( 1 8 4 1 ) , p o l o n e z u l A n t o n W a s n i e w s k i ( 1 8 4 6 ) , p r e o t u l u n i t a r i a n U r m o s y S á n d o r ( 1 8 4 2 ) s a u c a l u g ä r u l
o r t o d o x P o r f i r i e U s p e n s k i ( 1 8 4 6 ) . A c e s t o r a l i s e a d a u g d p o l c o v n i c u l I v a n B o t i a n o v ( 1 8 4 6 ) s i c r o i t o r u l
P D H o l t h a u s , a f l a t l a a t r e i a c ä l ä t o r i e i n s p a t i u l r o m â n e s c ( 1 8 3 0 , 1 8 3 8 )
4 P r i n t r e c e i 3 1 d e a : M o r i a l e c d r o r i n s e m n ä r i f a c o b i e c t u l p r e z e n t u l u i v o l u m , i n t â l n i m c a t o l i c i ,
p r o t e s t a n t i , o r t o d o c s i . A c e s t i a e r a u f r a n c e z i , e n g l e z i , p r u s i e m , a u s t r i e c i , r u s i , u n g u r i , s e c u i , i t a l i e n i ,
a m e r i c a n i
5 M e d i c u l V a l e n t i n e M o t t , c a r e s - a d i s t i n s p r i n t r - o a c t i v i t a t e d e o s e b i t ä , d e v e n i n d p r e s e d i n t e a l
A c a d e m i e i M e d i c a l e d i n N e w Y o r k .
8
www.dacoromanica.ro
 
c o t i d i a n d . P e n t r u a i l u s t r a t o a t e a c e s t e a a m s e l e c t a t i n p r e z e n t a r e a n o a s t r d a c e i
c d l d t o r i c a r e n u a u f d c u t o b i e c t u l I n t r o d u c e r i i g e n e r a l e l a v o l u m u l I $ i a l P r e f e t e i l a
v o l . I I a l p r e z e n t e i s e r i i $ i c a r e s e r e m a r c d a t â t p r i n p e r s o n a l i t a t e a l o r c â t $ i p r i n
i n f o r m a t i i l e o f e r i t e 6 .
C a s i i n t r e c u t $ i d e a c e a s t d d a t a ' c e i m a i m u l t i c a l d t o r i a u v e n i t d i n a p u s u l s i
c e n t r u l E u r o p e i , i a r d i n t r e e i c e i n u m e r o s i a u f o s t f r a n c e z i i
i g e r m a n i i ( c â t e s a s e d e
f i e c a r e ) . D i n t r e f r a n c e z i s e d i s t i n g e p r i n b o g ä t i a s i d i v e r s i t a t e a i n f o r m a t i e i c a i p r i n
m o d u l c u m a s u r p r i n s s t a r e a d e l u c r u r i d i n s o c i e t a t e p u b l i c i s t u l c u v e d e r i l i b e r a l e ,
e m i n e n t u l d a s c d 1 s i n e p r e t u i t u l p r i e t e n a l r o m â n i l o r , J e a n A l e x a n d r e V a i l l a n t , c e l
c a r e a l o c u i t i n p r i n c i p a t e t i m p d e 1 2 a n i ( 1 8 2 9 - 1 8 4 1 ) . C r e s c u t i n a t m o s f e r a
r e v o l u t i o n a r d a c a p i t a l e i f r a n c e z e , a f l a t i n l e g d t u r d c u e l i t a c u l t u r a l d $ i p o l i t i c d d i n
T a r a R o m â n e a s c d s i M o l d o v a , a p r e c i i n d u - i i n e g a l d m d s u r d p e b o i e r u l l i b e r a l I o n
C â m p i n e a n u , d a r i p e t i n e r i i D i m i t r i e F i l i p e s c u , N i c o l a e B d l c e s c u , V a i l l a n t a
p a r t i c i p a t c u f e r v o a r e l a a c t i v i t a t e a s o c i e t d t i l o r s e c r e t e , c e p r e f i g u r a u a n u l
r e v o l u t i o n a r 1 8 4 8 , f i i n d u n u l d i n t r e l i d e r i i m i s c d r i i d i n 1 8 4 0 , i n u r m a d e c o n s p i r d r i i
c d r e i a a f o s t n e v o i t s ä p d r d s e a s c d T a r a R o m â n e a s c d . N u v o r n z d b o v i m a i m u l t
a s u p r a l u i d e o a r e c e p e r s o n a l i t a t e a , a c t i v i t a t e a $ i s c r i e r i l e s a l e a u f o s t p e l a r g
e v i d e n t i a t e d e r e g r e t a t u l i s t o r i c P a u l C e r n o v o d e a n u i n I n t r o d u c e r e a g e n e r a l d l a
p r e z e n t a s e r i e .
U n a l t c d l d t o r f r a n c e z , e s t e H i p p o l y t e F é l i x D e s p r e z d i p l o m a t d e c a r i e r d ( i n
1 8 7 8 a f o s t r e p r e z e n t a n t u l F r a n t e i c u r a n g d e a m b a s a d o r l a C o n g r e s u l d e l a B e r l i n ,
i a r d o i a n i m a i t i r z i u a m b a s a d o r p e l â n g a S f â n t u l S c a u n ) , c u n o s c u t f i l o r o m â n , a d e p t
c o n v i n s a l l a t i n i t ä t i i i c o n t i n u i t ä t i i p o p o r u l u i r o m a n , c a r e c o n s i d e r a c d , v a l a h i i -
s u m d e s c e n d e n t i a i c o l o n i $ t i l o r r o m a n i , i a r n u m e l e d e r o m t i n i r e p r e z i n t d $ i a s t d z i
d e n u m i r e a l o r e t n i c r t . i n a i n t e d e 1 8 4 8 e l a f d c u t p a r t e d i n c e r c u l l u i J u l e s M i c h e l e t ,
f i i n d u n s i m p a t i z a n t a l c a u z e i p o l o n e z e
i r o m â n e , d e s p r e u l t i m a f l i n d i n f o r m a t p e
l a r g d e p r i e t e n i i s d i , N i c o l a e B d i c e s c u s i A I . G . G o l e s c u , v e n i t i l a s t u d i i i n c a p i t a l a
F r a n t e i . A r t i c o l e l e s a l e d e d i c a t e m i s c d r i i d e e l i b e r a r e n a t i o n a l d a r o m â n i l o r , a p d r u t e
i n p r e s t i g i o a s e l e p u b l i c * R e v u e d e s D e u x M o n d e s " s i L a R e v u e I n d é p e n d e n t e " ,
d e n o t d i n f l u e M a p e c a r e a u e x e r c i t a t - o a s u p r a s a s c r i e r i l e c d r t u r a r i l o r r o m â n i s i a l e
a d t o r i l o r f r a n c e z i i n p r i n c i p a t e , m a i c u s e a m d V a i l l a n t , a c d r u i l u c r a r e L a
R o u m a n i e a r e c e n z a t - o s u b p s e u d o n i m u l d e S a i n t - M a r t i n . D e a l t f e l , l u c r d r i l e l u i
D e s p r e z c i r c u l a u i n p r i n c i p a t e i n p r e a j m a r e v o l M i e i d e l a 1 8 4 8 . R o l u l s d u i n
P e r s o n a l i t a t e a , a c t i v i t a t e a s i
s c r i e n l e l u i J o h a n n D a n i e l F e r d i n a n d N e i g e b a u r s i J e a n
A l e x a n r e V a l l i a n t a u f o s t p e l a r g e v i d e n t i a t e d e P a u l C e r n o v o d e a n u i n I n t r o d u c e r e a g e n e r a l d , v o l I ,
p 2 3 - 2 5 , r e s p e c t i v 2 6 - 3 0 A c e l a s i i s t o r i c r e l e v a , i n P r e f a t a v o l I I a l n o l i s e n i , i r n p o r t a n t a r e l a t a n l o r
d e c a l a t o r i e a l e l u i N i c o l a i K a r l o v i c i G i e r s ( p . 1 6 - 1 7 ) , I v a n B o t i a n o v ( p
1 7 - 1 8 ) , A n t o n Q u i t z m a n n
( p 1 6 ) s i R o b e r t S n o w ( p 1 2 - 1 4 )
V e z i C á l á t o r t s t r c h n t d e s p r e W i l e r o m c i n e i n s e c o l u l a l X I X - l e a , v o l I , p . 2 6 - 3 0 .
H i p p o l y t e R I D ( D e s p r e z , L a M o l d o - V a l a c l u e e t l e m o u v e m e n t r o u m a i n , e x t r a s d i n R e v u e d e s
'
 
B u c u r e $ t i i n v a r a l u i 1 8 4 8 , a n d a u i n t e r v e n i t p e l a n g d A l p h o n s e d e L a m a r t i n e ,
m i n i s t r u l d e e x t e r n e a l R e p u b l i c i i f r a n c e z e $ i A d a m C z a r t o r y s k i , c o n d u c d t o r u l
e m i g r a t i e i p o l o n e z e , p e n t r u c a f i l o r o m a n u l s d f i e n u m i t a g e n t d i p l o m a t i c a l F r a n t e i
l a B u c u r e $ t i .
C o n s i d e r a t i l l e l u i D e s p r e z d e s p r e r e a l i t d t i l e d i n p r i n c i p a t e s u n t i n t d r i t e $ i d e
o b s e r v a t i i f d c u t e l a f a t a l o c u l u i . i n t o a n m a l u i 1 8 4 5 , i a r n a $ i v a r a a n u l u i 1 8 6 ,
i s o t i t d e e m i g r a n t u l p o l o n e z W o r o n i c z , D e s p r e z a f d c u t p r i m a c d f d t o r i e i n r e g i u n i l e
E u r o p e i r d s d r i t e n e c u s c o p u l d e a o b t m e i n f o r m a t i i d e s p r e G a l i t i a , u r r n a n d
i t i n e r a r i u l : a g r e b , S e m l i n , B e l g r a d , B a n a t , T r a n s i l v a n i a p a n d l a B i s t r i t a . i n i a r n a
l u i 1 8 4 6 a c u t r e i e r a t p r i n T r a n s i l v a n i a , p r i l e j d e a d i s c u t a c u l i d e r i i r e v o l u t i o n a r i
m a g h i a r i d e s p r e e v e n t u a l a c o o p e r a r e c u r o m a n i i , s a r b i i $ i p o l o n e z i i i n v e d e r e a u n e i
a c t i u n i c o m u n e . R e z u l t a t e l e a c e s t o r c d r á t o r i i s u n t a r t i c o l e l e i n c h i n a t e t d r d n i m i i $ i
r e g i m e n t e l o r d e g r a n i t ä d i n A u s t r i a . P o r t r e t u l f i z i c $ i m o r a l a l t d r a n u l r o m a n r e a l i z a t
i n c u l o r i v i i d e n o t d i n t e l e g e r e a $ 1 c o m p a s i u n e a a u t o r u l u i p e n t r u s t a r e a a c t u a l d a
a c e s t u i a . T d r a n u l r o m a n , d u r e r o s o p r i m a t d e m a g h i a r i i s a x o n i i n T r a n s i l v a n i a $ i
d e c d t r e b o i e r i i n p r i n c i p a t e , a p d s t r a t p e f r u n t e a l a t d , i n c a d r a t d d e u n p d r l u n g n e g r u
$ i i n o c h i i b l a n z i , i m p o d o b i t i c u s p r a n c e n e d e s e , t o a t e s e m n e l e u n e i i n t e l i g e n t e
v i o a i e i p d t r u n z d t o a r e . S d r d c i a , i n l o c s d - 1 d e s c u r a j e z e , i - a a s c u t i t s p i r i t u l g l u m e t ,
p r i n c a r e $ t i e s d s e r d z b u n e p e s u f e r i n t e l e i n d u r a t e . I m a g i n a t i a v i e $ i s p r i n e n d s e
d e t w a z d d e r d u l p r e z e n t u l u i $ 1 s e r e f u g i a z d i n t i m p u r i l e d e a l t d d a t d , u n d e r e g d s e $ t e
b u c u r i a p e t d r a m u l m i r a c u l o s u l u i . T d r a n u l r o m a n r e g d s e $ t e i n s i n e o p r e t i o a s d
i m b i n a r e i n t r e e n t u z i a s m i i r o n i e . I n f i n e , g r a t i e a c e s t e i a t m o s f e r e o r i e n t a l e i n c a r e
c o n t i n u a s ä t r d i a s c d , a r e u $ i t r n e n t i n d a c e a g r a v i t a t e a m a b i l d $ i s i m p l d ,
c a r a c t e r i s t i c d p o p o a r e l o r a n t i c e i p e c a r e a s t d z i n u o i n t a l n i m d e c k l a b a r b a r i " 9 .
D o r i n d s d i n t e l e a g d m a i b i n e c a u z a r o m a n i l o r , D e s p r e z a c e r c e t a t i z v o a r e l e
i s t o r i c e $ i a c d u t a t s ä s e d o c u m e n t e z e c a t m a i c o r e c t l a f a t a l o c u l u i . A s t f e l , i n v a r a
l u i 1 8 4 6 a r e v e n i t i n T r a n s i l v a n i a , t r e c a n d d e a c e a s t ä d a t d p r i n O r a d e a , C l u j , A l b a
I u l i a , p e n t r u c a a p o i s d s e i n d r e p t e s p r e B u c u r e s t i . D o c u m e n t a r e a 1 - a a j u t a t s a
v e r i f i c e l a t i n i t a t e a p o p o r u l u i r o m a n , s d c o n s t a t e j u s t e t e a c a u z e i l u i i s ä s u s t n d c u
c o n v i n g e r e m i $ c a r e a p e n t r u d r e p t u r i i l i b e r t a t i . A c e s t l u c r u e s t e e v i d e n t i a t d e f a p t u l
c d p r i n R o m a n i a i d e a l d " i n t e l e g e a o l a r d a r o m a n i l o r d i n t r e T i s a , N i s t r u , D u n d r e ,
M a r e a N e a g r a : R o m a n i a s a u M o l d o - V a l a h i a f o r m e a z d p a r t e a c e a m a i m a r e a
t e r i t o r i u l u i o c u p a t a l t d d a t d d e c a r e d a c i , p e c a r e s c r i i t o r i i l a t m i 1 - a u d e n u m i t D a c i a .
E s t e m d r g i n i t d l a n o r d c u T r a n s i l v a n i a $ i P o I o n i a , l a V e s t c u S e r b i a , l a E s t d e
B a s a r a b i a $ i d e M a r e a N e a g r d , l a S u d d e D u n d r e $ i d e B u l g a r i a . P o p u l a t i a s a e s t e d e
a p r o x i r n a t i v p a t r u m i l i o a n e l o c u i t o r i " I ° .
9 I b i d e m , p . 7
' ° I d e m , L a R o u m a m e o u l a M o l d o - V a l a c l u e ( s e r n n a t c u p s e u d o n i m u l d e S a i n t - M a r t i n ) , i n L a
e v u e I n d é p e n d e n t e " , P a r i s , t . 1 9 , 1 0 d e c e m b r i e 1 8 4 7 , p . 2 9 2
s a - s i
 
C a t p r i v e $ t e c o n $ t i i n t a a p a r t e n e n t e i d e n e a m a r o m â n i l o r , D e s p r e z c o n s t a t a C a ' ,
i n p o f i d a o p r i m d r i l o r l a c a r e a u f o s t s u p u $ i , e a n u s - a s u f o c a t c i s - a r e d e s t e p t a t c u
p u t e r e . i n c e r c u i t i i n n o r d d e s l a v i - r u $ 1 $ i p l o n e z i - , i n s u d d e s l a v i i d i n B u l g a r i a
$ i S e r b i a , l a v e s t d e c e h i $ i d e m a g h i a r i , r o m â n i i $ i - a u f o r m a t o c o n $ t i i n t d c l a r d a
i n d i v i d u a l i t ä t i i l o r . D r e p t c o n s e c i n t d n a t u r a l d a o r i g i n i i $ i c i v i l i z a t i e i l o r l a t m e , e i a u
f o s t , d e a l t f e l , m a i m u l t d e c k o r i c e p o p o r a l E u r o p e i o r i e n t a l e d i s p u s i s d s e s i z e z e $ i
s d a s i m i l e z e c u p r o m p t i t u d i n e i d e i l e n o i c a r e t r i u m f a u c u s t r d l u c i r e i n E u r o p a l a t i n d ;
p r i m e a u c u i n i m a d e s c h i s d i n c u r a j d r i l e c a r e l e v e n e a u d i n F r a n t a . I n s p i a t i , c a $ i
m a g h i a r i t , c e h i i , p o l o n e z i i , s l a v i i , g r e c i i , d e s e n t i m e n t u l n a t i o n a l , r o m â n i i a u
i n c e p u t s ä c a u t e c i v i l i z a t i a i n p r o g r e s u l l o g i c $ i i n d e s d v â q i r e a n a t i o n a l i f d t i i l o r ,
b u c u r â n d u - s e d e o s i m p a t i e v i e p r i n t r e t o a t e p o p u l a t i i l e d e a c e l a $ 1 s â n g e r o r n â n e s c ,
i m p d r t i t e i n t r e c e l e t r e i i m p e r i i : T u r c i a , R u s i a $ i A u s t r i a " .
I n a c e s t c o n t e x t , d o v e d i n d o b u n d c u n o a $ t e r e a l u p t e i p e n t r u e m a n c i p a r e a
r o m â n i l o r , e l s u b l i n i a c d m i $ c a r e a r o m â n e a s c ä c o n s t i t u i e o a c t i u n e p o l i t i c d a
s a v a n t i l o r , s c r i i t o r i l o r r o m â n i d i n p r i n c i p a t e , T r a n s i l v a n i a , B a s a r a b i a $ i B u c o v i n a ,
p e n t r u u n i r e a c e l o r o p t m i l i o a n e d e r o m â n i , c a r e a u s u p r a v i e t u i t c e l o r
$ a p t e s p r e z e c e s e c o l e d e c r u d e i n c e r c d r i . D i n p u n c t d e v e d e r e a l p r i n c i p i u l u i
$ i v a s t a u n i t a t e t e r i t o r i a l d p e c a r e l o c u i e $ t e s e n u m e $ t e R o m a n i a , d a c d u i n h m b a
t r a t a t e l o r c e l p u t m i n c e a a p a t r i o t i s m u l u i " 2 . I n c e e a c e p r i v e $ t e v i i t o r u l s t a t ,
H i p p o l y t e D e s p r e z c o n s i d e r a c d n u c l e u l i l c o n s t i t u i a u p r i n c i p a t e l e T a r a
R o m â n e a s c d $ i M o l d o v a i n j u r u l c d r o r a a v e a u s d s e u n e a s c d $ i r o m â n i i d i n
c e l e l a l t e p r o v i n c i i i s t o r i c e $ i a n u m e t r a n s i l v d n e n i i c a r e j i g n i t i d e p e t e n t i i l e
m a g h i a r e , a u i n t r a t i n l u p t d d u p d c â t i v a a n i d e o d i h n d , $ i m e r g c u i n d r á z n e a l d i n
a c e e a $ i d i r e c t i e c u r o m â n i i d i n p r i n c i p a t e . B u c o v i n e n i i a l i p i t i r e g a t u l u i G a l i t i e i ,
p u t i n n u r n e r o $ i $ 1 s l a b o r g a n i z a t i p e n t r u l u p t d , s - a u a l d t u r a t a c e s t e i a [ . . . ] i n f n e
b a s a r a b e n i i , d e $ i l e g a t i d e R u s i a p r i n c u c e r i r e $ i l i p s i t i d e i n s t i t u t i i l e c e l e - a u f o s t
g a r a n t a t e i n p e r i o a d a a n e x i u n i i , i a u p a r t e a c t i v d l a o p e r a l i t e r a r d a p r i n c i p a t e l o r $ i
a T r a n s i l v a n i e i $ i , o r i c i t d e s e v e r d e r a c e n z u r a i n t r - o t a r d a f l a t d s u b u n a s t f e l d e
g u v e r n m â n t e i a u $ t i u t t o t u $ i s d s e r v e a s c d i d e e a c o m u n d a r o m â n i s m u l u i , p r i n
c u l t i v a r e a p a p i c d a l i m b i i n a t i o n a l e $ i p r i n c u l t u l t r a d i t i i l o r . I n t r e a g a R o m â n i e
e s t e c r e d i n c i o a s d a c e s t e i c r e d i n t e , c a r e f a c e d i n t o t i r o m â n i i u n s i n g u r p o p o r $ i
c a r e , d â n d u - l e f i n e r * $ i v i a t d , l e p r o m i t e u n i a t e a p o h t i c d . P r i n c i p a t e l e r d m â n
p â n d i n p r e z e n t p u n c t u l s p r e c a r e s e i n d r e a p t d $ 1 i n c a r e s e r e z u m d a c e a s t ä m a r e
a c t i v i t a t e a s p i r i t e l o r $ i a c e a s t a e s t e c u z a p e n t r u c a r e , i n c i u d a e f o r t u r i l o r
c o n t r a r e a l e f a n a r i o t i l o r $ i r u $ i l o r , i d e e a n a t i o n a l d a r e c e l e m a i m u l t e $ a n s e d e a
s e p r e f a c e i n c u r â n d i n f a p t " 3 .
" I d e m , L a M o l d o - V a l a c l u e e t l e m o u v e m e n t r o u m a i n , p . 5 .
' ' I b l d e m , p 6 .
" I b i d e m , p . 2 7 .
1 I
 
T a b l o u l v i e t i i p o l i t i c e s i c u l t u r a l e a p r i n c i p a t e l o r r e a l i z a t d e D e s p r e z e s t e
c u p r i n z d t o r s i r e a l , b a z a t p e c o n s t a t d r i p r o p r i i , d a r s i p e o p i n i i a l e l o c u i t o r i l o r d e s p r e
s i t u a t i a i n t e r n d s i d o r i n t e l e l o r . R o m â n i i , i n s p e c i a l c e i d e l a o r a s , i s i e x p r i m a u
d e s c h i s , f ä r d t e a m d , i m p r e s i i l e s i a n t i p a t i i l e , c e e a c e - i p e r m i t e c d l d t o r u l u i f r a n c e z s d
c o n s t a t e r e p u l s i u n e a i n s t i n c t i v d i n a t u r a l d , p e c a r e s o c i e t a t e a r o m â n e a s c d o s i m t e
f a t A d e r u s i " . i n c o n d i t i i l e i n c a r e R u s i a e r a p r e z e n t d i n v i a t a p o l i t i c d a t d r i i s i u z a
d e i n t r i g i p e n t r u a - s i a c c e n t u a i n f l u e n t a r o m â n i i , e r a d e p d r e r e D e s p r e z , e r a u n e v o i t i
s d s e a r u n c e i n b r a t e l e t u r c i l o r , u n d e e i a r v r e a s d g d s e a s c d u n b u n a d d p o s t c o n t r a
m â n g â i e r i l o r s a u a m e n i n t d r i l o r d i p l o m a t i e i m o s c o v i t e " 1 4 . T o t o d a t d e l s u r p r i n d e c u
e x a c t i t a t e s i c o n t r a d i c t i i l e d i n t r e p r o g r a m u l p a r t i d u l u i b d t r â n i l o r " s i c e l a l , j u n i l o r
r o m â n i " , u l t i m i i f i i n d p e r c e p u t i d r e p t i n f â p t u i t o r i a i s t a t u l u i n a t i o n a l r o m â n . a n t r e
a c e s t i a , t i n e s d r e m a r c e t r e r p e r s o n a l i t ä l i , c a r e s e n u e a u : C â m p i n e a n u , B d l d c e a n u ,
B u z o i a n u " s i r e p r e z e n t a u d o r i n t e l e s i i d e e a n a t i u n i i i n t r e g i , s i & e a u u n e c o u a t â t
d e n a t u r a l s i d e p u t e r n i c i n s u f l e t u l t i n e r e t u l u i c u l t : . . " 1 5 .
U n a l t m a r t o r a l r e a l i t d t i l o r s p a t i u l u i l o c u i t d e r o m â n i a f o s t s i i m p d t i m i t u l
c d l d t o r f r a n c e z X a v i e r M a r r n i e r c a r e a v i z i t a t E l v e t i a , B e l g i a , G e r m a n i a , W i l e
n o r d i c e , P o I o n i a , d a r s i R u s i a , S i r i a , E g i p t , A l g e r i a . S o s i t l a b o r d u l u n u i v a p o r
a u s t r i a c , M a r m i e r a f o s t f a s c i n a t d e f r u m u s e t e a s i s ä l b d t i c i a c u r s u l u i D u n d r i i , d e
d i f i c u l t a t e a n a v i g a t i e i i n z o n a C a t a r a c t e l o r s i d e o s e b i t d e i m p r e s i o n a t d e s i t u a t i a
s o c i a l d a t i g a n i l o r , c d r o r a l e d e d i c d u n c a p i t o l i n v o l u m u l I a l l u c r d r i i D u R h i n a u
N i l . O b s e r v a t o r o b i e c t i v s i d o c u m e n t a t , c d l d t o r u l f r a n c e z a s e s i z a t c o n t r a s t u l ,
e v i d e n t d e a l t f e l , d i n t r e b o g d t i i l e n a t u r a l e a l e p d m â n t u l u i r o m â n e s c s i s d r d c i a
l o c u i t r i l o r s i a a r d t a t c a u z a a c e s t e i a . I n o p i n i a s a , l i p s a d e p d m â n t s i d e p e n d e n t a d e
b o i e r i , i i t r a n s f o r m a s e p e t d r a n i i n s i m p l e u n e l t e , a p a t i c e , l i p s i t e d e p e r s p e c t i v d , f d r d
n i c i u n f e l d e d r e p t u r i . D e f a p t , e i s e a f l a u i n s i t u a t i a d e s e r b m a i m u l t s a u m a i
p u t i n , n e p o s e d â n d n i m i c s a u a p r o a p e n i m i c , s u p u s a u t o r i a t i i a b s o l u t e a u n u i s t d p â n
c a r e a f d c u t s d a p e s e a s u p r a l u i g r e u t a t e a i m p o z i t e l o r , p o v a r a c o r v e z i l o r , l u â n d u - i
p a r t e a c e a m a i b u n d d i n r e c o l t d s i t r a t â n d u - 1 c u u n p r o f u n d d i s p r e r 6 . i n c a p i t o l u l
d e d i c a t t i g a n i l o r , a d e s c r i s c o n d i t i i l e d e t r a i a l e a c e s t e i e t n i i s i a i n c e r c a t s d f a c d o
c o m p a r a t i e i n t r e s t a t u t u l c e l o r d i n U n g a r i a s i a l c e l o r d i n T a r a R o m â n e a s c d . C e i
d i n t â i s u n t n o m a z i , f i i n d a t e n t s u p r a v e g h e a t i d e a u t r i t 0 s i s u n t ' M e ä s u p u s i
r e g u l a m e n t u l u i s e v e r a l p o l i t i e i . E i n u p o t i n t r a i n t r - u n s a t s a u o r a § n i l a u t o r i z a t i a
m a g i s t r a t i l o r " . i n z o n a d e g r a n i t d , e i o b t i n e a u d r e p t d e r e z i d e n t a i n s c h i m b u l p l d t i i
u n u i m i c i m p o z i t . C e i d i n T a r a R o m â n e a s c d s i M o l d o v a , s u n t i n j u r d e 3 5 0 0 0 d e
f a m i l i i d e t i g a n i , d i n t r e c a r e n u m a i c â t e v a m i i a u o v i a t d s e d e n t a r r " . C e i m a i m u l t i
" I b i d e m , p . 3 0 .
' 5 1 b i d e m , p . 1 9 .
1 6 X a v i e r M a r r n i e r , D u R h i n a u N i l , t . I , P a r i s , 1 8 4 6 , p . 2 8 9 .
1 7 I b i d e m , p 2 6 8
1 2
 
a t r i b u t i i l e c o n d u c d t o r i l o r l o r ( b u 1 i b a $ 5 ) .
S i t u a t i a d e o s e b i t d e g r e a , i n a p o i e r e a $ i s ä r d c i a t d r a n u l u i r o m a n , r a r d p ä r n â n t ,
l i p s i t d e c e l e m a i e l e m e n t a r e m i j l o a c e d e t r a i , e r a c o n s t a t a t d $ i d e d i p l o m a t u l C . A .
K u c h , f o s t o f i t e r l a B r e s l a u $ i c o n s u l u l P r u s i e i l a I a $ i , i n t r e 1 8 2 6 - 1 8 4 2 , a u t o r u l
i m p o r t a n t e i m o n o g r a f i i a s u p r a P r i n c i p a t e l o r D u n d r e n e i n t i t u l a t d M o l d a u i s c h -
W a l a c h i s c h e Z u s t i i n d e i n d e n J a h r e n 1 8 2 8 b i s 1 8 4 3 . E l e p r o $ a R e g u l a m e n t u l u i
o r g a n i c f a p t u l c ä a v u s e s e o c a z i a s ä i n d r e p t e a c e a s t ä s t a r e d e l u c r u r i d i n t r - u n p u n c t
d e v e d e r e m a i u m a n i t a r . D a c d s - a r f i c e d a t a c e s t o r n e f e r i c i t i , l u â n d m d s u r i l e d e
c u v i i n t d , u n l o t c â t d e m i c d e p ä m â n t , d e s i g u r c ä a r f i f o s t s c o $ i d i n s t a r e a d e
t i c a l o $ i e i n c a r e t r d i e s c d e v e a c u r i i n t r e g i , f d r d s d a i b d m d c a r c o n $ t i i n t a d e s i n e . E i
a r f i i n c e p u t s ä t r d i a s c d p e n t r u d â n $ i i s i p e n t r u f a m i l i a l o r , s - a r f r s t r ä d u i t s d
g o s p o d d r e a s c d p u t i n u l l o r a v u t c u e c o n o m i e $ i c u s ä r g u i n t d , a j u n g ä n d n u n u m a i s d
s e a p e r e i m p o t r i v a l i p s e i d e s d v a r s i t e , l a c a z u r i d e n e v o i e , d a r c h i a r s p r e a l i f d u r i
p e n t r u t o t d e a u n a o v i a t ä i n d e s t u l a t d . F a m i l i i l e c a r e r ä t d c e s c a c u m d e c o l o - c o l o s - a r
f i s t a t o r n i c i t $ i p r i n u r m a r e s - a r f i $ i i n m u l t i t n p r o p o r t i i m a i m a r i . C u s p o r i r e a
l o c u i t o r i l o r i n s ä s - a r f i p u s c a p d t u n u i r d u d e c a r e t a r a v a a v e a i n c d m u l t d v r e m e d e
s u f e r i t , < a n u m e > l i p s a d e b r a t e c a s ä o c u l t i v e , e x p l o a t â n d b o g d t i a s a i n f o l o s u l
t u t u r o r e 1 8 .
P r e z e n t a i n d e l u n g a t d l a I a $ i a c o n t r i b u i t i n b u i l d p a r t e l a c o n t a c t u l n e m i j l o c i t
c u r e a l i t ä t i l e m o l d a v e $ i i - a p e r m i s s ä s e s i t u e z e p e o p o z i t i e c r i t i c d f a t ä d e u n e l e
p r o b l e m e $ i a s p e c t e , d e l a o r g a n i z a r e a a d m i n i s t r a t i v a d e f e c t u o a s ä , a d m i n i s t r a t i a
c o r u p t ä , a g r i c u l t u r a i n a p o i a t d , l a i n v ä t ä m â n t $ i o r g a n i z a r e s a n i t a r d d e f r c i t a r d .
D e s i g u r c d m u l t e d i n a c e s t e c r i t i c i s u n t j u s t i f i c a t e , d a r m a r e a l o r m a j o r i t a t e s u n t
p e r f e c t v a l a b i l e $ i p e n t r u T a r a R o m â n e a s c d . P r i n c o n t r a s t , a i c i o r i c e m d s u r d a
o c â r m u i r i i d o m n i t o r u l u i G r i g o r e A l e x a n d r u G h i c a e s t e p r e z e n t a t d f a v o r a b i l , i a r
d e s p r e d o m n $ i f e l u l d e g u v e r n a r e a r e n u m a i c u v i n t e d e l a u d d , c e e a c e p u n e l a
i n d o i a l d o b i e c t i v i t a t e a d i p l o r n a t u l u i p r u s i a n . G r i g o r e G h i c a a f o s t a p d a r d o m n u l
c a r e a p u s t e r n e l i a s t d r i i d e i n f l o r i r e p r e z e n t ä $ i v i i t o a r e a T a r n R o m â n e $ t i $ i d a c d
n e g â n d i m c u c â t e g r e u t ä t i a v e a d e l u p t a t p e v r e m u r i l e a c e l e a , a t u n c i c u a t i t m a i b i n e
v o m r e c u n o a $ t e m e r i t e l e d e o s e b i t e p e c a r e a c e s t d o m n l e - a d o b â n d i t i n f a t a p a t r i e i
s a l e " . S i i n c e e a c e i i p r v e s t e p e l o c u i t o r i , c a r a c t e r i z a r e a f d c u t ä d e K u c h e s t e
p ä r t i n i t o a r e , i n e x a c t d $ i c h i a r o f e n s a t o a r e , i a r a r g u m e n t a t i a d o v e d e $ t e
n e c u n o a s t e r e a i n p r o f u n z i m e a i s t o r i e i . A s t f e l m u n t e n i i s u n t p e r c e p u t i m a i
d e s t o i n i c i , m a i b i n e i n z e s t r a t i f i z i c s i m a i p r e g ä t i t i p e n t r u r e f o r m e , d a t o r i t ä
t r e c u t u l u i $ i v e c i n d a t i i b e n e f i c e c u A u s t r i a , s p r e d e o s e b i r e d e m o l d o v e n i c a r e
p r e t u i e s c n u m a i c e v i n e d i n F r a n t a : L o c u i t o r i i d i n T a r a R o m â n e a s c d s e a p r o p i a s e r d
i n c d d e m a i m u l t d v r e m e d e T r a n s i l v a n i a , p r o v i n c i e i n v e c i n a t d a u s t r i a c d , i n v ä t â n d
' 8 C . A . K u c h , M o l d a w s c h - W a l a c h i s c h e Z u s t ä n d e t n d e n J a h r e n 1 8 2 8 b i s 1 8 4 3 , v o n . . . , L e i p z i g ,
L e o p o l d M i c h e l s e n , 1 8 4 4 , p . 8 3 .
1 3
 
c . a . a r p u t e a f i p o t r i v i t e p e n t r u d â n $ i i , c e e a c e a e x e r c i t a t o i n r â u r i r e b i n e f d c d t o a r e
a s u p r a a d m i n i s t r a t i e i d i n t a r a l o r , p e c â t ä v r e m e m o l d o v e n i i n i c i n u b d g a u i n s e a m d
m o d u l d e a d m i n i s t r a t i e a l v e c i n i l o r d i n A u s t r i a , d i s p r e t t l i n d s i b a t j o c o r i n d t o t c e n u
v e n e a d i n F r a n t a . I n s f f i g i t , l o c u i t o r i i d i n T a r a R o m â n e a s c d s u n t $ i m a i r o b u $ t i $ i
m a i a g e r i l a m i n t e d e c â t c e i d i n M o l d o v a . $ i m a i c d s - a r p u t e a c r e d e c d d e o s e b i r e a
m o r a l d c e e x i s t d i n t r e a m â n d o u d p o p o a r e l e , d a t e a z d h i e d d i n v r e m e a s t d p â n i r i i
r o m a n d o r , c a r e s e i n t i n s e s e a s u p r a T d r i i R o m â n e $ t i $ i a u n e i p ä r t i a M o l d o v e i ,
e n t r u c d t o c m a i l o c u i t o r i i a c e l o r p d r t i a l e M o l d o v e i , c a r e s e $ t i e c d a u f o s t c o l o n i e
r o m a n d , s e d e o s e b e s c c h i a r p a n d a s t ä z i d e c e i l a l t i p r n s p i r i t u l l o r m a i v i u $ i m a i
r d z b o i n i c $ 1 p r i n o a r e c a r e o m e n i e s i s i n c e r i t a t e i n c a r a c t e r u l l o r . D o m i n a t i a
t u r c e a s c d n - a a p d s a t p r i n u r m a r e a t â t d e g r e u a s u p r a l o r c a a s u p r a c e l o r l a l t i S e p o a t e
c r e d e a s a d a r c d $ i d i n p u n c t d e v e d e r e i n t e l e c t u a l , m u n t e r n i e r a u m a i d e s t o i n i c i s i
m a i p r e g d t i t i s p r e a p r i m i r e f o r m e l e c e u r m a u s d s e i n t r o d u c d , d e c â t l o c u i t o n i d i n
M o l d o v a " 1 9 .
C e i 1 6 a n i p e t r e c u t i i n M o l d o v a i - a u o f e r i t l u i K u c h p r i l e j u l s d c o n s t a t e n u
n u m a i d e f i c i e n t e l e , d a r $ i p r o g r e s e l e f d c u t e i n d o m e n i u l i n v d t d m â n t u l u i , m a i a l e s d e
$ c o l i l e p u b l i c e , d a r $ i d e c e l e p a r t i c u l a r e , e f o r t u r i l e E f o r i e i $ c o l i l o r " , a f l a t d s u b
c o n d u c e r e a l u i G h e o r g h e A s a c h i $ i M a l t a p r i v e g h e r e a M i t r o p o l i t u l u i " 2 0 , i n d i r e c t i a
i n f i i n t a r i i d e $ c o l i p e n t r u i n v d t d m â n t u l e l e m e n t a r a t â t l a o r a s e c â t $ i l a s a t e . D i n
p d c a t e , i n m e d i u l r u r a l p r o i e c t u l i n t â m p i n a o s e r i e d e o b s t a c o l e , d e o a r e c e , n o t a
K o c h , m a i l i p s e s c f r i e d o a m e n i p r e g d t i t i p e n t r u o c u p a r e a a c e s t o r p o s t u r i , p r e c u m $ 1
m i j l o a c e l e p e n t r u i n t r e t i n e r e a l o r 2 1 . T o t o d a t ä e l r e l e v d m o m e n t u l , i m p o r t a n t a $ i
c o n s e c i n t e l e i n f i i n t k i i A c a d e m i e i M i h d i l e n e $ i c o n t r i b u t i a e i l a m o d e r n i z a r e a
p r o c e s u l u i d e i n v d t d m â n t . $ 1 i n a c e s t c a z d i p l o m a t u l p r u s i a n c o n s i d e r d c d n u m a i p e
f i l i e r d a u s t r i a c d , a d i c d p r i n a d o p t a r e a p l a n u l u i d e i n v d t d m â n t d i n i m p e n u s i p r i n
a d u c e r e a d i n p r o v i n c i i l e i n v e c i n a t e A u s t r i e i , p r o f e s o r i c a r e c u n o s c l i m b a t ä r i i s i t i n
d e c r e d i n t a o r t o d o x r , s e p o a t e a j u n g e l a p e r f o r m a n t e d e n m e d e l u a t i n s e a m : a . A f l a t
s u b c o n d u c e r e a E f o r i e i s c o l i l o r " , c a $ i i n M o l d o v a , i n v d t d m â n t u l p u b l i c d i n T a r a
R o m â n e a s c d a i n r e g i s t r a t p r o g r e s e a s e m d r i d t o a r e , n u m d r u l e l e v i l o r n d i c â n d u - s e i n
m e d i e l a 3 6 0 0 0 p e a n " . P e l â n g d $ c o l i l e p u b l i c e d i n B u c u r e $ t i $ i d i n r e s e d i n t e l e d e
j u d e t , d i p l o m a t u l p r u s i a n c o n s e m n a e x i s t e n t a i n c a p i t a l d a m u l t o r i n s t i t u t e p r i v a t e ,
t i n u t e d e p r o f e s o r i f r a n c e z i s a u g r e c i . 0 m e n t i u n e s p e c i a l d m e r i t ä s d s e f a c d $ c o l i i
c o m u n i t ä t i i e v a n g h e l i c e p r o t e s t a n t e d i n B u c u r e $ t i , p e n t r u c a r e p a s t o r u l a r e o
d e o s e b i t d g r i j ä $ i $ c o l i i c a t o l i c e c e e s t e i n t r e t i n u t d d e m i s i u n e a < b i s e r i c e a s c d > d i n
R o m a . i n a m â n d o u d $ c o l i l e , c o p i i i g e r m a n i l o r s t a b i l i t i i n C a p i t a l d , i n v a t d
c u n o s t i n t e l e n e a p : d r a t t r e b u i t o a r e p r o f e s i e i d e m e s e r i a $ i p e c a r e o i m b r ä t i s e a z à . " 2 2 .
C a a t a r e , c o n s t a t a c u s a t i s f a c t i e K u c h , c u n o a $ t e r e a l i m b i i g e r m a n e e s t e a i c i m a i
1 9 I b i d e m , p 1 8 5
2 0 I b i d e m , p 1 0 4
2 1 I b i d e m , p 1 0 5 .
2 2 I b i d e m , p . 2 0 6 .
1 4
 
r a s p a n d i t d d e c â t i n M o l d o v a " . D i n p d c a t e , i n c e l e d o u d p r i n c i p a t e c o n t i n u a u s ä
e x i s t e p r e j u d e c d t i d a t o r a t e m e n t a l i a t i i i n c d r e t r o g r a d e , c a r e f á c e a u c a m a n i b o i e r i
t r i m i t d c o p i i i l a $ c o a l a p u b l i c d , f i i n d p r e a m â n d r i p e n t r u a - i p u n e a l d t u r i
d e c o p i i i b o i e r n a $ 1 1 o r s a u a i n e g u s t o r i l o r , i n t r - o i n t i m i t a t e p r e a m a r e , d u p d c u m s e
s t a b i l e $ t e d e o b i c e i i n t r e c a m a r a z i i d i n a c e e 4 . $ c o a l d . D i n a c e a s t ä c a u z ä e i t i n d e
o b i c e i a t e u n p r o f e s o r f r a n c e z i n c a s d , d e l a c a r e i n s d e l e v i i , i n a f a r a l i m b i i m a t e r n e ,
a r a r e o r i i v a t d a l t a , v o r b i á d o a r p a p a g a l i c e $ t e p e d i n a f a r d " 2 3 .
P r i n c i p a t e l e r o m â n e á l t f o s t v i z i t a t e i n i n t e r v a l u l 1 8 4 1 - 1 8 4 6 $ i d e c d l d t o r i r u s i $ i
a n u r n e : d i p l o m a t u l N i c o l a i K a r l o v i c i G i e r s , c o l o n e l u l I v a n V a s i l i e v i c i B o t i a n o v , f i u a l
u n u i b o i e r n a s m o l d o v e a n e m i g r a t i n R u s i a , t r i m i s a l P e t e r s b u r g u l u i i n p r i n c i p a t e i n t r e
2 3 i u l i e 1 8 4 6 - d e c e m b r i e 1 8 4 7 $ i b i z a n t i n o l o g u l P r f i n e U s p e n s k i . A c e s t a d i n u r r n d a
u r c a t t r e p t e l e i e r a r h i c e d e l a s i m p l u c d l u g d r p â n d l a e p i s c o p . P l e c a t i n 1 8 4 6 i n v i z i f á l a
L o c u r i l e S f i n t e e l a t r e c u t $ i p r i n T a r a R o m â n e a s c d , u n d e a f o s t p r i m i t d e v i c a r s i a
v i z i t a t , c u p e r m i s i u n e a m i t r o p o l i t u l u i , m d n d s t i r i l e d i n B u c u r e $ t i
i
i r n p r e j u n r n i .
I n t e r e s u l
i o b s e r v a t i i l e s a l e p r i v i n d l d c a w r i l e d e c u l t , i n s p e c i a l s u b a s p e c t a r h i t e c t o n i c
s u n t d e o s e b i t d e p r e t i o a s e , m a i c u s e a m d c d m u l t e d i n e l e a s t d z i n u m a i e x i s t d . I n
s c u r t u l s d u p e r i p l u s - a i n t â l n i t c u p e r s o n a l i t d t i a l e v r e m i i c a , d e e x e m p l u , l o a n E l i a d e
R a l u l e s c u , c a r e 1 - a i n v i t a t
v i z i t e z e t i p o g r a f i a $ i a l i m a s i m p r e s i o n a t d e u n e l e d i n t r e
a $ e z d n u n t e r n o n a h a l e , c a d e p i l d d m d n d s t i r e a C o l t e a u n d e p e l â n g d s p i t a l u l , o r g a n i z a t
b m e $ i i n t r e f i n u t c u r a t " , s e a f l a $ 1 o $ c o a l d c a r e p r e g d t e a f e l c e r i .
N a t u r a , o a m e n i i , r e l i g i a , c u l t u r a , o b i c e i u n l e r o m â n i l o r i - a u d e t e r m i n a t $ i p e
v e c i n i i d e l a g r a n i t a v e s t i c d s d i n t r e p r i n d d c a l d t o r i i d e d o c u m e n t a r e , d e i n f o r m a r e , d e
s o n d a r e a s t d r i i d e s p i r i t a p o p u l a t i e i . D i n t r e a c e $ t i a r e r n a r c d m p e m a g h i a n i C s a t á r i
O t t e ) , p a s i o n a t p e r e g r i n , i m p r e s i o n a t d e f r u m u s e t e a p e i s a j u l u i v ä i i C r i $ u l u i R e p e d e ,
E r d é l y i J a n o s , l i t e r a t c o n s a c r a t , r e d a c t o r , i n 1 8 4 8 , a l z i a r u l u i d e m o c r a t R e s p u b l i c a " $ i
s i m p a t i z a n t a l r e v o l u t i e i m a g h i a r e f a p t p e n t r u c a r e a f o s t n e v o i t s ä s e e x p a t r i e z e o
v r e m e , P e t ö f i S á n d o r , c e l m a i m a r e p o e t l i f i c m a g h i a r , f i g u r d p r o e m i n e n t á a r e v o l u t i e i
d e l a 1 8 4 8 p e n t r u c a u z a a r m s - a j e r t f i t i r e o t u l u n i t a r i a n O n n ö s y S á n d o r A c e s t a d i n
u r i n d a f á c u t d o u d c á l á t o n i d e i n f o r m a r e p e s t e C a r p a t i , p r i m a i n m a i - i u r n e 1 8 4 1 , c â n d
a v i z i t a t c o m u n i t d t i l e r e l i g i o a s e m a g h i a r e d i n o r a $ e l e T a r g o v i $ t e , P i t e $ t i , R â m n i c $ i
B r d i l a $ i a d o u a ' k i t e 3 0 i u n i e - 2 4 i u l i e 1 8 4 3 . i n a m b e l e d e p l a s d r i a c d u t a t s ä v i n d i n
c o n t a c t c u c â t m a i m u l t i m e m b r i a i c o m u n i t ä t i i m a g h i a r e d i n d i f e r i t e o r a F , a p a r t i c i p a t
l a s d r b d t o r i , s - a i n t e r e s a t d e $ c o l i l e m a g h i a r e , d e p r o g r a m a $ c o l a r d , a d i s c u t a t c u
p r o f e s o r i i . T i m p d e o s d p f á m â n d a f o s t o a s p e t e l e B u c u r e $ t i l o r $ i m a r t o r a l s e r b d r i i z i l e i
g e n e r a l u l u i r u s P a v e l K i s e l e v , a l s c h i m b d r i i m i n i s t r u l u i $ i a l z i l e i a p o s t o l i l o r P e t r u $ i
P a v e l , a v i z i t a t s p i t a l u l m i l i t a r , c â t e v a $ c o l i a l e c o m u n i t A t i i , d a r $ i M a l t a $ c o a l d " c u m
e r a d e n u m i t c o l e g i u l d e l a S f â n t u l S a v a . I n f o r m a t i i l e s a l e r e f e r i t o a r e l a e d u c a t i a $ 1
i n v d t d m â n t u l d i f e n t e l o r c o m u n i t A t i d e e m i g r a n t i t r a n s i l v d n e n i s u n t u t i l e $ i i n t e r e s a n t e .
E l c o n s e r r i n e a z d e x i s t e n t a $ c o l i l o r m a g h i a r ä i g e r m a n d , d a r i a p o r t u l r o m â n i l o r
a r d e l e n i l a d e z v o l t a r e a i n v ä t d m â n t u l u i p u b l i c . S c o a l a c a t o l i c d d e l a B d r d t i e , a f l a t d i n
c u r t e a b i s e r i c i i , e r a f r e c v e n t a t d d e 4 0 - 5 0 d e c o p i i , c e s u n t i n s t r u i t i t o t i n l i m b a n o a s t r d
" I b i d e m , p . 2 0 7 .
s i
 
m a g h i a r d d e u n p r o f e s o r d e n a t i o n a l i t a t e s l o v a c d , c a r e d u p d c â t a m o b s e r v a t , i s t
o c u p a c u v â n z a r e a p â n z e i s a u c u l e g a r e a c u s â r r n d a o a l e l o r . P r i m e s t e u n s a l a r m f r u m o s
[ . . . ] C o p i i i s u n t i n s t r u i t i n u m a i c u p r i v i r e l a r e l i g i e i u n e o r i i n v a t d s ä c i t e a s c d p u t i n
n u c u m u l t m a r m u l t d a r i t r n e t i c d " . i n a p r o p i e r e s e a f l a b i s e r i c a e v a n g h e l i c - r e f o r m a t d ,
d e s p d r t i t d d e c e a l u t e r a n d d o a r d e u n t r o t u a r i n g u s t . . . . i n p a r t e a d e a p u s a c u r t i i b i s e r i c i r
e s t e c a s a f r u m o a s d a p r e o t u l u i , i a r i n p a r t e a d e r á s d r i t s a l a d e c l a s d , c a r e e s t e m i c d d e
t o t , i n g u s t d $ i a p r o a p e n e c o r e s p u n z â t o a r e p e n t r u l o c u i t , c u a t â t m a i p u t i n p e n t r u s a i d d e
c l a s d . P r o f e s o r i i s c o h i s e s c h i m b d d e s . . "
E t a I o n a l i n v d t d m â n t u l u i d i n p r i n c i p a t e , $ c o a l a d e l a S r a n t u l S a v a , r e u n e a u n
m a r e n u m d r d e e l e v i , d a r
i
p o f e s o r i d e s t o i n i c i , m u l t i d i n t r e e i e r n i g r a t i d i n
T r a n s i l v a n i a . U n i i p r o f e s o r i a l e a c e s t e i i n s t i t u t i i s u n t t r a n s i l v d n e n i , c a r e a c â n d u - s t
s t u d i t l e l a B l a j , p o a t e a u f o s t c h e m a t i d e G h i c a i n O r d s a u e i s i n g u r i s - a u o f e r i t . S u n t
i u b i t i d e t o t i $ i v e s t i t i . T o c m a i d e a c e e a 1 - a m $ i c d u t a t p e u n u l d i n t r e p r o f e s o r i i d e l a t i n d
$ i d e a l t e l i t e r e , p e c a r e , i n t r â n d i n c a m e r a l u i f r u m o a s d , I - a m g d s i t s e z â n d l â n g d m a s d
$ i c i t i n d o c a r t e l a t i n e a s c d . L - a m s a l u t a t i n l i m b a l a t i n d , l a c a r e e l a r d s p u n s i n a c e e a $ i
M - a i n v i t a t s d s t a u j o s [ . . . ] a i n c e p u t s d m d i n t r e b e i n u n g u r e s t e d e s p r e s c o p u l
c d l d t o r i e i m e l e , p e c a r e d e z v d l u i n d u - 1 , m - a r u g a t s d - m i s p u n o b s e r v a t i i l e m e l e d e s p r e
n a t i u n e a s a . ' ' .
t I r m ö s y S á n d o r n e o f e r d i n f o r m a t i i d e t a l i a t e $ i c u p r i v i r e l a d i v e r s i t a t e a
r e l i g i o a s d i n t a l n i t i i n c a p i t a l a T á r i i R o m â n e s t i i r e l a t i a d i n t r e b i s e r i c i : . . i n B u c u r e s t i
s u n t t r e i r e l i g i i : r o m a n o - c a t o l i c d , e v a n g h e l i c - r e f o r m a t d $ i s d s e a s c d . A c e s t e a a u t o a t e
b i s e r i c , p r e o t i i
c o l i . N u m d r u l a c e s t o r < c r e d i n c i o s i > e s t e s p o r i t d e f r i i a l t o r n a t i u n i ,
d u p d c u m u r m e a z d : b i s e r i c a c a t o l i c d p r i n b u l g a r i , < b i s e r i c a > r e f o r m a t d p r i n u n i t a r i e n i
s i m a g h i a r i i l u t e r a n i , i a r < b i s e r i c a > s d s e a s c d p r i n c e i v e n i t i d i n S a x o n i a "
U n c d l d t o r a s u p r a c ä r u i a d o r i m s ä z d b o v i m e s t e H a n s C h r i s t i a n A n d e r s e n , r e p u t a t
r o m a n c i e r , a u t o r d e p i e s e d e t e a t r u , d a r m a i a l e s d e p o v e $ t i p e n t r u c o p i i c a r e 1 - a u f d c u t
c u n o s c u t p r e t u t i n d e n i p e g l o b . E l a c d l d t o r i t i n m a i m u l t e r â n d u r i i n d i f e r i t e s t a t e a l e
E u r o p e i f i i n d $ i u n a p r o p r a t a l u n o r c a p e t e i n c o r o n a t e i n t r e c a r e m e n t i o n d m p e m a r e l e
d u c e d e S a x a - W e i m a r , p e r e g e l e B a v a r i e i $ i p e v i i t o r u l i m p d r a t F r a n z J o s e p h a l
A u s t r i e r . i n a p r i l i e 1 8 4 1 , d u p d c e a s d r b d t o r i t P a $ t e l e o r t o d o x l a A t e n a , s - a i n d r e p t a t
s p r e S m i r n a s i C o n s t a n t i n p o l , p e n t r u c a a p o i s d p o m e a s c d s p r e m e l e a g u r i l e r o m â n e s t i .
I n t e n t i a s a e r a d e a v i z i t a t i n u t u r i l e d e l a D u n d r e a d e j o s , u r m â n d s d s e i n t o a r c d p e f l u v i u
p a n d l a V i e n a .
C o n f l i c t u l i z b u c n i t i n t r e p o p u l a t i a c r e s t i n d s i a u t o r i f f i t i l e l o c a l e m u s u l m a n e ,
g e n e r a t d e r e f u z u l c e l o r d i n u r m ä d e a a p l i c a h a t i s e r i f u l d e l a G u i l h a n é , d i n 1 8 3 9 , c e
a c o r d a d r e p t u r i c i v i l e c r e s t i n i l o r , a d e g e n e r a t , i n p r i m d v a r a a n u l u i 1 4 1 , i n c i o c n i r i
v i o l e n t e , a s t f e l c ä l i n i a D u n d r i i n u m a i p r e z e n t a s i u r a n t d . C u t o a t e a c e s t e a , A n d e r s e n
s t - a c o n t i n u a t c d l á t o r i a s i l a i n c e p u t u l l u n i i m a i 1 8 4 1 e r a l a C o n s t a n t a . D e a i c i a
t r a v e r s a t D o b r o g e a p â n d l a C e r n a v o d d , d e u n d e s - a r e i m b a r c a t . D i n s c u r t a c d l d t o r i e a u
f a r m s c â t e v a p a g i n i d e i n s e m n d r i d e s p r e D o b r o g e a , D u n d r e a i n f e r i o a r d
l i n u t r o f e d e p e c e l e d o u d r n a l u r i a l e f l u v i u l u i S i l i s t r a , T u r t u c a i a , G i u r g i u , R u s s e ,
Z i r n n i c e a , N i c o p o l e , V i d i n , L o m - P a l a n k a , C l a d o v a ( S c h e l a C l a d o v e i ) , v â r t e j u r i l e
s i
l i m b a .
s i l o c a l i t ä t i l e
$ i
 
c a z a n e l e D u n d r i i , M e h a d i a , O r $ o v a V e c h e , c u c a r a n t i n a d i n a p r o p i e r e d e l a J u p a l n i c ,
f o r t d r e a t a t u r c d d i n O r s o v a N o u d . i n z e s t r a t c u t a l e n t l i t e r a r $ i s p i r i t d e o b s e r v a t i e ,
A n d e r s e n a c o n s e r r m a t d a t e d e s p e p a r t i c u l a r i a t i l e t i n u t u r i l o r r o m â n e $ t i , v e s t i g i i l e
i s t o r i c e p r e c u m , c o l o a n e l e r o m a n e d i n m a r m u r d d i n C o n s t a n t a . P e i s a j u l d i n D o b r o g e a
c u c â m p l i i c o l i n e , t u f i w r i e s i p d c l u r i l e d e f a g i i m e s t e c e n i î i a m i n t e a d e D a n e m a r c a
n a t a l d , i a r p d s t o r i i i
t u r m e l e a c c e n t u a u s e n t i m e n t u l u n e i c d l d t o r i i i n t r - u n t i n u t
n e c u n o s c u t . V e d e a m t u r m e d e v i t e , c a r i d i n d e p á r t a r e s e i n f d t i $ a u c a o t a b a r d : m a r e d e
r d z b o i . P d s t o r i i m u n t e n i s d n i d n a u c u t o t u l o a r n e n i l o r s ä l b a t i c i ; e i p u r t a u c o j o a c e l u n g i
d e o a i e , c u l â n a s c o a s d i n a f a r d , p ä l ä r i i g i g a n t i c e s a u o c d c i u l d s t r â m t ä d e b l a n d a s p r d ,
p d r u l l o r l u n g , n e g r u
i z b â r l i t l e a t â r n a p e s t e u m e r e ; t o t i p u r t a u u n t o p o r g r e u . S o a r e l e
a r d e a p r e c u m n u - 1 s i r n t i s e m h i e d n i c i o d a t d . a l d u r a n e a m e t e a , n e t o p e a m a p r o a p e d e
s e t e . C e i m a i m u l t i d i n t r e n o i i n t i n d e a u b a s m a l e l e l o r d e a s u p r a u n o r m o c i r l e , i n c a r e
r n i s u n a u a n i m a l e m i c i $ i s o r b e a u a p a ; e u a m p u t u t s d - m i u d n u m a i b u z e l e s i i n a c e a s t d
a d u r d , i n a c e a s t ä a r $ i t d d e s o a r e , p d s t o n i r n u n t e n i s t ä t e a u
l i n i $ t i t i i n c o j o c e l e l o r
g r e l e d e p i e l e r e z e m a t i p e c i o m e g e l e l o r . S ä r m a n i i n o m a z i A u z e a m c â n t e c e l e l o r ; p a r e
c d a u d i n c d m e l o d i a l o r " 2 4 .
M a j o r i t a t e a c d l d t o r i l o r c a r e a u s t r d b d t u t p r i c i p a t e l e r o m â n e a u p o p o s i t i i n c e l e
c l o u d c a p i t a l e . A s t f e l a b a t e l e i t a l i a n D o m e n i c o Z a n e I l i , s c r i i t o r $ i p u b l i c i s t , d i r e c t o r a l
z i a r u l u i I I g i o r n a l e d i R o m a " , s p e c i a l i s t i n p r o b l e m e o r i e n t a l e , a f d c u t o c d l d t o r i e d e
d o c u m e n t a r e i n 1 8 4 1 i n T a r a R o m â n e a s c d d e l a e s t l a v e s t , p e D u n d r e , s i a n u m e d e l a
G i u r g i u l a O r $ o v a , c o n c r e t i z a n d u l i i m p r e s i i l e i n n o t e p u b l i c a t e i n L ' A l b u m , g i o m a l e
l e t t e r a n o e d i B e l l e - A r t i " d i n R o m a i n a n i i 1 8 4 1 - 1 8 4 2 . D u p d c e a t r e c u t p r i n s a t e l e d i n
C â m p i a r o m â n d . c a r e i n d e f i n i t i v n u s u n t d e c â t n i $ t e p d c d t o a s e c o c i o a b e d e s c â n d u r i
i n m i j l o c u l u n o r $ e s u r i i n t i n s e , p d r d g i n i t e d e c e l e m a i m u l t e o r i " , a p o p o s i t $ i i n
c a p i t a l d . P r i m a i m p r e s i e a B u c u r e $ t i l o r a f o s t a c e e a a u n u i s a t m u l t m a i m a r e . O r a w l
B u c u r e $ t i a r e a s p e c t d e s a t m a r e ; p e i c i p e c o l o , c a s e l e s u n t d e s p ä r t i t e ' k i t e e l e p r i n
g r ä d i n i n e s f ä r s i t e . L u â n d c a m o d e l a c e s t o r a s , p o t i f i x a l i m i t a d i n t r e o r a $ e l e o r i e n t a l e $ i
c e l e o c c i d e n t a l e ; d e o a r e c e B u c u r e $ t i i a r e c e v a $ i d i n p r i m e l e $ i d i n c e l e l a l t e , a r e c a m
6 0 0 0 d e c a s e z i d i t e p e u n d e a a p u c a t f i e c a r e , r a r d n i c i u n p l a n , i n a p n e o r â n d u i a l d c d ,
a l d t u r i d e u n f r u m o s p a l a t v e z i o m a g h e r n i t d d e s c â n d u n ; i a r d i n a c e a s t d c a u z d o r a $ u l
a r e u n a s p e c t p u t i n s a t i s a c d t o r " " . D o i a n i m a i t â r z i u , s c r i i t o r u l
i d r a m a t u r g u l s â r b
I o a c h i m V u i c i , c a l d t o r i n d p r i n U n g a n a , t d r i l e r o m ä n e i C r i m e e a , d e s c n a s u c c i n t o r a $ u l
c a a v â n d 1 0 8 8 9 c a s e $ i l o c u i t o r i , a f a r d d e c l e r i c i , 8 0 0 0 0 , d i n t r e c a r e 3 1 7 3 s u p u $ i
s t r d i n i , 2 5 0 0 e v r e i $ i 4 6 0 9 t i g a n i " 2 6 . i n v a r a a n u l u i 1 8 4 6 , b a r o a n a a u s t n a c d A l o Y s e
C h r i s t i n e d e C a r l o w i t z , i n s o t i t d e m a g n a t u l m a g h i a r M a n d o s z y $ i c o n t e l e K a r l d e
W e i s b a c h , t r e c e a u l a r â n d u - l e p r i n B u c u r g t i . O r a $ 1 1 1 e r a p e r c e p u t c a a v â n d u n a s p e c t
2 4 E I N u n e l , T r e c e r e a l i c e H . C A n d e r s e n p r i n R o m â n i a i n 1 8 4 1 , i n C o n v o r b i r i l i t e r a r e " ,
1 9 2 7 , p 6 9 .
2 5 A l e x a n d r u M a r c u , U n a l t a b a t e I t a l i a n l a n o i t a r d D o m e n i c o Z a n e l l i p r e l a t i u n e a s a d i n
1 8 4 1 , A n a l e l e D o b o g e i " , I V , 1 9 2 4 , n r . 2 , p 1 6 2 i n a c e l a s i A n u a r u l P r i n c i p a t e l o r r o m á n e ,
B u c u r e s t i , 1 8 4 2 , p . 5 5 m e n t i o n e a z 5 1 2 0 0 0 d e c a s e , p . 5 7 a p u d I d e m .
2 ' $ t e f a n B e r e c h e t , C e i l t i t o r m l u i J o a c h i m V u i c i p r i n T e n u . y a n a , M u n t e n i a , M o l d o v a p B a s a r a b i a
1 8 4 0 , E x t r a s c i d i n s á r b a y t e d e . . . , B u c u r e s t i , f . a . , p . 9 .
î n
1 7
 
c o s m o p o l i t i m p r i m a t m a i a l e s d e b a z a r " , u l i t a l u n g d i r e l a t i v l a r g d , p o d i t d c u b u $ t e n i ,
d e - a l u n g u l c d r e i a s e i n $ i r a u d u g h e n e d i n l e m n i n c a r e d i f e r i t i n e g u s t o r i î i v i n d e a u
m a r f a . I m a g i n e a e s t e c o m p l e t a t a d e b i s e r i c i l e c u a r h i t e c t u r d n e u n i f o r m d , c o f e t k i i ,
c a f e n e l e , z o n e d e p l i r n b a r e , f i - e c v e n t a t e i n s p e c i a l d e l u r n e a a v u t d . B u c u r e $ t i i a v e a u ,
p o t r i v i t b a r o a n e i a u s t n e c e , 7 7 d e c a r t i e r e $ i 8 0 0 0 0 d e l o c u i t o r i .
0 d e s c r i e r e a c a p i t a l e i m o l d a v e l a i n c e p u t u l a n i l o r 4 0 n e - a l d s a t - o J e a n A l e x a n d r e
V a i l l a n t , c a r e i n c e i p e s t e 1 2 a n i p e t r e c u t i i n p r i n c i p a t e a c o n s t a t a t t o a t e i n n o i r i l e
u r b a n e : A $ e z a t l a v e s t , p e o c o l i n d d e u n d e p a r e c d a l u n e c d s p r e B a h l u i , c a $ i c a n d
$ i - a r s p d l a p i c i o a r e l e , e l e s t e l a f e l d e r i s i p i t c a i c a p i t a l a T a n i R o m â n e $ t i i n c a m p i a s a
D a c d n u a r e c a a c e a s t a m i i l e d e b o s c h e t e c a r e o a c o p e r d d e u m b r d $ i d e
r d c o a r e , i n s c h i m b a r e i n f a o t a b l o u l m u n t e l u i B o r d e i , a l c d r u i v e r s a n t o r i e n t a l î i o f e r d
u n u l d i n t r e c e l e m a i p i t o r e s t i p a r c u r i i n s t i l e n g l e z e s c c e s e p o t i m a g i n a [ . . . ] C a s e l e
i n c e p s d s e a l i n i e z e p u i n c k e p u t i n , i d a c d n u c e l e a l e b o i e r i l o r , c e l p u t i n c e l e a l e
n e g u s t o n l o r ; n o r o a i e l e d i n a p r i l i e d i s p a r ' J a n a - i n o c t o m b r i e , n u m a i d a c d c k e v a r a f a l e
p u t e r n i c e d e p l o a i e n u l e d u c s p r e B a h l u i , s a u d a c d v a n t u l n u l e r i d i c d i n n o n d e p r a f
[ . . . ] O r i c u m c e n t u l e s t e m a i e u r o p e a n , u l i e l e s u n t m a i b i e c o n t u r a t e , a r e c u c k e v a
c a s e f r u r n o a s e m a i m u l t d e c k B u c u r e $ t i ,
i d a c d s e a s e a m ä n d i n c u r k e n i e , c e l e t r e i
m a r i m a h a l a l e a l e s a l e i m p r e u n d , P d c u r a r i , S k d r i e , T d f d r a $ i n u v a l o r e a z d c a t u n c o l t d i n
G o r g a n $ i S f a n t a V i n e r i . P r i m u l e s t e a r i d , a l t u l i n f e c t , i a r a l t r e i l e a n u a p r o g r e s a t d i n
t i m p u l l u i T i m u $ 2 7 [ . . . ] C a r e z u l t a t , I a $ i i a u d i s t r u s n a t u r a , B u c u r e $ t i i a u i n f r u m u s e t a t -
o ; p r i m u l v a p u t e a d e v e n i u n o r a $ d e a g r e m e n t , a l d o i l e a v a r d r n a n e u n o r a $ a l p l d c e r i l o r
[ . . . ] E u p r e f e r T d t d r a 5 i , c u g r o p i l e i b o r d e i e l e s a l e , c u t i g a n i i $ 1 c a i n i i s d i , u l i t e p r d f u i t e
p a l a t e l o r e u t r e i z e c i d e f e r e s t r e d i n t r e c a r e n u m a i u n a e s t e l u m i n a t ä l a c d d e r e a s e r i i ,
v a l e t i l o r c e - $ i t a r d s c p r i n n o r o i j a l n i c a s t r d l u c i r e , c a i l o r c a r e m d s t r i v e s c $ i m ä
i m p r o w d , e n e r v a n d u - m . D a c d e r a m p r i n t , a i c i i n T d t d r a $ i m i - a $ f i i n k t a t u n p a l a t . i n
a $ t e p t a r e , r n d p l i m b , b e a u l a p t e
i m d r i a n c i a u r t [ . . . ] i n s f a r $ i t a n d m d i n t o r c a m c a $ i
a c u m , i n t r e g u l I a i i n f a t a m e a $ i p o t s d - 1 v d d i n
a i c i a p e d c t u l c e p o a r t ä a p e l e
l a G o l i a , a c o l o v e c h i u l p a l a t i n r u i n e , i n d e p d r t a r e t u r n u l l u i V a s i l e L u p u , i n s p a t e n o u a
c a t e d r a l e " .
N u p u t e m i n c h e i a s c u r t a n o s t r d p r e z e n t a r e f d r d a m e n t i o n a $ i a l t i p e r e g n n i c a r e
a u s t r ä b d t u t s p a t i u l l o c u i t d e r o r n a n i $ i a u t i n u t c a d r u m u l p a r c u r s c a $ i i m p r e s i i l e l o r s d
f i e c u n o s c u t e i a l t o r a , c u m e s t e c a z u l p r e o t u l u i p o l o n e z A n t n W a s n i e w s k i , a l
c u n o s c u t u l u i b o t a n i s t C a r o l G u e b h a r t , a l a u s t r i e c e i L a u r a I d a P f e i f f e r i , d e s i g u r , a l
s c r i i t o a r e i f r a n c e z e c u n o s c u t d s u b p s e u c l o n i m u l d e C o n t e s a D a s h . C o r o b o r a t e , d a t e l e $ i
i n f o r m a t i i l e o f e n t e d e d r u m e t i i c a r e a u s t r d b d t u t s a u a u s t a t v r e m e l n i c i n t e r i t o r i u l l o c u i t
d e r o r n a n i v i n s d i n t r e g e a s c d t a b l o u l a t m o s f e r e i d i n p r i n c i p a t e l e r o m a n e , i n p r e a j m a
r e v o l u t i e i d e l a 1 8 4 8 .
D a n i e l a B u s e i
2 7 E s t e v o r b a d e T i r n u s H r n e l n i c k i , f i u l v e s t i t u l u i h a t m a n a l c a z a c i l o r B o g d a n H m e l n i c k i s i
g i n e r e l e l u i V a s i l e L u p u
2 8 J e a n A l e x a n d r e V a l l i a n t , L a R o u m a n t e o u H i s t o t r e , L a n g u e , L i t t é r a t u r e , O r o g r a p h i e ,
S t a u s t i q u e d e s R o u m a i n s , v o l . I I , I I I , P a r i s , 1 8 4 4 , p . 4 3 6 - 4 3 9 .
l i n i $ t i t à .
l i n i s t e :
1 8
 
H A N S C H R I S T I A N A N D E R S E N
( 1 8 0 5 - 1 8 7 5 )
H a n s C h r i s t i a n A n d e r s e n , r e p u t a t r o m a n c i e r , a u t o r d e p i e s e d e t e a t r u , d a r m a i a l e s d e p o v e s t i
p e n t r u c o p i i - c a r e 1 - a u f d c u t c u n o s c u t p r e t u t i n d e n i p e g l o b - , s - a n d s c u t i n 1 8 0 5 i n m i c u l o r ä s e l
O d e n s e , s i t u a t p e i n s u l a F ü h n e n s a u F l o m d i n D a n e m a r c a , l e g a t d p n n t r - u n c a n a l n a v i g a b i l d e f i o r d u l
c u a c e l a s i n u m e . I m a g i n e a t d r i i s a l e , D a n e m a r c a , a v e a s ä f i e a s o c i a t d c u a c e e a a m i c i i s i r e n e -
p e r s o n a j u l u n u i a d i n b a s m e l e s a l e - d d l t u i t ä i n p i a t r d i n r a d a o r a s u l u i C o p e n h a g a .
i n c e p u t u n l e v i e t n l u i A n d e r s e n i i p r e v e s t e a u , p o t r i v i t o b ä r s i e i s a l e , u n v n t o r m o d e s t T a t d 1 s d u ,
H a n s A n d e r s e n , f i u a l u n o r W a r n s d r ä c i p , a j u n s i l a o r a s , i s i r a t a s e v i s u l d e a i n v d t a i n t r - u n c o l e g i u
i m b r a t i s a s e m e s e n a d e c i z m a r . I n 1 8 1 6 , c â n d H a n s C n s t i a n a v e a 1 1 a n i , t a t d 1 s d u m o a r e c a u r m a r e a
u n e i b o b c o n t r a c t a t d i n u n n a p a r t i c i p d r i i i n a n n a t a n a p o l e o n i a n d l a c a m p a n i i l e d i n 1 8 1 3 - 1 8 1 4 M a m a
l u i A n d e r s e n e r a o f e m e i e d i n p o p o r , c e r o t u n j e a v e n i t u n l e f a m i l i e i s p d l â n d r u f e i n c a s e l e b o g a p l o r .
S i n g u r a l o r a g o n i s e a l d e r a o c d s u t d r i d i c a t d p e t e r e n u l u n u i n o b i l , a v â n d u n d o n n i t o r c a r e e r a i n a c e l a s i
t n n p s i a t e l i e r d e c i z m d r i e , b u c d t d r i e s i p o d M o b , l a r e p r e z e n t a t i v d , c e i - a s t a r n i t e m o p i m i c u l u i
A n d e r s e n , e r a p a t u l p ä r i n p l o r , c o n f e c t i o n a t c h i a r d e t a t d 1 s d u d i n s c â n d u r i l e d e l a c a t a f a l c u l u n t i l n o b i l
n o r v e g i a n , i n v e l i t e i n c d i n c a t i f e a u a d e d o l l u , p d s t r a t d c a u n s e m n d e l u x . A t m o s f e r a m o h o r ä t d a
c a m e r e i e r a r i s i p i t d d o a r d e p e i s a j e l e c o l o r a t e z u g r d v i t e p e u s a e a s e l s i d e f e r e a s t r a m i c u t d s u b c a r e e r a
r â n d u i t d o p o l i c i o a r d o c u p a t d d e u n e l t e l e t a t ä l u i , d a r s i d e o m i c ä c o l e c t i e d e c d r t i p r e f e r a t e a l e a c e s t u t a .
1 n t r - o l u c r a r e c u c a r a c t e r a u t o b i o g r a f i c d e m a i f a r m ' , A n d e r s e n a c o n s i d e r a t c o p i l d r i a s a t o t u s i
f r u m o a s r , d a t o n t d a t m o s f e r i i d e l e j e n t a t e s i a l d u r d i n c a r e I I c r e s c u s e r d p á r i n 1 i , d â n d l i b e r t a t e d e
m a n i f e s t a r e f a n t e z i e i s a l e n a t i v e . L e c t u r i l e d i n m i c a c o m o a r d l i t e r a r d a t a t a l u i , c u p r i n z â n d l e g e n d e
s c a n d i n a v e , o n e n t a l e ( i n c l u s i v 1 0 0 1 d e n o p