12
7/23/2019 Umanismul Renaşterii În Ţările Române http://slidepdf.com/reader/full/umanismul-renasterii-in-tarile-romane 1/12 Umanismul renaşterii în Ţările Române  În Ţările Române apariţia şi afrmarea unui curent umanist de gândire se situează (cu excepţia unor cazuri sporadice) mai târziu decât în Occident: în secolul al !""#lea şi continuând să se afrme şi în secolul următor$ %auza acestei situaţii de  întârziere culturală este legată de târzia apariţie a oraşelor& a 'ormării unei clase urgeze& a persistenţei unor structuri 'eudale încă puternice$ O altă cauză consta  în presiunea unui mediu de cultură izantină de la noi& care permitea împrumuturi din Occident # în artă& în literatură& în oiceiurile de la curte& ş$ a$ # dar numai cu condiţia respectării stricte a tradiţiei şi 'ără aateri pe plan doctrinar$ În schimb în Transilvania,  dez*oltarea oraşelor si a mediului cultural& religia clasei dominante& catolicismul& precum şi contactele mai intense& pe de o parte cu lumea italiană # ai cărei exponenţi erau prezenţi& cu 'uncţii la curţile episcopale catolice& # iar pe de altă parte cu cea germană (prin intermediul saşilor)& au favorizat receptarea curentului umanist începând chiar din secolul al X! lea" În epoca Renaşterii& se dez*oltă urgezia& începe emanciparea ţărănimii& iar noilimea pierde treptat supremaţia economică& păstrându#şi doar preeminenţă politico#socială$ %u excepţia "taliei şi a +ermaniei& de exemplu& în care 'ărâmiţarea politică s#a menţinut multă *reme& se 'ormează statele centralizate în ,urul monariei (-ranţa& .pania& /nglia)& care încura,ează expansiunea comercială& prote,ează creditul şi spri,ină industria$ În epoca Renaşterii au loc marile descoperiri geografce (călătoriile lui 0enric 1a*igatorul& !asco da +ama& %risto'or %olum& -ernando de 2agellan ş$a$)& care au spart limitele *ecii lumi cunoscute& punând azele comerţului mondial şi grăind& prin exploatarea noilor teritorii cucerite& procesul acumulării capitalului$ %a urmare a acestor scimări din economie şi din structura socială& încep să apară statele naţionale moderne& care corespund cel mai ine cerinţelor de dez*oltare a relaţiilor capitaliste şi a noii clase urgeze$ .tatele moderne cu interesele lor naţionale se sustituie pe arena europeană celor două mari entităţi cu *ocaţie uni*ersală 3 4iserica catolică şi "mperiul 3 a căror ri*alitate pentru egemonie dispare$ /cestor trans'ormări social#economice şi politice pro'unde le#a corespuns un a*ânt 'ără precedent şi în domeniul culturii& o perioadă de în5orire a artei& literaturii& ştiinţei& gândirii social#politice şi flozofce$ 6urtătorii noii culturi şi ideologii& ei& umaniştii& au considerat epoca lor o epocă de 7renaştere8 spirituală& întemeiată pe reîn*ierea culturii antice greco#romane& după o lungă perioadă de întuneric şi de decădere$ 9maniştii au creat o cultură nouă& pro'ană& în centrul căreia se a5a omul& opusă culturii impregnate de dogmele i în*ăţăturile ecleziastice ale societăţii medie*ale$ /scetismului şi pesimismului medie*al& Renaşterea i#a opus o concepţie

Umanismul Renaşterii În Ţările Române

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Umanismul Renaşterii În Ţările Române

7/23/2019 Umanismul Renaşterii În Ţările Române

http://slidepdf.com/reader/full/umanismul-renasterii-in-tarile-romane 1/12

Umanismul renaşterii în Ţările Române

  În Ţările Române apariţia şi afrmarea unui curent umanist de gândire sesituează (cu excepţia unor cazuri sporadice) mai târziu decât în Occident: în secolul

al !""#lea şi continuând să se afrme şi în secolul următor$ %auza acestei situaţii de întârziere culturală este legată de târzia apariţie a oraşelor& a 'ormării unei claseurgeze& a persistenţei unor structuri 'eudale încă puternice$ O altă cauză consta

 în presiunea unui mediu de cultură izantină de la noi& care permitea împrumuturidin Occident # în artă& în literatură& în oiceiurile de la curte& ş$ a$ # dar numai cucondiţia respectării stricte a tradiţiei şi 'ără aateri pe plan doctrinar$

În schimb în Transilvania, dez*oltarea oraşelor si a mediului cultural& religiaclasei dominante& catolicismul& precum şi contactele mai intense& pe de o parte culumea italiană # ai cărei exponenţi erau prezenţi& cu 'uncţii la curţile episcopale

catolice& # iar pe de altă parte cu cea germană (prin intermediul saşilor)& aufavorizat receptarea curentului umanist începând chiar din secolul al X!lea"

În epoca Renaşterii& se dez*oltă urgezia& începe emanciparea ţărănimii& iarnoilimea pierde treptat supremaţia economică& păstrându#şi doar preeminenţăpolitico#socială$ %u excepţia "taliei şi a +ermaniei& de exemplu& în care 'ărâmiţareapolitică s#a menţinut multă *reme& se 'ormează statele centralizate în ,urulmonariei (-ranţa& .pania& /nglia)& care încura,ează expansiunea comercială&prote,ează creditul şi spri,ină industria$ În epoca Renaşterii au loc marile descoperirigeografce (călătoriile lui 0enric 1a*igatorul& !asco da +ama& %risto'or %olum&

-ernando de 2agellan ş$a$)& care au spart limitele *ecii lumi cunoscute& punândazele comerţului mondial şi grăind& prin exploatarea noilor teritorii cucerite&procesul acumulării capitalului$

%a urmare a acestor scimări din economie şi din structura socială& încep să aparăstatele naţionale moderne& care corespund cel mai ine cerinţelor de dez*oltare arelaţiilor capitaliste şi a noii clase urgeze$ .tatele moderne cu interesele lornaţionale se sustituie pe arena europeană celor două mari entităţi cu *ocaţieuni*ersală 3 4iserica catolică şi "mperiul 3 a căror ri*alitate pentru egemoniedispare$

/cestor trans'ormări social#economice şi politice pro'unde le#a corespuns un a*ânt'ără precedent şi în domeniul culturii& o perioadă de în5orire a artei& literaturii&ştiinţei& gândirii social#politice şi flozofce$ 6urtătorii noii culturi şi ideologii& ei&umaniştii& au considerat epoca lor o epocă de 7renaştere8 spirituală& întemeiată pereîn*ierea culturii antice greco#romane& după o lungă perioadă de întuneric şi dedecădere$ 9maniştii au creat o cultură nouă& pro'ană& în centrul căreia se a5a omul&opusă culturii impregnate de dogmele i în*ăţăturile ecleziastice ale societăţiimedie*ale$ /scetismului şi pesimismului medie*al& Renaşterea i#a opus o concepţie

Page 2: Umanismul Renaşterii În Ţările Române

7/23/2019 Umanismul Renaşterii În Ţările Române

http://slidepdf.com/reader/full/umanismul-renasterii-in-tarile-romane 2/12

nouă& optimistă& despre lume& pătrunsă de încrederea în om şi în natură& de idealulunei 'ericiri terestre$ În*ăţaţii Renaşterii au 'ăcut elogiul culturii& al studiilorumaniste ca mi,loc de înnoilare şi de desă*ârşire a omului& au 'ormulat idealul uneidez*oltări multilaterale a personalităţii& a omului uni*ersal& întrucipat în fgura unortitani ai creaţiei şi ai acţiunii& ca ;eonardo da !inci& 2icelangelo sau <=rer$

9maniştii Renaşterii au dez*oltat o nouă concepţie despre om& promo*ând ideeademnităţii omului ca finţă lieră& autonomă& creatoare (6ico della 2irandola& >$%ampanella)$

/ritectura Renaşterii se caracterizează prin re*enirea la principiile constructi*eromane& cu dominanţa orizontală şi zidurile pline$ În sec$ ?@ s#au adoptat (prinrenumiţii aritecţi ;$4$ /lerti& -$ 4runellesci) elemente antice& ca arcadesemicirculare& coloane etc$ În sec$ ?A s#a dez*oltat tema planului central cu ele*aţiepiramidală (<$ 4ramante& 2icelangelo)& desă*ârşindu#se compoziţia ritmică a'aţadelor (ex$ 6alatul 6itti din -lorenţa)$

În Ţările Române& Renaşterea s#a mani'estat prin umanismul transil*ănean (sec$ ?@#?A)& iar mai târziu în 2oldo*a şi în Bara Românească& prin marii cărturari din sec$ ?Cşi începutul sec$ ?D& umanismul românesc a*ând trăsături specifce& generate decaracterul său mediat şi tardi*$ 6rin mi,locirea înaltului cler şi a marii noilimi& a5ate

 în strânse relaţii cu Roma& Renaşterea a in5uenţat puternic aritecturatransil*ăneană$ %aracteristic stilului Renaşterii este capela ;azoi a catedralei .'$2iail din /la "ulia$ În acelaşi stil au 'ost trans'ormate& în sec$ ?A& şi castelenoiliare$ .#au construit pe plan dreptungiular& cu curte interioară& castelele din!inţu de Eos& %riş şi .ânmiclăuş& cel din urmă a*ând două loggia suprapuse& 'ormatedin arcade în semicerc$ %asele urgeze din oraşe au adoptat 'ormele noi în special

 în decoraţia porţilor şi a 'erestrelor (casa +Fllner din .iiu& casa 0alpard din %lu,ş$a$)$

#onumente reprezentative ale stilului Renasterii in arhitecturabisericeasca

 "n domeniul aritecturii isericesti& monumentul cel mai reprezentati* este mareaiserica a .'antului 6etru din Roma& construita in sec$ !"& pe locul *ecii asilici a.'$ 6etru din sec$ "!& care 'usese demolata in sec$ !$ /re planul unei cruci cu rae

egale& inscrisa intr#un patrat si incoronata de o cupola gigantica (cu diametrul da GHm) la incrucisarea raelor crucii& cupola suprainalata de un tamur circular siterminata cu un turn#lanterna$ 4raele crucii se termina in aside& iar intre ele seridica patru cupole mai mici si mai scunde$ ;a 'aada (care era mult mai simpla inproiectul iniial& intocmit in sec$ ! de aritecii /lerti si 4ramante)& a 'ost adaugat lainceputul secolului !"" un *estiul (portic) imens& care masceaza de departelogica planului iniial al isericii$ %onstructia a 'ost inceputa la ?@IA si realizata deariteci& sculptori si pictori celeri& ca /lerti& 4ramante& Ra'ael& 2icelangelo&

Page 3: Umanismul Renaşterii În Ţările Române

7/23/2019 Umanismul Renaşterii În Ţările Române

http://slidepdf.com/reader/full/umanismul-renasterii-in-tarile-romane 3/12

/ntonio de .angala& 2aderna (ultimul a adaugat 'aada la inceputul secolului !"")$Jste cea mai mare iserica din toata lumea crestina : supra'aa azei este de H?IIIm$p$& lungime HH@ m& inalimea totala ?KK m& incapand in ea circa KI$III de oameniL are in total H@ de altare$

 %upola centrala& inalta numai ea de @H m& este imitata dupa cea a lui 4runellescide la <omul din -lorena& 'acuta si ea dupa cea a 6anteonului antic al lui /grippa dinRoma$ 6iaeta din 'aa e incon,urata de *estita coloana a lui 4ernini (din perioada maitarzie& a arocului)$

 <intre celelalte monumente religioase de stil Renastere din Roma mai amintim& deexemplu: 4iserica +esu (a lui "isus)& opera a lui !ignole& iserica .'$ "gnaiu (?ADM)&

 >empietto (micul templu& un monument circular& cu cupola& 'acut de 4ramante& pelocul unde se crede ca .'antul 6etru ar f su'erit martiriul) s$a$ L iar din restul "taliei&menionam : domul din -lorena (.anta 2aria del -iore& sec$ "!)& cu marea cupolaoctogonala adaugata de 4runellesci& in sec$ ! (diam$ GH m) L capela 6azzi # de la

4iserica .anta %roce din -lorena (de acelasi) L isericile .an ;orenzo si .anto .piritotot din -lorena& construite tot de 4runellesci& pe plan asilical cu pla'onul drept& delemn sculptat si aurit L isericile .anta %roce& .an#.al*atore ("" Redentore)& .an+iorgio 2ag#giore& .anta 2aria dei 2iracoli si .'$ Naaria& toate din !eneia& con#struite& in secolele !#!"L asilica din !incenza (opera lui 6alladio)& iserica .'$/ndrei din 2antua (opera lui /lerti)& templul lui 2alatesta din Rimini de aritectul/lerti ('osta iserica .an -rancesco& trans'ormata in mausoleu al artistilor si alerudiilor timpului)& iserica numita %ertosa (;a %artreuse) din 6a*ia (sec$ !)$

 "n -ranta si in celelalte tari apusene& stilul Renasterii a 'ost mai putin culti*at&deoarece persista inca goticul& pana spre s'arsitul secolului !"$ <in -rana amintim&

de exemplu& iserica .aint#;ouis (.'$ ;udo*ic) din !ersailles& catedrala din ;aRocelle& isericile din orasele ;une*ille& 1anc s$a$

 <in +ermania amintim iserica .'$ 2iail din 2uncen (sec$ !") si iserica Eesuiilordin %olonia (Poln& ?A?D)$

 <in /nglia& iserica .'$ 6aul din ;ondra (?AC@#?C?I)$

 <in .pania: iserica .'$ "gnaiu din ;oola& 1otre#<ame del 6ilar din .aragosa&iserica seminarului din .alamanca& catedrala din +renada& manastirea si palatuldin Jscurial (langa 2adrid)& constiuit de -ilip "" in sec$ !" s$a$

 <in 6ortugalia& iserica .'$ !inceniu din ;isaona (?@MI)$

 <in Jl*etia& iserica .aint#;ager din ;ucerna (?AKI) s$a$

$rhitectura in Tara Romaneasca in secolele X%!X%X

Page 4: Umanismul Renaşterii În Ţările Române

7/23/2019 Umanismul Renaşterii În Ţările Române

http://slidepdf.com/reader/full/umanismul-renasterii-in-tarile-romane 4/12

"n5uenta 4izantului se exercita asupra aritecturii noastre isericesti pe mai multecai: direct& prin mesteri adusi de la %onstantinopol de primii nostri *oie*ozi& feindirect& prin mesteri *eniti din regiunile ortodoxe sud#dunarene (4ulgaria& .eria si2untele /tos) sau din Orient (>urcia si /rmenia)$

 a) %ele mai *eci iserici romanesti de zid (piatra si caramida)& pastrate panaastazi& sunt isericile .an#1icoara si .'$ 1icolae domnesc din %urtea de /rges&construite in epoca intemeierii >arii Romanesti (inainte de anul ?K@H)$ /mandouareprezinta tipul izantino#constantinopolitan& adica stilul izantin cel mai pur& 'ormatin capitala imperiului in epoca imparatilor 2acedoneni (secolele "#")$

 ) "n a doua ,umatate a secolului "!& cuceririle trucesti in 4alcani pun capatin5uentei izantine *enite direct din %onstantinopol si o inlocuiesc cu cele *eniteprin .eria si 4ulgaria$

/par ast'el la noi o serie de iserici de tip saro#izantin& ca isericile 'ostelor

manastiri !odita ""& zidita de calugarul 1icodim pe la ?KCI (azi numai ruine)& >ismana& zidita putin mai tarziu (re'acuta in secolele !"& !""" si ")& %ozia& ziditade 2ircea cel 2are pe la ?KDA (cea mai importanta si mai ine pastrata)& 4radet si%otmeana (in ,udetul /rges)& amele construite tot in *remea lui 2ircea cel 2are$

 .istemul saresc de acoperire a naosului se caracterizeaza prin aceea ca oltaprincipala a naosului (turla cu cupola) se spri,ina in interior pe patru arcuri mari(doua longitudinale mai inguste si doua trans*ersale mai late)& dar pilastrii care lesustin nu mai sunt in interiorul naosului& ca la .'$ 1icolae din %urtea de /rges& cisunt adosati& adica alipiti de 'ata interioara a zidurilor laterale& lasand ast'el lier totspatiul din naos$ .istemul acesta *a f adoptat defniti*& find generalizat la toate

isericile romanesti$

 c) ;a inceputul secolului al !"#lea s#au creat in >ara Romaneasca douamonumente& care din punct de *edere aritectonic par sa fe opera unor mestericonstructori autotoni& dar care in decorul sculptural al 'atadelor tradeaza *aditein5uente orientale& de origine turceasca& armeana si georgiana$ J *ora de isericamanastirii <ealu de langa >argo*iste& zidita de Radu cel 2are in ,urul anului ?@II& si*estita iserica a manastirii din %urtea de /rges& zidita de 1eagoe 4asara intre?@?H # ?@?C& pe locul *ecii catedrale mitropolitane a tarii& din sec$ "!& sirestaurata in a doua ,umatate a secolului trecut& de aritectul 'rancez /ndre;ecomte du 1ou$ /mele pastreaza planul tre5at al isericilor de tip siro#izantin&

dar aduc o largire a pronaosului$

 d) O ultima 'aza a in5uentei izantine indirecte se exercita asupra aritecturiinoastre isericesti prin fliera .'antului 2unte& in *remea lui 1eagoe 4asara& care actitorit& in a'ara de minunea de la %urtea de /rges& doua monumente de tip atonit:iserica actuala a manastirii .nago* (zidita in locul celei *eci& pe la ?@?C) si 'ostacatedrala mitropolitana din >argo*iste$

Page 5: Umanismul Renaşterii În Ţările Române

7/23/2019 Umanismul Renaşterii În Ţările Române

http://slidepdf.com/reader/full/umanismul-renasterii-in-tarile-romane 5/12

 e) .ecolul !" constituie 'aza de 'ormatie a unei scoli locale in aritecturaisericeasca din >ara Romaneasca L se dez*olta asa numitul stil *eci romanesc saumuntenesc$ .e 'ormeaza o scoala de mesteri constructori& sculptori si decoratoriastinasi& care nu mai copiaza modele straine& ci recurg la imitarea *ecilorconstructii din tara& trans'ormand elementele straine intr#un spirit nou& adaptat la

gusturile& posiilitatile si conditiile locale$ .e inalta ast'el o numeroasa grupa deiserici de mici dimensiuni& cele mai multe la tara& si& in ma,oritate& ctitorii oieresti$%a element nou apare acum& deocamdata sporadic& la 'atada de apus& prid*orul pearcade descise$

 <intre isericile mai importante de acest 'el din sec$ !"& amintim& de ex$: iserica'ostei manastiri !alea din comuna >itesti& ,udetul /rges (zidita de 6etru !oie*odul&zis Radu 6aisie& la ?@KC)& iserica din .tanesti#!alcea (zidita in acelasi an& de oierii4uzesti)& olnita manastirii %ozia (zidita la ?@GH de Radu 6aisie)& iserica %urtea!ece din 4ucuresti (zidita de 2ircea %ioanul& inainte de ?@@M)& iserica 'osteimanastiri 4uco*at de langa %raio*a (zidita de anul .te'an la ?@CI)& iserica 'ostei

mianastiri %oia (?@CH)& iserica 'ostei manastiri >utana din ,udetul /rges (?@DM)&iserica 'ostei manastiri 2arcuta de langa 4ucuresti (?@DD#?@MH& cu modifcariulterioare)& dar mai ales iserica 'ostei manastiri 2iai#!oda din 4ucuresti (ctitoriedin ?@M? a lui 2iai !iteazul)$

 ') .ecolul !"" reprezinta o epoca de in5orire a aritecturii noastre isericesti& maiales su domnia lui 2atei 4asara (?AKH#?A@K)$ %onstructiile noi reprezinta planuri'oarte *ariate& creind insa un tip nou de iserici& specifc acestei epoci : plan simplu&dreptungiular (mai rar triloat)& 'ormat din naos cu o singura asida poligonala& osingura turla#clopotnita pe olta pronaosului si prid*or descis& sustinut pe coloaneoctogonale sau circulare$ /mintim& dintre isericile acestei grupe : isericamanastirii /rnota (ctitorita in ?AKK de 2atei 4asara)& iserica din %alinesti#6rao*a(ctitoria aceluiasi& din ?AKA)& iserica 'ostei manastiri .treaia (idem& ?AG@)& iserica'ostei manastiri 4reu#6rao*a (idem& ?A@I)& 6lumuita de langa 4ucuresti (?AGC)&iserica manastirii 6olo*ragi (ctitoria marelui postelnic <anciu 6arcalaul& din ?A@K)&iserica din +olesti& ,u# detul /rges (ctitoria din ?AGA a marelui *istier .troe;eurdeanu) s$a$ 9n monument aparte din aceasta epoca e iserica .telea din

 >argo*iste& ctitoria lui !asile ;upu din ?AG@& care reprezinta un exemplu de priceputaiminare a elementelor& muntenesti cu cele moldo*enesti$

"ntre ?A@A#?A@M se zideste iserica 2itropoliei din 4ucuresti (actuala catedrala

patriarala)& care reprezinta o noua interpretare a planului isericii lui 1eagoe de la%urtea de /rges (plan tre5at& pronaos largit& cu ?H stalpi& patru turle)& la careadauga in plus prid*orul descis& spri,init pe stalpi puternici de zid (restaurata in?MAI)$

 g) / doua ,umatate a secolului !"" aduce o noua dez*oltare in e*olutia stiluluiromanesc& prin monumentele ctitorite de oierii %antacuzinesti (iserica manastirii%otroceni& iserica <oamnei si %oltea din 4ucuresti& iserica *ece a manastirii

Page 6: Umanismul Renaşterii În Ţările Române

7/23/2019 Umanismul Renaşterii În Ţările Române

http://slidepdf.com/reader/full/umanismul-renasterii-in-tarile-romane 6/12

.inaia& iserica din -ilipestii de 6adure#6rao*a& iserica din -undenii#<oamnei delanga 4ucuresti s$a$)& care se disting printr#o atentie sporita pentru decoratiainterioara si exterioara si indeosei prin ogata ornamentatie a moti*elor 5orale &care imraca coloanele din prid*or si pronaos si cenarele de usi& si 'erestre$ Jleconstituie premize ale stilului romanesc numit Qranco*enescQ& care in5oreste su

domnia lui %onstantin 4ranco*eanu (?ADD#?C?G) si care reprezinta desa*arsirea saumaturizarea stilului autoton$ %itam& dintre ele& iserica platului ranco*enesc de la2ogosoaia din ?ADD (care pastreaza inca planul dreptungiular si caractereleisericilor lui 2atei 4asara)& manastirea 0urezi cu intregul ei complex aritectonic(?AM? s$u$)& iserica curtii domnesti din <oicesti$ (,udetul <amo*ita& ?CIA)& iserica.'$ +eorge 1ou din 4ucuresti (?CIC& re'acuta in sec$ ")& iserica manastirii2amul (?AMA)& iserica de azi a manastirii +o*ora (?C??) s$a$

 <upa 4ranco*eanu& seria monumentelor de tip ranco*enesc se continua cuiserica manastirii /ntim din 4ucuresti (ctitoria lui /ntim "*ireanul& terminata dupamoartea lui& la ?C?G)& manastirea !acaresti (ctitoria lui 1icolae 2a*rocordat& dintre

?C?A#?CHH)& iserica %retulescu din 4ucuresti (?CHH)& iserica .ta*ropoleos din4ucuresti (?CHG#?CKI)& considerata de oicei ca ultima realizare de seama a stiluluiranco*enesc$

 ) <ecadenta economica si sociala& care caracterizeaza epoca domniilor 'anariote&aduce cu sine si decadenta artei noastre isericesti$ <in aceasta perioada amintim&in 4ucuresti& isericile : .caune (?CI@)& 2antuleasa (?CKG)& .'$ Jle'terie#*eci(?CGG)& 4atiste (?CAG)& .'$ .te'an (?CAD) s$a$& iar in restul tarii : iserica scitului4alamuci de langa %aldarusani (?C@H)& iserica din 6ietrosita (,udetul /rges& ?CA@#?CAC)& iserica >oti#.fntii din Ramnicu#!alcea (?CAG)& .'$ "ngeri din %urtea de /rges(?C?I) s$a$

#anastirea &urtea de $r'es

2ănăstirea a 'ost construită de 1eagoe 4asara (?@?H # ?@?C) pe locul *eciimitropolii (?K@M)$ 6ictura interioară& realizată de zugra*ul <oromir& a 'ost terminată

 în anul ?@HA& în timpul domniei lui Radu de la /'umai$ Ja este păstrată 'ragmentar în 2uzeul 1aional de /rtă din 4ucureti$ Reparată de câte*a ori& iserica a 'ostrestaurată (?DC@ # ?DDA) de aritectul 'rancez /ndrS ;ecomte du 1o=& discipol allui JugTne !iollet#le#<uc& care i#a adus i unele modifcări care au diminuat *aloareaistorică a monumentului$ %onstruită din piatră 'ăuită i proflată& iserica are un

Page 7: Umanismul Renaşterii În Ţările Române

7/23/2019 Umanismul Renaşterii În Ţările Române

http://slidepdf.com/reader/full/umanismul-renasterii-in-tarile-romane 7/12

plan triconc& inspirat din planimetria isericii !odia ""& reluat ulterior i în alteconstrucii (mitropolia din 4ucureti& iserica 'ostei mănăstiri %otroceni& mănăstirea

 >ismana etc$)$

6rintre cele mai *eci aezări de care *orete istoria noastră se numără i %urtea

de /rge cu împre,urimile ei$ În *eacul al """#lea& înalta cetate a 6oenarilor& cu'ortifcaiile sale de piatră i puul care o lega direct cu alia râului de ,os& 'ăcuse săa,ungă& până departe& 'aima acestor locuriL iar pe la ,umătatea secolului următor&curtea 4asarailor i iserica Q.'ântul 1icolae <omnescQ răs'râng această 'aimăasupra întregii aezări adunată cu timpul în prea,ma lor: %urtea de /rge de maitârziu$

<upă documente i inscripii& ca i din mărturiile săpăturilor areologice& istoriaacestui stră*eci inut *oie*odal& ciar dacă nu consemnează data precisă când s#au grupat aici întâiele centre locuite& 'ace însă do*ada că: aceste centre s#audez*oltat îndea,uns de repede& pentru ca& pe la ,umătatea *eacului al "!#lea& să

ateste deopotri*ă cu existena unui scaun <omnesc& i pe aceea a unei însemnateorganizări isericeti$ /st'el asociate& puterea statală i cea religioasă împodoesc*alea /rgeului cu 'apte de arme i locauri de încinare& care#i păstrează intactă'uncia ei spirituală& ciar atunci când capitala se muta la >ârgo*ite$

<intre monumentele care au 'ost 'ăurite de#a lungul *eacurilor& din câte au împodoit /rgeul *oie*odal& de ună seamă că iserica înălată de 1eagoe4asara (?@?H#?@H?) este cea mai *aloroasă construcie de artă i aritecturăisericească$

/adar& ginerele *oie*odului& Radu de la /'umai (?@HH#?@HM)& odată urcat pe scaun&

a consfnit continuarea decorării aezământului& prin pisania din ?I septemrie?@HA& care menionează i numele lui <oromir zugra*ul$

<upă toate iz*oadele& 1eagoe 4asara a clădit iserica sa pe 'undaiile unui locamai *eci& care nu 'usese altul decât sediul primei 2itropolii a Bării Româneti$ 6eaceasta& 1eagoe găsind#o 7dărâmată i neîntărită$$$ a zidit#o i înălat#o din temelii8&'apt pe care un cronicar al în'ăptuirilor marelui *oie*od& +a*riil 6rotul& îl întărete$ Înaceastă 'ormă& iserica 2ănăstirii %urtea de /rge cunoscută din ?CMK sudenumirea de Q4iserica JpiscopalăQ& când a de*enit reedina Jpiscopiei /rgeului&rămâne& pentru arhitectura veacului al X%!lea& dacă nu monumentul cel mai deseamă& una dintre cele mai reprezentati*e construcii al sale$

%a atare o pomenesc documentele i o amintesc toi călătorii străini& care i#au a5atadăpost în ciliile ei$ 9nii dintre ei& ca 6aul de /lep& în ?A@G& considerau *eceaaezare a lui 1eagoe drept 7una din minunile lumii8$ /celeai cu*inte de înaltăpreuire le notează& în ?CMG& i englezul Roert /inslie i # mai târziu # pictorii

Page 8: Umanismul Renaşterii În Ţările Române

7/23/2019 Umanismul Renaşterii În Ţările Române

http://slidepdf.com/reader/full/umanismul-renasterii-in-tarile-romane 8/12

4ouUuet i ;ancelot& ale căror însemnări de călătorii i stampe au 'ăcut să circule i în a'ara granielor ării 'aima mănăstirii lui 1eagoe 4asara$

<upă unele re'aceri pariale i întregiri în timp ale ansamlului sau& *ătămată i deun puternic incendiu& 4iserica Jpiscopală %urtea de /rge a 'ost re'ăcută # ast'el

după cum se *ede astăzi # de aritectul 'rancez /ndrS ;ecomte du 1o= i dearitectul român 1icolae +arielescu& inspectorul lucrărilor de restaurare& în a doua ,umătate a secolului al "#lea$ / 'ost ispră*ită în anul ?DD@ i sfnită la ?Hoctomrie ?DDA$

#anastirea &urtea de $r'es ! planul si arhitectura bisericii

<aca pri*im din orice parte iserica 2anastirii /rgesului& ea ne apare ca unansamlu unitar si armonios& un ,oc de linii& de in5orituri ingenioase in piatra& delumini si umre ras'rante care#i dau spontaneitate& suplete si eleganta$ /ceastadesa*arsita opera aritecturala& culturala si artistica& 'ace ca iserica lui 1eagoe si2anole sa fe melodia permanenta a unui cantec iesit din pamantul si su5etulpoporului roman$

 

6lanul isericii respectand traditia cultului ortodox& cuprinde trei incaperi: altarul&naosul si pronaosul& care se disting in doua parti esentiale& pri*ite atat din interior

Page 9: Umanismul Renaşterii În Ţările Române

7/23/2019 Umanismul Renaşterii În Ţările Române

http://slidepdf.com/reader/full/umanismul-renasterii-in-tarile-romane 9/12

cat si din exterior& o parte& in 'orma de trilo (triloata)& cu trei aside egale&cuprinde altarul si naosul& dupa principiile de la %ozia$

"n exterior& iserica este asezata pe o plat'orma pardosita cu lespezi de piatra&inaltata cu trei trepte deasupra solului si marginita de o alustrada de piatra noua&

cioplita insa dupa modelul celei *eci$ <eoseit de artistic este realizata aritecturaexterioara a isericii si a parametrului ei ogat& sapat in piatra de /lesti$

"n 'ata isericii& plat'orma aceasta se prelungeste 'ormand o curticica patrata& inmi,locul careia se inalta un gratios agiazmatar$ %roit in genul si dupa modelul'antanilor decorati*e ce se gasesc in 'ata unor anumite moscee turcesti&agiazmatarul de la %urtea de /rges a 'ost adoptat la iserica lui 1eagoe ca loc depregatire si sfntire a apelor in ziua de 4ooteaza& precum si ca altar de rugaciune inaer lier$

 

<easupra cornisei si asterialei& placi de plum amestecate cu cositor& aplicate peextradosul oltilor& 'ormeaza in*elitoarea isericii$ 6atru aze patrate sustin turleleoctogonale$ ;a aza turlei dominante de peste centrul na*ei se repeta moti*ulcornisei principale& compusa din al*eole si stalactite$

6roportiile si disproportiile acestor turle repeta gruparea de la <ealu intr#o 'orma

mai imogatita$>urlele spiralice din 'ata introduc un element aritectonic instail&impunand 'atadei miscari de rotatie in *iu contrast cu elementele predominante alecompozitiei$

6rin in'atisarea cu totul noua si mareata a monumentului& prin calitatea materialelorpuse in opera si prin fnetea si per'ectiunea lucrului& iserica 2anastirii %urtea de/rges reprezinta un monument deoseit de important in e*olutia aritecturii depiatra a >arii Romanesti$

Page 10: Umanismul Renaşterii În Ţările Române

7/23/2019 Umanismul Renaşterii În Ţările Române

http://slidepdf.com/reader/full/umanismul-renasterii-in-tarile-romane 10/12

#anastirea &urtea de $r'es ! portretele ctitorilor

1eagoe 4asara si 'amilia # "ntemeietorul isericii& 1eagoe 4asara& este in'atisat intaloul *oti* impreuna cu <oamna <espina si cu cei sase copii ai lor& trei aieti sitrei 'ete& grupati dupa *arsta: aietii de partea tatalui& 'etele de partea mamei$

%ununi ogate& lucrate in aur si atute cu pietre pretioase impodoesc capetelectitorilor principali$ !esmantul <omnului este de moda izantina& de sto'a in5oratagarnisit cu un guler latL cu o anda de aceeasi latime pe poale$ .pre poalele*esmantului se oser*a *ulturul izantin rodat in aur& cu pliscul descis& cu aripileintinse si purtand cununa$

<oamna <espina poarta costum national: 'ota rosie cu durigi *erticale si iie cu rauri&cu maneca u'anta& stransa printr#o manseta ornata cu perle$ %ostumele copiilorsunt mai simple$ /titudinea de rugaciune este impusa de situatia de ctitori$

 

Page 11: Umanismul Renaşterii În Ţările Române

7/23/2019 Umanismul Renaşterii În Ţările Române

http://slidepdf.com/reader/full/umanismul-renasterii-in-tarile-romane 11/12

#anastirea &urtea de $r'es ! chipuri de s(nti

.'antul "oan 4otezatorul # este in'atisat in 'orma tipica a "naintemergatorului inestudiat din punct de *edere anatomic& fgura slaa& incadrata de o ara naturala&cu parul stu'os ce#i cade in plete pe umeri$ <e umeri ii atarna cele doua mari aripisimolice$ /celasi cer alastru& impanzit de stele& 'ormeaza cam trei parti ale'ondului pe care se a5a zugra*it cipul s'antului$

#anastirea &urtea de $r'es ! mormintele din pronaos

Page 12: Umanismul Renaşterii În Ţările Române

7/23/2019 Umanismul Renaşterii În Ţările Române

http://slidepdf.com/reader/full/umanismul-renasterii-in-tarile-romane 12/12