Naţionalizarea telegrafelor în Ţările Române.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 Naionalizarea telegrafelor n rile Romne.pdf

  1/20

  S o c i e t a t e a P e n s i o n a r i l o r P . T . T . d i n i n t r e a g a t a r

  S E C T I A C U L T U R A L

  S u p l i m e n t l a B u l e t i n u l P e n s i o n a r i l o r P . T . T . N o . 3 , 1 9 3 8

  N A T I O N A L I Z A R E A

  T E L E G R A F E L O R

  I N M A L E R O M A N E

  N . E 3 o i m e s c u 1 . F i l i o n e s c u

  N . A u g u s t i n

  r

  , . ; -

  www.dacoromanica.ro

 • 7/24/2019 Naionalizarea telegrafelor n rile Romne.pdf

  2/20

  S o c i e t a t e a P e n s i o n a r i l o r P . T . T . d i n i n t r e a g a t a M

  S E C T I A C U L T U R A L A

  S u p l i m e n t l a B u l e t i n u l P e n s i o n a r i l o r P . T . T . N o .

  3 , 1 9 3 8

  N A T I O N A L I Z A R E A

  T E L E G R A F E L O R

  I N T A R I L E R O M / M E

 • 7/24/2019 Naionalizarea telegrafelor n rile Romne.pdf

  3/20

  C L I V A N T I N A I N T E

  S o c . P e n s i o n a r i l o r P . T . T . d i n i n t r e a g a t a r a l u d n d

  i n i t i a t i v a d e a c o m e m o r a a c t u l N a t i o n a l i z a r e i T e l e g r a f e l o r

  i n M i l e

  R o m t m e , s i i v a r i t a c u m 8 0 d e a n i , s t i r b a t o r i r e a

  a c e s t u i i m p o r t a n t e v e n i m e n t s ' a d e s f a $ u r a t c u o d e o s e b i t t i

  s o l e m n i t a t e , i n z i v a d e 5 M a i 1 9 3 8 , c u u n p r o g r a m a n u m e

  i n t o c m i t , s u b p r e $ e d i n t i a d - l u i l n g . I . P i t u l e s c u , D i r e c t o r u l

  G e n e r a l a l P o $ t e l o r , T e l e g r a f e l o r $ i T e l e f o a n e l o r , i n s a l a

  d e f e s t i v i t t i t i d i n P a l a t u l C a s e i d e E c o n o m i e , C r e d i t $ i

  A j u t o r P . T . T . B u c u r e $ t i .

  C u m a c e a s t d s d r b d t o r i r e c r e d e m c t i e s t e b i n e s d f i e

  c u n o s c u t d d e i n t r e a g a s u f l a r e r o m e l n e a s e d 0 , c u d e o s e b i r e

  d e i n t r e g u l C o r p d e f u n c t i o n a r i a c t i v i $ i p e n s i o n a n i P . T . T . ,

  d a m i n i n t r e g i m e , i n c o r p u l a c e s t e i b r o $ u r i m o d u l c u m

  s ' a d e s f 4 u r a t s a r b d t o r i r e a , p r e c u m $ i c u v e i n t t i r i l e c e a u

  a v u t l o e c u a c e a s t d o c a z i u n e , f i i n d i n c r e d i n t a t i c d a c e a s t d

  m a n i f e s t a r e d e o r d i n n a t i o n a l $ i p a t r i o t i c v a f i i n t e l e a s a

  $ i c o m p l e t a t a d e c e i i n d r e p t .

  C O M I T E T U L D E I N I T I A T I V A

 • 7/24/2019 Naionalizarea telegrafelor n rile Romne.pdf

  4/20

  C U V A N T A R E A I N T R O D U C T I V A , R O S T I T A D E D - L I N G I N E R

  1 . P I T U L E S C U , D I R E C T O R G E N E R A L P . T . T . ,

  I N C A L I T A T E D E P R E S E D I N T E

  D O M I N E L O R $ 1 D O M N I L O R ,

  P e n s i o n a r i i P . T . T . , c o n d u c a t o r i i n o s t r i d e e r i ,

  i n - s c o m e -

  m o r e z e a z i I m p l i n i r e a a 8 0 a n i s d e a n d

  p r i m i i t e l e g r a f i s t i

  D - 1 I n g . I . P i t u l e s c u

  r o m a n i a u i n c e p u t l u p t a c a s s c o a t s e r v i c i u l t e l e g r a f i c d i n

 • 7/24/2019 Naionalizarea telegrafelor n rile Romne.pdf

  5/20

  6

  s t e a s c a m e m o r i a a t r e i t e l e g r a f i t i :

  S o i m e s c u , F i l i o n e s c u

  A u g u s t i n , c a r i a u c o n d u s a c e a l u p t a p a n a l a r e u i t a e i d e p i l a , .

  D - 1 M i n e s c u , p e c a r e t o t i 1 1 c u n o a t e t i , e s t e u n d i s t i n s c a r -

  t u r a r P . T . T . - i s t . D - s a e s t e a u t o r u l I s t o r i e i p o t e l o r r o m a n e ,

  d e l a i n c e p u t u l v i e t i i r o m a n e I n D a c i a n o a s t r a

  i p a n a m a i i e r i ;

  d i s t i n s u l P . T . T . - i s t d e i e r i , c a r e a o r g a n i z a t m u l t e s e r v i c i i

  p o t a l e 1 I n d e a s e b i s e r v i c i u l p o O e l o r r u r a l e . D i s t i n s u l p e n s i o -

  n a r P . T . T . - i s t a c a p a t a t I n s a r c i n a r e a d e l a c e i l a l t i p e n s i o n a n i

  a I n s t i t u t i e i n o a s t r e s a , c o n f e r e n t i e z e a s t a z i , c a s a n e a r a t e n o t a

  c e l o r a c t i v i i n s e m n a t a t e a l u p t e i d e n a t i o n a l i z a r e a s e r v i c i u l u i

  t e l e g r a f i e d e a c u m 8 0 a n i . ( A p l a u z e ) .

  4 1 a r a t a o m a r e l i p s a d e d e l i c a t e t a f a t a d e d - 1 M i n e s c u

  d e D v s . d a c a a - i i n t r a u n p i e I n s u b i e c t u l c o n f e r i n t e i , t i n

  t o t u i s a v a s p u n D v s . d e l a I n c e p u t , c a

  f a p t a

  p e n s i o n a r i l o r

  n o t r i I n t r e c e o n c e l a u d a , m a l m u l t , t i n s a v a s p u n D - v o a s t r a

  d a d e b u c u r o s s u n t , c a m ' a a j u n s p e m i n e v r e m e a s a p r e z i d e z ,

  c a d i r e c t o r g e n e r a l , o a a d e I n s e m n a t a q e d i n t a P . T . T . - i s t a .

  ( A p l a u z e p r e l u n g i t e ) .

  I n a i n t e I r i s a d e a d a c u v a n t u l d - l u i M i n e s c u , g a n d u l n o s t r u

  a l t u t u r o r a t r e b u e s a s e I n d r e p t e c a t r e I n t e l e p t u l

  i i u b i t o r u l

  d e t a r a R e g e l e C a r o l a l I I - l e a i i n t r ' u n s i n g u r g l a s s a . s t r i g l m :

  T r a i a s c a R e g e l e . ( A p l a u z e p r e l u n g i t e , I n t r e a g a a s i s t e n t a I n

  p i c i o a r e o m a g i a z a p e n t r u M . S . R e g e l e C a r o l a l I I - l e a , d u p a

  c a r e c o r u l P . T . T . i n t o n e a z a i m n u l r e g a l ) .

  C O N F E R I N T A D - L U I C O N S T A N T I N M I N E S C U , F O S T S U B D I -

  R E C T O R G E N E R A L P . T . T . S I A C T U A L P R E S E D I N T E A L

  S O C . P E N S I O N A R I L O R P . T . T . D I N I N T R E A G A T A R A

  P E N T R U C O M E M O R A R E A A 8 0 A N I D E L A L U A R E A

  T E L E G R A F E L O R D I N M A N A S T R E I N I L O R

  N A T I O N A L I Z A R E A L O R , P R E C U M

  I N C A L C A R I L E C E S ' A U F A C U T

  P O S T E I , C U P R O P U N E R T D E

  I N D R E P T A R E

  D O M N U L E P R E 5 E D I N T E , D O A M N E L O R . 5 1 D O M N I L O R

  S u n t a d n c m i s c a t d e a p r e c i e r i l e s i c u v i n t e l e d e l a u d g , c e m i - a a -

  d u s d . i n g . P i t u l e s c u , D i r e c t o r u l C e n e r a l P . T . T . p r i n c u v n t a r e a s a ,

  l a d e s c h i d e r e a c o n f e r m t e i c e v o i t i n e , p e n t r u c a r i f i m u l t u m e s c d i n

  i n i m g , s i t o t D - s a a b i n e v o i t s g , v , a r a t e s i r o s t u l I n t r u n i r e i n o a s t r e

  s i a c o n f e r i n t e i c e v o i f i n e , I n s c o p u l d e a c o m e m o r a 8 0 a n i d e l a l u a r e a

 • 7/24/2019 Naionalizarea telegrafelor n rile Romne.pdf

  6/20

  D - 1 C o n s t a n t i n M i n e s c u

  G h i c a s i

  I n M u n t e n i a , B a r b u S t i r b e i , c a r i i s i

  d a d e a u t o a t e s i l i n t e l e

  p e n t r u o r g a n i z a r e a , t A r i l o r r e s p e c t i v e p e t o a t e t a r a m u r i l e .

  7

  P e n t r u o m a i b u n k i n t e l e g e r e a e v e n i m e n t e l o r p e t r e c u t e , d a t i - m i

  v o i e a f a c e o m i c 5 , d i g r e s i u n e

  s i

  a v a d e s c r i e e v e n i m e n t e l e , c e

  s ' a u

  p e t r e c u t i n a c e l t i m p i n W i l e R o m a n e ,

  s i i n W i l e v e c i n e c u n o i .

  I n t a r i l e R o m a n e , d u p a i n c h e i e r e a c o n v e n t i u n e i d e l e . B a l t a L i m a n

  ( 1 8 4 9 ) , s ' a u n u m i t c a D o m n i p e t i m p d e 7 a n i , I n M o l d o v a , G r i g o r e

 • 7/24/2019 Naionalizarea telegrafelor n rile Romne.pdf

  7/20

  8

  P e a t u n c i s u b s t a p a n i r e a T u r c i l o r , c e e a c e f a c e c a T u r c i a

  d e c l a r e

  r o s b o i u I n S e p t e m b r i e a c e l a s i a n .

  A n g l i a s i F r a n t a , l a c a r i s ' a a l i p i t I n u r m i R e g a t u l S a r d i n i e i ,

  n e v r a n d s a l a s e T u r c i a p r a d a R u s i e i , o r d o n a f l o t e l o r l o r , l a 2 0 D e -

  c e m b r i e 1 8 5 3 , s a i n t r e I n M a r e a N e a g r a s i s a o p r e a s c a n a v i g a t i a f l o t e i

  r u s e p e a c e a s t a m a r e , c a t t i m p r u s i i v o r o c u p a P r i n c i p a t e l e r o m f t n e .

  N a p o l e o n a l I I I - l e a , I m p a r a t u l F r a n t e i , c e r u e x p r e s a c e s t l u c r u ,

  T a r u l I n s t t r e f u z a z i c a n d : R u s i a v a f l i s d a r a t e I n 1 8 5 4 , c e e a c e a f o s t

  I n 1 8 1 9 .

  F l o t a

  j a r m a t e l e f r a n c e z e ,

  e n g l e z e s i t u r c e s t i , d e b a r c a l a C o n -

  s t a n t a , u n d e - s i f o r m e a z a o b a z a d e o p e r a t i u n i s i a n g a j i t m a j m u l t e

  l u p t e c u r u s i i , i a r p e d e a l t r t p a r t e d e b a r c a t r u p e I n C r i m e e a , c e e a c e

  f o r t e a z a p e T a r u l N i c o l a e s i l o r d o n e l a 2 5 I u n i e 1 8 5 4 , r e t r a g e r e a a r

  m a t e l o r s a l e d i n P r i n c i p a t e l e R o m a n e .

  A r m a t e l e f r a n c e z e i n t i n z a n d u s e s p r e R u s c i u k , o c o m p a n i e d e g e -

  n i u , s u b c o m a n d a c a p i t a n u l u i L a m y , t r e c e D u n a r e a s i v i n e l a B u -

  c u r e s t i , d e u n d e , s p r e a f i i n c o m u n i c a t i e c u b a z a d e o p e r a t i e , c o n s -

  t r u e s t e o l i n i e t e l e g r a f i c a B u c u r e s t i - G i u r g i u

  R u s c i u k , c a r e a l o s t

  p i i m a t i l d e t e l e g r a f i c d I n O r a n o a s t r a . ( A p l a u z e ) .

  O d a t i l I n s r t c u r e t r a g e r e a a r m a t e l o r r u s e s t i , t a r i l e R o m a n e n ' a u

  s c a p a t d e o c u p a t i a s t r a i n g , I n t r u c a t a r m a t e l e a u s t r i a c e o c u p a , a m b e l e

  P r i n c i p a t e l e . A r m a t e l e d e o c u p a t i e d i n M u n t e n i a , a u c e r u t , s u b c u -

  v a n t u l d e a c o m u n i c a c u t a r a l o r , a u t o r i z a r e a d e a I n f i i n t a o l i n i e

  t e l e g r a f i c a B u c u r e s t i - P l o e s t i - B r a s o v , a t a t p e n t r u t r e b u i n t e l e a r -

  m a t e i c a t z i c e a u e i , d a r s i p e n t r u t r e b u i n t e l e p u b l i c u l u i .

  P r i n a c e a s t a c e r e r e , A u s t r i a u r m a r e a c o m p l e c t a r e a s i s t e m u l u i d e

  a c a p a r a r e a m i j l o a c e l o r d e c o m u n i c a t i e a t a r i l o r r o m a n e , i n t r u c a t e a ,

  I n c u s u l t i m p u l u i , I n f i i n t a s e l a c o n s u l a t e l e , a g e n t i i l e i s t a r o s t i i l e , c e

  a v e a I n l o c a l i t a t i l e m a i m i c i , o f i c i i p e n t r u p r i m i r e a , e x p e d e r e a s i

  p r e d a r e a s c r i s o r i l o r , p a c h e t e l o r s i b a n i l o r , I n s c h i m b c u

  s t r a i n e ,

  e x p e d i e r e a f a c i i n d - o p r i n m i j l o c i r e a p o s t e i r o m a n e s t i , N i n a l a p u n c

  t e l e d e g r a n i t a . D e a l t f e l a c e a s t a i n t e n t i u n e , r e e s e d e s t u l d e c i a r d i n

  c e l e s c r i s e d e p r o f e s o r u l d e e c o n o m i e p o l i t i c a S t e i n I n z i a r e l e d i n

  V i e r l a I n 1 8 5 6 , c h i a r I n t i m p u l o c u p a t i e i a u s t r i a c e I n t a r i l e r o m a n e .

  A c e s t p r o f e s o r s u s t i n e c i i :

  P e n t r u m o t ? v e e c o n o m i c e , ( d r i l e r o m d n e s t i n t n e c e s a r e d e s v o l

  ' , W e i e c o n o m i c e a A u s t r i e i , c d a r f i o g r e s e a l d a s e i n c e r c a c u c e r i r e a

  l o r p r i n a r m e . ( D e s i g u r a r f i f o s t p r e a m u l t e m i l i o a n e d e R o m a n i s u b

  d o m i n a t i a e i ) , c d n d A u s t r i a z i c e a p r o f e s o r u l S t e i n , p o a t e a j u n g e l a

  a c e l a $ r e z u l t a t p r i n a l t e m i j l o a c e , p r e c u m : M o n o p o l y ' n a v i g a t i e i p e

  D u n d r e , c a n a l i z a r e a r d u r i l o r i n t e r i o a r e , e x p l o a t a r e a m i n e l o r $ i P a -

  d u r i l o r p r i n c o n i p a n i i p r i c i l e g i a t e , a $ e z a r e a c a p i t a l u r i l o r a u s t r i a c e

  ' , i n t o t s a i u l d e i n t r e p r i n d e r i p r o d u c t i v e , s t u b l i r e a d e p o s t e , d i l i g e n ( e

  s i t e l e g r a f e , c o l o n i z a r e a p r o g r e s i v d a f a r i t o r $ i m a i c u s e a m d i n t i n

 • 7/24/2019 Naionalizarea telegrafelor n rile Romne.pdf

  8/20

  9

  C a b i r o u r i l e $ i l i n i i l e , c e s e v o r i n f i i n f a , s l t f i e s u b a u t o r i t a t e a i

  c o n t r o l u l G u v e r n u / u i R o m d n , c a s e r v i c i u l s d s e i n d e p l i n e a s c e t d e f u n c -

  ( i o n a r i i a u s t r i a c i , p a n d l a f o r m a r e a d e f u n c l i o n a r i r o m a n i $ i c e t i n

  ( w e s t s c o p a u s t r i a c i i s d i n f i i n t e z e i n B u c u r e s t i o $ c o a l e t d e t e l e g r a f i e ,

  p e n t r u t i n e r i i r o m d n i c a r t , v o r d o n i s l t i n v e f e a c e s t m e $ t e s u g . . . . N o t a t i

  b i n e c a . a c e s t e c o n d i t i u n i p r e v I d t t o a r e a u f o s t p u s e I n 1 8 5 4 . ( A p l a u z e ) .

  I n c u r s u l a n u l u i 1 8 5 4 , s ' a l u c r a t u n j a B u c u r e s t i - P l o e s t i l u t t n d u s e

  m A s u r i s i p e n t r u t e r m i n a r e a l i n i e i B u c u r e s t i - B r a s o v , i a r I n 1 8 5 5 ,

  u n j a P l o e s t i - B u z 6 u - B r d i l a s i B u c u r e s t i - P i t e s t i - C r a i o v a . C o n -

  d u c e r e s , s e r v i c i u l u i t e l e g r a f i c i n M u n t e n i a , a f o s t i n c r e d i n t a t & c h i p &

  c e r e r e a G u v e r n u l u A u s t r i a c , u n u i a n u m e H i n t e r h o l z e r c u t i t l u d e

  I n s p e c t o r a l T e l e g r a f e l o r .

  I n N o e m b r i e 1 8 5 4 s ' a d e s c h i s , i n B u c u r e s t i , p r i m a S c o a 1 6 . d e t e l e -

  g r a f l e , c u o d u r a t 5 , d e 6 l u n i s i c u u n n u m a r d e 7 e l e v i r o m a n i , c u

  s t u d i i d e - 6 c l a s e g i m n a z i a l e s i c u n o s t i n t e d e l i m b a f r a n c e z a s i g e r -

  m a n g , i a r i n p r i m A v a r a a n u l u i 1 8 5 5 , a c e a s t a s c o a l 6 a a v u t 3 5 e l e v i

  r o m a n i , c a r i a u f o r n t a t p r i m e l e c a d r e a l e C o r p u l u i T e l e g r a f i e R o m a n .

  I n M o l d o v a , C u p u t i n t i m p m a i i n a i n t e c a i n M u n t e n i a , s e i n f i i n -

  t a s e o l i n i e t e l e g r a f i c a I a s i - T g . F r u m o s - F d R i c e n i - S u c e a v a ( B u -

  c o v i n a ) , i n l e g a t u r 6 c u l i n i i l e a u s t r i a c e , s i d i n I a s i - B f i r l a d - T e c u c i

  l a G a l a t i , s e r v i c i u l t e l e g r a f i e f i i n d s u b c o n d u c e r e a a u s t r i a c u l u i S t r i g e l

  C u f u n c t i o n a r i d e d i f e r i t e n a t i o n a l i t a t i , d i n c a r i c e i m a i m u l t i a u s t r i a c i

  s i p o l o n e z i .

  I n t r e t i m p s i I n u r m a I n v i n g e r i i R u s i l o r s i a C o n g r e s u l u i d e P a c e

  c e s ' a t i n u t l a P a r i s , l a 3 0 M a r t i e 1 8 5 6 , s i t u a t i a p o l i t i a a t A r i l o r R o -

  m a n e d e v i n e r a a i b u r l , p r i n f a p t u l c a C o n g r e s u l d e P a c e a s t a b i l i t

  a u t o n o m i a P r i n c i p a t e l o r R o n : L a n e , c u d r e p t u l d e a s e g u v e r n a s i n g u r e ,

  s u b s u v e r a n i t a t e a T u r c i e i s i g a r a n t i a M a r i l o r P u t e r i , r e s t i t u i n d u - s e

  M o l d o v e i p a r t e a d e s u d a B a s a r a b i e i , r r i p i t & l a 1 8 1 2 ,

  i n l e l t u r d n d u - s e

  a s t f e l R u s i a d e / a G u r i l e D u n d r e i $ i d e l a u n c o n t a c t d i r e c t c u T u r c i a .

  D e s i I n s & c o n g r e s u l d e c i s e s e r e t r a g e r e a a r m a t e l o r a u s t r i a c e d i n

  W i l e r o m a n e , t o t u s i , G u v e r n u l a u s t r i a c , g A s i m i j l o c u l d e a a m i t n a

  r e t r a g e r e a a p r o a p e u n a n ( M a r t i e 1 8 5 7 ) .

  F u n c t i o n a r i i d e T e l e g r a f r o m a n i , m a i c u s e a m & c e d i n B u c u r e s t i

  i n c e p s 5 , s e a g i t e p e l a I n c e p u t u l a n u l u i 1 8 5 7 , s i c e r G u v e r n u l u i n i l -

  t u r a r e a c o n d u c e r e i s i a f u n c t i o n a r i l o r s t r A i n i s i a c e a s t d , a g i t a t i e d e -

  v i n e $ i m a i m a r e , c d n d s ' a a f l a t , c a A u s t r i a u r m e l r e a s d o b t i n e t c o n -

  c e s i o n a r e a S e r v i c i u l u i t e l e g r a f i c , p e t i m p d e 9 0 d e a n i .

  F u n c t i o n a r i i r o m d n i a i t e l e g r a f u l u i c o n d u s i d e N . S o i m e s c u ( p r i n

  1 8 7 6 - 1 8 7 7 a j u n s I n s p e c t o r G e n e r a l P . T . ) , F i l i o n e s c u p i A u g u S t i n , a u

  $ t i u t s e t c o n v i n g e t G u v e r n u l

  e t r i i , c e t f u n c t i o n a r i i r o m d n i n u n u m a i c e t

  v o r c o n d u c e $ i e f e c t u a s e r v i c i u l t o t a t d t d e b i n e c a f u n c f i o n a r i i s t r a i n i ,

  d a r c d e i v o r d e p u n e c e a m a i m a r e b u n d c r e d i n f d $ i d e v o t a m e n t , p e n -

  t r u i n t e r e s e l e t e t r i i $ i t o t e i a u $ t i u t s e t d e m o n s t r e z e $ i s i t c o n v i n g d p e

  c e i i n d r e p t , c e l S I G U R A N T A $ 1 E X I S T E N T A T A R I I I M P U N E , C A

 • 7/24/2019 Naionalizarea telegrafelor n rile Romne.pdf

  9/20

  1 0

  D r e p t a t e a c a u z e i a i n v i n s s i p f i n f i c a t r e I n c e p u t u l a n u l u i 1 8 5 8 , s ' a

  c o n c e d i a t c e a m a i m a r e p a r t e d e f u n c t i o n a r i s t r i l i n i s i t o t I n a c e l a s

  t i m p s e n a t i o n a l i z e a z a s i s e r v i c i u l d i n M o l d o v a , p r i n i n t r o d u c e r e a d e

  f u n c t i o n a r i r o m i l n i , s u b c o n d u c e r e a l u i S i m i o n M a r c o v i c i , f o s t D i r e c -

  t o r a l E f o r i e i S c o a l e l o r .

  *

  C u m d e l a a c e s t d i n u r n a . a c t d e l u p a , c u r a j , c l e v o t a m e n t s i d e m

  n i t a t e n a t i o n a l a d i n p a r t e s . t e l e g r a f i s t i l o r r o m a n i , i n a c e l e m o m e n t e

  d e g r e a c u m p l i r l a p e n t r u % A l e r o m i l n e , s ' a I m p l i n i t 8 0 a n i , a m c r e z u t

  n e c e s a r s . a d u c l a c u n o s t i n t a I n t r e g u l u i p e r s o n a l P . T . T . d i n I n t r e a g a

  t a r a , c d t s i c e l o r c e s e i n t e r e s e a z a d e b u n u l m e r s a l a c e s t e i i n s t i t u -

  t i u n i , d e c e l m a i m a r e s i m a i o b s t e s c i n t e r e s , f a c A n d c u n o s c u t a c e s t e a

  p r i n z i a r u l C r o n i c a s i r e v i s t e l e d e p r o f e s i u n e , i a r S o c i e t a t e a p e n s i o -

  n a r i o ' P . T . T . a h o t a r i t t i n e r e a u n e i I n t r u n i r i a p e r s o n a l u l u i P . T . T . ,

  s i a u n e i c o n f e r i n t e , p e n t r u p r o s l a v i r e a s i c o m e m o r a r e a a t i l t a f a p t u -

  l u i , c t s i a I n a i n t a s i l o r n o s t r i c a r i l ' a u I n f a p t u i t . ( A p l a u z e p r e l u n g i t e ) .

  A d m i r d n d m a r e f i a f a p t u l u t $ i p e a c e i c e 1 - c n t - i n f e t p t u i t , p r e p u n

  D o n t n i l o r s e t l u a m v n m i n u t d e U l c e r e , s i l n e d u c e m g d n d u r i l e s p r e

  o r e n z u r i l e & e m i t e

  r u g a m p e I r u n u l D u m n e z e u , c a v i c t i a e t e r n a

  a c e l o r c e i i c i n s t i m $ i c a r i $ i - a u i n d e p l i n i t c u p r i S O S i n l e t d a t o r i a c a t r e

  n e a m $ i ( a r e l , s e l f i e I n p a c e $ i U n i s t e . ( A s i s t e n t a t i n e u n m i n u t d e r e -

  c u l e g e r e ) .

  D a r , D o m n i l o r , I n c h e s t i u n e a c a r e n e p r e o c u p a , I n p i a r a , d e c o -

  m e r n o r a r e a c a r e a m f a c u t - o , p i l r e r e a m e a e s t e c a i n c u m b d S o c i e t a t i i

  P e n s i o n a r i l o r P . T . T . , c a r e r e p r e z i n t a l e g a t u r a f i l t r e t r e c u t s i p r e z e n t ,

  i m p r e u n a c u S o c i e t a t e a C o r p u l u i P . T . T . s i c u A s o c i a t i a I n t r e g u l u i p e r -

  s o n a l P . T . T . c a r e r e p r e z i n t a p r e z e n t u l , s h o t a r a s c a , m o d u l , c u m a m

  p u t e a c o m e m o r a m e f e c t i v s i p e n t r u v e s n i c i e , f a p t u l l u a r e i t e l e g r a -

  f u l u i d i n I n d i n e l e s t r a m i l o r , f i e p r i n t r ' u n m o n u m e n t r e p r e z e n t d n d

  c e l e 3 f i g u r i c o n d u c a t o a r e , s a u p r i n t r e i b u s t u r i s e p a r a t e , a s e z a t e

  s a l a p r i n c i p a l a a g h i s e t e l o r .

  A c e s t e i c o r n e m o r a r i s i l i s e ( l e a a m p l o a r e a c u v e n i t h , s p r e a s e r v i

  d e e x e m p l u s i d e i m b o l d , c a p e r s o n a l u l d e c o n d u c e r e s i d e

  e x e c u t i e

  a c t u a l , a t s i v i i t o r , s a s e c o m p o r t e I n t o a t e o c a z i u n i l e a f i s i e l l a

  I n a l t i m e a p r e d e c e s o r i l o r d e a c u m 8 0 a n i s i c d a t o r i a l u i e s t e c a , c u

  a c e l a s a v i l n t d e c u r a j s i d e m n i t a t e , s s u s t i n a s i s i t a p e r e f a r a f r i c a

  i n t e r e s e l e I n s t i t u t i e i p e v i i t o r , i a r p e n t r u p r e z e n t s i t a r a t e s i s a p r o -

  b e s e d o c u m e n t a t , c a I n t i r n p u l d i n u r m a , s ' a u a d u s I n s t i t u t i e i P . T . T .

  M e d i c a / 1 d e d r e p t u r i a t i a t m a t e r i a l e c a t

  i m o r a l e , c a r i p u n c h i a r I n

  p e r i c o l e x i s t e n t a u n e i a d i n p r i m e l e I n s t i t u t i u n i , d e c e l m a i m a r e

  s i

  o b s t e s c i n t e r e s a l t a r i i . ( A p l a u z e ) .

  *

  U n a d i n ' , t u r n e i n c a l c a r i [ a c a t e I n s t i t u ( l e i P . T . T . a f o s t c e d a r e a

  S e r v i c i u l u t T e l e l o n i c u n e i S o c i e t d ( i s t r e i n e , c u t o a t e t a $ a z i s a t r a n s -

 • 7/24/2019 Naionalizarea telegrafelor n rile Romne.pdf

  10/20

  f i

  p r i a e i i n i t i a t i v A , i n 1 8 8 5 , a I n f i i n t a t p r i m e l e p o s t u r j t e l e f o n i c e I n B u

  c u r e s t i , I n t r e D i r e c t i a P o * t e l o r , M i n s t e r u l d e I n t e r n e , C a m e r r t q i S e -

  n a t , i a r l a G a l a t i a I n f i i n t a t p o s t u r i t e l e f o n i c e l a P r i m A r i a o r a * u l u i ,

  P a r c h e t , C u r t e a d e A p e l , P o m p i e r i * i l a 5 C o r n i s i i a l e o r a * u l u i , I n l e -

  g A t u r A e u o c e n t r a l r t a f l A t o a r e l a P o l i l l a o r a * u l u j G a l a t i , l a r p r i n

  m o d i f i c a r e a l e g i i d e e x p l o a t a r e d i n 1 8 8 6 , s ' a p r e v r t z u t a S t a t u l , p r i n

  D i r e c t i u n e a P o * t e l o r , i * i r e z e r v A d r e p t u l d e m o n o p o l a s u p r a T e l e g r a -

  f u l u i * i P o * t e i , a d A o g A n d u 4 - s e c 5 . : N i m e n i 7 1 1 1 a r e d r e p t u l s a t r a n s -

  m i t a s e m n a l e d e l a u n / o c l a a l t u l , s a u s e t s c h i m b e c o r e s p o n d e n t a d e

  o n c e n a t u r a , f i e p r i n m a s i n i s a u a p a r a t e t e l e g r a f i c e , t e l e f o n i c e , s a u

  o n c e a l l m i j l o c .

  T r e p t a t t e l e f o n i a c a p A t A d e s v o l t a r e n u t n a j p r i n p e r s o n a l u l p o * t e i

  s i p r o p r i i l e e i m i j l o a c e , f o r m A n d u - s e r e t e l e I n p r i n c i p a l e l e o r a s e a l e

  t i t r e i , s e i n t r o d u c m u l t i p l e , s e f a c l e g i i t u r f j C u t i r e s p e c i a l e . I n C a p i -

  t a l h s e i n t r o d u c c a b l u r i l e s u b p A m A n t e n e , s p r e a e v i t a s t l p i i p p o

  d i s t a n t a d e 0 k m . S e f a c l e g h t u r i c u S t a t e l e v e c i n e c a : B u l g a r i a , U n -

  g e r i a * i A u s t r i a .

  D a r u n a d i n c e l e m a i b u n e * i I n s e m n a t e i n o v a t i i a f o s t I n f i i n t a x e u .

  * i . d e s v o l t a r e a r e t e l e i t e l e f o n i c e r u r a l e , a j u n g A n d u - s e c a , d i n 1 8 9 8 p r t n A .

  I n 1 9 1 0 , a s e l e g e p r i n l i n i i t e l e f o n i c e t o a t e c o m u n e l e r u r a l e d i n I n -

  t r e a g a t a r a , c u c a p i t a l e l e j u d e t e l o r r e s p e c t i v e , r e f o r m & d e i n t e r e s g e -

  n e r a l , d i n t o a t e p u n c t e l e d e v e d e r e , a d m i r a t r t * i d e a d m i n i s t r a t i i l e

  p o * t a l e a S t a t e l o r m a i v e c h i * i m a i b i n e u t i l a t e * i c a r e , i n t i m p u l / n o

  b i l i z a r i i d i n 1 9 1 3 s i a r e t s b o i u l u p e n t r u i n t r e g r e a N e a m u l u i , a a d u s

  m a r i s i i n s e m n a t e s e r v i c i i , a t d t a r m a t e i , c d t f i , a d m i n i g t r a t i e t ( a r i l . .

  ( a p l a u s e ) .

  I n r e z u r n a t , p i t n A I n a i n t e d e a z b o l u l p e n t r u I n t r e g i r e a N e a m u l u i ,

  a m a v u t u n s e r v i c i u t e l e f o n i c d e s t u l d e b i n e o r g a n i z a t , t o a t A l u r n e a

  f i i n d m u l t u m i t , a f a r % d e c A t i v a p r o a p r e t e n t i o * i * i f A r A r A b d a r e , c u

  n A r a v u l d e a g A s j t o t u l r t i u I n t a r a l o r s i t o t u l b i n e I n s t r A i n t i t a t e ,

  d a r a m f o s t * i e u I n t i i r i s t a i n e , a m s t u d i a t , c h i a r d e m u l t e o r i , o r -

  g a n i z a r e a s e r v i c i i l o r P o * t a l e , T e l e g r a f i c e * i T e l e f o n i c e , l a A t r u * j p e

  t e r e n * i p o t a f i r m a , f i l r a t e a m r t d e d e s m i n t i r e , a S e r v i c i u l n o s t r u

  t e l e f o n i c d i n a c e a e p o c l , e r a e g a l * i c h i a r s u p e r i o r , u n o r S t a t e m a i

  m a r i * i c u o r g a n i a r i m u l t m a i v e c h i d e c A t a l e n o a s t r e . ( a p l a u s o ) .

  D a c A I n s A S e r v i c i u l T e l e f o n i c a m e r s m a i a u d u p g 1 9 1 8 , c a u z a ,

  p e d e o p a r t e , a f o s t r A z b o i u l , c a r e a r A s t u r n a t t o t u l , i a r p e d e a l t a ,

  u z a r e a p r i n v e c h i m e a t u t u r o r i n s t a l a t i i l o r , c a r i d u r a u d e z e c i d e a n i

  * i d a c t i G u v e r n e l e , c a r e s ' a u s u c c e d a t d u p A 1 9 2 4

  * I L

  i n s p e c i a l M i n i -

  W i i d e C o m u n i c a t i i a r f i l A s a t c a e x c e d e n t e l e , p r o d u s e d e I n s t i t u t i a

  P . T . T . , a f i e I n t r e b u i n a t t e I n i n v e s t i t d i * i d a a a r f i d a t u n s p r i j i n

  d a c A n u m a t e r i a l , c e l p u t i n m o r a l I n s t i t u t i e i , s ' a r f i g A s i t b a n i j n e

  c e s a n i I n W A , p e n t r u c a t e l e f o n i a s a . f i e m a i b i n e , m a i s o l i d o r g a n i -

  z a t A * i m a i - p u t i n p h g u b i t o r p e n t r u t a r A , d e c A t d e s t r A i n i .

  D o v a d a d e a c e a s t a e s t e c o n s t r u i r e a c e n t r a l e i a u t o m a t e d i n B d u l

 • 7/24/2019 Naionalizarea telegrafelor n rile Romne.pdf

  11/20

  1 2

  b u n 0 p e c a r e I - a i n t r o d u s , d u p d c e d a r e , $ i S o c i e t a t e a S t r a i n d , i n

  r e s t u l B u c u r e $ t i u l u i . ( a p l a u s e ) .

  D a c d i n s e l s ' a r f i u r m e l r i t l u c r e i r i l e i n a c e l a $ s e n s , s ' a r f i a v u t o

  i n s t a l a t i e d e s t u l d e p e r f e c t f a c u t d , i n s e t i n c o n d i t i u n i c u m u l ( m a i

  p u t i n a p a s a t o a r e p e n t r u ( a r e l ,

  c e i i n a c e s t c a z S t a t u l a r f i a v u t n o u l

  $ i i n s e m n a t e s p o r u r i d e v e n i t u r i , c a r i i - a r f i r e v e n i ( $ i d e c a r i a r e

  n e v o i e , i a r n u s e l p l e l t e a s c e t c i r c a 2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 l e i a n u a l S o c i e t c l t i i s t r e t i n e ,

  c a p l a t e l d e a b o n a m e n t e c o n v o r b i r i t e l e f o n i c e p e n t r u a u t o r i t e l t i l e

  d e S t a t . C e e a c e I n s e a m n a c a , I n t i r n p d e 7 a n i , S t a t u l a p l a t i t z i s e i

  S o c i e t e E l i r o m a n e c i r c a 1 m i l i a r d 4 0 0 m i l i o a n e . ( A p l a u z e ) .

  T r i s t

  j u m i l i t o r e s t e I n s a a S o c i e t a t e a d e t e l e f o a n e a p u s I n

  l o c u r i l e d e c o n d u c e r e a l e s e r v i c i u l u i

  t e l e f o n i c s i I n p a r t i l e c e l e m a i

  d e l i c a t e s i s e c r e t e , n u m a i p e r s o a n e s t r a i n e d e n e a m , s a u p e r s o n a l

  a n g a j a t d i n s t r a i n i s i d i n s i m p l i p a r t i c u l a r i , c u n u m e a d e s e a e x o t i c e ,

  c u c o n t r a c t e s i f a r a , j u r a m d n t d e c r e d i n t a c a t r e T a r a s i R e g e , l a r

  f u n c t i o n a r i i r o m A n i l u a t i d e l a D o s t a , d a t a c u c e d a r e a t e l e f o a n e l o r ,

  s u n t i n s u b o r d i n e a c e l o r d e m a i s u s . ( A p l a u z e ) .

  M a r e t i a a c t u l u i d i n 1 8 5 7 , c d n d t a r i l e r o m d n e s e g a s e a u o c u p a t e

  d e a r r n a t e l e a u s t r i a c e . c A n d o m a n d e t e l e g r a f i s t j a u s t i u t s a l u p t e

  c u c r e d i n t a

  i d e v o t a m e n t d e t a r a

  i s a c o n v i n g a g u v e r n u l r o m d n d e

  a t u n c i , c a t e l e g r a f u l , p e n t r u s i g u r a n t a t a r i i , t r e b u e s a , f i e e x p l o a t a t

  c a m o n o p o l d e S t a t s i

  I n d e p l i n i t n u m a i d e f u n c t i o n a r i

  r o m a n i ,

  u r m e a a t s e t i n d e m n e p e i n t r e g p e r s o n a t u l P o s t e i

  T e l e g r a f e l o r R o -

  m a n e d e a s t g z i c a , c u a c e l a $ a v d n t , s d p r o b e z e $ i s e l d o c u m e n t e z e G u -

  v e r n u l u i $ i i n t r e g e i p o p u l a t i u n i a f d r i i , c e l u n a d i n c e l e m a i v e c h i

  i n s t i t u f i i a l e S t a t u t u i R o m d n , P o s t a s i T e l e g r a f u t , d e c a d e

  d i n a n i n

  a n . . . d i s e s u f o c d . . . n u p o a t e t r a i f e l r e l s e r v i c i u l t e l e f o n i c , d o v a d d

  d e c e s e p e t r e c e i n b a t e t d r i l e d i n l u m e $ i c d u n a s a u c l o u d e x c e p t i i

  n u p o a t e f a c e r e g u l d . ( A p l a u z e p r e l u n g i t e ) .

  D e a l t f e l s i t u a t i a p o l i t i c a , d e a s t a z i e s t e m a i a v a n t a j o a s a , s c o p u l u i

  c e u r m a r i m . , p r i n d e s v o l t a r e a s p i r i t u l u i n a t i o n a l i s t s i d e n a t i o n a l i z a r e ,

  a d i c a c a R o m a n i a s a f i e a R o m a n i l o r .

  *

  *

  S e v a o b e c t a I n s a c a S o c i e t a t e a a f a c u t i n v e s t i t i i s i c a t r e b u e

  s a - i r a s p u n d e m c h e l t u e l i l e f a c u t e . N i m i c m a i d r e p t , b a p u t e m

  d a m s i u n b e n e f i c i u , b i n e I n t e l e s f a c a n d , c d t m a i e s t e p o s i b i l ,

  v e r i f i -

  c a r e a c o n t u r i l o r d e i n v e s t i t i i ,

  c o l o s a l

  u m f l a t e s i a p r e l u a r i l o r p e

  n e d r e p t

  i c o n t r a r R c o n t r a c t u l u i d e c e d a r e , l a r s u m e l e n e c e s a r e s e p o t

  o b t i n e , a u t o r i z a n d u - s e D i r e c t i u n e a P o s t e l o r

  i T e l e g r a f e l o r s e m i t a ,

  s u b g a r a n t i a G u v e r n u l u i , u n I m p r u m u t , s a u t r e p t a t , a c t i u n i g a r a n t a t e

  c u I n t r e g v e n i t u l P o s t e i , T e l e g r a f u l u i

  i T e l e f o n u l u i , c u o d o b a n d a .

  d e 5 - 5 1 / 2

  j c h i a r 6 % . S o c i e t a t e a t e l e f . d a c t i o n a r i l o r s a i 1 1 %

  i C u

  s i g u r a n t a c s e v o r g i t s i 3 . 0 0 0 . 0 0 0 d e r o m a n i c a r e s a s u b s c r i e 3 a c t i u n i

 • 7/24/2019 Naionalizarea telegrafelor n rile Romne.pdf

  12/20

  1 3

  s i a r e p u n e I n f u n c t i u n e t e l e f o n i a r u r a l a , l a s a t a I n p a r a s i r e d e a c t u a l a

  S o c i e t a t e , i n t r u c d t n u - i p r e z e n t a g a r a n t i a u n u i v e n i t d e s t u l d e r e m u n e

  r o t o r , p e n t r u i n v e s t i f i i l e c e a r f a c e . ( A p l a u z e ) .

  *

  * *

  D a r D o m n i l o r o a l t a m a r e I n c a l c a r e a d r e p t u r i l o r s a l e s ' a f a c u t

  P o s t e i , p r i n l u a r e a d e c a r e C a s a d e E c o n o m i i , a s e r v i c i u l u i d e C e c u i i

  s i V i r i m e n t e s i a l i p i r e a l u i l a a r e a r a s a .

  I n c & d i n 1 9 0 6 , a m p r e c o n i z a t s i a m s t i t r u i t p e l a n g a p e r s o n a l u l

  c o n d u c a t o r a l A d m i n i s t r a t i e i P . T . T . , p e n t r u

  i n t r o d u c e r e a a c e s t u i

  s e r v i c i u s i I n a d m i n i s t r a t i a n o a s t r a s i I n 1 9 1 1 a m r e u s i t s a p r e v a d

  a c e a s t a , p r i n m o d i f i c a r i l e c e s e p r e l z u s e l e g i i d e e x p l o a t a r e ,

  c a r e

  M g t d i n c a u z a s c h i m b a r i l o r p o l i t i c e a r a m a s I n c a r t o a n e l e C a m e r i i ;

  i n t r u c d t d i r e c t o r u l g e n e r a l u r m d t o r s ' a d e s i n t e r e s a t d e a c e a s t e t i m -

  p o r t a n t d r e f o r m d .

  0 a l a i n c e r c a r e a f o s t M a l t a i n 1 9 1 7 I n t i m p u l r a s b o i u l u i , r a n d ,

  l a c o n g r e s u l , c e s ' a t i n u t r a r e a l i a t i l a R o m a , s ' a l u a t , I n t r e a l t e l e ,

  h o t a r l r e a d e a s e i n t r o d u c e s e r v i c i u l d e c e c u r i s i v i r i m e n t e , a t i l t

  I n

  s e r v i c i i l e i n t e r n e , c a t s i I n r e l a t i u n i l e d e l a t a r d l a t a r a , I n t r e a l i a t i .

  P r o f R a n d d e a c e a s t a , r u a p r o b a r e a M i n i s t e r u l u i

  d e

  I n t e r n e d e

  t u n c i s i a D i r e c t o r u l u i G e n e r a l B a d e s c u , a m I n t o c m i t p r o e c t u l d e

  l e g e , r e g u l a m e n t u l s i i n s t r u c t i l l e n e c e s a r e , y e n t r u i n t r o d u c e r e a a c e s t u i

  s e r v i c i u s i i n t a r a n o a s t r a . E v e n i m e n t e l e c e s ' a u p e t r e c u t s i l i p s a d e

  i n t e r e s d i n p a r t e a p e r s o n a l u l u i d e c o n d u c e r e a f a c u t c a l u c r u r i l e s a

  r a m a n a I n s t a r e a d i n t r e c u t .

  I n a n u l 1 9 2 7 , f o s t u l D i r e c t o r G e n e r a l P . T . T . , P e t r e P a p a c o s t e a ,

  f o s t a m p l o i a t I n A d m i n i s t r a t i a P o s t e l o r s i c a r u i a , I n t i m p u l r e t r a g e r e i

  I n M o l d o v a , a v u s e s e m o c a z i a s a g v o r b e s c s i s a - i e x p l i c I n s e m n a t a t e a

  a c e s t u i s e r v i c i u s i f o l o a s e l e c e a r a d u c e a r i l , I n d a t a c e a a j u n s d i r e c -

  t o r g e n e r a l f a c e s i s t a r u e s a s e v o t e z e , p r i n t r ' o l e g e s p e c i a l t i , i n t r o d u -

  c e r e a s e r v i c i u l u i d e C e c u r i s i V i r i m e n t e , p r i n A d m i n i s t r a t i a P o s t e l o r ;

  d a r d i n . c a u z a s c h i m b a r i l o r p o l i t i c e , c e a s u r v e n i t i m e d i a t , D i r e c t o r u l

  g e n e r a l P a p a c o s t e a d e m i s i o n a n d , u r m a r u / s i t u n u d e p u n e n i c i u n

  i n t e r e s p e n t r u p u n e r e a i n a p l i c a r e a l e g i i , l a r m a i t d r z i u , i n 1 9 2 8 , i s e

  a d u c v n e l e m o d i f i c a r i .

  P e r a n d i n s a c e i d i n A d m i n i s t r a t i a P o s t e l o r s e s t r l d u i a u c u

  p u n e r e a I n a p l i c a r e a a c e s t u i s e r v i c i u ( i e r t a ( i - m a , s t r a d u i a l a

  c a m

  l u n g h t , f i e d i n c a u l i p s e i d e i n i t i a t i v a , f i e a f r i c e i d e n e c u n o s c u t ) , o

  6 , 1 a i n s t i t u t i e a u t o n o n a l , C a s a d e E c o n o m i i , p r i n t r ' o l e g e d e m o m e n t ,

  v o t a t a i n t r ' o s e d i n t a d e n o a p t e , j a s e r v i c i u l d e C e c u r i s i V i r i m e n t e p e

  s e a m a s a c a c o n d u c e r e , u r m a n d c a s e r v i c i u l o x e c u t i v s a s e t n d e p l i

  n e a s c a p r i n p e r s o n a l u l P o s t e i .

  P o $ t a f a c e a s t f e l t o a t e l m u n c a b r u t d , i a r C a s a d e E c o n o m i i , c a r e

  $ i a a d d u g a t i n c o a d e l

  $ 1 C e c u r l P o $ t a l e

  t r a g e f o l o a s e l e , c a r t a r

  t r e b u i s d f i e a l e P o $ t e i $ i c a a t a r e a l e S t a t u l u i , c a r e a r e a t d t a n e v o e

  d e n o u i v e n i t u r i , i a r n u c a e l e s e t s e i r o s e a s c e t i n a l t e s c o p u r i . ( A p l a u z e ) .

 • 7/24/2019 Naionalizarea telegrafelor n rile Romne.pdf

  13/20

  1 4

  a f a r t t d e S t a t e l e s u c c e s o r a l e a l e . A n s t r i e i , c a r e , g a s i n d i n t r o d u s a c e l

  s e r v i c i u d u p a v e c h i u l s i s t e m , I n p r o v i n c i i l e a l i p i t e ,

  i - a d a t a c e i a s i

  o r g a n i z a r e s i i n t e r i t o r i i l e p r o p r i i .

  I n c e i a c e n e p r i v e $ t e p e n o i , p e n t r u c d o r g a n i z a r e a s ' a f a c u t s u b

  i n s p i r a t i a u n u i f o s t f u n c i o n a r s u p e r i o r P . T . T . , f o s t i n A d m i n i s t r a l i a

  P o g e l o r U n g a r e , s ' a a d o p t a t s i s t e m u l c e n t r a l i z a t o r

  d e f e c t u o s , c e

  d o m n e a i n a c e a t a r a .

  D a r D o m n i l o r , S e r v i c i u l d e C o n t u r i s i V i r i m e n t e t r e b u e s i n d e -

  p l i n e a s c a , c a p r i m s c o p , i n l e s n i r e a p l a t i l o r s i i n l a t u r a r e a c i r c u l a t i e i

  n u m e r a r i u l u i , o r i , s p r e a v a c o n v i n g e d e d e f e c t u o z i t a t i l e s i s t e m u l u i

  i n t r o d u s l a n o i , v a , d a u e x e m p l e c o n c r e t e :

  U n t i t u l a r d e c o n t d i n C r a i o v a a r e d e f a c u t o p l a t a . u n u i t i t u l a r

  d e c o n t , s a u u n e i a l t e p e r s o a n e , l a C a l a f a t ; i n a c e s t c a z o r d i n u l d e

  p l a t a s e e x p e d i a z a l a B u c u r e s t i ( C a s a C e c u r i ) , d e u n d e , d u p a i n r e g i -

  s t r a r e , s e e x p e d i a z a l a C a l a f a t ; o r i a c e a s t a o p e r a t i e s e f a c e i n 2 - 3

  z i l e , l a r ( l a c & i n a c e s t i n t e r v a l m a i s u n t s i s a r b a t o r i l a m i j l o c , o p e r a t i a

  d u r e a z a 4 - 5 z i l e , p e c d n d p l a t a p r i n m a n d a t p o s t a l s ' a r f i f a c u t c h i a r

  I n a c e i a s i z i . A c e l e a s i c a z u r i s u n t p e n t r u I n t r e a g a t a r a , O r a d e a c u

  C l u j , I a s i c u D o r o h o i , I a s i c u C h i s i n a u , e t c . , c u i n t a x z i e r i

  j m a i m a r i .

  T o t a c e l a s i l u c r u s e p e t r e c e p e n t r u o n c e l o c a l i t a t e d i n t a r a , i n

  e a t % d e B u c u r e s t i ( S e d i u l C a s e i C e n t r a l e ) ,

  i o r i c t i t s ' a r f o r t a C a s a

  d e E c o n o m i i , s i n l a t u r e a c e s t e i n t a r z i e r i , n u v a p u t e a r e u s i , c l e a t

  f a c t u l d m a r i s i z a d a r n i c e c h e l t u i e l i , n e r e n t a b i l e .

  N i c i ( ) d a t a s e r v i c i u l d e c e c u r i

  i v i r i m e n t e n u s e v a p u t e a e f e c t u a

  I n b u n e c o n d i t i u n i , c a s a r a s p u n d a c e r i n t e l o r , d e c a t p r i n a d m i n i s t r a -

  t i a p o s t a l l , c a r e I l p o a t e d e s c e n t r a l i z a i n 1 0 , 1 5 s i m a i m u l t e c e n t r e ,

  a s t f e l c a s a s e i n l a t u r e o n c e i n t h r z i e r e .

  E l v e t i a , t a r & d e 7 o r i m a i

  m i c a , c a s u p r a f a t a , C a n o i , a r e s e r v i c i u l d e s c e n t r a l i z a t i n 2 5 l o c a l i t a t i ,

  a s a c o n c e o p e r a t i e s e p o a t e f a c e I n c i t t e v a c e a s u r i .

  C a a t a r i , i n i n t e r e s u l g e n e r a l , t r e b u e d e m o n s t r a t $ i p r o b a t c e l o r

  I n d r e p t , c d a c e s t s e r v i c i u n u s e p o a t e e f e c t u a i n b u n e c o n d i ( i u n i ,

  d e c d t s u b d i r e c t a c o n d u c e r e a P o $ t e i . ( a p l a u s e ) .

  * *

  D a r D o m n i l o r , P o s t a , p r i n t o a t e o r g a n e l e s a l e d e e x e c u t i e , m a i

  f a c e s i s e r v i c i u l C a s e i d e E c o n o m i i , o r i a s u p r a a c e s t u i f a p t u r m e a z .

  s a s e s t i e :

  C a s e d e E c o n o m i i d i n i n i t i a t i v e p r i v a t e s i c h i a r s u b c o n t r o l , a u

  e x i s t a t i n d i f e r i t e t a x i I n c a d e p r i n 1 7 8 0 , t n f i i n t a t e d e a s o c i a t i i i , c o r -

  p o r a t i i , b a n d e t c . , d a r t o a t e n ' a u p u t u t e x i s t a , f i e d i n r e a c o n d u c e r e

  s i a d m i n i s t r a t i e , f i e d i n g r e s i t e l e p l a s a m e n t e s i r e a c r e d i n t a .

  I n a n u l 1 8 6 1 , m a r e l e o m d e s t a t e n g l e z G l a d s t o n e , i n f i i n t e a z a ,

  p r i n t r ' o l e g e , C a s e l e d e E c o n o m i e P o s t a l e , s u b d i r e c t a c o n d u c e r e s i C u

  e f e c t u a r e a s e r v i c i u l u i d e c a t r e a d m i n i s t r a t i a p o s t e l o r

  i a c e g t o m d e

  s t a t a r e c u n o s c u t i n p u b l i c : C d n ' a f o s t a c t c a r e s e t c o n t r i b u e l a f r a b u

  n e t t e t ( i r e a c o n d i t i u n i l o r c l a s e l o r s d r a c e $ i i n g e n e r a l l a a c e e a a m o r a

  v u r i l o r $ i b o b e l f i e i n a f i o n a l e c a a c e a l e g e .

 • 7/24/2019 Naionalizarea telegrafelor n rile Romne.pdf

  14/20

  1 5

  W i n d p e r a n d a c e s t s i s t e m s e i n t r o d u c e I n F r a n t a s i c o l o n i i l e s a l e ,

  O l a n d a c u p o s e s i i l e s a l e , P o r t u g a l i a c u c o l o n i i l e , E g i p t , I t a l i a , S u e d i a ,

  I s l a n d a , F i n l a n d a , S p a n i a , G r e c i a , B u l g a r i a , L e t o n i a , E s t o n i a , C a n a d a ,

  A r g e n t i n a , C h i n a , J a p o n i a .

  A u r A m a s c a i n s t i t u t i i . a u t o n o m e , A u s t r i a s i U n g a r i a s i t A r i l e

  s u c c e s o r a l e , c a r e g A s i n d I n p r o v i n c i i l e a l i p i t e a s t f e l o r g a n i z a r e a a c e -

  s t u i s e r v i c i u 1 - a u i n t r o d u s t o t a s t f e l , s i I n t A r i l e l o r .

  N o i a m i n t r o d u s C a s a d e E c o n o m i i I n 1 8 8 0 , l u a n d u - n e d u p g m o -

  d e l u l c e l o r d i n F r a n t a , a l i p i n d - o p e l n g i t C a s a d e D e p u n e r i s i C o n -

  s e n a n a t i u n i , M A I s t i n e m s e a m g , c 6 , F r a n t a , I n 1 8 8 1 , p i t r A s i s e v e c h i u l

  s i s t e m s i a d o p t 5 , p e c e l d i n M a r e a B r i t a n i e ; i a r l a n o i , I n 1 8 8 0 , s e

  c u n o s t e a u b a z e l e n o i e i o r g a n i z a t i u n i ,

  a d o p t a t g , d e

  a d m i n i s t r a t i a

  f r a n c e z i t .

  L a 2 8 I u n i e 1 9 3 0 , s e m o d i f i c A l e g e a C a s e i d e E c o n o m i i , f A c A n d u - s e

  - o I n s t i t u t i e a u t o n o m A , n e t i n A n d u - s e s e a m A d e c e l e c e s e p e t r e c e a u I n

  c e l e l a l t e t t t r i . C u t o a t e a c e s t e a P o s t a a f o s t o b l i g a t A c a , p r i n t o a t e

  o f i c i i l e

  i i n t r e g p e r s o n a l u l s A u , s A I n d e p l i n e a s e l t s e r v i c i u l C a , s e i d e

  F c o n o m i i .

  B e n e f i c i i l e C a s e i d e E c o n o m i i s e I m p a r t l a f o n d u r i d e r e z e r v A , l a

  c l A d i r i p e n t r u s u c u r s a l e l e C a s e i ( c a r e c i n e s t i e c a n d S e v o r I n f i i n t a ) ,

  r e s t u l c a p a r t i c i p a r e l a b e n e f i c i i a p e r s o n a l u l u i p r o p a g a n d e i , t a n t i e m e

  s i f o a r t e m u l t e s i l a d i f e r i t e c o m i t e t e , e t c . ,

  e t c . , l a r S t a t u l n u p r i -

  m e s t e n i m i c .

  I n a t a r i c o n d i t i u n i , n a r t e i n t r e b a r e a , d e c e n u n e - a m c o n f o r m a l

  n o i s i s t e m e l o r c e d o m n e s c i n 4 r i l e c u m u t t m a i c i v i l i z a t e r i c u

  o r g a n i z t l r i m a i v e c h i $ i i n t r u c d t P o r t a a z i e f e c t u e a z d c e a m a i m a r e

  p a r t e a s e r v i c i u l u i , d e c e n u i - a m a c o r d a t f i c o n d u c e r e a ? ( A p l a u z e ) .

  *

  0 e t & m a r e n e d r e p t a t e s ' a P i m a p o r t e i , p r i n l u c r e n s e r v i c i u l u i d ed i s t r i b u i r e a p r o d u s e l o r m o n o p o l i z a t e a l e R e g i e i , p r i n f a c t o r i r u r a l i .

  A s u p r a a c e s t e i c h e s t i u n i u r m e a z A a s e s t i e l , I n u r m a c r i z e i d i n

  1 9 0 0 , a r e d u c e r i i f o n d u r i l o r b u g e t a r e s i a f i x g r i i

  b u g e t u l u i i n a c e a

  s e r v i c i u l p o s t a l r u r a l s e d e s o r g a n i z a s e , d e s e r v i n d u - s e n u m a i

  c o m u n e l e r u r a l e d e t r e i o r i p e s A p t I m A n A , l a r m i i l e d e s a t e s i c A t u n e

  e r a u l i p s i t e d e u n a s t f e l d e s e r v i c i u .

  I n 1 9 0 4 , a m c A u t a t s A p r o f i t d e i n f l u e n t a , c e , f o s t u l d i r e c t o r g e n e r a l

  G r i g o r e C e r c h e z , a v e a a s u p r a M i n i s t r u l u i d e F i n a n t e T a c h e I o n e s c u ,

  c A r u i a i - a m e x p l i c a t I n c e r c a r e a f A c u t a I n 1 8 9 8 c u d i s t r i b u i r e a p r o d u -

  s e l o r p r i n f a c t o r i i r u r a l i s i c a u z e l e n e r e u s i t e i s i , d o c u m e n t a t , a m

  a r A t a t

  i p r o b a t , c A n u m a i c u s u m e l e c e R e g i a c h e l t u i a c u d i s t r i b u i -

  t o r i i s 6 i s i f A r A c a S t a t u l s f a c A n i c i u n s a c r i f i c i u , v o m p u t e a f a c e

  u n r e a l s e r v i c i u d e p o s t A r u r a l g , d e c a r e s A p r o f i t e I n t r e a g a p o p u l a t i e

  r u r a l A .

  C o n v i n g n d , l a 1 A p r i l i e 1 9 0 5 s ' a i n t r o d u s d i s t r i b u i r e a p r o d u s e l o r

  R e g i e i I n 4 j u d e t e d i n n o r d u l M o l d o v e i . R e z u l t a t e l e I n t r e c A n d a s t e p -

 • 7/24/2019 Naionalizarea telegrafelor n rile Romne.pdf

  15/20

  1 6

  N u m a i c u f o n d u r i l e , p e c a r e R e g i a l e c h e l t u i a c u d i s t n b u i t o r i i

  s d i , a m i n d o i t n u m t i r u l f a c t o r i l o r r u r a l i

  i a m a j u n s s i t d e s e r v i m

  z i l n i c t o a t e c o m u n e l e r u r a l e s i _ c d t u n e l e , r a r n m a n d s d , s e d e s e r v e a s c a

  d e t r e i o r i p e s a p t a m n a , n u m a i s a t e l e

  i c a t u n e l e i z o l a t e .

  R e z u l t a t u l a f o s t c d , I n a f a r d d e m a r e l e s e r v i c i i a d u s e p o p u l a t i i

  r u r a l e , p o s t a s i - a v a z u t v e n i t u r i l e m d r i n d u - s e , s c h i m b u l c o r e s p o n d e n

  t e l o r , p r e s c h i m b a t e c 1 o c a l i t a t i l e r u r a l e , s ' a r i d i c a t d e l a 1 5 m i l i o a n e

  i n 1 9 0 5 , l a 6 0 d e m i l i o a n e i n 1 9 1 5 . ( a p l a u s e ) ,

  R e g i a , p r i n a p r o v i z i o n a r e a d e a s a

  i r e p e d e a d e b i t e l o r d i n l o c a l i

  t a t u o r u r a l e , p r i n I n f i i n t d d d e n o u i d e b i t e , a c o l o u n d e n u e x i s t a u , s i - a

  v d , z u t v e n i t u r i l e c r e s c a n d , a s t f e l , i n 1 9 0 8

  1 9 0 9 , c n d a m a v u t t o a t e

  j u d e t e l e , R e g i a a i n c a s a t d i n v n z a r i , i n l o c a l i t i t t i l e r u r a l e , 3 3 . 3 4 8 . 1 3 6

  l e i

  i , p r i n c r e s t e r i

  a n u a l e , a j u n g e , I n

  1 9 1 4

  1 9 1 5 , l a 4 7 . 8 4 2 . 6 3 4 l e i ,

  c e e a c e i n s e a m n d , o c r e s t e r e d e v e n i t u r i d e 4 3 l a s u t d .

  S e r v i c i u l d e p o s t d r u r a l a

  i

  d i s t r i b u i r e , s ' a e f e c t u a t i n c e a m a i

  m a r e r e g u l d , c h i a r I n t i m p u l r a z b o i u l u i s i e l n ' a i n c e t a t , i n M u n t e n i a ,

  d e c a l o d a t a C u r e t r a g e r e a a r m a t e l o r , i a r i n M o l d o v a s ' a e x e c u t a t t o t

  t i m p u l , p a l m i n s p a t e l e f r o n t u l u i . R e g i a , c h i a r I n 1 9 1 6 - 1 9 1 7 , a i n c a s a t

  3 5 . 1 5 4 . 3 7 2 l e i ,

  i a r , l a r e o c u p a r e a t e r i t o r i u l u i

  p a r d s i t , s e r v i c i u l s i a

  r e l u a t m e r s u l d i n t r e c u t .

  T r e p t a t , c u i n c e p e r e d i n

  1 9 2 1 ,

  i

  i n

  c o n t i n u a r e , s e r v i c i u l

  s ' a

  e x t i n s i n B a s a r a b i a , B a n a t s i T r a n s i l v a n i a , v a n z a r i l e p r i n p o s t a ,

  n u m a i i n l o c a l i t i t t i l e r u r a l e , a j u n g n d :

  I n 1 9 2 2 l e i 7 8 0 . 9 0 9 . 7 6 1 .

  I n 1 9 2 5 l e i 2 . 4 2 0 . 9 6 8 . 1 0 9 .

  I n 1 9 2 8 l e i 3 . 8 0 2 . 7 7 3 . 3 8 2 .

  I n 1 9 3 0 l e i 3 . 5 7 6 . 3 2 4 . 3 6 5 , o m i c 5 , d e s c r e s t e r e d i n c a u z a c r i z e i c e

  i n c e p e a .

  P e n t r u s e r v i c i i l e f a c u t e R e g i e i , P o s t a i n c a s a a n u a l 1 2 0 1 3 0 m i -

  l i o a n e , p e c a r e i i i n t r e b u i n j a e x c l u s i v p e n t r u i m b u n a t a l i r e a s e r v i c i u l u i

  p o s t e i r u r a l e s i a c e l u i d e d i s t r i b u i r e . ( a p l a u s e ) .

  I n t o t t i m p u l , d e l a i n f i i n t a r e a s e r v i c i u l u i d e d i s t r i b u i r e p r i n p o s t a ,

  p a n & i n 1 9 3 1 , a d i c a i n t i m p d e 2 7 a n i , R e g i a , c a r e m a i t a r z i u s ' a

  t r a n s f o r m a t i n C a s d a u t o n o m d , C . A . M . n u s ' a a r d t a t , n i c i o d a t t t s i

  s u b n i c i o f o r m a , c o n t r a s e r v i c i u l u i d e d i s t r i b u i r e p r i n P o s t i t , c a r e s a

  c o n d u c d l a s c h i m b a r e a s i s t e m u l u i , c d n d , d i n c o n c e p t i p u n u i b a n c h e r ,

  c a r e s i - a a d m i n i s t r a t a t e l t d e b i n e b a n c a m o s t e n i t d , i n c d t a . d u s - o d e

  M O , s ' a f o r m a t S o c i e t a t e a D i s c o m , i n v e d e r e a l u r j j s e r v i c i u l u i d e

  d i s t r i b u i r e .

  S i , I n t e o b l i n d z r , C a s a A u t o n o m a C . A . M . , c u a p r o b a r e a m i n i

  s t e r u l u i d e F i n a n t e d e a t u n c i , c o n c e s i o n e a z d d i s t r i b u i r e a p r o d u s e l o r

  r e g i e i , c u i n c e p e r e d e l a I a n u a r i e 1 9 3 2 , S o c i e t a t i i D i s c o m , c u o p l a t d

  i n d o i t d e m a r e e a a c e e a c e s e d d e a p o s t e i .

  P o s t a n e m a i a v a n d l a d i s p o z i t i e s u m a , c e p r i m e a d e l a R e g i e

  c a r e d e a t u n c i s a t i s f a c e i n t e r e s e l e a l t o r p e r s o a n e ,

  r e d u s s e r v i c i u l

  p o s t a l r u r a l , p r i n s c i i d e r i

  i s u p r i m i t r i d e c u r s e , m e r g a n d d i n c e i n c e

 • 7/24/2019 Naionalizarea telegrafelor n rile Romne.pdf

  16/20

  C U V A N T A R E D E I N C H I D E R E R O S T I T A D E r t - L I N G I N E R

  I . P I T U L E S C U , D I R E C T O R G E N E R A L P . T . T .

  I N C A L I T A T E D E P R E S E D I N T E

  D O A M N E L O R $ 1 D O M N I L O R ,

  A m r e s i m t i t d i n c o n f e r i n t a d - l u i M i n e s c u c b , t d e I n s e m n a t

  a f o s t s o c o t i t t e l e g r a f u l , m a i a l e s c 5 , f u s e s e a d u s

  l i n s t a l p , t d e

  a r m a t e l e o c u p a n t e ; l a r c a t d e i m p o r t a n t a f o s t s o c o t i t s e r v i c i u l

  t e l e g r a f i e p e n t r u S t a t

  i p u b l i c , d e l a o r g a n i z a r e a l u i , s ' a v i l z u t

  d i n s t a r u i n t a p e c a r e o p u n e a u a u s t r i a c i i , c a s l a j u n g s 5 , s t 5 . -

  p b . n e a s c 5 , a c e s t s e r v i c i u .

  E l a d a t d e l a i n f i i n t a r e o v i a t a , n o u

  i m a i v i e s e r v i c i i l o r

  d e p o t a , c e a v e a u D e a c e a v r e m e .

  A m m a i r e s i m t i t c A , i n a c e a v r e m e , c o n t i i n t a n a t i o n a l 5 ,

  t r e c u s e d e j a p r i n p a t u r a c u l t A a n a t i e i i s e I n f i p s e s e a d a n c I n

  c u g e t u l a c e l o r c e e r a u c o n s i d e r a t i , d e c a t r e c o n d u a t o r i , b u n t

  n u m a i d e m u n c k l a r d e c r t t r e v e c i n i i p u t e r n i c i , b u n i d e r o b i t .

  1 7

  c u v e n e a u , I s i M u s e o s i t u a t i e b u n k a s t A z i a b i a I s j d u c

  v i a t a ; i a r

  d i s t r i b u i r e a s e f a c e a s t A z i p r i n s t r A i n i d e n e a m , I n s p e c i a l o v r e i

  t o a t e n e a m u r i l e d e m i n o r i t a r i . ( a p l a u s e ) .

  C u m a s t A z i s e v o r b e s t e d e s p r e i n l e s n i r i d e f A c u t t A r i t n i m i i , d e

  d e s f a m e a s d r i i p e a l t e c g i

  s i

  d e s c h i m b a r e a s i s i e r o u l u j d i s t r I b u i r i i

  p r o d u s e l o r r e g i e i , c r e d n e c e s a r s

  a t r a g a t e n t i u n e a a s u p r a f a p t e l o r

  p e t r e c u t e I n t r e c u t

  s i

  a s e c a u t a s 5 , s e r e v i n g , l a s i s t e m u l I n c e r c a t

  s i

  p r a c t i c a t 2 7 d e a n i , I m b u n A t A t i n d u - s e s e r v i c i u l a d o u 5 i n s t i t u t i i , f A r 5 ,

  a s e f a c e n o u i c h e l t u i e l i . ( A p l a u z e ) .

  *

  *

  S i p e n t r u a t e r m i n a , D o m n i l o r ,

  s i

  I n i n t e r e s g e n e r a l , c r e d c 5

  s i n g u r a s o l u t i u n e , p e n t r u c a P o s t a

  r e j a a m p l o a r e a d i n t r e c u t ,

  c A t

  j s A r e a l i z e z e n o u i p e r f e c t i o n g r i , n u e s t e d e a l c a , d i n s e r v i c i i l e

  p r i n c i p a l e , P o s t a , T e l e g r a f u l

  s i T e l e f o n u l , l a c a r i s 5 , s e a d a u g e s i S e r -

  v i c i u l d e C e c u r i

  j V i r i m e n t e , p r e c u m j C a s e l e d e E c o n o m i i , s d s e

  f o r m e z e M i n i s t e r u l P o ; t e l o r , c u m d e a l t f e l e x i s t d i n G e r m a n i a , M a r e a

  B r i t a n i e ( P o s t O f f i c e ) , F r a n t a , B e l g i a , C e h o s l o v a c i a , J u g o s l a v i a , P o -

  l o n i a $ i I r l a n d a , v o r b i n d n u m a i d e E u r o p a .

  A c e s t m i n i s t e r v a f i s i n g u r u l i n s t a r e s e t a s i g u r e i n d e p e n d e n t a $ 1

  b u n a f u n c t i o n a r e a s e r v i c i i l o r ,

  v o r f o r m a , $ i s i n g u r u l i n s t a r e d e

  a p u n e c a p t i t i m i s t i u n i l o r $ i , c r e e r i i d e a v a n t a g i i a l t o r i n s t i t u t i i , i n

  d e t r i m e n t u l a d m i n i s t r a t i e i P . T . T . * i D v s . , D o m n i l o r C o n d u c A t o r i

  s i

  e x e c u t a n t i a i S e r v i c i i i l o r P . T . T .

  s i

  c e i c e s e i n t e r e s e a z A d e b u n u l

  m e r s a l I n s t i t u t i e i , v i n c u m b A d , t o r i a d e a l u p t a p e t o a t e c A i l e p e n -

  t r u a d u c e r e a l a I n d e p l i n i r e a a c e s t e i n e c e s i t A t i . ( A p l a u z e p r e l u n g i t e

  i n d e l u n g r e p e t a t e ) .

 • 7/24/2019 Naionalizarea telegrafelor n rile Romne.pdf

  17/20

  1 8

  S p r i j i n i t p e a c e a c o n s t i i n t b g r u p u l e t u l p r i m e l o r t e l e g r a -

  f i s t a p u t u t a r b l a , i n t o i u l l u p t e i , l u c r u c o n s t a t a t d e p u b l i c s i

  d e g u v e r n , c b , s i t e l e g r a f i s t i i r o m a n i s u n t t o t a t a t d e c a p a b i l i

  c a s i c e i a u s t r i a c i s i p o l o n e z i , c a r i i s i a r a t a s e r d e j a a p t i t u d i n e l e

  s i c s i e i p o t c o n d u c e t o t a t a t d e b i n e s e r v i c i u l , c a s i f u n c t i o -

  n a r i i s t r a i n i .

  S p r i j i n i t p e a c e a c o n s t i i n t k c a r e e r a s i a l o r , m i c u l g r u p

  d e t e l e g r a f i s t i a p u t u t c e r e g u v e r n u l u i i n l a t u r a r e a s i a c o n d u -

  c e r i i s t r A i n e a s e r v i c i u l u i , o d a t & c u I n d e p a r t a r e a t e l e g r a f i s t i l o r

  s t r a i n i .

  S p r i j i n i t p e a c e a s t A c o n s t i i n t k m i c u l

  g r u p a a r a t a t , s i a

  f o s t c r e z u t d e g u v e r n s i p u b l i c , c & t e l e g r a f i s t u l r o m & n l u c r e a z

  C u b u n & c r e d i n t A s i d e v o t a m e n t p e n t r u i n t e r e s e l e t a r i i , s p r e

  d e o s e b i r e d e c e l s t r a i n .

  S p r i j i n i t p e a c e a c o n s t i i n t k m i c u l g r u p d e t e l e g r a f i s t i

  a

  a r a t a t , s i a f o s t c r e z u t d e g u v e r n , e l s i g u r a n t a T a r i i s i e x i s t e n t a

  e i i m p u n , c a s e r v i c i u l t e l e g r a f i c s & f i e I n d e p l i n i t c a m o n o p o l d e

  s t a t s i e f e c t u a t n u m a i d e f u n c t i o n a r i r o m a n i .

  S p r i j i n i t p e a c e i a s i c o n s t i i n t & n a t i o n a l & s i m i c u l g r u p d e

  t e l e g r a f i s t i m o l d o v e n i a I n c e p u t , d u p r t t e l e g r a f i s t i i m u n t e n i ,

  a c e i a s i m i s c a r e n a t i o n a l l .

  D a r c e e a c e a m r e s i m t i t m a i c u d e o s e b i r e , d i n e o n f e r i n t a ,

  e f a p t u l c a s i D o m n i t o r u l

  t i r b e i , s p r i j i n i t t o c m a i p e a c e a s t A

  c o n s t i i n t 6 n a t i o n a l k a p u t u t r e s p i n g e c o n c e s i u n e a p e 9 0 a n i a

  t e l e g r a f u l u i s i a s e r v i c i u l u i t e l e g r a f i c , c e f u s e s e p r e t i n s & d e

  c a t r e a u s t r i a c i , c u t o a t e c 6 , a r m a t e l e l o r m a i t i n e a u I n c & o c u -

  p a t & t a r a . ( A p l a u z e ) .

  D i n e u v a n t a r e a d - l u i M i n e s c u m a i c o n s t a t a m s i r e g u l a c a :

  p e u n d e t r e c u r m a s i i r e v o l u t i o n a r i l o r d i n 1 7 8 9 c o n s t i i n t a n a t i o -

  n a l & a p o p o a r e l o r i n t r & i n m i s c a r e s i c u s u c c e s .

  L a t r e c e r e a , I n e p o c a a c e e a , a c a p i t a n u l u i d e g e n i u L a m y ,

  c a r e a - e o n s t r u i t c e a d i n t a i l i n i e t e l e g r a f i e l G i u r g i u - B u c u r e s t i ,

  a u r m a t l u p t a m & n u n c h i u l u i d e t e l e g r a f i s t i p e n t r u n a t i o n a l i -

  z a r e a t e l e g r a f u l u i , i n t o c m a i c a s i i n 1 9 1 6 - 1 9 1 8 , d u p & s o s i r e a

  o f i t e r i l o r f r a n c e z i , a m i n s c r i s i n i s t o r i e m a r i l e v i c t o r i i d e l a T g .

  J i u

  M A r a s e s t i s i a l t e l e , i a r l a O i t u z s i M a r a s e s t i a m p u t u t

  a r a t a , c a p e a i c i n u s e m a i t r e c e . ( A p l a u z e p r e l u n g i t e ) .

  D - 1 M i n e s c u , c u p r i l e j u l z i l e i d e a s t a z i , p r o p u n e s b , E x a m

  i n p i a t r k s a u i n b r o n z , f i g u r i l e s a u n u m e l e c e l o r t r e i t e l e g r a -

  f i s t :

  o i m e s c u , F i l i o n e s c u s i A u g u s t i n , o m a n d r i e a C o r p u l u i

  P . T . T . , l a c a r e v o i r a s p u n d e : e l n e v o m s t r a d u i s a - i i n d e p l i -

  n i m d o r i n t a . D e i n d a t l v o i r u g a p e c o l e g u l S t a n e a , u n d i s t i n s

  s c u l p t o r , s l s e o c u p e d e a c e a s t & l u c r a r e . ( A p l a u z e ) .

  D - 1 M i n e s c u a m a i g d s i t n i m e r i t s & a r a t e a z i c a I n s t i t u t i a

  n o a s t r a a f o s t d e p o s e d a t k i n c u r s u l a n i l o r d i n u r m k d e u n e l e

  d i n t r e c e l e m a i i m p o r t a n t e s e r v i c i i , c a r i a u f o s t t r e c u t e a p o i p e

 • 7/24/2019 Naionalizarea telegrafelor n rile Romne.pdf

  18/20

  D - 1 C . T h . A l t v r a

  1 9

  d e n o u i s e r v i c i i p u b l i c e , c a S e r v i c i u l

  d e

  I n c a s o , D i s t r i b u i r e a

  c i t a t i i l o r

  i a c t e l o r d e p r o c e d u r a p r i n p o s t a , S e r v i c i u l L o t e r i e i d e

  S t a t , p l a t a s a l a r i i l o r

  i p e n s i i l o r p r i n p o s t a e t c . ( A p l a u z e ) .

  P e n t r u a n u a b u z a p r e a m u l t d e a t e n t i u n e a D - v s . I n n u m e l e

  m e u s i a l D - v s . m u l t u m e s c

  i c i n s t e s c , d u p a c u m s e c u v i n e , p e

  d - 1 M i n e s c u , p e n t r u d i s t i n s a s i i n s t r u c t i v a c o n f e r i n t a c e n e - a

  t i n u t .

  S a t r a i a s c a . ( A p l a u z e p r e l u n g i t e ) .

  C U V A N T A R E D E M U L T U M I R E D I N P A R T E A D E L E G A T U L U I -

  S O C I E T A T I I P E N S I O N A R I L O R P . T . T . D I N I N T R E A G A

  T A R A , R O S T I T A D E C A T R E D - L C . T H . A L E V R A ,

  I N S P E C T O R P . T . T . P E N S I O N A R

  D O M N U L E P R E $ E D 1 N T E , D O A M N E L O R $ 1 D O M N 1 L O R ,

  S o c i e t a t e a P e n s i o n a r i l o r P . T . T . d i n I n t r e a g a t a r a , c a r e a

  l u a t f i i n t a a b i a a n u l t r e c u t , u r m a r e s t e n u a t a t r e v e n d i c a r i d e

  o r d i n m a t e r i a l , c a t m a i a l e s t e l u r i d e o r d i n s u f l e t e s c

  i a n u m e :

 • 7/24/2019 Naionalizarea telegrafelor n rile Romne.pdf

  19/20

  2 0

  m o d o n o r i f i c , a b r a t e l o r m e m b r i l o r s M v a l i z i , p e n t r u a i n l o c u i

  I n s e r v i c i u p e c a m a r a z i i a c t i v i , i n t e o e v e n t u a l a m o b i l i z a r e , c a n d

  a c e s t i a a r f i c h e m a t i I n s e r v i c i i l e a r m a t e i p e e l i f e r i t e f r o n t u r i

  t o t i n s t e l a m o d , a c o l a b o r a C u D i r e c t i u n e a G e n e r a l a , i n

  a n u m i t e c h e s t i u n i , u n d e c u n o s t i n t e l e

  i e x p e r i e n t a u n o r a d i n -

  t r e e i a r f a c e n e c e s a r a a c e a s t a c o n l u c r a r e s i i n f i n e t e l u r i d e

  o r d i n c u l t u r a l , p r i n t r e c a r e u n c i c l u d e c o n f e r i n t e p e c a r e 1 1

  i n a u g u r e a z a p r i n c o m e m o r a r e a d e a s t a z i . ( A p l a u z e ) .

  I n c u r a j a t a d e b u n a v o i n t a

  i c a l d u r a c u c a r e s ' a r a s p u n s

  a c e s t e i i n i t i a t i v e , t a n a r a s o c i e t a t e a b a t r a n i l o r p e n s i o n a r i

  I n g a d u i e s a a d u c a p r i n m i n e c e l e m a i c a l d u r o a s e

  i r e s p e c t u o a s e

  m u l t u m i r i a t a t D o a m n e l o r i D o m n i l o r i n v i t a t i , c a r i a u b i n e v o i t

  s a n e o n o r e z e

  i i n c u r a j e z e , c u p r e z e n t a D o m n i i l o r l o r , i n i n i t i a -

  t i v a l u a t a d e n o i , c a t

  i D o m n u l u i i n g . I . P i t u l e s c u , D i r e c t o r u l

  g e n e r a l a l P o s t e l o r

  i T e l e g r a f e l o r , c a r e a b i n e v o i t s a p r e z i d e z e

  a c e a s t a s o l e m n i t a t e . ( A p l a u z e ) .

  A c e l e a s i c a l d e m u l t u m i r i l e e x p r i m a m c a m a r a z i l o r d i n a c t i -

  v i t a t e , c a r e p a r t i c i p a I n n u m a r a t a t d e i m p r e s i o n a n t

  i c a r o r a

  s o c o t e a e s t e b i n e s a l e a m i n t e s c , c u a c e a s t a o c a z i u n e , p o v e t i l e

  m a r e l u i n o s t r u c a r t u r a r

  i i n d r u m a t o r d e s u f l e t e , D - 1 p r o f e s o r

  N i c o l a e I o r g a , C o n s i l i e r R e g a l a l T r o n u l u i , c a n u m a i d i n c u n o a -

  s t e r e a i p r i c e p e r e a t r e c u t u l u i s e p o t t r a g e i n v i t m i n t e l e c e l e

  m a i f o l o s i t o a r e p e n t r u p r e z e n t

  i v i i t o r . ( A p l a u z e ) .

  S u n t s i g u r c a c t u l p a t r i o t i c a l c e l o r t r e i i n a i n t a s i a i n o s t r i ,

  i s t o r i s i t a t a t d e f r u m o s d e d i s t i n s u l c o n f e r e n t i a r , v a t r e z i u n

  e c o u p u t e r n i c i n i n i m i l e c a m a r a z i l o r n o s t r i a c t i v i s i v a s e r v i

  c e l o r m a i t i n e r i d r e p t i n d r e p t a r a l c o n d u i t e i l o r d e v i i t o r , s p r e

  m u l t u m i r e a n o a s t r a , a p e n s i o n a r i l o r , c a r e n e c o n s i d e r a m c a

  p a r i n t i i i o n s u f l e t e s t i . ( A p l a u z e ) .

  M u l t u m i r e a n o a s t r a v a f i c u a t a t m a i m a r e c u c a t , u r m a n -

  d u - n e s f a t u l , v o m f i c o n t r i b u i t

  1 n o i , i n c a t m a i m i c a p a r t e ,

  l a i n d r u m a r e a l o r p e c a l e a I n d e p l i n i r i i d a t o r i e i c a t r e T r o n

  P a t r i e . ( A p l a u z e ) .

  I n a c e s t e s e n t i m e n t e v a e x p r i m I n c a o d a t a i n t r e a g a n o a s t r a

  g r a t i t u d i n e p e n t r u b u n a v o i n t a C u c a r i a t i r a s p u n s i n v i t a t i u n e L

  n o a s t r e . ( A p l a u z e p r e l u n g i t e . C o r u l i n t o n e a z a i m n u l r e g a l ) .

 • 7/24/2019 Naionalizarea telegrafelor n rile Romne.pdf

  20/20

  U C U R E S T I '

  I M P R : M E R I A " S . A . R .

  S t r a d a M a t e i M i l l o N r . 3

  ' 1 ' , ' e f o n 5 4 3 . 4 5