4
Vă atenţionăm, dragi candidaţi la studii, că planurile de înmatriculare din anul acesta prevăd numai pentru UTM un asemenea mare număr de locuri. Citiţi cu luare aminte informaţia despre locurile oferite pentru fiecare din cele 64 de specialităţi. Acestea sunt publicate în pag. 2 a prezentului număr al ziarului „Mesager Universitar”. Admiterea în învăţământul superior se efectuează în bază de concurs. Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la Comisia de Admitere. În cerere candidaţii vor menţiona specialităţile/domeniile de formare profesională (în ordinea preferin- ţei), limba de instruire, forma de învăţământ (de zi, cu frecvenţă redusă) pentru care optează la studii cu finanţare bugetară sau prin contract cu achitarea taxei de studii. La cererea de înscriere la concurs se vor anexa: a) actul de studii, în original cu anexa respectivă (+ 2 copii); b) certificatul medical-tip (forma 086-U), eliberat în anul admiterii; c) 5 fotografii 3x4 cm (color); d) livretul militar sau de premilitar (+ copia); e) buletinul de identitate cu fişa de însoţire (+ 2 copii); f) buletinul de identitate al unuia dintre părinţi (+ copia); g) certificat despre componenţa familiei (pentru cămin). Informaţii despre alte acte mai specifice le puteţi găsi pe site-ul UTM. Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul), livretul militar sau adeverinţa de premilitar. Atenţie! Cererile pentru concursul de admitere la toate formele de studii şi de finanţare (de zi, cu frecvenţă redusă, cu finanţare bugetară sau prin contract) se depun în perioada 16-31 iulie (turul I) la 3 specialităţi concomitent (în ordinea preferinţelor). Rezultatele vor fi anunţate până la 3 august. 4-8 august (turul II) la specialităţile necompletate. Rezultatele vor fi anunţate la 10 august. După expirarea termenului de înscriere la concursul de admitere candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în actele depuse. Candidaţii la admitere la specialităţile: „Arhitectură”, „Design interior”, „Design industrial”, „Sculptură”, „Design vestimentar industrial”, „Arte decorative” vor susţine o probă de aptitudi- ne la „Desenul artistic”. Modalitatea de organizare este determinată prin decizia Comisiei de Admitere. Cursurile de pregătire pentru proba „Desenul artistic” încep la 25.06.12, 02.07.12, 09.07.12, 16.07.12. Cererile se depun în bir. 106, tel.: 235467. • Contestările se depun în timp de 24 de ore după afişarea notelor la proba de aptitudine. Rezultatele concursului de admitere se aprobă de către Comisia de Admitere a UTM. În listele nominale, candidaţii sunt trecuţi în ordinea descrescătoare a mediei de concurs. Informaţia privind rezultatele concursului de admitere, listele celor înmatriculaţi, cu in- dicarea mediilor de concurs şi, după caz, locurile neacoperite se afişează pe panourile de informaţii şi pe site-ul UTM. În atenţia candidaţilor la „Admiterea-2012” Universitatea Tehnică a Moldovei anunţă admiterea la 3 410 locuri de studii , dintre care 12 65 cu finanţare de la bugetul de stat, 1590 – în bază de contract şi 5 40 cu frecvenţă redusă prin contract, 15 frecvenţă redusă cu finanţare bugetară . UT M anun ţă , de asemenea, admiterea la studii superioare de M asterat , ciclul II 4 2 de programe : buget – 686 de locuri, cu taxă – 214 locuri Informaţii suplimentare pe site-ul UTM: www.utm.md A d m i t e rea 20 1 2 A d m i t e rea 20 1 2 Pe 15 martie 2012 UTM a fost supusă auditului de supraveghere a conformităţii Sistemului de Management al Calităţii. Experţii internaţionali ai Organismului româno-italian de Certificare RINA-SIM- TEX-OC au fost impresionaţi de nivelul im- plicării conducerii universităţii, facultăţilor, catedrelor, cadrelor didactice şi auxiliare în menţinerea sistemului de management, acesta fiind un ciclu continuu având meni- rea de a asigura o îmbunătăţire permanen- tă a activităţilor. A fost înalt apreciată cali- tatea actului managerial, a bunelor practici din universitate, a orientării universităţii în direcţia calităţii. În urma analizei dosarului de la auditul de supraveghere efectuat la UTM, condu- cerea RINA SIMTEX-OC a decis menţinerea Certificatului pentru Sistemul de Mana- gement al Calităţii (certificat nr.c.3399.1/ 12.04.2012). Certificatul are o recunoaştere interna- ţională şi etichetează nu doar conformita- tea, ci şi menţinerea permanentă a acestui sistem. Un nou audit, o nouă reuşită UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI – acreditată de stat, integrată în Procesul Bologna, diplomele UTM fiind recunoscute în ţările Europei Distincţia „Calitate Europeană”, conform standardelor europene, oferită de Asambleea Europeană din Oxford, Marea Britanie, 2010 Top mondial: potrivit clasamentului webometric efectuat de Consiliul Superior de Investigaţii Ştiinţifice din Spania, UTM se clasează în primul sfert printre 16000 de universităţi ale lumii și pe locul întâi printre universitățile din RM UTM – decorată cu medalia „European Quality” (Oxford, Marea Britanie, 2010) Ţara nu se poate ridica decât prin ingineri Anul XV. Nr. 6 (144). Iulie 2012. Ediţie lunară . 4 pagini . Fondator : Universitatea Tehnică a Moldovei www.utm.md/mesager/ E -mail: [email protected] În luna iunie 2012 UTM a susţinut cel de-al doilea examen de acreditare academică în faţa Comisiei specializate a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, obţinând calificativul Organizaţie cu recunoaştere internaţională (categoria A). CMYK CMYK

Un nou audit, Î diplomele UTM fiind recunoscute în ţările ... · diplomele UTM fiind recunoscute în ţările Europei Distincţia „Calitate Europeană”, conform standardelor

  • Upload
    others

  • View
    42

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Vă atenţionăm, dragi candidaţi la studii, că planurile de înmatriculare din anul acesta prevăd numai pentru UTM un asemenea mare număr de locuri.

Citiţi cu luare aminte informaţia despre locurile oferite pentru fiecare din cele 64 de specialităţi. Acestea sunt publicate în pag. 2 a prezentului

număr al ziarului „Mesager Universitar”.• Admiterea în învăţământul superior se efectuează în bază de concurs.• Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la Comisia de Admitere. În cerere

candidaţii vor menţiona specialităţile/domeniile de formare profesională (în ordinea preferin-ţei), limba de instruire, forma de învăţământ (de zi, cu frecvenţă redusă) pentru care optează la studii cu finanţare bugetară sau prin contract cu achitarea taxei de studii.

• La cererea de înscriere la concurs se vor anexa:a) actul de studii, în original cu anexa respectivă (+ 2 copii);b) certificatul medical-tip (forma 086-U), eliberat în anul admiterii; c) 5 fotografii 3x4 cm (color);d) livretul militar sau de premilitar (+ copia);e) buletinul de identitate cu fişa de însoţire (+ 2 copii);f ) buletinul de identitate al unuia dintre părinţi (+ copia);g) certificat despre componenţa familiei (pentru cămin).Informaţii despre alte acte mai specifice le puteţi găsi pe site-ul UTM.• Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul), livretul

militar sau adeverinţa de premilitar.

• Atenţie! Cererile pentru concursul de admitere la toate formele de studii şi de finanţare (de zi, cu frecvenţă redusă, cu finanţare bugetară sau prin contract) se

depun în perioada 16-31 iulie (turul I) la 3 specialităţi concomitent (în ordinea preferinţelor). Rezultatele vor fi anunţate până la 3 august.

4-8 august (turul II) la specialităţile necompletate. Rezultatele vor fi anunţate la 10 august.

• După expirarea termenului de înscriere la concursul de admitere candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în actele depuse.

• Candidaţii la admitere la specialităţile: „Arhitectură”, „Design interior”, „Design industrial”, „Sculptură”, „Design vestimentar industrial”, „Arte decorative” vor susţine o probă de aptitudi-ne la „Desenul artistic”. Modalitatea de organizare este determinată prin decizia Comisiei de Admitere. Cursurile de pregătire pentru proba „Desenul artistic” încep la 25.06.12, 02.07.12, 09.07.12, 16.07.12. Cererile se depun în bir. 106, tel.: 235467.

• Contestările se depun în timp de 24 de ore după afişarea notelor la proba de aptitudine.

• Rezultatele concursului de admitere se aprobă de către Comisia de Admitere a UTM. În listele nominale, candidaţii sunt trecuţi în ordinea descrescătoare a mediei de concurs.

• Informaţia privind rezultatele concursului de admitere, listele celor înmatriculaţi, cu in-dicarea mediilor de concurs şi, după caz, locurile neacoperite se afişează pe panourile de informaţii şi pe site-ul UTM.

În atenţia candidaţilor la „Admiterea-2012”

Universitatea Tehnică a Moldovei anunţă admiterea la 3410 locuri de studii, dintre care 1265 – cu

finanţare de la bugetul de stat, 1590 – în bază de contract şi 540 – cu frecvenţă redusă prin contract,

15 – frecvenţă redusă cu finanţare bugetară.

UTM anunţă, de asemenea, admiterea la studii superioare de Masterat,

ciclul II – 42 de programe: buget – 686 de locuri, cu taxă – 214 locuri

Informaţii suplimentare pe site-ul UTM: www.utm.md

Admi terea–2012AAdddmmii tteerearea––20201122Admi terea–2012

Pe 15 martie 2012 UTM a fost supusă auditului de supraveghere a conformităţii Sistemului de Management al Calităţii.

Experţii internaţionali ai Organismului româno-italian de Certificare RINA-SIM-TEX-OC au fost impresionaţi de nivelul im-plicării conducerii universităţii, facultăţilor, catedrelor, cadrelor didactice şi auxiliare în menţinerea sistemului de management, acesta fiind un ciclu continuu având meni-rea de a asigura o îmbunătăţire permanen-tă a activităţilor. A fost înalt apreciată cali-tatea actului managerial, a bunelor practici din universitate, a orientării universităţii în direcţia calităţii.

În urma analizei dosarului de la auditul de supraveghere efectuat la UTM, condu-cerea RINA SIMTEX-OC a decis menţinerea Certificatului pentru Sistemul de Mana-gement al Calităţii (certificat nr.c.3399.1/12.04.2012).

Certificatul are o recunoaştere interna-ţională şi etichetează nu doar conformita-tea, ci şi menţinerea permanentă a acestui sistem.

Un nou audit, o nouă reuşită

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI –acreditată de stat, integrată în Procesul Bologna, diplomele UTM fiind recunoscute în ţările Europei

Distincţia „Calitate Europeană”, conform standardelor europene, oferită de Asambleea Europeană din Oxford, Marea Britanie, 2010

Top mondial: potrivit clasamentului webometric efectuat de Consiliul Superior de Investigaţii Ştiinţifice din Spania, UTM se clasează în primul sfert printre 16000 de universităţi ale lumii și pe locul întâi printre universitățile din RM

UTM – decorată cu medalia „European Quality” (Oxford, Marea Britanie, 2010)

Ţara nu se poate ridica decât prin ingineri

Anul XV. Nr. 6 (144). Iulie 2012. Ediţie lunară. 4 pagini. Fondator: Universitatea Tehnică a Moldovei

www.utm.md/mesager/ E-mail: [email protected]

Î

În luna iunie 2012 UTM a susţinut cel de-al doilea examen de acreditare academică în faţa Comisiei specializate a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, obţinând calificativul Organizaţie cu recunoaştere internaţională (categoria A).

CMYK

CMYK

2 Mesager Universitar, iulie 2012

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI –

universitate acreditată de stat, garant al viitorului tinerului!

FACULTATEA DE ENERGETICĂ (FEn) contractSpec ia l i tăţ i buget contract frecvenţă zi zi redusăElectroenergetica .............................................................. 33 50 25Termoenergetica ............................................................... 18 15 –Electromecanica ................................................................. 25 15 20Inginerie şi managementul calităţii ............................ 15 10 15Inginerie şi management în energetică .................... 10 18 –

FACULTATEA DE INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN CONSTRUCŢIA DE MAŞINI (FIMCM)

contractSpec ia l i tăţ i buget contract frecvenţă zi zi redusăTehnologia construcţiilor de maşini ........................... 30 40 20Construcţii de echipament şi maşini agricole ....... 10 15 –Maşini şi sisteme de producţie ..................................... 15 15 –Inginerie şi management în construcţia de maşini ... 10 18 12Design industrial ................................................................ 15 20 –Inginerie inovaţională şi transfer tehnologic ........... 20 25 –Ingineria sudării .................................................................. 15 15 –

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ŞI TRANSPORTURI (FIMT)

contractSpec ia l i tăţ i buget contract frecvenţă zi zi redusăMaşini şi aparate în industria alimentară ................... 20 10 –Maşini şi aparate în industria uşoară .......................... 15 10 –Utilaje şi tehnologii de ambalare a produselor ....... 15 5 –Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare.... 15 20 –Inginerie şi tehnologia transportului auto ................ 20 25 15Inginerie şi management în transport ........................ 10 18 12Tehnologii de operare în transport (auto, aerian, feroviar, naval) ............................ 20 25 –Ingineria şi tehnologia transportului feroviar .......... 15 10 –

FACULTATEA DE RADIOELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII (FRT)

contractSpec ia l i tăţ i buget contract frecvenţă zi zi redusăTeleradiocomunicaţii ........................................................ 70 45 25Electronica (Sisteme radioelectronice) ....................... 30 25 25Sisteme optoelectronice ................................................. 25 20 25Inginerie şi management în telecomunicaţii .......... 10 18 13

FACULTATEA DE CALCULATOARE, INFORMATICĂ ŞI MICROELECTRONICĂ (FCIM)

contractSpec ia l i tăţ i buget contract frecvenţă zi zi redusăCalculatoare ......................................................................... 35 50 20Microelectronică şi nanotehnologii............................. 35 20 –Tehnologii informaţionale .............................................. 45 110 25Automatică şi informatică ............................................... 15 20 –Informatica aplicată ........................................................... 45 40 –Ingineria sistemelor biomedicale ................................. 24 25 –Management informaţional ............................................ 10 20 –Securitatea informaţională .............................................. 20 25 –Notă: la specialitatea „Tehnologii Informaţionale”, învăţământ cu frecvenţă redusă, pe lângă cele 25 de locuri prin contract, sunt prevăzute suplimentar 15 locuri cu finanţare bugetară

FACULTATEA DE INGINERIE ECONOMICĂ ŞI BUSINESS (FIEB)

contractSpec ia l i tăţ i buget contract frecvenţă zi zi redusăBusiness şi administrare .................................................... 10 20 –Marketing şi logistică ......................................................... 10 20 –

Contabilitate ......................................................................... 10 25 15

FACULTATEA DE INDUSTRIE UŞOARĂ (FIU) contractSpec ia l i tăţ i buget contract frecvenţă zi zi redusăIngineria produselor din textile şi din piele ............. 40 40 25Design vestimentar industrial ........................................ 15 15 10Design şi tehnologii poligrafice ..................................... 20 10 –Inginerie şi management în industria uşoară .......... 10 18 13Arte decorative .................................................................... 15 5 –

FACULTATEA DE TEHNOLOGIE ŞI MANAGEMENT ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ (FTMIA)

contractSpec ia l i tăţ i buget contract frecvenţă zi zi redusăTehnologia şi managementul alimentaţiei publice ... 20 100 30Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare ..................... 10 45 10Tehnologia produselor alimentare ................................. 80 30 25Biotehnologii industriale ................................................. 10 15 –Inginerie şi management în industria alimentară ....... 10 17 13

FACULTATEA DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CONSTRUCŢII (FCGC)

contractSpec ia l i tăţ i buget contract frecvenţă zi zi redusăConstrucţii şi inginerie civilă .......................................... 40 100 25Ingineria şi managementul zăcămintelor, minerit ..... 15 10 –Inginerie antiincendii şi protecţie civilă ..................... 15 15 –Geodezie, topografie şi cartografie ............................. 15 15 –Tehnologia prelucrării lemnului ................................... 15 10 15Evaluarea imobilului ......................................................... 15 30 –Drept (Drept patrimonial)................................................... 5 20 –Inginerie şi management în construcţii ..................... 10 18 12

FACULTATEA DE URBANISM ŞI ARHITECTURĂ (FUA)

contractSpec ia l i tăţ i buget contract frecvenţă zi zi redusăArhitectura ........................................................................... 25 50 –Urbanism şi amenajarea teritoriului ........................... 10 15 25Design interior .................................................................... 15 35 –Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie .... 25 15 –Căi ferate, drumuri, poduri .......................................... 15 15 25Ingineria şi protecţia apelor ........................................... 15 10 20Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie ...................... 20 30 25Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă .......... 10 10 –Ingineria mediului ............................................................. 10 10 –Inginerie mecanică în construcţii ................................ 10 15 –Sculptură .............................................................................. 10 10 –

contractSpec ia l i t zi zi

A

contractSpec ia l i t zi ziTehnologia Tehnologia vinului prin fermentare ..................... 10 45 10Tehnologia produselor alimentare

contractSpec ia l i t zi ziConstruc

Geodezie, topografie Tehnologia prelucr

Spec ia l i t zi ziArhitectura ........................................................................... 25 50

C

Tehnologia produselor din ceramic

Sculptur

COLEGIUL TEHNIC AL UTM (în componenţa FIMCM)

Spec ia l i tăţ iTehnologia prelucrării materialelorTehnologia prelucrării materialelor la maşini-unelte cu comandă numericăAsigurarea tehnologică şi reglarea maşinilor-unelte cu comandă numerică şi roboţilor industrialiTehnologia fabricării sculelor aşchietoare

Adra Colegiului:str. Voluntarilor, 1. Tel.: 47.05.00; 47.07.24

Planul de înmatriculare 2012

3Mesager Universitar, iulie 2012

Технический Университет Молдовы (ТУМ) интегрируется в Болоньский Про цесс: дип ломы ТУМ-а приз наются в странах Евро пы, расширяя тем самым возмож ности тру до устройства

молодых спе циалистов на общем рынке труда всего континента. Уси ливает ся моби льность студентов: возможность учиться 1–2

семестра в одном из универ ситетов Европы.

объявляет набор студентов на 2012-2013 учебный год на бюджетной (бесплатной) или контрактной (платной) основе на

следующие факультеты и специальности:

объявляет бо д на 2012-2013 учебный годс государственной аккредитациейс государственной аккредитацией

Университет МолдовыТехнический

Ciclul II – Masterat este destinat persoanelor care doresc să avan-seze în formarea lor profesională, să obţină competenţe şi aptitudini deosebite şi avantajul unor cerce-tări ştiinţifice aprofundate inclusiv pentru studii la doctorantură.

Pentru studii de Masterat pot să opteze:

– absolvenţii ciclului I, deţinători ai diplo-melor de licenţă,

– absolvenţii învăţământului superior, deţinători ai diplomelor de licenţă sau echi-valente, eliberate până în anul 2008,

– deţinătorii diplomei de master în do-menii înrudite,

– deţinătorii diplomei de licenţă/diplo-mei de master în alte domenii şi ai certifica-tului ce atestă acumularea a 30 de credite de compensare a studiilor,

– cetăţenii străini şi apatrizii cu studii su-perioare.

Admiterea se efectuează în bază de concurs, cu susţinerea

următoarelor probe:1. Disciplina de profil;2. Limba străină;3. Test de utilizare a calculatorului.

Înmatricularea se efectuează în ordinea descrescătoare a medii-lor generale, în limita locurilor

disponibile.

F E nEnergie şi mediu

ElectroenergeticăInginerie electricăInginerie şi managementul calităţii

F I UIngineria şi managementul afacerilor în industria

uşoarăDesign şi dezvoltarea de produsDesign şi tehnologii poligraficeDesign vestimentar şi textil

F I M C MIngineria produselor şi a proceselor în construcţia

de maşiniIngineria sistemelor de conversie a energiilor rege-

nerabileInginerie şi management în sisteme de producţie

(90/120 de credite)Design industrial

F R TSisteme şi comunicaţii electroniceMentenanţa şi managementul reţelelor de

telecomunicaţii

F T M I AManagementul viti-vinicolManagementul restaurantelor şi serviciilor de cateringCalitatea şi securitatea produselor alimentareInginerie alimentarăInginerie și management în industria alimentară

F C I MCalculatoareTehnologii informaţionaleAutomatica şi informaticaMicroelectronică şi nanotehnologiiInginerie biomedicalăInformatica aplicată

F U AUrbanism şi amenajarea teritoriuluiDesignul interioruluiDrumuri, materiale şi mecanizare în construcţiiIngineria instalaţiilor de asigurare a microclimei în clădiriManagementul sistemelor de inginerie sanitară şi protec-

ţia mediului

F C G CInginerie structuralăCadastru şi dezvoltarea imobiluluiIngineria proceselor şi materialelor minerale de con-

strucţiiDrept patrimonialinginerie antiincendii și potecţie civilă

F I M TManagementul și exploatarea transportuluiInginerie mecanicăSiguranţa şi ecologizarea transportului rutier

F I E BAdministrarea afacerilor (90/120 de credite)Economia afacerilor imobiliareMarketing industrial

persoanelor care doresc sseze sdeosebite tpentru studii la doctorantură

melor de licen

devalente, eliberate p

menii

mei de master tului ce atestde compensare a studiilor,

perioare.

Electroenergetic

MASTERAT

anunţă admiterea la studii superioare de Masterat, ciclul II

MMUTM oferă 42 de programe de Masterat

* cu finanţare bugetară – 686 de locuri * cu taxă de studii – 214 de locuri

01.04.02 Fizica teoretică şi matematică;01.04.10 Fizica şi ingineria semiconductorilor;01.05.03 Tehnologii Informaţionale;01.05.04 Modelare matematică, metode matematice, produse program;01.05.05 Sisteme informaţionale;05.02.02 Teoria maşinilor şi organe de maşini;05.02.08 Tehnologia construcţiei de maşini;05.03.01 Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri);05.05.04 Maşini pentru construcţii, drumuri şi mine;05.09.01 Electromecanică, maşini electrice, sisteme de acţionare, aparate şi dispozitive electrice;05.11.16 Aparate, sisteme şi metode de măsurare, informare, control şi diagnostic (pe ramuri);05.12.14 Sisteme, reţele şi dispozitive de comunicaţii;05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale;05.14.02 Centrale electrice (partea energetică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor;05.18.01 Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor);05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice;05.18.12 Procese şi aparate în industria alimentară;05.23.05 Materiale şi articole de construcţii;05.27.01 Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică;08.00.01 Economie politică; doctrine economice;08.00.05 Economie şi management (în ramură);17.00.04 Arte vizuale (cu specificarea: artă plastică, decorativă, aplicativă);18.00.02 Arhitectura clădirilor civile, industriale şi agricole, tehnologii arhitecturale.

Candidaţii susţin două examene de admitere: la specialitate şi limba străină.Examenele de admitere vor avea loc în perioada 01.10.2012 – 19.10.2012.

Actele se depun în perioada 03.09.2012 – 28.09.2012 pe adresa: 2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168, UTM,

bl. 1, bir. 303; tel. 23-54-48.

Detalii – pe www.utm.md/procesul de studii/scoala doctorală/admiterea 2012-2013 sau www.utm.md/admiterea UTM/scoala doctorală

DOCTORAT

anunţă admiterea la învăţământul postuniversitarprin doctorat şi postdoctorat pentru a. u. 2012-2013, cu finanţare bugetară şi cu achitarea taxei de studii

la următoarele specialităţi:

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ :Электроэнергетика; Электро ме ха ника; Термоэнергетика;

Ин жене рия и менеджмент в энергетике; Инженерия и менед-жмент ка чес тва.

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ И МЕНЕД �Ж �МЕНТА В МАШИНОСТРОЕНИИ :

Технология машиностроения; Сель скохозяйственное ма-ши но строе ние и оборудование; Про из водственные машины и обору дование; Инженерия и менеджмент в машиностроении; Промышленный дизайн; Иновационная инженерия и транс-фер технологий; Инженерия cварки.

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРИИ В МЕХАНИКЕ И ТРАНСПОРТ :

Машины и аппараты пищевой про мышленности; Машины и ап па раты легкой промышленности; Хо лодильные машины и установки, системы кон диционирования; Обо рудование и тех-нология упа ков ки продукции; Ин женерия и тех нология авто-транспорта; Инже не рия и менеджмент на транспорте. Опера-ционные технологии на тран спорте; Инже не рия и технология железнодорожного транспорта.

ФАКУЛЬТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ :

Радио – и телекоммуникации; Электроника; Опто эле к трон-ные системы; Инженерия и ме нед жмент в телекоммуникаци-ях.

ФАКУЛЬТЕТ КАДАСТРА , ГЕОДЕЗИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА :

Строительство и гражданская ин женерия; Инженерия и ме-нед жмент в строительстве; Инже не рия и менеджмент полез-ных ис ко паемых, горное дело; Про ти во пожарная инженерия и граж дан ская оборона; Техноло гия дере вообработки; Оценка недви жи мости; Геодезия, топография и кар тография; Право (опция – имущественное).

ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ , ИНФОРМАТИКИ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ :Вычислительная техника; Микроэ лектро ника и нанотехно-

логии; Автоматика и инфор матика; Информационные техноло-гии; При кладная информатика; Инженерия био медицинских систем; Информационный ме неджмент; Информационная без-опасность.

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНЕДЖМЕНТА В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ :

Технология вина и продуктов по лу ченных посредством брожения; Тех нология и менеджмент об щест венного питания; Техно ло гия пищевых продуктов; Промышленные биотехноло-гии.

ФАКУЛЬТЕТ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ :Инженерия текстильной и ко жа ной продукции; Дизайн

и полигра фические технологии; Ин же не рия и менеджмент в лёгкой промышлен ности; Промышленный дизайн одежды; Де-корaтивное искусство.

ФАКУЛЬТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ :

Архитектура; Градострои тель ство и обустройство террито-рий; Во до ин женерия и водоохрана; Инже нерия систем тепло- и газос набжения, вентиляция; Инженерия окружающей среды; Строительство дорог, мос тов и железнодорожных путей; Ин-женерия строительных материалов и изделий; Технология из-делий из керамики и стекла; Ме ханическая ин же нерия в строи-тельстве; Дизайн интерьера.

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ И БИЗНЕСА :

Бизнес и управление; Мар ке тинг и логистика; Бухгалтер-ский учет.

Informaţii suplimentare

la tel.: 237950, 235185

4 Mesager Universitar, iulie 2012

Editor – Universitatea Tehnică a Moldovei. Echipa redacţiei: Marina Romanciuc (redactor-şef), Leonid Busuioc (corespondent), Dorian Saranciuc (fotograf), Viorica Ostaş-Tofan (design).

Înregistrare la Ministerul Justiţiei al RM cu nr. 42 din 16.02.1998. Tiparul: Editura „Combinatul Poligrafic” Comanda: 20849 Tiraj: 4000

COMISIA DE ADMITERE:mun. Chişinău,

bd. Ştefan cel Mare, 168, corpul de studii nr.1,

biroul 1-111, tel. 23-51-85

www.utm.md (Admiterea 2012)

UTM vă aşteaptă!

www.utm.md

ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERELa concursul de admitere la UTM se pot înscrie cetăţenii RM, deţinători ai diplomei de baca-

laureat, diplomei de studii medii de specialitate (colegiu), diplomei de studii superioare univer-sitare, diplomei de licenţă sau a actului echivalent de studii.

Cetăţenii statelor-membre ale CSI şi ai Ţărilor Baltice de naţionalitate moldoveni (români) pot participa la concursul de admitere în condiţiile prevăzute pentru cetăţenii RM, în limita planurilor de înmatriculare aprobate în modul stabilit. Naţionalitatea candidaţilor respectivi se stabileşte în baza copiei certificatului de naştere al unuia dintre părinţi.

Candidaţii, cetăţeni ai statelor CSI şi ai Ţărilor Baltice, cetăţenii străini şi apatrizii, absolvenţii instituţiilor din localităţile de est ale RM şi or. Bender, absolvenţi ai instituţiilor tip liceu-colegiu, tehnicum, sovhoz-tehnicum, colegiu etc., participă la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior la locurile planificate pentru deţinătorii diplomelor de absolvire a institu-ţiilor de învăţământ mediu de specialitate .

Cetăţenii altor state şi apatrizii pot fi înscrişi la studii în baza Protocoalelor de colaborare în domeniul învăţământului încheiate între RM şi ţările respective sau în baza contractelor indivi-duale, în conformitate cu Regulamentul cu privire la instruirea cetăţenilor străini şi apatrizilor în instituţiile de învăţământ din RM, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 746 din 21 iunie 2003.

Se interzice înscrierea la concursul de admitere la locurile destinate pentru cetăţenii altor state şi apatrizi, conform Protocoalelor de colaborare dintre RM şi ţările respective, a candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ din RM.

La concursul de admitere la învăţământul de zi şi la învăţământul cu frecvenţă redusă nu se stabileşte limita de vârstă.

Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere la cel mult 3 specialităţi/domenii de formare profesională în cadrul UTM.

Deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de licenţă pot urma studiile la o altă specialitate/domeniu de formare profesională în bază de contract cu achitarea taxei de studii.

Înscrierea la concursul de admitere a cetăţenilor RM, deţinători ai actelor de studii eliberate de instituţiile de învăţământ din localităţile de est ale RM şi din mun. Bender se va realiza în conformitate cu prevederile „Regulamentului cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de instituţiile de învăţământ din raioanele de est ale RM şi or. Bender”, aprobat prin hotărârea Colegiului Ministerului Educaţiei nr.1.1 din 16 ianuarie 2004.

Deţinătorii atestatelor de studii medii de cultură generală eliberate de instituţiile de învăţământ din localităţile de est ale RM şi din mun. Bender, înmatriculaţi, urmează un an compensator în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu susţinerea ulterioară a exa-menelor de bacalaureat. Cetăţenii străini admişi la studii în baza protocoalelor de colabo-rare în domeniul învăţământului şi în baza actelor de studii medii de cultură generală sau echivalente acestora realizează un an compensator în cadrul instituţiilor de învăţământ superior.

ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITEREConcursul de admitere la UTM pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat se va efectua în

baza următoarei formule: MC=0,3*MEB+0,3*NMG+ 0,4*ND, unde: • MC – media de concurs;• MEB – media examenelor de bacalaureat (media generală);• NMG – nota medie generală din Anexa la Diploma de bacalaureat;• ND – nota la o disciplina din Anexa la Diploma de bacalaureat, considerată ca discipli-

nă de concurs.Candidatul la admitere selectează una din următoarele discipline:a) pentru specialitatea Drept, Facultatea de Cadastru, Geodezie şi Construcţii (FCGG)

– istoria sau geografia;b) pentru specialităţile Facultăţii de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară

(FTMIA) – chimia, biologia sau matematica;c) pentru celelalte specialităţi – matematica, fizica sau informatica, cu excepţia specia-

lităţilor Design industrial; Design vestimentar industrial; Sculptura; Arhitectura şi Design interior. Candidaţii la specialităţile Design industrial, Facultatea de Inginerie şi Management în Con-

strucţia de Maşini (FIMCM), Design vestimentar industrial, Arte decorative, Facultatea de Indu-strie Uşoară (FIU), Sculptura; Arhitectura şi Design interior, Facultatea de Urbanism şi Arhitectură (FUA), inclusiv deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate (colegiu), vor susţine o pro-bă de aptitudini la Desenul artistic.

Pentru aceste specialităţi media de concurs se va calcula după formula: MC=0,3*MEB+0,3*NMG+ 0,4*PA, unde: • MC – media de concurs;

Admiterea -2012 la UTM

Alegeţi ingineria – profesie sigură!

REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii

superioare de licenţă (ciclul I) la Universitatea Tehnică a Moldovei în anul 2012,

aprobat de Senatul UTM pe 26 iunie a.c. (extras)

Veniţi cu toată încrederea la UTM pentrua avea un destin profesional sigur!

• MEB – media examenelor de bacalaureat (me-dia generală);

• NMG – nota medie generală din Anexa la Di-ploma de bacalaureat;

• PA – nota la proba de aptitudini.Concursul de admitere pentru deţinătorii atesta-

tului de studii medii de cultură generală se va efec-tua în baza mediei examenelor din Anexa la Atesta-tul de studii medii de cultură generală;

Concursul de admitere pentru deţinătorii di-plomelor de studii medii de specialitate (colegiu) şi pentru deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare/de licenţă, care solicită domeniul cores-punzător profilului specialităţii studiat în colegiu sau în instituţia de învăţământ superior, se va efectua în

baza mediei examenului de stat/licenţă. În cazul în care mai mulţi candidaţi înregistrează ace-leaşi medii de concurs, drept criteriu suplimentar de departajare a candidaţilor va fi considerată media generală pe anii de studii.

Concursul de admitere pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate (cole-giu) şi pentru deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare/de licenţă, care solicită un alt domeniu decât profilul specialităţii studiat în colegiu sau în instituţia de învăţământ supe-rior, se va efectua în baza formulei MC=0,3*MEB+0,3*NMG+0,4*ND, MEB fiind substituită cu media examenelor de absolvire (pentru candidaţii care nu dispun de diploma de bacalaureat), iar disciplinele de concurs fiind identificate din anexa/suplimentul la actul de studii. Categoriile respective de candidaţi care nu dispun de diploma de bacalaureat participă la concursul de admitere la UTM la locurile planificate pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specia-litate.

Probele de aptitudini sunt stabilite pentru fiecare specialitate/domeniu de formare profe-sională şi se desfăşoară în primele 4 zile după încheierea perioadei de depunere a actelor.

Media de concurs se calculează până la sutimi fără rotunjire.

N o t ă :În cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de cinci puncte, notele din actul

de studii se vor echivala în sistemul de zece puncte, după cum urmează: • notele de „3”, „4” şi „5” se vor echivala, respectiv, cu „5,5”, „7,5”şi „9,5”; • notele din atestatul cu me-

dalie de aur sau argint, diplomele de studii medii de specialitate supe-rioare cu menţiune, eliberate până în anul 1991 inclusiv, se vor înmulţi cu coeficientul „2”.

În cazul evaluării cunoştinţelor în sistemul de douăsprezece punc-te, notele din actul de studii se vor echivala în sistemul de zece puncte, după cum urmează:

• notele de „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9”, „10”, „11”, „12” se vor echivala, respectiv, cu „5”, „5,62”, „6,24”, „6,86”, „7,48”, „8,10”, „8,72”, „9,34”, „10”.