Boris Mravec Katar­na Ondiov - fmed.uniba.sk .Nervus vagus (n.X), bldiv½ nerv (oznaovan½

  • View
    238

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Boris Mravec Katar­na Ondiov - fmed.uniba.sk .Nervus vagus (n.X), bldiv½ nerv...

Nervus vagus

Boris Mravec

Katarna Ondiov

Mravec B., Ondiov K.

Nervus vagus

SAP, Bratislava 2010, 361 strn

Publikcia vznikla s finannm prispenm

SAVOL Spolonosti autorov vedeckej a odbornej literatry

Carl Zeiss spol. s r. o. Bratislava

Publikcia vznikla aj na podklade rieenia grantovch projektov,ktor finanne podporili:

Agentra na podporu vskumu a vvoja (APVV-0045-06)

Eurpsky fond regionlneho rozvoja v rmci Operanhoprogramu Vskum a vvoj pre projekt Vybudovanie centraexcelentnosti pre nhle cievne mozgov prhody na Lekrskejfakulte UK v Bratislave (ITMS 26240120015), spolufinancovanzo zdrojov Eurpskeho fondu regionlneho rozvoja

Vedeck grantov agentra Ministerstva kolstva Slovenskejrepubliky a Slovenskej akadmie vied (VEGA 2/0010/09,1/0258/10, 1/0260/10)

Jazykov prava MUDr. Zuzana Magalnick

Sadzba Strelka

Tla FABER 2010

c Boris Mravec 2010

Vetky prva v zmysle platnho autorskho zkona patria autorom.

ISBN 9788080950613

Nervus vagus

Fyziologick funkcie a loha v etiopatogenze chorb

Autori

Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.stav patologickej fyziolgie Lekrskej fakulty Univerzity Komenskho,Bratislavastav experimentlnej endokrinolgie Slovenskej akadmie vied,Bratislavaboris.mravec@fmed.uniba.sk

MVDr. Katarna Ondiovstav patologickej fyziolgie Lekrskej fakulty Univerzity Komenskho,Bratislavakatarina.ondicova@fmed.uniba.sk

Recenzenti

Prof. MUDr. Pavel Petrovick, DrSc.Anatomick stav 1. lekrskej fakulty Univerzity Karlovej, Praha

RNDr. Nadeda Lukov, DrSc.Neurobiologick stav Slovenskej akadmie vied, Koice

Predhovor

Oznaenie nervus vagus, bldiv nerv, vychdza z latinskho slovavagus. Od tohto slovnho zkladu mono odvodi aj slovo vague (vgny,nejasn, neurit, hmlist, matn). Tento pojem v minulosti priliehavovystihoval vedomosti o tomto hlavovom nerve. V poslednom obdobvak dolo k vznamnmu posunu v poznan funkci nervus vagus. Asinajviu zsluhu na tom m tdium mechanizmov, prostrednctvomktorch sa signalizcia prenan aferentnmi a eferentnmi drhaminervus vagus podiea na neuro-imunitnch regulcich. Modulan p-sobenie centrlneho nervovho systmu na innos imunitnch buniek,ktor sprostredkovva nervus vagus, zohrva dleit lohu nielen v re-gulcii fyziologickch funkci organizmu, ale vznamne sa tento vplyvprejavuje aj poas patologickch stavov spojench so zpalom (napr.autoimunitn, kardiovaskulrne, gastrointestinlne, metabolick, onko-logick, neurologick a psychiatrick choroby).Prve vrazn nrast mnostva poznatkov o zapojen nervus vagus

do regulcie innosti organizmu ns viedol k prprave publikcie, kto-rej cieom je pribli spektrum funkci, na ktorch sa podieaj vagovaferentn a eferentn drhy. Okrem charakterizcie vznamu prenosusignlov drhami nervus vagus v regulcii fyziologickch funkci smesa zamerali aj na popis vznamu altercie prenosu signlov tmto hla-vovm nervom v etiopatogenze chorb perifrnych tkanv, ako aj ne-urologickch a psychiatrickch chorb. Viacer kapitoly s doplnen ajo informcie o diagnostickch a terapeutickch monostiach, vychdza-jcich z najnovch poznatkov o funkcich senzitvnych a motorickchdrh nervus vagus.

B. M.

Obsah

Fyziologick funkcie nervus vagus (B.Mravec)

1 Anatomick a fyziologick charakteristiky . . . . . . . . . 3Zastpenie aferentnch a eferentnch vlkien v nervus vagus 4Zkladn anatomick lenenie nervus vagus . . . . . . . . 6

2 Motorick funkcie nervus vagus . . . . . . . . . . . . . . . 15Motorick jadr nervus vagus . . . . . . . . . . . . . . . . 16Nucleus dorsalis motorius nervi vagi . . . . . . . . . . . 16Nucleus ambiguus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Gangliov bunky vo vetvch nervus vagus . . . . . . . . . 19Gangli nervus vagus vo vntornch orgnoch . . . . . . . 20Neurotransmitery eferentnch drh nervus vagus a ichreceptory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Nikotnov receptory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Muskarnov receptory . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Regulcia orgnovch funkci . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3 Senzitvne funkcie nervus vagus . . . . . . . . . . . . . . . 27tdium senzitvnych funkci nervus vagus . . . . . . . . . 28Viscerosenzitvne neurny nervus vagus . . . . . . . . . . 29Receptorov modality senzitvnych neurnov nervus vagus 29Chemoreceptory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Nociceptory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Imunoreceptory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Osmoreceptory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Mechanoreceptory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Volumoreceptory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Termoreceptory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Paragangli nervus vagus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ii

Obsah iii

as paragangli nervus vagus v prenose imunitnchsignlov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Senzitvne gangli nervus vagus . . . . . . . . . . . . . . 37Nucleus tractus solitarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Regulcia prenosu viscerlnych signlov na rovnisenzitvnych jadier nervus vagus . . . . . . . . . . . 41

Mozgov truktry, podieajce sa na spracovan signlov,prenanch aferentnmi drhami nervus vagus . . . . . 42

4 Interakcie medzi nervus vagus a sympatikovm nervovmsystmom (B.Mravec, K.Ondiov) . . . . . . . . . . . . 45Centrlne interakcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Vago-sympatikov reflex . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Nucleus tractus solitarii . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Nucleus paraventricularis hypothalami . . . . . . . . . 49Autonmne pregangliov neurny . . . . . . . . . . . . 51

Perifrne interakcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Sympatikov prevertebrlne gangli . . . . . . . . . . . 52Axo-axonlne interakcie . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Presynaptick interakcie . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Postsynaptick interakcie . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Parakrinn inky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Prklady perifrnych interakci . . . . . . . . . . . . . . 55Intrakardilny nervov systm . . . . . . . . . . . . . . 55Dre nadobliky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Truncus vagalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Etiopatogenza chorb a nervus vagus (B.Mravec)

5 Vznam nervus vagus pri udriavan allostzy v organizmepoas fyziologickch a patologickch situci . . . . . . . . 59Neurobiolgia chorb a nervus vagus . . . . . . . . . . . . 60

6 loha nervus vagus v obrannch reakcich . . . . . . . . 63Nocicepcia a obrann reakcie . . . . . . . . . . . . . . . . 63Orgny hrudnej dutiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Orgny brunej dutiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

iv NERVUS VAGUS

as abdominlnych vagovch aferentnch vlkienv obrannch reakcich a v reakcii na ochorenie . . . . . 65

Vagov aferentn neurny a nociceptvno-neuroendokrinnregulcia experimentlne navodenho zpalu . . . . . . 69

Vagov aferentn neurny a kon mechanick hyperalgzia 69Obrann reakcie organizmu a nervus vagus: zhrnutie . . . 71

7 Imunitn systm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Neuroimunitn interakcie a nervus vagus . . . . . . . . . . 76Cholinergick protizpalov drha . . . . . . . . . . . . . 78Prehad tdi, skmajcich cholinergick protizpalovdrhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Nervus vagus a horka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Septick ok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Bakterilna peritonitda . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Hemoragick ok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Ischemicko-reperfzne pokodenie tkanv . . . . . . . . 88Dysfunkcia orgnov a imunitn reakcia v dsledkutermlneho pokodenia tkanv . . . . . . . . . . . . 89

loha sleziny v cholinergickej protizpalovej drhe . . . 90Monosti aktivcie protizpalovej drhy nervus vagus . 91

Aktivcia na centrlnej rovni . . . . . . . . . . 92Aktivcia na perifrnej rovni . . . . . . . . . . 93

Posttraumatick imunosupresia ako dsledok aktivcieprotizpalovch drh nervus vagus ? . . . . . . . . . 95

Tvorba protiltok proti 7-nikotnovm receptoroma innos protizpalovho mechanizmu nervus vagus 96

Vznam cholinergickej protizpalovej drhy v humnnejmedicne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Protizpalov psobenie inch cholinergickch nervov . . . 99Rozporupln nlezy, tkajce sa psobenia cholinergickejprotizpalovej drhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

8 Autoimunitn choroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Reumatoidn artritda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Astma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Variabilita srdcovej frekvencie ako prediktor innostiterapie autoimunitnch chorb . . . . . . . . . . . . . . 103

Obsah v

9 Ndorov choroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Vplyv acetylcholnu na ndorov rast . . . . . . . . . . . 105Aktivita nervus vagus u pacientov s ndormi . . . . . . . 107Vznam zpalovch zmien pri vzniku ndorov a lohanervus vagus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108Naruen protizpalov psobenie nervus vagus a vznikndorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Mechanizmy vzniku vyerpania u onkologickch pacientov 109

10 Kardiovaskulrny systm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Parasympatikov inervcia srdca . . . . . . . . . . . . . . 111Vagov kardiovaskulrne reflexy . . . . . . . . . . . . . . 113Baroreflex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Regulcia srdcovej frekvencie . . . . . . . . . . . . . . . . 117Aktivita nervus vagus a kardiovaskulrne choroby . . . . . 118Nervus vagus, zpal a kardiovaskulrne choroby . . . . . . 119Aterosklerza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .