of 23 /23
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA CATATAN: * Potong yang tidak berkenanan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM) BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : MEMBANGUNKAN MESIN SHUTTLECOCK LAUNCHER UNTUK LATIHAN PUKULAN SMASH DALAM SUKAN BADMINTON (SISTEM PELANCAR) SESI PENGAJIAN : 2011/2012 Saya SAIFUL AMRI BIN MOHD ALI . mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah )* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut : 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau Kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD Disahkan oleh ______________________________ ______________________________ (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap : NO 214, FELDA LAWIN SELATAN, ... 33300 GERIK , . PN. NOR FADILA BINTI MOHD AMIN PERAK DARUL RIDZUAN. Nama Penyelia Tarikh: Tarikh: 0 .

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock...

Page 1: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

CATATAN: * Potong yang tidak berkenanan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak

berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD

♦ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau

Laporan Projek Sarjana Muda (PSM)

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS♦♦♦♦ JUDUL : MEMBANGUNKAN MESIN SHUTTLECOCK LAUNCHER

UNTUK LATIHAN PUKULAN SMASH DALAM SUKAN BADMINTON (SISTEM PELANCAR)

SESI PENGAJIAN : 2011/2012

Saya SAIFUL AMRI BIN MOHD ALI .

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut :

1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

pengajian sahaja.

3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi.

4. ** Sila tandakan ( � )

SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau Kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan

organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

TIDAK TERHAD

Disahkan oleh

______________________________ ______________________________

(TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA)

Alamat Tetap :

NO 214, FELDA LAWIN SELATAN, ... 33300 GERIK , . PN. NOR FADILA BINTI MOHD AMIN PERAK DARUL RIDZUAN. Nama Penyelia

Tarikh: Tarikh: 0

.

Page 2: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

“ Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

(Kemahiran Hidup)”

Tandatangan : …………..……………………......................

Nama Penyelia : PN. NOR FADILA BINTI MOHD AMIN

Tarikh : ………………………………........................

Page 3: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

ii

MEMBANGUNKAN MESIN SHUTTLECOCK LAUNCHER UNTUK

LATIHAN PUKULAN SMASH DALAM PERMAINAN BADMINTON

(SISTEM PELANCAR)

SAIFUL AMRI BIN MOHD ALI

Laporan projek ini dikemukakan

sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

( Kemahiran Hidup)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

JANUARI 2012

Page 4: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

iii

Saya mengakui tesis yang bertajuk “Membangunkan Mesin Pelancar Bulu Tangkis

Untuk Latihan Pukulan Smash Dalam Permainan Badminton (Sistem Pelancar)”

adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap satunya

telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :........................................................

Nama Penulis : SAIFUL AMRI BIN MOHD ALI

Tarikh :........................................................

Page 5: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

iv

DEDIKASI

YA Allah, Ya Tuhanku, Aku memohon ilmu yang berguna, rezeki yang baik dan

hidayah dari-MU.

Abah dan Emak,

Mohd Ali bin Ijar dan Saodah binti Saidin

Doa, jasa dan pengorbananmu mengiringi kehidupan dan kejayaanku.Sekalung budi

dan terima kasih yang tidak terhingga.

Abang, kakak, adik-adik serta seluruh keluargaku,

Saiful Affendi, Mastura dan Saipul Azlan

Terima kasih diucapkan kerana memberi dorongan dan semangat. Budi dan jasa

kalian, akan ku kenang hingga akhir hayat

Buat tunang tersayang,

Siti Fatimah binti Said

Terima kasih diucapkan atas kesabaranmu, Sokongan dan pengorbanan yang tidak

ternilai amat dihargai.

Pensyarah dan rakan-rakan

Terima kasih atas tunjuk ajar serta dorongan dari kalian semua.

Hanya kepada Allah S.W.T daku berserah, moga diberkati-NYA, insan-insan yang

menjadi nadi perjuanganku ini. Amin.

Page 6: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

v

PENGHARGAAN

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin dan limpah

kurnianya-NYA saya dapat menyiapkan kajian Projek Sarjana Muda ini. Penulis

ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang sudi

memberi maklum balas dan membantu penulis, sama ada dalam bentuk data, idea,

cadangan atau komen-komen yang bernas.

Ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Pn.

Nor Fadila Binti Mohd Amin, selaku penyelia Kertas Projek, atas nasihat, dorongan

dan sokongan beliau kepada penulis dalam melengkapkan kertas projek ini.

Kesudian beliau meluangkan masa untuk membantu dan membimbing penulis

menyiapkan projek ini amat dihargai.

Selain itu, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli

keluarga, tunang tersayang dan rakan-rakan seperjuangan yang memberi sokongan

serta pandangan sepanjang proses penyediaan Projek Sarjana Muda ini.

Akhir sekali, kajian ini diharap dapat dijadikan bahan atau sumber rujukan

yang dapat dimanfaatkan oleh pengkaji, para pendidik dan penyelidik yang berminat

serta cenderung ke usaha memartabatkan taraf mutu pendidikan.

Wassalam,

Saiful Amri Bin Mohd Ali

Page 7: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

vi

ABSTRAK

Kajian ini dijalankan bagi membangunkan prototaip mesin pelancar bulu

tangkis untuk pukulan smash dalam latihan sukan badminton yang memberi fokus

kepada sistem pelancar. Objektif kajian ini ialah mengenalpasti masalah yang

dihadapi oleh pemain sukan badminton semasa menjalani sesi latihan pukulan smash

bersama jurulatih, mengenalpasti ciri-ciri fizikal komponen mekanikal sistem

pelancar shuttlecock launcher yang sesuai untuk latihan pukulan smash,

mengenalpasti lain-lain komponen yang terlibat dengan mesin shuttlecock launcher

untuk latihan pukulan smash dan Membangunkan sistem pelancar shuttlecock

launcher untuk tujuan latihan. Hasil kajian menunjukkan pemain dan jurulatih amat

memerlukan mesin pelancar bulu tangkis untuk membantu mereka membuat latihan

pukulan smash. Dalam merekabentuk sistem pelancar, elemen jarak, ketinggian,

kekerapan serta halaju diambil kira dalam sesebuah mengikut kehendak pemain.

Selain itu, faktor pemilihan rekabentuk juga diambil kira supaya mesin yang

dihasilkan adalah tahan lasak, kukuh, mempunyai ciri komersil dan tahan lama.

Penggunaan tenaga elektrik yang paling minimum, paparan digital untuk tujuan

penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih

bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa akan datang adalah

untuk membina satu sistem pelancar yang boleh digunakan untuk pelbagai pukulan

dan menambah nilai sistem untuk tujuan latihan badminton dalam semua jenis

latihan pukulan statik dan dinamik.

Page 8: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

vii

ABSTRACT

This research was conducted to develop a prototype of launcher machine for

badminton training and focuses in launcher system. The objective of this study is to

identify the problem faced by badminton player during a smash training session with

coach, identify the physical characteristic of the mechanical component and

shuttlecock launcher system in ideal for smash training, to identify other component

involved in the shuttlecock launcher machine for training and develop a shuttlecock

machine for smash training. The result showed players and coach are required

shuttlecock launcher machine to help them make a smash training. In designing the

launcher system, element of distance, height, frequency and velocity are taken into

account in accordance with the requirement of a player. In addition, the design of the

selection factors is taken into consideration so that the resulting machine is durable,

sturdy, commercial features and durable. Uses of electricity at a minimum, a digital

display for evaluating players were built to make the machine more valuable

shuttlecock launcher for the purpose of coaching. Designer suggestions for the future

is to create a launcher system that can be used for a variety of shot and add value to

the system for badminton training in all types of static and dynamic shot .

Page 9: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

viii

KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKA SURAT

PENGESAHAN PENYELIA i

HALAMAN JUDUL ii

PENGAKUAN iii

DEDIKASI iv

PENGHARGAAN v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

SENARAI KANDUNGAN viii

SENARAI JADUAL xii

SENARAI RAJAH xiii

SENARAI LAMPIRAN xvi

01 PENDAHULUAN

1.0 Pengenalan 1

1.1 Latar Belakang Masalah 2

1.2 Penyataan Masalah 5

1.3 Objektif Kajian 5

1.4 Persoalan Kajian 6

1.5 Kepentingan Kajian 6

1.6 Skop Dan Batasan Kajian 7

1.7 Kerangka Konsep Kajian 7

Page 10: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

ix

1.8 Definisi Istilah 9

1.8.1 Mesin Pelancar Bulu Tangkis 9

1.82 Pukulan Smash 9

1.8.3 Mesin 9

1.8.4 Automatik 9

1.8.5 Penderia (sensor) 10

1.8.6 Kawalan mekanikal 10

1.8.7 Rekabentuk 10

1.9 Kesimpulan 11

2 SOROTAN PENULISAN

2.0 Pengenalan 12

2.1 Sukan Badminton 13

2.1.2 Permainan perseorangan 13

2.1.3 Permainan bergu 14

2.2 Teknik Pukulan 15

2.2.1 Pukulan smash 15

2.2.2 Jenis-jenis pukulan smash 16

2.2.3 Pukulan Smash Penuh 16

2.2.4 Pukulan Smash Potong (Iris) 17

2.2.5 Pukulan Smash Melingkar 17

2.2.6 Smash Petik (Flick Smash) 17

2.2.7 Pukulan smash kilas 18

2.3 Latihan 18

2.3.1 Latihan Fizikal 18

2.3.2 Latihan Permainan 20

2.3.3 Tujuan dan syarat 20

2.3.4 Latihan perseorangan 21

2.4 Rekacipta 22

2.5 Inovasi 22

Page 11: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

x

2.6 Invensi 23

2.7 Rekabentuk 23

2.8 Proses rekabentuk 24

2.9 Inovasi dalam Sukan dan kepentingannya 25

2.10 Kajian-kajian Inovasi dalam Sukan Badminton 26

3.0 Kesimpulan 29

3 METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pengenalan 30

3.2 Pengumpulan Maklumat dan Data 30

3.2.1 Soal selidik 31

3.2.2 Temubual 31

3.3 Analisis Masalah 32

3.4 Membuat Keputusan 32

3.5 Pemilihan Idea Baru 33

3.6 Lakaran Projek 34

3.6.1 Lakaran 34

3.6.2 Lukisan Kerja 34

3.7 Pemilihan Rekabentuk 35

3.7.1 Perancangan Pembinaan Prototaip 35

3.8 Kos projek 38

3.8.1 Kos Bahan 38

3.8.2 Kos Upah 38

3.8.3 Kos Sampingan 38

3.9 Kos Pengeluaran 39

3.9.1 Kos Bahan Mentah 40

3.9.2 Kos Upah 42

3.9.3 Kos Sampingan 42

3.10 Pembinaan prototaip 43

3.11 Prosedur Kerja Menghasilkan Shuttecock launcher 45

3.12 Proses Penghasilan Projek 47

3.13 Pengujian Fungsi Prototaip 47

Page 12: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

xi

3.14 Kesimpulan 48

4 ANALISIS DATA

4.0 Pengenalan 49

4.1 Analisis Data Temubual 50

4.2 Proses Penghasilan Mekanisma

Pelancar Shuttlecock launcher 60

4.3 Proses Menghasilkan Bahagian Mekanikal Pelancar 61

4.3.1 Bahagian Kerangka 62

4.3.2 Bahagian Penghantar kuasa 65

4.3.3 Bahagian Penyentak Mekanikal 71

4.3.4 Bahagian Penahan Impak 76

4.3.5 Bahagian Penetap Kedudukan Bulutangkis 79

4.4 Proses Menghasilkan Bahagian Elektronik 81

4.5 Kesimpulan 84

5 PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN

5.0 Pengenalan 85

5.1 Perbincangan Kajian 85

5.1.1 Masalah Penghasilan Produk 86

5.1.2 Kelebihan dan Kekurangan Produk 88

5.2 Rumusan 89

5.3 Cadangan 91

5.4 Kesimpulan 91

RUJUKAN 92

LAMPIRAN 95

Page 13: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

xii

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL TAJUK HALAMAN

Jadual 3.1 Prosedur kerja menghasilkan Shuttecock launcher 46

Jadual 4.1 Masalah latihan pukulan smash 51

Jadual 4.2 Latihan konvensional dan penggunaan

shuttlecock Launcher 52

Jadual 4.3 Masalah kesihatan, masa, masalah

diri di dalam latihan 53

Jadual 4.4 Jadual Rekabentuk round shape pitcher pada

shuttlecock launcher 54

Jadual 4.5 Jadual Rekabentuk impact pedal pada

shuttlecock launcher 55

Jadual 4.6 Fungsi alat digital counter pada shuttlecock launcher 56

Jadual 4.7 Pemilihan kendalian mesin pelancar 57

Jadual 4.8 Penggunaan kuasa pada shuttlecock Launcher 58

Jadual 4.9 Gangguan gegaran pada alat bantuan 59

Page 14: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

xiii

SENARAI RAJAH

NO. RAJAH TAJUK HALAMAN

Rajah 1.1 Shuttlecock-Shooter model SS – Y1- 8 dari China 4

Rajah 1.2 Model Kerangka Konsep Pengujian 8

Rajah 2.1 Proses Rekabentuk Kejuruteraan 25

Rajah 3.1 Senarai bahan serta kos bahan yang

terlibat dalam proses merekacipta 41

Rajah 3.2 Carta aliran kerja penghasilan prototaip

Shuttecock launcher 44

Rajah 3.4 Proses penghasilan Shuttecock launcher 47

Rajah 4.1 Jumlah responden pemilihan rekabentuk

round shape pitcher 54

Rajah 4.2 Jumlah responden pemilihan impact pedal 55

Rajah 4.3 Alatan yang lazim digunakan di setiap bengkel 60

Rajah 4.4 Rangka kerja penghasilan bahagian mekanikal 61

Rajah 4.5 Aktiviti memotong akrilik 63

Rajah 4.6 Akrilik yang telah siap ditebuk 63

Rajah 4.7 Aktiviti memasang akrilik penyambung 64

Rajah 4.8 Proses menghasilkan shaft power transfer dan

sistem coupling 66

Rajah 4.9 Power window motor dan soket gandingan yg akan

digabungkan dengan power transfer shaft 66

Rajah 4.10 Proses menghasil dan mengemas power transfer shaft 67

Page 15: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

xiv

Rajah 4.11 Aktiviti penandaan 68

Rajah 4.12 Aktiviti pemotongan 68

Rajah 4.13 Hasil pemotongan untuk round shape pitcher 68

Rajah 4.14 Lubang berdiameter 10mm ditebuk untuk

dijadikan pitcher stand hole 68

Rajah 4.15 Pitcher yang telah siap dipasangkan pada

round shapeitcher 68

Rajah 4.16 Bush yang telah siap dipotong dan dikemaskan setelah

melalui proses penggulungan pada skru setebal 8mm. 69

Rajah 4.17 Power transfer stub 70

Rajah 4.18 Bahagian penghantar kuasa yang lengkap 70

Rajah 4.19 Lukisan yang telah dicetak di atas kertas

pelekat (sticker) 72

Rajah 4.20 Lukisan yang ditekap pada polyethylene 72

Rajah 4.21 proses pemotongan polyethylene 72

Rajah 4.22 Tiga kepingan yang telah dicantumkan dan

diskrukan membentuk pedal impak yang lengkap 73

Rajah 4.23 Lokasi untuk meletakkan spring dan juga

mechanical impact pedal 74

Rajah 4.24 Swing shaft dipadankan dengan mechanical impact pedal 74

Rajah 4.25 Load spring yang telah diubahsuai 75

Rajah 4.26 Pengujian pada load spring dan kesan mechanical

impact pedal keatas bulu tangkis 75

Rajah 4.27 Spring stopper yang telah dipasangkan bersama

load spring 76

Rajah 4.28 Shaft stopper 77

Rajah 4.29 shaft stopper yang telah diikat kemas pada swing shaft 77

Rajah 4.30 Kedudukan akhir mechanical impact pedal yang telah

disetkan bersama shaft stopper dan juga body stopper pole 78

Rajah 4.31 shuttlecock blocker 79

Rajah 4.32 Shuttlecock sliding truss 80

Rajah 4.33 Two digit counter up circuit 81

Rajah 4.34 Sambungan litar motor pada suis 82

Page 16: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

xv

Rajah 4.35 Set litar pengecas bateri 83

Rajah 4.36 Bahagian elektronik dan mekanikal yang telah

siap digabungkan 84

Rajah 5.1 Pembangunan model menggunakan polisterin 86

Rajah 5.2 Lukisan kejuruteraan menggunakan perisian

AUTOCAD 2007 87

Rajah 5.3 Susunan kerja menghasilkan komponen mekanikal 90

Page 17: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

xvi

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN TAJUK HALAMAN

LAMPIRAN A DOKUMENTASI 95

LAMPIRAN B LUKISAN OTOGRAFIK 100

LAMPIRAN C PENGUJIAN INSTRUMENT 106

Page 18: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

BAB 1

PENDAHULUAN

1.0 Pengenalan

Sukan adalah salah satu aktiviti riadah yang digemari oleh semua lapisan

masyarakat. Sukan merupakan aktiviti yang mengandungi latihan kemahiran berguna

secara rekreasi dan juga mempunyai peraturan-peraturan tertentu. Sukan juga adalah

elemen penting pembangunan sesebuah negara di dalam era kemajuan dan

goblalisasi ini (Mohd Najib Tun Razak, 2011). Banyak negara-negara di dunia

mengeluarkan modal yang besar untuk pembangunan teknologi dan infrastruktur di

dalam kemajuan sukan. Jika ditinjau Pembentangan Bajet Malaysia (2011), sebanyak

Ringgit Malaysia tiga ratus enam puluh lima juta telah diperuntukkan oleh kerajaan

adalalah untuk mempertingkatkan mutu sukan negara. Perkara ini termasuklah

pembangunan infrastruktur, kemudahan sukan, penggunaan teknologi di dalam sukan

dan lain-lain. Perkara ini menunjukkan bahawa pihak kerajaan sedar akan implikasi

yang besar terhadap perkembangan negara.

Menurut Aziz Mohammed (1993), diperingkat antarabangsa, Malaysia boleh

dianggap sebagai gergasi badminton kerana pasukannya yang telah lima kali

memenangi Piala Thomas. Dalam mengukuhkan pencapaian sukan ke arah

kegemilangan imej negara, Malaysia melalui Dasar Sukan Negara telah menjalani

semakan berkala agar ianya dinamik bersesuaian dengan kaedah, pemikiran dan

Page 19: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

2

teknologi terkini selaras dengan perkembangan dan keperluan sukan di persada

antarabangsa. Kesungguhan Malaysia untuk terus kekal sebagai juara terbukti

dengan tertubuhnya Akademi Badminton Malaysia pada tahun awal 1993. Bakat-

bakat muda yang terpendam dan masih diperingkat sekolah dilihat perlu diberi

bimbingan menyeluruh supaya barisan pemain handal bertaraf antarabangsa sentiasa

mempunyai pemain pelapis untuk mewakili Negara.

Perkembangn inovasi terhadap sains dan teknologi masa kini telah menjadi

keperluan setiap negara untuk terus maju. Perkembangn ini telah banyak membawa

perubahan kepada peralatan kegunaan harian dan memudahkan manusia dalam

melaksanakan aktiviti seharian. Perkembangan ini juga tidak terkecuali di dalam

bidang sukan. Jika dilihat, penggunaan teknologi banyak membantu dalam

meringankan beban, meningkatkan produktiviti dan menambahkan kemahiran di

dalam penggunaannya. Menurut Spencer (1994), inovasi teknologi berupaya dalam

memahirkan dan memaksimumkan keupayaan seseorang dalam melaksanakan

tugasan harian. Justeru itu, penggunaan mesin latihan berteknologi dilihat merupakan

satu cara yang amat berkesan dalam meningkatkan mutu prestasi pemain badminton

negara.

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam permainan badminton, seseorang pemain perlu menguasai beberapa

teknik pukulan yang penting. Pukulan – pukulan ini yang akan menentukan kejayaan

seseorang pemain dengan berkesan. Jika pemain dapat menguasai teknik-teknik ini,

mereka akan menguasai gelanggang dan dapat bermain dengan efektif disamping

dapat mengurangkan penggunaan tenaga (Tohar, 1996). Oleh yang demikian, latihan

merupakan satu cara yang amat berkesan di dalam menguasai teknik-teknik ini.

Terdapat beberapa kaedah yang telah dikenalpasti digunakan di dalam latihan

antaranya ialah latih tubi pukulan. Menurut Misbun Sidek (2003), terdapat beberapa

jenis pukulan yang perlu dikuasai oleh pemain badminton terutamanya pukulan

Page 20: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

3

smash. Pukulan ini adalah pukulan popular yang digunakan pada 1990an dalam

menguasai gelanggang permainan kerana pukulan ini dikatakan dapat memberi

tekanan serta sukar diambil oleh pihak lawan. (Abdullah Fadzli Che Wan, 1993)

Pukulan smash adalah satu pukulan tajam dan laju menghala ke lantai pihak

lawan. Pukulan ini adalah pukulan yang amat penting di dalam permainan untuk

mematikan pukulan dari pihak lawan dan berfungsi untuk memberi tekanan kepada

lawan supaya melakukan kesilapan. Pukulan smash yang tajam menyebabkan lawan

tidak dapat mengembalikan bulu tangkis kepada lawannya semula (Misbun Sidek,

2003). Oleh yang demikian, latihan pukulan smash amatlah penting dan perlu

dikuasai oleh pemain badminton (Grice, 2007).

Di dalam perlaksanaa latihan untuk pukulan smash ini, seseorang jurulatih

memerlukan pembantu yang terdiri daripada jurulatih itu sendiri atau pembantu

jurulatih untuk membuat pukulan smash ke arah yang dikehendaki .Contoh salah satu

latih tubi mengembalikan pukulan smash adalah jurulatih melakukan smash ke arah

dalam gelanggang, pemain pula bergerak mengambil pukulan smash tersebut dengan

jurulatih memegang lima hingga sepuluh bulu tangkis. Langkah ini dilakukan

sebanyak tiga puluh kali. Kaedah ini akan mengambil masa yang lama dan

menyukarkan jurulatih untuk bertindak lebih pantas (Misbun Sidek,2003).

Jika dilihat, perkembangan teknologi kepada bidang sukan membangun

dengan pesatnya. Keupayaan jurulatih di dalam melatih atlit dilihat lebih berkesan

dengan bantuan peralatan latihan sukan yang berteknologi (Kaye, 1980). Penggunaan

teknologi masa kini dilihat menjadi trend bagi kebanyakan jurulatih di dalam latihan

sukan sekaligus menampakkan hasil yang memberangsangkan dalam masa yang

singkat. Sebagai contoh, kini telah terdapat mesin pelancar bulutangkis yang telah

direkacipta oleh syarikat-syarikat luar negara untuk tujuan latihan permainan

badminton ini. Bukan itu sahaja, malah terdapat inovasi-inovasi teknologi bagi lain-

lain sukan yang lebih terdahulu seperti sepak takraw, tenis, ping pong dan lain-lain

lagi. Kebanyakan inovasi bagi sukan-sukan ini adalah berkonsepkan pelancaran

peralatan untuk latihan bagi sukan tersebut.

Page 21: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

4

Kejayaan inovasi alat pelancar bulutangkis telah meningkatkan mutu

permainan kepada para pemain di luar negara. Namun sayangnya, alat ini masih

belum berada di pasaran tempatan. Selain itu, melalui pemerhatian di beberapa buah

laman web bagi alat pelancar bulutangkis ini, masih terdapat beberapa kelemahan

yang telah dikenalpasti oleh penulis melalui analisis produk mengikut spesifkasi

yang telah diberikan oleh syarikat-syarikat tersebut menerusi laman web mereka iaitu

saiz yang besar yang mana ianya memerlukan lebih dua orang untuk penyediaan ,

harga yang mahal iaitu sekitar tiga belas ribu, sangat berat, serta bergantung kepada

tenaga elektrik seperti yang di tunjukkan pada Rajah 1.1 iaitu model shuttlecock-

Shooter model SS-Y1- 8 yang telah dibangunkan dari negara China.

Adalah wajar, dalam mempertingkatkan mutu sukan serta mengekalkan imej

negara sebagai sebuah negara pelopor sukan badminton, inovasi mesin shuttlecock

launcher perlu dilaksanakan di peringkat tempatan. Perkara ini bukan sahaja dilihat

membantu mutu sukan negara, malah turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi

negara sejajar dengan perlaksanaan budget 2011 yang memperuntukkan sebanyak

tiga ratus lapan puluh lima juta ringgit malaysia untuk pembangunan sukan di

Malaysia pada tahun 2010 (Mohd Najib Tun Razak, 2010).

Rajah 1.1 Shuttlecock-Shooter model SS – Y1- 8 dari China

Page 22: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

5

1.2 Penyataan Masalah

Perkembangan sukan badminton telah memberi kesan positif terhadap

industri sukan negara. Walaupun begitu, latihan sukan badminton di negara ini masih

menggunakan sistem latihan konvensional yang mempunyai banyak kelemahan di

dalam meningkatkan keupayaan pemain dengan lebih berkesan. Penggunaan mesin

shuttlecock launcher di negara luar dilihat memberi kesan yang amat positif kepada

pemain berbanding latihan konvensional. Namun, penggunaan teknologi shuttlecock

launcher ini masih belum sampai di Malaysia selain mesin ini juga adalah terlalu

mahal dan masih tiada di dalam pasaran tempatan. Oleh itu, kajian ini dijalankan

adalah bertujuan untuk membangunkan satu mesin bantuan latihan latih tubi pukulan

smash yang diberi nama shuttlecock launcher. Selain itu, mesin ini juga perlu

dihasilkan dengan memenuhi ciri-ciri yang dikehendaki oleh pemain serta memenuhi

kriteria pukulan smash.

1.3 Objektif Kajian

Objektif kajian ini adalah seperti yang berikut:

i. Mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh pemain sukan badminton semasa

menjalani sesi latihan pukulan smash bersama jurulatih.

ii. Mengenalpasti ciri-ciri komponen mekanikal sistem pelancar shuttlecock

launcher yang sesuai untuk latihan pukulan smash.

iii. Mengenalpasti lain-lain komponen yang terlibat dengan mesin shuttlecock

launcher untuk latihan pukulan smash

iv. Membangunkan sistem pelancar shuttlecock launcher

Page 23: BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS · penilaian pemain turut dibina untuk menjadikan mesin shuttlecock launcher ini lebih bernilai untuk tujuan kejurulatihan. Cadangan pereka pada masa

6

1.4 Persoalan Kajian

Secara umumnya, persoalan kajian ini melibatkan kemampuan mesin

shuttlecock launcher dalam membantu atlit sukan badminton serta jurulatih.

Persoalan kajian adalah khusus kepada aspek-aspek berikut:

i. Apakah masalah yang sering dihadapi oleh pemain sukan badminton semasa

menjalani sesi latihan pukulan smash bersama jurulatih ?

ii. Apakah ciri-ciri fizikal komponen mekanikal sistem pelancar shuttlecock

launcher yang sesuai untuk latihan pukulan smash?

iii. Apakah lain-lain komponen yang terlibat dengan mesin shuttlecock launcher

untuk latihan pukulan smash?

iv. Bagaimana membangunkan sistem shuttlecock launcher?

1.5 Kepentingan Kajian

Penggunaan mesin shuttlecock launcher yang memenuhi ciri-ciri yang

dikehendaki oleh atlit badminton dapat memberi kebaikan dan manfaat

kepadapemain dan jurulatih sukan. Berikut adalah kebaikan yang diperolehi oleh

pemain serta jurulatih sukan semasa menggunakan mesin shuttlecock launcher:

i. Pemain dapat memberi penumpuan terhadap pukulan smash.

ii. Pemain sukan badminton dapat membuat latihan tanpa bantuan jurulatih

(sendirian).

iii. Mesin pelancar mudah dikendalikan oleh pemain tanpa bantuan jurulatih atau

pembantu.

iv. Jurulatih dapat menilai pemain mengikut tahap pencapaian dalam latihan

pukulan.

v. Mesin shuttlecock launcher boleh didapati di pasaran tempatan dengan harga

yang berpatutan.