Bijlagen Hockey Direct

  • View
    632

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Bijlagen Hockey Direct

Bijlagen

InhoudsopgavebijlagenBijlagen..........................................................................................................................1 Bijlage 1 CV Ewout Hinnen...........................................................................................3 Bijlage 2 CV Michel Meun............................................................................................5 Bijlage 3 CV Paul van Leur...........................................................................................8 Bijlage 4 CV Wietse Dijkstra.......................................................................................11 Bijlage 5 CV Frank van der Geest................................................................................13 Bijlage 6 CV Danil de Wild........................................................................................16 Bijlage 7a Enqute.......................................................................................................19 Bijlage 7b Uitslag Enqute...........................................................................................22 Bijlage 8 Internetshoppen.............................................................................................31 Bijlage 9 Internet onmisbaar........................................................................................32 Bijlage 10 Doelgroepinformatie...................................................................................33 Bijlage 11 Concurrentie-analyse..................................................................................34 Bijlage 12 Profiel v/d Hockeyer...................................................................................37 Bijlage 13 Hockeyverenigingen NL.............................................................................38 Bijlage 14 Branchegegevens........................................................................................44 Bijlage 15 Afschrijvingen.............................................................................................47 Bijlage 16 Inkoop.........................................................................................................49 Bijlage 17 Break-even .................................................................................................53 Bijlage 18 Liquiditeitsbegroting...................................................................................56 Bijlage 19 Liquiditeit en Solvabiliteit..........................................................................58 Bijlage 20 Rentabiliteit.................................................................................................59 Bijlage 21 Marktomzet en marktgroei.........................................................................60 Bijlage 22 Omzet..........................................................................................................63 Bijlage 23 Marketinginspanningen..............................................................................65 Bijlage 24 Personeelskosten.........................................................................................67 Bijlage 25 V&W Jaar 1................................................................................................68 Bijlage 26 V&W Rekening .........................................................................................71

Bijlage1CVEwoutHinnen1.1 PersoonlijkegegevensEwoutHinnen EwoutHinnen Man Tolhoren45 2201Vk Noordwijk 0713613661 Ewout_hinnen@hotmail.com 0610772804 02051983 Nederlands Ongehuwd 19952002NorthgocollegeVWO diploma 20034maandenstudie sportmanagementaanBarton CollegeinNorthCarolina,USA. 20054maandenstudie sportmanagementaanBarton CollegeinNorthCarolina,USA. 2003nuJohanCruijffUniversity, HBOopleidingcommercile sporteconomie. 4maandenwerkzaambijfrontoffice vanGrandHotelHuisTerDuinin Noordwijk Sinds2005werkzaambij tennisverenigingdeBoekhorstin Noordwijkerhoutalstennisleraar. MomenteelwerkzaambijTennis Direct,eenonlinewinkelvoor tennisartikelen.

Naam Geslacht Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres Mobielnummer Geboortedatum Nationaliteit Burgerlijkestaat Opleiding(en)

-

-

Werkervaring

-

-

-

1.2

PersoonlijkemotievenEwoutHinnen

Bezigzijnmetsportisaltijdalmijnpassiegeweest.Naophoogniveauactief tezijngeweestinhettennis,gingmijninteressesteedsmeeruitnaarwater allemaalnogmeerbijsportkomtkijken,behalvedefysiekeinspanningende prestaties.NamijVWOdiplomabenikdanookvoor4maandennaareen collegegeweestindeVSwaariktopsportcombineerdemeteenstudie sportmanagement.Dezestudieboeidemijenormwaardoorikbengestartmet eenopleidingcommercilesporteconomieaandeJohanCruijffUniversity. TijdensmijnderdejaarhebikstagegelopenbijhetbedrijfTennisDirect,een onlinewinkelvoortennisartikelen.Indezeperiodehebikmetsucceseen tennisballenmerkopdemarktgezetinNederland.Ikhebervarenwatde voordelenvaneenonlinewinkelzijnenwilgraagzelfeendergelijke onderneminggaanstarten.Viadedirecteurvanhetbedrijfkwamikophet ideeomeenzelfdeondernemingoptestarten,maardanvoorhockey. 1.3 Sterk Doorzetter Betrouwbaar Ervaringindebranche Teamplayer PersoonlijkekwaliteitenEwoutHinnen Zwak Kanslechttegenkritiek Stelvaakzakenuit

Bijlage2CVMichelMeun1.1 PersoonlijkegegevensMichelMeun Naam Geslacht Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres Mobielnummer Geboortedatum Nationaliteit Burgerlijkestaat MichelMeun Man Scheveningsebos97 2716HX Zoetermeer 0793516305 mmeun@hotmail.com 0648077811 06051983 Nederlands Ongehuwd

Opleiding(en)

-

-

Werkervaring

-

-

-

-

19952001AlfrinkcollegeHAVO diploma 200120032jaarstudieSmall Business&RetailManagementaan HogeschoolInholland,DiemenZuid. Propedeusebehaald 2003nustudieCommercile SporteconomieaandeHogeschool vanAmsterdam.Propedeuse behaald. 2004nuAdamMenswearin winkelcentrumLeidsehage.Functie: verkoper. 20052006stagebijDaimlerChrysler NederlandB.V.Functie: verantwoordelijkevoor sponsoraanvragenenprojectenen hetorganiserenvanevenementen. 20032004Provocations, promotiebureauuithoofddorp. Teamcordinatorbijmeerdere projecten,bijvoorbeeldNuonen Lotto. 19972003Digros,supermarktketen enonderdeelvanDirkvanden Broek.Begonnenals servicemedewerkerendoorgegroeit naarassistentmanagerwinkel.

1.2 PersoonlijkemotievenMichelMeun Ikbeneensportmindedpersoondiegraagactiefisopallegebiedenvaneen sport.Ikambieereenfunctieindesportwereldwaarinikmijncommercileei

helemaalkwijt.ViaeenminoraandeHogeschoolvanAmsterdamkwamde mogelijkheidomeeneigenzaaktestartenomdehoekkijken.Deinvulling sluithelemaalaanbijmijntoekomstplannenendoordatdemogelijkheidzich voordeeddezaakechttekunnenbeginnenbenikhelemaalgemotiveerd. 1.3 Sterk Commercileinstelling Goedecommunicatievevaardigheden Ambitieus Initiatiefrijk PersoonlijkekwaliteitenMichelMeun Zwak Streberig Somswatongeorganiseerd

Bijlage3CVPaulvanLeur1.1 PersoonlijkegegevensPaulvanLeur Naam Geslacht Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres Mobielnummer Geboortedatum Nationaliteit Naampartner Geboortedatumpartner Burgerlijkestaat PaulvanLeur Man AnnaBlamanstraat18 4003KD Tiel 0344613059 Paul.van.leur@hva.nl 0653605857 09081983 Nederlands n.v.t. n.v.t. ongehuwd

Opleiding(en) 19962002 :HAVO,profiel:economieenmaatschappij.

2003heden

:CommercilesporteconomieaandehogeschoolvanAmsterdam. JewerktaandeHVAandersdanopanderehogescholenomdatelk kwartaalhierinhettekenstaatvaneenandereberoepsrol.Omdeze beroepsrollengoeduittevoerenkrijgje professionaliseringstrainingen.Dezetrainingenzijngerichtophet aanlerenvanberoepsgerichtevaardighedenenhouding. Ervaringmetvirtualbusinesscases,ditwarenindividuele opdrachten,dusinstaatomindividueeleenopdrachtuittevoeren. Zevenkeeringroepsverbandaanprojectengewerkt,hetwaren zevenmaalanderegroependusbeninstaatommetallerlei verschillendesoortenmensentewerken.Gewendaanhetwerken onderstressvollesituaties,omdateraanalleprojecteneendeadline verbondenwas. Opditmomentbezigaandeminorondernemerschap.

Werkervaring 19982000 :Werkzaambijeensupermarktalsvakkenvuller. Augustus2000januari2002 :werkzaambijeenbedrijfwaarkruiwagenswordengefabriceerd, allerleiverschillendetaken. Februari2002maart2004 :WerkzaambijHeuvelTrans,eenbedrijfdatinfruitengroente handelt,voornaamstetaakwashetklaarmakenvanbestellingenvan klanten.

1.2 PersoonlijkekwaliteitenPaulvanLeur Sterk Prestatiegericht Zwak Proactiviteit

Sterk Samenwerken:Hetsamenmetanderen aanpakkenvaneenproject Interesseinhetvakgebied Overzichtbewaren,stressbestendig Nietaltijddedrangomdebestetezijn: accepteerdatsommigemensenbeterzijn inbepaaldezakendusdiekunnenhetbeter uitvoeren

Zwak creativiteit Nietaltijddedrangomdebestetezijn.

Bijlage4CVWietseDijkstra1.1 PersoonlijkegegevensWietseDijkstra Naam Geslacht Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres Mobielnummer Geboortedatum Nationaliteit Burgerlijkestaat Opleiding(en) WietseDijkstra Man Arendonksingel88 1066LA Amsterdam 0206141461 wietse.dijkstra@gmail.com 0624476799 05111984 Nederlands Ongehuwd HogeschoolvanAmsterdamHBO InteractieveMediaBusiness& Organisatie MinorOndernemen MidSwedenUniversityMedia& Communication PostbankHypotheekadviseur NobilesMediaAmbassadeur VistharMovieDirector&Graphic Design+DesktopPublishing 6maandengestudeerdinZwedenen gediplomeerdophetgebiedvan Media&Communicatie. 3maandenstagegelopenbijeen nonprofitorganisatieinIndia.

Werkervaring -

Bijzonderheden

-

1.2 PersoonlijkemotievenWietseDijkstra Deonlinehockeywinkelwordteenrotsvasteonderneming,waarbijnagenoeg nietsfoutkangaan.Wehebbeneengoedepartnerenikbenerzekervandat erruimteisindemarktvooronzeonderneming.Ikwildezeonderneming

beginnenomtebewijzendatondernemennietietsonmogelijksis,zoalsvelen denken.School,familieenvriendenstaanachtermebijhetopstartenvaneen onderneming.Eventueeladviesophetgebiedvanondernemenkanikaltijd krijge