DEEL 2 BIJLAGEN

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DEEL 2 BIJLAGEN

 • 2295473010 Project-MER SITA Remediation NV te Grimbergen: Definitief MER pagina 201 van 223

  DEEL 2 BIJLAGEN

  BIJLAGE 1 KAARTENBUNDEL

  BIJLAGE 2 VERGUNDE RUBRIEKEN

  BIJLAGE 3 IMPACT LOZING OP DE TANGEBEEK

  BIJLAGE 4 METHODIEK TRIADE-BEOORDELING

  BIJLAGE 5 GEWENSTE VERKEERSAFWIKKELING EN MAATREGELEN IN DE ZONE

  VERBRANDE BRUG

  BIJLAGE 6 GPBV-CHECKLIST VOOR OPSLAG

  BIJLAGE 7 MAATREGELEN IN HET KADER VAN VERKEERSLEEFBAARHEID IN DE

  GEMEENTE GRIMBERGEN

  BIJLAGE 8 MAATREGELEN VOOR HET VERMIJDEN VAN STOFHINDER

  BIJLAGE 9 GRONDPLAN SITA REMEDIATION NV

  BIJLAGE 10 OPLIJSTING ANDERE AFVALSTROMEN

  BIJLAGE 11 BEWONERSBRIEF

  BIJLAGE 12 DOCUMENTEN WERKPLAN

  BIJLAGE 13 CERTIFICATEN

  BIJLAGE 14 GPBV CHECKLIST AFVALVERWERKING

  BIJLAGE 15 TOETSING BBT GRONDREINIGINGSCENTRA EN BBT EXTERNE

  BEDRIJFSAFVALWATERS

  BIJLAGE 16 ANALYSERESULTATEN GEBROMEERDE VLAMVERTRAGERS

  BIJLAGE 17 NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING

 • 2295473007 Project-MER SITA Remediation NV te Grimbergen: kennisgeving/ontwerp-MER Bijlage 1

  Bijlage 1 Kaartenbundel

  Kaart 1: Situering van het projectgebied op de topografische kaart

  Kaart 2: Situering van het projectgebied op de orthofoto

  Kaart 3: Situering van het projectgebied op het gewestplan

  Kaart 4a: Bodemkaart

  Kaart 4b: Bodemonderzoeken

  Kaart 5: Water

  Kaart 6: Biologische waarderingskaart en beschermde gebieden

  Kaart 7: Landschapsatlas

  Kaart 8: Mens

 • Legende:Projectgebied

  0 100 200 300 m A3

  SITA GrimbergenprojectMERKaart 1: SitueringTopokaart

  Schaal:

  Plannr.:Formaat:

  1

  Bron: Topografische kaart NGI 1/10.000 raster,Numerieke reeks (AGIV-product)

  Datum: Juli 20151:5.000

  Kenmerk: 229547 5001

 • Legende:Projectgebied

  0 100 200 300 m A3

  SITA GrimbergenprojectMERKaart 2: SitueringOrthofoto

  Schaal:

  Plannr.:Formaat:

  1

  Bron: Orthofotomozaek, middenschalig, winteropnamen, kleur,meest recent, Vlaanderen, Januari 2013

  Datum: Juli 20151:5.000

  Kenmerk: 229547 5001

 • 1000

  1000

  1032

  0701

  0900

  0100

  1504

  01001032

  0600

  0102

  0500

  0600

  Legende:ProjectgebiedGRUP VGSB en aansluitende openruimtegebieden

  Gewestplan0100- woongebied0102- woongebied met landelijk karakter0500- parkgebieden0600- bufferzones0701- natuurgebied0900- agrarische gebieden1000- industriegebieden1032- gebied voor watergebonden bedrijven1504- bestaande waterwegen

  0 100 200 300 m A3

  SITA GrimbergenprojectMERKaart 3: SitueringGewestplan en GRUP's

  Schaal:

  Plannr.:Formaat:

  1

  Bron: Topografische kaart NGI 1/10.000 raster,Numerieke reeks (AGIV-product)Gewestplan, vector, toestand 01/02/2002,bijgewerkt tot 18/06/2014 (AGIV)

  Datum: Juli 20151:5.000

  Kenmerk: 229547 5001

 • Legende:ProjectgebiedBodemkaart01. Antropogeen12. Natte leem13. Vochtige leem14. Droge leem

  0 100 200 300 m A3

  SITA GrimbergenprojectMERKaart 4a: Bodemkaart

  Schaal:

  Plannr.:Formaat:

  1

  Bron: Topografische kaart NGI 1/10.000 raster,Numerieke reeks (AGIV-product)Digitale versie van de Bodemkaart van Vlaanderen, IWT, uitgave 2001 (OC GIS-Vlaanderen)

  Datum: Juli 20151:5.000

  Kenmerk: 229547 5001

 • 22

  86805930

  329

  288019020

  1199

  2027

  33018

  504

  5930

  330

  2651

  6303 22

  20272651

  3962

  33018

  1979

  1199

  197926352

  3784

  7718

  33018

  59503

  570

  328

  3962

  16078

  23612

  3962

  5

  2457122831

  Legende:Projectgebied

  BodemonderzoekenEEOBSPBBOOBO

  0 100 200 300 m A3

  SITA GrimbergenprojectMERKaart 4b: Bodemonderzoeken

  Schaal:

  Plannr.:Formaat:

  1

  Bron: Topografische kaart NGI 1/10.000 raster,Numerieke reeks (AGIV-product)Bodemonderzoeken OVAM, geraadpleegd op 02/07/2015

  Datum: Juli 20151:5.000

  Kenmerk: 229547 5001

 • Zenne

  Tangeb

  eekKan

  aal Bru

  ssel-Ru

  pel

  Legende:ProjectgebiedHuidige Grondwatervergunningen

  WaterlopenBevaarbaarGeklasseerd, tweede categorie

  OverstromingsgevoeligheidEffectief overstromingsgevoeligPotentieel overstromingsgevoeligGrondwaterkwetsbaarheidZEER KWETSBAAR

  0 100 200 300 m A3

  SITA GrimbergenprojectMERKaart 5: Water

  Schaal:

  Plannr.:Formaat:

  1

  Bron: Topografische kaart NGI 1/10.000 raster,Numerieke reeks (AGIV-product)Waterlopen (AGIV)Overstromingsgevoelige gebieden uitgave23/04/2014, Watertoetskaarten, AGIV & CIWGrondwaterwinningen, DOV

  Datum: Juli 20151:5.000

  Kenmerk: 229547 5001

 • uiui

  ui

  ui

  bl

  bl

  ud

  kz

  n

  wat

  udvm

  hp+kz

  bl szua

  uaua

  vn-

  sz

  wat

  wegkw-

  wat

  kw-

  aev

  watua

  Legende:Projectgebiedbiologisch minder waardevolcomplex van biologisch minder waardevolleen waardevolle elementenbiologisch waardevolcomplex van biologisch waardevolle en zeerwaardevolle elementenbiologisch zeer waardevol

  0 100 200 300 m A3

  SITA GrimbergenprojectMERKaart 6: Fauna en Flora

  Schaal:

  Plannr.:Formaat:

  1

  Bron: Topografische kaart NGI 1/10.000 raster,Numerieke reeks (AGIV-product)Biologische waarderingskaart en Natura 2000Habitatkaart, uitgave 2014 (INBO)

  Datum: December 20151:5.000

  Kenmerk: 229547 5001Ter Tommen

  Geboorte-bos

 • Legende:Projectgebiedlijnrelict

  !( Bouwkundig erfgoed! ! !

  ! ! !

  ! ! ! relictzoneBeschermde ankerplaats

  Traditioneel landschapLand van AsseStedelijke agglomeratie of (lucht)havengebied

  0 100 200 300 m A3

  SITA GrimbergenprojectMERKaart 7: Landschap

  Schaal:

  Plannr.:Formaat:

  1

  Bron: Topografische kaart NGI 1/10.000 raster,Numerieke reeks (AGIV-product)Vectorile versie van de Landschapsatlas, MVG-LIN-AMINAL-Monumenten en Landschappen (GIS-Vlaanderen)Beschermd, versiedatum 01/10/2007, update 23/01/2015 (Agentschap Onroerend Erfgoed)Bouwkundig erfgoed, versie 23/05/2013, VIOE

  Datum: Juli 20151:5.000

  Kenmerk: 229547 5001

 • Legende:Projectgebied

  !( sevesoWoongebiedenLeeuwerikenstraatMarius DuchstraatLandbouwgebruikspercelenGraslandVoedergewassenAardappelenGranen, zaden en peulvruchtenMasBedrijfspercelenBebouwdInfrastructuurOnbebouwd

  0 100 200 300 m A3

  SITA GrimbergenprojectMERKaart 8: Mens

  Schaal:

  Plannr.:Formaat:

  1

  Bron: Topografische kaart NGI 1/10.000 raster,Numerieke reeks (AGIV-product)Ruimteboekhouding, Ruimte Vlaanderen,(01/07/2012)

  Datum: Juli 20151:5.000

  Kenmerk: 229547 5001

 • 2295473007 Project-MER SITA Remediation NV te Grimbergen: kennisgeving/ontwerp-MER Bijlage 2

  Bijlage 2 Vergunde rubrieken

 • 2295473007 Project-MER SITA Remediation NV te Grimbergen: kennisgeving/ontwerp-MER Bijlage 3

  Bijlage 3 Impact lozing op de Tangebeek

 • Tabel Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document..1 Impact op oppervlaktewaterkwaliteit: overzichtstabel berekeningen

  Parameter Bedrijfsafvalwater analyseresultaten Sita Remediation NV Milieukwaliteitsnormen

  Tangebeek (mg/l)

  Bijdrage tot milieukwaliteitsnorm (%) Huidige kwaliteit

  Tangebeek:

  gemiddelde

  analyseresultaten

  Bijdrage Sita

  Remediation NV t.o.v.

  huidige kwaliteit

  Tangebeek (%)

  2013 theoretische

  worst case

  (norm)

  praktische

  maximale

  situatie

  (piekmeting)

  praktische

  gemiddelde

  situatie

  Theoretisch

  gemiddelde

  situatie

  2009

  Debietsgegevens (v.l.n.r.

  lozingsdebieten Sita

  gemiddeld / maximaal /

  vergund ; debiet Tangebeek

  gemiddeld

  30 480 600

  8640

  gemiddeld maximum norm

  BOD (mg/l) 4,69 9,9 25 6 27,06 8,68 4,11 0,27 - -

  COD (mg/l) 55,57 92 125 30 27,06 16,14 9,75 0,64 23,83 0,81

  Zwevende stoffen (mg/l) - - - 50 - - - - 7,75 -

  Totaal P (mg/l) 0,16 0,27 2 0,14 92,76 10,15 6,12 0,40 0,61 0,09

  Totaal N (mg/l) 2,40 5,95 15 4 24,35 7,83 3,15 0,21 - -

  Nitraat (mg/l) - - - 10 - - - - 0,38 -

  Ammonium (mg/l) 0,71 1,8 10 geen - - - - 2,53 0,10

  Kjeldahl N (mg/l) - - - 6 - - - - 3,29 -

  Nitriet (mg/l) 0,22 0,55 2 geen - - - - 0,02 3,49

  Orthofosfaat (mg/l) - - - 0,1 - - - - 0,45 -

  Chloride (mg/l) - - - 120 - - - - 48,58 -

  Arseen (mg/l) 0,02 0,036 0,3 0,003 649,35 63,16 30,83 2,03 0,0038 1,61

  Cadmium (mg/l) 0,0002 0,0002 0,01 0,00008 811,69 13,16 13,16 0,87 - -

  Chroom (mg/l) 0,0044 0,007 0,3 0,005 389,61 7,37 4,66 0,31 - -

  Koper (mg/l) 0,009 0,019 0,5 0,007 463,82 14,29 6,77 0,44 - -

  Kwik (mg/l) 0,0001 0,0001 0,005 0,00005 649,35 10,53 10,53 0,69 - -

  Nikkel (mg/l) 0,0129 0,022 0,3 0,02 97,40 5,79 3,38 0,22 - -

  Lood (mg/l) 0,005 0,005 0,3 0,0072 270,56 3,65 3,65 0,24 - -

  Zink (mg/l) 0,019 0,031 2 0,02 649,35 8,16 5,04 0,33 0,0071 0,93

  Molybdeen (mg/l) 0,070 0,15 0,2 0,34 3,82 2,32 1,08 0,07 - -

  Naftaleen (g/l) 0,03 0,05 - 2,4 - 0,11 0,07 0,00 - -

  Acenaftyleen (g/l) 0,05 0,05 - 4 - 0,07 0,07 0,00 - -

  Acenafteen (g/l) 0,01 0,01 0,08 0,06 8,66 0,88 0,88 0,06 - -

  Fluoreen (g/l) 0,01 0,01 - 2 - 0,03 0,03 0,00 - -

  Fenanthreen (g/l) 0,011 0,015 0,16 0,1 10,39 0,79 0,60 0,04 - -

  Anthraceen (g/l) 0,01 0,01 0,24 0,1 15,58 0,53 0,53 0,03 - -

  Fluorantheen (g/l) 0