Jaarverslag 2012 - bijlagen

 • View
  215

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Blader door de bijlagen van het Jaarverslag 2012 van de provincie Overijssel.

Text of Jaarverslag 2012 - bijlagen

 • Provincie Overijssel Jaarverslag 2012482

  B

 • Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 483

  Bijlagen

  Bijlagen

 • Provincie Overijssel Jaarverslag 2012484

  Specicatie incidentele baten

  Begroting 2012 Realisatie 2012 Saldo 2012

  Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel

  Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en

  inrichting, waaronder waterbeheer 5.080 3.054 5.924 4.101 844 1.047

  2.9.10.07 Voorziening Ruimte voor Ruimte 556 556 556 556

  2.9.20.05 Rente SVN Startersleningen 86 71 -15

  2.4.20.05 Bijdragen Ruimte voor de IJssel 55 55 21 21 -34 -34

  2.4.20.05 Bijdragen Zoetwatervoorziening Oost Nederland

  (KvO) 190 190 223 223 33 33

  2.4.30.05 Doeluitkering ILG 2.309 2.309 2.308 2.308 -1 -1

  2.4.30.05 Inkomensoverdrachten, overig 123 130 7

  2.4.40.05 Grondwaterhefng ( 1 miljoen) + overig 1.130 935 -195

  2.7.20.05 Dividend Vitens 500 500 993 993 493 493

  2.7.20.05 Rente achtergestelde lening Vitens 687 687

  Kerntaak 2. Milieu en energie 43.421 25.967 44.189 26.311 768 344

  2.5.00.05 Rente lening Aardwarmte Koekoekspolder 180 176 -4

  2.5.00.05 Rente SVN Energieleningen 123 83 -40

  2.5.00.05 Rente lening Warmtenet Hengelo 60 56 -4

  2.5.00.05 Rente lening Biorights Hardenberg 46 46

  2.5.00.05 Rente lening energiebesparing Enschede 11 11

  2.7.20.05 Dividend Enexis 21.455 21.455 21.455 21.455

  2.7.20.05 Rente Enexis (regulier en bruglening) 16.719 16.719

  2.7.20.05 Dividend Vordering op Enexis 204 204 218 218 14 14

  2.7.20.05 Dividend Attero 1.534 1.534 1.534 1.534

  2.5.20.25 Baten hefng Nazorg stortplaatsen 11 11

  2.5.40.05 Vermogensoverdrachten overheden NaNOV 2.469 2.469 2.606 2.606 137 137

  diverse Overige baten kerntaak 2 257 126 970 345 713 219

  2.5.60.05 Baten ontgrondingen 135 11 -124

  2.5.20.10 Voorziening BOSA i.v.m. personeel 95 140 45

  2.5.20.10 Voorziening BOSA | ontvangsten Rijk 146 146 47 47 -99 -99

  2.5.20.10 Voorziening BOSA | ontvangsten overig 69 69 69 69

  2.5.20.15 Reserve BOSA | ontvangsten Rijk 33 33 37 37 4 4

  Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied 18.635 18.635 17.065 17.065 -1.570 -1.570

  diverse Doeluitkering ILG 18.035 18.035 16.430 16.430 -1.605 -1.605

  2.6.20.10 Doeluitkering weidevogels IJsseldelta 50 50 50 50

  2.6.20.10 Doeluitkering Gooiermars 585 585 585 585

  2.6.20.10 Doeluitkering natuurbeheer rietteeltsector 550 550 -550 -550

  Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid en regionaal

  openbaar vervoer 48.280 1.655 52.732 5.842 4.452 4.187

  2.3.00.05 Bijdrage gemeente combiplan N35 700 700 722 722 22 22

  2.3.00.05 Bijdragen overheden KvO-projecten 320 320 486 486 166 166

  2.3.00.05 Vrijval voorziening voornanciering Rijksweg 35 2.150 2.150 2.150 2.150

  2.3.00.05 Doeluitkering regionaal mobiliteitsfonds -30 -30 -30 -30

  Bijlage 1 - incidentele lasten en baten

  ( x 1.000)

 • Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 485

  Specicatie incidentele baten

  Bijlagen

  Begroting 2012 Realisatie 2012 Saldo 2012

  Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel

  2.3.00.10 Verkoop Regionaal Overslagcentrum Kampen 779 779 779 779

  2.3.00.22 Bijdrage overheden aan ROVO 535 535 410 410 -125 -125

  diverse Brede doeluitkering verkeer & vervoer 42.500 42.148 -352

  2.3.40.10 Bijdragen overheden Regiotaxi 3.990 4.313 47 323 47

  2.3.40.10 Bijdragen overheden HOV Zwolle-Kampen 100 100 102 102 2 2

  2.3.10.16 Bijdragen overheden mobiliteitsaanpak en beheer

  & onderhoud 709 709 709 709

  2.3.10.16 Afkoopsommen overdracht infrastructuur c.a. 323 323 323 323

  2.3.10.16 Schadevergoedingen provinciale infrastructuur 144 144 144 144

  diverse Overige baten wegbeheer (incl. DPI) 135 476 341

  Kerntaak 5. Regionale economie 496 422 905 831 409 409

  2.6.10.05 Doeluitkering ILG 407 407 419 419 12 12

  2.7.30.05 Doeluitkering ILG (1.2.2 en 1.3.3) 15 15 -15 -15

  2.7.10.05 Bijdragen overheden aan Europese programma's 132 132 132 132

  2.7.10.10 Vrijval Voorziening lening NDIX 280 280 280 280

  2.7.10.20 Overige baten (SER Overijssel) 74 74

  Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg 500 500 436 436 -64 -64

  2.8.30.60 Kwijtschelding leningen Cultuurfonds Monumen-

  tenzorg Overijssel 21 21 21 21

  2.8.30.80 Bijdrage Gelderland aan Productiefonds Oost-

  Nederland 500 500 377 377 -123 -123

  2.8.30.80 Doeluitkering ILG 38 38 38 38

  Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur 165 29 290 118 125 89

  2.1.30.10 Bijdragen Gelderland en Limburg evaluatie herin-

  delingen 29 29 29 29

  2.1.30.10 Inkomensoverdrachten lobby Den Haag 40 79 39

  2.1.70.95 BI | Economie (overige inkomensoverdrachten) 51 52 1

  2.1.70.95 BI | Omgevingskaart (inkomensoverdrachten van

  overheden) 45 41 -4

  diverse Overige baten Kerntaak 7 89 89 89 89

  Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugd en overige

  kerntaken 119.524 317 119.808 194 284 -123

  2.8.00.90 Doeluitkering ILG 317 317 194 194 -123 -123

  2.8.80.50 Doeluitkering jeugdzorg 118.134 118.464 330

  2.1.20.05 Overige baten PBCf 27 28 1

  2.1.60.40 Overige schadevergoedingen 152 53 -99

  3.x.xx.xx Baten interne producten (excl. DPI) 894 1.069 175

  ( x 1.000)

 • Provincie Overijssel Jaarverslag 2012486

  Specicatie incidentele baten

  Begroting 2012 Realisatie 2012 Saldo 2012

  Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel

  Kerntaak 9. Gebiedsontwikkelingen 3.425 3.425 3.832 3.832 407 407

  2.4.20.05 Bijdragen Ruimte voor de Vecht 146 146 146 146

  2.9.00.05 Baten grondverkopen 193 193 193 193

  2.9.10.10 Doeluitkering IJsseldelta-Zuid 425 425 426 426 1 1

  2.9.10.15 Bijdragen IJssel-Vechtdelta 67 67 67 67

  2.9.10.15 Voorziening resultaten gebiedsexplotaties 3.000 3.000 3.000 3.000

  Financiering en algemene dekkingsmiddelen 813.474 633.746 816.685 635.981 3.211 2.235

  Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 275.335 95.607 310.936 130.232 35.601 34.625

  2.7.20.05 Dividend PBE 93 93 93 93

  2.7.20.05 Dividend Verkoop vennootschap 938 938 938 938

  2.0.00.05 Rente kasgeld 2.574 2.574 4.599 4.599 2.025 2.025

  2.0.10.05 Rente langlopend uitgezette middelen 55.639 55.639 59.023 59.023 3.384 3.384

  2.0.10.10 Bespaarde rente over beklemming ADR 12.600 12.600

  2.0.10.10 Bespaarde rente 10.823 10.823 10.455 10.455 -368 -368

  2.0.20.20 Uitkering Provinciefonds (AU + OEM +

  structurele DU's) 70.268 70.840 572

  2.0.20.20 Uitkering Provinciefonds (incidentele decentralisa-

  tieuitkeringen) 25.439 25.439 55.023 55.023 29.584 29.584

  2.0.30.15 Opcenten motorrijtuigenbelasting 96.860 97.264 404

  2.0.40.05 Deelneming BNG (dividend) 101 101 101 101

  Subtotaal reserves 538.139 538.139 505.749 505.749 -32.390 -32.390

  2.0.80.10 Reserve Europese programma's 4.420 4.420 3.373 3.373 -1.047 -1.047

  2.0.80.10 Reserve Reconstructie 750 750 204 204 -546 -546

  2.0.80.10 Reserve regionale bereikbaarheid 1.063 1.063 1.040 1.040 -23 -23

  2.0.80.10 Reserve provinciale infrastructuur 601 601 601 601

  2.0.80.10 Ontwikkelingsreserve 90.257 90.257 90.259 90.259 2 2

  2.0.80.10 Reserve waterwegen 10.934 10.934 10.571 10.571 -363 -363

  2.0.80.10 Egalisatiereserve ILG 7.918 7.918 7.530 7.530 -388 -388

  2.0.80.10 Reserve IJsseldelta-Zuid 35.049 35.049 35.049 35.049

  2.0.80.10 Reserve startersleningen 537 537 399 399 -138 -138

  2.0.80.10 Reserve energiebesparing 4.798 4.798 4.798 4.798

  2.0.80.10 Reserve Investeren in Overijssel 193.966 193.966 193.966 193.966

  2.0.80.10 Reserve particuliere woningverbetering 1.000 1.000 1.000 1.000

  2.0.80.10 Reserve Investeren met Gemeenten 6.460 6.460 6.460 6.460

  2.0.80.10 Reserve bodemsanering 2010 - 2014 3.000 3.000 -3.000 -3.000

  2.0.80.10 Reserve ISV-3 700 700 542 542 -158 -158

  2.0.80.10 Reserve uitvoering Kracht van Overijssel 171.386 171.386 146.037 146.037 -25.349 -25.349

  2.0.80.10 Reserve majeure projecten EHS 5.300 5.300 3.920 3.920 -1.380 -1.380

  Totaal incidentele baten 1.053.000 687.750 1.061.866 694.711 8.866 6.961

  ( x 1.000)

 • Provincie Overijssel Jaarverslag 2012 487

  Bijlagen

  Specicatie incidentele lasten ( x 1.000)

  Begroting 2012 Realisatie 2012 Saldo 2012

  Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel

  Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en

  inrichting, waaronder waterbeheer 27.661 24.324 25.888 22.790 1.773 1.534

  2.9.10.07 Lasten voorber.kosten Netwerksteden (uKvO) 550 550 521 521 29 29

  diverse Lasten KvO-projecten (uKvO) 14.544 14.544 13.662 13.662 882 882

  diverse Lasten IMG-projecten 805 805 805 805

  2.9.10.07 Lasten Ontwikkeling Ruimtelijk Beleid regulier 400 370 30

  2.9.10.22 Lasten Ruimtelijk toezicht 1 4 -3

  2.9.20.05 Lasten SVn startersleningen - regulier 70 74 -4

  2.9.20.05 Lasten SVn startersleningen - kapitaal 553 395 158

  2.9.20.05 Lasten subsidies Wonen en Zorg 2.992 2.992 2.992 2.992

  2.9.20.05 Lasten Ontwikkelin