Bijlagen jaarverslag 2013

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bijlagen behorende bij het jaarverslag 2013 van de provincie Overijssel.

Text of Bijlagen jaarverslag 2013

 • Provincie Overijssel Jaarverslag 2013626

  B

 • ODWStampGegenereerd door Oc Doc Works (Adobe Normalizer)

 • Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 627

  Bijlagen

  Bijlagen

 • Provincie Overijssel Jaarverslag 2013628

  Specificatie incidentele baten

  Begroting 2013 Realisatie 2013 Saldo 2013

  Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel

  Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en

  inrichting, waaronder waterbeheer 2.591 493 2.903 636 312 143

  Rente SVN Startersleningen 150 - 150 - - -

  Ruimte voor de Rivier 55 55 12 12 -43 -43

  Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (KvO) 120 120 146 146 26 26

  Kaderrichtlijn water; implementatie EU-richtlijn 118 118 97 97 -21 -21

  Inkomensoverdrachten, overig 10 - 35 - 25 -

  Grondwaterheffing ( 1 miljoen) + overig 1.105 - 977 - -128 -

  Dividend Vitens 500 200 953 381 453 181

  Rente achtergestelde lening Vitens 533 - 533 - - -

  Kerntaak 2. Milieu en energie 75.054 45.703 89.039 57.169 13.985 11.466

  Rente lening Aardwarmte Koekoekspolder 180 - 185 - 5 -

  Vrijval Vz. lening Aardwarmte Koekoekspolder - - 400 - 400 -

  Rente Energieleningen 581 - 332 - -249 -

  Bijdrage adviescommissie energiefonds - - 59 - 59 -

  Asbest van het dak - - 190 190 190 190

  Dividend Wadinko N.V. - - 300 300 300 300

  Dividend energiegerelateerde deelnemingen 22.821 9.969 22.821 9.970 - 1

  Rente energiegerelateerde deelnemingen 15.475 - 17.802 - 2.327 -

  Baten heffing Nazorg stortplaatsen 11 - 11 - - -

  Doeluitkering NaNOV 3.200 3.200 4.932 4.932 1.732 1.732

  Vrijval voorziening Nanov - omzetting naar DU 853 853 853 853 - -

  Overige baten kerntaak 2 342 228 394 191 52 -37

  Baten ontgrondingen 138 - 27 - -111 -

  Doeluitkering bodemsanering 6.816 6.816 15.681 15.681 8.865 8.865

  Vrijval voorziening Bosa - omzetting naar DU 24.637 24.637 24.637 24.637 - -

  Overige baten bodemsanering - - 415 415 415 415

  Kerntaak 3. Inrichting landelijk gebied 54.946 54.946 55.704 55.704 758 758

  Doeluitkering weidevogels IJsseldelta 50 50 50 50 - -

  Doeluitkering natuurbeheer Rietteeltsector 722 722 722 722 - -

  Doeluitkering ILG 54.174 54.174 54.174 54.174 - -

  Doeluitkering garantieleningen EHS - - 224 224 224 224

  Bijdrage kosten commissie van deskundigen Engbertsdijksvenen

  en Wierdense Veld - - 32 32 32 32

  Overige baten - - 30 30 30 30

  Nationaal Landschap IJsseldelta - - 151 151 151 151

  Doeluitkering Gooiermars - - 321 321 321 321

  Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid, regionaal OV 49.406 1.030 50.188 1.375 782 345

  Brede doeluitkering verkeer & vervoer 44.251 - 42.404 - -1.847 -

  Bijdragen overheden Regiotaxi 3.990 - 5.111 - 1.121 -

  Overige baten wegbeheer (incl. DPI) 688 553 2.249 951 1.561 398

  Bijdragen partners ROVO 477 477 409 409 -68 -68

  Vrijval doeluitkering Quick-wins binnenvaart - - 15 15 15 15

  Bijlage 1 - incidentele lasten en baten

  ( x 1.000)

 • Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 629

  Specificatie incidentele baten

  Bijlagen

  Begroting 2013 Realisatie 2013 Saldo 2013

  Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel

  Kerntaak 5. Regionale economie 790 716 866 790 76 74

  Overige baten - - 41 41 41 41

  Innovatiefonds Overijssel - - 33 33 33 33

  Overige ink. overdrachten (SER Overijssel) 74 - 76 - 2 -

  Vrijval voorziening Europese programma's 716 716 716 716 - -

  Kerntaak 6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg - - 10 10 10 10

  Cultuur en Ruimte - - 10 10 10 10

  Kerntaak 7. Kwaliteit openbaar bestuur 228 91 238 77 10 -14

  Overijssels Bestuur 20xx - KvO 36 36 36 36 - -

  Overige inkomensoverdrachten lobby Den Haag 40 - 59 - 19 -

  BI | Economie (ov. ink. ov.) 51 - 62 - 11 -

  BI | Omgevingskaart (ink. ov. ov.) 46 - - - -46 -

  BI | Algemeen en bestuur - - 29 - 29 -

  BI | Trendbureau - KvO 55 55 41 41 -14 -14

  Overige baten Kerntaak 7 - - 11 - 11 -

  Kerntaak 8. Sociale infrastructuur, jeugd en overige niet-

  kerntaken 118.920 - 123.105 - 4.185 -

  Doeluitkering jeugdzorg 117.893 - 121.428 - 3.535 -

  Overige baten PBCf 27 - 23 - -4 -

  Schadevergoedingen 155 - 1 - -154 -

  Baten interne producten (excl. DPI) 845 - 1.653 - 808 -

  Kerntaak 9. Gebiedsontwikkelingen 406 138 497 192 91 54

  Baten grondverkopen 268 - 305 - 37 -

  Bijdragen IJssel-Vechtdelta - - 70 70 70 70

  Vrijval voorziening resultaten gebiedsexploitaties 138 138 138 138 - -

  Overige baten Kerntaak 9 - - -16 -16 -16 -16

  Algemene dekkingsmiddelen en financiering 664.775 437.199 621.213 393.617 -43.562 -43.582

  Subtotaal financiering 333.824 107.054 342.035 115.191 8.211 8.137

  Rente langlopend uitgezette middelen 50.965 1.106 57.573 7.875 6.608 6.768

  Bespaarde rente over beklemming ADR 13.870 - 13.870 - - -

  Bespaarde rente 54.635 54.635 54.635 54.635 - -

  Uitkering Provinciefonds (AU+Ontwikkel) 65.592 - 66.426 - 834 -

  Uitkering Provinciefonds (Decentralisatieuitkeringen) 52.431 51.182 52.431 51.182 - -

  Opcenten motorrijtuigenbelasting 96.200 - 95.657 - -543 -

  Deelneming BNG (dividend) 131 131 131 131 - -

  Onderuitputting - - -57 - -57 -

  Dividend Verkoop Vennootschap B.V. - - 1.369 1.369 1.369 1.369

  Subtotaal reserves 330.951 330.145 279.178 278.426 51.773 51.719

  Reserve Europese programma's 9.707 9.707 9.707 9.707 - -

  Reserve provinciale infrastructuur 5.314 5.314 5.314 5.314 - -

  Reserve waterwegen 5.238 5.238 3.209 3.209 -2.029 -2.029

  Reserve startersleningen 399 - 400 - 1 -

  ( x 1.000)

 • Provincie Overijssel Jaarverslag 2013630

  Specificatie incidentele baten

  Begroting 2013 Realisatie 2013 Saldo 2013

  Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel

  Reserve energiebesparing 5.571 5.164 2.977 2.625 -2.594 -2.539

  Reserve Energiefonds Overijssel 50 50 54 54 4 4

  Reserve reconstructie 500 500 464 464 -36 -36

  Reserve beheersing fiscale risico's 1.000 1.000 1.000 1.000 - -

  Egalisatiereserve ILG 45.063 45.063 41.086 41.086 -3.977 -3.977

  Reserve bodemsanering 2010 - 2014 9.541 9.541 2.956 2.956 -6.585 -6.585

  Reserve ISV-3 2.135 2.135 1.981 1.981 -154 -154

  Reserve majeure projecten EHS 1.413 1.413 1.413 1.413 - -

  Reserve uitvoering EHS 4.912 4.912 4.343 4.343 -569 -569

  Reserve uitvoering Kracht van Overijssel 240.108 240.108 204.274 204.274 -35.835 -35.835

  Totaal incidentele baten 967.116 540.316 943.763 509.570 -23.353 -30.746

  ( x 1.000)

 • Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 631

  Bijlagen

  Specificatie incidentele lasten ( x 1.000)

  Begroting 2013 Realisatie 2013 Saldo 2013

  Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel Totaal Incidenteel

  Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en

  inrichting, waaronder waterbeheer 77.337 74.958 66.312 64.252 11.025 10.705

  Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO 69.679 69.679 59.884 59.884 9.795 9.795

  Lasten SVn startersleningen 549 - 549 - - -

  Lasten ISV-3 5.106 5.106 4.258 4.258 847 847

  Lasten Waterkeringen overig 5 - - - 5 -

  Kaderrichtlijn water; implementatie EU-richtlijn 173 173 110 110 63 63

  Lasten oppervlaktewaterbeheer 435 - 294 - 142 -

  Kapitaallasten grondwatermeetnet 28 - 29 - -1 -

  Voorziening besteding grondwaterheffing 97 - 89 - 8 -

  Lasten Grondwaterbeheer - overig 124 - 38 - 86 -

  Kapitaallasten aandelen Vitens NV 7 - 3 - 4 -

  Kapitaallasten achtergestelde lening Vitens 520 - 520 - - -

  Lasten ontw. ruimtelijk beleid 592 - 538 - 54 -

  Lasten ontw. beleid wonen 22 - - - 22 -

  Kerntaak 2. Milieu en energie 76.967 64.233 64.873 52.336 12.094 11.897

  Lasten gefinancierd uit de Reserve uKvO 8.675 8.675 6.417 6.417 2.258 2.258

  Energiebesparend wonen 2.0 4.753 4.753 2.278 2.278 2.475 2.475

  Convenant asbestdaken 1.725 1.725 541 541 1.184 1.184

  SVN energieleningen - kapitaallasten 407 - 270 - 137 -

  Energiefonds Overijssel 50 - 70 - -20 -

  Energiepact Greendeals 200 200 184 184 16 16

  Overige lasten energie- en klimaatbeleid 177 - 490 - -313 -

  Kapitaallasten aandelen Enexis Holding N.V. 25 - 25 - - -

  Kapitaallasten achtergest. lening Enexis N.V. 1.398 - 1.398 - - -

  Kapitaallasten aandelen Vordering op Enexis B.V. 1 - 1 - - -

  Kapitaallasten bruglening Vord. op Enexis B.V. 8.986 - 8.986 - - -

  Stimuler