Ating Tandaan ang paraan ng pagkumpirma ng ... 16 Ating Tandaan ang paraan ng pagkumpirma ng kaligtasan
Ating Tandaan ang paraan ng pagkumpirma ng ... 16 Ating Tandaan ang paraan ng pagkumpirma ng kaligtasan
Ating Tandaan ang paraan ng pagkumpirma ng ... 16 Ating Tandaan ang paraan ng pagkumpirma ng kaligtasan

Ating Tandaan ang paraan ng pagkumpirma ng ... 16 Ating Tandaan ang paraan ng pagkumpirma ng kaligtasan

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ating Tandaan ang paraan ng pagkumpirma ng ... 16 Ating Tandaan ang paraan ng pagkumpirma ng...

 • 16

  Ating Tandaan ang paraan ng pagkumpirma ng kaligtasan 安あん否ぴ 確かくにん認の方ほうほう法を覚おぼえましょう

  伝 でんごん

  言を録 ろくおん

  音するとき (自

  じ 分 ぶん

  の声 こえ

  を入 い

  れる) 伝 でんごん

  言を聞 き

  くとき (家

  か 族 ぞく

  や友 とも

  だちの声 こえ

  を聞 き

  く)

  Kung nais mong mag- rekord ng mensahe (mag-iwan ng mensahe)

  Pagkinig sa mensahe (mapakikingan ang boses ng kapamilya o kaibigan)

  Pindutin ang 「1」 を押

  お す

  Pindutin ang 「2」 を押

  お す

  Mag-iwan ng mensahe 話 はな

  す  Pakinggan ang mensahe 聞 き

  く (家

  か 族 ぞく

  や友 とも

  だちの声 こえ

  を聞 き

  く)

  ●Haba ng pag-rekord ng mensahe ay hanggang 30 segundo bawat tawag, hanggang 10 mensahe ang maaaring ilagay, maaaring i-save ang mensahe hanggang 48 oras.

  ●伝 でんごん

  言の録 ろくおん

  音時 じ

  間 かん

  は、1回 かい

  30秒 びょう

  以 い

  内 ない

  で最 さいだい

  大 10伝 でんごん

  言、48時 じ

  間 かん

  保 ほ

  存 ぞん

  されます。

  30 秒 びょう

  以 い

  内 ない

  に !!

  災 さいがい

  害のときは携 けいたい

  帯電 でん

  話 わ

  や一 いっぱん

  般電 でん

  話 わ

  がつながらなくなります。

  家 か

  族 ぞく

  や友 ゆうじん

  人の安 あん

  否 ぴ

  確 かくにん

  認をするときは、災 さいがいようでんごん

  害用伝言ダイヤル「171」を使 つか

  いましょう。

  電 でん

  話 わ

  料 りょう

  金 きん

  がかかります。

  Sa oras ng sakuna, mahirapan kumonekta gamit ang cellfone at telepono. Upang malaman kung ligtas ang iyoong pamilya o kaibigan, gamitin ang Serbisyong Message Board "171" sa oras ng kalamidad. May bayad ang tawag.

  無 ぶ じ事です

  NTT Sistema ng Pagmemensahe sa Oras ng Kalamidad「171」

  NTT の災 さいがいようでんごん

  害用伝言ダイヤル171

  Maaring subukan ang sistemeng ito tuwing ika-1 at ika-15 ng bawat buwan. Subukan natin ito. 毎 まいつき

  月 1 日 たち

  と15 日 にち

  は体 たいけん

  験ができます。実 じっさい

  際に体 たいけん

  験して慣 な

  れておきましょう。

  Ako'y ligtas. Sa loob ng 30 segundo!!Ako'y ligtas!

  私 わたし

  は元 げん

  気 き

  です!

  Pindutin ang bi lang ng telepono sa bahay, cellfone, PHS cellfone. 自 じ

  分 ぶん

  の家 いえ

  の電 でん

  話 わ

  、携 けいたい

  帯電 でん

  話 わ

  、PH Sの電

  でん 話 わ

  番 ばんごう

  号を押 お

  Pindutin ang bi lang ng iyong pamilya at tahanan phone ng kaibigan, cellfone, PHS cellfone. 家 か

  族 ぞく

  や友 ともだち

  達の家 いえ

  の電 でん

  話 わ

  、携 けいたい

  帯電 でん

  話 わ

  、PHSの電 でん

  話 わ

  番 ばんごう

  号を押 お

 • 17

  避 ひ

  難 なん

  情 じょう

  報 ほう

  が出 で

  たら、すぐに逃 に

  げる行 こうどう

  動を取 と

  ってください。

  Kinakailangan ng lumikas agad ang mga taong hindi pa nakakalikas.

  逃 に

  げていない人 ひと

  はすぐに逃 に

  げてください。

  Lumikas sa ligtas na lugar.

  安 あんぜん

  全な場 ば

  所 しょ

  へ逃 に

  げてください。

  Humanda sa pag-likas. Sa mga taong matatagalang lumikas, kumilos na

  agad.

  逃 に

  げる準 じゅん

  備 び

  をします。 逃 に

  げることに時 じ

  間 かん

  がかかる人 ひと

  は 逃 に

  げてください。

  Huwag isiping walang panganib kung sakaling walang inilalabas na anunsyo sa Pag-likas. Ngunit, kung sa iyong palagay na may panganib mainam na lumikas ng maaga. 避 ひ

  難 なん

  情 じょう

  報 ほう

  が出 で

  ていないから安 あんぜん

  全ということではありません。自 みずか

  ら危 き

  険 けん

  だと思 おも

  ったら早 はや

  めに逃 に

  げてください。

  Sa oras na maglabas ng impormasyon tungkol sa pag- likas, agad kumilos at umaksyon!

  Ating alamin ang mga impormasyon 甲 こう

  府 ふ

  市 し

  の情 じょう

  報 ほう

  を確 かくにん

  認しましょう

  Hinan Junbi Joho 避 ひ

  難 なん

  準 じゅんび

  備情 じょうほう

  Hinan Kankoku 避 ひ

  難 なん

  勧 かんこく

  Hinan Shiji 避 ひ

  難 なん

  指 し じ

  「----- サイレン20秒 びょう

   こちらは 防

  ぼうさい 災甲

  こう 府 ふ

  です。甲 こう

  府 ふ

  市 し

  からお知 し

  らせします。大 おおあめ

  雨により、○○川 かわ

  では警 けいかい

  戒 水 すいいき

  域を越 こ

  えて危 き

  険 けん

  な状 じょう

  態 たい

  です。○時 じ

  ○分 ふん

  に○○地 ち く

  区に『避 ひ

  難 なん

  準 じゅん

  備 び

  情 じょう

  報 ほう

  』を発 はつれい

  令します。 避 ひ

  難 なん

  の準 じゅん

  備 び

  をしてください。避 ひ

  難 なん

  に時 じ

  間 かん

  がかかる方 かた

  は、甲 こう

  府 ふ

  市 し

  、消 しょう

  防 ぼう

  、警 けいさつ

  察の指 し じ

  示に 従 したが

  って、避 ひ

  難 なん

  所 じょ

  に避 ひ

  難 なん

  を開 かい

  始 し

  してください」

  「----- サイレン20秒 びょう

   こちらは 防

  ぼうさい 災甲

  こう 府 ふ

  です。甲 こう

  府 ふ

  市 し

  からお知 し

  らせします。大 おおあめ

  雨により、○○川 かわ

  が氾 はんらん

  濫す るおそれが高

  たか まっております。○時

  じ ○分

  ふん に○○地

  ち く 区に『避

  ひ 難 なん

  指 し じ

  示』を発 はつれい

  令します。○○ 地 ち く

  区の方 かた

  は、直 ただ

  ちに避 ひ

  難 なん

  してください。」

  「----- サイレン20秒 びょう

   こちらは 防

  ぼうさい 災甲

  こう 府 ふ

  です。甲 こう

  府 ふ

  市 し

  からお知 し

  らせします。大 おおあめ

  雨により○○川 かわ

  が氾 はんらん

  濫するお それがあります。○時

  じ ○分

  ふん に○○地

  ち く 区に『避

  ひ 難 なん

  勧 かんこく

  告』を発 はつれい

  令します。○○地 ち く

  区の方 かた

  は、 避 ひ

  難 なん

  を開 かい

  始 し

  してください」

  “-----20-segundong ihip ng Sirena Kochirawa Bosaikofu desu. Kofushikara oshirase shimasu. Oameniyori, ○ ○ gawaga hanransuru osorega takamatte orimasu. ○ ji ○ funni, ○○ chikuni

  『Hinan Shiji』wo hatsurei shimasu. ○○ chikunokatawa, Tadachini hinanshite kudasai.”

  “-----20-segundong ihip ng Sirena Kochirawa Bosaikofu desu. Kofushikara oshirase shimasu. Oameniyori, ○ ○ gawaga hanransuru osorega arimasu. ○ ji ○ funni, ○ ○ chikuni『Hinan Kankoku』wo hatsurei shimasu. ○ ○ chikunokatawa, Hinanwo kaishishite kudasai.”

  “-----20-segundong ihip ng Sirena Kochirawa Bosaikofu desu. Kofushikara oshirase shimasu. Oameniyori, ○○ gawadewa keikaisuiikiwo koete kikenna jotaidesu. ○ ji ○ funni, ○○ chikuni

  『Hinan Junbi Joho』wo hatsurei shimasu. Hinanno junbiwoshite kudasai. Hinanni jikanga kakarukatawa, Kofushi, Syobo, Keisatsuno sijini sitagatte, Hinanjoni hinanwo kaishishite kudasai.”

  1 Radyo broadcast ng paghahanda sa sakuna 防 ぼうさい

  災無 む

  線 せん

  放 ほうそう

  Impormasyon tungkol sa pag-likas 避 ひ

  難 なん

  情 じょう

  報 ほう

 • 18

  Ang Disaster prevention radio broadcast ay magpapadala ng parehong mensahe na inihayag sa malawakang anunsyo sa pamamgitan ng e-mail sa computer at cellphone.

  防 ぼうさい

  災無 む

  線 せん

  放 ほうそう

  送と同 おな