Click here to load reader

Modyul 1 Pagsusuri Batay Sa Elemento Ng Tula at Paraan Ng Pa

  • View
    3.292

  • Download
    64

Embed Size (px)

Text of Modyul 1 Pagsusuri Batay Sa Elemento Ng Tula at Paraan Ng Pa

Pagsusuri Batay sa Elemento ng Tula At Paraan ng Paglalahad

Modyul 1

Tungkol Saan Ang Modyul Na Ito?Kumusta ka na kaibigan? Ako ang una mong aralin. Aking ikinagagalak na iyong paguukulan ng pag-aaral ang dalawang akda ng ating dalawang magigiting na bayani. Una, isang tulang sadyang para sa iyo. Magtuturo ito ng mahahalagang aral ng ating pangunahing bayani ng mga kaisipang nagpapahalaga sa paggamit at pagpapalaganap ng sariling wika. Kaibigan, ikaw bay kaisa ni Rizal ukol dito? Dapat kang tularan kung ganoon. Sa akdang ito, pansinin mo rin ang kamulatan, kamalayan at pag-ibig ni Rizal sa lipunan at sa bayan. Alam mo bang ang batang si Jose ay nagkaroon ng edukasyon mula sa kanyang ina na kahit hindi nag-aral ng pagtuturo ay naging mabisang guro. Patunay rito, sa gulang niyang walong taong gulang naisulat ng pinakadakila sa ating mga bayani na si Dr. Jose P. Rizal ang tulang, Sa aking Mga Kabata. Maniwala ka, samantalang itoy gawa ng isang batang wawalong taong gulang, ang malalim na diwa nito at ang kaganapan sa sukat, sesura at tugma nito ay kahanga-hanga. Sabi nga, ito ang inaakalang unang tula ni Rizal, ngunit maaaring may nauna pa. O, hindi nga bat sadyang natatangi ang talinong taglay ni Rizal. Ikaw man, malay mo baka may potensyal ka ring tulad niya. Walang masama kung susubukan mo. Di ka dapat mag-alala, tutulungan kitang maging madali at tiyak na magiging magaan mong mauunawaan ito upang huwag kang malihis sa diwa at isipan ni Dr. Rizal. Ang bayani namang si Emilio Jacinto, kilala mo ba? Magaling, tama ka, siya nga ang Utak ng Katipunan. Ang sinulat niyang Ang Pag-ibig ang ikalawang akda na pag-aaralan mo ay masasalamin ang sinabi niyang Walang lalaki maliban sa isang duwag ang makatatagal na pagmasdan ang unti-unting pagkamatay ng kanyang lupang sinilangan. Natitiyak kong maiibigan mo ito sapagkat may kaugnayan ito sa tunay na kahulugan at kahalagahan ng pag-ibig. Sa gulang mo ngayon, nasisiguro kong sasang-ayon ka na ang pag-ibig ang pinakadakila sa lahat ng damdamin ng tao. Minsan mo na bang nasubok ang kahalagahan ng mga taong nakapaligid sa iyo? Nasuklian mo ba ang pagkalingat pagmamalasakit na kanilang ipinakitat ipinadama? Sadyang kaypalad ng mga taong nakalasap ng tunay na pagmamahal sapagkat hindi lahat ay napag-uukulan ng ganitong pagtatangi. Ligaya rin ng sinuman na ang pagmamahal na kanilang ipinadama ay suklian din ng 1

gayon. Sa ganitong pagkakataon, isang katotohanan na ang pagtanaw ng utang na loob ang pinakatampok sa mga kagandahang-asal, kung baga sa mga hiyas ang pinakapalawit nito ay ang karunungang, tumanaw ng utang na loob na sukatan ng buong puso at walang hanggang pasasalamat. Sumasang-ayon ka ba sa sinasabing ang Pilipino maging kayong mga kabataan ay katutubong makata sa puso, diwa at sa salita. Totoo yan! Patutunayan ko sa iyo! Ngayon pa lang binabati na kita ng buong lugod. Batid kong magtatagumpay ka! Kaibigan kaya mo ito! Simulan mo na!

Ano ang matututunan mo?Nailalapat ang mga batayang kaalaman at kasanayan sa mapanuring pagbasa/pag-unawa sa ibat ibang genre ng panitikan.

I

Paano mo gagamitin ang modyul na ito?

Malaking tulong sa iyo ang modyul na ito na siyang magiging gabay mo sa sariling pagkatuto. Higit na magiging mabisa at makabuluhan ang iyong pag-aaral kung malinaw sa iyo ang mga tuntuning dapat isaalang-alang at marapat lamang sundin. Huwag kang mabahala, madali lamang ang mga ito. 1. Sagutin mo nang buong katapatan ang Panimulang Pagsusulit o ang bahaging Ano Ba Ang Alam Mo? Masusukat nito ang lawak ng iyong kaalaman sa paksa. 2. Hingin mo sa iyong guro ang susing sagot. Maging matapat ka sa pagwawasto ng iyong mga sagot. Kung nagkaroon ka ng maraming mali, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ng mga gawaing inihanda ko . 3. Basahin at pag-aralan mong mabuti ang mga akda. Isagawa mo ang kaugnay na gawain. Mababasa mo kung paano ito gagawin. 4. Tingnan mo kung naragdagan ang iyong kaalaman. Sagutin mo ang pangwakas na pagsusulit o ang bahaging Gaano Ka Na Kahusay? Pagkatapos, iwasto mo ang iyong sagot. Maging matapat ka sa pagwawasto. 5. Tandaan, kaibigan mo ang modyul na ito. Sagutin mong mabuti. Huwag mong susulatan at pakaingatang huwag masira.

2

6. Ang isang kaibigang nagmamalasakit ay dapat mong pahalagahan sapagkat mahalaga ka rin para rito.

Ano na ba ang alam mo?Magsisimula ka na rito. Huwag kang mag-alala sa pagsusulit na ito. Layon ng pagsusulit na ito na masukat ang dati mo nang kaalaman tungkol sa paksa. Piliin at isulat ang letra ng wastong sagot sa bawat bilang. 1. Sa napakamurang gulang, ang tulang naisulat ni Rizal noong siyay walong taong gulang ay: a. Sa Aking Mga Kabata c. Ang Unggoy at Pagong 2. b. Kundiman d. Mariang Makiling

Sa tulang Sa Aking Mga Kabata, sa bawat taludtod na taglay ang ganda at estilo ng may-akda, madarama mo ang a. paghihimagsik c. pagmamahal b. pagkamakabayan d. pagkabigo

3.

Isang uri ng panitikan na nagpapahayag ng kaisipan o diwa sa pamamagitan ng maayos at piling- piling mga salita a. maikling kuwento c. nobela b. dula d. tula

4. Ang pagkakaroon ng isang tunog ng huling pantig sa bawat taludtod na lubhang nakakaganda sa isang tula ay a. sukat c. himig 5. b. tugma d. diwa

Ang pinatungkulan ni Rizal ng mensahe ng kanyang tulang Sa Aking Mga Kabata ay ang: a. pulitiko c. kabataan b. mamamayan d. matatanda

3

6.

Kapag ang isang akda ay naglalahad ng sariling palagay, pananaw o kuru-kuro ng manunulat tungkol sa isang paksa tinatawag itong a. talambuhay c. sanaysay b. balita d. talumpati

7. Ang paglahahad sa isang paksa upang maging kawili-wili ay kailangang mabisa at a. malinaw c. mapitagan 8. b. makatwiran d. maligoy

Ang taong tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa ay handang a. magpaalipin c. magpakamatay b. magpakasakit d. magdusa

9.

Pag-ibig na labis na makapangyarihan, Sampung mag-aamay iyong nasasaklaw, Pag ikaw ang nasok sa puso ninuman Hahamakin ang lahat _____ a. b. c. d. madama ang pagmamahalan maarok lang ang kalooban mapayapa lamang ang buhay masunod ka lamang

10. Punan ang patlang ng angkop na salitang hango sa isang awit pansimbahan. Pagkat ang Diyos natiy Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo at magtulungan At kung tayoy bigo ay huwag limutin Na may Diyos tayong _____ a. nagmamasid c. nagpapatawad b. nagmamahal d. nagtuturo

Iwasto mo ang iyong sagot. Tutulungan ka ng susi sa pagwawasto na nasa iyong guro. Naging madali ba sa iyo ang pagsusulit? Aling bahagi ang madali para sa iyo at aling bahagi naman ang mahirap? Huwag kang mag-alala, panimula pa lamang naman iyan. Sinusukat lamang ang taglay mong kaalaman tungkol sa paksa. Tutulungan kitang maipaunawa sa iyo ang ibat ibang kasanayang dapat mong matutunan at ang magagandang ugaling makapagpapaunlad ng iyong katauhan sa pamamagitan ng mga gawaing aking inihanda.

4

V.

Aralin 1: Sa Aking Mga KabataA. Anu-ano ang mga tiyak na matututunan mo?

Matapos mong mapag-aralan ang modyul na ito, inaasahang matatamo mo ang sumusunod na mga kasanayan: 1. Nasasabi ang bisa ng pamimili ng salita sa kasiningan ng akda 2. Nailalapat ang pansariling interpretasyon sa akda batay sa kaisipang inilahad 3. Nasusuri ang akda batay sa mga tiyak na elemento nito 4. Napatutunayan ang kahalagahan ng pagpapalaganap ng wika 5. Nakasusulat ng tulang nagpapakita ng ibat ibang paraan ng pagmamahal sa bayan Bago mo basahin at suriin ang nilalaman ng tula, isagawa mo muna ang panimulang gawaing inihanda ko na pupukaw sa iyong interes ukol sa nilalaman ng tula. Nakahanda ka na ba? Simulan mo na!

Mga Gawain sa Pagkatuto1. Alamin mo Panuto: Itapat ang Hanay A sa Hanay B upang makabuo ng isang makabuluhang kaisipan o paksa. Isaalang-alang mo ang pagkakaroon ng tugma. Titik lamang ang isulat. Hanay A 1. 2. 3. 4. 5. Pilipinas ang Bayan Ko , Wikang Filipino Tungo sa Landas Filipino: Wikang Kasangkapan Igalang ang Konstitusyon; Ang Wikang Sagisag a. b. c. d. e. Hanay B sa Tunay na Kalayaan Filipino ang Wika ko Wikang Filipino ay Isulong ng Modernisasyon at Globalisasyon ng Malayang Bansa

Hingin mo sa iyong guro ang susi ng sagot at iwasto mo ang iyong gawain. 5

2. Basahin Mo Nasiyahan ka ba sa inihanda kong gawain ? Ang natapos mong gawain ay may kinalaman sa tulang iyong susuriin. Basahin at unawain mong mabuti ang nilalaman nito. Handa ka na ba? Simulan mo na ang pagbabasa. Sa Aking Mga Kabata Sapagkat ang bayay sadyang umiibig sa kanyang salitang kaloob ng langit, sanlang kalayaan nasa ring masapit katulad ng ibong nasa himpapawid. Pagkat ang salitat isang kahatulan sa bayan, sa nayot mga kaharian, at ang isang taoy katulad, kabagay ng alinmang likha noong kalayaan. Ang hindi magmahal sa kanyang salita ay higit sa hayop at malansang isda, kaya nga ang marapat pagyamanin kusa na tulad sa Inang tunay na nagpala. Ang wikang Tagalog ay tulad din sa Latin sa Ingles, Kastila at salitang anghel, sapagkat ang Poong maalam tumingin ang siyang naggawad, nagbigay sa atin. Ang salita natiy tulad din sa iba na may alpabeto at sariling letra, na kaya nawalay dinatnan ng sigwa ang lunday sa lawa noong dakong una. Naunawaan mo ba ang iyong binasa? Nagkaroon ba ng bisa ang akda sa iyo batay sa layon at nais sabihin nito? Nasiyahan ka ba sa mensahe nito? Ang binasa mong akda ay isang tula na siyang pinakamasining na akda sa alin mang wika. Likas sa makata ang masining sa kanilang pagpapahayag. Humahabi sila ng mga mabulaklak na tula na siyang pinakamabisang tagapagpahayag ng tagulaylay ng kanilang isipan at damdamin.

6

Tandaan mo na ang pagiging masining sa paglalarawan ay gumigising sa mayamang guniguni o imahinasyon ng mga bumabasa o nakikinig. Gumagamit sila ng mga matatalinghagang pagpapahayag at mga piling-piling mga salita na masining at maayos niyang inihahanay sa paningin ng mga kausap o mambabasa. Sa ibaba, nakatala ang ilang piling salita mula sa

Search related