Pagsusuri ng isang pagsasalin

  • View
    3.897

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Pagsusuri ng isang pagsasalin

  • 1. PanimulaAng gawaing pagsasalinmaymalakingnaitulong sa mga kabataang Pilipino tulad ko. Isaitong pagsasaling kwento mula sa wikang Englishtungo sa wikang Filipino ang nilalaman nito ay angmga makabuluhang paraan ng pagsasalin kungpaano ito isinalin ng may-akda. Ginawa ito upangmadagdagan ang kaalaman ng mga mambabasa atmag-aaral. Ang kwentong ito ay sinubukang sinilinni Pantonial Randel,at bilang may-akda sa gawainniya ay sinuri ko yong mga paraan at tiknik ngkanyang ginagamit kung paano niya ito isinalin angnaturang kwento at ang mga kahinaan sapagsasalin.

2. May mga teorya din akong binanggit sapaglalahad para ito yong basehan ng inyongpagbasa sa nilalaman. Ginawa ko ito upangmapalawak ang inyong kaalaman sa pagsasalino tayo at naniniwala ang may akda na sapamamagitan nito ,madagdagan ang inyongkaalaman. Para rin may maidagadag kayongopinion ukol sa gawaing ito. Ang translator aynaglaan ng oras upang bigyang buhay at isalinitong kweto. Maliban pa rito mapahasa anginyong kaalaman sa pamamagitan ngpagbibigay ng sariling reaksyon sa binasa. Kayahinihikayat kayong ng may-akda na magsalintulad ko at ni Pantonial, baka kayo na angmapiling isa sa pinakamagaling na magsalin saboung mundo. 3. Inaamin ng may-akda na may kauntingpagkakamali nitong proyektong ito.angproyektong ito ay inilaan sa lahat ngmambabasa upang matugunan namanang mga kabataang Pilipino. Kung mayprobblema kayo o komentaryo i-text o di-kayay tumawag sa aking cellphone #09056118174. Inaasahan ng may-akda namarami kayong matutunan. 4. The Moon and the Great SnakeSINALIN NIYA SA WIKANG FILIPINONAGINGAng buwan at ang Malaking Ahas 5. Ilang Bagay na Dapat Tandaan Hinggil sa Wikang Kapag Nagsasaling-wika Bawat wika ay nakaugat sa kultura ng mgataong likas na gumagamit nito. Bawat wika at may kani-kaniyangnatatanging kakanyahan. Ang isang salin ,upang maituring na mabutingsalin, ay kailangang maunawaan attanggapin ng pinag-uukulang pangkat nagagamitin nito. Sa pagsasalin ay lagging isaisip ang pagtitipidsa mga salita. 6. o Kung walang maitumbas na salita sa isangsalitang isinasalin,o kayay walang eksaktongkatumbas na maibigay, maaring gawin angalinman sa mga sumosunod:a) hiramin angsalitang isinisalin at baybayin ito nang ayon saating palabaybayan,b)alamin ang mga sinonimoo kakahulogan ng salita at baka sakaling masmedaling tumbasan ang mga isa sa mgaiyon,c)alamin ang katumbas sa wikang kastilaat baka madali itong hiramin,d)alamin kungmay katumbas ang salita sa alinman sa mgaprincipal na wikang katutubo at siyanghiramin,e)lumikha. 7. Kung may magkaroon ng ibang pakahulogan saitutumbas na salita, humanap ng ibang maaringipalit dito. Kung may kahirapang isalin ang pamagat, isalinito pagkatapos maisalin ang buong teksto ngmateryales na isinasalin. Ang kawalan ng lubos na tiwala sa likas nakakayahan ng wikang pinagsasalinan ay nauuwisa panggagaya o panghihiram hindi lang ng mgasalita kundi pati mga idyoma, katutubongparaan ng pagpapahayag, balangkas ngPangungusap, sa wikang isinasalin. 8. Proseso kung papaano sinalin niPantunial Randel , ganito ang aking ginawang gayagramSOURCELANGUAGE/ RECEPTORSIMULAANGLANGUAGE/KAHULOGAN TUNGUHANGLINGGWAHELINGGWAHE 9. Sa kanyang pagsasalin ay gumamit siya ng pitong paraan sa pagsasalin ito yong sumosunod:a.)Word for word na paraan,b)literal na paraan,c.)matapat na paraan,d.)Improvement o pagpapabuti na paraan,e.)pagpapaikli na paraan,f.)pagdaragdag naparaan. 10. UnangsaknongAng ulan ay naglaho, ang buwan ay tumimgin paibaba doon sa maliwanag na langit, at sa damohan na mayroong namamatay na mga damo na nangangamoy basa, pagkatapos ng malakas na bagyo. May isang daga na tumakbo patungo sa matatalas na damo na malapit sa bahay ng mandingmang Agila, at ang ibang Aso ay napapailalim sa mga nakakakot na hayop bilang pananggana sa katawan. Ang maliliit na lalaking baka ay naghahagis ng bato doon sa damohan, para takotin ang koneho sa kanyang pinagtaguan, para umalis ,kasabay ang pataginting ng tinig nito.tumayo sila at nakinig hanggang sa mawala ang ingay ng mga koneho, pagkatapos pumunta sa bahay sa kung saan silay parehong ginalang gaya ng mandirigmang agila. Sa wakas silay nagsalita. 11. Sa unang pangungusap ng kanyangginagamit na paraan ay letiral o one toone transalation. Pagkatapos angpangalawang ginagamit niya na tiknik aypagdaragdag atangpangatlongpangungusap na kanyang ginagamit aymatapat o faithful na paraan sapagsasalin. At ang pinakahulingngungusap na ginagamitan niya ngpagdaragdago additiona/expansiontranslation. 12. PAGSUSURI 13. Simulaang linggwaheSalin ni Pantonial RandelTamang salin A.KULANGSA SALIN1. The rain had passed.Ang ulan ay naglaho. Nang matapos ang ulan.2Tthe moon looked down Ang buwan ay tuminginAng buwan ay tumingin safrom a clear sky.paibaba doon saibaba mula sa maliwanag maliwanag na langit. na langit.3. She ran away;ran to the Siya ay napatakbo patungo Siyay tumakbo ng mayayo,Suns lodge and left the sa tinitirahan ng araw ang patungo sa bahay ng arawsnake on the hill. buwan at iniwan ang ahas at iniwan ang ahas sa bundok. bundok. 14. Simulaang linggwaheSalin ni Pantonial Tamang salinKULANGSA RandelSALITA.1.well,continued the Mabuti,pagpapatuloy sa Mabuti,nagpapatuloystoryteller. tagapagsalaysay. ang tagapagsalaysay.2. and the bushes, and At sa damohan na At sa maliliit nathe died grass smelled mayroong namamatay ngponungkahoy at sawet. mga damo nangangamoy basang patay nangangamoy basa.na damo.3. Sometimes this is not Kadalasan hindi itoMinsan ito ay hindiso, but that is part ofmasyadongtalaga mangyari,peroanother story. mangyari,pero ito ay yan ay ibang bahagi na parte sa ibang kwento. ng kwento. 15. KAHINAAN SA SALIN Ito yong panghuli kung pagsususri sakanyang pagsasalin,kahinaan sa pagsasalin. Siyaykulang sa kaalaman sa kanyang pagsasalin doon sakwento ay may mga mali.Hindi niya pinag-isipan ngmabuti ,yong kanyang salin bago ito finalays.Maykaunti lamang naman yong kanyang pagkakamali sakanyang pagsasalin sa kwento. Sapagkat may kauntingdapat bagohin sa kanyang pagsasalin. Yongpagdadaragdag niya ng mga salita ,bawasbawasan ngkaunti dahil mag-iba nayong diwa kung marami itongmaidagdag na salita. Isa ito sa mga kahinaan ng yongsalin at higit sa lahat ay kulang sa bukabolaryo dahilwala siyang maitumbas na isang salita tungo sa ibangsalita. 16. KonklusyonSa kabuang pagsasalin ay may nabasa akong hindikanais-nais pero sa bandang huli ay nalaman ko nayon pala ang dahilan kung bakit nagkaganon angtranslator. May nakitang akong mga pagkakamalisapagsasalin ngunit marami din akong nakuhang mgamahahalagang impormasyon kung papaano magsaliang isang tao. Pero ok, lang basta ang importante ayang diwa ay nakuha parin at naglaan naman siya ngoras para sa kanyang pagsasalin. May kaunti akongmga kamalian na nakita sa kanyang pagsasalin ngunitmay kasabihan sa mga Cebuanowala ni isa kanatodinhi sa kalibutan matarongkaya tanggap ko angkanyang pagsasalin kahit may kaunting pagkakamali 17. Unang-una ang kanyang pagsasalin ay hindi isa lamang angkanyang ginamit na tiknik at mga paraan, kaya bilang panapossa kanyang gawain ay ipagpatuloy niya ang kanyang pagsasalindahil darating din ang araw na malalaman rin niya ang kanyangpagkakamali noon at ngayon sa kanyang pagsasalin. Alam ko atnatin na may kakulangan pa siya sa kanyang pagsasalin at sakanyang bokabolaryosa pagsasalin. Pero sa kalaunanmababawi rin niya ang kanyang mithiin sa pagsasalin. Minsankase akala natin na tama na an gating salin yon pala ay hindi,kaya naranasan ko rin ang ganitong sitwasyon. Peronaniniwala ako sa Poong May Kapal na nahanda siyangtulongan tayo sa gitna ng kagipitan tulad ng gipit sa kaalamansa pagsasalin at iba pa. Magaling siya at matalino siya sapagsasalin. Yon lang sana ipagpatuloy ang kanyang ganiyongkatangian ng sa ganon ay makakatulong siya sa ibang tao o saibang mga mag-aaral. 18. Salamat po sainyong pakikinigInihanda ni:Regan A. Ronulo