Arte vizuale si abilitati practice cls 4 caiet vizuale si abilitati practice cls 4 caiet...  o Provoc&ri

 • View
  229

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Arte vizuale si abilitati practice cls 4 caiet vizuale si abilitati practice cls 4 caiet...  o...

 • ffi rtlt

  // *J

  @

 • CUPRINS

  SEMESTRUL I

  t l-lll Elemente de limbaj plastic: Iinia, punctul, culoarea, forma Tehnici de lucru mixte: colaj 3D tangram

  lV-Vl Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea (nuan!e), forma Tehnici de lucru mixte: decupare dupd contur, lipire

  Vll-lx Elemente de limbaj plastic linia, punctul, culoarea (culori calde, culori reci), forma Tehnici de lucru mixte: trasare, ha;urare, portretul Fotografia ca limbaj

  X-Xlll Elemente de limbaj plastic: linia, punctul. culoarea, forma Tehnici de lucru mixte: decupare dupi contur, colaj

  XIV-XV|| Elemente de limbaj plastic linia, punctul. culoarea, forma

  SEMESTRUL AL II-LEA

  l-lll Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma Fotografia ca limbaj

  lV-Vl Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma Tehnici de lucru mixte: indoire, kirigami, decupare dupi contur

  Vll-lX Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma Tehnici de lucru mixte: decupare dupi contur, rupere ;i lipire. indolre, Iesere cu benzi de h5rtie

  X-XIV Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma Tehnici de lucru mixte: lucru cu f6sii de h6rtie, ?ndoire, lipire, risucire, quilling, decupare dupi contur Fotografia ca limbaj

  XV-XVIll Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, culoarea, forma Tehnici de lucru mixte; indoire, lipire, decupare dupd contur, colaj

  lntroducere lnvita!ie la responsabilitate Mai multe despre mine Sfaturi pentru a fi creativ Provociri artistice timp de 30 de zile Unitateal-lnzbor intre cer;i pim6nt aeronava O cildtorie cu balonul Pisdri: bufni!a Amintiri din copilirie Pdsdri: tangram

  Unitatea 2 - Pove;ti de toamnd Atelier de artist Natura, izvor de inspiralie Culorile, copiii Iuminii Toamna in ;coali [Jnitatea 3 - Noi, in diversitatea lumii La fel 5i diferi{i

  Unitatea 4 - Poveqti de iarni Oameni de zdpadd Decoruri de iarnd

  t"lnitatea 5 - Simboluri Liniile povestesc Cil6torii ;i simboluri Blazonul familiei

  Unitatea 5 - Meseriile pimdntului Pictura, pasiune sau meserie? Fotografia, pasiune sau meserie? Meqteri populari Pove;ti din bucitirie lnstrumente

  Unitatea 7 - Lumea florilor Florile inspiri Circuitul vielii Forme Ghirlande de flori

  Unitatea 8 - in lumea celor care nu

 • o

  Provoc&ri crttstice tinrp de 30 de zile

  Deseneazi in fiecare zi o teml noui!

  Ziua l.Autoportret Ziua2. Familia ta

  Iiua 3. Prietenii cei mai buni Ziua 4.[ocul preferat

  Ziua 5. Animalul preferat Ziua 6.0 scend din cartea preferat5 Ziua 7.0 sceni din filmul preferat

  Ziua 8. Personajul preferat de desen animat Ziua 9. Floarea preferatl

  Ziua 10. Desertul preferat

  Ziua 11. Un moment important din viala ta Ziua 12. Cea mai recenti reugitd

  Ziua 13.0 intdmplare amuzanti din via[a ta Ziua 1 4. Portretul profesorului preferat

  Ziua 15. Ceva care te inspiri Ziua 16. Mincarea preferat5

  Ziua 17. 0 compozi[ie cu plante Ziua 18. 0 caricaturi

  Ziua 19. Un element de noutate

  Ziua 20. Ceva oranj

  Iiua 21 - Ceva ce i1i doregti Ziua22. Ceva de care ai nevoie Ziua 23. Ceva de care [i-e dor

  Ziua24.Doud personaje Ziua 25. Un peisaj

  Ziua26.Ceva ce nu ili place Ziua 27. Absolut orice ili trece prin minte

  Ziua 28. Pe cineva pe care il/o iubegti Ziua 29. Un Ioc pe care i1i doregti si il vizitezi

  Ziua 30. Un afig cu mesajul FEIICITAR|!

 • ffi ffi '-r-l**

  t* -&

  l* ;*-

  roo ---

  l'* I

  *,,,,,*

  I ffi!s I

  *

  s

  *

  * *

  Oe es se spuno ed parr tnu 6bon

  tft tnehute onipr

  si uise? *'l

  ,t

  1. ln zbor

 • rc#-s ,a1. ln zbor &ff Construiegte o aeronavi asemlndtoare cu cea din exemplul de maijos.

  Ai nevoie de: un tub de hdrtie igienici, carton de la o cutie veche, tempera sau resturi de h6rtie coloratd, foarfecd, lipici, pensu 15.

  Pentru aripi, poli folosi tiparul de la pagina 9.

  1. Decupeazl forma ;i lipegte-o pe o bucatd de carton de la o cutie veche. Pofi lipi forma decupat5 cu partea albb in sus (pagina 9), pe care poli desena, sau o poli intoarce pe verso, astfel ?nc6t sd se vadd modelul de ia pagina 1 0. Decupeazi cartonul dupE conturul formei lipite.

  2. Decoreazi tubul de carton, prin desen sau colaj. 0plional, ii poli tiia un orificiu, ca in imaginile de maijos.

  3. Lipe;te aripile pe tubul de carton.

  \, oo

  ffi

 • TIPAR

  o