Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 1 - Caiet - vizuale si... CIflmpul cu llori multicolore Lucrdri

 • View
  25

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Arte vizuale si abilitati practice - Clasa 1 - Caiet - vizuale si... CIflmpul cu llori multicolore...

 • - Ritm activ, modularea liniei - Linia, culori principale, calde, reci - Ritm, alternan!d, armonie, contrast - Linia, culoare, form5, armonie - Linia, ritm, migcare, armonie - Decupare dupi contur, ritm - Decupare, ritm, armonie - Decupare, tesere, imPdturire - Decupare duPe contur, ritm

  - Culori principale - Colaj - desen simPlu

  - Cblaj - desen, linia - Colaj

  - Obiect decorativ - Colaj

  - Minunata lume a culorilor Albinule hirnicu!e

  - Lucrdri din seminle- C6mpul cu flori multicolore - Ploaia - Toamna in livadd

  - Crizanteme-tablou I - Co$ulelul cu flori

  Toamna

  - Decupare, ritm, contrast, modulare - Desen, decupare, asamblarea tanurilor - Decupare, asamblare, decorare - Decupare, linia 9i punctul, decorare

  - Joc de fond - Tangram - FormS spalia 15

  - larna - La patinaj - Masa festivd de Crdciun- su port pentru tacAmuri

 • 23.

  24.

  25.

  26. 27. 2.8.

  Primdvara - farpele

  - Omida

  - lepuragul-Oud decorative

  - Bdrcula - Lalea ua - R6ndunica

  - Linia - Origami Linia gi punctul

  - Formd spatialS- Felicita re de Pagte

  - Origami - Colaj, linia - Colaj, linia

  - Modularea liniei, linia si punctul - Decupare dupd contur - Modularea liniei, cercului, desen

  - Modularea liniei, cercului, decorarea unui desen

  - Decupare, modulare linie, cerc, contrast - Tehnici diferite: indoituri, modelaj, culoare - Modulare, ritm - Decupare duod contur

  59

  60

  61

  64 66 69

 • r Orga n iza rea pa letei

  " ObservS fotografiile prezentate gidenu- j meste activitdtile desfdsurate de copii.

  ,

  G t t

  :

  fi$lfrltumata lume a culorilor:

  "Prezenta rea materialelor de lucru.Exercifii de mdnuire a pensulelor : de diferite mdrimi oExercitii de fluidizare a pastilelor sioe. as.ezare a pastei din tuburi pepaletd

  Exerci!ii-joc

  1. Alege culorile potrivite pentru a reconstitui o paletd de culori asemdndtoare.

  o'oooo 2. Traseazd liniile cu ajutorul pensulei 9i a acuarelelor, dupd model.tt ffi {mh

  rI

  lr,i AI

  t

  r-!#

 • .X. .: .:...1(,(ii' '-"':l;'ili'4 '""ri;'1 , """f,' , Analizeazd tabloul. ExplicS modul de rea liza re gi numette culorile.

  Exerci!ii-joc 1. ColoreazS, dupd model, folosind numai culorile principale.

  .1r.,Xiir

  a??'a al " . ,'>

  .i 'r 'Kaa

  ".. -a;;.- ,,utrr,;:;,#ir^,, t,,.r, ir

  2. Continui sd desenezi aripile 9i antenele albinelor.

  3. Cum facem buline folosind un perforator?

  o o o o

  o o o o

  e exercilii de minuire a pensulelor de diferite mdrimi; " exercilii de fluidizare a pastilelor si de a9ezare a pastei din tuburi pe paletd; . organizarea pa letei.

  Forme fundamentale: cerc, pdtrat, triunghi Culori principale: rogu, galben, albastru Ritm activ: albinele

  I

  Modularea liniei: aripi, antene Linie continui

 • Albinule himicule

 • CIflmpul cu llori multicolore Lucrdri cu materiale din naturd

  Elemente de limbai plastic: linie, culoare, formi

  Miiloace de expresie: ritm, alternanlS, armonie,,

  contrast, modulare

  1. Observi gi numegte materialele din care sunt rea lizate florile.

  . Observd, numegte 9i grupeazd materialele din naturS.

  2. Ce alte materiale pot fi folosite pentru realizarea unor obiecte decorative?

  tfflalouic,ft f'4fu . seminte; hArtie; liPtct

  Etape de lucru: . Coloreazi planga - suport de la pagina 8. . Lipegte seminlele pentru a forma flori diferite

  ca formi. Frunzele si tulpinile se pot picta

  6

  wqb Y/'' \'\r l' ,rlJI

  cu tempera. ttbv*Ft,

 • . Sugrfu ,le e\a^/il 4".k{^h aL euah,\,i"cJe- ,htu u.h^i" . Realizeazd din frunze presate alte doui lucrdri similare.

  f+

 • Gimpul cu llori multicolore