¥rsberetning 2011, rengskab

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

aarsberetning 2011, rengskab

Text of ¥rsberetning 2011, rengskab

 • Budget 2011Budgetoverslag 2012 - 2013 - 2014

  - i overblik

  Forsiden:Maleri af Lars Kongsted Jensen

  Lysbro Uddannelsescenter 80 x 80 cm. Titel Uden titel

  Layout og tryk www.silkeborg-bogtryk.dk

  Bu

  dg

  et 2011 i overb

  lik

  rsberetning 2011

 • v2

  konomisk beretningkonomisk beretning

  Forudstninger for udarbe-jdelsen af budget 2011

  Aftalen mellem KL og Regeringen

  Den 12. juni 2010 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes konomi for 2011.

  Hovedpunkter:

  Udgangspunktet for aftalen var kommunernes budgetter for 2010. Af aftalen fremgr at serviceudgifterne under mtte udgre 232,8 mia. kr. under forudstning af indtgter fra den centrale refu sions ordning p 1,8 mia. kr. Hertil yderligere reguleringer i medfr af DUTprincippet.

  P overfrselsomrdet blev der aftalt et udgiftsniveau p 52,3 mia. kr., og at kommunernes ud gif ter til forsrgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. skulle udgre 11,0 mia. kr.

  Med aftalen om kommunernes konomi for 2011 blev der skabt finansiering til et anlgsniveau p 15 mia. kr. eksklusiv ldreboliger.

  Sknnet for pris og lnudviklingen i kommunerne fra 20102011 for de samlede udgifter inkl. overfrsler blev opgjort til 1,0 pct. For serviceudgifterne (ekskl. overfrsler) blev PLsknnet opgjort til 0,8 pct., og for anlgsudgifterne til 1,8 pct. Der blev endvidere forudsat en satsreguleringsprocent for 2011 p 1,9 pct. Det realiserede PL fra 2010 til 2011 er pr. ultimo februar 2012 opgjort til 1,1 procent inkl. overfrsler og for serviceudgifterne 0,9 pct.

  Befolkningsprognose

  Samlet set blev der i Silkeborg Kommune sknnet en befolkningsvkst p 0,4 pct. fra 20102011. Den realiserede vkst blev p knap 0,5 pct

  Mlstninger

  Byrdets overordnede politiske ml gldende for budgetret 2011 var:

  Bredygtig konomi, da det er fundamentet for fremtidens Silkeborg Kommune og grundlag for kommunens fortsatte opgavelsning og udvikling.

  Tage hnd om de mest srbare, da det er en kerneopgave for kommunen at understtte dem, der ikke kan mestre eget liv.

  Attraktiv kommune, hvor bostning, erhvervsudvikling og uddannelsesmiljer skaber grundlag for vkst, dynamik og innovation for fl lesskabet.

  Bredygtig milj og klimaindsats, hvor der tages et kommunalt og lokalt ansvar i bestrbelserne p at opn fremtidssikrede lsninger.

  Fagligt bredygtige miljer, da det skaber grundlag for faglig ekspertise og hj kvalitet, bedre ressourceudnyttelse, mere innovation og strre sammenhng.

  Finansielle mlstninger

  Byrdet havde en mlstning om, at der rligt nettoafdrages 50 mio. kr. p glden, samt at kassebeholdningen p sigt konsolideres til et niveau p 250 mio. kr.

  Anvendt regnskabspraksis

  Generelt

  Silkeborg Kommunes regnskab aflgges i henhold til gldende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af konomi og Indenrigsministeriet i Budget og Regnskabssystem for Kommuner.

  Regnskabspraksissen for fysiske aktiver er fastsat i bilag til Silkeborg Kommunes overordnede konomi styringsprincipper.

  Fra 2010 er kommunens regnskabsaflggelse korri geret i henhold til konomi og Indenrigs ministeriet ndrede krav til regnskabsaflggelsen. 2011regnskabet indeholder sledes ikke en omkostningsbaseret resultatopgrelse, omregningstabel eller pengestrmsopgrelse. ndringen har ingen indvirkning p kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

  Anvendt regnskabspraksis i forhold til foregende r

  Der er ikke ndret p den anvendte regnskabspraksis i 2011 i forhold til det foregende r. Det indebrer bl.a. , at beslutningen fra 2010 om ikke at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab, resultatopgrelse, omregningstabel og pengestrmsopgrelse er viderefrt i regnskab 2011.

 • v3

  konomisk beretningkonomisk beretning

  Indregning af indtgter, udgifter og omkostninger

  Indtgter indregnes s vidt muligt i det regnskabs r, de vedrrer, jf. transaktionsprincippet.

  Driftsudgifter i regnskabsopgrelsen indregnes i det regnskabsr, de vedrrer, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udlbet af supplementsperioden.

  Anlgsudgifter indregnes i regnskabsopgrelsen i de regnskabsr, hvori anlgsudgiften afholdes.

  Moms

  Som hovedregel indregnes indtgter og udgifter/omkostninger eksklusiv moms.

  Der sondres mellem to former for moms:

  Registreret moms, dvs. moms, der afregnes med SKAT i forbindelse med momsregistreret virksomhed.

  Kbsmoms, dvs. kommunens vrige momsudgifter, som refunderes via momsrefusionsordningen.

  Materielle og immaterielle anlgsaktiver

  I balancen er generelt indregnet alle materielle og immaterielle anlgsaktiver, hvor kostprisen svarer til eller overstiger 100.000 kr. og levetiden er over 1 r. Ikke operative og infrastrukturelle aktiver er ikke indregnet.

  Leasing af materielle anlgsaktiver, hvor Silke borg Kommune har alle vsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), er optaget i balancen indregnet til kostpris.

  Finansielle anlgsaktiver/ gldsforpligtelser

  Langfristede tilgodehavender er optaget i balancen til nominel vrdi under de respektive regnskabsposter hertil. Ud fra et vsentlighedsprincip er tilgodehavenderne nedskrevet til imdegelse af forventet tab.

  Langfristet gld til realkreditinstitutioner m.v. er optaget med restglden pr. 31. december i regnskabsret. Gld i udenlandsk valuta er reguleret til kursen ultimo regnskabsret.

  Finansielt leasede anlgsaktiver er indregnet under langfristet gld med den kapitaliserede vrdi af de fremtidige ydelser.

  Andre gldsforpligtelser er opgjort til nominel vrdi.

  Omstningsaktiver

  Grunde og bygninger til videresalg er optaget til kostprisen. Varebeholdninger er indregnet, sfremt vrdien overstiger 1 mio.kr., eller der er vsentlige forskydninger p beholdningerne mellem rene.

  Likvide beholdninger indregnes til nominel vrdi og vrdipapirer indregnes til kursvrdien pr. 31. december i regnskabsret. For ikkenoterede vrdipapirer er indregningen foretaget efter den indre vrdis metode.

  Andre kortfristede tilgodehavender er opgjort til nominel vrdi.

  Afskrivninger - afskrivningsperioder

  Aktiver, som forventes anvendt i mere end t r, og hvor kostprisen er lig med eller strre end 100.000 kr., indregnes generelt i balancen og afskrives linert over aktivets levetid.

  Afskrivningerne er baseret p flgende autoriserede levetidsintervaller

  Bygninger .............................................. 1550 r.

  Tekniske anlg og driftsmateriel ........... 830 r.

  Inventar, ITudstyr m.v. ............................ 310 r.

  Immaterielle anlgsaktiver ..............max. 10 r.

  Hensatte forpligtelser

  I balancen er indregnet hensttelse til forpligtelser, hvor:

  Det er sandsynliggjort, at afviklingen heraf vil medfre et trk p kommunens konomiske ressourcer.

  Der kan foretages en plidelig belbsmssig mling af forpligtelsen.

  Den enkelte forpligtelse overstiger 100.000 kr.

 • 4Oversigter

  Hoved- og ngletal

  Oversigt over vsentlige konomiske ngletal i mio. kr.

  Regnskab2008

  Regnskab2009

  Regnskab2010

  Regnskab2011

  Regnskabsopgrelsen (udgiftsbaseret)

  Resultat af ordinr driftsvirksomhed 172 9 244 323

  Resultat af det skattefinansierede omrde 85 238 5 149

  Balance, aktiver

  Anlgsaktiver i alt 1) 3.023 3.201 3.348 7.260

  Omstningsaktiver i alt 2) 3.841 3.920 3.883 193

  Likvide beholdninger 32 228 30 93,9

  Balance, passiver

  Egenkapital 4.751 4.704 4.789 4.771

  Hensatte forpligtelser 3) 962 943 946 1.295

  Langfristede gldsforpligtelser 596 652 797 796

  Kortfristet gld 4) 523 594 666 580

  Kortfristet formue/gld 5) 265 478 424 237

  Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) 352 35 146 226

  Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger (1.000 kr.) 4,0 0,4 1,6 2,5

  Langfristet gld pr. indbygger (1.000 kr.) 6,8 7,4 9,0 8,9

  Udskrivningsprocent 25,5 25,5 25,5 25,5

  Grundskyldspromille 25,56 25,56 25,56 28,26

  Indbyggertal (ultimo) 88.016 88.481 88.913 89.328

  1. Aktier og andelsbeviser m.v. er definitorisk flyttet fra omstningsaktiver til finansielle anlgsaktiver (langfristede tilgodehavender), jf. Budget og regnskabssystem for kommuner.

  2. Omfatter primrt forpligtelser omkring tjenestemandspensioner og arbejdsskader, hvor fornyede aktuarberegninger ultimo 2011 har medfrt gede hensttelser.

  3. Fra 2010 er det gjort frivilligt at medtage feriepengeforpligtelserne. Silkeborg Kommune har valgt at fortstte med at opgre og registrere feriepengeforpligtelserne.

  4. Tallene er eksklusive feriepengeforpligtelser. Den store stigning i 2009 skyldes primrt et underskud p det skattefinansierede omrde p 238 mio. kr. og deraf et kasseforbrug p 196 mio. kr. mens faldet i nettoglden i 2011 primrt skyldes et overskud p det skattefinansierede omrde p 149 mio. kr. og deraf en styrkelse af kassen med 124 mio. kr.

 • Oversigter

  RegnskabsopgrelseRegnskabsopgrelsen viser kommunens udgifter og indtgter opgjort efter udgiftsbaserede prin cip per. Formlet med opgrelsen er at give en overordnet prsentation af det faktiske regn skabsrs resultat sammenholdt med det budgetterede og forrige rs resultat.

  Note Regnskab2010

  mio. kr.

  Budget2011

  mio. kr.

  Regnskab2011

  mio.kr.

  Det skattefinansierede omrde

  Indtgter

  1 Skatter 3.527,9 3.497,5 3.506,0

  2 Tilskud og udligning 993,7 1.076,8 1.139,3

  Indtgter i alt 4.521,6 4.574,3 4.645,3

  3 Driftsudgifter

  konomiudvalget 350,5 439,9 358,7

  Vej og Trafikudvalget 124,5 107,1 103,1

  Kultur og Fritidsudvalget 151,3 144,3 142,9

  Brne og Ungeudvalget 1.527,1 1.480,6 1.426,7

  Socialudvalget 994,9 995,