Antologija - Pesnici Bit Generacije

 • Upload
  hoggar

 • View
  417

 • Download
  28

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  1/42

  E S N B I T G E N E R A C I J Ek e n e t r e k s r o t j e n i b r u s . d z e k k e r o u a k

  l o r e n s f e r l i n g e t i , a l e n g i n z b e r g g e r i s n a j d e r

  k e n k i z l g r e g o r i k o r s o , p i t e r o r l o v s k i r o b e r t h a n t e r , m a j k l k l u r

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  2/42

  PESNICI BIT GENERACIJE

  Kenet ReksrotLeni BrusDek KerouakLorens Ferlingeti

  Alen GinzbergGeri SnajderKen KiziGregori KorsoPiter OrlovskiRobert Han terMajkl Mek Klur

  Izbor i prevod:

  Vladislav Bajac i Vojo indoli

  Beograd 1979.

  SVESKE1

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  3/42

  Izaju:

  Vladislav Bajac, ajkaka 27, 11000 Beograd

  Vojo indoli, Za Rokom 2, 50000 Dubrovnik

  Pokretaoi:

  David Albahari, Vladislav Bajac, Bora okovi,

  Dragan Simovi, Vojo indoli

  Nacrt korica:

  Milan Ristovi

  NAPOMENE UMESTO PREDGOVORA

  1.

  Sveska koja je pred nama ima nameru da na je-dnom mestu sakupi jedan ne-sluajan izbor proze ipoezije iz novi je am erike kn jiiev nos ti u utem na-zivu bit generadja (beat generation) koja je istovreme-tio i najznaajmji predstavnik novije, posleratne ante-rike knjiievnosti. Zbog toga stno nastojali da ovde do-

  neseni izbor poezije i proznih tckstova, iako izvaen iztnnotva raznolikih knjiga i asopisa, kako u o&nosu

  prem a vre menu tako i u odnosu prem a raznolikom iz-boru, sauva u sebi duh bit generacije, njenu pokreta-ku filozofiju i umetnost nopte. Zbog toga smo, tako-e, pri ovom izboru iskljuiH i svaku mogunost pri-kljuivanja kritikih eseja (kako stranih autora tako inaih) o samim autorima iz kruga bit generacije. Me-utim, nastojali smo sainiti to raz licitiji i raznovr-sniji izbor kako bi i sam poiaritet stvaralaca iz krugabit generacije govorio samo u prilog njenoj vieslojno-sti, vieznanosti i obuhva tnosti. Upravo stoga smo

  miljenja da ovom izboru treba dati okv ir jednog,istina relevantnog, znaenja zajednikog, panoramskogistupa (kojeg uostalom u veem izboru kod nas do sa-da nije ni bito).

  U o v o m izboru javlja sc deo onih najznaajmjihstvaralaca koji su vremenom i sami postali sinonim zahit generaciju, poput Alena Ginzberga, Dieka Kero-aaka, Geri Snajdera, Gregori Korsoa, Lorensa Ferlinge-

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  4/42

  tija, Kena Kizija, ili neto manje, Majkla Mek Klura iPitera Orlovskog, itd. Ali, takoe, u ovom izboru ja-vlja se i izvestan broj umetnika koje, bez velikih razti-ka, mozemo neposred.no ukljuiti u pripadnike bit generative. Jedni su, popnt Keneta Reksrota, pretee iu i te lji bit generacije; drugi su, mlai nastavljaitradicija bit generacije, popu t Roberta Hantera; doksu trei, mada nikada nisu bili direk tno ubra jani u bit ge-neraciju, pored uvenog umetnika LeniBru sasvojimzivotom, radom i sudbinom vrsto i duboko vezani uzduh, tradiciju i filozofiju bit generacije.

  2.

  to se tie svih uvrtenih prevodci zastupljenih au-tora u ovom izboru, ti obzir smo uzimali samo one pe-sme i proz.ne tckstove koji su nam pruiali zadovoljstvoda ih na naem jeziku otkrivamo itaocima. Dakle, tcse pesme i prozni tekstovi ovde po prvi put pojavljuju

  u prevodu na srpskohrvatskom jeziku. To je razlogzato u ovom izboru nema (ma koliko da smo bili u is-kuenju) pesama, iz na primer Ginzbergove knjige pe-sama Urlik (Howl), ili proznih odlomaka iz Keroua-kovog romana Na cesti (On the Road) ili Kizijevogromana Let iznad kukaviijeg gnezda (One FlewOver the Cuckoos Nest).

  3.

  Od uobiajenih biografskih belezaka o autorimasmo odustali, jer bi nekima trebalo posvetiti izuzetno

  mnogo paznje i prostora dok bi druge trebalo, moida,tek ovlai spomenuti. Za one itaoce koji se sa neto ve-im iarom i interesovanjem zanimaju za bit genera-ciju, sastavili smo veoma obiman i znaajan izbor izbibliografije svih autora koji su u ovom izboru zastu-

  plje ni (zato, opet, samo izbor iz bibliografjje? je-dnostavno zato to bi bilo, i pored najbolje volje, go-tovo nemogue po bro jati i navesti sve bibliografske

  podatke za takve stvaraoce kao to su Alen Ginzberg, Dtek Kerouak, ili ak Geri Snajder, kao i Kenet Rek-srot).

  4.

  Na kraju, verujemo da ovaj izbor ima i svojih pro-

  pusta i nedostataka, kao lo je, isto tako, ob ojen vla-stitim interesovanjima, sklonostima i prevodilakintmogunostima autora koji su izbor pripremili i pre-veli (ili, bolje, prepevali). Ali, na sledeim je isiraiiva-ima i prevodiocima bit generacije da svojim vlastitimpr istup om i izbo rom proire neke mogunusti ko je suovde samo nagovetene.

  Vladislav Bajac i Vojo indoli

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  5/42

  KENET REKSROT (Kenneth Rexroth)

  PESMA KOD PREA ZA VINOza Gary Snydera

  je sezone trganjaGroa. Kako je prijatno

  Tv oje prcbivalite , mate kolibiceOd prua u vinogradimaGde prebivaju berai groa.Adieu,paniers, veadanges sont faites.Pet meseci je minulo. Tu sam

  Jo jedan manastirskiVrt, jo jedan vodopad,I jo jedno verovanje,

  Smeteni na planinskom obronku,Gledaju vani preko maglom opkoljeneSanta Barbare. KaktusI kamen ulepavaju vrt,U njegovom srcu krupan krst.Iza samostana,Duboko u kanjonu, slapive vode, zelene i beleLomi ogoljene litice, krivudajuiKroz utu pearu stenjaka,Platane, hrastove, lovore,

  Javorove, borove.Jastrebj snivaju u letu, visoko

  Na svitajucem jutarnjem vazduhu,Kanjonski cari peva na uvenulojStabljici juke. Nad visokim kamenjaromPrekb potoka, mladunce risamirka u me za tren.Zadihana kouta silazi dole da pije.A tada isti vodeni drozdKojeg sam video oko Kjota.

  7

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  6/42

  Prolazei kroz isuenu dolinuKauukovog drvea, oni je ine mestomProlea, i lokve su puneVoe. Dubina priziva dubinuU grmljavinu proloma oblaka.Verna dobrota bdije iznadMene po danu a pesmaMe titi sve vreme kroz zvezanu no.

  Altai r i Vega su uZenitu veeri.Kauboj se vratioPreko Sumome reke.Mlada tkalja je trudnaBie i siedee godine. SvrajeKrilo most snova rasplinulo.Nove vinske sanje u buretu.Nisko nad pospanim morem,Morska koza promie ka suncu.Richard od St. Victora kae,Kontemplacija je moKoja koordinira beskrajnim

  Mnotvom percepcijaObuhvatajui sve to u ovekuIznutra, usmereno na uenju oBoanskim stvarima divljenju,Strahopotovan ju, uitku, zahvalnosti Nesavladivim, ali u miru.Vrabica je pronala sebi dom,Lastavica gnezdo za nju,Gde e moi uzgajati svoj porod.Kad smo pili aj u loi,Rasto-smei kaiifomijski ptiiKljucali su mrvice hleba oko naih nogu.Ptii su bili miljenici Indijanaca.Jo uvek se mogu prona i uPredelima starih raneva,Kako ekaju na decu daDou i nahrane ih kolaima od ira.Ba tako se lastavice jo uvek gnezdeU strehama svih zgradurinaNa gradilitu tronog

  neobinim,

  8

  Hrama u Jerusalimu.Nad nama iz gredaLoe vise dva drvenaMeksika anela; u njihovim guzovimaSu ptija gneza. Jesenje sunce

  Je zlatan tit na nebu.Breuljci ekaju na ranu kiuDa ih obue u blagoslove cvea.

  Praznik je RafaelaArhanela, i TobitaI odanog psa.

  9

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  7/42

  LENI BRUS (Lenny Bruce)

  AUTOBIOGRAFIJA (odlomak)

  Uzmimo, na primer, Hitchockov film Psycho,koji mora lose delovati na ljude. Tamo vidimo ludakaAnthony Perkinsa kako ubija zgodnu cum Jannet Leigh. Metod: kolje je u kadi, krv tee niz slivnik. Telozavija u zastor od tua i odnosi ga u movaru. Razlogaza to nema, ovee; to je samo smrt i destrukcija. Upo-redimo s tim filmom jedan pornografski film, onajosmomilimetarski to bi ga policija htela zapleniti, ianalizirajmo ga. ta radi onaj par koji vidimo na plat-nu? Nisam u takvim fitmovima nikad video nekoga ko

  je pretuen, nikoga ko je povreen, ranjen, udaren poustima, ubijen. amo mnogo grljen ja i ljubljenja. Aprvi put kad se pojavi jedino mogue sredstvo za ubi-

  janje jastuk ko jim bi mukarac mogao uguiti enu oni ga stave pod njenu stranjicu , i tu je krajfilma. Kaite mi molim vas, la tu ima pokvarenog? 0tom mi se filmu ne svia jedino to to je monoton,dosadan.

  10

  DEK KEROUAK (Jack Kerouac)

  BIBLIJA (zavrni odlomak)

  64 Mirisa o sam cvee u dvoritu, ikad ustadoh duboko udahnuh akrv jurnu u moj mozak i ja se trgohobamro na leima u travi. Oito sam se bioonesvestio, ili umirao, oko ezdeset sekimdi. Mojsused me video ali je pomislio da sam se ja upravoiznenada bacio u travu da bih uivao usuncu. Za vreme tog venog momenta nesvestiugledah zlatnu besmrtnost. Ugledahnebo .. . Zlatna je poticala od sunca u mojim onim

  kapcimaa besmrtnost od moje iznenadno-trenutnevizije kad sam ustao da sam upravobio tamo odakle sve to dolazi i gdese sve to vraalo... Kad mi se ponovo vratila svestoseao sam se tako bedno da sam imaotelo i misao iznenada otelotvorene Jaak nisam imao telo i misao i nitase nikada nije desilo i sve je u reduzauvek i zauvek i zauvek. O hvala tihvala ti hvala ti

  65 Ovo je prvo uenje ozlatnoj besmrtnosti

  66 Drugo uenje o zlatnoj besmrtnostije da nikad ni je postoja lo prvo uenjeo zlatnoj besmrtnosti. U to budite uvereni.

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  8/42

  MESEC NJEGOVO VISOANSTVO

  M e s e c-------Njegova arolija je

  Veliko tuno liceBeskonanosti.JecLna obasjana pokrivena lop taKoja iskazuje mnoge gospodske primedbe.On utira zvezu.Oblaci se sakupljaju u sabljasto oblijeDa ispune njegovu kolevku -----------Naopako bilo koje staro vreme.

  Moe i mesecu dozvoliti da te zaluiZamiljenim oran IoptamaBljeteeg zamiljenog svetla u strahu,Kao to one jabuice, ozleene i skupljene,

  Trepu pred trza jim a prizo raMalog veselog otayaKoji izbacuje bodlje svetlostiOko glatkog plavog balona,Lopte pune planina i meseca.

  Dubok kao okean,Visok kao mesec,Plitak kao najpliaRena laguna.Riba u katranuI uvueno jedro.Billy de Budd i Han Shan car

  I svi zini mesecopiljci odDaniel ----------Yeats vid i----------Pilje u meseev okean,Pazei lice.

  U nekim sluajevima, mesec je ti.U bilo kom sluaju----------Mesec.

  12

  (haiku)

  *

  Omaglica vrha sanSe nastavlja

  *

  Zvuk tiineje sva pouka

  Koju e dobiti

  *

  Tutanj u planinamagvozdena snaga

  Ljubavl nioje majke

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  9/42

  LORENS FERLINGETI(Lawrence Ferlinghetti)

  MORSKI PEJSA SA SUNCEM & ORLOM

  Slobodnijiod veine ptica

  jed an orao leti visokoiznad San Fransiska

  slobodniji od veine mestavisoko lebdi

  noen klizi visokou mirnim

  otvorenim prostorima

  doleteo sa planinanoen dole

  daleko nad okeanomgde se sumrak sputaogledalo samoga sebe

  On plovi visoko iznadobrui se i obrui

  gde se hidroavioni mogu okrenutigde ratni avioni mogu izgoreti

  On se okree oko isijavanjau crvenom suncu

  uzdie se i klizidvaput se okreui nazad

  oko sebe samasad iznad okeana

  sad iznad zemlje

  14

  visoko iznad suncobrana pobodenih u peskugde obiavaju da budu morske skije

  lebdei orao uokviruje sunce

  To ,|esve to je ostalo od nae divljine

  GOLEMA ZBRKA

  Dtigo dugo leim na pesku

  Zvuk vozova u morskoj peniu podzemnim eleznicama mora

  I i'iik vcdi podzemni zvukgoleme zbrke u svetu

  lutnjava i kripakao od nekog velikog stvorenja koje se

  okreeispod mora & zemlje

  bilion soto-voe glasova mrmijagolemo gundanje

  nadimajue mucanjeu okeanskim glasnicama

  nvctski glas-kutija se uje uz uvo prislonjeno napesak

  uasnuto odzvanjanjeuasavajui vrisak

  svih ivotnih glasova izgubljenih u noi

  15

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  10/42

  I snimak togasada se nekako brzajui vraa nazad

  kroz Moog Synthesizer vremenaHaos kovitlaca

  nazad do prvihharmonija

  I prvog svetla

  OLBERSOV PARADOKS

  uo sam uenog astronomaije ime bee Heinrich Olbers

  kako nam govori kroz vekoveo tome kako je golim okom promatrao

  kako je na nebu bilonekoliko veoma bliskih zvezda

  i to je due gledaosve vise ih je bilo

  sa beskrajnim brojem grozdovitih sazveau mirija di Mlenog Puta & mir ijadi maglina

  Dakle odatle moemo zakljuitida u beskonanim daljinama

  mora postojati mestomora postojati mesto

  gde sve je svetloi da svetlost sa tog visokog mesta

  gde sve je svetlo

  16

  zasad jednostavno nije stigla dovdezbog ega jo uvek imamo no

  All kada to svetlo konano stignekada konano bude ovde

  deo dana koji sada zovemo Noeimae belo nebo

  sa malim crnim takama na njemumalim crnim rupamagde su jednom bile zvezde

  A tada u tom simbolinomtako poetinom mestu

  koje e biti naebiemo nae vlastite istinske senke

  i nae vlastito osvetlenjeu sumraju zemlje

  Za Autoharfu (G ) & (C) akordi

  MAJKA SVETLOSNE MANTRE

  (C) Otac ljubavi

  Majka kie (G)

  Otac noi

  17

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  11/42

  Majka boli (C)

  Otac dana

  Majka svetlosti (G)

  Majka privienja (C)

  Majka privienja (G)

  Mrani vekovi su zavreni sada (C)

  Mran i vekov i su zavreni sada (G)

  Mrani stari tatica (C)

  Otac privienja (G)

  Majka svetlosti (C)

  Mran i vekov i su zavreni sada (G)

  Mrani stari tatica

  Covek kie igra & peva (C)

  SUSRET OCIJU U MEKSIKU

  Neoekivanogovori mipreko publikedok joj kazujem svoju pesmu

  18

  Moje oi susreu tvojeiznad ruljeSamo dva oka tamou dalekom fotosu licaudaljenih lampiu tamnom pejsausvetlucajuA oi govore kojim god jezikom

  Pesma zavravaOi nastavljajuda goreAplauz je tamokao na tamnom moruujem to iz udaljenostikao u morskoj koljci^komadii oduvana suneva svetla Kasnije poto tvoj glas stie kroz kojim god jezikom

  jedn o usplamtelo isp itivanjemoje pesme Odgovaram ti nazadpreko glava publikeOdgovaram

  tiTamne oi

  govore tiiznad njihovih glava

  TamnaNema nikoga

  kao to si timeu plesaima

  Te amo

  19

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  12/42

  SVEOPTA PESMA HUMANOSTI

  Na obali ilea gde je Neruda iveodobro je poznato da

  morske ptice esto kradupisma iz potanskih sanduia

  koja bi one elele da prisvojeiz raznoraznih razloga

  Da li da nabrojim razloge?Oni su posve jasni

  ak tiinom ptica datina tu temu

  (sem kad o tome priajumeu sobom

  izmeu cvrkuta)

  Pre svegaone kradu pisma jer

  oseaju da Sveopta Pesmabilo ijih rei

  skrivena u tim pismimamora zacelo do-nositi kljueve

  samom srcu humanostikoje ptice same

  nikad nisu bile u stanju da shvate(u stvari odravajui mnogo neizvesnosti

  da srca odistapostoje u Ifudima)

  Tek tada te ptice imaju dalja oseanjada njihova vlastita sveopta pesmamoe biti nekako obogaena

  tim stranim krikovima Ijudi(Kakva sudbonosna ideja ptijeg mozga

  da ih na kikot moe prosvetliti)Ali kad bi se kradomice udaljile

  sa Nerudinim pismima

  izvaenim iz njegovog potanskog sanduiana Isla Negrau

  one su u stvari ponovo kralesvoj vlastiti Sveopti Pev

  koji je on prvobitno sakupiood njih

  sa svojom prodrljivom & pomamnompoletnom vizijom

  Ali sada kad je Neruda mrtavtakve pesme se vie ne piu

  i one ih moraju ponovo svirati po sluhu veliku uzvienu pesmu

  u srcu nae krvi & tiine

  Cuernavaca, 26. oktobar 1975.

  OSAM LJUDI NA GOLF KURSU I PTICASLOBODE KOJA IH PRELECE

  Feniks leti sve vie & vieiznad osam elegantnih ljudi na kursu golfa

  koji su svoje glave zabili u pesakvelike klopkePrvi ovek podie glavu i vie

  Ja sam Predsednik Zemlje. Ja vladam.Vi ste me imapred izabrali, he-he. Panja!Drugi ovek podie svoju glavu.

  Ja sam Kr al j Automobila.Automobil je moje oruje. Sve vozim pre sebe.

  21

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  13/42

  Vi neete imati drugih bogova.Pazite. Dolazim kroz.

  Trei podie svoju glavu iz peska.Ja irim rel igiju. Ja sam tvoja duhovna glava.Nije vano koju religiju.Udaram dugu loptu. Saginjem se i udaram.Cetvrti zaklanja glavu u bunker.

  Ja sam General. Zahvaljujem na dodeljen im nagradama.Moj tenk to nee zaeleti. Ja sam lakom.Mi igramo Rollerball. Ja volim Arape.Peti podie glavu i otvara usta.

  Ja sam Glas Vae Savesti.Ja rukovodim novinama. Ja upravljam vazdunim

  talasima, kratkim & dugim.Mi savijamo misli. Mi pravimo reainost po meri,Um Tucanje Spojeni.Satira postaje reainost, reainost satira.ovek Kosmika Igra. Et cetera.esti ovek podie svoju zlaano-elavu glavu.

  Ja sam vas pr ija te lj multinacionaln i bankar.

  Ja vaem cigare uvijcne u nafta-dolare.Mi smo iznad nacija. Mi kontroliemo konlrolu.Na kraju u vas sve pojesti.

  Ja radim za obitak. Va.ena podie svoju glavu vise od bilo koga.

  Ja sam Mala ena, Ja sam Osetlj iv Ratnikkoji glasa kao njen mu. Ko je uzeo moje grudi.Poslednja figura se uzdie, podiui sve palice za golf.Stoj ili cu pogoditi sve rupe odjednom.

  Ja sam ef itave Pol ici je. Ja jedem meso.Mi znamo neprijatelja. Bolje povcrujte u to.Mi motrimo na sve vas paranoike. Produite &

  smejte se.Svi ste u kompjuteru. Mi imamo svevae brojeve. Osim jedneneidentifikovane letee guzne rupe.Na radarskoj mrei.Neka zamukla ptica.Svaki put kad je pogodimpodie se.

  22

  POPULIST MANIFESTO = PRISTALICA MANIFESTA

  Pesnici, izadite iz vaih klozeta,Otvorite vae prozore, otvorite vaa vrata,Bili ste predugo pokopaniu vaim zatvorenim svetovima.Siite, siditesa vaih ruskih breuljaka i Telegraph breuljaka,vaih Beacon breuljaka i vaih Chapel breuljaka,vaih Analogues planina i Montparnaseva,dole sa vaih podnoja breuljaka i planina,van iz vaih koliba i palata.Drvee jo uvek pada

  i u ume vie neemo.Nema vremena sada da se sedi u njimaPoto ovek spali vlastitu kuuda ispee prase.Nema vie pevanja Hare Krishnadok Rim gori.San Fransisko gori,gori i Moskva Majakovskogfosilna goriva ivota.No i konj se pribliavajuprodrljivom svetlu, vrelini & snazi,a oblaci imaju pantalone.Nema vremena sada za umetnika da se sakrijeiznad, iza, po strani pozornice,nezainteresovan, obrezujui nokte,briui samog sebe iz postojanja.Nema vremena sada za nae male knjievne igre,nema vremena sada za nae paranoje & hipohondrije,nema vremena sada za strah & gadenje,sada je vreme jedino za svetlost & ljubav.

  23

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  14/42

  Videsmo najbolje umove nae generacijeunitene dosadom na pesnikim veerima,*Poezija nije tajno drutvo,Nije ak ni hram.Tajne re i & pevanja vie nee koristiti.Vreme omovanja je zavreno,stiglo je vreme naricanja,vreme naricanja & radosti

  nad dolazeim krajemindustrijske civilizacijekoja je loa za zemlju & oveka.Sada je vreme da se suoimo sa spoljanjom stvarnouu punom lotus stavusa irom otvorenim oima,Vreme je sada da otvorite vaa ustasa novo-stvorenim govorom,vreme je sada da komunicirate sa svim oseajnim

  biirna,Svi vi Gradski Pesnicivisite u muzejima, ukljuujui i mene,Svi vi poetski pesnici koji piete poeziju

  0 poeziji,Svi vi pesnici pesnike-radioniceu divnom srcu Amerike,Svi vi kue-slomljeni Ezre Paundi,Svi vi daleko-odjebano-iseeni pesnici,Svi vi pre-napregnuti pesnici,Svi vi pesnici pizdolizci,Svi vi plati-klozet pesnici koji kukate sa grafitima,Svi vi A-vozni svingeri koji se niste nikada njihali

  na brezama,Svi vi majstori tesanja haikuau Sibirima Amerike,Svi vi bezoni ne-realisti,Svi vi samo-okultni supernadrealisti,Svi vi vizionari spavae sobe1 zabodski agitpropagatori,Svi vi Groucho Marxisti pesnicii prijatelji slobodnog vremena

  * Transpozicija prvog stiha poeme Urlik (How l) Aliena Ginsberga (Prim, prev.)

  24

  koii uokolo leite po itav dani priate o radnikoj klasi proleterijatu,Svi vi katolici anarhisti poezije,Svi vi Crno Planinarci poezije,Svi vi Bostonski bramani i Bolinski seljaci,Svi vi brlog majke poezije,Svi vi zen braco poezije,Svi vi samoubistveni ljubitelji poezije,

  Svi vi kosmati profesori poesije,Svi vi ocenjivai poezijekoji pijete krv pesnika,Svi vi Pesniki Policajci Gde su Whitmanova divlja deca,gde uzvieni glasovi koji govoresa oseajem nenosti i uzvienosti,gde velika nova vizija,veliki svetski-pogled,uzviena proroanska pesmaneizmerne zemljei svi ti znaci u njojI naa veza ka njoj

  Pesnici, sputenijo jednom na ulicu svetaI otvorite vae umove & oisa starim vidnim zadovoljstvom,Iistite vae grlo i izgovorite,Poezija je mrtva, ivela poezijasa stranim oima i bikovskom snagom.Ne ekajte na revolucijuili e se odigrati bez vas,Prestanite mrmljati i govoritenovom iroko-otvorenom poezijomnovim razboritim javnim prividomdrugim subjektivnim otvorenostima

  ill drugim ruilakim otvorenostima,usklaenim ubaenim u unutranje uvoda trajkuje ispod privida.Vae lino slatko Ja jo peva

  jo daleku re en-masse Poezija javna karijeraza prenoenje javnosti

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  15/42

  na uzvienija mestaod onih na koja ih tokovi mogu preneti.Poezija jo uvek pada sa nebesana nae jo uvek otvorene ulice.Nisu postavili barikade, jo,ulice jo uvek ive sa licima,privlani mukarci & ene jo uvek tamo ecu,jo uvek privlana stvorenja svuda,u ocima svih tajnih svih

  jo uvek sahranjenih tamo,Whitmanova divlja deca jos uvek spavaju tamo,Probudite se i prosetajte na olvorenom vazduhu.

  26

  SAMOUBILAKI HAIKU

  ovek peca

  u bazenu izmiuih genahvata poslednji gen

  Skae unutra

  27

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  16/42

  ALEN GINZBERG (Allen Ginsberg)

  SETNA PRANJAVA BLAENSTVA

  Smrti

  1.

  iveo si ovde, u gradovima gde si sada?

  Kostur u zemlji,misli u mojem pamenju.

  Uiteljuodvedi me na neboili me ostavi samog.Zato mi ini da radim ovako napornokad je sve rasuto unaokolodohvatljivo, kao zatrovan umski hrast

  koji se sasuioprazne vree za spavanje vise sa

  uvenule grane.

  3.

  Kad sedohugledah trunke praine u okuTeke igle podrhtava ju i

  svetlucale su zelenona plavom nebu.Huj vetra strujao je kroz

  kronje borova, udaljeni

  28

  naleti vetra komeali su tamnohrastovo lie

  i ostavljali ga zanemelogkao moje pamenjekoje zaboravljazato ojka kretalica s one strane umske

  krevinekreti, sred popodneva.

  Ke nji MyazawauSve li je Buddhin znakonom koje makar jednom zaplakaoBlagi boe?Tako i ja kaem blagi boe

  gledajui dole u borovumladicu

  izraslu uz uvenulu travkuna pocmelom izmetu

  gde muva zunza prstiznad zemljesred leta.

  7.

  Vetar huiu kronjama

  kao ekspresni vozovi kao gradskamainerija

  Lagani plesovi visoko gore, velikegrane talasaju amo

  tamo neneukosnice rese njihove glave

  to je pre vie oveno, to ni jeljudski

  To su kronje, ma ta one mis lile .To samo ja, ma ta ja mislio.To ve tar pria.

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  17/42

  8 .

  Mesec praen Jupiterom kroz borove,

  Komarac oblee oko tvoje glave zujeizna da e te pecnuti ako uzmogne

  Prvo se zagledaj u svoje mislitad ti pogledaj u mesec

  tad pogledaj u odsjaj meseca u tvojem onom kapkupljusak svetlosti na povrini mrenice

  otvarajui i zatvarajui krug prekriven mrljamai komarac zuji, ometajui tvoje oseaje

  i ti podsea svoj svrbeljivi palac kao to misaoponovo luta.

  11.

  Vozei Volkswagenumornih nogu

  vrativi se sa kampovanjau Black Buttes

  kroz setna pranjava blaenstvadovrivi bocu Malakoffa

  Diggings cestaZaslepljena sunevom svetlou

  veverica uzavetrini.

  Septembar, 1974.

  30

  POGLED UNAZAD

  U kolima Sivi dim iznad ElmireGolemi deko prepravlja ciglanu

  Zaboravljenu ispod maglovitih breuljaka pre 25 godinaSedoh sa Joe Armyjem pohodei i zatalasavi zelenuTravu.

  Jack ni je vise ovde nikada, Nealov pepeoUsamljenost ini da starac jadikuje, Boja samoa,O eno uuti, kukajui za vise eje hrane.

  PRVA ZABAVA KOD KENA KESEYASA ANELIMA PAKLA

  Prohladna tamna no kroz drvee sekvojeautomobili parkirani izvan u senciiza kapije, zvezde gasnu iznadklisure, vatra gori kraj

  verande i nekoliko umornih dua pogrbljenihu crnim konim jaknama. U prostranojdrvenoj kui, uti svenjaku 3 po-ponoi udar zvunikahi-fi Rolling Stones Ray Charles BeatlesSkaui Joe Jackson i dvadeset mladih ljudipleu ka vibraciji kroz trem,

  31

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  18/42

  mala travka u kupaonici, devojke u grimiznimpripijenim haljinama, jedan miiavo-glaak ovekznoji se plee satima, pivske limenkesavijene prekrivaju dvorite, obeeni ovekskulptura njie se sa iroke rene grane,deca spavaju neno u posteljama,I 4 policijska automobila parkirana van obojenekapije, crvenim svetlima okreui u travi.

  TA BIH VOLEO DA RADIM

  Iskupiti naputeni svet sd Swami Bhakdivedantamoja godina 47. pribliava se polovini-veka

  Otii u San Marino videti Blakeovu viziju Moloha,otii u Menester videti Moloha

  Posetiti Blakeove radove po itavom Zapadnomsvetu, prouavati proroanske Knjige objasnitiBlakeovu jedinstvenu viziju

  Zakoraiti u istu reku dvaput

  Sagraditi pustinjsku kuicu od drva i kamenasa tremom 3000 stopa iznad divnih blagihuma Rockies, Sierras, Catskills

  sesti ukrtenih nogu uspravivi kimu udahnuvirelaksirati srce Ah pri svakom izdisaju

  32

  Nadahnuvi se napisati englesku Apokalipsuameriku nauku grki ritam tibetanski MantraBlues

  duge sate sedeti u polu-lotus poloaju nastolu pored prozora ne opazivi borove ukinom vetru

  Provesti tri godine u samoi Naropinih estDoktrina izuivi i sledeih stotinu danaprovesti u Stanju izmeu Smrti i Radanja

  itati Miltonov Izgubljeni raj odgonetatiegipatsku Knjigu Mrtvih i Annutara Tantru itd.

  Pisati pesme vetru

  Pevati u elektrine mikrofone, smiriti Rock,ukrasiti praznine lobanje sa zvunim salama-taksimetrima, magnetizirati nervozne sisteme,

  unititi mrani njujorki ivot smoga

  Masturbirati u miru, poseivati drevne gradovezbog deaka, uvebavati godine ednosti,sauvati Drage osobe za Boga moje vlastitotelo, dlakavo neno ticalo

  Povre, jesti argarepu, viljukom kupus, kaikomgraak, priti krompir, kuvati eernu repu,govedini je oproteno, svinjetina zaboravljena,hot-dogs proterani iz rajskih kraljevina iji

  dimnjaci dodiruju oblake iznadKitkizdizzeovih zelenih prolenih travki mleko, aneosko Mleko

  itati Brau Karamazove od Dostojevskog kojesam spustio dvanaest puta napola proitane desetak godina

  33

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  19/42

  Napisati poslednje horove Nevinosti i Iskustva,komponovati muziku za jezike Mss. Rossettiorkestrovati Jerusalimske k vartete

  Rat je zavren, mekani prostira drvenog poda,vaza na pisaem stolu, sumorni hrastovipilje u prozor.

  ISPODSVETA MNOGO JE GUZA,Ml^OGO PIZDE

  mnogo usta i penisa,ispod sveta mnogo je dogaajueg, i mnogopljuvake slini u potoke,

  Mnogo je Govna ispo sveta, protiui ispodgradova u reke,

  mnogo mokrae plovi ispod sveta,mnogo ispljuvaka u svetskim industrijskim

  nosnicama, znoj ispod svetske gvozdeneruke, krv

  iklja iz svetskih prsa,beskrajna jezera suza, mora bolesti povraaju

  brzajui izmeu hemisferapiovei ka Sargassou, stare masne i

  jebake izluevine, ljudski benzin Ispod sveta je bol, skrena bedra, napalm goriu crnoj kosi, fosfor nagriza laktove dokosti

  insekticidi unitavaju okeansku floru ifaunu, plastine lutke plivaju prekoAtlantika,

  Olovni vojnici ispunjavaju Pacifik, bombarderiB-52. zagauju vazduh dungle sa prugamadima i briljantskim plamsajima svetla

  Jednolino zujan je robota plai iznad prinianihterasa rigajui rojeve granata, prevuenekuglice rasprene u oveije telo, mine &zgusnute vatre padaju na slamne krovove ivodene konje,

  pregaeno selo smeteno u poljskim kuicama n,

  otrim rapnelima, rovovi ispunjeniplesnjivim-gasom-zatrovanim barutom

  Ispod sveta su smrskane lobanje, zdrobljenenoge, izvaene oi, odrezani prsti,rasporena drela,

  Dizenterija, milioni beskunika, izmuena srca,puste due.

  35

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  20/42

  KOLIBA NA STENJAKU (haiku)

  Uz opaljenu travurupa u crnoj gumi kamionaokree se polagano meu drveem.

  Sunani zrak izmean sa prainomuzdie se iza kamiona

  na prljavoj cesti.

  I I

  Sedei na panju sa pola olje aja,sunce zalazi za planine

  Nema urbe.

  Ni re! Ni re!Muice priaju umesto mene i vetar se nadovezuje.

  Muva na mom nosu,fa nisam Buddha,Ovde prosvetljenja nema!

  MaSuprot crvene kore deblaSenka muve

  Sjaji na senci borove grane,

  Belo sunce iznad borova,noni leptir oblee mimo

  zapaljene drvene lomae?

  Sat posle zalaskaJo jednom nisam misl io na Buddhu! vraajui se u osamljenu kuu.

  36

  I I I

  ULAZEI U KRALJEVSKI SOOPERNAKON DVONEDELJNE OSAME

  Mrav crvenolik bubuljiav dekostoji usamljen minutima

  Gleda u odbaene komete sladoleda.

  SELO TETON

  Snena planinska poljaviena kroz prozima krilamuice na oknu prozora.

  ZEMLJA JEZERA, WISCONSIN

  Buddha je umro iostavio za sobomveliku prazninu.

  37

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  21/42

  MILAREPA UKUS

  Ko sam ja? Pljuvaka,supa od povra,

  prazna usta.?

  Crvenperka, para disanjaudahnuta, zadrana, izdahnuta

  svetla kao pepeo.

  GER1 SNAJDER (Gary Snyder)

  NORTH BEACH*

  U duhovnoj i politikoj usamljenosti Amerike pede-setih godina trebalo vam je da stopirate hiljadu miljada biste sreli prijatelja. to god ivi eli prebivalite,sopstvenu kulturu toplote i vlage iz koje e nastajati.Na zapadnoj obali u to vreme, San Fransisko je bio

  jedini grad, a u San Fransisku, North Beach. Zato?Prvo, zbog priobalnih domorodaca naroda koji iveoko Zaliva ve petstotina i vise godina. Narednik JoseOrtega preao je peane dine i estare da se uspne nabrdo (Telegraph) tamo negde oko prvog novembra 1769.

  Kasnije, Irci su na brdu (pre Trusa i Vatre) i brojnekoze na ispai medu tim kamenjem

  Brdo Tellygraft, brdo TellygraftKvrgavo staro, kaljavo staro,Brdo Tellygraft

  zat im ita lijan i, sic ilijanci, portu galci (riba ri) kinezi(Kuang tung i Hakka) pa ak i baski, iz Nevade na-putajui je sa stadima ovaca.

  Kada smo mi iz pedesetih i kasnije uhodali tamo,hod je bila kljuna re, Moda nema nijednog mestau urbanoj Americi gde kvart izaziva takav oseaj kada

  se peai: uske ulice, visoki neispisani zidovi i strmestepenice uliica i kue od belog drveta jeftine za iz-najmljivanje; ve to leluja na maglovitom vetru savrhova ravnih krovova. Maroko; ili stara doksatima bo-gata polumeseasta puebla.

  Maleno razvoe deli se na uglu Green i Columbus.

  * Nor th Beach (N ort B1C) Seve ma Plaa. (Prim , prev .)

  39

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  22/42

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  23/42

  isnuje neto rugo u Americi, molitva da aura prsneu vreme. Zahvalnost Duhovima ovog Mesta; rteka sesva Bia rascvetaju.

  16. X 73. GS

  U KUI IZLAZEEG SUNCA

  Mrava deca u kratkim pantalonama dobijaju zdelepune pirinane kae doruakkoji se pui veaju o ramesvoje puke, hodajuvrelim iprajem.oi o tro motre na U S avione.

  Kjo to barska devojka u bledocrvenomsa svojim plenom za no

  ali ve je jutro polu oamuen, prikladno odelo,smeh prema krevetu.

  ova s kojim sam radio kao drvosea u Oregonu

  mlati svojim novim olovno krvavim udarcimau junom Yiiehu.

  preciznije od lananih pila,u zoru

  voleo je kaamak. sa suvim groem.

  Prespavati celu no toploj kii.

  42

  Vijetnamske visoravni sprene dungleistrebljeno nekoliko retkih ptica

  Riba u pirinu pirinani rovovipresahli potok muljevit trag kroz njihove klisure

  Nove azijske vrste kapavcasavitljiv penis bolan iznutra.

  Prenje hleba, grejanje kafe,plav kao Shiva

  jesam li popio kakav pogan otrovhou li ikada nauiti da volim?

  Jesam li stvarno morao da ub ijem svoju bolesnu,bolesnu maku.

  MUZIKA TEKUE VODE

  pod drveempod oblacimakraj rekena plai,

  morske cestekitovi velike zveri morskih puteva

  so; hladnavoda; dimna vatra.

  43

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  24/42

  para, ita,stena, drvene table,

  kotano ilo, krzna,bambusove igle i kaike.

  neuglaana inija.traka u kosi.

  5 druge strane rana.

  sedeo na kamenu na suncu,gledao stari bortalaspreko zaslepljujueg sitnog belog

  renog peska.

  OTIAO SAM U MAVERICK BAR

  Otiao sam u Maverick baru Fermingtonu, Novi Meksiko.

  I ispio iz dva cuga burbonpojaan pivom.Moja duga kosa bila je smotana pod kapomMinuu sam ostavio u kolima.

  Dva kauboja su se grubo alilakraj bilijarskog stola,

  44

  Konobarica me je zapitalaodakle ste?

  kantri i vestern orkestar poeo je da sviraMi ne puimo Marihuanu u MaskokijuA sa sledeom pesmom,

  jedan par je poeo da igra.

  Drali su jedno drugo kao na srednjokolskim igran-kama

  pedesetih;Prisetio sam se kada sam radio u umama

  i barovima Madrasa u Oregonu.Te radosti kratke kose i grubosti

  Ameriko tvoje gluposti.Skoro da bih te mogao zavoleti ponovo.

  Otili smo ka slobodnim padinama pod ilave stare zvezde

  U senci strmeniVratio sam se sebi,

  Pravom radu, onome

  to treba initi.

  * * *

  Nevinou ovenani vrapciTvore silan pev medu drvecemDole u dolini petao kukurie i kukurie,

  Jack Kerouac napolju, skriven za mojim leimaita Diamond Sutra na suncu.

  45

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  25/42

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  26/42

  Zato to nema novcaMi daiemo.

  Zato to nema MiIma umetnosti.

  48

  (haiku)

  SNAJDEROV HAIKU (GOVOREN NA BRDU)

  Govorei o knjievnom

  ivotu utetopole.

  SNAJDEROV DRUGI HAIKU

  Postao sam neosetljiv odavdedo Konektikata, estitosti,3000 milja.

  MAKE RAZMILJAJUI TA PTICE JEDU

  made

  pomno njuistari izmet

  STOPIRAJUI U KLISURI TOTSUGAWA

  mokrenjeposmatrajuivodopad

  * * *

  Nita posebno

  mutna kia na planini Balceru zalivu Neah niska oseka

  * * *

  Svako svitanje je vedroHladan vazduh tipa grloGusto inje na borovoj grani

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  27/42

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  28/42

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  29/42

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  30/42

  Jer ta kad budem imao 60 godina i neoenjen,sam samcit u nametenoj sobi sa flekama na upianom

  veua svi drugi ljudi oenjeni! Cela vasiona oenjena osim

  mene!

  Ah, jo uvek dobro znam da je ena bila moguakao to sam ja mogu

  tada bi enidba bila m ogu a ------Kao ONA u njenoj usamljenoj tuinskoj gozbiekajui svog egipatskog lju-bavnika

  tako i ja ekam ------ lien 2.000 godina i ivotnogkupanja.

  56

  PITER ORLOVSKI (Peter Orlovsky)

  PL A G U BAVA C A

  Kada sam bio u BenaresuIndiji u leto 1961 bio samtako tako Umao da sammalo zazirao da udesimi odem da vidim kako siroti bolesninedeljom tanki bez nogu bez ruku bezprstiju, samo patrljci drogekostima prstiju eprkaju uokolo.Pomalo kao prasei prsti u istoj prodavnicineskladi satno to su ovi bili Najpropaliji odPropalih Indije Gubavci

  ili pare paretau ovome malom Prolazu tu

  Dasadsumad Ghat------ovo, moda32 god. ena zgrabljena istom prljavtinomVrpca Sargije dronjak oko struka

  jagodice njenih nonih prstiju trebale bi bit ijo j kost No nog prs ta zaseenog do korena izv iru jjo napadan aktivnomGubom irei se razjedajuimeso to okruujenjene udove ------ona

  bi samo mogla puzati na svojoj zadnjiciona ne moe da hoda i dajede ona mora da koris ti svoje gn jilebolne Gubave p rs te ------

  Dao sam nekoj korisnoj indijskoj duida ode i nabavi joj sasvim nov ist

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  31/42

  sari za nekoliko rupijai poeo joj pomagati da presvuesvoju odedu kad tamoOima s njene leve stranevideh prsten od 4 otvorenvideh infekciju punu crvakako puu sreno iv i-------Biosam toliko iznenaden da nisam znaoza sekund ta da uinim ------- onda

  sam podvio rep zbrisavi lekaruu njegov ured odmah preko puta ulice

  pitajui ga ta da uinimNe zamolio sam ga da side i pregleda ovu ulicu Gube & da u mu platitidobro za njegov struan ra d -------Rekao je da mora ostati u svom uredui kazao mi da nabavim netoHidrogen Petroksida-------vatuMislim neto sulfat masti

  da iisti infekciju& moda uniti, 30 ili 50 crvasa strane iznad butine-------znateonaj krupan okrugli miito je podeljen na dva dela

  pa na njenoj Levoj bodlji (guzu)igrali su se ovi crvi a poto samsunuo Hidrogen Petroksid-------morao sam da

  je prebacim na st ranu-------crvi postadoe ivlji iaktivniji & poee da igraju u zrakunad ovom stranom jo vise. Bilo jeteko poizbacivati sve crvenapolje pa sam posle nekolikosipanja i ienja vatomsve pokrio sulfat maune sedam se potpuno jer je tobilo pre 10 god. a ja sam

  58

  bio tako lenjih prstiju da napiemOvaj stvarni tuni sled -------koji jedruga odvratna boletina u samoj sebii Vezao sa 5 X 5 jastuastim zavojim a-------i morao da nadem nekoga da joj donese neto hrane i istu asuru dana nju sedne-------jer sve se ovo odigralou bolesnom sokaetu jadnih prosj aka ukraenombukavim itkim govnima a ja samna kraju uleteo u ienjevitlajui svojim rukama -------jer jeprvi problem bio oistiti uokolosva ova slobodno Plutajua Govna ljiskavice

  i bilo je to sledeeg dana kada sam je videoponovo i ovoga puta pogledaonjenu desnu stranu a tamo

  je bila jo jedna supena inija crvana njenoj desnoj zadnjoj strani jedan veliki ugrizdole ka bedrenjai

  miii su bili izjedeni & isisani prozirnioveija iva rana crvlji gnoj -------jeste li ikada omirisali crvljignoj na telu jednog jadnog LjudskogBia -------ne trudite se -------- moglo bivas naterati na bljuvanje -------drite se dalje --------Neka Junaci paze na Nos

  Stvarno nisam oekivao da vidim istouasno opustoeno stanjetano na suprotnoj strani njenog tela -------

  Vise nisam bio iznenaden izapanjen -------i sada sam Pogledaou njene oi & imala je veomatamno maslinaste spokojne oi mirne mile tuneoi koje su izgledale kao da mi kauda sam okej------- lepo je od tebeto si mi doneo neto hranei elim da ti se zahvalim

  59

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  32/42

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  33/42

  uradi iz jednog sedenja dobro od 4 ujutro do 7 uju-tro u 10 uvee u krevet. Ne mogu ekati dok ukrta-vam krajeve & vebam noge gore! gubim 5 ili je to 7funti teine na stomanom boku & tada kako lepa tu-njava stomanih miia sesti da zauvek zaboravim dasam tamo!

  Uspi eer, zaboravi aj Dozovi stomano udruenje za zabavu

  Sedi kao drvoNe piki, samo dii & gledaj.

  62

  ROBERT HANTER (Robert Hunter)

  LUDI PRSTI

  Tvoja kia pada poput ludih prsti juuuuutropot pljuska dobuje odravajui takt

  Prizovi danekoji tek treba da naiuNeki pevaju potiteno

  Obesi srce na nasmeenu vrbuOdvrludaj dole do vode, dubokog mora ljubavi

  ispod slatkastostiSmiri oblije moraBrzo prostrujavi pod povrinom vode

  ivot moe biti slai za ovo to ne znamZamisli kako se to osea u smrtiMoe li Lady Lullaby ne okoliajui pevati za tebeMilozvuno i istinito

  Tamne ruke seu iz dugekucaju na prozorsko okno, dodiruju tvoju kosuTako kutravu i sjajnu

  udne figure svetlaKomeajui u vazduhu

  Ko moe spreiti ono to se mora zbiti sadaNeto novo eka da bude roenoTamna kao noTi si jo uvek pored meneSunane strane mene

  63

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  34/42

  Otili su dani koje zaustavljasmo da odluimoKuda bismo mogii poi. mi, upravo bludimoOtile su sklopljene oi koje videsmo u snovimaOtile, okupan san i odar

  ivot moe biti slai za ono to ne znamOseaji poput tog mogu biti finiDok Lady Lullaby ne okoliajui peva kroz tebeLjubav jo uvek prstenuje istinu

  Pono na pijanom poinkuposee za zlatnim prstenomNikad ga nee dosegnuti, sve je udaljenijiKada ja pokuam

  64

  MAJKLMEK KLUR (Michael Me Clure)

  OKO SAN FRANSISKA

  Svetla GradaIzmeu

  Sivo-Cmih Oblaka,miris

  okolade,isparavanje

  krvavihfilmova, pustoline

  Seveme Kalifomije,i tajanstvene devojke ...

  Razvija se

  zastava samsare!

  65

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  35/42

  PODACI OZASTUPLJENIMTEKSTOVIMA

  Prevodi pesama i proznih te-kstova uvreni u ovaj izbor uze-ti su iz sledeih knjiga i aso-pisa:

  Kenet Reksrot:

  PESMA KOD PRESA ZA VI NO A Song At The Winepresses, u knjizi The Collected Longer Poems of Kenneth Rexroth

  Ke nn eth Re xroth , N ew Directions Books, New York, 1968.

  Leni Brus:

  AUTOBIOGR AFIJ A (ODLOMAK) Essential Lenny Bruce

  Le nn y Bru ce, ed ited by JohnCohen, Panther Books, London,

  1975.

  Dek Kerouak:

  BIBLIJA, zavrni odlomak preuzeto iz knjige Jack Kerouac,a biography by Ann Charters, str.236., Picador, London, 1970.

  MESEC NJEGOVO VISOCAN-STVO The Moon Her Majestystr. 114, u knjizi Beat Book edited by Arthur Winfield Knightand Glee Knight, California, Pennsylvania, 1974.

  HAIKU prevedeno iz knjigeJack Kerouac str. 241242.

  Lorens Ferlingeti:

  MORSKI PEJSAZ SA SUN-CEM & OR LOM A Seascapewith Sun & Eagle str. 39. u knjiz i Who Are We Now? by Lawrence Ferlinghetti, New Directions Books, Ne w York , 1976.

  VELIK A ZBRKA A VastConfusion, str. 44. u knjizi WhoAre We Now?.

  OLBERSOV PARADOKS Olber's Paradox, str. 45. u knjizi Who Are We Now?.

  MAJKA SVETLOSNE MAN-TR E M ot her o f L ig ht Ma ntra,str. 173. u knjizi Beat Book.

  SUSRET OCIJU U ME KSIKU A Me eti ng of Eyes in M ex ico ,str. 556. u knjizi Who A re W eNow?

  SVEOPSTA PESMA HUMANOS TI The General Song ofHu ma nity , str. 578. u kn jiz iWho Are We Now?.

  OSAM LJUDI NA GOLF KURSU I JEDNA PTICA SLOBODEKOJA IH NADLEE Eightpeople on a golf course and onebird of freedom flying over, str.5960. u kn jiz i W ho Ar e WeNow?.

  POPULIST MANIFESTO PRISTALICA MANIFESTA Populist Manifesto, str. 614. uknjizi Who Are We Now?.

  SAMOUBILACKI h a i k u Suicid e haiku, str. 43. u knj iziNorthwest Ecolog.

  Alen Ginzberg:

  SETNA PRASNJAVA BLA-ZENSTVA Sad Dust Glories,str. 415. u knjizi Mind Breathsby Allen Ginsberg, City LightsBooks, San Francisco, 1977.

  POGLED UN AZA D FlashBack , str. 136. u knj izi The F all of

  67

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  36/42

  America* by Allen Ginsberg, City Lights Books, San Francisco,1972.

  P RVA Z A BA VA KO D KENAKESEYJA SA ANELIMA PAK*LA First Party at Ken Keseyswith He lls Angels u knjizi PlanetNews by Allen Ginsberg, CityLights Books, San Francisco, 1968.

  STA VOLEO DA RADIM

  W ha t I'd Li ke To Do , str.234. U knjizi Mind Breaths.

  ISPOD SVETA MNOGO JEGUZA, MNOGO PIZDE Under

  Th e W or ld ther es a Lo t o f Ass,a Lot of Cunt, str. 167. u knjizi Mind Breaths.

  KOL IBA n a s t e n j a k u Cabin in the Rockies, str. 689.u knjizi Mind Breaths; isti hai-kui sa jo jednim pridodanim uasopisu Lok a br. 2., str. 157.,Anchor Books, New York, 1976.

  SELO TETON Teton Villag e, str. 33. u kn jizi Mi ndBreaths.

  ZEMLJA JEZERA, WISC. Land O Lakes, Wise., str. 87. uknjizi Mind Breaths.

  MILAREPA UKUS Milare-pa Taste, str. 168. u knjizi TheFall of America.

  Geri Snajder:

  NORTH BEACH North Beach, str. 458. u knjizi The OldWays by Gary Snyder, CityLights Books, San Francisco, 1977.

  U KUCl IZLAZEEG SUNCA I n the House o f Th e Ri sin gSun, str. 9. u knj izi Reg ardin gWave by Gary Snyder, A NewDirections Books, New York ,1967.

  MU ZIKA TEKUCE VODE Running Water Music, str. 44. uknjizi Regarding Wave.

  OTISAO SAM U MAVERICKBAR I Went into the Maverick Bar, str. 9. u knjizi TurtleIsland by Gary Snyder, A NewDirections Book, New York, 1974.

  . . . (Nevino u oven ani vrap-c i . . .) str. 235. u kn jiz i Jac kKerouac.

  IZV AN Without, str. 6. uknjizi Turtle Island.

  BEZ SUTINE, NIKA DA UMA N o Matter , N ev er Mind , str. 11.u knjizi Turtle Island.

  UM ETNICK I SAVE TI ArtsCoun cils, str. 30. u asopisu EastWest edited by Sherman Goldman, vo l 7., no. 8., avgu st 1977,Brookline, Massachussetts (Inter-vju sa Gary Snyderom pod na-slovom The Original Mind of Gary Snyder, interview by PeterBarry Chowka).

  SNAJDEROV HAIKU (GOVO-REN NAB RD U) Gary Snauder s Haiku (Spoken on the Mounta

  in), str. 219. u knjizi Jack Kerouac.

  SNAJDEROV DRUGI HAIKU G ar y Sn yd er s Second Haiku ,str. 220. u knjizi Jack Kerouac.

  MACKE R AZM iSLJAJUClTA PTICE JEDU Cats Thinking About What Birds Eat, str.79. u kn jizi R egar din g Wa ve.

  STOPIR AJU Cl U KLIS U RITO TS UGAW A H ik in g in theTotsu gawa Go rge , str. 74. u kn ji zi Regarding Wave.

  . . . (Nita . pos ebn o . . .) str.10. u knjizi The Tribal Dharma,An Essay on the Work of GarySnyder by Kenneth White, Unicorn, 1975.

  . . . (Svako svita nje je vedro . . .) str. 9. u knj iz i Th e Tr ib al Dharma, preuzeto iz knjige Mythsand T exts pod naslovom Log ging, Poems.

  68

  Ken Kizi: Piter Orlovski:

  T I VERO VAT NO MIS LI S DAJE OVA PE SM A O TE BI Y ou

  Proba bly Th ink This Song is aboutYou by Ken Kesey, asopis OUI,

  ap ri l 1973.

  Gregori Korso:

  2EN IDBA Marriage, str.12730. u knjizi The Rebel Cul

  ture, edited by Robert S. Gold,

  Laurel edition, New York, 1970;preuzeto iz knjige Happy Birth

  day of Death by Gregory Corso,

  New Directions, Nev York, 1960.

  Pla gubavaca LepersCry, str. 2933. u kn jiz i Be atBook.

  Robert Hanter:

  LUDI PRST I Crazy Fingers, str. U. u knjizi GratefulDead Songbook Blues For A llah, kao i na ploi Blues For

  Allah grupe Grateful Dead.

  Majkl Mek Klur:

  OKO SAN FRAN SISKA Above San Francisco, str. 58. uasopisu Rolling Stone, br. 235,mart 1977.

  69

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  37/42

  IZBOR IZBIBLIOGRAFIJE

  KNJIGE:

  Kenneth Rexroth

  The Homestead Called Damascus (poezija), New Directions,N ew Yo rk , 1952.

  The Art of Worldly Wisdom(poezija), Decker Press, PrairieCity, Illinois, 1949.

  In What Hour (poezija), Macmillan, New York, 1941.

  The Phoen ix and the Tor tise(poezija). N ew Directions, Ne wYork, 1944.

  The Dragon and the Unicorn(poezija), N ew Directions, Ne wYork, 1952.

  The Signature of All Things (poezija), New Directions, New York,1950.

  In Defense of the Earth (poezija ), New Di rec tions, New Yo rk ,1956.

  Natural Numbers (poezija), NewDirections, New York, 1963.

  The Collected Shorter Poems(poezija), New Directions, NewYork, 1968.

  The Heart's Garden, The Gardens Heart (poezija), Pym Randall Press, Cambridge, Massachusetts, 1967.

  The Collected Longer Poems(poezija), New Directions, NewYork, 1968.

  New Poems (poezija), New Directions, N ew Yor k, 1974.

  Beyond the Mountains (drame),New Directions, New York, andRoutledge, London, 1951.

  Bird in the Bush (eseji), NewDirections, N ew Yo rk, 1959.

  Assays (eseji), New Directions,New York, 1961.

  An Autobiographical Novel (an-tobiografija), Doubleday, NewYork, 1966.

  Lenny Bruce

  How to Talk Dirty and InfluencePeople, Panther Books, London,1975.

  Essential Lenny Bruce, editedby John Cohen, Panther Books,London.

  Ladies and Gentlemen, editedby Albert Goodman from the

  Jou rna lism o f La wre nc e Sch ille r,Picador, London.

  Jack Kerouac

  Scattered Poems, City LightsBooks, San Francisco, 1971.

  The Scripture of the GoldenEternity, Corinth Books in association with Totem Press, 1966.

  The Town and the City, Har-court Brace Jovanovich, inc., 1950.

  Vanity of Duluoz, AndreDeutsch Ltd., 1968.

  Visions of Cody, Andre DeutschLtd., 1972.

  Visions of Gerard, AndreDeutsch Ltd., 1958.

  Dr. Sax, Ballantine Books, NewYork, 1973.

  Lonesome Traveler, Grove Press,Inc., N ew Yo rk , 1960.

  The Subterraneans, Ballantine

  Books, New York.On the Road, Viking Press, Inc.,New York, 1955. (Kod nas preve-deno sa Na cesti, Zora, Zagreb,1971.)

  Dharma Bums, Penguin Books,New Yo rk, 1976.

  Book of Dreams, City LightsBooks, San Francisco, 1961.

  70

  Desolation Angels, AndreDeutsch Ltd., 1960.Maggie Cassidy (Springtime Mary), Avon, New York, 1959.

  Tristessa, Avon, New York, 1960.

  Big Sur, Farrar, Straus, NewYork, 1962.Satori in Paris, Grove Press,New Yo rk , 1966.

  Mexico City Blues, Grove Press,New Yo rk , 1959.

  Pull My Daisy, Grove Press,New Yo rk , 1961.

  Pic, Grove Press, New York,1971.

  Rimbaud, City Lights Books,San Francisco, 1959.

  Laurence Ferlinghetti

  Pictures o f the Gone World,(poezija), City Lights Books, SanFrancisco, 1955.A Coney Island of the Mind,(poezija), New Directions, NewYork, 1958.Starting from San Francisco,(poezija), New Directions, New

  York, 1967.The Secret Meaning of Things(poezija), New Directions, 1968.Back Roads to Far Places (poezija), New Directions, New York,1971.Open Eye, Open Heart (poezi

  ja ), New Dir ect ion s, New Yo rk ,1973.

  Who Are We Now?, (poezija).New Directions, New York, 1976.Her, (proza), New Directions,New Yo rk, 1960.

  Tyrannus Nix?, (proza), N ewDirections, New York, 1969.

  The Mexican Night, (proza),New Directions, New York, 1970.Unfair Arguments with Existence, (drama), New Directions,1963.

  Routines, (drama). New Directions, 1964.Northwest Ecolog, (poezija), City Lights Books, San Francisco,1978.

  Allen Ginsberg

  Howl and Other Poems, (poezija ), C ity Ligh ts Boo ks, San Fran cisco, 1956.Kaddish and Other Poems, (poezija), City Lights Books, SanFrancisco, 1961.Empty Mirror, Early Poems,(poezija). Totem/Corinth, 1961.Reality Sandwiches, (poezija).City Lights Books, San Francisco,

  1963.Ankor Wat, (poezija), FulcrumPress, London, 1968.Airplane Dreams, (poezija), An-ansi / City Lights Books, SanFrancisco, 1968.Planet News, (poezija), CityLights Books, San Francisco, 1968.The Gates of Wrath, RhymedPoems, (poezija), Four Seasons,1972.The Fall of America, Poems of

  These States , (poe zij a) , C ity L ig hts Books, San Francisco, 1973.Iron Horse, (poezija), Coach House Press ICity Lights Books,

  1974.First Blues, (poezija), Full Court Press, 1975. ISad Dust Glories, (poezija),Workingmans Press, 1975.Mind Breaths, Poems 19721977,(poezija), City Lights Books, SanFrancisco, 1977.The Yage Letters, u zajednici saWilliamom Burroughsom, (proza),City Lights Books, 1963.Indian Journals, (proza), DavidHazelwood I City Lights Books,1970.Impro vised Poetics, (eseji),An on ym Books , 1971.

  Gay Sunshine Interview, GreyFox Press, 1974.Allen Verbatim: Lectures onPoe try etc., (eseji, razgovo ri, pre-davanja), Me Graw Hill, NewYork, 1974.

  The Visions of the Great Rememb erer, (eseji), Mulch Press,1974.

  71

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  38/42

  Chicago Trial Testimony, CityLights Books, 1975,

  To Eberhardt from Ginsberg,Penmaen Press, 1976.

  Journals Early Fifties Early Sixties, Grove Press, 1977.

  Gary Snyder

  The Back Country, (poezija),Ne w Directions, New York , 1988.

  Earth House Hold, (eseji), NewDirections, New York, 1969.

  Regarding Wave, (poezija), NewDirections, New York, 1970Turtle Island, (poezija), NewDirections. New York, 1970.

  A Range of Poems, (poezija),Fulcrum Press, London, 1966.

  Mountains and Rivers withoutEnd, Fulcrum Press, London,1967.

  Riprap and Cold Mountain Poems, Four Seasons Foundation,San Francisco, 1969.

  The Fudo Trilogy, ShamanDrum, Berkeley, 1973.Myths and Texts, (eseji), TotemPres /Corinth Books, N ew York,1960.

  The Old Ways, (eseji), City Lights Books, San Francisco, 1977.

  Ken Kesey

  One Flew Over the Cuckoo's Nest, (roman), Viking Press, NewYor k, 1960. (kod nas prev edenosa Let iznad kukaviijeg gne-zda, Znanje, Zagreb, 1977.)

  Garage Sale, (eseji, drame, za-beleke), Viking Press, New

  York, 1973.Sometimes a Great Notion, Viking Press, Ne w Y ork, 964.

  Gregory Corso

  Gasoline, (poezija), City LightsBook, San Francisco, 1958.

  Vestal Lady, (poezija), City Lights Books, San Francisco, 1955.

  72

  Long Live Man, (poezija), NewDirections, New York, 1962.

  Happy Birthday of Death, (poezija), New Directions, New York,I960.Elegiac Feelings American, (poezija), New Directions, New York,1970.

  Peter Orlovsky

  Nema podataka o objavljenimknjigama.

  Robert Hunter

  Dark Star, (poezija), PogoLogoBooks, San Francisco, 1975.

  Kingfish Seastones, (poezija),PogoLogo Books, San Fnancisco.1977.

  Michael McClure

  Mea t Science Essays, (eseji),City Lights Books, San Francisco,1963.

  September Blackberries, (poezija) , Ne w Direct ions, Ne w Yo rk ,1974.

  IZABRAN IRAZGOVORI:

  Jack Kerouac The Origins ofthe Beat Generation, Playboy,VI, 6 (Jun, 1959), str. 32.Allen Ginsberg Paris ReviewInterviews with Tom Clark, Viking Press, 1967.Allen Ginsberg Interview,Playboy, 1969.Allen Ginsberg A. G. TalksAbout Poetry, the New York

  Tim es Bo ok Re view , Octob er 23,1977.

  Allen Ginsberg First Blues,Zen Music, The Advocate, Nove mber 16. 1977.

  Allen Ginsberg Moja porukaje : pro budite os je anje savjes tiu razgovoru sa Vojom indollem,Vidici 56, 1978. (deo broja po-sveen beat generaciji).

  Gary Snyder The OriginalMind of G. S., East West, august77, vol. 7, no. 8, u razgovoru saPeter Barry Chowka.Ken Kesey Duh je zajedni-tva u razgovoru sa V. Sindoli-em, V id ic i 56, 1978,

  ANTOLOGI JE:

  The New American Poetry, 1945

  1960. by Don ald Al len, GrovePress, New York, 1960.The New Writting in the U.S.A.by Donald Allen and RobertCreeley, Penguin Books Ltd.,Harmondsworth, 1967.The Beat Generation and theAngry Young Men by Gene Feldman and Max Gartenberg, CitadelPress, New York, 1958.Beatitude Anthology by Lawrence Ferlinghetti, City LightsBooks, San Francisco, I960.The Moderns by LeRoi Jones,MacGibbon and Kee, London,1965.

  The Beats by Krlm Seymour,Fawcett Publications, Inc., NewYork, I960.A Casebook on the Beat, by

  Thomas Parkin son , Tho mas Y.Crowell Company, Ne w York.1961.

  Penguin Modern Poets 5, Penguin Books Ltd., Harmondsworth,1963.

  The Beat Scene by Elias Wi-lentz, Citade l Press /CorinthBooks, Inc., New York, I960.Poetics of the New AmericanPoetry by D. Allen and W. Tall-man, Grove, 1973.

  The New Naked Poetry by Bergand Mez ey, Bobbs Merr ill, 1978.

  The Beat Book by A. and G.Knight, 1974.The Beat Diary by A. and G.Knight, 1977.The Rebel Culture, edited byRobert S. Gold, Dell PublishingCo., New Yo rk, 1970.

  The Haiku Anthology, edited by

  Cor Van Den Heuvel, AnchorBooks, New York, 1974.

  KNJIGE O BEAT GENERACIJI IPOJEDINIM AUTORIMA:

  This Is It, by Alan W. Watts,Collier Books, New York, 1967.Allen Ginsberg by Thomas F.Merrill, Twayne Publishers, Inc.,Ne w Yo rk, 1969.Jack Kerouac a biography by

  Ann Charters, Picador Books,London, 1978.The Tribal Dharma, An Essayon the Work of Gary Snyder byKenneth White, Unicorn Bookshop, Llanfynydd, 1975.

  KNJIGE,ESEJI I CLANCI

  O BEAT GENERACIJII POJEDINIMAUTORIMA:

  Some of M y Begin ning . . . An dWhat I Feel Right Now by Gregory Corso u knjizi Poets onPoetry, edited by Howard Neme-rov, Basic Books, New York, 1966.Epitaph for the Dead Beats byJohn Clardi, asopis Sat urdayReview (February 6, 1960).

  The Beat Mystique by HerbertGold, asopis Playboy, (February,1958).

  Variations on a Generation byGregory Corso, Gemini, II (Spring,1959).

  The White Negro by NormanMai ler, Dissent (Summ er, 1957).Reprin ted in Protest, ed. GeneFeldman and Max Gartenberg(London: Panther, 1960).

  The Intelligent Squares Guideto Hippieland by June Bingham,Th e New Yor k Tim es Ma gaz ine(September 25. 1967).

  The Beatniks and Tradition byJohn P. Sisk, The Comm onweal(A pri l 17, 1959).

  Note on the Religious Tendencies by Gary Snyder, Liberation,IV (June, 1959).

  73

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  39/42

  From Babel to Byzantinum byJames Dickey , Sewan ee Re vie w,L X V (Summ er, 1957).

  Preface to the Wedge, by William Carlos Williams , SelectedEssays (New York, 1954).I Wanted to Write a Poem byWiliam Carlos Williams, ed. EdithHeal (Boston, 1958).Essay on Leaves of Grass, Leaves of Grass One Hundred YearsAfter by Wiliam Carlos Williams,ed. Hindus (Stanford, 1955).Essential of Spontaneous Proseby Jack Kerouac, Evergreen Review, II (Summer, 1958).Disengagement: The Art of theBeat Generation by KennethRexrorth, New World Writing. 11 (New York: The New American Library, 1957).Horn on How l by LawrenceFerlinghetti, Evergreen Review,I, . 4.Nation by Kenneth Rexroth, Nation, CLXXXIV (February 23,1957).Conceptions of Reality in Mo

  dern American Poe try by L. S.Dembo, (Berkeley and Los Angeles, 1966).Californias Young Writers, An gry and Otherwise by June Bingham, Library Journal, LX XX III(June 15, 1958).Fried Shoes; Beatniks by B.Farrell, Time, LX XII I (February9, 1959).The Public Voice: Remarks onPoetry Today by Francis Golf-fing and Barbara Gibbs, Commentary, X X V III (July, 1959).A Beat Prophet and Beat Witby Louis A. Haselmayer, Iowa

  English Yearbook, . 6 (1961).Americas Angry Young Men:How Rebellious Are the SanFeancisco Rebels? by D. JacobsonCammentary XXIV (December,1957).

  Howl of Protest in San Franciscoby Podhoretz Norman, New Republic, X V II (Dec emb er 12, 1957).

  The Beat Generation by V. S.

  Pritche tt, Ne w Statesman, (September 6, 1958).A Hope for Poetry by KennethRexroth, Holiday Magazine(March, 1966).The New American Poets byKenneth Rexroth, Harper's Magazine (June, 1965).Berkeley: Free Speech and FreeVerse by D. Wesling, Nation, XX(Novem ber 8, 1965).San Francisco Chronicle, ThisWorld Magazine, by Philip Whalen, San Francisco Chronicle (August 4, 1963).

  FILMOVI:Lawrence Ferlinghetti HaveYou Sold You r Dozen Roses?(I960).Lawrence Ferlinghetti Tyran-nus Nix? (N. E. T. 1969).Lawrence Ferlinghetti and MaxCrosley Assassination Raga(1973).Robert Hunter and The GratefulDead Steal Your Face (1974).

  LP PLOCE:Lawrence Ferlinghetti Tentative Description of a Dinner toImpeach President Eisenhower &Othe r Poem s ( Fant asy LP 7004.,1959. god.).Lawrence Ferlinghetti Tyran-nus Ni x & Assassination Raga(Fantasy L P 7014., 1971. god .).Kenneth Rexroth and LawrenceFelinghetti Poe try Readingsin The Cellar, (Fantasy LP 7002,1958. god.).Gregory Corso, Allen Ginsbergand Lawrence Ferlinghetti The Worlds Great Poets, Volu

  me 1, Spoleto Festival, 1965 (CMSL P 617, 1971. god.).Allen Ginsberg Howl and Other Poems, Fantasy GalaxyRecords 7013, Berkeley, 1959.Allen Ginsberg Kaddish, Atlan tic Ve rbum Ser ies 4001, 1966.(op).Allen Ginsberg Wm. BlakesSongs of Innocence of Experience

  74

  tuned by A. G., MGM/Verve,1970 (op).

  Allen Ginsberg Blake AlbumII, Fantasy Galaxy Records,1977.

  Leonard Cohen Death of aLadies Man, LP CBS Inc., 1977.(background vocal by Allen Ginsberg & others).

  Robert Hunter & Grateful Dead

  Sledee LP plo e : G reatefulDead 1. st album, An them ofthe Sun, Aoxom oxoa, Live/Dead, Workingmans Dead,American Beauty, Live Album, Bears Choice, Live History, Europe Tour 72, Wakeof Flood, From The Mars Hotel, Blues For Allah, TerrapinStation, The Best o f . . . , Steal Your Face, Long StrangeTr ip .

  75

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  40/42

  S A D R A J

  Napomene umes topredgovora .................................3Kenet R eksro t........................................................ 7

  Leni B r n s ...............................................................10

  Dek Kerouak . ............................................ 11

  Lorens Ferlingeti . ......................................14

  Alen G in z b e rg .........................................................28Geii Snajer..................................... ...... 39

  Ken K i z i .............................................................. 50

  Grego ri K o r s o ......................... ...... 52P it er O r l o v s k i ........................................................ 57

  Rober t Hanter . ......................................63

  Majk l Mek K lu r ........................................................ 65

  Podaci o zastupljenim tekstovima . . . . . 67

  Ijzbor iz b ib li o g ra fi je ............................................70

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  41/42

  PRETFLATNICI:

  1. DR AGA NA A DAMO VI2. DELISIJA ALB AH AR I-KUZ -

  MANOVIC3. BRANKO ALEKSI4. DRAG OSLAV I RADM ILA

  ANDRIC5. PRV OSL AV ARSIC6. KOSTA BRA DI7. JOVAN CEKIC8. ZARKO 2IGOJA9. KATIC A ULA FKOV A

  10. VLA DIM IR DEVIDE11. LJILJANA DIRJAN12. SREB REN DIZ DA R13. MILOJKO OKOVIC14. OLIVERA UREVIC15. DADO DURIC16. DU SA N GAM SER17. MIRKO GAS FAR I18. MAN OJLE GAV RILOV IC19. MIRO GL AV UR TIC20. BR AN KA GVO ZDIC21. MIR OSL AVA ILIC22. OLJA IVANJICKI23. STJEFAN JAKSEVAC24. MILJENKO JANES 23. DRAGOS KALAJIC26. PETAR KATANIC27. DA NILO KIS I M IRJA NA M I-

  OCINOVIC28. DEANA KOMLENIC29. MIRKO KOVAC30. PA VL E KOV ACE VI31. BR ANK A KRILOVIC32. VOJKA KUKOLJ33. RASA LIVADA34. FADIL LUKAJ35. BR ATIS LAV LJU BlSlC36. GORDANA MARI37. AN TE MAR INOV IC38. BEBA MARJANAC39. BOD A MA RKO VlC40. AL IDA MAT IC41. KOLJA MICEVIC42. EVA MILETI43. MILIC-STANKOVI44. PEA MILOS AVLJ EVI

  45. SILV IA MO NR0S -STOJA KO- VIC

  46. BORA MISELJIC47. ALEK SAND AR NEJGEBAUER48. NE NA D NEO RlClC49. VAN JA NIKOLO VSKA50. KA TAR INA NOV ClC51. MARINA ORLOVIC52. NA UM PANO VSKI53. GO RA N PASK ALJE VI54. JADR ANKA PAVLO VIC55. ALE KSA NDA R PETROVIC56. ZVONKO PETROVIC57. LJUBA POPOVIC58. KA TAR INA PSAK59. ZORA PUZIC60. MILAN RADOSEVIC61. KIRILA RADO VANO VlC62. VLA DA N RADO VANO VlC63. DEJAN RAZIC64. PEA RISTI65. SVETO ZAR SAMU ROVIC66. VER A STEV ANO VIC67. 2IV KA STEV ANO VIC68. SLA VIC A STOJANOV IC69. VE SN A STRI KA70. VES NA SVILA R71. LJIL JAN A SAROV IC72. SLOBOD AN SKEROVlC73. TOMISLAV SULJAK74. AND REJ TAR ASJE V75. B02ID AR TIMOTU EVIC76. VOJISLAV TODORIC77. URO S TOSK OVIC78. NEBOJSA VASOVIC79. VL AD A VELIC KOVIC80. CEDOM IL VELJ AClC (BHIK -

  KHU RANAJIVAKO)81. VES NA VEN ISNIK-BA BIC82. RA DM ILA VESEL INOVIC83. MILO VA N VIDA K84. DRA GISA VITOSEVIC85. MLA DEN SRAN VOLAREV IC86. ZORAN VRAGOLOV87. IVANA VUJIC88. SINISA VUKOVIC

  89. BRA NK O VU KS AN90. MIOMIR UDOVICKI

 • 7/29/2019 Antologija - Pesnici Bit Generacije

  42/42