Antologija narodnih umotvorina

 • Author
  igac

 • View
  256

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of Antologija narodnih umotvorina

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  1/416

   

   АнтологијаСРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  2/416

   АнтологијаСРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  Миливоје В. Кнежевић

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА

  „Антологија српске књижевности“ је пројекат дигитализације класичних дела српскекњижевности Учитељског факултета Универзитета у Београду и компаније !"#$%$&'(

  )ије дозвољено комерцијално копирање и дистри*уирање овог издања дела+ )осиоци пројекта непреузимају одговорност за могу,е гре-ке+

  .во дигитално издање дозвољава уписивање коментара/ додавање и *рисање делова текста+)осиоци пројекта не одговарају за преправке и дистри*уцију измењених дела+ .ригинално издање

  дела налази се на 0е* сајту 111+2%3+#%+

  4556+

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  3/416

   АнтологијаСРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

  Миливоје В. Кнежевић

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА

  Са#$жајО НАРОДНИМ ГОВОРНИМ ТВОРЕВИНАМА ..............................................................................................................2 

  I ГОВОРНИ ИЗРАЗИ ......................................................................................................................................................................... 3 

  II ПОСЛОВИЦЕ ................................................................................................................................................................................ 9 

  III ПИТАЛИЦЕ ................................................................................................................................................................................ 12 

  IV КАЗИВАЊА................................................................................................................................................................................ 14 

  V) ГОВОРНИШТВО ........................................................................................................................................................................ 19 

  VI ГОВОРНЕ ИГРЕ .......................................................................................................................................................................... 21 

  VII ПРИКАЗИВАЊА ....................................................................................................................................................................... 25 

  I ГОВОРНИ ИЗРАЗИ ................................................................................................................................................. 28 

  А) ДОСЛОВНОГ ЗНАЧЕЊА ................................................................................................................................... 29 

  1) БЛАГОСЛОВИ ............................................................................................................................................................................ 30 

  2) ЗАКЛЕТВЕ .................................................................................................................................................................................. 33 

  3) КЛЕТВЕ ...................................................................................................................................................................................... 36 

  Б) ПОРЕЂЕЊА ..................................................................................................................................................... 41 

  А) ПРАВА ....................................................................................................................................................................................... 42 

  Б) СПРОТНА ................................................................................................................................................................................ 50 

  В) ПРЕНЕСЕНОГ ЗНАЧЕЊА ................................................................................................................................... 53 

  1) ОЗБИ!НИ ................................................................................................................................................................................. 54 

  2) ША!ИВИ .................................................................................................................................................................................. 63 

  Г) ОСТАЛЕ ВРСТЕ ГОВОРНИХ ИЗРАЗА ..................................................................................................................  

  1) О"ГОВАРАЊА И НА"ГОВАРАЊА ............................................................................................................................................ 6# 

  2) И$ИТОВАЊА ПТИ%&И' НАПЕВА ............................................................................................................................................. 69 

  II ПОСЛОВИ!Е ........................................................................................................................................................ "1 

  А) ПРАВЕ ПОСЛОВИ!Е #$%&'() ......................................................................................................................... "2 

  О СВЕТ ......................................................................................................................................................................................... #3 

  О %ОВЕК ...................................................................................................................................................................................... #4 

  О ЗЛ ............................................................................................................................................................................................. #6 

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  4/416

  О "ОБР ........................................................................................................................................................................................ #9 

  О "ОБРО%ИНСТВ ........................................................................................................................................................................ (1 

  О ИЗГЛЕ" .................................................................................................................................................................................... (3 

  О С$ИШ!ЕНОСТИ ....................................................................................................................................................................... (5 

  О $ ............................................................................................................................................................................................ (( 

  О НАЦИ ....................................................................................................................................................................................... 91 

  О ЗНАЊ ....................................................................................................................................................................................... 93 

  О ВЕШТИНИ .................................................................................................................................................................................. 94 

  О ПО%ЕТК .................................................................................................................................................................................... 95 

  О РА" .......................................................................................................................................................................................... 96 

  О СВРШЕТК ................................................................................................................................................................................. 99 

  О СЛОЗИ ...................................................................................................................................................................................... 100 

  О ШТЕ"ЊИ ................................................................................................................................................................................. 102 

  О СВО&ИНИ.................................................................................................................................................................................. 104 

  О "ОБИТИ ................................................................................................................................................................................... 106 

  О БОГАТСТВ .............................................................................................................................................................................. 10( 

  О СИРО$АШТВ......................................................................................................................................................................... 109 

  О НЕВО!И .................................................................................................................................................................................. 112 

  О "Г ......................................................................................................................................................................................... 115 

  О НОВЦ ..................................................................................................................................................................................... 116 

  О СТАРЕШИНСТВ ...................................................................................................................................................................... 11( 

  О СВО&ТИ ..................................................................................................................................................................................... 120 

  О ПРИ&АТЕ!СТВ ....................................................................................................................................................................... 122 

  О "РШТВ ................................................................................................................................................................................. 123 

  О $АЛО$ И ВЕЛИКО$.............................................................................................................................................................. 125 

  О ЛЕПО$ И "РАГО$ ................................................................................................................................................................. 12# 

  О !БАВИ................................................................................................................................................................................... 12( 

  О Е!И ...................................................................................................................................................................................... 130 

  О ГРЕ' ....................................................................................................................................................................................... 131 

  О ЛАИ ....................................................................................................................................................................................... 132 

  О ИСТИНИ ................................................................................................................................................................................... 134 

  О ПРАВ ...................................................................................................................................................................................... 135 

  О ПРАВ"И ................................................................................................................................................................................... 13# О СИЛИ ........................................................................................................................................................................................ 13( 

  О РАЗЛОГ И ЗАКОН ................................................................................................................................................................ 140 

  О "ЕЛ ........................................................................................................................................................................................ 141 

  О %АСТИ ...................................................................................................................................................................................... 143 

  О СРЕ*И ...................................................................................................................................................................................... 14# 

  О ВРЕ$ЕН ................................................................................................................................................................................. 149 

  О С$РТИ ..................................................................................................................................................................................... 151 

  О С"БИНИ ................................................................................................................................................................................. 154 

  О БОГ ......................................................................................................................................................................................... 155 

  О РАЗНО$................................................................................................................................................................................... 15# 

  Б) СТИХОВАНЕ .................................................................................................................................................. 11 

  1) ШТА &Е ЛАКО +ЛАСНО) ........................................................................................................................................................... 162 

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  5/416

  2) ШТА &Е ТЕШКО ........................................................................................................................................................................ 164 

  3) ШТА &Е БО!Е .......................................................................................................................................................................... 16# 

  4) ШТА &Е ЗЛО ............................................................................................................................................................................. 16( 

  5) ШТА &Е НА&ГОРЕ ...................................................................................................................................................................... 169 

  6) РАЗНО ..................................................................................................................................................................................... 1#0 

  В) ДИ*АЛО+,Е ................................................................................................................................................. 1"" 

  Г) ПОСЛОВИ!Е-ПРИЧИ!Е ................................................................................................................................. 181 

  О БИ! ....................................................................................................................................................................................... 1(2 

  О ИВОТИЊА$А ....................................................................................................................................................................... 1(3 

  О НАСРА"ИН,'О-И.................................................................................................................................................................... 1(6 

  О ТРЦИ$А ................................................................................................................................................................................ 1(# 

  О ЦИГАНИ$А ............................................................................................................................................................................. 1(9 

  О СВЕШТЕНИ$ ЛИЦИ$А ........................................................................................................................................................... 191 

  О ЕНА$А .................................................................................................................................................................................. 194 

  О НАШИ$ !"И$А .................................................................................................................................................................. 19( 

  О РАЗНО$................................................................................................................................................................................... 202 

  III ПИТАЛИ!Е ........................................................................................................................................................ 25 

  1. О БИ! ................................................................................................................................................................................... 206 

  2. О ИВОТИЊА$А ................................................................................................................................................................... 20# 

  3. О ТРЦИ$А ............................................................................................................................................................................ 211 

  4. О РА&И ..................................................................................................................................................................................... 215 

  5. О КРА!ЕВИ* $АРК ........................................................................................................................................................... 219 

  6. О НАШИ$ !"И$А И КРА&ЕВИ$А ..................................................................................................................................... 221 

  #. О ЦИГАНИ$А.......................................................................................................................................................................... 225 

  (. О БАБИ .................................................................................................................................................................................... 22( 

  9. О СВЕШТЕНИЦИ$А ................................................................................................................................................................ 230 

  10. О РАЗНО$ ............................................................................................................................................................................. 233 

  I/ ,АЗИВАЊА ....................................................................................................................................................... 23" 

  А) ПРОЗНА ........................................................................................................................................................ 238 

  А) ВЕРОВАЊА ............................................................................................................................................................................. 239 

  Б) ГАТАЊА................................................................................................................................................................................... 263 

  В) %АРАЊА И ВРА%АЊА ............................................................................................................................................................. 266 Г) БА&АЊА ................................................................................................................................................................................... 269 

  Б) СТИХОВАНА ,АЗИВАЊА ............................................................................................................................... 2"5 

  А) О"РАСЛИ' .............................................................................................................................................................................. 2#6 

  Б) "Е%&А ...................................................................................................................................................................................... 306 

  / ГОВОРНИ+ТВО ................................................................................................................................................ 312 

  ЗДРАВИ!Е ........................................................................................................................................................ 313 

  А) ОЗБИ!НЕ ............................................................................................................................................................................... 314 

  Б) ША!ИВЕ ................................................................................................................................................................................. 326 

  /I ГОВОРНЕ ИГРЕ .................................................................................................................................................. 32" 

  А) БРЗАЛИ!Е .................................................................................................................................................... 328 

  Б) ЗАГОНЕТ,Е .................................................................................................................................................... 331 

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  6/416

  А) ЗАГОНЕТКЕ,СКРИВАЛИЦЕ ..................................................................................................................................................... 332 

  Б) ПРАВЕ ЗАГОНЕТКЕ .................................................................................................................................................................. 334 

  В) ЗАГОНЕТКЕ,ПИТАЛИЦЕ .......................................................................................................................................................... 34( 

  /II ПРИ,АЗИВАЊА ............................................................................................................................................... 35 

  I ИГРА ............................................................................................................................................................... 35" 

  ИГРА С ПРСТИ$А "Е%&Е РКЕ.................................................................................................................................................... 35( 

  ВО&ВО"А И "ВА ЛАКА .............................................................................................................................................................. 359 

  РАСЦВЕТА СЕ ТИ "РЕНАК... .................................................................................................................................................. 361 

  ЕТЕЛА%КА ИГРА ....................................................................................................................................................................... 362 

  ОВАКО СЕ БИБЕР СИ&Е... ............................................................................................................................................................ 363 

  ПАН И КОЛО ............................................................................................................................................................................. 364 

  КОШНИЦЕ ................................................................................................................................................................................... 366 

  ЕЛ,ЕВО&КО... .......................................................................................................................................................................... 36( 

  "&ЕВО&%ИЦА И СТАРАЦ .............................................................................................................................................................. 3#0 

  II МАС,Е ........................................................................................................................................................... 3"2 

  А) ВЕРСКЕ +ОБРЕ"НЕ) ................................................................................................................................................................. 3#3 

  Б) ПОКЛА"НЕ .............................................................................................................................................................................. 3#5 

  III ГЛ0МА .......................................................................................................................................................... 3" 

  А) СВАТОВСКА............................................................................................................................................................................. 3## 

  Б) ВЕРТЕПСКА ............................................................................................................................................................................. 3(1 

  В) ПОКЛА"НА ............................................................................................................................................................................. 3(4 

  I/ ДРАМС,И ТЕ,СТОВИ .................................................................................................................................... 388 

  1 ЛЕК ЗА ЗБОБО! .................................................................................................................................................................. 3(9 

  2 %"О БЕЗ %"А ....................................................................................................................................................................... 390 

  3 НАЗОВИ &НАШТВО ................................................................................................................................................................. 391 

  4 "ВИ&Е $ЕГ"АН-И&Е ................................................................................................................................................................ 393 

  5 "ВА К$А ................................................................................................................................................................................ 394 

  6 ПО" ПРОЗОРО$ "РАГЕ .......................................................................................................................................................... 395 

  РЕЧНИ, МАЊЕ ПОЗНАТИХ И РЕЂИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА ........................................................................................... 39" 

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  7/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  7 

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  8/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  4 

  . )А8.9):; 0:)А;А

  Ни & је#ној о'ла(ти )ове*ова (тва$ала+тва не ,о(тоји та*ва

  нео-еено(т и та*ва и/-е+ано(т0 (а толи*и- ,ојава-а -о#и1и*а2ија и гла(овни3,$ео'$ажаја *а*о ,о (а#$жини и в$(ти0 та*о и ,о &,от$е'и и ,о 1&н*2ији0 *ао +то јето (л&)ај (а на$о#ни- гово$ни- (тва$ала+тво-0 4 то- в$ло '&јно- и нео'и)но+а$оли*о- #&3овно- вегета2ијо-. Ота толи*о ве$/ија и ва$ијаната.

  Ра#и ла*+ег ,$егле#а в$ло о'и-ног и $а/ноли*ог -но+тва на$о#ни3 гово$ни3тво$евина0 ,о#елиће-о га на #елове5 ,$во0 гово$ни и/$а/и6 #$&го0 ,о(лови2е6 т$еће0,итали2е6 )етв$то0 *а/ива7а6 ,ето0 гово$не иг$е6 +е(то0 гово$ни+тво и (е#-о0

  ,$и*а/ива7а.

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  9/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  ? 

  @

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  10/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  B 

  ,а$а/итни3 1$а/а и 1$а/еоло+*е г$ае 'е(,ој-овне и ,ој-овне0 оно-ато,еј(*е ии-итативне0 тон(*е и (тил(*е *а*воће0 *оји-а (е на$о#ни )ове* (л&жи *ао гово$ни-*ли+еи-а0 *а*о 'и +то 'оог те не &'иоC; или (е &(ловнои/$и)е 9Г$о- -е (,алио0 а*о (а- ја то &$а#ио;. Али ,о(тоје и на$о)ите 1о$-&ле *оји-а

  (е *летва (&/'ија0 о-ета0 от*ла7а 9" *а- &,$лаC Па( $е*D0 ,а( о#$е*D ит#.;.

  О(и- ова*о о/'и

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  11/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  H 

  Gа*летве (е нај)е+ће *а/&ј& (а ?та*о -и@0 али и (а ?толи*о -и@ и (а ?#а 'ог #а-и@0 9Та*о -и 'ог ,о-огаоC Толи*о -и /ле о)и наилеC а 'ог #а -и (ва*а ($ећа,о(а3н&ла и не и-ала на,$ет*а *ао ова (ла-*а о# ј&т$о(C 4 и ,$и то-е ло-и (ла-*&;.

  Gа*летве -ог& #а '& +и$ег 9Та*о -и животаC Та*о -и о)7ег ви#аC Та*о -и(&н2аC; и *$аћег о'ли*а 9Живота -иC О)7ег -и ви#аC С&н2а -иC;. О(и- тога /а*летве(е &,от$е'ога -и0 'ога ти0 'ог-е0 'оги'ог-е ит#.;.8

   Благослови  (&0 (&,$отно *летва-а0 ,о/итивна0 о,тативна (-е$а. " (тва$и то (&желаго(лови (е -а3о- и/$и)& *ао и ,о/#$ави и от,о/#$ави0 9G#$ав 'ио и о2& и-ај2иC а 'ог #а и ($ећа о# 'огаC;0 /а3вале 9!вала ти *ао )овје*&C !вала ти о# не'а #о/е-

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  12/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  I 

  ,$аве #ити$а-,(*е ле,оте 9Не*а (е ,$еливај& 'а)ве ( вино-0 #о-ови живото- и/#$авGА

  По$ее7а 9(а ?*ао@0 ?*а*о@ и ?*ано@; в$+е (е (*о$о &ве* & о#но(& на )ове*а5,о$е#е (е 7егове о(о'ине и (вој(тва (а *а$а*те$и(ти)ни- о(о'ина-а и (вој(тви-ана$о)ито животи7а и 'и$

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  13/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  L 

  П$ава ,о$ее7а (& ви+е (тва$на и о/'иD>).< A)АF>GА

  Gа $а/ли*& о# гово$ни3 и/$а/а #о(ловног /на)е7а0 гово$ни и/$а/и ,$ене(еног/на)е7а (тил(*и- ,$е$&+ава7е- ,$е#-ета *оји (е ,о$е#и & (ли*& *оја га /а-е7&је#о'ијај& #$&го0 -ного ја)е и (ли*овитије /на)е7е0 *оје је *оли*о и/$ажајни *валитет,оет(*е ле,оте0 толи*о и ($е#(тво ви+ег *7ижевног (тва$а7а.

  Та*ве 1иг&$ативне тво$евине0 о/'и

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  14/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  N 

  #а (,о-ене ,$ави- и-ено- и/ (&јеве$ја. Та*о0 ?& на$о#& (е не$а#о &,от$е'

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  15/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  6 

  @@ J.DE.0:O>

  На/ив ?,о(лови2е@ није ,они*ао & на$о#& (а тво$евина-а *оје (е ,о#ти- ,ој-о- $а/&-еј&. Ова*о и- је и-е #ао В&* Ст. Ка$аBић0 7и3ов нај/а(л&жнији(*&,

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  16/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  75 

  жена-а0 о Т&$2и-а и Lигани-а0 о На(т$а#инAоBи;0 о 'и$ат. 4 Gато је та*о#&'о*о;. Мог& #а '& и (ти3оване 94 К&га је & С$е-&. 4 Није него & т$е-&6 4 Ва-ива+е0 на-и на+еC $е*о+е 'а+е. 4 Све на+е0 ни+та ва+еC 4 $е*о+е ,а+е;. ијало+*е,о(лови2е (& )е(то #ате & (тили/а2ији ,итали2а0 о# *оји3 је /а#$жан (а-о #ијалог 94$&го -оја0 твој је )овје* ,ијани2аC 4 А ,о)е- ти то /на#е+0 #$агаM 4 Е0 *а# го# -ој)овје* & -е3ан& #ое0 твога /ате)еC;.

  &ти#оване,   ма#ом  десетерачке  пословице  ($еће-о *ао тво$евине *оје (&,о(е'не ,ојаве 9На о)и-а *а,иBије не-а6 Лете #ан2и *ао (ан2и0 N А го#и+та *аони+та6 О# живота и г#е и +та0 N А о# (-$ти ни*а# ни+та;0 или *ао о(тва$е7а на(тала

   & о$ган(*ој ве/и (а ,е(-о- ,а от ,$е+ла & (ва*и#а+7и гово$ 9Gлат& ће (е *&ј&нBија

  наћи6 Није 'лаго ни ($е'$о ви /лато0 N већ је 'лаго +то је ($2& #$аго6 П$ав#а #$жи/е-

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  17/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  77 

  Ко# (ви3 ,о(лови2а ,а#а & о)и е*оно-ија $е)и5 (а +то -а7е $е)и +то ви+е$ећи. Рет*е (& ,о(лови2е ова*ве #&жине5 ?Је#на *о/а о*о/и #воје ја$ића0 ,а о# је#нога*ожа #о(,е на '&'а70 а о# #$&гога на јеване

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  18/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  74 

  @@@ J:=АE:O>

  Питали2е (& ($о#не ,о(лови2а-а ,о (во- је/г$овито- и(*а/&0 ( то-$а/ли*о- +то је & 7и3 #ијало+*и о'ли* $а/вијен & на$а2иј&0 (а (а#$жино- ва$ни)аве#о(ет*е.

  По то-е (& оне ви+е ве/ане /а ,$ав& на$о#н& ,$и)&0 и то & ,$во- $е#& /аанег#от&.

  Gа $а/ли*& о# на$о#не анег#оте0 *о# ,итали2а је ,$и)а7е (ве#ено нанајнео,3о#ниј& -е$&. Питали2а је нај)е+ће (ажет0 *онт$а(ти$ан и(*а/ или #&3овитао,а(*а0 #ата *ао #ијалог6 о'и)но је то +аи30али -оје *7иге не-а- ,$и (е'и0 а и/ т&е не /на[email protected] Или 4 о#гово$ ,о,а на ,ита7е(е

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  19/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  7? 

  о'е(,$ав

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  20/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  7B 

  @P QАA:0АGА

   АC J8.A)А

   А; ВЕРОВАЊА

  И-а *а/ива7а *оји-а је ,$во'итно ,о$е*ло & -ит(*и- и-и(те$ио/ни- ве$ова7и-а0 & ,$во- $е#& ,аган(*ог *а$а*те$а0 г#е на$о)ито -е(то/а&/и-ај& ,$аота)*и *&лт и ант$о,о-о$1и(ти)*о /а-и+

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  21/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  7H 

  а'но$-ални3 (та7а )ове*а0 *оји је &г$ожен ,$и$о#но- (ти3ијо-0 #ив; ВРАEАЊЕ И ГАТАЊЕ

  По на$о#но- (3вата7& в$а)а7е0 гата7е0 ,а и 'аја7е није је#но и(то. Ове т$итајан(твене $а#7е0 иа*о и-ај& ,о(е'не &логе0 4 (тоје & -е&(о'ној ве/и.

   *+рачањем (е тежи #а (е на$о)ити- ,$е#-ети-а и $а#7а-а ,о(тигне на,$е#а* & живот& 9на ,$и-е$5 /#$ав

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  22/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  7I 

  >аја7а (& и-ала ,$во'итно ,$а*ти)н& и(2елитеајали)*а ?'а(-а@ је о'и)но -олитвеног *а$а*те$а. " 7ој (е -е+ај& ,аган(*и(а(тој2и (а они-а *оји (& ,$е+ли и/ 3$и+ћан(*ог &)е7а. Ка/&ј& (е +а,ато-0 *аотајан(твен )ин.

  >ајали)*е 'а(-е и-ај& (вој& (,е2ијалн& (тили/а2иј&0 4 (вој $е# и/лага7а и )а*(вој& &о'и)ајен& те3ни*&. А*о и о#'а2и-о оно +то оне /на)е *ао и(2елите

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  23/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  7L 

  о'и)но &/ ,о*а/ива7е или ,о*$ета7е *а*вог #ела #е)јег тела0 или и &/ *а*в& $а#7&0 &ве* (а /а'ав

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  24/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  7N 

  на ,а/а[email protected] ?Неће лF ,елин '$#& $а(ти@0 ?Сеја7е ја$и2е +ени2е@0 ?К&,ова7е о# нај-а7ег#о највећег@ ит#.

   0агарије  (& та*ве ,е(-е *оје о,евај& неве$оватне (тва$и & *оји-а је и главно5#ати оно +то је не-ог&ће #а (е & (тва$но(ти #е(и.

   'угалице о#$а(ли3 (& -ного #&'

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  25/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  76 

   PC  

  У на+ој на$о#ној *7ижевно(ти0 на$о)ито & ,ое/ији0 о)&ване (& ,е(-е и

  1$а/еоло+*а г$аа & ве/и (а на,ија7е-. О(и- тога0 /на (е и /а (,е2ијалне ,е(-е т/в.?на,итни2е@ и ?,о)а+ни2е@ & (ти3&6 & ,$о/и ,а* & ве/и (а на,ија7е- &о'и)ајени (&на$о)ити ,о/#$ави и 'лаго(лови & о'ли*& /#$ави2а.

  G#$ави2е (& ви+и ви# о'и)ног (ва*и#а+7ег гово$а0 &,$аво то је јавни и(ве)ани 'е(е#ни)*и гово$ & на$о)ити- ,$или*а-а0 о'и)но /а го/'ено- (о1$о-5 о(лави0 & (ватови-а0 на *$+те7& и тел.

  Та*ав гово$ и-а и (вој ,о(е'ан $ит&ал и ,$и (а-о- на,ија7& и ,$и $е#& и,о$ет*& & о'$еива7& /#$ави2а-а. G#$ави2е (& ,$аве гово$ни)*е ,$иго#не тво$евине.И/ 7и3 ,$овејава #ити$а-,(*и тон0 и/$е)ен и & $ит-овано- те-,& *оји )е(то ,$ела/ии & ,$ави (ти3. Најо'и)није (е и/$и)& *ао ,о3вала0 )е(тит*а или -олитва. То јенајви+и ви# на$о#ног не,о($е#ног *а/ива7а0 4 ,$аво 'е(е#ни+тво на+ега на$о#а.

  Као +то је то (л&)ај и *о# на$о#ни3 ,е(а-а0 и *о# /#$ави2а и-а-о )е(т ,ојаво,+ти3 -е(та. Не $ет*о оне и/ о/'и

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  26/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  45 

  По (војој гово$ни)*ој *а*воћи /#$ави2е (& в$(та ,$иго#ног гово$ни+тва0 4она*вог0 *а*ви- је ,ат$ија$3ални )ове*0 &/ в$+е7е (воји3 о'и)аја ,$от*ивао (војживот и је#ино и -огао #а га #о те -е$е и о(тва$и. К$ај (ве (воје ,ат$ија$3алне

  *а*воће и &/ ,ојав& )е(ти3 о,+ти3 -е(та0 на$о#но гово$ни+тво и-а не $ет*о &/лета и(наге0 $а/ви'$и$ан тон $ето$(тва0 а о#ли*&је (е и /го#но наени- $е)ени)ни-о'$ти-а0 &/ о'и

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  27/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  47 

   [email protected] :

  Већ је ,о-ен&то0 *а# је 'ило $е)и о гово$& ,о -ело#ији0 #а ,о(тојегово$ни и/$а/и *оји (е /а(нивај& ?на иг$и $е)и0 ,$е-а и/гово$&0 (лого-е$ј&0 (а/в&)ј&0интона2ији и )итавој -ело#ији@.

  Та*ве ,ојаве на$о)ито нала/и-о *о# гово$ни3 ига$а не (а-о о#$а(ли30 него и*о# #е2е0 и то *а*о *о# #е)јег на$о#ног0 та*о и *о# а)*ог гово$а.

  С,е2ијалн& о'ла(т гово$ни3 ига$а ,$е#(тав

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  28/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  44 

   АC Б8AАE:O>

   Брзалице (& (,е2ијални гово$ни и/$а/и *оји (е0 *ао и /агонет*е0 /а#ај& & о'ли*&

  ,ита7а0 али (а 2и$/али2е -ог& #а '& и та*о е+ене #а (& в$ло $и/и)не /а '$/ и/гово$0 је$ ла*о -ог& #а ,$е& не (а-о & нао,а*& *о-и)н& гово$н& о-а+*&0 него и & не,$и(тојн& и,о$ног$а1(*& $е). Оне -ог&0 ( #$&ге (т$ане0 #а '& и ,$аве ,е(-и2е.

  По$е# (воје о(новне на-ене #а '& /а'ава0 и то не (а-о #е2е него и о#$а(ли30 4+то важи и /а /агонет*е0 4 '$/али2е -ог& #а и-ај& & живот& и ,$а*ти)н& ,$и-ен&0 (#$&ги-0 ,е#аго+*и- (-е$о-. G'ог (воје *а*воће5 #а и3 је те+*о 'е/ ,аж7е и на,о$аи/гово$ити0 оне (& ,ого#но ($е#(тво #а (е и но$-ално #ете *$о/ /а'ав& &)и ,$авилно-и (-и+

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  29/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  4? 

  (*$ивали2а0 /агонет*е ,итали2е /а(новане (& на ,о(тав2и5 ,ита7е 4 о#гово$ *аоо'и)ан /а#ата* )ији је о#гово$ -а3о- нео)е*иван0 и/нена&ј&ћи0 не $ет*о и,а$а#о*(алан5 Gа+то (е *о7 во#и на ,ојилоM 9Gа &ла$;6 Ка# (е *о(и (еноM 9Сено (е не

  *о(и него т$ава;6 Ка и#е #ете *а# нав$+и )етв$т& го#ин&M 9" ,ет&;.

  Као најв$е#нији #ео гово$ни3 ига$а0 /агонет*е не-ај& /а 2и< #а $е+авај&*о-,ли*оване $а)&н(*е $а#7е0 нити ,а* ,о*а/&ј& теж7& /а *а*во- 'ило #&'о*о--и(лено+ћ&. На$о#не /агонет*е (& и(*

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  30/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  4B 

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  31/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  4H 

   [email protected]@ J8:QАA:0АGА  

  :

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  32/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  4I 

  -оноло+*и +а

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  33/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  4L 

  ,ове/ано(ти. Ота и/-е& на$о#ни3 гово$ни3 и *7ижевни3 тво$евина и толи*е-е&(о'не ве/е и толи*е /аје#ни)*е 2$те.

   1ил.  +.  Кне)евић 

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  34/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  4N 

  @

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  35/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  46 

   АC 9.DE.0).< A)АF>GА

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  36/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  ?5 

  7C БEАлаго )ин& #о'$о-е а о'$а/& (вијетло-еC

  >ог ти ,$и#$жао #о(а#а+7е ,$ијате

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  37/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  ?7 

  К го о#ио0 #о-а #ола/иоC

  К (е го о*$ен&о0 (в те ($ећа ,$атилаC

  К 3о#ио0 ($ећан 'иоC

   Лије,и гла( ,о (ве-& (вијет& но(ио0 *а*о +то но(и ,)ела ,о -е#ено- 2вијет&C

  На#а те (е не на+ло ј&на*аC

  Ни /а *а-ен (е /ал& не #о3ватиоC

  О# не'а -& $о(јело0 те -& #о'$о и лије,о $о#илоC

  Са'

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  38/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  ?4 

   "(та ти (е ,о/латилаC

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  39/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  ?? 

  4C AАQE>=0>

  А*о (а-0 о# -ене о(тQ т$аг >$ан*овићаC А*о (а- 9&*$Q ,а$е; и+Q *а и оне 9,а$е; о#&C

  а'ог#а -и (ва*а ($ећа ,о(а3н&ла и не и-ала на,$ет*а *ао (ла-*а ,о ј&т$о(C 94и т& ,$ело-и (ла-*&;.

  а'ог#а не #о)е*ала /елене вен2еC 9/а*летва #евој*е;.

  Она*о -и живјело +то је о# -ога ($2а ,алоC

  С&т$а+7и #ан не #о)е*аоC

  Та*о /г$)ен на твоја в$ата не #ола/иоC

  Та*о -ага$ећ& глав& не но(иоC

  Та*о -а3нит ,о го$и не (*а*аоC

  Та*о -е '$аћа не и/#алаC

  Та*о -е г$о- не &'ио0 а ви (ви /#$аво и ве(елоC

  Та*о -е живи ога7 не (ажегаоC

  Та*о -е /е-

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  40/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  ?B 

  Та*о -е не *лело -ало и вели*оC

  Та*о -е не ,$ож#$ла ,&)ина -о$(*аC

  Та*о -е не $а/г&'ао твој 3

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  41/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  ?H 

  Та*о (е не'о на#а -е не ,$олилоC

  Та*о (е не в&*ао ,от$'&+и2е *ао /-ија

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  42/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  ?I 

  ?C QE>=0>

  7C .AБ:S)>

   А; НЕПОСРЕНЕ

  А ле те појеле2  Болест ти кућу  разорила2 

   +иле те однеле2 9жен(*а *летва & Војво#ини;.

   +илице ти се скамениле2 

   +рагови те на  роговима  растезали2 

   +ране ти се на весее купиле2 

   авранови ти очи испијали2 

   воздене опанке носио2 9тј. $о'ија+*е о*ове;.

   оспод га  минуо, а анђели га не сусрели 4 *а# (е *о-е $е)е го(,о#ин0 а он то не/а(л&ж&је.

   розница те тресла трн годишта код огњишта2 

   %абогд3 вавијек   лагао, па се 4ебом 4ранио2 

   %абогд3  пилићи  ти  #еб   из  руку  отимали2  4 9#а о(та$и+ и о(ла'и+ #а тиживот о-$/не а #а не -оже+ &-$ијети;.

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  43/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  ?L 

   %абогда сам не знао, а другог да не питаш2 

   %абогда не умро, док  не измерио небеске висине и -о$(*е дубине2 

   %абогда омастио својим вратом  личину2 

   %абогда не умрла, док  те  му#а са ст5ца не оборила2 

  4 Ова *летва и-а #ва /на)е7а5 *а# је *аже &н&*а 'а'и *ој& воли0 4 онаи/$ажава же

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  44/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  ?N 

  д тебе црни траг ост32 

  туд те на носила донијели2 

   $огинуо без замјене2 9/на)и5 неј&на)*и0 о# жен(*е $&*е0 о# *о7а или вола0 илио# г$о-а;.

   $роклет био и ко те  родио2 

   'ана те допала гдје ти  мелем не требовао2 

   'ђа те претуцала, као чавао на путу2 

  &ачувао те бог као  јаје с тавана2 

  &ве ти црно, а очи бијеле2 

  &меле те најте)е  мађије2 

  &унце  ми те кроз воду гријало2 9тј. #а (е &то,и;.

  -раг ти се по злу познав32 

  -рње вро, по трњу 4одио2 

  /зма те узела2 9#а ти (е &/-& и $&*е и ноге0 тј. #а (е &*о)и+;.

  /  њедра ти се змије  легле2 

  /  тебе ни пјевало ни плакало2 

   рна се зема под тобом $а(,&*ла 4 и у њу пропао2 

   

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  45/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  ?6 

   лава  му град чувала2 9тј. 'ила на'ијена на *ола2;.

   уба га  разгубала2 

   %а бог да и  моба бо)ја, волови  му не букали, коњи  му не  #рзали, дјетињи и од гусала глас  му се у кући не чуо, ако бог да2 4 *&не (е не,о/нат *$ива2 *а# (е  *чине амини>. 

   %абогда се станио ђе се  море кукама до4ваћало2 

   %абогда се удала где се трном врата затварала2 4 9*летва #евој2и;.

  Заклала га пушка црногорска2 

  Згрчио се као срп у планину2 

   Колико  му одовуд стопа, толико одонуд година2 

   Колико  #еба појела, толико  јада имала2 

   Ко те изда, издало га  ето2 

   Крв платио на свом #о-&C

   Куд год ишао, ваздан кукао2 

   Кућа  му  се  коцем  затворила,  уба  му  се  у  род  повратила,  а  вас  мал  му  у беглук  отиш52 

   0ак   му сан као воденички камен2 

   ?убила га  међу очи гуја, а црна га зема загрлила2 9*летва ,$ева$ене #евој*е-о-*&;.

   1ајка га у студене очи  убила2 

   1а4нит по народу  #одио2 

   1рамором се  мраморила, а каменом каменила2 

   :а крвничка врата просио2 

   :е смирио се к5 *оло -лин(*оC

  д  руке  му ништа не  родило2 

   $онео га ђаво на  рогове2 

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  46/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  B5 

   $ропао се на њега &одом и  омор2 

   'ђа га убила као чавао на путу2 

   'ђом кап4о док   му  је коена2 

  &воју дјецу на огањ нек32 

  &ува га  муња покосила2 

  &унце  га не  грејало, док   мене  не  видио2 4 9$е)и *оји-а #евој*а тајно /а*ли7е-о-*а *оји /а 7& не -а$и0 #а 'и (е 7о- /анео;.

  -ешка га  рђа спопанула2 

  /ста  му се на затиок  окренула2 

   рна  му зема кости изметала2 

    QE>=0>

   Ко те градио !да бог да" у теби прекрштеније нога видио2 4 $е)е & +али они*а# $а*иј& ,о,ије и/ в$ло -але *&,и2е.

  &ве ти натраг, а пете напријед2 

  /било те  јајце од кантара2 

  /мро од студени на  8лин@дан2 

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  47/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  B7 

  БC J.8>K>GА

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  48/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  B4 

   АC J8А0А

  7 Б:S>; 

  Ви(о* *ао 'о$.

  Вита* *ао јела.

  $*ће *ао ,$&т.

   Ж&ти (е *ао (-и

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  49/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  B? 

  По$а(тао *ао *оно,

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  50/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  BB 

  Гле#а *ао -а)е & ти)е.

  Гле#и *о /-и)е и/ т$аве.

  Го(,о#(*и и#е *ао ,ат*а ,о #&'о*& ви$&.

  Г$ај& *ао ов2е ( ,о,а(а.

  Г&)е *ао гол&'и2а.

  олетели *ао о(е на -е#.

  $ије-а *ао *о'ила ,$е# (&ва)о-.

   Живи *D $и'а & во#и.

  Gав$гао (е главо- *ао ,а( $е,о-.

  Gагле#ао (е *ао теле & +а$ена в$ата.

  Gа(&*D '$*ове *ао вила+ $огове.

  Gатеже (е *ао *о'ила & в$+ај&.

  Gг$)ио (е *ао јеж.

  G#$ав *ао јелен и/ го$е.

  И/г&'

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  51/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  BH 

   Лаје *ао ,а( на /ве/#е.

   K&

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  52/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  BI 

  С-ели (е *ао -$ави на глав7и.

  С-ео (е *ао ,$а(е на $а(*$(ни2и.

  С,ава *ао /е2 9на о,$е/&;.

  С,ава *ао јаг7е 9-и$но;.

  С$)ан *ао (о*о.

  Стоје *D ж#$алови.

  Т$)и *ао ов2а на (олило.

  %&ти *ао $и'а.

  %&ти & #о'$& *ао '&'а на #ов& ли(т&.

   "-и

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  53/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  BL 

  Глава -& *ао то$ни -а

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  54/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  BN 

  Ме* 3ле' *ао #&+а.

  Ме

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  55/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  B6 

  Ра+)&,ала (е *D #а (е ( вит$о- т&*ла.

  Се#и *ао на игла-а.

  Ситно '$а+но *ао ,јена.

  Слаж& (е *ао 3ле' и (D.

  Сложни *ао -е# и -а(ло.

  Сти#и (е *ао невје(та и/-еF еве$а3.

  Сти(н&о (е *ао г$о+ић & *е(и.

  Стоји *ао (т$а+ило.

  С&во *ао 'а$&т.

  Ти3 је и 'лаг *ао &

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  56/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  H5 

  БC DУJ8.=)А

  Батли *D 'јели /е2.>ијели (е *ао тава на (нијег&.

  >оји га (е *ао в$ана (*елеBије.

  >оји га (е *D на*ова7 )е*ића.

  >оји га (е *D (већа ,о-$)ине.

  >оји (е *ао #евој*а о# аје.

  Ве(ели *ао на #аћи.

  Ве(ели (е *Q и -ати -$тв& (ин&.

  Ве(ео *ао #а -& *&ћа го$и.

  Вје+т *ао -ага$а2 & *анта$&.

  Воле (е *D о*о и (о.

  Воле (е *D ,(и и ,$о(ја2и.

  Готов *ао 'о( & т$7е.

  Гла#а* *ао F$а(това *о$а.

  Гла#ан је *D -лина$ева *о*о+.

  Гле#ај& (е *ао *о/ји $о/и.

  о'а$ *ао лети *$&,а.

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  57/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  H7 

  о'$о -и је *ао /-ији на ле#&.

  о'$о -& је *ао ов2и -е& в&2и-а.

  о'$о -& је *ао $а*& на &г

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  58/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  H4 

  Па/е (е *ао -а)*а и -и+.

  Па-етан *ао ,о,ино ,$а(е.

  Плива *D (и*и$а ,о /е-

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  59/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  H? 

  0C J8>)>D>).< A)АF>GА

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  60/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  HB 

  7C .AБ:S):

   АC F.0>Q UG> .D.Б:)> : D0.VD=0АC

  А*о -& *о*о+ ,о #ва јаја не но(и0 он је не 3$ани.

  >и (е на ($е'$ној ,а$и о'$н&о.

  >$жи је о# ($не0 3ит$ији о# *&не.

  Већ а*о (е ,$ева$и0 ,а $е*не и(тин&.

  Ви+е 'и ,о,ио него 'и 'и(*&, 'лаго(ловио.

   +ише има дуга, него власи на глави. 

  Га/#а ,$а/ни3 ја-а.

  а га /е-

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  61/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  HH 

  а -& #а+ о)е$&,ане г&(*е #а )&ва0 и оне 'и -& о#летеле.

  а -& *о #ла*& о# '$*ова ,о,ије0 'и (е от$овао.

  а -& ,о *&ћи ,ов&)е+ #$а)&0 не 'и -& ни /а +то /а,елаC

  ао 'и ти о*о и/ главе.

  а о*&(и г&ја о# -ене0 'и (е от$овала.

  а ,а#не ( #$вета0 о#нео 'и *&ћи г$а7а.

  а $а/а,не -$еж& /а (о*ола0 &3ватио 'и в$ан&.

  а (е о(лони на ,ланин&0 и она 'и (е ($&+ила.

  е'

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  62/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  HI 

  Је#н& ног& 'и и/ио0 а на #$&г& Fо#ио.

  Ка*о је лије,а о#(ијева о# 7е (&н2е.

  Ко га не /на (*&,о 'и га ,латио.

  Ко-а# 3ле'а не 'и /аи(*ао #а /ла не ,о-и(ли.

  Ко о# 7ега &/-е игл&0 и-а ћ&(*иј& #а -& в$ати.

  К&(ало- га /а*&(&је0 а #$+*о- -& о)и ва#и.

   Ла* је и(,о# *а,е.

   Ле/и0 3

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  63/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  HL 

  Не (таје он на т$&л& #а(*&.

  Ни в$ати+а0 ни ,лати+а.

  Није(& -& (ве *о/е *о# *&ће 9на '$ој&;.

  Његово (ва*о јаје #вож&)е.

  О'о(ио ,о глави 9оћелавио;.

  Ов)ије $&н2е0 а в&)је ($2е.

  О# тога '$а+на не-а ,ога)е.

  О# тог 'о$а не от,а#а (-ола.

  О*о -& о*& #о'$а не -и(ли.

  Он је и & в$ажје (ватове 'ио.

  По#-етн&о 'и ,о# вола ж#$ије'е.

  Поне(ен ,а и(,&+тен.

  По,ио 'и и 'ожј& *и+&.

  Пот*овао 'и и авола на ле#&.

  По (вили &во#и0 а ,о т$7& и/во#и.

  П$о(ејан и на (ит& и на $е+ет&.

  Ра(те -& ,е$је.

  Сва -& је ,а-ет на је/и*& 4 9*о гово$и +та -& на &(та #ое;.

  Се$-ија јој ,а-ет0 а #$&г /$2ало.

  С*ин&о 'и ( -ате$е 'ожје ,о*$ов.

  Тај &-е и и/ во#е (&в и/ићи.

   "#а$ен -о*$о- )а$а,о-

   "#а$ила га +

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  64/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  HN 

   "јела га ,)ела /а је/и* 9тј. о,ио (е;.

   "то)ио 'и ти *$ви и(,о# г$ла.

  :то -& о)и ви#е0 $&*е -& не о(таве.

  БC )>УJУ=А)/ )А.JАQ/ 8А9

  >а+тованBији *$а(тав2е ,$о#авати.

  >ити & (ва*ој )о$'и -и$оија.

  >&на$ &*$ај $е*е *о,ати.

  Вета$ *а,о- те$ати.

  Га(ити ват$& (ла-о-.

  Г$лити (јен&.

  авати $&*а-а0 ,а т$ажити нога-а.

  ати ја$2& #а )&ва *&,&(.

  $ва & +&-& но(ити.

  $жати (е /&'и-а /а вета$.

  Gа'а#ати т$н & /#$ав& ног&.

  Gи#ати *&ле ,о о'ла*&.

  G-иј& & 7е#$и-а но(ити.

  И/вла)ити /а #$&гог *ола и/ 'лата.

  И/&вати (е ,$е во#е.

  Ићи ( г$ло- & јаго#е.

  Ићи ( $е+ето- на во#&.

  К$ат*и- +та,о- & #&'о*& во#& ,о#&,и$ати (е.

  К&*ати на т&е- г$о'

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  65/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  H6 

  К&,овати -а)*& & Bа*&.

  Магл& /'ијати & -е3ове.

  М&(ти ја$2а & $е+ет&.

  На '$&(& -е#а т$ажити.

  На ват$& (и,ати &

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  66/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  I5 

  Свећ& & ,о#не жећи.

  Свој 3ожића гојити ,$а(е.

   " (ва*ој )о$'и 'ити -и$оија.

  !$анити /-иј& & 7е#$и-а.

  Lе,ати #ла*& на )етво$о.

  Eе*ати #а ( не'а ,а#н& ,е)ене +еве.

  Eинити #$&го- /а во

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  67/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  I7 

  Моја -ати и 7егова -ати на је#но- (е (&н2& г$ејале.

  Моја је -ати и 7егова на је#но- (&н2& та$ан& (&+ила.

  Моје (е*е Је*е0 ,а 7ене Не*е0 $&)нога #еве$а $оени ,а(то$а*.

  Невине Не*е0 '$ајине (е*е0 $оени $оена(тији еве$ов(*и ,а(то$а*.

  О# $оене ти*ве #$+*а.

  С #ва ,лота т$7е.

  Eо$'ине )о$'е )о$'а.

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  68/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  I4 

  Платић& ти ,ола на оно- (вијет&0 а ,ола *а# (е в$ати-.

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  69/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  I? 

  4C RАS:0:

  А*о је и (*&,о0 оно и не ваоли га /&' ,а $а-о

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  70/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  IB 

  К$о/ ,лот т*ато0 *о2е- (а'ијато.

  К&ни -и *&ћ& е (тоји 9$е)е (е & +али оно-е0 *оји (е жали #а га /&' 'оли;.

   Ла(но је те'е0 алF је те+*о ,о+тено- )ове*&.

  Могао (и /а те ,а$е и ново *&,итиC

  Може+ -и вје$овати5 $ијет*о и(тин& гово$и-0 а јо+ $јее лаже-.

  На )&н& *атана. 4 9Ка# (е /а *ога 3оће #а *аже #а је $ав војни*;.

  Није 'ио #о-а0 *а# (& -& *$ојили 9*аже (е & +али0 *а# на *ога ви#е *а*в& 3а

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  71/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  IH 

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  72/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  II 

  08D=>

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  73/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  IL 

  7C .9

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  74/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  IN 

   $рву,  средњу  и  последњу  !чашу".  4 О#гово$и (е *а# *о ,ита5 *оли*о (и )а+а,о,иоM

  &ве)и,  ликом, па не дај  ником. 4 О#гово$и (е & +али оно-е *оји *аже #а га +то'олиM

  &ит весео, гладан плакао. 4 О#гово$и онај *ога /а,итај&5 *а*о -& је и-е0 а оннеће #а *аже.

  -ешко  томе  кога  воде,  а  још  горе  кога  носе.  4 О#гово$и & +али онај *оји (ево#о- ,они.

   

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  75/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  I6 

  4C :;:=.0АGА J=:FV:M )АJ>0А

  9ГОВОР ПО МЕЛОИЈИ;

  Видим  -ител2   +идим  -ител2   +идим  -ител2  4 *ли)е +ева0

   &/летела & ,лаво не'о и/на# 'анат(*е $авни2е0 о'$а(ле /латни- *ла(је-.

  4 %уг2  %ууг2,  %уг на дуууг2 4 г&)е гол&'0 а ла(та на то о#гова$а5 $латићемо га2  $латићемо га2  $латићемо га2 

  4 %у@кат2  %у@кат2  %укат2 4 *а/&је -о$*а 9-и(и$*а;0 *а# (не(е јаје0 *ао #а онов$е#и #&*ат.

  4 7ив BилипC   7ив BилипC   7ив BилипC  4  7ив@)ив2 4  7ив@)ив2 4  7ив@)ив2 4 BивB&ће в$а'а2 (а *$ова.

  4 9а носим, други купиD упропасти#  се2 4 *а*оће *о*о+ *а# (не(е јаје0 а ,етао*о*о#а*о- јој на то о#гова$а5 Ко покупи, закон  муC2 

  4 Ја овај@ти онај2 E  9а овај@ти онај2 E  9а овај@ти онај2 4 *а/&је в$ана гав$ан&на $а/'оји+т&0 ,о*а/&ј&ћи ле+еве0 а гав$ан јој на то о#гова$а5  9а скраја2  9а скраја2  9а с краја2 

  4  9а  се  мучим  и  носим,  а  деца  крааду,  крааду2  4 *а*оће -ато$а *о*о+ *а#(не(е јаје0 а на то ,етао *&*&$и)е5 -о није  лепо2 

  4 Како  реку2 4 *&*&$и)е ,етао.

  4 Куку, куку, к5 аков2  Куку, куку, к5 аков2 4 *а*оће *о*о+ *а# (не(е ,$во јаје0)ећи (е *оли*о је вели*о.

   Куку,  0азар 4 бритвом заклан2 4 *&*а *&*ави2а.

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  76/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  L5 

   Куку,  &теван,  &теван  заклан2  4 ЗаштоC   4 За  куч2  4 *&*а *&*ави2а0 ао#но(и (е на леген#& и/ Те-нића5 *а*о је *не/ Ла/а$ ,о(е*ао (л&г& Стевана0 (вог'лагајни*а /ато +то је (е(т$а овога &*$ала *

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  77/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  L7 

  @@ J.DE.0:O>

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  78/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  L4 

   АC J8А0> J.DE.0:O> UпрознеC

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  79/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  L? 

  . D0>=У

  4

  Свет& (е не -оже &го#ити.

  4 Ни*о не -оже 2ело- (вет& *ола)а на-е(ити.

  4 Свит& нитF на#$о'и0 нитF на(оли.

  4 Ни*о не -оже нат*ати -а3$а-а0 #а 2ијело- (вијет& &(та ,овеже.

  4 Ко-& ва+а$ *а,& *&,&је0 онај ће ићи гологлав.

  4 Те+*о оно-е ,о *о-& (е (вијет (вије(ти.

  4 Ко /а (вето- ,ла)е0 'е/ о)иј& о(таје.

  4 КолF*о

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  80/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  LB 

  . F.0>QУ

  4Че

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  81/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  LH 

  4 Ко

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  82/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  LI 

  . AEУ

  4Не т$ажи авол )ове*а0 него )ове* авола.4 Не /ови /ла0 је$ и (а-о #о3о#и.

  4 Gло лети0 а #о'$о ,&/и.

  4 Не је#& в&2и -е(о ,о ,о$&2и.

  4 Gле о)и ни*а# #о'$о не ви#е.

  4 Gл& '$ав& /ла ,а+а.

  4 О# /ле ,ти2е 4 /ло и ,иле.

  4 Па&* ,о 2вијећ& 'е$е је#0 а )ела (*&,

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  83/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  LL 

  4 Gло #ое на *о7&0 а о#е на ,&ж&.

  4 Г#е /ло /а-$*не0 т& и о(ване.

  4 Сва* (е (вога /ла 'оји.

  4 Не ,о/на (е /ло0 него *а# #ое.

  4 :то /а /ло- #ое0 ( в$аго- ,ое.

  4 Ко /а в$аго- ,ое0 в$аг га и о#не(е.

  4 О# *о/е ја$е0 о# ов2е ја7е0 а о# в$ага в$аг.

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  84/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  LN 

  4 Gла $а'ота го$а ,лаћа.

  4 Ко (е ,(а не о#'$ани0 не &-оли га.

  4 G-ија0 *а# не -оже #а &је#е0 $е,о- о+ине.

  4 Ко (ва*ог (л&+а /ло )ини0 а *о ни*ог јо+ го$е.

  4 Ко #$&го-е ја-& *о,а0 (а- & 7& &,а#а.

  4 "г

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  85/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  L6 

  . 9.Б8У

  4Да не-а вјет$а0 ,а&2и 'и не'о ,$е-$ежили.4 " ово-е (вет& ни*а*ва #о'$а не-а *оје не 'и ,о-е+ано 'ило (а /ли-.

  4 " (ва*о- жит& и-а *&*о

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  86/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  N5 

  4 Те+*о је #о'$о ви#ети0 а ла(но га је ,о/нати.

  4 Не 'и 'ило #о'$о0 #а је &ве* #о'$о.

  4 о'$о (е не ,о/на0 #о* (е не и/г&'и.

  4 о'$о-е 3ат& (то -ана ва

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  87/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  N7 

  . 9.Б8.F:)D=0У

  4Ко +то )ини (ве (е'и.4 П$во ,о-и(ли0 а ,а* &)ини.

  4 :то не жели+ (е'и0 не-ој ни #$&го-е.

  4 ")ини #о'$о0 не *ај (е6 &)ини /ло0 на#ај (е.

  4 Ко #о'$о )ини0 'о

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  88/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  N4 

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  89/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  N? 

  . :A9У

  4Ка*ав и/гле#0 та*а и ,$или*а.4 о'а$ и/гле# #о'$& #во$'& тво$и.

  4 јевој*& ли2е аје.

  4 О#јећа не )ини )овје*а )овје*о-.

  4 Ти2а ,о ,е$ј&0 )ове* ,о о#ел&.

  4 >анова2 је 'анова20 а*о не и-а ни нова26 а о(лова2 је о(лова20 а*о 'и и-Fо(виони ,о*$ова2.

  4 Ра(а не )ини *ал&е$а0 ни -антија вла#и*&.

  4 С$е'$но (е#ло не )ини #о'$а *о7а.

  4 Ко7 (е *$о/ #ла*& не 3вали0 него *$о/ '$/ин&.

  4 " о,о$ој

 • 8/20/2019 Antologija narodnih umotvorina

  90/416

   АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

   АНТОЛОГИЈА НАРОНИ! "МОТВОРИНА   МИЛИВОЈЕ В. КНЕЖЕВИ%  NB 

  4 Не гле#ај влат0 него *ла(.

  4 Па&на гле#ај0 али не (л&+ајC

  4 " 2$ној /е-