Click here to load reader

Ang Pagsakop ng Medicare ng mga Kagamitan at Serbisyo para ... · PDF file Ang Pagsakop ng Medicare ng mga Kagamitan at Serbisyo para sa Diyabetes This is an Official U.S. Government

 • View
  14

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ang Pagsakop ng Medicare ng mga Kagamitan at Serbisyo para ... · PDF file Ang Pagsakop ng...

 • C E N T E R S F O R M E D I C A R E & M E D I C A I D S E R V I C E S

  Ang Pagsakop ng Medicare sa mga Suplay at mga Serbisyo sa Diyabetis

  Ang opisyal na alituntunin na ito ay may mahalagang impormasyon tungkol sa:

  • Ano ang sinasakop

  • Mga makatutulong na paalaala upang mapanatili kang malusog

  • Saan makakakuha ng karagdagang impormasyon

 • Abiso sa Mga Maa-access na Komunikasyon Para matulungan ang mga taong may kapansanang magkaroon ng patas na oportunidad na lumahok sa aming mga serbisyo, aktibidad, programa at mga ibang benepisyo, nagbibigay kami ng mga komunikasyon sa mga maa-acces na format. Nagbibigay ang Mga Sentro para sa Mga Serbisyo ng Medicare & Medicaid ng mga pandagdag na tulong at serbisyo, tulad ng mga publikasyon, dokumento at komunikasyon, sa Braille, malaking print, data/audio CD, mga relay na serbisyo at TTY na komunikasyon. Nagbibigay ang CMS ng mga libreng pandagdag na tulong at serbisyo para matulungan kaming mas mabuting makipag- usap sa mga taong may mga kapansanan. Kasama sa mga pandagdag na tulong ay mga materyales na nasa Braille, audio/ data CD o mga ibang maa-access na format.

  Tala: Makukuha mo ang electronic na handbook na “Medicare & You” sa standard print, malaking print, o bilang eBook.

  Para sa mga publikasyon ng Medicare, tawagan kami sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). TTY: 1-877-486-2048.

  Para sa lahat ng ibang publikasyon at dokumento ng CMS, maaari mong kontakin ang aming Customer Accessibility Resource Staff:

  Tumawag sa 1-844-ALT-FORM (1-844-258-3676). TTY: 1-844-716-3676. Magpadala ng fax sa 1-844-530-3676. Magpadala ng email sa [email protected] Magpadala ng liham sa: Centers for Medicare & Medicaid Services

  Offices of Hearings and Inquiries (OHI) 7500 Security Boulevard, Mail Stop S1-13-25 Baltimore, MD 21244-1850 Attn: Customer Accessibility Resource Staff

  Maaari mo ring kontakin ang Customer Accessibility Resource staff:

  • Para i-follow-up ang dating maa-access na paghiling

  • Kung may mga tanong ka tungkol sa kalida o tamang panahon sa nakaraan mong hiling

  Tala: Dapat kasama sa hiling mo para sa CMS na publikasyon o dokumento ang:

  • Ang iyong pangalan, numero ng telepono, at address ng koreo kung saan namin ipadadala ang mga publikasyon o dokumento.

  • Ang pamagat ng publikasyon at Numero ng Produkto ng CMS, kung alam.

  • Ang kailangan mong format you need, like Braille, large print, or data/audio CD.

  Tala: Kung naka-enroll ka sa isang Medicare Advantage o Prescription Drug Plan, maaari mong kontakin ang plano mo para hilingin ang mga dokumento nila sa maa-access na format.

  Abiso sa Walang Diskriminasyon Ang CMS ay hindi nagbubukod, tumatanggi ng mga benepisyo sa, o kung hindi man ay nagdidiskrimina laban sa sinumang tao sa batayan ng lahi, kulay, pambansang pinagmulan, kapansanan, kasarian o edad sa pagpasok sa, partisipasyon sa o pagtanggap ng mga serbisyo at benepisyo sa ilalim ng alinman sa mga programa at aktibidad nito, ito man ay isinagawa ng CMS nang direkta o sa pamamagtian ng kontratista o anumang ibang entidad kung saa inaayos ng CMS para isagawa ang mga programa at aktibidad nito.

  Paano magsampa ng reklamo Kung sa paniwala mo ay sumailalim ka sa diskriminasyon sa isang programa ng CMS o aktibidad, may 3 paraan para magsampa ng reklamo sa U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights:

  1. Online sa hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/complaint-process/index.html.

  2. Sa telepono: Tumawag sa 1-800-368-1019. Ang gumagamit ng TTY ay maaaring tumawag sa 1-800-537-7697.

  3. Sa pamamagitan ng sulat: Magpadala ng impormasyon tungkol sa reklamo mo sa:

  Office for Civil Rights U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201

 • 3

  Talaan ng mga Nilalaman

  Panimula 4

  Seksyon 1: Ang Pagsakop ng Medicare para sa Diyabetes Sa-isang-Tingin 5

  Seksyon 2: Mga Suplay sa Diyabetis na Sakop ng Medicare Bahagi B 9 Mga kagamitan at suplay para sa sariling-pagsusuri ng blood sugar . . . . . . . 10 Mga pangbomba ng insulin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Mga terapewtikang sapatos at pangsingit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Pagpapalit ng nawala o nasirang matibay na kagamitang medikal o mga suplay sa sakuna o emerhensiya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Seksyon 3: Ang Pagsakop sa Diyabetis ng Medicare Bahagi D 15 Insulin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Mga gamot na anti-diyabetis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Mga gamit sa diyabetis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Para sa higit pang impormasyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  Seksyon 4: Mga Serbisyo sa Diyabetis na Sakop ng Medicare 17 Mga pagsusuri sa diyabetis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Mga pagsasanay sa sariling-pamamahala ng diyabetis . . . . . . . . . . . . . . . 18 Mga serbisyong panglunas sa medikal na pagkain . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Mga iksamen at paggamot sa paa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Mga pagsusuri para sa Hemoglobin A1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Mga pagsusuri para sa glakoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Mga iniksyon para sa trangkaso at pneumococcal (mga bakuna) . . . . . . . . . 22 Mga panghadlang na pagbisita sa “Malugod na Pagtanggap sa Medicare” . . . . 22 Taunang “Mabuti” pagbisita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Mga suplay at serbisyo na hindi sakop ng Medicare . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Seksyon 5: Mga Makatutulong na Paalala at mga Pinagkukunan 25 Mga paalala para makatulong sa pagpigil sa diyabetis . . . . . . . . . . . . . . . 26 Mga numero ng telepono at mga website. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  Isinasalarawan sa buklet na ito ang Programang Medicare sa panahon kung kailan nai-print ang buklet. Maaaring may mga pagbabago matapos ng pag-print. Pumunta sa Medicare.gov, o tumawag sa 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) para makuha ang pinakabagong impormasyon. Ang mga gumagamit ng TTY ay maaaring tumawag sa 1-877-486-2048.

 • 4

  Panimula Ang libritong ito ay nagpapaliwanag ng pagsakop ng Medicare sa mga gamit at mga serbisyo sa diyabetis sa Orihinal na Medicare at sa mga pagsakop sa inireresetang gamot sa Medicare (Bahagi D). Ang Original Medicare ay may-baya-para-sa-serbisyong pagsasaklaw. Karaniwang binabayaran ng pamahalaan ang mga tagapagbigay mo ng pag-aalaga sa kalusugan nang direkta para sa iyong Medicare Part A (Insurance Pang-ospital) at/o Part B (Insurance Pang-medikal) na benepisyo. Kung mayroon kang ibang seguro na karagdadagan sa Orihinal na Medicare, kagaya ng polisa sa Suplementong Seguro sa Medicare (Medigap), maaari nitong bayaran ang ibang mga gastos sa mga serbisyong inilarawan dito sa librito. Makipag-alam sa administrador ng benepisyo ng iyong plano para sa karagdagang impormasyon. Kung ikaw ay may Planong Medicare Advantage (katulad ng isang HMO r PPO) o ibang planong pangkalusugan ng Medicare, ang iyong plano ay dapat magbigay man lamang ng parehong pagsakop gaya ng Orihinal na Medicare, subalit maaaring may ibang mga patakaran. Ang iyong mga gastos, mga karapatan, mga proteksyon, at mga pagpipilian na kung saan ka makakakuha ng pangangalaga ay maaring iba kung ikaw ay kasama sa isa sa mga planong ito. Maaari ka ring makakuha ng dagdag na mga benepisyo. Basahin ang mga materyales ng iyong plano, o tawagan ang iyong administrador ng benepisyo para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong mga benepisyo.

  Maaaring makatulong na maunawaan ang mga terminong ito habang binabasa mo ang buklet na ito: Kabahagi sa Seguro: Ito ang halaga na maaaring kailangan mong bayaran bilang bahagi ng iyong gastos para sa mga serbisyo matapos mong bayaran ang mga maibabawas. Ang kabahagi sa seguro ay karaniwang isang porsiyento (halimbawa, 20%). Kabahagi sa Binabayaran: Ang halaga na maaaring kailangan mong bayaran bilang bahagi ng iyong gastos para sa isang serbisyo medikal o gamit, katulad ng pagbisita sa doktor, pagbisita sa panlabas na pasyente sa ospital, o inireresetang gamot. Ang kabahagi sa binabayaran ay karaniwang isang takdang halaga, sa halip na isang porsiyento. Halimbawa, maaaring magbayad ka ng $10 o $20 para sa pagbisita sa doktor o inireresetang gamot. Maibabawas: Ito ang halaga na kailangan mong bayaran para sa pangangalagang pangkalusugan o mga inireresetang gamot, bago mag-umpisang magbayad ang Orihinal na Medicare, ang iyong plano ng inireresetang gamot, o ang iyong ibang seguro. Halagang Inaprobahan ng Medicare: Sa Original Medicare, ito ang halaga na maaaring ibayad sa doktor o supplier na tumatanggap ng pagtatalaga. Ang pagtatalaga ay kasunduan ng iyong doktor, tagapaglaan o supplier na ba direktang babayaran ng Medicare, para tumanggap ng halaga ng bayad na inaprubahan ng Medicare para sa serbisyo at huwag kang singilin para sa anumang higit pa kaysa s