of 200 /200

Anali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, knjiga 4 - 1975

Embed Size (px)

Text of Anali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, knjiga 4 - 1975

2 REDAKCIONIODBOR Mehmed Mahmut Dr Jusufi Abdurahman GLAVNIIODGOVORNIUREONIK: Abdurahman urednik Mehmed Naslovnastrana:Ismet Kaligrafskadekoracijananaslovnojstranikopijajenatpisa Osman biblioteke u Sarajevu(sadanaziduGazi Husrev-begove biblioteke I GaziHusrev-begovabiblioteka, Sarajevo,ObalaPari!ke komune 8 Ovajje uzfinansijsku zajedniceza radSRBiH. tamoa:NIP Sarajevo_Zahampariju:graf . int. Petar Skert t ti D.mal GAZIHUSREVBEGOVHANEKAHUSARAJEVU 11k.o sutje.ntarza tesavvufa- islamskog misticizma, od-nosnoIUfi- hostelukojemsusederviiiteoretskiobrazovaliitufivjeli,ilikao asocijacijadervilaspremnihdaivezajedno -seizvjesnimregularnai disciplini,razvija$todXI-ogvijekauHorasanu(Iran) , da bizatimkao ustanova biouIraku,Siriji ,MalojAzijijRumeIlji.od jednostavne ustanove i grupa-cijedervila, serazviou(organizovan i, uizvjesnom smislu, odgoj-no-obrazovnizavod21,koji 'jeirnao ' zlK:latakdaudomi dervi!ejdaihuz-digneioplemeni.". Uvrijemekadajeprihvatenklo asocijacijasufijaikadajeimao razvijen oblik, hanekahsepojaviojunalimzemljama.Ka(1 organizacljasufijaikaovinskikompleks,akotakomoemoonjevarirao od jednostavne ka razvijenijojikom-pleksnijojformisutr.institucijes obziromnesamonaorganizaciju negoinateoretskoiusavriavanjeiuzgoidervia,tlo subili specifikum iikvalifikativi :tao institucije koja se razvijala, i uzemljama. PosebnakarakteristikalJanel:dthakao organizacije dervib i kaosufi-centar,koji serazvijaoi njeQovaouBosni iHercegovini, jestnjegovkongregacionikarakter, budu daje on lJsvom djelovanjui praksi,zacijelo. bio vezan la izvjesnu varijan tu,odnosno red.miimamo, naprimjer, "MevlevibAne!:c.AhIshakbega utemeljenoko1462.g'OdineuSarajevu,"Nak!ibendi -bineI$AhKoski 11I;II,..ete-lhjearlbizir,,..1 izrn persijskesloten/ee" banegih",koj, .. sastoji od -kuta,dom,i "ph"- mjesto,boravitte i dervita,Kodnas..Izgovara " hiniki h". 2)J.SpencerTrimi..,ham.TheSufiOrdenintslam. Oxford Univttrs/tv Press.1971. str, 17 2J; IbnKnaldun, T"' nf,195'str.121,279; Al lrbili,Madaris OimishQ, ed.Oehman,Damascus, 1366/ 1947,Itr.15-16; Maqriz i,Kni,a"ed,lJ24/ 6. IV. , str,27' 306;J .Asiat.I8r.IX.V 118951, khantQahs(str.269-9.71,ribati Istr. J77-8l1, zaw/vlShtr. 3874OJ). J )MoUlIjedl.jetakavpostojaosamouprvovrijeme. 3 osnovanprije1612.godinenaMalojTepiuMostaru41,medresa podignuta1668.godineuPodhumukod nedamijeuMostaru51IbrahimefendijeBistrigije", podignutu Sarajevu1599. godine.61 Me..)....I.> 0- V- l...J Ir r......-i..J I.. d.!L..>:ft-' W.. l5'..rd.....:.....",.l....LJlA- ..).JJo..r-\.r..J.> JJ I..rl.> d.J d.J.J I;-ll- d...."..>,-I I ..... JI.,b-l" ho u prevodu " HvalaAlahukojinasjeuputionapraviputimiprepisi-vanjaovog djela. Prepisivanje ovog primjerka djela TarikatulMuhamedijje, ko-jedjelo odiskrivljenjainovotarija(uvjeri).pot bojom izpera Saliha,$in"Osman-efendije,iz Trebinje.NekajehvalaAlahuiblagoslovna vjerovjesnikaMuhameda.Djelo je 5. ramadana11 Bl . (25.I1766) godine.u graduSarajevu,umedresiHusreviji.NekaAlahoprosti grijehenjegovim roditeljimaionimakojibuduovodjelokaoisvimvjernicima.MolimoTvoju milost onajmilostiviji". 12. - MULTEKALEBHURodIbrahimibnMuhamedHalebilum.956/ 1549). Rukopisima201list, 21,5x13,5cm.Pismo:lijep nesh.Na unvan ubojama.Stranice obrubljene crvenimlinijama. Izbiljdke nakrajurukopisa vidi sedajedjelo prepisao Jahja,sin Had!i Ahmed efendije,izLjubinja.PrepisivanjeuSarajevuuHusrevbegovojmedresi.a prepisdovr!ioukasabiNovo Brdo uRumeliji(naKosovu).6.rebiul-evela1183.(10. jula1769) god. GHb biblioteka, inv. br.732. 13. - DjeloTELHisUL.MIFTAH,s arapskestilistike,odD!eliludi naKalYinije(umr.739/ 1338). Prepisivanjeovogprimjerkadovdenoje4.d!umaclelevela1186.(3.VIII 1772)godineodstraneOsmana,sinaNezirov8.GHbbiblioteka.inv.br.511. 26 -Prval posljednja stranica manusk.rlpra MUL TEKA LEBHUR. od kojih je prva ukraIe-na unvanom, a na posljednjoj je biljelka prepisivala Jahja, sina hadli Ahmedefemilje izLjubinia.iz ' 1769.godinekadaje prepisivanjedjeladovrlioukasabiNovoBrdo, dokjeprepisivanJenjegovopoleouGaziHusrevbegovojmedresiuSarajevu. 14. - MULTEKAl-E8HUR. Rukopissadri146lista,aprepisaogajeIbrahim.sinIbrahimaSkopjevi(iz Uskopija)umedresiHanikahu Sarajevugodine1194.(1780),Vid.GHb biblioteka inv.br.1094. 27 15. - GlosanaIbnHaderel-Askalanijino djeloNUHBETUL-FIKER, o teorijiha-disa,kojejenapisaoMuhamed.Herev[(u mr.1014/ 1605)aovaglosanosinaslov HASIJEALATEVoiHINUHBETULFIKER. Posljednjastranicarukopisa,.(ASIJEALATEVoiHINUHBETULFIKR,Itogaje 1782.godine prepisaomuderisiIejhHusrevbegovahanikahaHac/Ji MuhamedVeli-hodiit. 28 Ovajprimjerakjeprepisaomuder isHadiMuhamed.sinVelijudina.ipisanje 10.safera1196.(25.II1782)godine.Ovdjeseradiomuderisui Husrevbegovahanikaha.okojemnam podatakapruaBaeskija u svomLjetopi su.On. ostalog.kaedajeHadiMehmedRazi imaosasvimlijep idopadljivrukopisidajesvojomrukomprepisaoVankulin l IVid.Katalog rukopisaGHb biblioteke sv.I. str. 243,iBaeskija,Lj etopis, str . 246. 16. - DjelopodnaslovomFETHUL.ESRAR,s logike.kojejenapisao muftijaimuderis medrese u SarajevuhadiMuhamedef . (umr. 1206/ 17911. Rukopisjeprepisanrukom Ibrahima,sinaMehmedova, Husrevbegovemedreseiprepis1197.(1782)godine.Iljetopisac sarajevskogmuftijuimuderisa kaezanjegdajebio dobar poznavalaclogikeilijepeknjievnosti. Vid.Ljetopi s,str.247. Ovajrukopisje uostavini umrlog Safveta uVisokom. 17. - E'IFABITARIFIHUKUKILMUSTAFA(Zbirkahad isaoivotuBojeg vjerovjesnikaMuhamedaidunostimamuslimana dagapotuju),kojedjelo jenapi saoEbuIjadesSebti{umro544/11491. OvaiprimjerakjeprepisaoMustafa,sinMustafeSkopl jaka,godine121 1. (1796).Vid.KatalogGHbbibliotekesv.I,str.299.rukop.br.488(R 1231). 18. - MURIDUL-MUTEEHHl (Uputazaoenjenog ovaljanomivotuipostup kuubraku).Djelojenapisao,naarapskomjeziku,ejhMuhamedKutbuddin,iz Iznika(um.821 / 1418) . NamanuskriptovogdjelapripisanjeuGaziHusrevbegovojmed resi1823. godineodstraneAlije.sinaSulejmana,rodomizsela11UGaziHusrev-begovoJ biblioteciralaz;sejedan primjerakVankulijina rjetnika urukopi. suitOjejedini primjerakmanuskrptaovogdjelakoji 58tuva uovojbibliotecI. a kojem, naalost.nedostaje nekoliko zaclnjhstrar"uca,gdje je,moda, biJozabiljeenoIme prepisi- idatumprepIsa. otziromnaspomenutu8a'eski jinuzabiljriku smatramo dajoupravoovajVanIoIijin .. prepisao jerjocpomonutl pnmjerakzaistaprepisanlijepimidopaclljivimrukopIsom.OSimtoga,prepisivanjeovog ogromnog iZIskivalojemlOgovremenaitruda.PBnjegovoprepisivanje iBaleski . jaspominjekaokuriozitet .I zpopnaostavine vidimo da je onIzasebeostavio bibliotekusafondomod188 knj i!3. kojima sespominje iVankulijinUto-me popisu jenaprvom mjestuupi5l'l upravo Vankuli (Iugat VankuiiI itomprlli . komprocijenjennavisokuSVOtuod 16.806 Vid,SId!1125.str.100102 uGHb biblio. teci . 29 JednastranicamanuskriptaVankuhjina rjetnikakoji se nalazI u (jazi Husrev-begovoj biblioteci,a zakojeg sepretpostavljadagajeprepisaoHadii MehmedRazi Veliho-dlk!. Rukopissedanas u Orijentalnominstitutu u Sarajevugdjejezavedenpod br,556.2) 19. - DjeloEL.UNMOZEDFIN-NAHV,odEbul -Kasim-Mahmud-ibnOmera (um.538/1 143) 2)Upro"oJsvesciovog J"Ana!!", knj.II-III1974, str.163-1581objavljen je pod naslovom"O jednom seksolotkom djelu uGaziHusrevbegovoj biblioteci uSarajevu", ukojemsuautOritlanka dr Atif Abu Salija I dr AiSe dali krao takprikazsadr.tajadJela"MurSidulmuteehll"NjllT1ajekaopodlogaZI p,sanleradaslu-.tIOupr.... oovajprimjerak "Muriidul-muteehhila"prepisanog uGaziHUlrel/-begovojmed-resi.kOJIsalIa nelazi uOnjenlalnomInslitulu, 30 O,elo"Murildul -muleehhll",kakojespomenulo,napiunojenaarapskom jeZiku.tim.ned.... nosmo uPruscujeden primjerak ovog dJelaprevedenognaturski iezlk. Vlasn,kjaovajrukopISpokloniOGaziHusrev-begovojbiblioteci,gdjesesadanalaz, 7 j.eprepisao Salih,sin Sejfije, izTaslide(Pljevlja)uMirHusrev. medresIuSarajevukao muderisaLugavijefLugavi.za:de).Kodovog rukopisanema datumaprepi sa.DjelosenalaziuGHbbiblioteci - .. '...4" -- ManuskriptdjelaEIUNMUZEOI FINNAHV. je Salih,sinSejfije,8 prepisaogaje u Mir Husrevbegovoj medresi u Sarajevukaoulenik muderisa Lugavije. 31 II 20. _MULTEKALEBHUR. RukopisprepisaoHusejin.efendijaOnogoHevj(iz Ni ovajrukopis ne-madatuma prepisa, analazi se uGHb bibliotecijR1677). Inakrajunapominjemo da na temu, unaslovuovog priloga, nisuvrenaposebnaistraivanja.jersmatramodaimajo! rukopisa salabitje!kama o njihovomnastankuuGaziHusrev-begovojmedresi,pazato ovotrebai tretirati samo kao prilogtemi. SUMMARY lnthispaper,asiutitleindicates.20manuseriptstranscribedinGaziHusrev-beys MedressainSarajevo are presented.The manuscripts aregiveninchronological orderi.e.accordingtothedate of their transcription.The author points aut that in thetimeswhen thetranscriptionwasthe only meanof myltiplying and spreading of bookstheimportantcentresofthisactivityintheIslamicworldwereMedressas. ThatwasthereasonwhythefoundersofMcdressasformedspecialfundsforthe purchase of books which wouldbe usedastextbooksand handbooks and whichwould bealsotranscribed. 32 Zejnil FRAGMENTIIZKRONIKE HA021HUSEJNEFENDIJEMUZAFERIJE Najpoznatiji jedneodmalobrojnihsarajevskihporodicaizXVI potomcijotuvijekive,biojehadiHusejn-efendijaMuzaferija.Onjerodona- kasnijihMuzaferijai u Sarajevu,koj i suoko tri stoti-negodina usluguGaziHusrev-begovuvakufuiislamu.SinjeMuzafera.unuk spahijeOru a praunukspahijeKurd-Alije. RodioseuSarajevu1056/ 1646godine. gdje je stekaoosnovno obrazovanje, a zatimjenastavioizavrtiovise,,"etkoleuistanbulU, odakle sevratiou rodno mjesto. Poznatojedajeprije1681 . godine imenovan muderisomGaziHusrev-begove medre-seivelisedajeon bio prvi Sarajlija koji jezasjeonaovomjesto. Natom polo-!ajunalazioseprekogodina,svedosmrti.Godine1683.stanovaojeu Sejh.Ferruhmahali(danasAbdesthanaiZije itamopostaomutevelija jednogvakufazautojmahali.Bio jepropovjednik u raznimsarajevskimda-mijama, a u jednom popisuvaiza,koji jeizvr!en poslije pofara Sarajeva1697. godine, upisanjekaovaizdfamijeBuzadiHadi-HasananaLogavinusokaku. Javljaseme- prvim Sarajevauoktobru1697.godinekaosupotpisnik mahzaraukojemprvi ifunkcioneriSarajevaiBosneobavje!tavajuPortuda su,kadajeaustrijskasoldateskaprovaliladolinomBosnepremaSarajevu,a veASToA AL-LAMIJJALIAL-I$ARA-BAGI. Glosanakomentar gornjekasidekojuje sastavio(te'lit)SejhJujo.g) all;lamduli Allah. Ovajrukopisima 67+ 4lista 19,5 x14 cm,pismota"lik nevokalizovan. Osnovnitekstjecrvenomlinijom. Na marginamanekih listovaima biljea-kakoje tekst.Papirbijel, pOllezplatneni.Naarapskomjeziku. NaL.1 a:Vlasnitvo Mustafe, sina Jusufova.NaL.26b:Prepisano(tammaalkitab) gumadaII1100. (1689)g. NaL.27a:Ovuglasujesastavio(mu 'all if)Mustafaefem.lija,sin Jusuf efendije, muftija.Pisacjeovodjelozavjdtao(vakuf)sadrugim svojimdjelima iodredio dase ononikomenesmije osim uzzalog(rahn)iliuz jamstvosvjedokaUahidL NaL.67b:Sastavioha"lif)Mustafa,sinJusufovizMostara u 21 . re depa1100.(1689)godine. a.H. n. d.ur. 408, 9.JedanpreplsoyeglosenalaziseuOfllentalnomInsthutubr.57 / 50fol,30b-74b.illnovi br.237.2kojidamaiz1100(1688/aglgodine(H. n.d.str.408). 59 Narubovimaviie listova napisanaje "vakuf" ho dajepisacovo djeo lo zavjdtao zasvojubiblioteku. RUKOPIS 298INV. BROJ376 UNMUQAGLIAL.MOSTAR; KomentardjeluKifilbal unmu I\) ........! Il,.LS.:.lc l. .., .JlLI-.r"J......J L, , ...s J druttvom,dakle,AIFarabismatracjelokupnusvjetskupopulaciju; tojezanasvrlo jer ovdje;e o u tj . svjetskimrazmje rama.Poredtogazanimljivajeiskalao:pstrahiranjaiPolis,od nosnom(ldinaualFarabijasmatrase::amojednim dijelom nacije ila onim najma. njimnjenimsastavnimelemenlOm: Kaotojemadinadionarodnecjelnety.) , .\ll'. \ .. ,\.;.s-(.I .....;,.>",,-,) gl.' l. ...u:.\ ...

! ....,,1> FaksimilIV PrvastranicaDivan jWahbi(rukopisuNarodnojbiblioteciBosneiHercegovinI:. br.21 84 ," . .,!?") "'J'''j ..~"'v I b I , = __""........." ' ~ . u . ~ ~.- __ FaksimilV PosljednjastranicaDivan-iWahbi(rukopisuNarodnojbiblioteciBosneiHercegovi. ne, br. 2) 85 f ......... '1\II P.....do,jo..,..,ico .. Lio.""'..(rulo._ uO... j4ntalnoj.1I"eiJAZU.Z.IIII.I>r. 101 I I I , I I I , F.kllm,1YU Paoljo6J":"';""'.JL.:.A\0.l Il.A.1d.....:.-r,!".SI.;-J_J""! .t..T.I I)"Hadije-muslimani,stanovniciSarajeva,kojisu"binnefs" ili"bedelen", krenul ipremaHid!azu(12)81.godinesunavedenikakoslijedi":9) 1.Binnefs,KestendihadiHusejn,umrouSjenici, 2.hadiMuhamedaga,umrouMekki , 3. GackohadiHasan,sand2aktar,umrouMekki, 4.ArnauthadiHalil ,umrouSelaniku, 5.Tutundi.kethodasi9a)hadiAbdullah, 6. hadiIbrahim, 7.KujumdihadiHamid,umrouMekki , 8.Binnefs, hadiAbdi, 9.ZvonarhadiIbrahim, 10.KabadagihadiMuhammed,umrouMekki, 11 .SamsarihadiumroubliziniMedine, 12. SamsarihadiIbrahi m, 13. hadiAvdi, 14. hadiAhmed, 15.Tutundi ...hadiMustafa. 16 .... hadiHasan,umrouMekki. 17. Semiz-zadehadiMuhammed,umrouMekki lB.Bedelen.SalatahadiSalih 19.TrampahadiHafiz. 20.ParalihadIMulo, 21.LojohadISalih 101 22.Pitahadi 23.KanazhadiAbdi, 24.Hadi -Fettah-oglihadiSadullah, 25.HalladhadiAbdi Svega:25 91Muh.mmedEnver'KldotuIYOJOJKronoci- knjigaXXVISI .63- 'P,nk hadlij."bonne!,"z.1281 .H.godinu'katedasuhadlije la godonapotle na hlt prijaramaz.o .Imen.bedelhed.tljanijespomenuonegojereklOdaIhJebiloa . 9.)teh.j.- SIarjelin."nlf. duhlndlljl. 10)Lojohadli-S.llh uSarajevu1834.godone,jeudizanju ullank.pr01NS" .. 1Je1878.godine.N.konokupacijeBosnej.,na 5 godi-nazatllor.,mtkonizdrlineklzneodseliosporodIcomuH,d!u gdjej. um.o 2887.godl -netHamd'JIKreieYljako"ot, SerljIVO udoba okupacIje 1878. godIne. SaraJevo,1937.,Itr 104- 1131 '" d'; 4-->o..;-.:.4- LJ,),-...r LAIA.....:.- j-I'LSI y- dJ":'-!......t..Jl:..A l ..J- .,Jd;- J..J"""1..JJ.:.......Jr'i.)......,od..,s Ju--i-:..JII)"StanovniciSarajevakojisu"binnefs" ili"bederen" krenulipremaHid!azu 1282. godine sunavedenikako slijedi": 111 l. BinnefsHamamdizadehadiNuri. 2.Hadizade hadiMuhammed, 3.KislakzadehadiSalih, 4.hadiSalih, 5.Bedelen. S!!:limAtemdarzade hadiMuhammed, 6.hadiMustafa, 7.BaHathadiAdem. 8.BinnefsKazandi hadiRaid, 9.Tojsuz-oglihadi.... 10.Binnefs PrelohadiAbdi, umrouMekki, 11.Kolar{tekrar}HadiIbrahim, 12.Bedelen,LojoHadiSalih, 13.Lutfultah Vejsilefendi.zaFadilpainusestruAji!ehanumu jekrenuo, 14.Bedeten,Stupar hadi-Abdullah 12)za...Mulaguje otputovao 15.Binnefs.Lazoglihadilbrahimaga, 16. hadiAli,b.akkal, 17.Krpo-oglihadiMustafa, 18.Bakkal...hadiAgan Svega:18 .,..., '-4-J l- CS III)"HadijestanovniciSarajevakojisusvojimimetkomkrenulipremaHida zu(12)83.godine": ll) 12) 13) 112 1.Binnefs. TutundihadiMuharem, 2.Kesri zadehadi.Edhem,lJ) 3.Puhalo-zade hadiAbdiaga, 4.Puhalo-zade hadfiSalih-aga, 5.Hasekizade hadiMustafaaga, M,E. KronikaXXVI/66.donosiImena h.dlija "biMeh" kojisupnJeramazana 1282. godine krenuli na hadt preko Selanika.Ni u ovom popisu nemaimena btdeJhadtija. hadliAbduJJahefendijaStupar,muaJlimi murlid uNaklibenchjskom tarikalu. umro jelJl1 / 1893. godine.Ukopan jeuSarajevunap.jamauzdbmijuHitri Sulejman.Pred njimj.marhum Iajh.Sejfuddin.FehmlKemura,kojimuje napis.o kronogramsmrti uslIhu.(Mehmed Sejh.SejfuddmFehmiefendijeKemurakaoGlasnikVISaIX/ 19SS,broj6-8 std. hadl,Edhemagapoglnuo.na8akijamauprolIV 1878. godine i ondje poltopan. (H. Sarajevo udoba okupacije1878. g.,Str.115). \ 6.hadi-Arifaga, 7.TomrukdihadiAli, B.Murzade hadAgija,14) 9.Bedeten,SalatahadiSalihza Jenipazartije, 10. Pitahadi Bekir za Salihagu, 11. hadiMuhammed, 12.Kazazhadi-Abdi,za enuTalir-zadea, 13. Tuzlozade hadiAhmed zaSaburu, 14.Binnefs,Kujumdi hadiAbdi, 15.hadiAhmedaga, 16. hadi...zahadiBekirogli Saliha, 17.8innefs, hadiMuhammedaga, lB.Bedelen.Kumbar hadi.Mustafa. zaTopal .Hasana. 19. Binnefs,SlobodahadiSalih 20 .... hadiAhmed, mulazim, 21.Bedelen,SetimAlemdaroglihadiMuhammed,zaHadi EminAbdiagu, 22. Stupar .hadiAbdullah, 23.Binnefs, hadiMuhammed, 24. hadiMuhammed, 25. hadiSalihaga, 26.Spahohadi Mustafa, 27.Bedelen, hadiSalihzahadiHamida, 2B.Binnefs. Prepoljac hadiSulejman, 29.Bedelen.Tiro hadiAbdi, 30.Sejh.hadiAti JJ.,.,..J- .J..r--' L.-r- '>I.At IVI"(12184. godinekrenuli$UuHidaz hadije-muslimani". 15) 1.Binnefs,Abadiogli hadiSalih, 2 .... hadiMustafa, 3.Arnaut hadiJusuf 4.Jakro hadiAhmed,17) 5.Bedeten, hadi Mustafa za Muhammed-agu, 6.Hadi FettahoglihadiSadullahzaUzuni zadeHafizReda;efendiju, 8.Stupar hadi AbdizaUzunizadeAbdullahefendiju, 9. Pita hadiBekir, 10. Kazzaz hadiAbdi, 11.Lojo hadiSalihzaBiogradliju Aliagu, 12. Binnefs, Suduka hadiAbdi, 13. hadiSalih, 141had.tiHas&n(Hadtagij81.poginuou na uborbi prOlIVSIlabe 1878god.IH.Krrievljakollit, Sarajevou doba okupacije1878. god., str.119). 15)M.E. KronikaXXVI/l13 dajenepotpune podatke za1284. godinu. 16)M.E.prle 8e;dit. 17)M.E.Kaditprle Pakro. 8- Anali 113 14.MandoHadiMustafa, 15.Binnefs,Mufti-oglihadiMuharem-efendi, 16. Bedelen,Tuzlo hadi-HafizzaMerhemiogliMuhammed-agu, 17,hadi-Hafizza hadiJunu5Ibrahim-agu, 18.hadiAbdizaSalih-bega, 19.hadi-Hafizza Muzaferije 20.Kumbar hadiMustafaza Mustafu, 21. hadiSalihzaPrepoliOsman-agu, 22. hadiSelim zasvojumajku, 23.Slino hadiBajram zaenuHrasniceHadi. .. J..L-.5..;..........,..;.c d....i4-> )..0 J-'-'l"....,.u.. IJ .J"-.".-ll. V)"Spisak (hadija)kojisusvojimimetkom ikaobedelkrenulipremaHidazu (12)85.godine".18) 1.Binnefs,hadi-Muhammed-aga, 2.KurevihadiNuman, 3.Bedelen, Salatahadi-SalihzaBakarijuMuhammedagu, 4. hadiHafizza enuImaretlije, 5.Stupar hadiAbdlzaSkopljaka 6. Binnefs. hadiMustafa, 7.Bedelen.Hadi Fettahogli hadiSadizaDenneti-zade Ali -bega, 8. Selim-Alemdar-oglihadiMuhammed zahadi -Muhammeda. 9. Binne's, Samsari-oglihadi-Jamak, ...s)S LJ .l---.1LAI..;'..r- d .J-_':-- A1 J-' -,...L.. J .J- "---r)' -'--' .J ......LrJ l. VI)"Sarajlije koji su svojim imetkom i kao bedelkrenuli premaHidazu(12)86. godine"; 1.Binnefs,MutevelIihadiAsim-beg,2) 2. &:etahadiMuhammedaga, 18)M.E.nedajentkakvepodatkeohadIjamaugodinam.1285,1286.11287. 19)Osm.nMahral-pab Skopljak.sin v81ira je uVeseloj kodBugOJna,1275.(1858)godtnejezavellrauBosnu.Umroje u red2epu1277. !janu.r1661 . god.1 na5IIOmimanjupokrajSkoplja. \Salvetbeg znamen tt t Hrvatt . BolnjK' i Hercegovciu turskojcarevint, Zagreb1931, Itr601. 20)Mutevellthacl2tAhmedA5imbegJeuSaraJellulB24god.Imenovanjemutevellijom 1856.godtne.JzgrMi.ojeono'tOntJebtlo IpoprDIIIJenotzapobra1852 godine.ZInjegoveuprDlleosnOVInojestalnomjestomud.tevvida,osnovanamuvekktth&-na, zgradazaboln.cuibtblloteku,dozldanamunaraI lIhllkuJa,prebojena d2amtJI,uTrinlukupljenjedanbostanlukIu Sarajevu Vite ..imagUDZa,unMtvo uborbiprotiVCrneGoreodlikovanjeordenom Medtd'llV i IVstepenaU danima oku pacijebiole Narodne vlade.Nakon velikogpo2ara Sarajeva 1879. god. gd,. 11.1strad3-tinekivakufskiobjekti,hacl2iA"mbegsebaVIOistimposlomokoobnavl janja vakuhklh objekatakaoi pronastupuSIIojemuteveltjske slube. Umroje130211885godmeIpoko pannaHemzanjtnugrebijuuSarajevu.(Hamd'Ja SpomenICaGlztHusrev Begove MuteveliJeHusrevbeqova vakufa. Sarajevo,1932, str.135. 114 3. Tellalhadi.Muhammed, 4.Binnefs,Burek hadilbrahim-aga. 5.Dokarahadi-Mustafa. 6.Pinjo hadi-Muhammedaga. 7.Sedelen. Trampa hadi-Hafizza enu. B.8innefs.Andelib hadi.Mustafa ... 9.Kre!talicahadi-Mustafa. 10. hadi.Mustafa, 11 . 8edelen.Salatahadi-SalihzaHadi-Kapetana, 12. Kanaz hadiAbdi zaUzunizade Mehmed-efendiju. 13. Kujumdi hadiHafiz za Ahmed-agu, 14. ...imamhadi Mustafazamajku ... 15. Debbag-damije hadi-muezzinzasestruMerhemizadeta 16. Stupar hadi-AbdizasestruMerhemi-zadeta 17. Binnefs.Mutevelii hadf:iAsimbegasluga ... 18. Sedelen.hadiSalihzaSuzadiJamaklbrahima. 19. GojadiHadizamajstora, 20.Binnefs. Mandra hadilbrahim. 21.Pinjoterzija hadilbrahim. 22.hadiMuhammed. 23.hadi Mustafa. 24.Bedelen. Sohta hadiOsman za Ahmedagu. 25.Hadi-Sadiza Salihage. 26.SelimAlemdar-oglihadiMuhammedzaenuHadiKapetana, 27.hadiMustafaza ... 28.8innefs, TutundiOertlija hadiMuhammed, 29. hadiMustafa if- eI..........:l.:.oio.;.:JL:.AY rl--,.,-' VII)U( 12)87. krenulisupremaHidazuhadije muslimani": 1.Binnefs.Hasib-zadehadi-Salihaga 2.hadf:iAbdi. 3.hadiSalih. 4. TutundiZildo hadi-Muhammed. 5.Tuzlo hadiHafiz. 6.Mumdi hadi Mustafa, 7.Kajmak hadiAhmedaga. 8.hadiSalih. 9. hadi Hasan, 10. hadiZulfo. 11 . Bedelen. Stupar hadi-Abdi zaenu 12.Izbolnice HadiSohtazaJaverim-ogli, 13. hadiSalihzaKajmakMulaSaliha. 14.hadi-Salihza... Salihagu 85"binnefs"hadijabiloje:15 aga(trgovciili posjednici),1 beg,1 voj -nik(mulazim)i1 sluga;ostalosuzanatlijeilimanji posjednici. 63"bedel -ile" hadijabilojepozanimanju:Jejhova4,hafiza3isohta medresa), _ Ostalisuzanatlijeiliposjednici.Nekoliko"bedel -ile"hadijaobavilisu had! viJeputa.Stupar hadi-Abdullah jeobaviohad 6puta, Salata hadi-Salih5 pu ta,KazzazhadiAbdi4puta,Hadi-Fenah-oglihadi-Sadullah4puta,Selim Alem darzadehadiMuhammed4puta,LojohadiSalih3 puta, hadiSalih3 pu ta;po dvaputa obavili suhad :Trampa hadi Hafiz,Pitahadi 8ekir,Hallad hadi-Abdi,hadi-Salih,Kumbar hadi-Mustafa i hadi-Hafiz. Nekolikoprezimenasuslavenskogpodrijetlaipokazujuzanimanjehadijeilizanimanje.Taprezimenaionakodimenanema "aga"dajunaslutitidasutobilizanatlije,a imenas "aga" dasubilitrgovci, ili age.Prezimenakojapokazujuzanimanjesu:Abadi,Bakkal, Bojadi,DebbagcW,Hallad,Hamamdi.Kazzaz,Kestendi,Kujundi, Kolar, Tellal,Tutundi,Stupar,Zvonar, ovihprezimenasukasnijedobilanastavak ili- turskinastavak"zade"ili"ogli" ukolikosuranijeimalanpr. Nekaprezimena suimalai tada nastavak npr. Prezimena:Zvonar, Kolar,Stupar, Salata, Trampa,Lojo,Pita,Sloboda, Mandra.Kajmak. Pinjo,Krehalica. Andelib,Dokara,Burek,Slino,Mando,Tiro,Krpo,Puhalo. Tujsuz,Kumbar, Kislak,Suduka,Jakro.pokazujuposebnazanimanjaili osobine pojedinaca,Uo im je vjerovatno, kasnijezbog upotrebe zamijenilo ili postalopre zime.Mnogaodovihprezimenadanassene zbogizumiranja porodica ili tih za-nimanjanpr.Tutundi,Lojo,Jakro.Dokara.Andelib,Kurev,Tojsuz, Kumbar,Zvonar, SUMMARY MULA MOHAMMEDMESTVICA'S MEDMUA WITHASPECIALREVIEW TOITSREGISTEROFPllGRIMS MulaMohammedMestvica(diedin1864), poetandca1tigrapherfrom SarajelIo, leftamongotherofhisworksoneMedmua(notebook)of variouscontents.The Medmuaiskeptin OrientalInstitute in Sarajevo.At someblank pagesof it somebo dyrecordedlaterthenamesofpilgrimsfromSarajevointheyears1281-1287 (1865-1871 l. Theauthorof this article presented this reginer of pilgrims,separate-ly of thosewhohadgonetopilgrimageforthemselves,thenof thoseoneswho had goneforsomebody else(and apartfor evelyindicatedyear) . Theindex isinteresting formorereasons:numberof pilgrims fromSarajevoin theindicatedyearsispresen ted,their socialstructureandprofessioniscitedtoo. It isespeciallyinterestingthat manyofthemarecitedbytheirsurnameswhichpoinu.amongotherthings. to the familieswhich died out tilinow. 116 Hivzija DJELAIKRACILITERARNISASTAVI MUSLIMANABOSNEIHERCEGOVINE KOJISUNAPISANINAORIJENTALNIMJEZICIMA KOJISENALAZEUARHIVUHERCEGOVINEUMOSTARU Ovdjesmodetaljno,sformalneiaadrlajnestrane,obradiliosamrukopisa (manuscripta)naorijentalnimjezicimakoje$UnapisaliMuslimaniBiHikoji senala-zeuorijentalnojzbirciArhivaHercegovine.dalje na literarnihsastavanaorijentalnimjezicimakoji izperaMuslimanaBiHi koji senalazeurukopisima(15)ovogArhiva.Ovimprezentiramo javnostiniz podatakaonekimdosadanepoznatimknjievnicimai njihovim opusimailipruamo podatkeonovimidosadanepoznatimdjelimanekihpoznatihpisaca. RanijesmoposebnoobradilidjelaMustafe Juje),mostarskog muftijeimuderisa,idjelaIbrahima mostarskogmuderisa,kojasenalazeu ovomarhivu.')Djelai literarnesastavedonosimoonimredomkojim suruko-pisi,ukojimaseoni nalaze,upisani uKataloguarapskih,turskihi perzijskih rukopisa Arhiva Hercegovine.2) RUKOPIS1.INV. BROJ138 KITAB ALASRAR IsMOili Komentardjelu(Eisagoge)izlogike(manti k) . Osnovnitekst je napisao Mufa-J "j I ..,.. >-,. ...J I l.:.5 c-' L..>-I I 1..:.5 oL.-...J I.;...1,.,.....J1'-:-'l...:...5 ...5..11l.:.5 J e '.. 50.. ,-_11l.-.5 tl.., .. JI "l.:.5 3J..b..! I "l.:..5 t ..... _( I )....... ,.00I. JI-, 0l. o' .r"-'-...JI L.....:....J...JI,_> -'-'r-1'.>-,-,.0 LL.-....JI ."I>--;"".>,I.r- .> .>.;...,L:.5"- .......l5...J I .. 13-' "Onebiljekeuovom rukopisunasezavretkunalazekratice r tr! izperanaeg Ali ..iz u Beogradu,a prepisane sumOjom rukomIZnjegovavnJednog pnmJer-kadjelaOurar iGurar - nekamu podarisvojuobilnumilost,nekamuje zemljalakainekamuraj boravitem. A jederviAli.sekretarnaslubikodkojimoli prija' telje damuprekriju skutom svogaoprosta.141 OvajprimjerakdjelaDurarnemabiljekeoprepisupaostajesadaotvoreno pi tanjegdje je,kadai odkogaje prepisan. Nazatitnomlistunakrajustojibiljekakojamoe biti od i urjeava njupitanja prepisa ovog primjerka.Biljekaglasi: l- .>.icl5 tJ...... H A,...-I.> j .J";':-> J J:"""...sJ " Iznos2BO.Cijenapapira iiznos zajedno300. PoklonkatibapreminulogMustafa-efendijeizkasabeGrgurevci,umro uMitra vici- neka jenanjegaobilna milost naSuleimanaKanuni(Zakonodavca,vl.1520-1566 9.1iSelima11t\l1.1566-1574g.),Napisao Jemnogaproznadiela,aIpjesmenaarapskom,turskomiperZIJskom.Poznataje nlegovazbirkafetvl(pravnih decizIjal. vid,Dr Abdulkadir Altun5U.Osmanji&eVhul ',slamlarl.Ankara1972., Str.28-34 13)KodaCivjzada'evhMehmedMutlyddinefendl 1476,umro1547)poznaliJepr8llnl jedanaestiporedu!ejhulislamosmanski. oSlalthdjela jeizbirku 'etvi(felwamed!mu8$I). onjemuvid.Or.AbdulkadlrAllun5U.Osmanit'eyhul'lslamlan,Ankara1972,str. 2223 14)Predzadnjanjetu0\10,btljHkiJeperlIJska- dmenskut,Vrlort jelko se u arapskomtekstu,ilakosekojagdje InlU,. kaopo pravilu, UpotrijebIO stranac-Nearap 137 Izovihbilje!aka doznajemonekolikovanihzanaJukulturnupovi jest,Jtonasjepotaklo daseosvrnemonaova;primjerak djela: 1.O)lajprimjerakdjelaDurarjeprepisanizdrugogprimjerkabo gajeposje-dovaobeogradskimuftijaAlief . tipljanin,nakomejeonpravio biljeJke i da-vaosvojaodredenihmjesta. 2. ovogprimjerkajeDervgAli,sekretar beogradskog muftiie Alief. Stipljenina,kojijeprepisaoimarginalnebiljeJke,icitateizmnogihdrugihpravnih djelakojisusenalaziliuprimjerkuDuraraho gajeposjedovaobeogradskimuftija Alief.kaoho jeprenio i biljeJkekoje jenatom svomprimjerkuispisivao spomenuti beogradskimuftijaosobno,kaosvojevlastito miljenje i mjesta u djelu Durar. 3.IzdrugegorenavedenebiIieJke,kojaje bezdatuma, atijepisanais-tomrukomkaoicioovajmanuskript, moe seizvesti BiljeJkuje bezsumnjezapisao djela, spomenutidervi smoutvrdili daje onprepisaoovajprimjerakDUrara,izbiljeJkedalje poznajemoi Cije-nauslugeprepisivanjajeiznosila280 cijenapapirai usluge prepisivanjazajed-no je300 Cijenu je platio izvjesnikatib Mustafa ef, izkasabeGrgurevci (danas selokrajSremskeMitrovice)kojijeumrouMitrovici. seubiljeJcizanjega kaedajepreminuli,vjerovatnojedajeprepisaumro utokuprepisivanja ovogprimjerka. Dasadavidimo ha u djeluima od onogaJto je u gornjim navijeJteno. PrvoJtoudarau jetodajerukopisucijelomdjelu, to jest utekst djela, i marginalnebiljeke,pisanistomrukomkojomsupisanei koje smo gore citi-rali,ato daje ovogamanuskripta zaistagore spominjani dervi! Ali, sekretarbeogradskogmuftijeAlief.tipljanina.Nadaljenamarginamasenalaze citatiizraznihpravnihdjelaizbirkidecizija,citatiizpoznatih arapskogje zikauvezis tekstomovogadjela,a uz to i biljeJkekoje jebeogradskimuftija Ali ef. tipljanin,kao pravnik pisao u svomprimjerku Durara. (Odpoznatihautora ej-tirajuseMubammed alWanl(umro1000/ 1591), Ahi (umro1013/ 1604. g.); 'Azmizade(umro1040/ 1630) ;UrumbiliilT(umro1069/ 1659)i mnogidrugi) . Pre-ovog manuskripta derviJ tAil jeto sve prenio izrukopisnog primjerka bo gaje posjedovao njegov beogradskimuftija 'Ali ef. Dobar dio marginalnih biljeaka,kakoje istaknuto,Su upravo glose beograd skogmuftije'AlT ef.napojedinamjestaudjeluDurar.Njihima vire odsto,a nalaze senalistovima:24,26,27,28,38,57,67,68,74,76,89,90.100.l 01,102,103, 106,112,114,118,119,126,131,134,144,146,142,150,166,167,176,177, 183.195.197.198.199.222.224.225.226.228.231.238.239. 246.255.260. 269.273.282.283.284.285.287.288.296.298.301.303.305.306.318.319. 308.316.318.319.320.321.322.324.325.328.330.333.334.335.337.338. 340,345,346, 347, 348, 349, 350, 351. DerviJ'Ali,izacitata,biljeaka svoga Ali ef . njego-voimepotpisujeQnakokakojeu tj .sa "t.J i najvjerovatnije eg,otprilikeovako:(pokazlvanlurahmetl!Kara !lega)"Uzetustvarurazmatranje,alisamjjavezanzakonimazemljekojitIteslo bodnuvolju TajedjevojkasvojomslobodnomvollompriJIaza jednici, semora uzetiuobzir". eimsucareve bile prevedene delegaciji, lXImahISlupihaMiAhmedefen dijaKarabeg: U ovom nemoe hitI /}Ovorao slobodnojvo Iji osobe,jer jc osohamalodobna". NatocaruzeklolJUkS;IstolaIslaVIganaa1avujerjcshvatiodajc10(il rekinI napadnanjegove jelJilazavdenaaudijencija.GI PoredmalozabiljeenihpodatakaomuftijiAhFehmi efendiji izvreo menanjegovadjelovanjaoonestankaFate moda semoglo netozabilje-itiodonihljudIkOJisugaljJpamtili,odnosnoodonihkojisuodprvihmuftijinih drugovaneJto izabiljeIli. TakosamijaodMuhamedage tr90vcamanufakturom uMos-taru,JajesluJaomuftilUAliFehmiefendiju,kojijevalio predBajram-namaz u dh-SIFehimSI)ahoSOgodinavakulskeupraveuBosniIHercegOVini,s78 6)Ovako,eKarabegkUlvaoKaSimef g1936,anei;IOmalo Isputao,I do-pISnIku"Jugoslavenskog hSIa"18VIII1940 13_Ana"193 miji(valjdaKaradozbegovoj)da"namjeosvanuocrniBajram. ljudi jedandru-gomenazijaret,aliakogosti ne u umakar mu nebila nikakav rod". PitaosamHafizOmerefendiju predkimje hafiz,aonmi "PredAlefendijom"."Pazarjeonbio Hafiz"?"Nije, a ijest"(tj.nijefor malno polagaohafiskiispit, alije znao cioKur'annapamet). Nekepojedinostioprvomperioduradamostarske dvanaestorice mi je Hamzaefendija mostarskialim,muderisKoskimedrese,pjes-nik,nalno birani Hodinske kurije zaHercegovinu od do prestankanjezi-na djelovanja i drugi kandidat za reisululemu Bosne i Hercegovine, kad je kao prviiza-branhadiMehmedDemaluddin ef. g.1913(umro u Mostaru19411,sudionikuPokretu. Govorio mi jekako je do sastanka umostarskojKiraethani i tajerekaoAliFehmiefendija Rekaoje,otprilike, ovako:da biti odstra nevlastiprogona, iz slube,alidasenitko od njihnesmijeprihvatiti slu bei stupitinaupranjeno mjesto onogakoji budeotputen. Tusemislilo,uprvom re du,namuftiju idirektoraRudijehadiSalihefendijuAbu dasu dvanaestoricombilinajelitnijialimiMostaraidasubiliuvjerenida austrijskavlast nete bito kogapostavitizamuftiju, slobodnosuzaplivaliprotiv struje. suseispunila.Sv.rgnutjes poloajamuftijeAli-Fehmief. i hadiSalihef.s poloajadirektoraRudije. Nijebilodugo upranjeno mjesto muftije,nakoje jepostavljen hadiAbdullah efendija a njegovbrathadi-HafizMuhamedef.jezamijenioh.Salih-ef. Iakosuionibilizavjereniciugrupidvanaestorice,onisutvrdili dasu sezavjerilida sedokrajaboritizapronalaenjei roditeljimaFate Oma a nezakakavprotivdravnipokret.Glavnuulogu u tom aranmanu odigraojeMehmedef.kodokrunogpredstojnikauMostarubaronaPitt nera. Kako mi jekazivao Omer ef. je bio vrlo bogato je,kao jepoznato, proglaen iseljenikom" pajesvedosmrtiostaouIstanbulu.71 Nije bezinteresa da ovdjezabiljeimneke us-pomenenamuftiju kojemijeupismu,datiranom 6.VI1966. Riza Ilova Onjepisao doslovce: Sadamatoo(mufti jiAli-Fehmi efendijil Muftija jedajdiamoje majke,pasamtakokaodijete proveo mnogo danakod njega.Neznamo njegovim nazor/manita,ali,meni sedaon i nije bionikakav Podigaose protiv vabe,to krade FatuOmanovit(a) ikliznuo seniz klizavu strminu i nije semogao zaustaviti sve do progonstva i nitavj-e. jebiojokoduhoviti zabavan u drutvu, dobar poznovalac arapskog jezika i Iiter.1ture.Nekoliko primjedaba otome: O"uiclolaziouInegolubanje(Oy/at)iuposjeti svojoj sestri,8mojojnani Du/si,udarajZilMuhamedbegaLaki!ita.Tumujestanovaoibliii ipoli-7)"PolicaJnilist"od5maria1902donIOjepodbrojem10tllJede