of 66 /66
ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ први семестар први семестар

skolske biblioteke

Embed Size (px)

DESCRIPTION

administrativa

Text of skolske biblioteke

Page 1: skolske biblioteke

ШКОЛСКЕ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕБИБЛИОТЕКЕпрви семестарпрви семестар

Page 2: skolske biblioteke

Статус предмета: ОбавезанСтатус предмета: Обавезан Број ЕСПББрој ЕСПБ: : 66

ПредавањаПредавања:: 2 часа2 часа ВежбеВежбе:: 2 часа2 часа Методе извођења наставе: Методе извођења наставе: Предавања, дискусије, анализа Предавања, дискусије, анализа

рада библиотеке.рада библиотеке. Оцена знања (максимални број поена 100)Оцена знања (максимални број поена 100) Предиспитне обавезеПредиспитне обавезе

- активност у току предавања: - активност у току предавања: 1010 поена поена

- практична настава: - практична настава: 1010 поена поена

- колоквијум-и: - колоквијум-и: 20 20 поенапоена Завршни испит Завршни испит

- писмени испит- писмени испит

- усмени испит: - усмени испит: 60 60 поенапоена

Page 3: skolske biblioteke

ЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРА

Шуљагић, Радмила: Шуљагић, Радмила: Школска медијатека, Народна библиотека Србије, Београд, Школска медијатека, Народна библиотека Србије, Београд, 1984.1984.

Школске библиотеке у теорији и пракси : Школске библиотеке у теорији и пракси : зборник радова са семинара за зборник радова са семинара за библиотекаре у средњим и основним школама Срема, Библиотека ‘’Глигорије библиотекаре у средњим и основним школама Срема, Библиотека ‘’Глигорије Возаревић’’, Сремска Митровица, 2005.Возаревић’’, Сремска Митровица, 2005.

Савремена школска библиотека : Савремена школска библиотека : зборник предавања одржаних 10. и 11. зборник предавања одржаних 10. и 11. новембра на Филолошком факултету у Београду. Уредник проф. др Александра новембра на Филолошком факултету у Београду. Уредник проф. др Александра Вранеш, Библиотекарско друштво Србије, Београд, 2007.Вранеш, Библиотекарско друштво Србије, Београд, 2007.

Митрић, Марина: Митрић, Марина: Школске библиотеке у Републици Србији – положај, функције, Школске библиотеке у Републици Србији – положај, функције, основни показатељи садашњег стања и приоритети развоја, у: основни показатељи садашњег стања и приоритети развоја, у: Гласник Народне Гласник Народне библиотеке Србије, библиотеке Србије, 1/2003,1/2003, стр. 147-161.стр. 147-161.

Митрић, Марина: Митрић, Марина: Проблеми формирања, обраде, чувања и коришћења фондова Проблеми формирања, обраде, чувања и коришћења фондова књига у школским библиотекама у Републици Србији, у: књига у школским библиотекама у Републици Србији, у: Глас библиотеке (Чачак), Глас библиотеке (Чачак), 14/2007, стр.81-111.14/2007, стр.81-111.

IFLA/UNESCO IFLA/UNESCO смернице за школске библиотеке,смернице за школске библиотеке, у: у: Гласник Народне библиотеке Гласник Народне библиотеке СрбијеСрбије, 1/2005, стр. 387-422., 1/2005, стр. 387-422.

Деца и библиотекеДеца и библиотеке : Зборник са међународног научног скупа одржаног у Београду : Зборник са међународног научног скупа одржаног у Београду од 5. до 9. октобра 2005., Филолошки факултет Универзитета у Београду : од 5. до 9. октобра 2005., Филолошки факултет Универзитета у Београду : Библиотекарско друштво Србије, Београд, 2006.Библиотекарско друштво Србије, Београд, 2006.

Бранислава Пешаковић – Милка Тодосијевић Бранислава Пешаковић – Милка Тодосијевић : : Школска библиотека у Школска библиотека у савременом образовањусавременом образовању, Нова просвета, 1989., Нова просвета, 1989.

Слободан Радовић Слободан Радовић : : Школска библиотека у наставиШколска библиотека у настави, Дечје новине, Горњи , Дечје новине, Горњи Милановац, 1982.Милановац, 1982.

Page 4: skolske biblioteke

ИсторијатИсторијат

У време Првог српског устанка започиње оснивање просветних установа у Србији.У време Првог српског устанка започиње оснивање просветних установа у Србији. Осим основних школа, формирана је Велика школа, којој је Доситеј Обрадовић 1808. Осим основних школа, формирана је Велика школа, којој је Доситеј Обрадовић 1808.

године поклонио своју библиотеку.године поклонио своју библиотеку. То је прва школска библиотека у Србији.То је прва школска библиотека у Србији. Прекретница у културном и просветном животу Србије настала је тридесетих Прекретница у културном и просветном животу Србије настала је тридесетих

година 19. века, добијањем Хатишерифа – тада је створена могућност за оснивање година 19. века, добијањем Хатишерифа – тада је створена могућност за оснивање установа за образовање и културу. установа за образовање и културу.

Отварају се школе, покрећу се прве новине (Новине Читалишта Београдског), Отварају се школе, покрећу се прве новине (Новине Читалишта Београдског), оснивају се Лицеј, Музеј, Друштво српске словесности и неколико библиотека.оснивају се Лицеј, Музеј, Друштво српске словесности и неколико библиотека.

Општа библиотека Велике школе у Београду, издвојена из Библиотеке српског Општа библиотека Велике школе у Београду, издвојена из Библиотеке српског Лицеја, основана је 1863. године – претеча је Универзитетске библиотеке.Лицеја, основана је 1863. године – претеча је Универзитетске библиотеке.

Шта је школска библиотека?Шта је школска библиотека?

Она је место библиотечко-информационе, васпитно-образовне и културне Она је место библиотечко-информационе, васпитно-образовне и културне делатности сваке школеделатности сваке школе

У њој се прикупља, обрађује и даје на коришћење књижна и некњижна грађа У њој се прикупља, обрађује и даје на коришћење књижна и некњижна грађа ученицима и наставницима ученицима и наставницима

Page 5: skolske biblioteke

IFLA/UNESCO IFLA/UNESCO смернице за школске библиотекесмернице за школске библиотеке Манифест за јавне библиотеке: улога школске библиотеке у учењу и подучавању намењен Манифест за јавне библиотеке: улога школске библиотеке у учењу и подучавању намењен

свима – објављен 2000. годинесвима – објављен 2000. године ЗАДАТАК ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ: ЗАДАТАК ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ: да пружа информације и сазнања неопходне за успешно учествовање у савременом друштву да пружа информације и сазнања неопходне за успешно учествовање у савременом друштву

заснованом на информацијама и знањузаснованом на информацијама и знању да омогући ученицима да овладају вештинама за учење током читавог живота, развије да омогући ученицима да овладају вештинама за учење током читавог живота, развије

њихову стваралачку машту и оспособи их да буду одговорни грађани њихову стваралачку машту и оспособи их да буду одговорни грађани

ЦИЉ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕЦИЉ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ Организован и програмиран библиотечко-наставни рад као основ васпитно-образовног Организован и програмиран библиотечко-наставни рад као основ васпитно-образовног

процесапроцеса Оспособљавање ученика за самостално коришћење свих извора знањаОспособљавање ученика за самостално коришћење свих извора знања

БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ школске библиотекеБИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ школске библиотеке обухвата: набавку, инвентарисање, класификацију, сигнирање, каталогизацију, ревизију обухвата: набавку, инвентарисање, класификацију, сигнирање, каталогизацију, ревизију

књижне и некњижне грађекњижне и некњижне грађе вођење дневне, месечне и годишње статистикевођење дневне, месечне и годишње статистике израда програма рада и извештаја о радуизрада програма рада и извештаја о раду континуирана и планирана набавка и обрада библиотечког фонда (показатељ бројног и континуирана и планирана набавка и обрада библиотечког фонда (показатељ бројног и

вредносног стања библиотеке)вредносног стања библиотеке) класификовање и смештај књига у полице по УДК (може и по формалном принципу: према класификовање и смештај књига у полице по УДК (може и по формалном принципу: према

инвентарном броју, формату, азбучном реду...)инвентарном броју, формату, азбучном реду...) ширење на подгрупе само према књигама које постоје у фондуширење на подгрупе само према књигама које постоје у фонду трећи део осме групе – трећи део осме групе – Књижевност Књижевност као најзаступљенији у школским библиотекама, може као најзаступљенији у школским библиотекама, може

се поделити на књижевне родове и књиге слагати по азбучном реду (презиме писца или се поделити на књижевне родове и књиге слагати по азбучном реду (презиме писца или наслов дела)наслов дела)

Школска библиотека је обавезна да има:ауторски и стручни каталогШколска библиотека је обавезна да има:ауторски и стручни каталог

Page 6: skolske biblioteke

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ школске библиотекеВАСПИТНО-ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ школске библиотеке:: системско и организовано упознавање ученика са свим врстама библиотечко-системско и организовано упознавање ученика са свим врстама библиотечко-

информационе грађеинформационе грађе оспособљавање ученика за самостално коришћење извора информацијаоспособљавање ученика за самостално коришћење извора информација формирање навика код ученика за коришћење библиотеке ради перманентног формирање навика код ученика за коришћење библиотеке ради перманентног

обазовања (не само меморисање података из уџбеника, већ потреба да се обазовања (не само меморисање података из уџбеника, већ потреба да се настави стицање знања директно из оригиналне, изворне литературе)настави стицање знања директно из оригиналне, изворне литературе)

омогућавање ученицима да овладају вештином учења, разијање стваралачке омогућавање ученицима да овладају вештином учења, разијање стваралачке маштемаште

сарадња библиотекара са наставницима и стручним сарадницима у школисарадња библиотекара са наставницима и стручним сарадницима у школи усклађивање програма библиотеке са пројектима везаним за наставу и ван ње, усклађивање програма библиотеке са пројектима везаним за наставу и ван ње,

организовање часова у библиотеци, посете сајмовима књига итд.организовање часова у библиотеци, посете сајмовима књига итд.

ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ школске библиотекеПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ школске библиотеке Школска библиотека је саставни део образовног процесаШколска библиотека је саставни део образовног процеса информатичка писменост свих грађана постепено се развија и усваја кроз систем информатичка писменост свих грађана постепено се развија и усваја кроз систем

школовања школовања доступност извора информација за све ученике и на свим образовним нивоимадоступност извора информација за све ученике и на свим образовним нивоима отворена дисеминација информација и знања за све ученичке групације отворена дисеминација информација и знања за све ученичке групације

KKУЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ УЛТУРНА ДЕЛАТНОСТ школске библиотекешколске библиотеке програми којима библиотека уводи ученике у јавни, друштвени и културни живот програми којима библиотека уводи ученике у јавни, друштвени и културни живот

ужег и ширег окружењаужег и ширег окружења да би културна делатност била садржајнија и богатија, библиотекар остварује да би културна делатност била садржајнија и богатија, библиотекар остварује

сарадњу са установама културе: јавном и матичном библиотеком, галеријом, сарадњу са установама културе: јавном и матичном библиотеком, галеријом, музејем, позориштем...музејем, позориштем...

резултат - реализују се разноврсни програми: књижевни сусрети, трибине, резултат - реализују се разноврсни програми: књижевни сусрети, трибине, квизови, изложбе књига, сусрети са глумцима из позоришних представа...квизови, изложбе књига, сусрети са глумцима из позоришних представа...

организује се рад више секција, пре свих библиотечке, ради учешћа у културним организује се рад више секција, пре свих библиотечке, ради учешћа у културним догађањима школе: Дан школе, Школска слава, Дечја недеља, Дани књиге догађањима школе: Дан школе, Школска слава, Дечја недеља, Дани књиге (поводом Сајма књига) итд.(поводом Сајма књига) итд.

библиотека је место које окупља сараднике-ученике и наставнике редакције библиотека је место које окупља сараднике-ученике и наставнике редакције школског листа, литерарне и драмске секције и других секција.школског листа, литерарне и драмске секције и других секција.

Page 7: skolske biblioteke

Промоција библиотеке и читањаПромоција библиотеке и читања(према Ифлиним смерницама за школске (према Ифлиним смерницама за школске

библиотеке)библиотеке) школска библиотека, у сарадњи са управом школе и наставним особљем, сачињава школска библиотека, у сарадњи са управом школе и наставним особљем, сачињава

писани програм маркетиншких и промотивних активностиписани програм маркетиншких и промотивних активности овај програмски документ садржи:овај програмски документ садржи: циљеве и стратегију за њихово постизањециљеве и стратегију за њихово постизање план активности помоћу којих ће се остварити циљевиплан активности помоћу којих ће се остварити циљеви методе вредновања резултатаметоде вредновања резултата

Предлог програма (према Ифлиним Предлог програма (према Ифлиним смерницама)смерницама)

покретање и одржавање сајта школске библиотеке на којем се промовишу услуге и покретање и одржавање сајта школске библиотеке на којем се промовишу услуге и постоје линкови до и од сродних сајтова и порталапостоје линкови до и од сродних сајтова и портала

организовање приказа и изложбиорганизовање приказа и изложби састављање информатора о радном времену, услугама и колекцијамасастављање информатора о радном времену, услугама и колекцијама припремање и дистрибуција пописа и брошура у вези са наставним програмом, и са припремање и дистрибуција пописа и брошура у вези са наставним програмом, и са

темама које се обрађују кроз више предметатемама које се обрађују кроз више предмета давање информација о библиотеци на састанцима нових ученика и њихових родитеља давање информација о библиотеци на састанцима нових ученика и њихових родитеља организовање група организовање група пријатеља библиотекепријатеља библиотеке, састављених од родитеља и других особа, састављених од родитеља и других особа организовање сајмова књига и читања и кампања описмењавањаорганизовање сајмова књига и читања и кампања описмењавања постављање доброг система означавања, у библиотеци и изван њепостављање доброг система означавања, у библиотеци и изван ње иницирање сарадње са другим организацијама (на пример, са удружењем за иницирање сарадње са другим организацијама (на пример, са удружењем за

националну историју)националну историју)

План активности треба вредновати, прегледати и ревидирати једном годишње, а цео План активности треба вредновати, прегледати и ревидирати једном годишње, а цео документ треба анализирати најмање једном у две године! документ треба анализирати најмање једном у две године!

Page 8: skolske biblioteke

Програм рада школске библиотеке – Ифлине Програм рада школске библиотеке – Ифлине смерницесмернице

библиотеку треба водити у складу са јасно устројеним програмомбиблиотеку треба водити у складу са јасно устројеним програмом програм библиотеке треба осмислити у складу са програмом и потребама програм библиотеке треба осмислити у складу са програмом и потребама

школе школе он треба да одражава њен дух, дугорочне и краткорочне циљеве, као и он треба да одражава њен дух, дугорочне и краткорочне циљеве, као и

њену стварностњену стварност биће остварљив ако га сви учесници у образовном процесу школе биће остварљив ако га сви учесници у образовном процесу школе

подржени допринесу постизању дугорочних и краткорочних циљева који су подржени допринесу постизању дугорочних и краткорочних циљева који су у њему постављениу њему постављени

програм треба да буде свеобухватан и практично изводљивпрограм треба да буде свеобухватан и практично изводљив нацрт програма ради школски библиотекар заједно са наставним особљем нацрт програма ради школски библиотекар заједно са наставним особљем

и представницима управе школеи представницима управе школе нацрт програма пролази јавну расправу у школи где добија подршкунацрт програма пролази јавну расправу у школи где добија подршку Документ и планови који се раде на основу њега, одређују улогу Документ и планови који се раде на основу њега, одређују улогу

библиотеке у односу на следеће области:библиотеке у односу на следеће области: Наставни програм школеНаставни програм школе Наставни методи који се примењују у школиНаставни методи који се примењују у школи Поштовање националних и локалних стандарда и критеријумаПоштовање националних и локалних стандарда и критеријума Потребе ученика у вези са учењем и личним развојемПотребе ученика у вези са учењем и личним развојем Потребе особља у вези са подучавањемПотребе особља у вези са подучавањем Постизање нивоа достигнутих резултатаПостизање нивоа достигнутих резултата

Page 9: skolske biblioteke

Елементи који доприносе делотворности школске Елементи који доприносе делотворности школске библиотекебиблиотеке

Финансирање и буџетФинансирање и буџет СмештајСмештај ИзвориИзвори ОрганизацијаОрганизација Кадровска политикаКадровска политика Коришћење библиотекеКоришћење библиотеке Промоција Промоција

Показатељи вредновања коришћења Показатељи вредновања коришћења школске библиотеке (Ифлине смернице)школске библиотеке (Ифлине смернице)

Број позајмљених књига по члану школске заједнице (посебно за ученике, Број позајмљених књига по члану школске заједнице (посебно за ученике, посебно за наставно особље)посебно за наставно особље)

Укупан број посета библиотеци по члану школске заједнице (посебно за Укупан број посета библиотеци по члану школске заједнице (посебно за ученике, посебно за наставно особље)ученике, посебно за наставно особље)

Број позајмљивања по библиотечкој јединици (тј. стопа обрта извора)Број позајмљивања по библиотечкој јединици (тј. стопа обрта извора) Број позајмљивања по радном сату (током наставе и после ње)Број позајмљивања по радном сату (током наставе и после ње) Референсна питања по члану школске заједнице (посебно за ученике, посебно Референсна питања по члану школске заједнице (посебно за ученике, посебно

за наставно особље)за наставно особље) Употреба рачунара и Употреба рачунара и on line on line доступних извора информацијадоступних извора информација

Page 10: skolske biblioteke

Показатељи за извореПоказатељи за изворе

Укупан књижни фонд по члану школске заједницеУкупан књижни фонд по члану школске заједнице Број расположивих терминала/рачунара по члану школске заједницеБрој расположивих терминала/рачунара по члану школске заједнице

Показатељи за људски потенцијалПоказатељи за људски потенцијал

Однос особља библиотеке према броју чланова школске заједницеОднос особља библиотеке према броју чланова школске заједнице Однос особља библиотеке са пуним радним временом према коришћењу библиотекеОднос особља библиотеке са пуним радним временом према коришћењу библиотеке Школским библиотекама обавезно се обезбеђује одговарајуће финасирање и довољно Школским библиотекама обавезно се обезбеђује одговарајуће финасирање и довољно

средстава за стручно особље, грађу, опрему и нове технологије. средстава за стручно особље, грађу, опрему и нове технологије. Њихове услуге обавезно су бесплатнеЊихове услуге обавезно су бесплатне Опште правило: буџет школске библиотеке за набавку грађе треба да износи најмање Опште правило: буџет школске библиотеке за набавку грађе треба да износи најмање

5% од трошкова школског система по ученику, не рачунајући плате, посебне трошкове 5% од трошкова школског система по ученику, не рачунајући плате, посебне трошкове за образовање, превозза образовање, превоз

Буџет библиотекеБуџет библиотеке

Сума за набавку нових извора (нпр. књига, периодике и нештампане грађе); сума за Сума за набавку нових извора (нпр. књига, периодике и нештампане грађе); сума за промотивни материјал (нпр. плакате)промотивни материјал (нпр. плакате)

Сума за канцеларијски и административни материјалСума за канцеларијски и административни материјал Сума за промотивна догађањаСума за промотивна догађања Трошкови коришћења информационо-комуникационе опреме, трошкови за Трошкови коришћења информационо-комуникационе опреме, трошкови за

компјутерске програме и лиценце (ако нису обухваћени општим буџетом школе) компјутерске програме и лиценце (ако нису обухваћени општим буџетом школе) Школски библиотекар мора да има јасан став у погледу важности одговарајућег буџета Школски библиотекар мора да има јасан став у погледу важности одговарајућег буџета

за библиотеку, јер она служи читавој школиза библиотеку, јер она служи читавој школи

Page 11: skolske biblioteke

Аргументи за повећање финансијске подршке Аргументи за повећање финансијске подршке библиотецибиблиотеци

Број запослених у библиотеци и величина колекције (фонда), најбоље одређују Број запослених у библиотеци и величина колекције (фонда), најбоље одређују колики ће образовни ниво школа достићи колики ће образовни ниво школа достићи

Ученици који освајају највише поена на стандардним тестовима углавном долазе из Ученици који освајају највише поена на стандардним тестовима углавном долазе из школа са више запослених у библиотеци, и више књига, периодике и видео школа са више запослених у библиотеци, и више књига, периодике и видео материјаламатеријала

Локација и простор библиотекеЛокација и простор библиотеке средишњи положај школе, ако је могуће у приземљусредишњи положај школе, ако је могуће у приземљу доступност и близина (просторијама намењеним подучавању)доступност и близина (просторијама намењеним подучавању) утицај буке (бар неки делови библиотеке треба да буду далеко од спољашње буке)утицај буке (бар неки делови библиотеке треба да буду далеко од спољашње буке) одговарајуће и довољно природно осветљење (велики прозори)одговарајуће и довољно природно осветљење (велики прозори) одговарајућа температура просторија (клима уређаји, грејање) – омогућава добре одговарајућа температура просторија (клима уређаји, грејање) – омогућава добре

радне услове током целе године, али и очување колекцијарадне услове током целе године, али и очување колекција одговарајуће уређење простора за инвалидне корисникеодговарајуће уређење простора за инвалидне кориснике одговарајућа величина за смештај колекције књига, новина и часописа, некњижне одговарајућа величина за смештај колекције књига, новина и часописа, некњижне

грађе; простор за смештај материјала, за учење, читаонице, рачунаре, изложбени грађе; простор за смештај материјала, за учење, читаонице, рачунаре, изложбени простор, радни простор за запослене и пријемни пултпростор, радни простор за запослене и пријемни пулт

Page 12: skolske biblioteke

Просторне целине библиотекеПросторне целине библиотеке простор за учење и истраживање: пулт за информације, каталози, простор за учење и истраживање: пулт за информације, каталози, on line on line радне радне

станице (рачунари), столови за учење и истраживање, смештај референсних дела и станице (рачунари), столови за учење и истраживање, смештај референсних дела и основне колекцијеосновне колекције

простор за необавезно читање: са седиштима за мале групе, велике групе и цела простор за необавезно читање: са седиштима за мале групе, велике групе и цела одељења током формалног подучавања, ’’зид за подучавање’’ (простор за одељења током формалног подучавања, ’’зид за подучавање’’ (простор за подучавање и пројектовање)подучавање и пројектовање)

простор за израду радова и извођење групних пројекатапростор за израду радова и извођење групних пројеката административни простор: позајмни пулт, канцеларије, простор за обраду административни простор: позајмни пулт, канцеларије, простор за обраду

некњижне библ. грађе, смештај аудиовизуелне опреме и смештајни простор за некњижне библ. грађе, смештај аудиовизуелне опреме и смештајни простор за залихе и потрошни материјал залихе и потрошни материјал

Намештај и опремаНамештај и опрема естетски изглед школске библиотеке доприноси да се посетилац осети естетски изглед школске библиотеке доприноси да се посетилац осети

добродошлим и повећава жељу да проводи своје време у библиотецидобродошлим и повећава жељу да проводи своје време у библиотеци

Добро опремљена библиотека има следеће карактеристике:Добро опремљена библиотека има следеће карактеристике:

безбедностбезбедност добро осветљењедобро осветљење пројектована је да се у њој може сместити чврст, издржљив и функционалан пројектована је да се у њој може сместити чврст, издржљив и функционалан

намештај, погодан и за посебне потребе библиотеке, прилагођен њеним намештај, погодан и за посебне потребе библиотеке, прилагођен њеним активностима и захтевима школске популације корисникаактивностима и захтевима школске популације корисника

осмишљена да прати промене библиотечких програма, наставног програма школе и осмишљена да прати промене библиотечких програма, наставног програма школе и промене у технологији обраде података промене у технологији обраде података

уређена и вођена тако да пружа комфоран приступ организованој и разноврсној уређена и вођена тако да пружа комфоран приступ организованој и разноврсној колекцији извораколекцији извора

уређена и вођена тако да корисницима изгледа привлачно и погодно за разоноду и уређена и вођена тако да корисницима изгледа привлачно и погодно за разоноду и учење учење

Page 13: skolske biblioteke

Електронска и АВ (аудиовизуелна) опремаЕлектронска и АВ (аудиовизуелна) опрема компјутерске радне станице са приступом Интернету (дизајниране за децу и компјутерске радне станице са приступом Интернету (дизајниране за децу и

прилагођене висини деце различитог узраста)прилагођене висини деце различитог узраста) јавно доступни каталози прилагођени разним узрастима и нивоима ученикајавно доступни каталози прилагођени разним узрастима и нивоима ученика магнетофонимагнетофони уређаји за репродукцију уређаји за репродукцију CD-ROM-CD-ROM-оваова опрема за скенирањеопрема за скенирање уређаји за репродукцију видео тракауређаји за репродукцију видео трака

Физичке збирке (ИфлинФизичке збирке (Ифлинее смернице) смернице) умерена колекција књижних извора (фонда), подразумева 10 књига по ученикуумерена колекција књижних извора (фонда), подразумева 10 књига по ученику најмање школе треба да имају бар 2.500 важних и савремених библиографских јединица најмање школе треба да имају бар 2.500 важних и савремених библиографских јединица

да би обезбедиле књиге за кориснике свих узраста, способности и образовног нивоада би обезбедиле књиге за кориснике свих узраста, способности и образовног нивоа најмање 60% фонда треба да чине некњижни извори који се односе на наставни најмање 60% фонда треба да чине некњижни извори који се односе на наставни

програмпрограм треба да поседује материјале за разоноду (популарне романе, музику, компјутерске треба да поседује материјале за разоноду (популарне романе, музику, компјутерске

игре, видео касете, часописе и плакате)игре, видео касете, часописе и плакате) Ови материјали се бирају у сарадњи са ученицима и одражавају њихова интересовања и Ови материјали се бирају у сарадњи са ученицима и одражавају њихова интересовања и

културу, али не треба прелазити разумне границе етичких стандардакултуру, али не треба прелазити разумне границе етичких стандарда

Електронски извориЕлектронски извори обавезан приступ електронским изворима информација који прате наставни програмобавезан приступ електронским изворима информација који прате наставни програм електрон. извори треба да обухвате приступ Интернету, посебне библиографске и базе електрон. извори треба да обухвате приступ Интернету, посебне библиографске и базе

података пуног текста, као и образовне софтверске пакете који постоје на података пуног текста, као и образовне софтверске пакете који постоје на CD-ROMCD-ROM-у-у ии DVDDVD-у-у

одабир аутоматизованог система за каталогизацију који ће се користити за одабир аутоматизованог система за каталогизацију који ће се користити за класификацију и каталогизацију извора (према прихваћеним међународним и класификацију и каталогизацију извора (према прихваћеним међународним и националним стандардима за библиографски опис)националним стандардима за библиографски опис)

укључивање каталога школске библиотеке у шире мреже (у свету се повезују у систем укључивање каталога школске библиотеке у шире мреже (у свету се повезују у систем централног каталога). Оваква сарадња повећава делотворност и квалитет обраде књига централног каталога). Оваква сарадња повећава делотворност и квалитет обраде књига и олакшава комбиновање извора тако да је већи учинак.и олакшава комбиновање извора тако да је већи учинак.

Page 14: skolske biblioteke

Књижни фонд – начин сређивања, смештај, набавна Књижни фонд – начин сређивања, смештај, набавна политика (стање код нас)политика (стање код нас)

Према подацима у бази Према подацима у бази Мрежа библиотека СрбијеМрежа библиотека Србије, из 2001. године, из 2001. године, од 1115 школских , од 1115 школских библиотека у Србији (без Космета), располаже се са укупно 8.911.695 књига илибиблиотека у Србији (без Космета), располаже се са укупно 8.911.695 књига или

у библиотекама у основним школама 6.329.815, а у библиотекама у средњим у библиотекама у основним школама 6.329.815, а у библиотекама у средњим школама 2.581.880 књигашколама 2.581.880 књига

Сређивање књижног фонда у школској библиотеци – Сређивање књижног фонда у школској библиотеци – слободан приступслободан приступ – обезбеђује – обезбеђује развијање самосталности ученика у избору и коришћењу литературе која није део развијање самосталности ученика у избору и коришћењу литературе која није део обавезне школске лектиреобавезне школске лектире

У 761 школској библиотеци (према подацима из 2001. године), или у У 761 школској библиотеци (према подацима из 2001. године), или у 68,2%68,2% библиотека - ученицима је омогућен слободан приступ збиркамабиблиотека - ученицима је омогућен слободан приступ збиркама

Основ доброг рада библиотеке – добра набавна политика и редовна годишња Основ доброг рада библиотеке – добра набавна политика и редовна годишња принова књигапринова књига

Обнављање фонда – нарочито обавезне литературе која се највише користи, по тако Обнављање фонда – нарочито обавезне литературе која се највише користи, по тако и највише оштећујеи највише оштећује

Број приновљених књига на годишњем нивоу треба да буде већи од броја отписаних Број приновљених књига на годишњем нивоу треба да буде већи од броја отписаних књига књига

Збирке се обнављају куповином и поклономЗбирке се обнављају куповином и поклоном Куповина: школске лектире, литературе која прати наставни програм, референсне Куповина: школске лектире, литературе која прати наставни програм, референсне

литературе из разних области знања – у штампаном и електронском обликулитературе из разних области знања – у штампаном и електронском облику Поклон: прихватити само одговарајући; ако је неадекватне садржине, уступити Поклон: прихватити само одговарајући; ако је неадекватне садржине, уступити

јавној библиотецијавној библиотеци

Page 15: skolske biblioteke

Коришћење збирки и услугаКоришћење збирки и услуга

Према подацима из 2001. године, у Србији, у 1115 школских библиотека има Према подацима из 2001. године, у Србији, у 1115 школских библиотека има 713.547 ученика – у основним школама 498.343, а у средњим 215.204 713.547 ученика – у основним школама 498.343, а у средњим 215.204

Од 46.810 наставника/професора - у основним школама има 30.846, а у Од 46.810 наставника/професора - у основним школама има 30.846, а у средњим 15.964средњим 15.964

77,5% од укупног броја ученика учлањено је у школску библиотеку и 81,4% 77,5% од укупног броја ученика учлањено је у школску библиотеку и 81,4% наставног особља користи услуге библиотекенаставног особља користи услуге библиотеке

78,4% у основним школама и 75,5% у средњим школама78,4% у основним школама и 75,5% у средњим школама – ученици корисници – ученици корисници 81% у основним школама и 82,3% у средњим школама81% у основним школама и 82,3% у средњим школама – наставно особље – наставно особље

користи школ. биб.користи школ. биб. Представљена статистика о укупном броју корисника и укупном броју Представљена статистика о укупном броју корисника и укупном броју

коришћених књига у школским библиотекама у 2001. години, даје коришћених књига у школским библиотекама у 2001. години, даје поражавајући резултат – у посеку поражавајући резултат – у посеку један читалац школ. библиотеке користио је један читалац школ. библиотеке користио је 5 књига у току једне школске године5 књига у току једне школске године

позајмљене књиге углавном су обавезна школска лектирапозајмљене књиге углавном су обавезна школска лектира

Од чега зависи број корисника и интензитет Од чега зависи број корисника и интензитет коришћења библиотечког фонда?коришћења библиотечког фонда?

Величина и структура књижног фондаВеличина и структура књижног фонда Ангажованост и труд библиотекараАнгажованост и труд библиотекара Услови смештаја и стручно уређење библиотеке у целиниУслови смештаја и стручно уређење библиотеке у целини

Page 16: skolske biblioteke

Величина и структура књижниг фонда (Ифлине Величина и структура књижниг фонда (Ифлине смернице)смернице)

Умерена колекција књижних извора – десет (10) књига по ученикуУмерена колекција књижних извора – десет (10) књига по ученику Најмања школа треба да има бар 2.500 важних и савремених јединица – за све Најмања школа треба да има бар 2.500 важних и савремених јединица – за све

узрасте, способности и нивое знањаузрасте, способности и нивое знања Најмање 60% фонда треба да чине некњижни извори који се односе на наставни Најмање 60% фонда треба да чине некњижни извори који се односе на наставни

програмпрограм Набавка материјала за разоноду – популарни романи, музика, компјутерске игре, Набавка материјала за разоноду – популарни романи, музика, компјутерске игре,

видео касете, ласерски видео дискови, часописи, плакате (одабир у сарадњи са видео касете, ласерски видео дискови, часописи, плакате (одабир у сарадњи са ученицима осигурава погађање њихових интересовања) ученицима осигурава погађање њихових интересовања)

Школски библиотекари треба да буду:Школски библиотекари треба да буду: стручно обучени и квалификовани и да стручно обучени и квалификовани и да имају додатно образовање из теорије и имају додатно образовање из теорије и

методологије учењаметодологије учења свесни политике библиотечких услуга, и свесни политике библиотечких услуга, и да њихове дужности и одговорности буду јасно одређенеда њихове дужности и одговорности буду јасно одређене да услови запошљавања и одговарајуће накнаде буду у складу са стручношћу да услови запошљавања и одговарајуће накнаде буду у складу са стручношћу

посла посла

Особље библиотеке (Ифлине смернице)Особље библиотеке (Ифлине смернице) Школски библиотекар је припадник стручног, квалификованог особља, одговоран за Школски библиотекар је припадник стручног, квалификованог особља, одговоран за

планирање рада и управљање школском библиотекомпланирање рада и управљање школском библиотеком У томе му помаже одговарајуће особљеУ томе му помаже одговарајуће особље Он сарађује са осталим учесницима у образовном процесу школе и одржава везе са Он сарађује са осталим учесницима у образовном процесу школе и одржава везе са

јавном библиотеком и другим организацијама и појединцимајавном библиотеком и другим организацијама и појединцима

Page 17: skolske biblioteke

Улога школског библиотекараУлога школског библиотекара Главна улога: да допринесе задатку и мисији школеГлавна улога: да допринесе задатку и мисији школе Кроз сарадњу са управом школе и наставницима – учествује у изради планова и Кроз сарадњу са управом школе и наставницима – учествује у изради планова и

спровођењу наставног програма спровођењу наставног програма Као руководилац библиотечког одељења, равноправни је припадник стручног Као руководилац библиотечког одељења, равноправни је припадник стручног

особља и учесник је у тимском раду на свим састанцимаособља и учесник је у тимском раду на свим састанцима Одговоран је непосредно директору школе или његовом заменикуОдговоран је непосредно директору школе или његовом заменику Библиотекари поседују знање и вештине у вези са набавком информација и Библиотекари поседују знање и вештине у вези са набавком информација и

решавањем информационих проблема, као и стручност за коришћење свих извора, решавањем информационих проблема, као и стручност за коришћење свих извора, као штампаних тако и електроскихкао штампаних тако и електроских

Зато, Зато, они предводе кампање за читање и промоцију књижевности, медија и они предводе кампање за читање и промоцију књижевности, медија и културе намењених децикултуре намењених деци

Основни квалитети и вештине које се очекују Основни квалитети и вештине које се очекују од школског библиотекараод школског библиотекара

Способност да позитивно и без предрасуда комуницира са децом и одраслимаСпособност да позитивно и без предрасуда комуницира са децом и одраслима Способност сагледавања потреба корисникаСпособност сагледавања потреба корисника Способност за сарадњу са појединцима и групама, унутар и изван школеСпособност за сарадњу са појединцима и групама, унутар и изван школе Познавање и разумевање културне разноликостиПознавање и разумевање културне разноликости Познавање теорије и методологије учењаПознавање теорије и методологије учења Поседовање информационих вештина и вештина коришћења информацијаПоседовање информационих вештина и вештина коришћења информација Познавање материјала који чине библиотечку колекцију и начина на који им се Познавање материјала који чине библиотечку колекцију и начина на који им се

приступаприступа Познавање књижевности, медија и културе намењених дециПознавање књижевности, медија и културе намењених деци Познавање и практична знања у области управљања и маркетингаПознавање и практична знања у области управљања и маркетинга Познавање и практична знања у области информационих технологијаПознавање и практична знања у области информационих технологија

Page 18: skolske biblioteke

Сарадња наставника и школског библиотекараСарадња наставника и школског библиотекара Наставници и библиотекари остварују сарадњу да би:Наставници и библиотекари остварују сарадњу да би:- унапређивали, усмеравали и вредновали учење ученика током реализације наставног унапређивали, усмеравали и вредновали учење ученика током реализације наставног

програмапрограма- побољшавали и вредновали информационе вештине и информационо знање ученикапобољшавали и вредновали информационе вештине и информационо знање ученика- унапређивали наставне плановеунапређивали наставне планове- припремали и изводили посебне пројекте који се раде у проширеном окружењу за учење, припремали и изводили посебне пројекте који се раде у проширеном окружењу за учење,

укључујући библиотекуукључујући библиотеку- припремали и реализовали програме читања и културне догађајеприпремали и реализовали програме читања и културне догађаје- укључивали информациону технологију у наставне програмеукључивали информациону технологију у наставне програме- објашњавали родитељима важност школске библиотекеобјашњавали родитељима важност школске библиотеке

Дужности школског библиотекара (Ифлине Дужности школског библиотекара (Ифлине смернице)смернице)

Да анализира потребе за информацијама и изворима свих учесника у образовном процесу школеДа анализира потребе за информацијама и изворима свих учесника у образовном процесу школе Да формулише и изводи програме побољшања услугаДа формулише и изводи програме побољшања услуга Да израђује програме набавке библиотечких извора и да се ангажује у вези са аутоматизованим Да израђује програме набавке библиотечких извора и да се ангажује у вези са аутоматизованим

библиотечким системимабиблиотечким системима Да каталогизује и класификује библиотечку грађуДа каталогизује и класификује библиотечку грађу Да упућује кориснике у коришћење библиотекеДа упућује кориснике у коришћење библиотеке Да подучава информационим знањима и вештинамаДа подучава информационим знањима и вештинама Да помаже ученицима и наставницима при коришћењу библиотечких извора и информационе технологијеДа помаже ученицима и наставницима при коришћењу библиотечких извора и информационе технологије Да одговара на референсна питања и захтеве за информацијама користећи одговарајуће извореДа одговара на референсна питања и захтеве за информацијама користећи одговарајуће изворе Да промовише програме читања и културне догађајеДа промовише програме читања и културне догађаје Да учествује у планирању извођења наставног програмаДа учествује у планирању извођења наставног програма Да учествује у припремању, извођењу и вредновању наставних активностиДа учествује у припремању, извођењу и вредновању наставних активности Да се залаже да вредновање библиотечких услуга буде уобичајени део општег процеса вредновања школеДа се залаже да вредновање библиотечких услуга буде уобичајени део општег процеса вредновања школе Да гради партнерства са другим организацијамаДа гради партнерства са другим организацијама Да припрема и реализује буџетДа припрема и реализује буџет Да осмишљава стратешко планирањеДа осмишљава стратешко планирање Да управља библиотечким особљем и да га обучаваДа управља библиотечким особљем и да га обучава

Page 19: skolske biblioteke

Стручни кадар (наши стандарди) Стручни кадар (наши стандарди) У библиотеци основне школе могу да раде виши књижничари и библиотекари, У библиотеци основне школе могу да раде виши књижничари и библиотекари,

односно радници са вишом и високом стручном спремом)односно радници са вишом и високом стручном спремом) У библиотеци средње школе могу да раде само библиотекариУ библиотеци средње школе могу да раде само библиотекари Ради стручног усавршавања библиотекара (перманентног стицања нових сазнања, Ради стручног усавршавања библиотекара (перманентног стицања нових сазнања,

праћења најновијих достигнућа из области библиотечко-информационе делатности), праћења најновијих достигнућа из области библиотечко-информационе делатности), матичне и национална библиотека организују семинаре, предавања, стручне матичне и национална библиотека организују семинаре, предавања, стручне састанке састанке

Школски библиотекари су у обавези да полажу стручни испит из библиотечке Школски библиотекари су у обавези да полажу стручни испит из библиотечке струке (организују га Библиотека Матице српске и Народна библиотека Србије), да струке (организују га Библиотека Матице српске и Народна библиотека Србије), да би на инструктивном и консултативном семинару стекли потпун увид у библиотечку би на инструктивном и консултативном семинару стекли потпун увид у библиотечку делатност и савладали основне вештине за рад у библиотециделатност и савладали основне вештине за рад у библиотеци

Програми развоја школских библиотека (на Програми развоја школских библиотека (на националном и локалном нивоу) - циљ и националном и локалном нивоу) - циљ и

активности (Ифлине смернице)активности (Ифлине смернице) Израда и објављивање националних (и локалних) стандарда и смерница за школске Израда и објављивање националних (и локалних) стандарда и смерница за школске

библиотекебиблиотеке Организовање огледних библиотека као примера узорне праксеОрганизовање огледних библиотека као примера узорне праксе Оснивање одбора или комисија за школске библиотеке, на националном и локалним Оснивање одбора или комисија за школске библиотеке, на националном и локалним

нивоиманивоима Иницирање и понуда програма стручне обуке школских библиотекараИницирање и понуда програма стручне обуке школских библиотекара Обезбеђивање новчаних средстава за пројекте школских библиотека, на пример Обезбеђивање новчаних средстава за пројекте школских библиотека, на пример

кампања за читањекампања за читање Покретање и финансирање истраживачких пројеката у вези са активностима и Покретање и финансирање истраживачких пројеката у вези са активностима и

развојем школских библиотекаразвојем школских библиотека

Page 20: skolske biblioteke

Сарадња са јавним библиотекама и заједничко Сарадња са јавним библиотекама и заједничко коришћење ресурсакоришћење ресурса

Ради побољшања библиотечких услуга намењених деци и младима у некој Ради побољшања библиотечких услуга намењених деци и младима у некој средини, неопходна је добра сарадња јавне и школске библиотеке средини, неопходна је добра сарадња јавне и школске библиотеке

Писани споразум сарадње треба да обухвати:Писани споразум сарадње треба да обухвати: договорене димензије сарадњедоговорене димензије сарадње подробни опис и дефиниције области сарадњеподробни опис и дефиниције области сарадње разјашњење еконоских појединости и начина на који ће се делити трошковиразјашњење еконоских појединости и начина на који ће се делити трошкови временски распоред активности током трајања сарадњевременски распоред активности током трајања сарадње Сарадња се, на пример, може остварити у следећим областима:Сарадња се, на пример, може остварити у следећим областима: заједничка обука особљазаједничка обука особља кооперативно обогаћивање фондовакооперативно обогаћивање фондова заједничко реализовање програмазаједничко реализовање програма координација електронских сервиса и мрежакоординација електронских сервиса и мрежа сарадња у области израде средстава за учење и у области образовања сарадња у области израде средстава за учење и у области образовања

корисникакорисника посета одељења ученика јавној библиотеципосета одељења ученика јавној библиотеци заједничка читања и промоција писменостизаједничка читања и промоција писмености заједнички маркетинг библиотечких услуга, усмерен на децу и младезаједнички маркетинг библиотечких услуга, усмерен на децу и младе

Активности школске библиотеке у оквиру Активности школске библиотеке у оквиру школске заједницешколске заједнице

Труди се да служи свим корисницима унутар школеТруди се да служи свим корисницима унутар школе Да задовољава потребе различитих циљних групаДа задовољава потребе различитих циљних група Програме и активности школска библиотека осмишљава у тесној сарадњи са: Програме и активности школска библиотека осмишљава у тесној сарадњи са:

директором/руководиоцем; руководиоцима одсека/актива предметних директором/руководиоцем; руководиоцима одсека/актива предметних наставника; наставницима; особљем у пратећим службама; ученициманаставника; наставницима; особљем у пратећим службама; ученицима

Page 21: skolske biblioteke

Директор и школска библиотекаДиректор и школска библиотека(Ифлине смернице)(Ифлине смернице)

Директор тесно сарађује са библиотеком на изради развојних планова школеДиректор тесно сарађује са библиотеком на изради развојних планова школе Сарадња на пољу информатичке писмености и програма за промоцију читањаСарадња на пољу информатичке писмености и програма за промоцију читања Директор обезбеђује сарадњу између наставног и библиотечког особљаДиректор обезбеђује сарадњу између наставног и библиотечког особља Стара се да школски библиотекари буду укључени у подучавање, планирање наставног Стара се да школски библиотекари буду укључени у подучавање, планирање наставног

програма, континуирано образовање особља, вредновање програма и процену стеченог програма, континуирано образовање особља, вредновање програма и процену стеченог знања ученика знања ученика

Укључује вредновање учинка библиотеке у вредновање целе школе, и истиче пресудни Укључује вредновање учинка библиотеке у вредновање целе школе, и истиче пресудни допринос добре школске библиотеке достизању постављених образовних стандардадопринос добре школске библиотеке достизању постављених образовних стандарда

Руководиоци одсека/актива предметних Руководиоци одсека/актива предметних наставника и библиотеканаставника и библиотека

Библиотека тежи остварењу партнерства у подучавању – кроз промоцију библиотечких Библиотека тежи остварењу партнерства у подучавању – кроз промоцију библиотечких услуга, посебно намењених наставницима услуга, посебно намењених наставницима

Та промоција истиче следеће:Та промоција истиче следеће: могућност да се наставницима обезбеде извори који ће проширити њихово знање из могућност да се наставницима обезбеде извори који ће проширити њихово знање из

одређеног предмета, или побољшати њихове методе наставеодређеног предмета, или побољшати њихове методе наставе могућност да се обезбеде извори за различите стратегије вредновања и процене знањамогућност да се обезбеде извори за различите стратегије вредновања и процене знања могућност да особље библиотеке буде партнер у планирању задатка који ће се обављати у могућност да особље библиотеке буде партнер у планирању задатка који ће се обављати у

учионициучионици могућност да се наставницима помогне у едукацији ђака, тако што ће се организовати могућност да се наставницима помогне у едукацији ђака, тако што ће се организовати

посебне услуге за ученике којима је потребан додатни подстицај у савладавању градивапосебне услуге за ученике којима је потребан додатни подстицај у савладавању градива библиотека као капија глобалног села, путем међубиблиотечке позајмице и електронских библиотека као капија глобалног села, путем међубиблиотечке позајмице и електронских

мрежамрежа Наставници који имају напредније и отвореније виђење образовања, обично су и активнији Наставници који имају напредније и отвореније виђење образовања, обично су и активнији

корисници библиотеке. Они се опредељују да изводе наставу у библиотеци и удаљавају се корисници библиотеке. Они се опредељују да изводе наставу у библиотеци и удаљавају се од традиционалних наставних метода и ученике претварају у активне учеснике у процесу од традиционалних наставних метода и ученике претварају у активне учеснике у процесу учења и омогућавају им да стекну вештине самосталног учења учења и омогућавају им да стекну вештине самосталног учења

Page 22: skolske biblioteke

Сарадња наставника и библиотекеСарадња наставника и библиотеке

Информатичка писменост, развијањем ’’истраживачког духа’’ код ученика и Информатичка писменост, развијањем ’’истраживачког духа’’ код ученика и упућивањем да буду критични и креативни корисници информацијаупућивањем да буду критични и креативни корисници информација

Рад на пројектима и тимским задацимаРад на пројектима и тимским задацима Мотивација за читање, рад са ученицима свих узраста, са појединцима и групама Мотивација за читање, рад са ученицима свих узраста, са појединцима и групама

Партнерство библиотекар – наставникПартнерство библиотекар – наставник Отвара могућност:Отвара могућност:- да се наставницима обезбеде извори који ће проширити њихово знање из одређеног да се наставницима обезбеде извори који ће проширити њихово знање из одређеног

предмета или побољшати њихове методе наставепредмета или побољшати њихове методе наставе- да се обезбеде извориза различите стратегије вредновања и процене знањада се обезбеде извориза различите стратегије вредновања и процене знања- да особље библиотеке буде партнер у планирању задатака који ће се обављати у да особље библиотеке буде партнер у планирању задатака који ће се обављати у

учионициучионици- да се наставницима помогне да савладају разноврсне ситуације у учионици, тиме што да се наставницима помогне да савладају разноврсне ситуације у учионици, тиме што

ће се организовати посебне услуге за ученике којима треба више подршке или ће се организовати посебне услуге за ученике којима треба више подршке или подстицајаподстицаја

- библиотека као капија глобалног села, путем међубиблиотечке позајмице или библиотека као капија глобалног села, путем међубиблиотечке позајмице или електронских мрежа електронских мрежа

Page 23: skolske biblioteke

Ученици и библиотекаУченици и библиотека Ученици су главна циљна група библиотекеУченици су главна циљна група библиотеке Школска библиотека – отворено, слободно окружење за учење, где ученици могу да раде све Школска библиотека – отворено, слободно окружење за учење, где ученици могу да раде све

врсте задатака, појединачно или у групи, и да се при томе ни на који начин не осећају врсте задатака, појединачно или у групи, и да се при томе ни на који начин не осећају угроженимугроженим

Ученичке активности у библиотеци обухватају:Ученичке активности у библиотеци обухватају: Традиционалне домаће задаткеТрадиционалне домаће задатке Пројектне задатке и задатке при којима треба решити неки проблемПројектне задатке и задатке при којима треба решити неки проблем Тражење и коришћење информацијаТражење и коришћење информација Израду презентација и материјала који ће се представити наставницима и другим ученицима у Израду презентација и материјала који ће се представити наставницима и другим ученицима у

одељењуодељењу

Интернет и библиотекаИнтернет и библиотека Нови електронски извори представљају посебан изазов за кориснике библиотекеНови електронски извори представљају посебан изазов за кориснике библиотеке Библиотекар указује да су ти извори само још једно средство за подучавање и учење – средства Библиотекар указује да су ти извори само још једно средство за подучавање и учење – средства

која воде неком циљу, а не циљ сам по себикоја воде неком циљу, а не циљ сам по себи Библиотекар помаже да се тражење информација на Интернету сведе на најмању могућу меру – Библиотекар помаже да се тражење информација на Интернету сведе на најмању могућу меру –

да се одаберу важне и квалитетне информације са Интернета у најкраћем могућем временуда се одаберу важне и квалитетне информације са Интернета у најкраћем могућем времену Библиотекар покреће и спроводи програме информатичког описмењавања као један од Библиотекар покреће и спроводи програме информатичког описмењавања као један од

најважнијих задатака библиотеке – да би се код ученика развила способност да лоцирају, сажму најважнијих задатака библиотеке – да би се код ученика развила способност да лоцирају, сажму и усвоје информације и нова знања из свих предметних области које покрива колекција извора и усвоје информације и нова знања из свих предметних области које покрива колекција извора

Главне наставне области у образовању корисника су:Главне наставне области у образовању корисника су: знањезнање о библиотеци, њеној сврси, врстама постојећих услуга, организацији и врстама извора о библиотеци, њеној сврси, врстама постојећих услуга, организацији и врстама извора

које поседујекоје поседује вештиневештине тражења информација и тражења информација и мотивацијамотивација за коришћење информација, за коришћење за коришћење информација, за коришћење

библиотеке у формалним и неформалним наставним пројектима библиотеке у формалним и неформалним наставним пројектима

Page 24: skolske biblioteke

Модели програма за стицање вештине учења и Модели програма за стицање вештине учења и информатичке писменостиинформатичке писмености

Информатички писмени ученици:Информатички писмени ученици: постају особе способне за самостално учењепостају особе способне за самостално учење показују самопоуздање, веру у сопствене способности решавања проблема – свесни показују самопоуздање, веру у сопствене способности решавања проблема – свесни

шта је важна информацијашта је важна информација у стању су да рукују технолошким решењима да би проналазили информације и у стању су да рукују технолошким решењима да би проналазили информације и

комуницираликомуницирали они поштују високе стандарде у свом раду и стварају квалитетне производеони поштују високе стандарде у свом раду и стварају квалитетне производе Информатички писмени ученици ће бити Информатички писмени ученици ће бити флексибилни,способни да се прилагођавају флексибилни,способни да се прилагођавају

променама и да функционишу као појединци и у групипроменама и да функционишу као појединци и у групи

Смернице за информатичку писменост ученикаСмернице за информатичку писменост ученика

Ученик треба да изгради значење на основу информацијаУченик треба да изгради значење на основу информација Ученик треба да створи квалитетан производУченик треба да створи квалитетан производ Ученик треба да учи самосталноУченик треба да учи самостално Ученик треба делотворно да учествује у раду групеУченик треба делотворно да учествује у раду групе Ученик треба да користи информације и информациону технологију одговорно и Ученик треба да користи информације и информациону технологију одговорно и

етичноетично

Page 25: skolske biblioteke

Фазе учењаФазе учења Вештине учења помоћу којих ученик сам себе усмераваВештине учења помоћу којих ученик сам себе усмерава кључне за формирање особа које уче читавог животакључне за формирање особа које уче читавог живота они који умеју самостално да уче – умеју да поставе јасне информационе циљеве и да они који умеју самостално да уче – умеју да поставе јасне информационе циљеве и да

напредују ка њиховом оставаривањунапредују ка њиховом оставаривању умеју да користе изворе информација на различитим медијима – како би задовољили умеју да користе изворе информација на различитим медијима – како би задовољили

своје информационе и личне потребесвоје информационе и личне потребе умеју да траже помоћ и да схвате организацију и структуру библиотекеумеју да траже помоћ и да схвате организацију и структуру библиотеке библиотекар има улогу партнера у учењу, он не подучава већ саветује ученике у вези са библиотекар има улогу партнера у учењу, он не подучава већ саветује ученике у вези са

њиховим активностимањиховим активностима

Вештине сарадњеВештине сарадње школска библиотека је место на коме се индивидуалне разлике преплићу са различитим школска библиотека је место на коме се индивидуалне разлике преплићу са различитим

изворима и технологијамаизворима и технологијама рад ученика у групи учи их како да бране своје мишљење и како да конструктивно рад ученика у групи учи их како да бране своје мишљење и како да конструктивно

критикују туђекритикују туђе стичу увид у разне идеје и исказују поштовање за знање и стилове учења другихстичу увид у разне идеје и исказују поштовање за знање и стилове учења других помажу да се ураде пројекти који одражавају разлике међу појединцимапомажу да се ураде пројекти који одражавају разлике међу појединцима доприносе да се појединачни задаци обједине у завршен производ доприносе да се појединачни задаци обједине у завршен производ библиотекар делује као саветник групебиблиотекар делује као саветник групе Вештина планирањаВештина планирања Неопходан предуслов за било који истраживачки задатак, пројекат, писани рад или Неопходан предуслов за било који истраживачки задатак, пројекат, писани рад или

темутему почетне фазе процеса учења: прикупљање идеја, њихово обликовање у питања и почетне фазе процеса учења: прикупљање идеја, њихово обликовање у питања и

идентификација кључних речи – траже креативност и редовно практиковањеидентификација кључних речи – траже креативност и редовно практиковање ученик који је овладао вештином планирања способан је да дефинише циљеве, искаже ученик који је овладао вештином планирања способан је да дефинише циљеве, искаже

проблеме које треба решити и осмисли радне методе које ће користитипроблеме које треба решити и осмисли радне методе које ће користити библиотекар се укључује у планирање онолико колико то желе ученици – његов је библиотекар се укључује у планирање онолико колико то желе ученици – његов је

задатак да их упути на расположиве изворе и посаветује у вези са изводљивошћу задатак да их упути на расположиве изворе и посаветује у вези са изводљивошћу задатка који су предузелизадатка који су предузели

Page 26: skolske biblioteke

Вештине проналажења и прикупљањаВештине проналажења и прикупљања проналажење и прикупљање су основне вештине којима ученици треба да овладају проналажење и прикупљање су основне вештине којима ученици треба да овладају

како би могли самостално да раде са информацијамакако би могли самостално да раде са информацијама то подразумева познавање и коришћење разних алата за тражење информација у то подразумева познавање и коришћење разних алата за тражење информација у

компјутерским базама података и на Интернетукомпјутерским базама података и на Интернету ове вештине се односе на цео наставни програм и постепено се шире у појединачним ове вештине се односе на цео наставни програм и постепено се шире у појединачним

предметним областимапредметним областима подразумева коришћење регистара, референсних извора и свих технолошких подразумева коришћење регистара, референсних извора и свих технолошких

решењарешења ученик који је овладао овим вештинама у стању је да обједини преглед ученик који је овладао овим вештинама у стању је да обједини преглед

истраживања, интервју, експеримент, посматрање или студију извораистраживања, интервју, експеримент, посматрање или студију извора Библиотекар треба да осмисли курсеве за стицање вештина проналажења и Библиотекар треба да осмисли курсеве за стицање вештина проналажења и

прикупљања, прилагођене посебним потребама појединаца и група – у осмишљавању прикупљања, прилагођене посебним потребама појединаца и група – у осмишљавању учествују и наставнициучествују и наставници

Вештина бирања и оцењинањаВештина бирања и оцењинања циљ је да ученици развију критичко мишљење и способност процене вредностициљ је да ученици развију критичко мишљење и способност процене вредности Програми за побољшавање ових вештина треба да садрже:Програми за побољшавање ових вештина треба да садрже: -уобличавање одговарајућих питања-уобличавање одговарајућих питања -идентификовање вероватних извора-идентификовање вероватних извора -коришћење разних стратегија-коришћење разних стратегија -прављење реалног временског распореда-прављење реалног временског распореда -доношење етичких одлука-доношење етичких одлука ученик који је савладао ове вештине може да дефинише критеријуме за ученик који је савладао ове вештине може да дефинише критеријуме за

меродавност, целовитост, значај, гледиште, поузданост и благовременостмеродавност, целовитост, значај, гледиште, поузданост и благовременост библиотекар упућује ученике како да пронађу важну, свежу, меродавну библиотекар упућује ученике како да пронађу важну, свежу, меродавну

информацију, и како да уоче пристрасност и нетачност информацију, и како да уоче пристрасност и нетачност

Page 27: skolske biblioteke

Вештине организовања и бележењаВештине организовања и бележења укључивање ученика у организацију и коришћење информација – вештине које се стичу док укључивање ученика у организацију и коришћење информација – вештине које се стичу док

раде задатке и пројектераде задатке и пројекте библиотекар помаже ученицима у правилном састављању извештаја о пројекту, да их научи библиотекар помаже ученицима у правилном састављању извештаја о пројекту, да их научи

како се пишу: заглавља, поглавља, попис литературе, резимирање, цитирање и како се пишу: заглавља, поглавља, попис литературе, резимирање, цитирање и састављање комплетних и тачних библиографијасастављање комплетних и тачних библиографија

Вештине комуницирања и саопштавањаВештине комуницирања и саопштавања Тумачење информација и стицање користи од њих – вештине којима је најтеже овладати Тумачење информација и стицање користи од њих – вештине којима је најтеже овладати

када се ради на пројектимакада се ради на пројектима Преображавање информација у лично знање – ученици који савладају овим вештинама Преображавање информација у лично знање – ученици који савладају овим вештинама

могу:могу: - да сажимају информације из различитих извора- да сажимају информације из различитих извора - да резонују- да резонују - да изводе закључке- да изводе закључке - да стварају значења - да стварају значења - да повезују ново са претходно стеченим знањем - да повезују ново са претходно стеченим знањем Такав ученик ће умети да:Такав ученик ће умети да: - јасно комуницира- јасно комуницира - изражава утврђене циљеве и критеријуме- изражава утврђене циљеве и критеријуме - влада вештинама представљања- влада вештинама представљања

Вештине вредновањаВештине вредновања последња фаза пројекта учења: процес вредновања и сумирања резултатапоследња фаза пројекта учења: процес вредновања и сумирања резултата оспособити ученика да критички мисли о свом раду и што је постигаооспособити ученика да критички мисли о свом раду и што је постигао Мора да буде способан да:Мора да буде способан да: - Упореди коначни пројекат са првобитним планом и да одреди да ли је резултат испунио - Упореди коначни пројекат са првобитним планом и да одреди да ли је резултат испунио

сврхусврху - Одреди јаке и слабе стране свог пројекта учења- Одреди јаке и слабе стране свог пројекта учења - Размисли о побољшањима и последицама по наредне задатке- Размисли о побољшањима и последицама по наредне задатке Библиотекар се заједно са наставницима ангажује у процесу вредновања из два разлога: Библиотекар се заједно са наставницима ангажује у процесу вредновања из два разлога:

да би сазнао у којој мери је библиотека задовољила потребе корисника, и да би деловао као да би сазнао у којој мери је библиотека задовољила потребе корисника, и да би деловао као активни партнер у учењу који помаже између процеса учења и коначног призвода активни партнер у учењу који помаже између процеса учења и коначног призвода (резултата пројекта)(резултата пројекта)

Page 28: skolske biblioteke

IFLA/UNESCO IFLA/UNESCO манифест за школске библиотекеманифест за школске библиотеке Улога школске библиотеке у подучавању и учењу намењеном свимаУлога школске библиотеке у подучавању и учењу намењеном свима Школска библиотека пружа информације и сазнања који су неопходни за успешно Школска библиотека пружа информације и сазнања који су неопходни за успешно

учествовање у савременом друштву заснованом на информацијама и знању. учествовање у савременом друштву заснованом на информацијама и знању. Школска библиотека омогућава ученицима да овладају вештинама учења током Школска библиотека омогућава ученицима да овладају вештинама учења током

читавог живота, развија њихову стваралачку машту и оспособљава их да буду читавог живота, развија њихову стваралачку машту и оспособљава их да буду одговорни грађаниодговорни грађани

Задаци школске библиотекеЗадаци школске библиотеке Нуди помоћ при учењу, књиге и изворе који ученицима омогућавају да развију Нуди помоћ при учењу, књиге и изворе који ученицима омогућавају да развију

критичко мишљење и да делотворно користе информације у свим облицима и на свим критичко мишљење и да делотворно користе информације у свим облицима и на свим медијимамедијима

Школске библиотеке се повезују у ширу библиотечко-информациону мрежу, у складу Школске библиотеке се повезују у ширу библиотечко-информациону мрежу, у складу са принципима Унесковог Манифеста за јавне библиотекеса принципима Унесковог Манифеста за јавне библиотеке

Библиотечко особље омогућава коришћење књига и других извора информација – од Библиотечко особље омогућава коришћење књига и других извора информација – од уметничких до документационих, од штампаних до електронских, у библиотеци или уметничких до документационих, од штампаних до електронских, у библиотеци или на даљинуна даљину

Ти извори допуњују и обогаћују садржај уџбеника, наставних материјала, и методику Ти извори допуњују и обогаћују садржај уџбеника, наставних материјала, и методику наставенаставе

Сарадња библиотекара и наставника доприноси да ученици достигну виши ниво Сарадња библиотекара и наставника доприноси да ученици достигну виши ниво писмености, боље овадају вештинама читања, учења, решавања проблема, као и писмености, боље овадају вештинама читања, учења, решавања проблема, као и информационим и комуникационим вештинамаинформационим и комуникационим вештинама

Школска библиотека треба да пружа услуге подједнако свим учесницима образовног Школска библиотека треба да пружа услуге подједнако свим учесницима образовног процеса у школи, без обзира на узраст, расу, пол, националност, језик, професионални процеса у школи, без обзира на узраст, расу, пол, националност, језик, професионални или друштвени статусили друштвени статус

Коришћење услуга и колекција заснива се на Општој декларацији Уједињених нација о Коришћење услуга и колекција заснива се на Општој декларацији Уједињених нација о људсик правима и слободама и не сме да подлеже било каквој идеолошкој, политичкој људсик правима и слободама и не сме да подлеже било каквој идеолошкој, политичкој или верској цензури, као ни комерцијалним притисцимаили верској цензури, као ни комерцијалним притисцима

Page 29: skolske biblioteke

Финансирање, правни прописи и мрежеФинансирање, правни прописи и мреже Школска библиотека је од пресудног значаја за сваку дугорочну стратегију развоја Школска библиотека је од пресудног значаја за сваку дугорочну стратегију развоја

писмености, образовања, снабдевања информацијама, економског, друштвеног и културног писмености, образовања, снабдевања информацијама, економског, друштвеног и културног развиткаразвитка

За школске библиотеке су одговорни локални, регионални и државни органи управе, који За школске библиотеке су одговорни локални, регионални и државни органи управе, који морају да донесу одговарајуће прописе и програмска документаморају да донесу одговарајуће прописе и програмска документа

Школским библиотекама обавезно се обезбеђује одговарајуће финансирање и довољно Школским библиотекама обавезно се обезбеђује одговарајуће финансирање и довољно средстава за средстава за стручно особље, грађу, опрему и нове технологијестручно особље, грађу, опрему и нове технологије – услуге библиотеке су – услуге библиотеке су обавезно бесплатнеобавезно бесплатне

Школска библиотека је неизоставни учесник у локалним и регионалним мрежама, као и у Школска библиотека је неизоставни учесник у локалним и регионалним мрежама, као и у националној библиотечко-информационој мрежинационалној библиотечко-информационој мрежи

Циљеви школске библиотекеЦиљеви школске библиотеке Школска библиотека је саставни део образовног системаШколска библиотека је саставни део образовног система Следећи циљеви су неопходни за унапређивање писмености, информативне писмености, Следећи циљеви су неопходни за унапређивање писмености, информативне писмености,

подучавања, учења и за подизање културног нивоа и подучавања, учења и за подизање културног нивоа и основне су услуге школске библиотекеосновне су услуге школске библиотеке подршка и побољшање образовних циљева наведених у наставном плану и програму школеподршка и побољшање образовних циљева наведених у наставном плану и програму школе развијање и неговање навика и уживања у читању и учењу код деце, као и навике коришћења развијање и неговање навика и уживања у читању и учењу код деце, као и навике коришћења

библиотеке током читавог животабиблиотеке током читавог живота пружање прилике да се искуси стварање и коришћење информација у циљу стицања знања, пружање прилике да се искуси стварање и коришћење информација у циљу стицања знања,

познавања, развијања маште и уживањапознавања, развијања маште и уживања подстицање свих ученика да стичу и користе вештине вредновања и коришћења подстицање свих ученика да стичу и користе вештине вредновања и коришћења

информација, без обзира на облик, формат или медиј, као и да овладају начинима друштвене информација, без обзира на облик, формат или медиј, као и да овладају начинима друштвене комуникације комуникације

обезбеђивање приступа локалним, регионалним, националним и глобалним изворима и обезбеђивање приступа локалним, регионалним, националним и глобалним изворима и могућностима, што оне који уче доводи у додир са различитим идејама, искуствима и могућностима, што оне који уче доводи у додир са различитим идејама, искуствима и ставовимаставовима

организовање активности које јачају друштвену и културну свесторганизовање активности које јачају друштвену и културну свест сарадња са ученицима, наставницима, управом и родитељима да би се остварили циљеви сарадња са ученицима, наставницима, управом и родитељима да би се остварили циљеви

школешколе заступање начела да су слобода мишљења и приступ информацијама непходни предуслови за заступање начела да су слобода мишљења и приступ информацијама непходни предуслови за

делотворно и одговорно учешће у грађанском демократском друштвуделотворно и одговорно учешће у грађанском демократском друштву промоција читања и извора и услуга школске библиотеке у школској и широј друштвеној промоција читања и извора и услуга школске библиотеке у школској и широј друштвеној

заједницизаједници

Page 30: skolske biblioteke

ОсобљеОсобље Школски библиотекар је припадник стручног, квалификованог особља, одговоран Школски библиотекар је припадник стручног, квалификованог особља, одговоран

за планирање рада и управљање школском библиотеком – у томе му помаже за планирање рада и управљање школском библиотеком – у томе му помаже одговарајуће особљеодговарајуће особље

Он сарађује са осталим учесницима у образовном процесу школе и одржава везе са Он сарађује са осталим учесницима у образовном процесу школе и одржава везе са јавном библиотеком и другим организацијама и појединцимајавном библиотеком и другим организацијама и појединцима

Улога школског библиотекара, у оквиру националних законских и финансијских Улога школског библиотекара, у оквиру националних законских и финансијских услова, разликује се зависно од расположивог буџета, и наставног програма и услова, разликује се зависно од расположивог буџета, и наставног програма и методологије рада одређене школеметодологије рада одређене школе

Без обзира на тај појединачни контекст, постоје општа знања која су неопходна да Без обзира на тај појединачни контекст, постоје општа знања која су неопходна да би школски библиотекари осмислили и пружали делотворне услуге школске би школски библиотекари осмислили и пружали делотворне услуге школске библиотеке: о изворима, библиотеци, управљању информацијама и подучавањубиблиотеке: о изворима, библиотеци, управљању информацијама и подучавању

Школски библиотекари морају да буду у стању да планирају увођење новина, и да Школски библиотекари морају да буду у стању да планирају увођење новина, и да подучавају наставнике и ученике разним вештинама у вези са руковањем подучавају наставнике и ученике разним вештинама у вези са руковањем информацијамаинформацијама

Рад и управљање Рад и управљање Да би рад био делотворан и бројчано мерљив потребно је:Да би рад био делотворан и бројчано мерљив потребно је: формулисати програмски документ о услугама школске библиотеке – а у њему се формулисати програмски документ о услугама школске библиотеке – а у њему се

дефинишу задаци, приоритети и услуге, у складу са наставним програмом школедефинишу задаци, приоритети и услуге, у складу са наставним програмом школе школска библиотека мора да се организује и води у складу са стандардима струкешколска библиотека мора да се организује и води у складу са стандардима струке услуге морају бити доступне свим учесницима у образовном процесу школе и у услуге морају бити доступне свим учесницима у образовном процесу школе и у

складу са локалном заједницомскладу са локалном заједницом мора се подстицати сарадња са наставницима, управом школе, одговарајућим мора се подстицати сарадња са наставницима, управом школе, одговарајућим

органима управе, родитељима, другим библиотечко-информационим стручњацима органима управе, родитељима, другим библиотечко-информационим стручњацима и групама у друштвеној заједниции групама у друштвеној заједници

Page 31: skolske biblioteke

Примена МанифестаПримена Манифеста

Позивају се владе да преко својих министарстава одговорних за образовање – Позивају се владе да преко својих министарстава одговорних за образовање – осмисле сртатегије, програме и планове рада у којима ће бити уграђена начела из осмисле сртатегије, програме и планове рада у којима ће бити уграђена начела из овог манифестаовог манифеста

Планови треба да обухвате и ширење овог манифеста кроз основне програме Планови треба да обухвате и ширење овог манифеста кроз основне програме образовања библиотекара и наставника, као и кроз програме континуираног образовања библиотекара и наставника, као и кроз програме континуираног образовањаобразовања

Конвенција о правима детета:Конвенција о правима детета:

Дете има право на слободно изражавање сопственог мишљења и право да се његово Дете има право на слободно изражавање сопственог мишљења и право да се његово мишљење узме у обзир у свим стварима и поступцима који га се непосредно тичумишљење узме у обзир у свим стварима и поступцима који га се непосредно тичу

Page 32: skolske biblioteke

Правна регулатива школске библиотекеПравна регулатива школске библиотеке Све правне прописе везане за рад школске библиотеке можемо поделити у две Све правне прописе везане за рад школске библиотеке можемо поделити у две

велике групе:велике групе: Домаћи правни акти (Устав, закони, подзаконска акта) које је донела држава и Домаћи правни акти (Устав, закони, подзаконска акта) које је донела држава и

њени овлачћени органи и који спадају у домен обавезујућег позитивног правањени овлачћени органи и који спадају у домен обавезујућег позитивног права Међународни правни акти које су донеле међународне институције и који по Међународни правни акти које су донеле међународне институције и који по

правилу (осим оних које је ратификовала наша држава), спадају у домен правилу (осим оних које је ратификовала наша држава), спадају у домен необавезујућих правних аката – већ у домен препорука и смерницанеобавезујућих правних аката – већ у домен препорука и смерница

Преглед правних прописа са којима мора бити упознат школски библиотекар и које Преглед правних прописа са којима мора бити упознат школски библиотекар и које користи у свакодневном раду – предвиђени су користи у свакодневном раду – предвиђени су Правилником о дозволи за рад Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадниканаставника, васпитача и стручних сарадника

У свим областима рад школског библиотекара, прописи из области образовања У свим областима рад школског библиотекара, прописи из области образовања имају приоритет у примени и њихово познавање је предвиђено имају приоритет у примени и њихово познавање је предвиђено Правилником о Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадникадозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

Правни прописи из области библиотечко-информационе делатности, првенствено Правни прописи из области библиотечко-информационе делатности, првенствено ЗаконЗакон, односе се на све типове библиотека у Србији, па тако и на школске , односе се на све типове библиотека у Србији, па тако и на школске библиотеке, будући да се на њима најпре дефинише сама библиотечко-библиотеке, будући да се на њима најпре дефинише сама библиотечко-информациона делатност, услови и начин њеног обављања и обезбеђује њена информациона делатност, услови и начин њеног обављања и обезбеђује њена јединственост за читаву државујединственост за читаву државу

Библиотечко-информациона делатност, услови и начин њеног обављања Библиотечко-информациона делатност, услови и начин њеног обављања подразумевају: појам библиотечке грађе, међународне стандарде за подразумевају: појам библиотечке грађе, међународне стандарде за библиографски опис библиографски опис ISBDISBD, ревизију и отпис библиотечке грађе и др. , ревизију и отпис библиотечке грађе и др.

Page 33: skolske biblioteke

ВеВеб сајт Министарства просвете б сајт Министарства просвете www.mps.sr.gov.yu/www.mps.sr.gov.yu/ Закон о основама система образовања и васпитања је од 2003. године поставио Закон о основама система образовања и васпитања је од 2003. године поставио

повећене захтеве у погледу компетентности наставника, васпитача и стручних повећене захтеве у погледу компетентности наставника, васпитача и стручних сарадника, директора и секретара установа, а све у циљу професионализације у сарадника, директора и секретара установа, а све у циљу професионализације у области образовања и васпитањаобласти образовања и васпитања

У складу са овим законом, Министар је донео У складу са овим законом, Министар је донео Правилник о дозволи за рад Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручног особљанаставника, васпитача и стручног особља, који је ступио на снагу 16. марта 2005. , који је ступио на снагу 16. марта 2005. године (у примени је од 16. маја 2005.)године (у примени је од 16. маја 2005.)

Дозвола за рад – лиценца наставника, васпитача и стручних сарадника уведена је Дозвола за рад – лиценца наставника, васпитача и стручних сарадника уведена је Законом 2003. године – и представља улов за рад, а не и за пријем у радни односЗаконом 2003. године – и представља улов за рад, а не и за пријем у радни однос

Лиценца представља повећени захтев у погледу компетентности за самостално Лиценца представља повећени захтев у погледу компетентности за самостално обављање образовног и васпитног рада наставника, васпитача и стручних сарадникаобављање образовног и васпитног рада наставника, васпитача и стручних сарадника

Они, као носиоци образовно-васпитног рада у установи, морају бити уведени у Они, као носиоци образовно-васпитног рада у установи, морају бити уведени у послове образовања и васпитања, као посебног поља рада за које је држава увек послове образовања и васпитања, као посебног поља рада за које је држава увек нарочито заинтересована – у којем се образују и васпитавају генерације младих за нарочито заинтересована – у којем се образују и васпитавају генерације младих за будућностбудућност

Прописи из области образовања и васпитања према Прописи из области образовања и васпитања према Правилнику о дозволи за Правилнику о дозволи за рад рад (1(1))

-- Права деце, ученика и одраслих (устав, конвенције, повеље) Права деце, ученика и одраслих (устав, конвенције, повеље) - Наставници, васпитачи и стручни сарадници (права и обавезе из радног односа; - Наставници, васпитачи и стручни сарадници (права и обавезе из радног односа;

правила о лиценцама; правила о стручном усавршавању)правила о лиценцама; правила о стручном усавршавању) - Институције за унапређење квалитета образовања и васпитања (Национални - Институције за унапређење квалитета образовања и васпитања (Национални

просветни савет, састав и надлежност; Завод за унапређивање образовања и просветни савет, састав и надлежност; Завод за унапређивање образовања и васпитања и врсте центара; Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и врсте центара; Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања)васпитања)

- Установе и друге организације (врсте установа; услови за оснивање; почетак рада и - Установе и друге организације (врсте установа; услови за оснивање; почетак рада и обављање задатака) обављање задатака)

Page 34: skolske biblioteke

Прописи из области образовања и васпитања према Прописи из области образовања и васпитања према Правилнику о дозволи за Правилнику о дозволи за рад рад (2)(2)

- - Органи установеОргани установе

- Програми образовања и васпитања- Програми образовања и васпитања

- Остваривање образовања и васпитања- Остваривање образовања и васпитања

- Надзор над радом установа- Надзор над радом установа

- Финансирање делатности установа- Финансирање делатности установа

Школски библиотекар - Школски библиотекар - ДокументацијаДокументација - - зна прописе из области образовања и васпитањазна прописе из области образовања и васпитања - познаје права и дужности на радном месту- познаје права и дужности на радном месту - упознат је са документацијом на нивоу установе- упознат је са документацијом на нивоу установе - зна да води прописану и потребну документацију- зна да води прописану и потребну документацију - води евиденцију о учешћу у разним облицима сртучног усавршавања - води евиденцију о учешћу у разним облицима сртучног усавршавања

Page 35: skolske biblioteke

Устав и прописи Републике СрбијеУстав и прописи Републике Србије Устав Устав Републике Србије, 30. септембар 2006. годинеРепублике Србије, 30. септембар 2006. године Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама – Повеља о људским и мањинским правима и грађанским слободама –

проглпроглaaшена 28. фебруар 2003. гшена 28. фебруар 2003. гooдинедине (’’Службени лист СЦГ’’, бр. 6/03)(’’Службени лист СЦГ’’, бр. 6/03)

* Школски библиотекар треба да буде упознат са Уставом РС као и Повељом о * Школски библиотекар треба да буде упознат са Уставом РС као и Повељом о правима и грађанским слободамаправима и грађанским слободама

Прописи из области образовања – правилнициПрописи из области образовања – правилници Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

(’’Службени гласник РС’’, бр. 22/05) – којим се уређује програм увођења у посао, (’’Службени гласник РС’’, бр. 22/05) – којим се уређује програм увођења у посао, начин и поступак провере савладаности тог програма, као и програм за стицање начин и поступак провере савладаности тог програма, као и програм за стицање лиценце (дизволе за рад), начин провере савладаности тог програма и полагања лиценце (дизволе за рад), начин провере савладаности тог програма и полагања испита за лиценцуиспита за лиценцу

Законски оквир:Законски оквир: - - Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има

дозволу за рад – лиценцу дозволу за рад – лиценцу (члан 112)(члан 112) - Лице које савлада програм увођења у посао наставника, васпитача и стручног - Лице које савлада програм увођења у посао наставника, васпитача и стручног

сарадника има право на полагање испита за лиценцу сарадника има право на полагање испита за лиценцу (члан 113)(члан 113) Период приправништва, менторства и стицања лиценце за рад, регулисан је Период приправништва, менторства и стицања лиценце за рад, регулисан је

ПРАВИЛНИКОМ О ДОЗВОЛИ ЗА РАД НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ ПРАВИЛНИКОМ О ДОЗВОЛИ ЗА РАД НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКАСАРАДНИКА

Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручног сарадника утврђује се васпитача и стручног сарадника утврђује се програм и начин организовања сталног програм и начин организовања сталног стручног усавршавања, услови, орган који одлучује о стицању звања и поступак стручног усавршавања, услови, орган који одлучује о стицању звања и поступак напредовања, стицање звања у току усавршавања наставника, васпитача и стручних напредовања, стицање звања у току усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника сарадника (’’Службени гласник РС’’, бр, 14/04 Члан 1.)(’’Службени гласник РС’’, бр, 14/04 Члан 1.)

Page 36: skolske biblioteke

Прописи из области библиотечке делатностиПрописи из области библиотечке делатности Закон о библиотечкој делатности (Сл. гласник РС, бр. 34/94) Закон о библиотечкој делатности (Сл. гласник РС, бр. 34/94) * предлог новог закона је у * предлог новог закона је у

процедурипроцедури Закон о културним добрима (Сл. гласник РС, бр. 71/94) Закон о културним добрима (Сл. гласник РС, бр. 71/94) Подзаконска акта : правилници и упутства (Сл. гласник РС, бр. 34/94)Подзаконска акта : правилници и упутства (Сл. гласник РС, бр. 34/94) Стандарди (’’Библиотекар’’, бр. 5-6, Београд, 1978) Стандарди (’’Библиотекар’’, бр. 5-6, Београд, 1978) Правилници и упутства из области библиотечке делатностиПравилници и упутства из области библиотечке делатности Правилник о евиденцији библиотечке грађе (Сл. гласник РС, бр. 7/95)Правилник о евиденцији библиотечке грађе (Сл. гласник РС, бр. 7/95) Правилник о ближим условима за чување библиотечке грађе (Сл. Гласник РС, бр. 63/94)Правилник о ближим условима за чување библиотечке грађе (Сл. Гласник РС, бр. 63/94) Правилник о надзору над стручним радом у библиотекама (Сл. Гласник РС, бр. 63/94)Правилник о надзору над стручним радом у библиотекама (Сл. Гласник РС, бр. 63/94) Правилник о врсти стручних послова у библиотекама и степену стручне спреме потребне за Правилник о врсти стручних послова у библиотекама и степену стручне спреме потребне за

њихово обављање (Сл. Гласник РС, бр. 63/94)њихово обављање (Сл. Гласник РС, бр. 63/94) Правилник о садржини и начину вођења регистра библиотека (Сл. Гласник РС, бр. 63/94)Правилник о садржини и начину вођења регистра библиотека (Сл. Гласник РС, бр. 63/94) Упутство за ревизију и отпису библиотечке грађе (Сл. Гласник РС, бр. 63/94)Упутство за ревизију и отпису библиотечке грађе (Сл. Гласник РС, бр. 63/94) Стручно упутство о поступку и начину стицања звања лица која обављају стручне послове у Стручно упутство о поступку и начину стицања звања лица која обављају стручне послове у

библиотеци (Сл. Гласник РС, бр. 63/94) библиотеци (Сл. Гласник РС, бр. 63/94) Упутство за обраду библиотечке грађе (Сл. Гласник РС, бр. 25/95)Упутство за обраду библиотечке грађе (Сл. Гласник РС, бр. 25/95) Правилник о програму стручног испита у библиотечкој делатности и начину његовог полагања Правилник о програму стручног испита у библиотечкој делатности и начину његовог полагања

(Сл. Гласник РС, бр. 20/95) и његове измене објављене у Сл. Гласнику РС, бр. 29/05(Сл. Гласник РС, бр. 20/95) и његове измене објављене у Сл. Гласнику РС, бр. 29/05 СТАНДАРДИСТАНДАРДИ објављени у ’’Библиотекару’’, стручном часопису Библиотекарског друштва Србије, објављени у ’’Библиотекару’’, стручном часопису Библиотекарског друштва Србије,

бр. 5-6, Београд, 1978.бр. 5-6, Београд, 1978. - Библиотечки фонд : минимални број библиотечких јединица; обавеза ревизије и отписа грађе; - Библиотечки фонд : минимални број библиотечких јединица; обавеза ревизије и отписа грађе;

структура фондаструктура фонда - Стручно особље; начин коришћења грађе; стручно уређење библиотеке; простор и опрема- Стручно особље; начин коришћења грађе; стручно уређење библиотеке; простор и опрема ИНТЕРНИ – општи правни акти школеИНТЕРНИ – општи правни акти школе - Статут школе- Статут школе - Сви други општи акти: правилник о организацији и систематизацији радних места и др.- Сви други општи акти: правилник о организацији и систематизацији радних места и др. - Одлуке, наредбе, упутства- Одлуке, наредбе, упутства

Школски библиотекар у сарадњи са секретаром школе, обезбеђује доступност Школски библиотекар у сарадњи са секретаром школе, обезбеђује доступност правних аката школе својим корисницимаправних аката школе својим корисницима

Page 37: skolske biblioteke

РЕПУБЛИКАРЕПУБЛИКА СРБИЈАСРБИЈААУТОНОМНААУТОНОМНА ПОКРАЈИНАПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАВОЈВОДИНАИЗВРШНОИЗВРШНО ВЕЋЕВЕЋЕ АУТОНОМНЕАУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕВОЈВОДИНЕ

Закон оЗакон о утврђивањуутврђивању одређениходређених надлежностинадлежности АутономнеАутономне Покрајине Покрајине ("("СлСл. . гласникгласник РСРС", ", брбр. . 6/2002)6/2002)

ЧланЧлан 9 9 АутономнаАутономна покрајинапокрајина, , прекопреко својихсвојих органаоргана, , уу складускладу саса закономзаконом којимкојим сесе уређујеуређује

библиотечкабиблиотечка делатностделатност:: утврђујеутврђује мрежумрежу библиотекабиблиотека нана територијитериторији аутономнеаутономне покрајинепокрајине;; осниваоснива библиотекебиблиотеке којимакојима сесе нана територијитериторији аутономнеаутономне покрајинепокрајине утврђујуутврђују матичнематичне

функцијефункције;; утврђујеутврђује ближеближе условеуслове заза радрад библиотекабиблиотека;; утврђујеутврђује испуњеностиспуњеност условауслова заза почетакпочетак радарада ии обављањеобављање делатностиделатности библиотекабиблиотека;; утврђујеутврђује саставсастав управнихуправних ии надзорнихнадзорних одбораодбора уу библиотекамабиблиотекама којекоје обављајуобављају матичнуматичну

функцијуфункцију ии именујеименује члановечланове тихтих органаоргана;; именујеименује ии разрешаваразрешава директоредиректоре библиотекабиблиотека којекоје обављајуобављају матичнематичне функцијефункције, , узуз

сагласностсагласност директорадиректора НароднеНародне библиотекебиблиотеке СрбијеСрбије;; образујеобразује комисијукомисију заза полагањеполагање стручногстручног испитаиспита запосленихзапослених уу библиотекамабиблиотекама;; вршиврши управниуправни надзорнадзор.. ПословиПослови изиз ставастава 1 1 тачтач. 1), 2) . 1), 2) ии 4) 4) додо 8) 8) овоговог чланачлана вршеврше сесе каокао поверениповерени..

РЕПУБЛИКАРЕПУБЛИКА СРБИЈАСРБИЈААУТОНОМНААУТОНОМНА ПОКРАЈИНАПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНАВОЈВОДИНАИЗВРШНОИЗВРШНО ВЕЋЕВЕЋЕ АУТОНОМНЕАУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕВОЈВОДИНЕНОВИНОВИ САДСАД 14. D 14. DЕЦЕЦEEМБМБAAРР 2001. 2001. ГГODINEODINE

Page 38: skolske biblioteke

Преглед правних прописа - Преглед правних прописа - Међународна Међународна документадокумента

Универзална декларација о људским правимаУниверзална декларација о људским правима – проглашена од стране УН, 10. децембра – проглашена од стране УН, 10. децембра 1948. године1948. године

Конвенција о правима дететаКонвенција о правима детета – Генерална скупштина УН, 20. новембра 1989. године – Генерална скупштина УН, 20. новембра 1989. године - Омогућити да њену суштину упознају најпре сама деца- Омогућити да њену суштину упознају најпре сама деца - Конвенцију мора имати свака школска библиотека како би подједнако била доступна деци - Конвенцију мора имати свака школска библиотека како би подједнако била доступна деци

и школском особљу!и школском особљу! Члан 29. Конвенције:Члан 29. Конвенције: - Образовање ће имати за циљ развој дететове личности, талента и менталних и физичких - Образовање ће имати за циљ развој дететове личности, талента и менталних и физичких

способности до њихових крајњиј могућностиспособности до њихових крајњиј могућности - Образовање ће припремати дете за активан живот у слободном друштву и неговати код - Образовање ће припремати дете за активан живот у слободном друштву и неговати код

њега поштовање према родитељима, његовом културном пореклу, језику и вредностима, њега поштовање према родитељима, његовом културном пореклу, језику и вредностима, ако и поштовање орема културном пореклу и вредностима другихако и поштовање орема културном пореклу и вредностима других

Међународни прописи из библиотечко-Међународни прописи из библиотечко-информационе делатности: препорукеинформационе делатности: препоруке

IFLA : IFLA : www.ifla.org IFLAIFLA секција за школске библиотеке секција за школске библиотеке www.ifla.org/VIIs11/index.htm School Libraries and Resource Centers SectionSchool Libraries and Resource Centers Section Документа Документа IFLAIFLA-е-е 1. 1. IFLA/UNESCO IFLA/UNESCO манифест за школске библиотеке // Гласник НБС 1/2005манифест за школске библиотеке // Гласник НБС 1/2005 2. 2. IFLA/UNESCO IFLA/UNESCO смернице за школске библиотеке // Гласник НБС 1/2005смернице за школске библиотеке // Гласник НБС 1/2005 3. 3. IFLAIFLA смернице за библиотечке услуге за децу // 2003 смернице за библиотечке услуге за децу // 2003 СМЕРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ: СМЕРНИЦЕ ЗА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ: Школску библиотеку треба водити у складу са Школску библиотеку треба водити у складу са

јасно устројеним програмом. Програм библиотеке треба осмислити имајући у виду јасно устројеним програмом. Програм библиотеке треба осмислити имајући у виду далекосежан програм и потребе школе. Програм ће тачно одредити када, где, за кога и далекосежан програм и потребе школе. Програм ће тачно одредити када, где, за кога и ко ће остварити све расположиве могућности библиотеке.ко ће остварити све расположиве могућности библиотеке.

Page 39: skolske biblioteke

Значајни међународни догађаји чије обележавање школски библиотекар Значајни међународни догађаји чије обележавање школски библиотекар осмишљава и предлаже стручним активима школе и руководствуосмишљава и предлаже стручним активима школе и руководству (од почетка (од почетка школске године – од септембра)школске године – од септембра)

88. септембар – . септембар – Међународни дан писменостиМеђународни дан писмености 21. септембар – 21. септембар – Међународни дан мираМеђународни дан мира 26. септембар – 26. септембар – Дан чистих планинаДан чистих планина 1. октобар – 1. октобар – Међународни дан старих људиМеђународни дан старих људи 4. октобар – 4. октобар – Дан заштите животињаДан заштите животиња 9. октобар – 9. октобар – Светски дан поштеСветски дан поште 16. октобар – 16. октобар – Светски дан хранеСветски дан хране 17. октобар – 17. октобар – Међународни дан посвећен сузбијањуМеђународни дан посвећен сузбијању сиромаштвасиромаштва 24. октобар – 24. октобар – Светски дан развоја информацијаСветски дан развоја информација 4. понедељак у октобру4. понедељак у октобру – Светски дан школских библиотека – Светски дан школских библиотека 20. новембар – 20. новембар – Међународни дан децеМеђународни дан деце 21. новембар – 21. новембар – Дан филозофијеДан филозофије 21. новембар – 21. новембар – Светски дан телевизијеСветски дан телевизије 3. децембар – 3. децембар – Међународни дан инвалидаМеђународни дан инвалида 10. децембар – 10. децембар – Дан људских праваДан људских права 21. фебруар – 21. фебруар – Међународни дан матерњег језикаМеђународни дан матерњег језика 1616. март. март – – Дан слободе приступа информацијамаДан слободе приступа информацијама 21. 21. март март – Светски дан поезије– Светски дан поезије 22. 22. мартмарт – – Светски дан водеСветски дан воде 2. април – 2. април – Међународни дан дечје књигеМеђународни дан дечје књиге 7. април – 7. април – Светски дан здрављаСветски дан здравља 22. април22. април – – Дан планете ЗемљеДан планете Земље 23. април – 23. април – Светски дан књиге и ауторских праваСветски дан књиге и ауторских права 3. мај – 3. мај – Дан СунцаДан Сунца 15. мај – 15. мај – Међународни дан породицеМеђународни дан породице 17. мај – 17. мај – Светски дан телекомуникацијаСветски дан телекомуникација 24. мај – 24. мај – Европски дан парковаЕвропски дан паркова 4. јуни – 4. јуни – Међународни дан деце – невиних жртава агресијеМеђународни дан деце – невиних жртава агресије 5. јуни – 5. јуни – Светски дан животне срединеСветски дан животне средине 12. август – 12. август – Међународни дан младихМеђународни дан младих

Page 40: skolske biblioteke

Школска библиотека и маркетингШколска библиотека и маркетинг Односи са јавношћу укључују:Односи са јавношћу укључују:

- успостављање контакта са представницима штампе,радија и ТВ, ради буђења - успостављање контакта са представницима штампе,радија и ТВ, ради буђења интересовања за организацију;интересовања за организацију;

- писање новинских вести и објава, текстова, говора, чланака у стручној штампи, - писање новинских вести и објава, текстова, говора, чланака у стручној штампи, порука за радио и ТВ;порука за радио и ТВ;

- писање извештаја о раду, пословне преписке, писама захвалности...- писање извештаја о раду, пословне преписке, писама захвалности... - издавање публикација за запослене;- издавање публикација за запослене; - издавање публикација за спољну циљну јавност;- издавање публикација за спољну циљну јавност; - промоцију специјалних догађаја, организовање симпозијума, организовање - промоцију специјалних догађаја, организовање симпозијума, организовање

конференција за штампу;конференција за штампу; - припрему говора за друге говорнике из организације, припрема наступа и - припрему говора за друге говорнике из организације, припрема наступа и

дистрибуција говорног материјала;дистрибуција говорног материјала;- изградњу корпоративног имиџа и идентитета;- изградњу корпоративног имиџа и идентитета; - комуницирање са запосленима;- комуницирање са запосленима; - комуницирање са креаторима јавног мњења;- комуницирање са креаторима јавног мњења; - успостављање односа са друштвеном заједницом;- успостављање односа са друштвеном заједницом; - успостављање односа и комуницирање са различитим организацијама, попут - успостављање односа и комуницирање са различитим организацијама, попут

’’зелених’’, покрета потрошача, политичких партија;’’зелених’’, покрета потрошача, политичких партија; - успостављање односа и комуницирање са финансијским институцијама и спонзорима;- успостављање односа и комуницирање са финансијским институцијама и спонзорима; - фандреизинг - спонзорство (- фандреизинг - спонзорство (FundraisingFundraising is the process of soliciting and gathering is the process of soliciting and gathering money

or other gifts in-kind, by requesting donations from individuals, businesses, charitable or other gifts in-kind, by requesting donations from individuals, businesses, charitable foundations, or governmental agencies. Although fundraising typically refers to efforts to foundations, or governmental agencies. Although fundraising typically refers to efforts to gather funds for non-profit organizations, it is sometimes used to refer to the identification gather funds for non-profit organizations, it is sometimes used to refer to the identification and solicitation of investors or other sources of capital for-profit enterprisesand solicitation of investors or other sources of capital for-profit enterprises););

- истраживање јавног мњења, као и очекивања јавности.- истраживање јавног мњења, као и очекивања јавности.

Page 41: skolske biblioteke

Односи са јавношћу остварују се преко одређених циљних група (обавезна је Односи са јавношћу остварују се преко одређених циљних група (обавезна је прилагођеност метода одређеној циљној групи)прилагођеност метода одређеној циљној групи)

Њих чине: различите групе корисника библиотеке, локална и централна власт, Њих чине: различите групе корисника библиотеке, локална и централна власт, финансијери и добротвори библиотека, издавачи, медији, професионална удружења, финансијери и добротвори библиотека, издавачи, медији, професионална удружења, произвођачи опреме и штампаног материјала за библиотеке, произвођачи произвођачи опреме и штампаног материјала за библиотеке, произвођачи рачунарске опреме, различите еколошке групације и невладине организацијерачунарске опреме, различите еколошке групације и невладине организације

Њих чине и тзв. унутрашња циљна јавност:Њих чине и тзв. унутрашња циљна јавност: Стално и хонорарно запослени у библиотекама, волонтери, руководства библиотека Стално и хонорарно запослени у библиотекама, волонтери, руководства библиотека

и синдикатии синдикати Сви они и свесно и несвесно, утичу на хармоничнос односа између библиотеке и Сви они и свесно и несвесно, утичу на хармоничнос односа између библиотеке и

заједнице у којој она делујезаједнице у којој она делује Одговорност библиотеке је да правилно одреди приоритетне циљне групе, као и Одговорност библиотеке је да правилно одреди приоритетне циљне групе, као и

методе односа са јавношћуметоде односа са јавношћу Шта омогућава богатство комуникације?Шта омогућава богатство комуникације? Жива реч – у непосредном контакту или преко радија и телевизијеЖива реч – у непосредном контакту или преко радија и телевизије Писана реч – од обавештења о радном времену, преко новинских објава - до Писана реч – од обавештења о радном времену, преко новинских објава - до

публикација библиотеке, слика, фотографија, публикација библиотеке, слика, фотографија, webweb-презентације, изложбе, сајмова, -презентације, изложбе, сајмова, конференција, спонзорства и лобирањаконференција, спонзорства и лобирања

Да би школска библиотека успешно испуњавала своју друштвену мисију, циљеве и Да би школска библиотека успешно испуњавала своју друштвену мисију, циљеве и функције, она мора бити видљива и јасно препознатљива у средини у којој делујефункције, она мора бити видљива и јасно препознатљива у средини у којој делује

Маркетинг у библиотекарству није питање тржишта и новца, већ питање Маркетинг у библиотекарству није питање тржишта и новца, већ питање професионалне филозофије и стања свести библиотекара и корисникапрофесионалне филозофије и стања свести библиотекара и корисника

Маркетинг не може и не сме бити издвојена функција – он прожима целокупну Маркетинг не може и не сме бити издвојена функција – он прожима целокупну делатност савремене библиотеке, као начин рада, начин живљења и начин делатност савремене библиотеке, као начин рада, начин живљења и начин размишљања – он није луксуз нити пролазна мода, већ витални предуслов за размишљања – он није луксуз нити пролазна мода, већ витални предуслов за успостављање професионалног ауторитета и друштвеног утицајауспостављање професионалног ауторитета и друштвеног утицаја

Маркетиншка стратегија библиотеке мора се заснивати на најважнијој компаративној Маркетиншка стратегија библиотеке мора се заснивати на најважнијој компаративној предности наше професије - на чињеници да она активира, промовише, преноси и предности наше професије - на чињеници да она активира, промовише, преноси и посредује кључни развојни ресурс – знање и информацијепосредује кључни развојни ресурс – знање и информације

Page 42: skolske biblioteke

Шта је Шта је „добар производ” у делатности школске „добар производ” у делатности школске библиотеке?библиотеке?

Актуелни и квалитетни фондовиАктуелни и квалитетни фондови Ажурни каталозиАжурни каталози БиблиографијеБиблиографије Базе податакаБазе података Међубиблиотечка позајмицаМеђубиблиотечка позајмица Електронски часописиЕлектронски часописи Програми које библиотека организујеПрограми које библиотека организује

То су аутентични производи који у великој мери доприносе квалитету и То су аутентични производи који у великој мери доприносе квалитету и друштвеном престижу библиотекедруштвеном престижу библиотеке

Промотивне активности као облик маркетинга, обухватају процесе комуницирања Промотивне активности као облик маркетинга, обухватају процесе комуницирања између библиотечких служби и корисникаизмеђу библиотечких служби и корисника

Основни циљ је да се јавност информише о могућностима библиотеке, ради Основни циљ је да се јавност информише о могућностима библиотеке, ради усклађивања и ефикасног задовољавања корисничких потребаусклађивања и ефикасног задовољавања корисничких потреба

Публицитет - Публицитет - најважнији облик промоције, укључује: новинске прилоге, ТВ и радио најважнији облик промоције, укључује: новинске прилоге, ТВ и радио интервјуе, специјализоване емисије, телопе и спотове, штампане огласе, интервјуе, специјализоване емисије, телопе и спотове, штампане огласе, анкетирање становништва и корисника библиотеке, информисање утицајних анкетирање становништва и корисника библиотеке, информисање утицајних личности и средства презентације као што су видичи, брошуре, проспекти, плакати личности и средства презентације као што су видичи, брошуре, проспекти, плакати и сл.и сл.

Page 43: skolske biblioteke

Поред промовисања редовне делатности, посебно је важно оглашавати специјалне Поред промовисања редовне делатности, посебно је важно оглашавати специјалне програме и библиотечке услуге за посебне категорије корисника – децу и особе са програме и библиотечке услуге за посебне категорије корисника – децу и особе са посебним потребамапосебним потребама

Добро осмишљене професионалне кампање којима се промовише креативно читање Добро осмишљене професионалне кампање којима се промовише креативно читање и коришћење збирки библиотеке – изванредна су прилика за публицитет и и коришћење збирки библиотеке – изванредна су прилика за публицитет и придобијање нових корисникапридобијање нових корисника

Особље сваке библиотеке својим начином рада и опхођењем према Особље сваке библиотеке својим начином рада и опхођењем према кориснику најизразитије промовише библиотекукориснику најизразитије промовише библиотеку

Дистрибуција Дистрибуција – обухвата скуп делатности које су усмерене на избор адекватних – обухвата скуп делатности које су усмерене на избор адекватних процеса и канала између библиотеке и корисникапроцеса и канала између библиотеке и корисника

Најефикаснији и најекономичнији начини дистрибуције библиотечко-информационих Најефикаснији и најекономичнији начини дистрибуције библиотечко-информационих услуга су слободан приступ информацијама, употреба рачунарских комуникација, услуга су слободан приступ информацијама, употреба рачунарских комуникација, електронске поште, Интернет сајтови – на пр. електронске поште, Интернет сајтови – на пр. www.biblioteke.org.yu који доприноси који доприноси бољој информисаности о збивањима у библиотекарству и размени искустава у бољој информисаности о збивањима у библиотекарству и размени искустава у стручном радустручном раду

Коришћење Интернета као најефикаснијег канала за дистрибуцију библиотечких Коришћење Интернета као најефикаснијег канала за дистрибуцију библиотечких услуга: услуга:

- приступ базама података о локалној заједници- приступ базама података о локалној заједници - претраживање научних, стручних и пословних информација из земље и света- претраживање научних, стручних и пословних информација из земље и света - образовање на даљину- образовање на даљину - прибављање фактографских, каталошких и библиографских информација- прибављање фактографских, каталошких и библиографских информација - електронска презентација библиотеке са везама до релевантних информационих - електронска презентација библиотеке са везама до релевантних информационих

ресурса на мрежи и сл.ресурса на мрежи и сл. Интернет није само техничко средство – он је свет међуљудске комуникацијеИнтернет није само техничко средство – он је свет међуљудске комуникације Школске библиотеке могу имати водећу улогу у повезивању људи са Школске библиотеке могу имати водећу улогу у повезивању људи са

сродним интересима, као посредник и координатор за групне активности, сродним интересима, као посредник и координатор за групне активности, дружење и међуљудско сусретањедружење и међуљудско сусретање

Page 44: skolske biblioteke

ШКОЛСКЕ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕБИБЛИОТЕКЕ

ДРУГИ СЕМЕСТАРДРУГИ СЕМЕСТАР

Page 45: skolske biblioteke

ПОДЕЛА БИБЛИОТЕКАПОДЕЛА БИБЛИОТЕКА УнесковаУнескова типологијатипологија, , којакоја сесе заснивазаснива нана двадва основнаосновна критеријумакритеријума - - критеријукритерију

грађеграђе ии критеријукритерију отвореностиотворености, , разликујеразликује: : националненационалне библиотекебиблиотеке високошколскевисокошколске библиотекебиблиотеке општенаучнеопштенаучне библиотекебиблиотеке ( (којекоје нисунису нини националненационалне нини универзитетскеуниверзитетске)) народненародне ( (јавнејавне) ) библиотекебиблиотеке школскешколске библиотекебиблиотеке ии специјалнеспецијалне библиотекебиблиотеке.. НационалнеНационалне библиотекебиблиотеке сусу уобичајеноуобичајено носиоциносиоци цијелокупногцијелокупног библиотекарскогбиблиотекарског

системасистема одређенеодређене земљеземље. . ПрикупљајуПрикупљају свусву књижнукњижну грађуграђу штампануштампану уу земљиземљи, , свусву грађуграђу којакоја сесе односиодноси нана туту земљуземљу тете грађуграђу којојкојој сусу ауториаутори грађаниграђани тете земљеземље односноодносно припаднициприпадници одређеногодређеног народанарода. .

НационалнеНационалне библиотекебиблиотеке израђујуизрађују националненационалне библиографијебиблиографије ии активноактивно учествујуучествују уу међународноммеђународном програмупрограму УниверзалнеУниверзалне библиографскебиблиографске контролеконтроле ( (УниверсалУниверсал БиблиограпхицБиблиограпхиц ЦонтролЦонтрол - - УБЦУБЦ). ). ОнеОне такођетакође прикупљајуприкупљају вриједнавриједна деладела светскесветске штампанештампане продукцијепродукције, , особитоособито темељнатемељна деладела ии приручникеприручнике заза свасва подручјаподручја наукенауке. .

НационалнеНационалне библиотекебиблиотеке успостављајууспостављају ии водеводе скупнескупне каталогекаталоге ии другедруге базебазе податакаподатака тете повезујуповезују библиотекебиблиотеке ии другедруге информацијскеинформацијске установеустанове нана домаћемдомаћем ии међународноммеђународном нивоунивоу. . УУ појединимпојединим сусу срединамасрединама националненационалне библиотекебиблиотеке уједноуједно ии средишнесредишне тачкетачке националногнационалног библиотекарскогбиблиотекарског развојаразвоја ии преузимајупреузимају одговорностодговорност заза спровођењеспровођење међународногмеђународног програмапрограма УниверзалнеУниверзалне доступностидоступности публикацијапубликација ((УниверсалУниверсал АваилабилитАваилабилитy y офоф ПублицатионсПублицатионс - - УАПУАП). ).

ВисокошколскеВисокошколске библиотекебиблиотеке прикупљајуприкупљају, , обрађујуобрађују, , похрањујупохрањују ии дајудају нана кориштењекориштење документедокументе ии информацијеинформације научногнаучног, , образовногобразовног ии општекултурногопштекултурног значењазначења, , уу првомпрвом редуреду члановимачлановима факултетафакултета ии другихдругих научнонаучно--наставнихнаставних јединицајединица. .

СаставниСаставни сусу деодео научнонаучно--наставненаставне инфраструктуреинфраструктуре јерјер својимсвојим фондовимафондовима, , службамаслужбама ии услугамауслугама придоносепридоносе развојуразвоју наукенауке ии помажупомажу уу промовисањупромовисању образовнообразовно--васпитногваспитног ии научноистраживачкогнаучноистраживачког радарада нана факултетимафакултетима. .

Page 46: skolske biblioteke

ОпштенаучнеОпштенаучне библиотекебиблиотеке ( (нпрнпр. . универзитетскеуниверзитетске библиотекебиблиотеке, , академијинеакадемијине књижницекњижнице, , регионалнерегионалне књижницекњижнице) ) такођетакође прикупљајуприкупљају грађуграђу изиз свихсвих научнихнаучних областиобласти, , посебнопосебно грађуграђу интердисциплинарногинтердисциплинарног ии мултидисциплинарногмултидисциплинарног значењазначења. . ЗависноЗависно одод оснивачаоснивача, , кругкруг њиховихњихових корисникакорисника обухватаобухвата научникенаучнике, , стручњакестручњаке изиз разнихразних областиобласти, , студентестуденте ии ученикеученике средњихсредњих школашкола акоако сусу књижницекњижнице намијењененамијењене целојцелој регијирегији илиили покрајинипокрајини, , односноодносно академикеакадемике ии научникенаучнике акоако јеје оснивачоснивач научнанаучна академијаакадемија. .

ЈавнеЈавне ( (народненародне) ) књижницекњижнице такођетакође прикупљајуприкупљају различитуразличиту грађуграђу, , аа отворенеотворене сусу свимсвим слојевимаслојевима друштвадруштва. .

СвојимСвојим службамаслужбама ии услугамауслугама подстичуподстичу ии ширешире општеопште образовањеобразовање, , стручнистручни ии научнинаучни радрад, , аа посебнопосебно сесе залажузалажу заза тото дада свисви слојевислојеви друштвадруштва стекнустекну навикунавику читањачитања ии коришћењакоришћења разноликихразноликих библиотечкихбиблиотечких услугауслуга. .

СпецијалнеСпецијалне библиотекебиблиотеке сусу стручнестручне организационеорганизационе јединицејединице уу склопусклопу јавнихјавних, , мешовитихмешовитих ии приватнихприватних подузећаподузећа,, каокао ии образовнихобразовних ии културнихкултурних, , здравственихздравствених, , правосуднихправосудних ии другихдругих установаустанова. .

ОнеОне задовољавајузадовољавају потребепотребе заза библиотечкомбиблиотечком грађомграђом ии информацијамаинформацијама, , уу првомпрвом редуреду члановечланове матичнематичне установеустанове, , ии помажупомажу имим дада уу стручномстручном ии истраживачкомистраживачком радураду унутарунутар одређеногодређеног специјализованогспецијализованог подручјаподручја добијудобију поузданепоуздане информацијеинформације ии примарнапримарна документадокумента..

ШколскеШколске библиотекебиблиотеке сусу јединицејединице образовнообразовно--васпитногваспитног системасистема школешколе. . ЊиховЊихов задатакзадатак јеје дада унапређујуунапређују свесве обликеоблике ии методеметоде образовнообразовно--васпитногваспитног процесапроцеса, ,

помажупомажу уу стручномстручном усавршавањуусавршавању наставниканаставника ии кодкод ученикаученика стварајустварају навикунавику читањачитања ии коришћењакоришћења библиотечкихбиблиотечких услугауслуга. .

        ОсновниОсновни задацизадаци библиотекарствабиблиотекарства каокао делатностиделатности одод посебнепосебне друштвенедруштвене важностиважности, ,

којикоји сесе остварујуостварују најочитијенајочитије уу садашњимсадашњим ии будућимбудућим службамаслужбама ии услугамауслугама заза корисникекориснике - - одређујуодређују ии унутрашњуунутрашњу организацијуорганизацију књижницакњижница ии њиховоњихово местоместо уу библиотечкимбиблиотечким системимасистемима ии мрежамамрежама. .

БезБез обзираобзира нана величинувеличину ии врстуврсту одређенеодређене библиотекебиблиотеке, , њеноњено сесе унутрашњеунутрашње устројствоустројство заснивазаснива нана двадва подсистемаподсистема: : стручномстручном ии административноадминистративно --управљачкомуправљачком, , тете нана њиховомњиховом међусобноммеђусобном односуодносу ии односуодносу библиотекебиблиотеке ии њеногњеног окружењаокружења. .

Page 47: skolske biblioteke

КњижниКњижни фондфонд ФондФонд школскешколске библиотекебиблиотеке обухватаобухвата литературулитературу намењенунамењену ученицимаученицима ии стручнустручну

педагошкупедагошку литературулитературу, , општуопшту ии заза појединепоједине предметепредмете, , намењенунамењену наставнициманаставницима.. ДеоДео фондафонда сусу ии енциклопедијеенциклопедије, , лексиконилексикони, , речнициречници, , приручнициприручници намењенинамењени заза

коришћењекоришћење ии наставнициманаставницима ии ученицимаученицима.. СавременаСавремена технологијатехнологија донеладонела јеје ии новенове извореизворе ии носиоценосиоце информацијаинформација уу школскешколске

библиотекебиблиотеке: : узуз штампанештампане публикацијепубликације, , туту сусу ии виртуалнивиртуални документидокументи доступнидоступни нана мрежимрежи, , оптичкиоптички ии електроничкиелектронички записизаписи – – DVDDVD--ии, , CD-ROMCD-ROM--овиови, , аудиоаудио--записизаписи, , фотографијефотографије ии другодруго..

СваСва грађаграђа којукоју библиотекабиблиотека поседујепоседује ии даједаје нана коришћењекоришћење називаназива сесе књижнимкњижним фондомфондом. .

КњижниКњижни јеје фондфонд променљивпроменљив ии сс обзиромобзиром нана величинувеличину ии сс обзиромобзиром нана врстуврсту грађеграђе. . СС обзиромобзиром нана количинуколичину грађеграђе онон сесе непрестанонепрестано повећаваповећава, , иакоиако сесе уу радураду књижницекњижнице повременоповремено можеможе догодитидогодити ии дада сесе смањисмањи. .

ЗбогЗбог својесвоје променљивостипроменљивости, , књижникњижни фондфонд сесе изградњомизградњом сталностално надопуњујенадопуњује. . БудућиБудући дада библиотекебиблиотеке прикупљајуприкупљају разноврснуразноврсну грађуграђу, , књижникњижни фондфонд јеје распоређенраспоређен премапрема одређенимодређеним целинамацелинама. .

УУ мањиммањим библиотекамабиблиотекама књижникњижни фондфонд сесе уобичајеноуобичајено делидели уу дведве основнеосновне збиркезбирке: : збиркузбирку књигакњига ии збиркузбирку периодикепериодике ( (часописичасописи ии новиненовине). ).

ВеликеВелике ии већевеће библиотекебиблиотеке, , аа тото сусу углавномуглавном националненационалне, , општенаучнеопштенаучне,, папа ии већевеће јавнејавне библиотекебиблиотеке, , обичнообично својсвој активниактивни књижникњижни фондфонд деледеле нана општуопшту збиркузбирку ии целицели низниз посебнихпосебних збиркизбирки. .

ПремаПрема врстиврсти грађеграђе обичнообично сесе формирајуформирају овеове збиркезбирке: : збирказбирка рукописарукописа, , збирказбирка старихстарих штампанихштампаних књигакњига ( (сс одређеномодређеном граничномграничном годиномгодином), ), збирказбирка периодикепериодике, , збирказбирка графикеграфике, , збирказбирка картографскихкартографских публикацијапубликација, , музикалијамузикалија, , фотографијафотографија, , грамофонскихграмофонских плочаплоча, , микрофилмовамикрофилмова, , ситногситног штампаногштампаног материјаламатеријала ии другедруге..

ПремаПрема представљеномпредстављеном садржајусадржају могумогу сесе изграђиватиизграђивати посебнепосебне збиркезбирке, , примјерицепримјерице, , завичајнезавичајне збиркезбирке, , споменспомен--збиркезбирке, , збиркезбирке библиотечкебиблиотечке литературелитературе. .

УУ библиотекамабиблиотекама сс дугомдугом традицијомтрадицијом, , старистари сесе фондфонд одвајаодваја одод савременогсавременог. .

Page 48: skolske biblioteke

ВисокошколскеВисокошколске библиотекебиблиотеке, , факултетскефакултетске ии универзитетскеуниверзитетске, , уу посебнепосебне збиркезбирке сврставајусврставају дипломскедипломске ии магистарскемагистарске радоверадове, , ии докторскедокторске дисертациједисертације. .

ЗбиркеЗбирке референснереференсне литературелитературе посебнепосебне сусу збиркезбирке уу готовоготово свакојсвакој књижницикњижници. . ИстоИсто сесе такотако одвајајуодвајају ии дупликатидупликати. .

МноштвоМноштво збиркизбирки уу библиотекамабиблиотекама делидели сесе нана статичнестатичне ((сталнесталне) ) збиркезбирке, , којекоје сесе нене попуњавајупопуњавају нитинити сесе мењајумењају, , ии збиркезбирке којекоје сесе надопуњавајунадопуњавају ии углавномуглавном сесе формирајуформирају једнакоједнако каокао ии општаопшта збирказбирка. .

СтатичнеСтатичне збиркезбирке уу библиотекамабиблиотекама сусу: : старистари фондфонд ( (акоако гага књижницакњижница имаима), ), поклоњенепоклоњене приватнеприватне библиотекебиблиотеке ( (кадакада сесе обрађујуобрађују ии водеводе каокао посебнепосебне целинецелине), ), књижнакњижна грађаграђа другогдругог власникавласника којакоја јеје самосамо похрањенапохрањена ( (чувачува сесе)) уу одређенојодређеној библиотецибиблиотеци. .

АктивнеАктивне збиркезбирке захтевајузахтевају одод библиотекарабиблиотекара многомного знањазнања ии пажњепажње припри њиховомњиховом обликовањуобликовању токомтоком формирањаформирања књижногкњижног фондафонда. . БитноБитно јеје успоставитиуспоставити чврстечврсте ии разумљиверазумљиве критеријекритерије премапрема којимакојима сесе књижнакњижна грађаграђа разврставаразврстава уу посебнепосебне збиркезбирке..

КњижниКњижни сесе фондфонд, , значизначи, , уу свимсвим својимсвојим деловимаделовима сталностално попуњавапопуњава, , узуз уважавањеуважавање јаснихјасних ии тачнотачно одређениходређених границаграница. .

ТоТо сесе постижепостиже осмишљеномосмишљеном набавномнабавном политикомполитиком ии одабиромодабиром грађеграђе, , ажурномажурном обрадомобрадом, , одговарајућомодговарајућом заштитомзаштитом ии сталнимсталним прочишћавањемпрочишћавањем ии вредновањемвредновањем фондафонда. .

КЊИЖНА ГРАЂА:КЊИЖНА ГРАЂА:

    СваСва грађаграђа којакоја пристижепристиже уу библиотекебиблиотеке ии којакоја сесе уу њимањима чувачува ии даједаје нана кориштењекориштење - - називаназива сесе књижномкњижном грађомграђом. . КњижнаКњижна грађаграђа јеје разноврснаразноврсна, , аа обухватаобухвата књигекњиге, , брошуреброшуре, , часописечасописе, , новиненовине, , музикалијемузикалије, , рукописерукописе, , писмаписма, , цртежецртеже, , плановепланове, , картекарте, , аудиовизуалнуаудиовизуалну грађуграђу ( (плочеплоче, , касетекасете ии слсл.), .), компјуторскекомпјуторске производепроизводе ии свесве осталеостале производепроизводе умноженеумножене механичкиммеханичким, , хемијскимхемијским илиили електронскимелектронским поступцимапоступцима. .

Page 49: skolske biblioteke

  КњигаКњига којукоју библиотекарбиблиотекар добиједобије уу рукеруке називаназива сесе ШТАМПАНИШТАМПАНИ ПРИМЕРАКПРИМЕРАК, , безбез обзираобзира нана тото дада лили садржисадржи једанједан радрад илиили вишевише самосталнихсамосталних радоварадова. .

КаткадКаткад сесе догађадогађа, , аа уу прошлостипрошлости јеје тото билобило готовоготово уобичајеноуобичајено, , дада сесе вишевише самосталнихсамосталних брошураброшура повежеповеже уу једанједан свезаксвезак. . ТакваТаква јеје публикацијапубликација књижарскикњижарски свезаксвезак, , аа будућибудући дада јеје ""привезанапривезана" " зовезове сесе адлигатадлигат. .

НизНиз књигакњига ( (омеђенихомеђених публикацијапубликација) ) честочесто излазиизлази подпод заједничкимзаједничким скупнимскупним насловомнасловом. . ТакавТакав сесе низниз називаназива издавачкомиздавачком целиномцелином уу склопусклопу којекоје књигекњиге могумогу битибити означенеозначене бројевимабројевима, , премапрема редоследуредоследу излажењаизлажења, , илиили пакпак неозначененеозначене. . ИздавачкаИздавачка целинацелина, , заза којукоју сесе уу библиотекарствубиблиотекарству користикористи називназив збирказбирка, , можеможе битибити омеђенаомеђена ии текућатекућа. .

ОмеђенаОмеђена јеје кадакада сесе уу њеномњеном склопусклопу издајеиздаје одређенодређен ( (ограниченограничен) ) бројброј омеђенихомеђених публикацијапубликација. . ТоТо сусу издањаиздања сабранихсабраних ( (изабранихизабраних) ) деладела одређеногодређеног ауторааутора, , илиили вишевише деладела којакоја обрађујуобрађују одређенуодређену проблематикупроблематику. .

ТекућаТекућа издавачкаиздавачка целинацелина, , илиили низниз публикацијапубликација, , садржавасадржава уу следуследу деладела одређеногодређеног издавачаиздавача, , којакоја могумогу, , алиали нене морајуморају, , битибити повезанаповезана сличномсличном проблематикомпроблематиком. . ЗаЗа таквутакву сесе издавачкуиздавачку целинуцелину нене зназна коликоколико ћеће дугодуго излазитиизлазити. .

СеријскеСеријске публикацијепубликације ( (периодичнепериодичне, , текућетекуће, , повременеповремене) ) могумогу сесе одредитиодредити нана следећиследећи начинначин: :

  излажењеизлажење јојјој нијеније временскивременски одређеноодређено; ; онаона ии започињезапочиње сс намеромнамером дада наставинастави дада излазиизлази уу бесконачномбесконачном бројуброју свезакасвезака, , аа престајепрестаје дада излазиизлази изиз различитихразличитих разлогаразлога ((финанцијскихфинанцијских, , политичкихполитичких, , личнихличних), ), алиали никадникад затозато штошто јеје исцрпелаисцрпела грађуграђу којукоју обрађујеобрађује;;

  излазиизлази уу одређенимодређеним временскимвременским размацимаразмацима ( (илиили повременоповремено););   свакисваки свезаксвезак серијскесеријске публикацијепубликације радрад јеје вишевише ауторааутора, , аа самесаме заза себесебе појединачнепојединачне

свескесвеске немајунемају самосталносамостално значењезначење;;   припадностприпадност свакесваке појединачнепојединачне свескесвеске одређенојодређеној серијскојсеријској публикацијипубликацији видљивавидљива јеје уу

насловунаслову, , садржајусадржају ии спољномспољном      изгледуизгледу.. СеријскеСеријске сесе публикацијепубликације, , премапрема тометоме, , могумогу означитиозначити каокао публикацијепубликације којекоје подпод истимистим

стварнимстварним насловомнасловом излазеизлазе одређеноодређено времевреме уу непрекидномнепрекидном низунизу, , уу редовнимредовним ( (илиили нередовнимнередовним) ) временскимвременским размацимаразмацима, , аа појединепоједине сусу свескесвеске означенеозначене текућимтекућим бројевимабројевима илиили сусу датиранедатиране. .

Page 50: skolske biblioteke

УУ библиотекамабиблиотекама честочесто налазимоналазимо ии рукописерукописе - - књижнукњижну грађуграђу посебнапосебна обликаоблика написанунаписану рукомруком, , писаћомписаћом машиноммашином илиили електронскиелектронски. . ЧестоЧесто рукописирукописи припадајуприпадају скупинискупини старестаре грађеграђе, , алиали библиотекебиблиотеке прикупљајуприкупљају ии рукописерукописе знаменитихзнаменитих савременикасавременика. .

СваСва сесе наведенанаведена књижнакњижна грађаграђа називаназива конвенционалномконвенционалном грађомграђом. .

НеконвенционалнаНеконвенционална грађаграђа свесве вишевише улазиулази уу библиотекебиблиотеке. . ДанасДанас сусу тото најчешћенајчешће аудиовизуалнеаудиовизуалне публикацијепубликације, , грађаграђа нана магнетскиммагнетским ии оптичкимоптичким подлогамаподлогама, , разниразни облициоблици сложенихсложених публикацијапубликација ии слсл. (. (нпрнпр. . грамофонскеграмофонске плочеплоче, , магнетофонскемагнетофонске врпцеврпце, , касетекасете, , филмскефилмске врпцеврпце, , видеокасетевидеокасете,, дијафилмовидијафилмови, , микромикро--филмовифилмови, , рачунарскирачунарски програмипрограми, , компактникомпактни дисковидискови). ).

ИздавачкеИздавачке целинецелине, , типичнетипичне заза омеђенеомеђене публикацијепубликације, , могумогу међутиммеђутим обухвататиобухватати ии грамофонскеграмофонске плочеплоче. .

ПубликацијеПубликације, , каокао саставнисаставни деловиделови књижнекњижне грађеграђе,, појединачнопојединачно сесе називајуназивају литерарномлитерарном јединицомјединицом илиили ддëëломлом, , јерјер доноседоносе духовнидуховни илиили литерарнилитерарни производпроизвод. .

СвакаСвака репродукцијарепродукција илиили издањеиздање духовногдуховног производапроизвода називаназива сесе библиографскабиблиографска јединицајединица. .

СвакоСвако издањеиздање изворногизворног текстатекста, , свакосвако појединопоједино издањеиздање одређеногодређеног преводапревода, , библиографскабиблиографска јеје јединицајединица. .

БиблиографскуБиблиографску јединицујединицу чиничини издавачкииздавачки свезаксвезак ( (примеракпримерак) ) илиили вишевише таквихтаквих свезакасвезака којимакојима јеје садржајнасадржајна повезаностповезаност израженаизражена заједничкимзаједничким стварнимстварним насловомнасловом ии текућомтекућом нумерацијомнумерацијом свезакасвезака илиили каквомкаквом другомдругом назнакомназнаком. .

Page 51: skolske biblioteke

ШТА ТРЕБА ДА САДРЖЕ ФОНДОВИ ШКОЛСКЕ ШТА ТРЕБА ДА САДРЖЕ ФОНДОВИ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ?БИБЛИОТЕКЕ?

ОСНОВНА ШКОЛАОСНОВНА ШКОЛА

Величина и структура књижних фондова важни су показатељи успешности школске Величина и структура књижних фондова важни су показатељи успешности школске библиотеке у испуњавању основних задатака и функција – а то је подршка у библиотеке у испуњавању основних задатака и функција – а то је подршка у остваривању васпитно-образовног процеса и задовољавање различитих интересовања остваривању васпитно-образовног процеса и задовољавање различитих интересовања и потреба ученика за коришћењем литературе изван наставног процеса.и потреба ученика за коришћењем литературе изван наставног процеса.

У школским библиотекама основних школа фондови су подељени на ученички и У школским библиотекама основних школа фондови су подељени на ученички и наставничкинаставнички

Структуру ученичког фонда чине дела из програма матерњег језика, дела из програма Структуру ученичког фонда чине дела из програма матерњег језика, дела из програма осталих предмета, приручна литература, књижевна и научно-популарна литература осталих предмета, приручна литература, књижевна и научно-популарна литература изван програмаизван програма

Структура наставничког фонда обухвата уџбенике и приручнике за све предмете, Структура наставничког фонда обухвата уџбенике и приручнике за све предмете, приручну литературу општег типа (речнике, лексиконе, енциклопедије), дидактичко-приручну литературу општег типа (речнике, лексиконе, енциклопедије), дидактичко-методичку литературу за све предмете и активности, педагошко-психолошку методичку литературу за све предмете и активности, педагошко-психолошку литературу, дела за обраду у лектири разних предмета, законе и пратећа документа из литературу, дела за обраду у лектири разних предмета, законе и пратећа документа из области баспитног, образовног и општег законодавства, план и програм образовно-области баспитног, образовног и општег законодавства, план и програм образовно-васпитног радаваспитног рада

Наставничка библиотека у свом фонду може имати и мањи број дела белетристике, Наставничка библиотека у свом фонду може имати и мањи број дела белетристике, међутим боље је развијати чисто стручни карактер наставничког фонда - где је међутим боље је развијати чисто стручни карактер наставничког фонда - где је тежиште на литератури која се односи, пре свега, на образовање, васпитање и наставутежиште на литератури која се односи, пре свега, на образовање, васпитање и наставу

То су дела из области историје школства и образовања, педагогије, педагошке То су дела из области историје школства и образовања, педагогије, педагошке психологије и социологије, организације и методике наставе свих наставних областипсихологије и социологије, организације и методике наставе свих наставних области

Page 52: skolske biblioteke

Део школске библиотеке намењен наставницима је стручно-педагошки књижни Део школске библиотеке намењен наставницима је стручно-педагошки књижни фонд који треба да садржи 800-1000 наслова дела из педагогије, дидактике, фонд који треба да садржи 800-1000 наслова дела из педагогије, дидактике, методике, психологије, социологије и библиотекарства, приручнике, стручну методике, психологије, социологије и библиотекарства, приручнике, стручну периодику и стручну литературу за основну делатност и стручно усавршавањепериодику и стручну литературу за основну делатност и стручно усавршавање

Ученички књижни фонд обухвата првенствено дела обавезне школске лектире, Ученички књижни фонд обухвата првенствено дела обавезне школске лектире, популарно-научну литературу за све наставне предмете, књиге намењене популарно-научну литературу за све наставне предмете, књиге намењене почетницима у учењу страних језика који се изучавају у школи, опште приручнике – почетницима у учењу страних језика који се изучавају у школи, опште приручнике – уз енциклопедије, лексиконе, речнике и - правопис и периодику намењену уз енциклопедије, лексиконе, речнике и - правопис и периодику намењену ученицима различитог узраста и интересовањаученицима различитог узраста и интересовања

Лектира из матерњег језика набавља се у 15-20 примерака, у складу са планом Лектира из матерњег језика набавља се у 15-20 примерака, у складу са планом читања лектире по разредимачитања лектире по разредима

План читања лектире по разредима треба да омогући да по два ученика прочитају План читања лектире по разредима треба да омогући да по два ученика прочитају исто дело у одређеном року, те се предвиђа набавка просечно онолико примерака исто дело у одређеном року, те се предвиђа набавка просечно онолико примерака истог наслова колико износи половина ученика у једном разредуистог наслова колико износи половина ученика у једном разреду

СРЕДЊА ШКОЛАСРЕДЊА ШКОЛА

У библиотекама средњих школа структура библиотечког фонда је иста као у У библиотекама средњих школа структура библиотечког фонда је иста као у основним школама, разлика је једино у томе што је у средњим школама библиотечки основним школама, разлика је једино у томе што је у средњим школама библиотечки фонд јединствен – њиме се користе и наставници и ученицифонд јединствен – њиме се користе и наставници и ученици

Page 53: skolske biblioteke

НАШИ СТАНДАРДИНАШИ СТАНДАРДИ

Према Према Правилнику о нормативима школског простора, опреме и наставних Правилнику о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу средстава за основну школу (Просветни гласник, бр. 4/1990), прописано је да (Просветни гласник, бр. 4/1990), прописано је да школска библиотека потпуне осморазредне основне школе од 8 до 24 одељења школска библиотека потпуне осморазредне основне школе од 8 до 24 одељења треба да иам почетни књижни фонд од 2000 до 4000 примерака, односно укупан треба да иам почетни књижни фонд од 2000 до 4000 примерака, односно укупан број књига по ученику требало би да буде најмање 10број књига по ученику требало би да буде најмање 10

Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за гимназију (и нормативи) за гимназију (и нормативи) (Просветни гласник, бр. 5/1990) одређен је укупан број (Просветни гласник, бр. 5/1990) одређен је укупан број књига у школској библиотеци који износи 10-15 књигакњига у школској библиотеци који износи 10-15 књига

Према Према Минимуму југословенских стандарда за школске библиотеке Минимуму југословенских стандарда за школске библиотеке (Библиотекар, (Библиотекар, бр. 5-6, 1973), однос библиотечког фонда према броју ученика износи 8-10 књига по бр. 5-6, 1973), однос библиотечког фонда према броју ученика износи 8-10 књига по ученику, а библиотеке које су достигле овај почетни фонд у обавези су да редовно ученику, а библиотеке које су достигле овај почетни фонд у обавези су да редовно набављају књиге и попуњавају библиотечки фонд у односу 0,5-1 нове књиге по набављају књиге и попуњавају библиотечки фонд у односу 0,5-1 нове књиге по ученику у току сваке школске године.ученику у току сваке школске године.

Школска библиотека потпуне основне или средње школе са мање од 500 ученика Школска библиотека потпуне основне или средње школе са мање од 500 ученика треба да поседује минимум 2500 свезака.треба да поседује минимум 2500 свезака.

Дакле, минималан је фонд од 2500 примерака да школска библиотека може Дакле, минималан је фонд од 2500 примерака да школска библиотека може извршавати задатке у складу са наставним програмом основне и средње школеизвршавати задатке у складу са наставним програмом основне и средње школе

Укупан број књига по ученику у школским библиотекама у Србији задовољава Укупан број књига по ученику у школским библиотекама у Србији задовољава стандарде, али услед вишегодишње недовољне набавке, фондови нису актуелнистандарде, али услед вишегодишње недовољне набавке, фондови нису актуелни

У многим школ. библиотекама књижни фондови су оптерећени великим бројем У многим школ. библиотекама књижни фондови су оптерећени великим бројем примерака застареле и неактуелне литературе (школском лектиром која одавно примерака застареле и неактуелне литературе (школском лектиром која одавно није у наставном програму; превазиђеном литературом из различитих области,коју није у наставном програму; превазиђеном литературом из различитих области,коју више нико не користи, физички дотрајалим публикацијама које нису отписане у више нико не користи, физички дотрајалим публикацијама које нису отписане у ревизији – све је то тзв. мревизији – све је то тзв. мртав фонд)ртав фонд)

Page 54: skolske biblioteke

КласификацијаКласификација фондафонда

ШколскеШколске библиотекебиблиотеке користекористе УДКУДК ((УниверзалнуУниверзалну децималнудецималну класификацијукласификацију) ) каокао средствосредство заза класификовањекласификовање,, сигнирањесигнирање ии распоређивањераспоређивање фондафонда нана полицамаполицама ии заза израдуизраду стручногастручнога каталогакаталога..

Набавка, набавна политикаНабавка, набавна политика

Према Према Минимуму југословенских стандарда за школске библиотеке Минимуму југословенских стандарда за школске библиотеке потребно је да потребно је да школска библиотека поседује почетни фонд од 8-10 књига по ученику, а да школска библиотека поседује почетни фонд од 8-10 књига по ученику, а да библиотечки фонд попуњава у односу 0,5-1 нове књиге по ученику у току сваке библиотечки фонд попуњава у односу 0,5-1 нове књиге по ученику у току сваке школске годинешколске године

Према подацима из 2005. године о броју набављених књига у школ. библиотекама у Према подацима из 2005. године о броју набављених књига у школ. библиотекама у Србији, број књига по ученику износи 0,31 књигу – испод минимума! Србији, број књига по ученику износи 0,31 књигу – испод минимума!

Малобројне су школ. библиотеке у Србији које се могу похвалити новим и Малобројне су школ. библиотеке у Србији које се могу похвалити новим и атрактивним издањима која ученици највише тражеатрактивним издањима која ученици највише траже

У већини школа књиге се набављају новцем који на крају године преостУ већини школа књиге се набављају новцем који на крају године преостaaне у не у школском буџету, а та су средства мала и недовољнашколском буџету, а та су средства мала и недовољна

Отуда је Отуда је поклон поклон најзаступљенији вид набавке у школским библиотекама у Србијинајзаступљенији вид набавке у школским библиотекама у Србији Последица су фондови са старим књигама неадекватног садржаја, чак ни школске Последица су фондови са старим књигама неадекватног садржаја, чак ни школске

лектире предвиђене програмима матерњег језика и књижевности нема довољнолектире предвиђене програмима матерњег језика и књижевности нема довољно Сиромаштво фондова школске библиотеке рефлектује се и на стање других типова Сиромаштво фондова школске библиотеке рефлектује се и на стање других типова

библиотека у мрежибиблиотека у мрежи Функције школске библиотеке великим делом преносе се на јавне (народне) Функције школске библиотеке великим делом преносе се на јавне (народне)

библиотеке, које своју набавну политику прилагођавају потребама ученика основних библиотеке, које своју набавну политику прилагођавају потребама ученика основних и средњих школа, оптерећујући тако своје фондове великим бројем примерака и средњих школа, оптерећујући тако своје фондове великим бројем примерака школске лектирешколске лектире

Page 55: skolske biblioteke

Последица је да многе јавне библиотеке делују као позајмне библиотеке за ученике Последица је да многе јавне библиотеке делују као позајмне библиотеке за ученике основних и средњих школа (59,9% укупног броја корисника народних библиотека у основних и средњих школа (59,9% укупног броја корисника народних библиотека у Србији чине ученици)Србији чине ученици)

Недостатак средстава за куповину књига директно се одражава на набавку научне, Недостатак средстава за куповину књига директно се одражава на набавку научне, стручне и референсне грађестручне и референсне грађе

Простор и библиотечка опрема Простор и библиотечка опрема

Просторне услове, техничку опрему и наставна средства у школским библиотекама Просторне услове, техничку опрему и наставна средства у школским библиотекама ближе одређује ближе одређује Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу средстава за основну школу (Просветни гласник, бр. 4/1990), као и низ других (Просветни гласник, бр. 4/1990), као и низ других правилника за рад средњих стручних школа за поједине делатностиправилника за рад средњих стручних школа за поједине делатности

Предвиђено је да се школске библиотеке састоје из две просторије – књижнице и Предвиђено је да се школске библиотеке састоје из две просторије – књижнице и читаонице, а у већим школама је предвиђена и медијатекачитаонице, а у већим школама је предвиђена и медијатека

Величина простора зависи од развијености школе – према стандардима на једног Величина простора зависи од развијености школе – према стандардима на једног ученика долази 0,1 ученика долази 0,1 mm²² простора за библиотеку простора за библиотеку

Правилником о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за Правилником о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу основну школу прописано је да у читаоници школске библиотеке треба обезбедити прописано је да у читаоници школске библиотеке треба обезбедити по једно место на сваких 20 ученика од по једно место на сваких 20 ученика од I I до до VIIIVIII разреда разреда

Према подацима из 2005. у Србији школ. библиотеке у основним школама располажу Према подацима из 2005. у Србији школ. библиотеке у основним школама располажу тек са 41 % потребних места у читаоницаматек са 41 % потребних места у читаоницама

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за гимназију гимназију (Просветни гласник, бр. 5/90), прописује блок просторија за библиотеку – (Просветни гласник, бр. 5/90), прописује блок просторија за библиотеку – медијатекумедијатеку

Само за смештај књига предвиђено је 30-40 Само за смештај књига предвиђено је 30-40 mm²², а за читаоницу 54 , а за читаоницу 54 mm²² Према Према Минимуму југословенских стандарда за школске библиотекеМинимуму југословенских стандарда за школске библиотеке за правилно за правилно

функционисање библиотеке потребна су два повезана простора – за библиотекуфункционисање библиотеке потребна су два повезана простора – за библиотеку и за и за читаоницучитаоницу

Page 56: skolske biblioteke

Величина читаонице одређује се према броју читалачких места за један разред, а Величина читаонице одређује се према броју читалачких места за један разред, а минимум простора за ученика је 2 минимум простора за ученика је 2 mm²²

Ако просечан разред има око 30 ученика, читаонички простор библиотеке треба да има Ако просечан разред има око 30 ученика, читаонички простор библиотеке треба да има око 60 око 60 mm²²

Ретке су библиотеке у Срији које располажу просторним условима прописаним Ретке су библиотеке у Срији које располажу просторним условима прописаним наведеним стандардиманаведеним стандардима

Према подацима из 2005. године у просеку свака школска библиотека у Србији поседује Према подацима из 2005. године у просеку свака школска библиотека у Србији поседује 51,6 51,6 mm²² - недовољно за њено правилно функционисање - недовољно за њено правилно функционисање

Библиотечка опрема – полице за смештај фондоваБиблиотечка опрема – полице за смештај фондова Стандардна ширина полице за књиге износи 20-30 сСтандардна ширина полице за књиге износи 20-30 сmm, а дужина полице износи 1, а дужина полице износи 1mm – –

што омогућава смештај 30 до 33 књиге на једној полицишто омогућава смештај 30 до 33 књиге на једној полици Због недовољног броја полица за смештај, књиге у појединим школским библиотекама Због недовољног броја полица за смештај, књиге у појединим школским библиотекама

ређају се и хоризонтално, изнад редова на полицамаређају се и хоризонтално, изнад редова на полицама Према Према IIFLA/UNESCOFLA/UNESCO Смерницама за школске библиотеке Смерницама за школске библиотеке не постоји општеважећа мера не постоји општеважећа мера

за величину простора школске библиотеке за величину простора школске библиотеке Дате су одговарајуће смернице које треба узети у обзир при планирању простора како Дате су одговарајуће смернице које треба узети у обзир при планирању простора како

би библиотека делотворно задовољила потребе школеби библиотека делотворно задовољила потребе школе одговарајућа величина обезбеђује простор за смештај свих врста библиотечке грађе, одговарајућа величина обезбеђује простор за смештај свих врста библиотечке грађе,

простор за учење, за читаонице, компјутере, изложбени простор, радне просторије простор за учење, за читаонице, компјутере, изложбени простор, радне просторије запослених и за пријемни пулт запослених и за пријемни пулт

За правилно функционисање библиотеке од посебне је важности њено За правилно функционисање библиотеке од посебне је важности њено стручно уређењестручно уређење Систем смештаја по УДК најпогоднији је и примењен је у већини оних школских Систем смештаја по УДК најпогоднији је и примењен је у већини оних школских

библиотека које су стручно уређенебиблиотека које су стручно уређене Најчешће је школска лектира сређена по разредима, а остатак фонда по групама УДКНајчешће је школска лектира сређена по разредима, а остатак фонда по групама УДК При сређивању књижног фонда у школској библиотеци примењује се При сређивању књижног фонда у школској библиотеци примењује се слободан приступслободан приступ

фондуфонду Вођење књиге инвентараВођење књиге инвентара је законска обавеза сваке библиотеке је законска обавеза сваке библиотеке Према Према Правилнику о евиденцији библиотечке грађе Правилнику о евиденцији библиотечке грађе (Службени гласник РС, бр. 7/95) за (Службени гласник РС, бр. 7/95) за

сваку врсту библиотечке грађе у школској библиотеци потребно је водити посебну сваку врсту библиотечке грађе у школској библиотеци потребно је водити посебну књигу инвентара (за монографске публикације, за серијске публикације итд.) књигу инвентара (за монографске публикације, за серијске публикације итд.)

Page 57: skolske biblioteke

Каталози су важан информациони инструмент сваке школске библиотеке Каталози су важан информациони инструмент сваке школске библиотеке Основни каталози су: алфабетски, стручни и предметни каталог Основни каталози су: алфабетски, стручни и предметни каталог За аутоматизоване базе података – електронски каталогЗа аутоматизоване базе података – електронски каталог Након што је 2003. године успостављен систем узајамне каталогизације у Србији, на Након што је 2003. године успостављен систем узајамне каталогизације у Србији, на

платформи платформи COBISSCOBISS, може се очекивати да се школске библиотеке укључе у систем, макар , може се очекивати да се школске библиотеке укључе у систем, макар као пасивни корисници који ће имати само могућност преузимања записа из узајамног као пасивни корисници који ће имати само могућност преузимања записа из узајамног електронског каталогаелектронског каталога

Степен коришћења библиотечких фондова и услуга зависи од тога у којој мери је Степен коришћења библиотечких фондова и услуга зависи од тога у којој мери је школска библиотека испунила своје основне задатке и циљевешколска библиотека испунила своје основне задатке и циљеве

Вођење библиотечке статистикеВођење библиотечке статистике је обавеза сваке библиотекеје обавеза сваке библиотеке Правилно вођење библиотечке статистике омогућава да се на основу прикупљених Правилно вођење библиотечке статистике омогућава да се на основу прикупљених

података прати, проучава и оцењује сопствени рад (евалуација) и правилно планира података прати, проучава и оцењује сопствени рад (евалуација) и правилно планира развој библиотекеразвој библиотеке

Правилником о евиденцији библиотечке грађе Правилником о евиденцији библиотечке грађе прописани су обрасци за евидентирање прописани су обрасци за евидентирање библиотечке грађе (посебне књиге инвентара за сваку врсту грађе), установљени су и библиотечке грађе (посебне књиге инвентара за сваку врсту грађе), установљени су и други јединствени обрасци за евидентирање и контролу коришћења библиотечких други јединствени обрасци за евидентирање и контролу коришћења библиотечких фондова и услуга: обрасци за групни инвентар приновљених и расходованих књига и фондова и услуга: обрасци за групни инвентар приновљених и расходованих књига и периодике према групама УДК; обрасци за евиденцијупериодике према групама УДК; обрасци за евиденцију текућег прилива серијских текућег прилива серијских публикација; обрасци за упис корисника; листе за дневно и месечно праћење коришћења публикација; обрасци за упис корисника; листе за дневно и месечно праћење коришћења библиотечких услуга; карте књиге (омогућавају евиденцију читаности), и сл.библиотечких услуга; карте књиге (омогућавају евиденцију читаности), и сл.

Библиотечка статистика се мора водити без обзира да ли је библиотечко пословање Библиотечка статистика се мора водити без обзира да ли је библиотечко пословање аутоматизовано или није, и мора се водити на јединствен начин у свим библиотекамааутоматизовано или није, и мора се водити на јединствен начин у свим библиотекама

Подаци могу бити упоредиви само ако имају јединствену методологију, и ако је вођење Подаци могу бити упоредиви само ако имају јединствену методологију, и ако је вођење библиотечке статистике уједначено у свим библиотекамабиблиотечке статистике уједначено у свим библиотекама

Степен Степен коришћења библиотечких фондова коришћења библиотечких фондова највише зависи од тога колико су они у највише зависи од тога колико су они у стању да задовоље потребе и интересовања корисникастању да задовоље потребе и интересовања корисника

Застарели и неактуелни фондови школских библиотека, неодговарајуће структуре – не Застарели и неактуелни фондови школских библиотека, неодговарајуће структуре – не могу да задовоље потребе наставног процеса – а резултат су немогућности набавке могу да задовоље потребе наставног процеса – а резултат су немогућности набавке нових и атрактивних издања у складу са различитим интересовањима ученика, и нових и атрактивних издања у складу са различитим интересовањима ученика, и потребама наставника за коришћењем литературе неопходне за стручно усавршавање у потребама наставника за коришћењем литературе неопходне за стручно усавршавање у савременом процесу наставе савременом процесу наставе

Page 58: skolske biblioteke

Мере за унапређење рада школских библиотекаМере за унапређење рада школских библиотека

Фондови школских библиотекаФондови школских библиотека У циљу побољшања у квалитативном и квантитативном смислу неопходно је У циљу побољшања у квалитативном и квантитативном смислу неопходно је

обнављање постојећег фонда и набавка нових књигаобнављање постојећег фонда и набавка нових књига Попуна фондова по стандардима – минимум стандарда предвиђа почетни књижни Попуна фондова по стандардима – минимум стандарда предвиђа почетни књижни

фонд: 8-10 књига по ученику; годишњи прираштај од 0,5-1 нове књиге по ученикуфонд: 8-10 књига по ученику; годишњи прираштај од 0,5-1 нове књиге по ученику Набавка нових књига обавља се преко библиотечке комисије (+ школски библиотекар)Набавка нових књига обавља се преко библиотечке комисије (+ школски библиотекар) Побољшање обима и структуре књижног фонда – сваке године набавку обављати Побољшање обима и структуре књижног фонда – сваке године набавку обављати

селективно и плански, уз унапред обезбеђена финансијска средства за куповину нових селективно и плански, уз унапред обезбеђена финансијска средства за куповину нових књигакњига

Прављење спискова дезидерата који омогућавају набавку литературе неопходне за Прављење спискова дезидерата који омогућавају набавку литературе неопходне за успешно остваривање наставног програма школеуспешно остваривање наставног програма школе

План набавке се остварује у сарадњи школског библиотекара и наставног особља, што План набавке се остварује у сарадњи школског библиотекара и наставног особља, што подразумева сарадњу са активима предметних наставника подразумева сарадњу са активима предметних наставника

Директор школе, који обезбеђује оквир за извођење наставног програма, подстиче Директор школе, који обезбеђује оквир за извођење наставног програма, подстиче важност библиотеке и подстиче њено коришћењеважност библиотеке и подстиче њено коришћење

Стање и мереСтање и мере

Оптерећење фондова великим бројем примерака застареле и неактуелне литературеОптерећење фондова великим бројем примерака застареле и неактуелне литературе Похабане и физички дотрајале публикацијеПохабане и физички дотрајале публикације Отпис дотрајале и непотребне литературе обављати у складу са одговарајућим Отпис дотрајале и непотребне литературе обављати у складу са одговарајућим

законским прописимазаконским прописима Отпис се врши тако што се утврди стање кроз ревизију књижних фондова Отпис се врши тако што се утврди стање кроз ревизију књижних фондова Број приновљених књига на годишњем нивоу треба да буде већи од броја отписаних Број приновљених књига на годишњем нивоу треба да буде већи од броја отписаних

књигакњига

Page 59: skolske biblioteke

ЦиљЦиљ Књижне фондове школских библиотека учинити актуелним и ускладити са потребама Књижне фондове школских библиотека учинити актуелним и ускладити са потребама

образовно-васпитногобразовно-васпитног процесапроцеса Правилно усмерена набавна политика заснована је, такође, и на различитим Правилно усмерена набавна политика заснована је, такође, и на различитим

интересовањима ученика за коришћење литературе изван наставног процесаинтересовањима ученика за коришћење литературе изван наставног процеса Према Према IFLA/UNESCOIFLA/UNESCO Смерницама за школске библиотеке, Смерницама за школске библиотеке, средства за набавку средства за набавку

библиотечке грађе треба да износе најмање 5% од укупних трошкова школског библиотечке грађе треба да износе најмање 5% од укупних трошкова школског система по ученику (не рачунајући плате, посебне трошкове за образовање, превоз и система по ученику (не рачунајући плате, посебне трошкове за образовање, превоз и средства за капиталне инвестиције)средства за капиталне инвестиције)

Средства за набавку књижне грађе за библиотеку планирају се сваке године унапред Средства за набавку књижне грађе за библиотеку планирају се сваке године унапред

За посебне пројекте и побољшања, попут опремања библиотеке новим полицама, За посебне пројекте и побољшања, попут опремања библиотеке новим полицама, потребно је планирати посебна средства потребно је планирати посебна средства

Да би школска библиотека на најделотворнији начин задовољила потребе школе, Да би школска библиотека на најделотворнији начин задовољила потребе школе, неопходно је да поседује одговарајуће просторне услове за несметан рад и смештај неопходно је да поседује одговарајуће просторне услове за несметан рад и смештај свих врста библиотечке грађесвих врста библиотечке грађе

Стручно уређење свих школских библиотека треба подићи на виши ниво, применити Стручно уређење свих школских библиотека треба подићи на виши ниво, применити систем смештаја по УДК и обезбедити слободан приступ књизи у библиотекама систем смештаја по УДК и обезбедити слободан приступ књизи у библиотекама

КадровиКадрови

У школским библиотекама обезбедити сталност кадрова - инсистирати на стручној У школским библиотекама обезбедити сталност кадрова - инсистирати на стручној оспособљености за обављање послова у библиотечкој делатности и даљем оспособљености за обављање послова у библиотечкој делатности и даљем непрекидном усавршавањунепрекидном усавршавању

Матичне библиотекеМатичне библиотеке, иако не утичу на кадровску политику школа, , иако не утичу на кадровску политику школа, имају законску имају законску обавезу да школским библиотекарима помогну у стицању знања неопходних у обавезу да школским библиотекарима помогну у стицању знања неопходних у библиотечкој делатностибиблиотечкој делатности

Page 60: skolske biblioteke

Матичне библиотеке организују семинаре, курсеве и предавања везана за различите Матичне библиотеке организују семинаре, курсеве и предавања везана за различите сегменте рада у библиотецисегменте рада у библиотеци

Тиме значајно доприносе континуираном образовању и усавршавању школских Тиме значајно доприносе континуираном образовању и усавршавању школских библиотекарабиблиотекара

Стицање елементарних и усавршавање постојећих знања – омогућава подизање Стицање елементарних и усавршавање постојећих знања – омогућава подизање нивоа стручности рада (обраде библиотечке граше на пр.), као и изградњу модерних нивоа стручности рада (обраде библиотечке граше на пр.), као и изградњу модерних информационих инструмената у школским библиотекамаинформационих инструмената у школским библиотекама

Директор школе развија тесну сарадњу са библиотеком на изради планова школе, на Директор школе развија тесну сарадњу са библиотеком на изради планова школе, на пољу развоја информатичке писмености и програма за промоцију читања – имајући у пољу развоја информатичке писмености и програма за промоцију читања – имајући у виду да се навике читања , као и стицање информатичке писмености усвајају кроз виду да се навике читања , као и стицање информатичке писмености усвајају кроз систем школовањасистем школовања

Добром сарадњом школског библиотекара и наставног особља постиже се максимум Добром сарадњом школског библиотекара и наставног особља постиже се максимум библиотечких услуга библиотечких услуга

То доприноси унапређењу наставних планова и побољшању информационих вештина То доприноси унапређењу наставних планова и побољшању информационих вештина и знања ученика – што резултира општем унапређењу образовно-васпитног процесаи знања ученика – што резултира општем унапређењу образовно-васпитног процеса

Школска библиотека има такође задатак да кроз библиотечке услуге обезбеди Школска библиотека има такође задатак да кроз библиотечке услуге обезбеди изворе намењене наставницима, који ће проширити њихово знање из одређеног изворе намењене наставницима, који ће проширити њихово знање из одређеног предмета и побољшати методе наставе предмета и побољшати методе наставе

Предавачи који имају напредније виђење образовања, обично су и активнији Предавачи који имају напредније виђење образовања, обично су и активнији корисници библиотекекорисници библиотеке

Један од приоритетних задатака школске библиотеке је развијање културне Један од приоритетних задатака школске библиотеке је развијање културне делатности библиотеке и њено укључивање у сва културна догађања у школиделатности библиотеке и њено укључивање у сва културна догађања у школи

Библиотека је стециште, покретач и творац сценарија, када су у питању прославе Библиотека је стециште, покретач и творац сценарија, када су у питању прославе дана библиотеке, Светосавска прослава и други важни догађаји из културне дана библиотеке, Светосавска прослава и други важни догађаји из културне прошлости српског народа, или обележавање међународних празникапрошлости српског народа, или обележавање међународних празника

У складу са захтевима савременог информатичког доба, неопходно је да библиотека У складу са захтевима савременог информатичког доба, неопходно је да библиотека набавља електронске публикације, омогућава приступ Интернету и користи набавља електронске публикације, омогућава приступ Интернету и користи дигиталне ресурсе других библиотекадигиталне ресурсе других библиотека

То подразумева набавку рачунарске опреме и програма за аутоматизацију То подразумева набавку рачунарске опреме и програма за аутоматизацију пословања, као и обуку кадрова за практичан рад у области информационих пословања, као и обуку кадрова за практичан рад у области информационих технологијатехнологија

Page 61: skolske biblioteke

Развој нових мултимедијалних технологија представља основу за увођење Развој нових мултимедијалних технологија представља основу за увођење образовних иновација које пружају широке могућности – за брзо и лако учење образовних иновација које пружају широке могућности – за брзо и лако учење основног градива и за информатичко описмењавање ученикаосновног градива и за информатичко описмењавање ученика

Савремена школска библиотека у својим фондовима поседује електронске Савремена школска библиотека у својим фондовима поседује електронске публикације и могућност коришћења удаљених електронских изворапубликације и могућност коришћења удаљених електронских извора

У савременом српском електронском издаваштву постоје бројне публикације У савременом српском електронском издаваштву постоје бројне публикације намењене деци школског узраста и од велике су помоћи у савладавању обавезног намењене деци школског узраста и од велике су помоћи у савладавању обавезног градива из различитих предметаградива из различитих предмета

Овакав мултимедијални приступ, наставну материју чини привлачном и забавном, Овакав мултимедијални приступ, наставну материју чини привлачном и забавном, што доприноси да ученицима школа и библиотека постају занимљивијешто доприноси да ученицима школа и библиотека постају занимљивије

То представља нову димензију образовања која повећава мотивацију ученика за То представља нову димензију образовања која повећава мотивацију ученика за самостално учење и омогућава стицање знања не само из одређеног предмета, већ самостално учење и омогућава стицање знања не само из одређеног предмета, већ и из области информатикеи из области информатике

У документу У документу Стратегија Министарства просвете и спорта за период 2005-2010 Стратегија Министарства просвете и спорта за период 2005-2010 ((www.mps.sr.gov.yu)), објављеном у мају 2005. године, предвиђено је , објављеном у мају 2005. године, предвиђено је умрежавање умрежавање образовних установа на предшколском, основношколском и средњошколском нивоуобразовних установа на предшколском, основношколском и средњошколском нивоу, , те је реално очекивати да Министарство обезбеди прикључак за Интернет у свих те је реално очекивати да Министарство обезбеди прикључак за Интернет у свих 1750 школа у Србији1750 школа у Србији

То ће омогућити ефикаснију употребу постојећих електронских извора и побољшати То ће омогућити ефикаснију употребу постојећих електронских извора и побољшати квалитет услуга које пружају школске библиотекеквалитет услуга које пружају школске библиотеке

Page 62: skolske biblioteke

Интернет у свим школским библиотекамаИнтернет у свим школским библиотекама Приступ Интернету, повезивање школских библиотека у систем централних каталога и Приступ Интернету, повезивање школских библиотека у систем централних каталога и

могућност коришћења дигиталних ресурса других библиотека – претпоставке су могућност коришћења дигиталних ресурса других библиотека – претпоставке су пружања квалитетних услуга корисницимапружања квалитетних услуга корисницима

Формирање електронских каталога и умрежавање школских библиотека – начин је да Формирање електронских каталога и умрежавање школских библиотека – начин је да се ученици лако и једноставно упознају са библиотечким фондовима не само у својој се ученици лако и једноставно упознају са библиотечким фондовима не само у својој школи, већ и других библиотека са којима њихова школа остварује сарадњушколи, већ и других библиотека са којима њихова школа остварује сарадњу

Интернет омогућава Интернет омогућава покретање и одржавање сајта школске библиотекепокретање и одржавање сајта школске библиотеке на којем је на којем је она детаљно представљена и где постоје линкови до сајтова и она детаљно представљена и где постоје линкови до сајтова и WebWeb-страница других -страница других школских библиотека, као и неких других на Интернету, намењених деци и младимашколских библиотека, као и неких других на Интернету, намењених деци и младима

Са појавом нових информационих и комуникационих технологија и потенцијала које Са појавом нових информационих и комуникационих технологија и потенцијала које они нуде, све активности и планирање развоја школских библиотека требало би они нуде, све активности и планирање развоја школских библиотека требало би усмерити ка њиховом усмерити ка њиховом трансформисању у школске библиотечко-информационе центретрансформисању у школске библиотечко-информационе центре, , који би омогућили увођење савремених достигнућа науке у педагогију и тек тада би који би омогућили увођење савремених достигнућа науке у педагогију и тек тада би библиотеке постале незаменљива подршка образовно-васпитном процесубиблиотеке постале незаменљива подршка образовно-васпитном процесу

Визија школске библиотеке Визија школске библиотеке Литература: Питер Брофи, Литература: Питер Брофи, Библиотека у двадесет првом веку, Београд, Клио Библиотека у двадесет првом веку, Београд, Клио

2005.2005.

Оне добијају централно место у обезбеђивању низа информационих извора који Оне добијају централно место у обезбеђивању низа информационих извора који помажу наставу, као и лични и друштвени напредак ученикапомажу наставу, као и лични и друштвени напредак ученика

Информациони ресурсни центри школских библиотека признати су као део државне Информациони ресурсни центри школских библиотека признати су као део државне информационе мреже информационе мреже

Сврха школске библиотеке је да олакша подучавање и учењеСврха школске библиотеке је да олакша подучавање и учење Савладавање вештине учења, овладавање умећем баратања информацијама, у Савладавање вештине учења, овладавање умећем баратања информацијама, у

савременој настави доводи библиотеку и информационе услуге у средиште процеса савременој настави доводи библиотеку и информационе услуге у средиште процеса учењаучења

Page 63: skolske biblioteke

Савремени поглед на школску библиотеку значи да је то:Савремени поглед на школску библиотеку значи да је то: не само физички простор у којем су смештени различити носиоци информација; не само физички простор у којем су смештени различити носиоци информација; својим образовним улогама, она је концепт, опипљив израз школског етоса и својим образовним улогама, она је концепт, опипљив израз школског етоса и

вредности, односа школе према равноправности у образовању, моралном и духовном вредности, односа школе према равноправности у образовању, моралном и духовном развитку деце и омладинеразвитку деце и омладине

Библиотека има потенцијал да уведе младе људе у свет књижевности и Библиотека има потенцијал да уведе младе људе у свет књижевности и информација, и да им омогући да развију умећа која ће побољшати њихове животе информација, и да им омогући да развију умећа која ће побољшати њихове животе као одраслих људикао одраслих људи

Информационе вештине се једино могу изградити на темељу читалачких вештинаИнформационе вештине се једино могу изградити на темељу читалачких вештина - - тако да дете које је пасионирани читалац има огромну почетну предност у односу на тако да дете које је пасионирани читалац има огромну почетну предност у односу на другу децу, без обзира на медијум у коме се информација јављадругу децу, без обзира на медијум у коме се информација јавља

Није довољно да деца буду технички писмена да би заузела своје место у данашњем Није довољно да деца буду технички писмена да би заузела своје место у данашњем свету; она морају да свету; она морају да изграде наклоност према књизи, читању и информисањуизграде наклоност према књизи, читању и информисању

Најефикаснији начин да се то постигне био би централни извор књига и других Најефикаснији начин да се то постигне био би централни извор књига и других носилаца информација коме би сва деца и наставно особље имали приступ – а тај носилаца информација коме би сва деца и наставно особље имали приступ – а тај извор је школска библиотека извор је школска библиотека

Способни корисници информација развијају стратегију за претраживање, бирање и Способни корисници информација развијају стратегију за претраживање, бирање и коришћење информацијакоришћење информација

Те стратегије почивају на три врсте вештина: читања, баратања информацијама и на Те стратегије почивају на три врсте вештина: читања, баратања информацијама и на техничким вештинаматехничким вештинама

Ове вештине су независне а често се користе истовремено; њихове границе се Ове вештине су независне а често се користе истовремено; њихове границе се стапају и преклапајустапају и преклапају

Све се своди на читање и на две сродне потребе: Све се своди на читање и на две сродне потребе: да се рано створе читалачке навике да се рано створе читалачке навике и да се читање обилато упражњаваи да се читање обилато упражњава – ради долажења до информација и из – ради долажења до информација и из задовољствазадовољства

Школска библиотека је Школска библиотека је центар са изворима за учењецентар са изворима за учење Она је пожељно место за приступ информационим технологијама за већи број Она је пожељно место за приступ информационим технологијама за већи број

истовремених корисника, којима обезбеђује високо цењене изворе информацијаистовремених корисника, којима обезбеђује високо цењене изворе информација

Page 64: skolske biblioteke

Одлике школске библиотекеОдлике школске библиотеке

ГЛАВНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ ОДЛИКЕ:ГЛАВНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ ОДЛИКЕ:

Каталози фондаКаталози фонда Логично организован фондЛогично организован фонд Простор за учењеПростор за учење Особље са одговарајућим знањимаОсобље са одговарајућим знањима

ПРОПРАТНЕ ОПЕРАТИВНЕ ОДЛИКЕ:ПРОПРАТНЕ ОПЕРАТИВНЕ ОДЛИКЕ:

Веза с достављањем докумената из Веза с достављањем докумената из on lineon line каталога – резултат испоручивање каталога – резултат испоручивање докумената ван библиотекедокумената ван библиотеке

Лично обавештавање о приновљеним публикацијама Лично обавештавање о приновљеним публикацијама

ДОСЛЕДНО СПРОВОЂЕЊЕ УСВОЈЕНИХ СТАНДАРДА (НАЦИОНАЛНИХ И МЕЂУНАРОДНИХ) И ДОСЛЕДНО СПРОВОЂЕЊЕ УСВОЈЕНИХ СТАНДАРДА (НАЦИОНАЛНИХ И МЕЂУНАРОДНИХ) И ЛОКАЛНО УТВРЂЕНИХ СТАНДАРДА УСЛУГА:ЛОКАЛНО УТВРЂЕНИХ СТАНДАРДА УСЛУГА:

Међународни стандарди за опис публикација Међународни стандарди за опис публикација ISBDISBD UNIMARCUNIMARC формат формат Стандарди услугаСтандарди услуга - просечно време набавке- просечно време набавке - просечно време реализације- просечно време реализације међубиблиотечке позајмицемеђубиблиотечке позајмице

Page 65: skolske biblioteke

АКТУЕЛНОСТ ИНФОРМАЦИЈА:АКТУЕЛНОСТ ИНФОРМАЦИЈА: Последња издања књигаПоследња издања књига Последњи бројеви часописаПоследњи бројеви часописа Данашње новине доступне када се библиотека отвориДанашње новине доступне када се библиотека отвори Наслагани актуелни Наслагани актуелни CD-ROM-CD-ROM-овиови

УСЛУЖНОСТ:УСЛУЖНОСТ: Исправке грешака у набавци докуменатаИсправке грешака у набавци докумената Љубазност особљаЉубазност особља Прихватање жалби и предлогаПрихватање жалби и предлога

ЕСТЕТИКА ПРОСТОРА:ЕСТЕТИКА ПРОСТОРА: Модерна светла, прозрачна зграда, лепо дизајнирана може пружити утисак о Модерна светла, прозрачна зграда, лепо дизајнирана може пружити утисак о

квалитету који можда превазилази стварно коришћење улугеквалитету који можда превазилази стварно коришћење улуге Дизајн зграде, укључујући амбијенталне детаљеДизајн зграде, укључујући амбијенталне детаље Дизајн Дизајн WebWeb презентације презентације

ДОСТУПНОСТДОСТУПНОСТ:: Неке радне станице имају миш за леворуке корисникеНеке радне станице имају миш за леворуке кориснике Велики компјутерски екраниВелики компјутерски екрани Аудио Аудио WebWeb претраживачи претраживачи Отисак на Брајевом писму уместо штампаногжтелефони са текстом за особе са Отисак на Брајевом писму уместо штампаногжтелефони са текстом за особе са

оштећеним слухомоштећеним слухом

Page 66: skolske biblioteke

ЗакључакЗакључак

Суштина библиотеке је да се нађе у средишту између информација и употребе , Суштина библиотеке је да се нађе у средишту између информација и употребе , између онога ко пружа информације и ко их користиизмеђу онога ко пружа информације и ко их користи

Успешна је она библиотека која управља службама тако да максимално повећа Успешна је она библиотека која управља службама тако да максимално повећа добробит свих који су са њом у вези, пре свега крајњег корисникадобробит свих који су са њом у вези, пре свега крајњег корисника

Суштина библиотечких услуга је задовољавање потреба корисника, штагод друго Суштина библиотечких услуга је задовољавање потреба корисника, штагод друго оне радилеоне радиле

Школска библиотека припада и просвети и култури, дакле њен рад подлеже Школска библиотека припада и просвети и култури, дакле њен рад подлеже законским регулативама које важе за образовање, али функционише су према законским регулативама које важе за образовање, али функционише су према библиотекарским правилимабиблиотекарским правилима

Да се подсетимо стандарда за библиографску обраду који се примењују и у Да се подсетимо стандарда за библиографску обраду који се примењују и у школској библиотецишколској библиотеци

СТАНДАРДЕ ПРИМЕЊУЈЕ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ, заСТАНДАРДЕ ПРИМЕЊУЈЕ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ, за Монографске публикацијеМонографске публикације - ISBD(M) - ISBD(M) Стара и ретка књигаСтара и ретка књига – ISBD(A) – ISBD(A) Серијске публикацијеСеријске публикације – ISBD(S) – ISBD(S) Картографске публикацијеКартографске публикације – ISBD(CM) – ISBD(CM) МузикалијеМузикалије – ISBD(PM) – ISBD(PM) Некњижна грађаНекњижна грађа – ISBD(NBN) – ISBD(NBN) Електронски извориЕлектронски извори – ISBD(ER) – ISBD(ER) Континуирани извориКонтинуирани извори – ISBD(CR) – ISBD(CR) Рукописна грађаРукописна грађа Службени, документационо-информациони материјал (умножен копирном Службени, документационо-информациони материјал (умножен копирном

техником), према стандардима или правилима за обађену врсту материјалатехником), према стандардима или правилима за обађену врсту материјала