Click here to load reader

ประจ าปการศึกษา 2561 - Chiangsaen Wittayakom · PDF file 2019-01-08 · สารบัญ หน้า บันทึกข้อความ บทสรุปส

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ประจ าปการศึกษา 2561 - Chiangsaen Wittayakom · PDF file...

 • รายงานผลการจัดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สพม. 36 ประจ าปีการศึกษา 2561

  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล นางสาวดารุณี เชื้อเจ็ดตน นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ นางสาวอารีรัตน์ เชื้ออ้วน นางสาวศิรประภา บัวคอม นายเมธิชัย ชัยมินทร์ นางสาวโปรดปราน ค าเปลว

  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

 • สารบัญ

  หน้า บันทึกข้อความ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 1 รายงานการจัดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สพม. 36 ประจ าปีการศึกษา 2561 2 สรุปผลการด าเนิน 4

  ภาคผนวก 7 - โครงการ - ค าส่ัง - สูจิบัตร - ค ากล่าวรายงาน - ค ากล่าวของประธาน - รูปแบบขบวนพาเหรด - QR CODE แบบประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ - สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ - สรุปผลการแข่งขนักีฬา - สรุปผลการแข่งขันกรีฑา - ตัวอย่างเกียรติบัตร - ภาพกิจกรรม

 • บันทึกข้อความ

  ส่วนราชการ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ท่ี วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการจัดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สพม. 36 ประจ าปกีารศึกษา 2561

  เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม ได้จัดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สพม. 36 ประจ าปี การศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ระหว่างวันท่ี 10 - 14 ธันวาคม 2561

  บัดนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการเสรจจส้ินเปนนท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดการ แข่งขันให้ท่านได้รับทราบตามรายละเอียดท่ีแนบมาด้วยนี้

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงช่ือ ผู้รายงาน (นางสาวดารุณี เช้ือเจจดตน) ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล

 • บทสรุปส าหรับผู้บริหาร

  รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการจัดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สพม. 36 ประจ าปีการศึกษา 2561 และศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการจัดการ แข่งขัน จ านวน 215 คน และนักเรียนท่ีเปนนนักกีฬา จ านวน 2,326 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเกจบรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกจบรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลตาม ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้

  1. การจัดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สพม. 36 ประจ าปีการศึกษา 2561 ด าเนินการระหว่างวันท่ี 10 - 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมท้ังส้ิน 94 คน จ าแนกเปนน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 215 คน นักเรียน 2,326 คน ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน ท้ังหมด จ านวน 200,000 บาท ท้ังนี้การจัดกิจกรรมเปนนไปด้วยความเรียบร้อย

  2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ซึ่ง ประโยชน์ท่ีได้รับจากการแข่งขันกีฬา คือ เปนนกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยด้านการออกก าลังกาย ท าให้ มีสมรรถนะกายท่ีแขจงแรง พัฒนาด้านทางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ข้อเสนอแนะ คือ อยากให้มีกรรมการ ประจ าสนามเเข่งขัน ไม่ใช่ให้นักเรียนเปนนกรรมการกันเอง เพราะบางครั้งนักเรียนอาจโกงคะแนนให้ฝ่ายใดฝ่าย หนึ่ง และควรมีสวัสดิการ อาหาร ให้กรรมการ

 • รายงานการจัดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถ่ินไทย สพม. 36 ประจ าปีการศึกษา 2561

  ความเป็นมาและความส าคัญ ด้วยในปัจจุบันเยาวชนไทยมีสุขภาพทางร่างกายไม่ค่อยแขจงแรงเพราะ ส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันเช่น เกม คอมพิวเตอร์ สารเสพย์ติดต่าง ๆ ท่ีคอยมอมเมาเยาวชนและนักเรียนของเรา ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาจึงต้องจัดท าโครงการกีฬาสู่ความเปนนเลิศขึ้นมาเพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่ นได้หันมาเล่น กีฬากันมากขึ้น เปนนการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นักเรียน

  วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนานักกีฬาของโรงเรียนให้มีความสามารถทางด้านกีฬาท่ีสูงขึ้น 2. เพื่อส่งเสริมนักกีฬาให้ได้แข่งขันในรายการต่าง ๆท่ีมีการจัดขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

  กลุ่มเป้าหมาย 1. เชิงปริมาณ 1.1 นักกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาในระดั

Search related