of 105 /105
คูมือ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี กลุมสงเสริมและพัฒนาการลูกเสือ สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ...

Page 1: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

คมอ การประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

กลมสงเสรมและพฒนาการลกเสอ สานกการลกเสอ ยวกาชาด และกจการนกเรยน

สานกงานปลดกระทรวงศกษาธการ

Page 2: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

คานา

การประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร เปนกระบวนการอยางหนงทจะเสรมสรางระเบยบวนยใหแกลกเสอ เนตรนาร ดงนน เพอใหการจดประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร มแนว ปฏบตไปในทางเดยวกน และสถานศกษาสามารถนาแนวปฏบตน ไปฝกอบรมกองลกเสอ เนตรนาร ทตองการสมครเขารวมประกวดระเบยบแถวใหปฏบตตามแนวปฏบตทถกตอง และนาความรไปพฒนา ในการฝกระเบยบแถวอยางตอเนอง สานกการลกเสอ ยวกาชาด และกจการนกเรยน จงพจารณาเหนควร จดทาคมอการจดประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร เลมนขน เพอเปนคมอสาหรบคณะกรรมการตดสนการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร ระดบเขตพนทการศกษา ระดบจงหวด และระดบประเทศ รวมทงประโยชนตอสถานศกษาทมความประสงคจะจดสงกองลกเสอ เนตรนาร เขารวมการประกวด ฯ ดวย ในการน สานกการลกเสอ ยวกาชาด และกจการนกเรยน ขอขอบคณ วาทรอยโท ณฏฐ ยวยทธ ททมเทความร กาลงกาย กาลงสตปญญา ในการรวบรวมขอมลจดทาคมอเลมนจนสาเรจลลวงไปดวยความเรยบรอย และขอขอบคณโรงเรยนเทพศรนทร ทใหความรวมมอในการสาธตรปแบบการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร ไว ณ ทนดวย ประโยชนจากคมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร คณะผจดทาขอนอมเกลา ฯ ถวาย เปนราชสกการะแดพระบาทสมเดจพระมงกฎเกลาเจาอยหว เนองในวาระครบรอบ 100 ป ลกเสอไทย

คณะผจดทา

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

1

Page 3: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

สารบญ

หนา 1. บทนา 3 2. การดาเนนงาน 4 3. การเตรยมสถานท 5 4. รปแบบการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 7 5. ขนตอนการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 12 6. แนวปฏบตการตดสนประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 15 7. กตกาการแขงขนและหลกเกณฑการใหคะแนน 73 8. ใบใหคะแนนตดสนประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 76 9. ภาคผนวก

- เครองแบบลกเสอ เนตรนาร 81 - เครองแบบผบงคบบญชา 90 - การประดบสายสะพายเครองหมายวชาพเศษ 98 - การใช คาบอก คาสง ในพธกลาวคาปฏญาณและสวนสนาม ของลกเสอ เนตรนาร 99 - ประกาศสานกงานคณะกรรมการบรหารลกเสอแหงชาต วาดวย

หลกเกณฑการประดบเครองหมายลกเสอโลก และเขมเครองหมายแสดง วทยฐานะ 100

- บรรณานกรม 101

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

2

Page 4: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

บทนา

ดวยในป พ.ศ. 2547 รฐมนตรวาการกระทรวงศกษาธการ(นายอดศรย โพธารามก) เลงเหนวาขนวน

การลกเสอเปนขบวนการของเยาวชนทสรางความเปนผมระเบยบวนย ความอดทน ความซอสตย และมความรบผดชอบตอสงคม รวมทงตองการปลกจตสานกใหแตงเครองแบบลกเสอ เนตรนาร อยางถกตองตามกฎกระทรวงวาดวยเครองแบบลกเสอ เนตรนาร สรางความเขมแขงและความสามคคในหมคณะของลกเสอ เนตรนาร จงไดมอบหมายใหกองการลกเสอ กรมพลศกษา จดใหมโครงการประกวดระเบยบแถวของลกเสอ เนตรนาร ระดบอาเภอ ระดบจงหวด และระดบประเทศ โดยไดรบความสนใจ และความรวมมอจากสานกงานเขตพนทการศกษา รวมทงสถานศกษาทวประเทศสงกองลกเสอ กองเนตรนาร เขารวมประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร สงผลใหสถานศกษาไดดาเนนการฝกระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร อยางสมาเสมอ ทาใหเกดผลในทางรางกาย เปนผมรางกายแขงแรง มทาทางองอาจผงผาย และเปนผมประสาทตนตว สามารถเคลอนไหวอรยาบถไดคลองแคลววองไว ในทางจตใจฝกใหเปนผมอดมคตในการรกษาเกยรต วนย กลาหาญ อดทน มความเชอมนในตนเอง และโดยสวนรวมเกดความรวมมอรวมใจ ความพรอมเพรยง ความสามคค ความเปนระเบยบเรยบรอย สงาผาเผยสมเกยรตของลกเสอ ทงมงฝกใหเปนผนาผตามทด รจกเสยสละประโยชนสวนตนเพอสวนรวมตามอดมการณของลกเสอสบไป

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

3

Page 5: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

การดาเนนงาน

1. สานกการลกเสอ ยวกาชาด และกจการนกเรยน • ขออนมตโครงการและงบประมาณ • แจงหนงสอขอความรวมมอไปยงสานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาทกเขต ทวประเทศ

เพอดาเนนการจดประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร • โอนเงนงบประมาณไปยงสานกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษา ทวประเทศ เพอเปน

คาใชจายในการดาเนนงาน รวมทงคาพาหนะในการจดสงสถานศกษาทชนะเลศการประกวด ระดบเขตพนทการศกษา ระดบจงหวด และระดบประเทศ

• ตดตามผลการดาเนนงานการจดประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตนาร ระดบเขตพนทการศกษา และระดบจงหวด

• จดประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร ระดบประเทศ ในวนคลายวนสถาปนาคณะลกเสอ แหงชาต 1 กรกฎาคมของทกป

2. สานกงานเขตพนทการศกษา • ดาเนนการจดประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร ภายในเขตพนทการศกษา โดยประกาศเชญ ชวนสถานศกษาทกสงกด จดสงกองลกเสอ เนตรนาร เขารวมประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร • จดสงกองลกเสอ เนตรนาร ทชนะเลศการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตนาร ระดบเขตพนทการศกษา เขารวมการประกวด ฯ ระดบจงหวด

• จดสงกองลกเสอ เนตรนาร ทชนะเลศการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร ระดบจงหวดเขารวมการประกวด ฯ ระดบประเทศ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

4

Page 6: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

การเตรยมสถานท

1. สถานททเหมาะสมสาหรบการจดการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร ไดแก สนามกฬาทม ลวง สนามกฬาของสถานศกษา หรอสถานทอนทเหมาะสม

2. ระยะทางการเดนประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร ทเพยงพอ โดยเฉพาะอยางยงระยะของ การเดนสวนสนามผานธง 3 ธง แทนรบการเคารพ

ธง 3 ธง 2 ธง 1 10 กาว 10 กาว 10 กาว

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 5

Page 7: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

3. อปกรณ และสอ 1. ธง 3 ธง ธง 1 สเหลอง (ธงเตรยมทาความเคารพ) ธง 2 สแดง (ธงทาความเคารพ) และ

ธง 3 สเขยว (ธงเลกทาความเคารพ) 2. แทนรบการเคารพ 3. เครองขยายเสยง 4. เทปเพลง/หรอวงดรยางค • เพลงสรรเสรญพระบารม • เพลงเดนสวนสนาม • แตรเดยว

ฯลฯ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

6

Page 8: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

รปแบบการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

1. สญลกษณ คนถอปาย

คนถอธงประจากอง

ผกากบ

รองผกากบ

นายหม

รองนายหม

ลกเสอ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

7

Page 9: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

2. การตงแถวในสนาม 3 กาว 5 กาว 5 กาว 5 กาว

แถวตอนเรยงส ระยะเคยงระหวางหม 1 ชวงศอก

ระยะตอระหวางบคคลภายในหม 1 ชวงแขน

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 8

Page 10: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

3. การปรบขบวนสวนสนาม หมายเหต ใหนายหมเดนผานหนาหมของตน ไปยนแทนทรองนายหม ลกหมทกคนเดนตามไปยนตอ

จากนายหมตามลาดบเปนแถวหนากระดานเรยงส ดงรป 3 กาว 5 กาว 5 กาว 5 กาว แถวหนากระดานเรยงส ระยะเคยงระหวางบคคลภายในหม 1 ชวงศอก

ระยะตอระหวางหม 1 ชวงแขน

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 9

Page 11: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

4. รปแบบการเดนเลยวซาย

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 10

Page 12: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

5. รปแบบการเดนสวนสนามผานธง 3 ธง

แทนรบการเคารพ ธง 3 ธง 2 ธง1

5 กาว 5 กาว 5 กาว 3 กาว

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

11

Page 13: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

ขนตอนการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

ขนตอนท 1 การใหคะแนนปาย ธงประจากอง ไมถอ ไมพลองหรอไมงาม และเครองแบบ

เมอกองลกเสอหรอเนตรนาร ตงแถวในสนามเปนทเรยบรอยแลว (และอยในทาพกตามระเบยบ)

ใหคณะกรรมการตดสนคะแนนเครองแบบดาเนนการตดสนใหคะแนนดงน 1. เครองแบบผกากบ รองผกากบ รวมทงการประดบเครองหมายตามกฎกระทรวงวาดวยเครองแบบ

ฯ และประกาศของสานกงานลกเสอแหงชาต 2. เครองแบบลกเสอ รวมทงการประดบเครองหมายตามกฎกระทรวงวาดวยเครองแบบ และขอบงคบ

คณะลกเสอแหงชาต 3. ขนาดของปาย ธงประจากอง ไมถอ ไมงาม หรอไมพลอง(ตามประเภทลกเสอ) 4. การยนถอปาย ธงประจากอง ไมถอ ไมงาม หรอไมพลอง(ตามประเภทลกเสอ)

ขนตอนท 2 การใหคะแนนการทาความเคารพและการกลาวคาปฏญาณ เมอคณะกรรมการตดสนเครองแบบใหคะแนนเรยบรอยแลว คณะกรรมการตดสนการทาความเคารพ

และการกลาวคาปฏญาณขณะยนอยกบทดาเนนการตดสนใหคะแนน ดงน 1. การทาความเคารพของผถอปาย ผถอธงประจากอง ผกากบ รองผกากบและลกเสอในแถว 2. การกลาวคาปฏญาณของผถอปาย ผถอธงประจากอง ผกากบ รองผกากบและลกเสอในแถว 3. การทาขวาหน ปรบขบวนสวนสนาม และแบกอาวธ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

12

Page 14: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

ขนตอนท 3 การใหคะแนนการเดนสวนสนาม คณะกรรมการตดสนการเดนสวนสนามดาเนนการตดสนใหคะแนน เรมตงแตคาสง “หนา-เดน” เปน

ตนไปจนถงธงท 1 (เตรยมทาความเคารพ) ดงน 1. การแบกปาย แบกธงประจากอง แบกไมถอ (ทาบาอาวธ) แบกไมงาม (ไมพลอง) 2. การเตะเทาออกเดน การตบเทา ดวยความพรอมเพรยงทงกอง 3. การเดนสวนสนาม (ลาตวตงตรง) การแกวงแขนถกตองพรอมเพรยงกน (ตาแลตรงไปขางหนา) 4. การสง “เลยวซาย” ของรองผกากบ และการเดนเลยวซายของกองลกเสอ เนตรนาร 5. ระยะตอ ระยะเคยงตามทกาหนด 6. การหนปายของผถอปาย กอนถงธงท 1 20 กาว

ขนตอนท 4 การใหคะแนนการทาความเคารพเมอผานธง 3 ธง คณะกรรมการตดสนการทาความเคารพเมอผานธง 3 ธง จะแยกยายกนไปประจา ณ ธง 3 ธง ดงกลาว

เพอใหคะแนนดงน 1. การเดนผานธง 3 ธง ของผแบกปาย 2. การเดนผานธง 3 ธง ของผแบกธงประจากอง 3. การเดนผานธง 3 ธง ของผกากบลกเสอ 4. การเดนผานธง 3 ธง ของรองผกากบลกเสอ (รวมทงการสง “ระวง” กอนถงธงท 1 และการสง “แลขวา-ทา” เมอถงธงท 2 ของรองผกากบลกเสอ)

5. การเดนผานธง 3 ธง ของแถวลกเสอแตละตบ 6. ระยะตอ ระยะเคยง และความพรอมเพรยง

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

13

Page 15: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

การประดบสายสะพายทถกตอง ตาม

กฎกระทรวง (พ.ศ.2492) ออกตามความในพระราชบญญตลกเสอ พ.ศ. 2490 วาดวยเครองแบบลกเสอ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

14

Page 16: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

แนวปฏบตการตดสนประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 1. การตดสนใหคะแนนขนาดของปาย ธงประจากอง ไมถอ ไมพลอง หรอไมงาม

ธงประจากอง 1. ธงประจากองลกเสอสารอง ทาดวยผาสเหลอง ขนาด 90 x 60 ซ.ม. มครยสเขยวยาว 8 ซ.ม. สามดาน ตรงกลางมตราคณะลกเสอแหงชาตสเขยว ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใตตราบอกชอกองลกเสอ ตวอกษรพมพธรรมดาสเขยว ขนาดพองาม ยอดคนธงทาดวยโลหะเปนรปวชรสเงน 2. ธงประจากองลกเสอสามญ ทาดวยผาสเขยว ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มครยสเหลองยาว 8 ซ.ม. สามดาน ตรงกลางมตราคณะลกเสอแหงชาตสเหลอง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใตตราบอกชอกองลกเสอ ตวอกษรพมพธรรมดาสเหลอง ขนาดพองาม ยอดคนธงทาดวยโลหะเปนรปวชรสเงน 3. ธงประจากองลกเสอสามญรนใหญ ทาดวยผาสเลอดหม ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มครยสเหลองยาว 8 ซ.ม. สามดาน ตรงกลางมตราคณะลกเสอแหงชาตสเหลอง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใตตราบอกชอกองลกเสอ ตวอกษรพมพธรรมดาสเหลอง ขนาดพองาม ยอดคนธงทาดวยโลหะเปนรปวชรสเงน 4. ธงประจากองลกเสอวสามญ ทาดวยผาสขาบ ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มครยสเหลองยาว 8 ซ.ม. สามดาน ตรงกลางมตราคณะลกเสอแหงชาตสเหลองขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใตตราบอกชอกองลกเสอ ตวอกษรพมพธรรมดาสเหลอง ขนาดพองาม ยอดคนธงทาดวยโลหะสเงนเปนรปวชรสเงน 5. ธงประจากองเนตรนารสารอง ทาดวยผาสเหลอง ขนาด 90 x 60 ซ.ม. มครยสเขยวยาว 8 ซ.ม. สามดาน ตรงกลางมตราเนตรนาร สเขยว ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใตตราบอกชอกองเนตรนาร ตวอกษรพมพธรรมดาสเขยว ขนาดพองาม ยอดคนธงทาดวยโลหะเปนรปวชรสเงน 6. ธงประจากองเนตรนารสามญ ทาดวยผาสเขยว ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มครยสเหลองยาว 8 ซ.ม. สามดาน ตรงกลางมตราเนตรนาร สเหลอง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใตตราบอกชอกองเนตรนาร ตวอกษรพมพธรรมดาสเหลอง ขนาดพองาม ยอดคนธงทาดวยโลหะสเงนเปนรปวชรสเงน 7. ธงประจากองเนตรนารสามญรนใหญ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

15

Page 17: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

ทาดวยผาสเลอดหม ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มครยสเหลองยาว 8 ซ.ม. สามดาน ตรงกลางมตราเนตรนาร สเหลอง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใตตราบอกชอกองเนตรนาร ตวอกษรพมพธรรมดาสเหลอง ขนาดพองาม ยอดคนธงทาดวยโลหะสเงนเปนรปวชรสเงน 8. ธงประจากองเนตรนารวสามญ

ทาดวยผาสขาบ ขนาด 120 x 80 ซ.ม. มครยสเหลองยาว 8 ซ.ม. สามดาน ตรงกลางมตราเนตรนาร สเหลอง ขนาด 40 x 25 ซ.ม. ใตตราบอกชอกองเนตรนาร ตวอกษรพมพธรรมดาสเหลอง ขนาดพองาม ยอดคนธงทาดวยโลหะสเงนเปนรปวชรสเงน

ไมถอ

ตวไมมลกษณะกลม เสนผาศนยกลางหวไม 1.8 ซ.ม. กลางไม 1.5 ซ.ม. ปลายไม 1.2 ซ.ม.ยาว 75 ซ.ม. ทหวไมและปลายไมใหมปลอกทองเหลองหม ทางดานหวไมยาว 6 ซ.ม. ดานปลายไมยาว 4 ซ.ม. จากหวไมลงมา 12 ซ.ม. ใหมพ 2 พ ผกตดอยกบไม และจากหวไมลงมา 16 ซ.ม. ใหมปลอกทองเหลองเปนตราคณะลกเสอแหงชาตหมอย ไมถอใหเปนสนาตาลแก

พของไมถอ

เปนดายหรอไหมพรม สตามประเภทของลกเสอ ถกเปนเชอกผกตดกบไมถอ ปลายเชอกยาวขางละ 6 ซ.ม. ตอจากปลายเชอกแตละขางทาเปนพยาวขางละ 7 ซ.ม. ขนาดโตพอสมควร

ไมพลองสาหรบลกเสอ เนตรนารสามญ

ไมพลองใหมลกษณะกลมขนาดเสนผาศนยกลาง 3 ซ.ม. ยาว 150 ซ.ม. ใตหวพลองลงมา 20 ซ.ม. ใหเจาะรรอยเชอกสาหรบรวมกระโจมได ใตรเจาะรอยเชอกลงมาอก 5 ซ.ม. ใหขดเครองหมายเปนเครองวดมาตราเมตรก ใหอานไดทกเซนตเมตร จนถง 75 ซ.ม.

ไมงามสาหรบลกเสอ เนตรนาร สามญรนใหญและวสามญ ทาดวยไม (ทมความแกรงและเหนยวพอสมควร) เสนผาศนยกลางประมาณ ¾ นว ปลายไมงาม ทง 2 งาม ยาวประมาณ 2-3 นว ลกษณะของไมงามคอนขางตรง (ไมคดงอมากเกนไป) ความสงของไมงาม ใหรองงามอยพอดกบรองไหลของผถอโดยประมาณ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 16

Page 18: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

2. การตดสนใหคะแนนเครองแบบผกากบลกเสอเนตรนาร และการประดบเครองหมายประกอบเครองแบบ

1. เครองแบบผกากบลกเสอสารอง (ชาย) ประกอบดวย

(ก) หมวก ม 2 แบบ คอ หมวกปกกวางสกาก มหนงหรอวตถเทยม หนงสนาตาลแกกวาง 3 ซม. พนรอบหมวก ม

หวขดสนาตาลแกดานซาย ปกหมวกสองขางเจาะรสาหรบรอยสายรดดานหลงศรษะ (สายรดทาดวยเชอกถกสเดยวกบหมวกผกเปนปมไวขางหลง) มตราหนาหมวกรปตราคณะลกเสอแหงชาต ทาดวยโลหะสทอง หมวกทรงออนสเขยว มตราหนาหมวกรปตราคณะลกเสอแหงชาต ทาดวยโลหะสทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยเหนอควซาย

(ข) เสอ เชนเดยวกบเสอเครองแบบลกเสอสามญ (ค) ผาผกคอ เชนเดยวกบผาผกคอเครองแบบลกเสอสามญแตมขลบสขาบขนาด 2 ซม. 2 ดาน (ง) กางเกง เชนเดยวกบกางเกงเครองแบบลกเสอสามญ

(จ) เขมขด เชนเดยวกบเขมขดเครองแบบลกเสอสามญ แตกวาง 4 ซม. (ฉ) ถงเทา เชนเดยวกบถงเทาเครองแบบลกเสอสามญ แตตดพสเขยวขางละ 2 พ (ช) รองเทา เชนเดยวกบรองเทาเครองแบบลกเสอสามญ

เครองหมายประกอบเครองแบบผกากบลกเสอสารอง (ชาย)

1. เครองหมายจงหวด เชนเดยวกบลกเสอสามญ 2. สายนกหวด ทาดวยดายถก 1 สาย สเหลองสลบดา เปนหวงคลองคอ ปลายสายผกนกหวดสอดไว

ในกระเปาเสอขางซาย 3. เครองหมายตาแหนง ทาดวยโลหะรปโล ยาว 5.5 ซม. กวาง 3 ซม. มรปตราคณะลกเสอแหงชาต

สทอง พนสเขยวมอกษร “ล.ร.” เปนของผกากบลกเสอสารอง พนสแดงมอกษร “ล.ร.” เปนของรองผกากบลกเสอสารอง อยเหนอรปตราคณะลกเสอแหงชาต ตดทกงกลางกระเปาเสอขางขวา

4. เครองหมายสงกด 4.1 ชอกลมหรอกอง ทาดวยผาสแดง รปสเหลยมฝนผายาว 7 ชม. กวาง 1.5 ซม. มชอกลมหรอ

กองสขาวตดโคงตามไหลเสอขางขวา 4.2 เลขกลม เลขกอง ทาดวยผาสแดง รปสเหลยมจตรส ยาวดานละ 3.5 ซม. ขลบรมสขาว ม

ตวเลขอารบค เลขกลมสขาวสง 1.5 ซม. อยขางบน และเลขกองสขาวสง 1 ชม. ตดใตเครองหมายชอกลมหรอกอง (ถาไมมกลมลกเสอใหมเลขกองอยางเดยว)

(สาหรบผอานวยการลกเสอโรงเรยนและรองผอานวยการลกเสอโรงเรยนไมมเลขกลมและเลขกอง)

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

17

Page 19: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

5. เครองหมายวชาผกากบลกเสอเบองตน ทาดวยหนงเปนหวงกลเวลล สวมผาผกคอ 6. เครองหมายวชาผกากบลกเสอขนวดแบดจ ทาดวยไมสองทอน รอยดวยเชอกหนงสวมคอ ดานหลง

ใหเชอกอยใตผาผกคอ ดานหนาใหไมวางทบผาผกคอ หมายเหต เมอสวมสายบด ไมตองสวมสายนกหวด

2. เครองแบบผกากบลกเสอสารอง (หญง) ประกอบดวย

(ก) หมวก ม 2 แบบ คอ หมวกปกกวางสกาก ม หนง หรอวตถเทยมหนงสนาตาลแกกวาง 3 ซม. พนรอบหมวก

มหวขดสนาตาลแกดานซาย ปกหมวกสองขางเจาะรสาหรบรอยสายรดดานหลงศรษะ(สายรดทาดวยเชอกถกสเดยวกบหมวกผกเปนปมไวขางหลง) ม ตราหนาหมวกรปตราคณะลกเสอแหงชาต ทาดวยโลหะสทอง หมวกทรงออนสเขยว มตราหนาหมวกรปตราคณะลกเสอแหงชาต ทาดวยโลหะสทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยเหนอควซาย

(ข) เสอ เชนเดยวกบเสอเครองแบบลกเสอสามญ (ค) กระโปรงสกาก ยาวครงนอง ไมมจบ ชายกระโปรงไมบาน (ง) ผาผกคอ เชนเดยวกบผาผกคอเครองแบบลกเสอสามญแตมขลบสขาบขนาด 2 ซม. 2 ดาน (จ) เขมขด เชนเดยวกบเขมขดเครองแบบลกเสอสามญแตกวาง 3 ซม. (ฉ) ถงเทาสนสกาก (ช) รองเทา เชนเดยวกบรองเทาเครองแบบลกเสอสามญ

เครองหมายประกอบเครองแบบผกากบลกเสอสารอง (หญง)

1. เครองหมายจงหวด เชนเดยวกบลกเสอสามญ 2. สายนกหวด ทาดวยดายถก 1 สาย สเหลองสลบดา เปนหวงคลองคอ ปลายสายผกนกหวดสอดไว

ในกระเปาเสอขางซาย 3. เครองหมายตาแหนง เชนเดยวกบผกากบ รองผกากบลกเสอสารอง (ชาย) 4. เครองหมายสงกด เชนเดยวกบผกากบลกเสอสารอง (ชาย) (สาหรบผอานวยการลกเสอโรงเรยนและ

รองผอานวยการลกเสอโรงเรยน ไมมเลขกลมและเลขกอง) 5. เครองหมายวชาผกากบลกเสอเบองตน ทาดวยหนงเปนหวงกลเวลล สวมผาผกคอ 6. เครองหมายวชาผกากบลกเสอขนวดแบดจ ทาดวยไมสองทอน รอยดวยเชอกหนงสวมคอ ดานหลง

ใหเชอกอยใตผาผกคอ ดานหนาใหไมวางทบผาผกคอ หมายเหต เมอสวมสายบด ไมตองสวมสายนกหวด

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

18

Page 20: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

เครองแบบรองผกากบลกเสอสารอง (ชาย) เชนเดยวกบผกากบลกเสอสารอง (ชาย) ตางกนทเครองหมายตาแหนงทกงกลางกระเปาเสอขางขวา

เครองแบบรองผกากบลกเสอสารอง (หญง) เชนเดยวกบผกากบลกเสอสารอง (หญง) ตางกนทเครองหมายตาแหนงทกงกลางกระเปาเสอขางขวา

3. เครองแบบผกากบเนตรนารสารอง (ชาย) ประกอบดวย

(ก) หมวก ม 2 แบบ คอ หมวกปกกวางสกาก มหนงหรอวตถเทยมหนงสนาตาลแก กวาง 3 ซม. พนรอบหมวก มหวเขม

ขดสนาตาลแกดานซาย ปกหมวกสองขางเจาะรสาหรบรอยสายรดดานหลงศรษะ (สายรดทาดวยเชอกถกสเดยวกบหมวกผกเปนปมไวดานหลง) มตราหนาหมวกเครองหมายเนตรนาร ทาดวยโลหะสทอง

หมวกทรงออนสเขยว มตราหนาหมวกรปเครองหมายเนตรนาร ทาดวยโลหะสทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยเหนอควซาย (ข) เสอ เชนเดยวกบผกากบเนตรนารสารอง (หญง) (ค) กางเกงสกากขาสน หรอขายาว ขาตรง ไมพบปลายขา (ง) เนกไทสเขยว กลดเขมเครองหมายเนตรนารขนาดเลกสเงนลงยา (จ) เขมขด เชนเดยวกบเขมขดผบงคบบญชาหญง แตกวาง 4 ซม. (ฉ) ถงเทาสกาก (ช) รองเทาหนงหรอผาใบสนาตาลหมสน ผกเชอก ไมมลวดลาย

เครองหมายประกอบเครองแบบผกากบเนตรนารสารอง (ชาย)

1. เครองหมายจงหวด ตดทไหลเสอขางซาย 2. สายนกหวด ทาดวยดายถก 1 สาย สเหลองสลบดาเปนหวงคลองคอปลายสายนกหวดสอดไวใน

กระเปาเสอขางซาย 3. เครองหมายตาแหนง ทาดวยโลหะรปวงร กวาง 3 ซม. ยาว 4 ซม. ตรงกลางมเครองหมายเนตรนารส

ทอง พนสเขยวและขอบสทอง 4. เครองหมายสงกด เชนเดยวกบผกากบลกเสอสารอง (ชาย) 5. เครองหมายวชาผกากบเนตรนารเบองตน ทาดวยโลหะสเงน รปตราเนตรนาร ขนาดกวาง 2 ซม.

ยาว 3 ซม. 6. เครองหมายวดแบดจ 2 ทอน ใหใชเครองหมายวดแบดจ 2 ทอน ไดเชนเดยวกบผบงคบบญชา

ลกเสอ(หนงสอสานกงานคณะกรรมการบรหารลกเสอแหงชาตท 2358/2526 ลงวนท 4 กนยายน 2526) หมายเหต เมอสวมสายบด ไมตองสวมสายนกหวด

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

19

Page 21: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

4. เครองแบบผกากบเนตรนารสารอง (หญง) ประกอบดวย

(ก) หมวก ม 2 แบบ คอ หมวกปกกวางสกาก มหนงหรอวตถเทยมหนงสนาตาลแก กวาง 3 ซม. พนรอบหมวก มหวเขมขดสนาตาลแกดานซาย ปกหมวกสองขางเจาะรสาหรบรอยสายรดดานหลงศรษะ สายรดทาดวยเชอกถกสเดยวกบหมวกผกเปนปมไวดานหลง มตราหนาหมวกเครองหมายเนตรนาร ทาดวยโลหะสทอง หมวกทรงออนสเขยว มตราหนาหมวกรปเครองหมายเนตรนาร ทาดวยโลหะสทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยเหนอควซาย (ข) เสอคอพบสกาก แขนสนเหนอศอก หรอแขนยาวรดขอมอ มดมทขอมอขางละ 1 เมด ผาอกตลอด อกเสอทาเปนสาบกวาง 3.5 ซม. มดมเหนอเขมขด 4 เมด อกมกระเปาปะขางละ 1 กระเปา มแถบตรงกงกลางตามทางดง ปกรปมน ชายกลางแหลม เจาะรงดมกงกลางกระเปา 1 เมด มอนทรธนสเดยวกบเสออยเหนอบาทงสองขาง ดานไหลกวาง 3.5 ซม. เยบตดกบตะเขบไหลเสอดานคอกวาง 2.5 ซม. ปลายมนมดมทปลายอนทรธนทางดานคอดานละ 1 เมด ดมลกษณะกลมแบนทาดวยวตถสนาตาลแก ใหสอดชายเสออยในกระโปรง (ค) (1) กระโปรงสกาก ยาวคลมเขา ไมมจบ ชายกระโปรงไมบาน หรอ (2) กางเกงสกาก ขายาวขาตรง ไมพบปลายขา หรอ (3) กางเกงกระโปรงสกาก ยาวครงเขา มตะเขบหนา 2 ตะเขบ หลง 2 ตะเขบ มกระทบจบ ดานหนาและดานหลง

(ง) เนกไทสเขยว กลดเขมเครองหมายเนตรนารขนาดเลกสเงนลงยา (จ) เขมขดหนงสนาตาล กวาง 3 ซม. หวรปสเหลยมผนผา ทาดวยโลหะสทอง มลายดนรป

เครองหมายเนตรนาร (ฉ) ถงเทาสกาก พบสนเพยงขอเทา (ช) รองเทาหนงหรอผาใบสนาตาลหมสน ผกเชอก ไมมลวดลาย

เครองหมายประกอบเครองแบบผกากบเนตรนารสารอง (หญง)

1. เครองหมายจงหวด ตดทไหลเสอขางซาย 2. สายนกหวด ทาดวยดายถก 1 สาย สเหลองสลบดาเปนหวงคลองคอปลายสายนกหวดสอดไวใน

กระเปาเสอขางซาย 3. เครองหมายตาแหนง ทาดวยโลหะรปวงร กวาง 3 ซม. ยาว 4 ซม. ตรงกลางมเครองหมายเนตรนารส

ทอง พนสเขยวและขอบสทอง 4. เครองหมายสงกด เชนเดยวกบผกากบลกเสอสารอง (ชาย)

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

20

Page 22: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

5. เครองหมายวชาผกากบเนตรนารเบองตน ทาดวยโลหะสเงน รปตราเนตรนาร ขนาดกวาง 2 ซม. ยาว 3 ซม.

6. เครองหมายวดแบดจ 2 ทอน เชนเดยวกบผกากบเนตรนารสารอง (ชาย) หมายเหต เมอสวมสายบด ไมตองสวมสายนกหวด

เครองแบบรองผกากบเนตรนารสารอง (ชาย) เชนเดยวกบผกากบเนตรนารสารอง (ชาย) เครองหมายตาแหนงทาดวยโลหะรปวงร กวาง 3 ซม.

ยาว 4 ซม. ตรงกลางมเครองหมายเนตรนารสทอง พนสแดง ขอบสทอง ตดทกงกลางกระเปาขวา

เครองแบบรองผกากบเนตรนารสารอง (หญง) เชนเดยวกบผกากบเนตรนารสารอง (หญง) เครองหมายตาแหนงทาดวยโลหะรปวงร กวาง 3 ซม. ยาว

4 ซม. ตรงกลางมเครองหมายเนตรนารสทอง พนสแดงขอบสทอง ตดทกงกลางกระเปาขวา

5. เครองแบบผกากบลกเสอสามญ (ชาย) ประกอบดวย

(ก) หมวก ม 2 แบบ คอ หมวกปกกวางสกาก มหนง หรอ วตถ เทยม หนงสนาตาลแกกวาง 3 ซม. พนรอบหมวก มหวขดสนาตาลแกดานซาย ปกหมวกสองขางเจาะรสาหรบรอยสายรดดานหลงศรษะ สายรดทาดวยเชอกถกสเดยวกบหมวกผกเปนปมไวขางหลง มตราหนาหมวกรปตราคณะลกเสอแหงชาต ทาดวยโลหะสทอง หมวกทรงออนสเขยว มตราหนาหมวกรปตราคณะลกเสอแหงชาต ทาดวยโลหะสทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยเหนอควซาย

(ข) เสอ เชนเดยวกบเสอเครองแบบลกเสอสามญ (ค) ผาผกคอ เชนเดยวกบผาผกคอเครองแบบลกเสอสามญแตมขลบสขาบขนาด 2 ซม. 2 ดาน (ง) กางเกง เชนเดยวกบกางเกงเครองแบบลกเสอสามญ (จ) เขมขด เชนเดยวกบเขมขดเครองแบบลกเสอสามญ แตกวาง 4 ซม. (ฉ) ถงเทา เชนเดยวกบถงเทาเครองแบบลกเสอสามญ แตตดพสเขยวขางละ 2 พ (ช) รองเทา เชนเดยวกบรองเทาเครองแบบลกเสอสามญ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

21

Page 23: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

เครองหมายประกอบเครองแบบผกากบลกเสอสามญ (ชาย)

1. เครองหมายจงหวด ทาดวยผา มขนาด รปและสตาม กฎกระทรวง วาดวยเครองแบบลกเสอ ตดทมมผาผกคอตรงขามดานฐาน

2. สายนกหวด ทาดวยดายถก 1 สาย สเหลองสลบดา เปนหวงคลองคอ ปลายสายผกนกหวดสอดไวในกระเปาเสอขางซาย

3. เครองหมายตาแหนง ทาดวยโลหะ รปโล ยาว 5.5 ซม. กวาง 3 ซม. มรปตราคณะลกเสอแหงชาต สทอง พนสเขยว ตดทกงกลางกระเปาเสอขางขวา

4. เครองหมายสงกด เชนเดยวกบผกากบลกเสอสารอง (ชาย) 5. เครองหมายวชาผกากบลกเสอเบองตน ทาดวยหนงเปนหวงกลเวลล สวมผาผกคอ 6. เครองหมายวชาผกากบลกเสอขนวดแบดจ ทาดวยไมสองทอน รอยดวยเชอกหนงสวมคอ ดานหลง

ใหเชอกอยใตผาผกคอ ดานหนาใหไมวางทบผาผกคอ หมายเหต เมอสวมสายบด ไมตองสวมสายนกหวด

6. เครองแบบผกากบลกเสอสามญ (หญง) ประกอบดวย

(ก) หมวก ม 2 แบบ คอ หมวกปกกวางสกาก มหนงหรอวตถเทยมหนงสนาตาลแกกวาง 3 ซม. พนรอบหมวก มหวขดสนาตาลแกดานซาย ปกหมวกสองขางเจาะรสาหรบรอย สายรดดานหลงศรษะ สายรดทาดวยเชอกถกสเดยวกบหมวกผกเปนปมไวขางหลง มตราหนาหมวกรปตราคณะลกเสอแหงชาต ทาดวยโลหะสทอง หมวกทรงออนสเขยว มตราหนาหมวกรปตราคณะลกเสอแหงชาต ทาดวยโลหะสทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยเหนอควซาย

(ข) เสอ เชนเดยวกบเสอเครองแบบลกเสอสามญ (ค) กระโปรงสกาก ยาวครงนอง ไมมจบ ชายกระโปรงไมบาน (ง) ผาผกคอ เชนเดยวกบผาผกคอเครองแบบลกเสอสามญแตมขลบสขาบ ขนาด 2 ซม. 2 ดาน (จ) เขมขด เชนเดยวกบเขมขดเครองแบบลกเสอสามญแตกวาง 3 ซม. (ฉ) ถงเทาสนสกาก (ช) รองเทา เชนเดยวกบรองเทาเครองแบบลกเสอสามญ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

22

Page 24: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

เครองหมายประกอบเครองแบบผกากบลกเสอสามญ (หญง)

1. เครองหมายจงหวด ตดทมมผาผกคอตรงขามดานฐาน 2. สายนกหวด ทาดวยดายถก 1 สาย สเหลองสลบดา เปนหวงคลองคอ ปลายสายผกนกหวดสอดไวใน

กระเปาเสอขางซาย 3. เครองหมายตาแหนง ทาดวยโลหะ รปโล ยาว 5.5 ซม. กวาง 3 ซม. มรปตราคณะลกเสอแหงชาต

สทอง พนสเขยว ตดทกงกลางกระเปาขวา 4. เครองหมายสงกด เชนเดยวกบผกากบลกเสอสารอง (ชาย) 5. เครองหมายวชาผกากบลกเสอเบองตน ทาดวยหนงเปนหวงกลเวลล สวมผาผกคอ 6. เครองหมายวชาผกากบลกเสอขนวดแบดจ ทาดวยไมสองทอน รอยดวยเชอกหนงสวมคอ ดานหลง

ใหเชอกอยใตผาผกคอ ดานหนาใหไมวางทบผาผกคอ หมายเหต เมอสวมสายบด ไมตองสวมสายนกหวด

เครองแบบรองผกากบลกเสอสามญ (ชาย) เชนเดยวกบผกากบลกเสอสามญ (ชาย) ตางกนทเครองหมายตาแหนงพนสแดงทกงกลางกระเปาขวา

เครองแบบรองผกากบลกเสอสามญ (หญง) เชนเดยวกบผกากบลกเสอสามญ (หญง) ตางกนทเครองหมายตาแหนงพนสแดงทกงกลางกระเปาขวา

7. เครองแบบผกากบเนตรนารสามญ (ชาย) ประกอบดวย

(ก) หมวก ม 2 แบบ เชนเดยวกบผกากบเนตรนารสารอง (ข) เสอ เชนเดยวกบผกากบเนตรนารสามญ (หญง) (ค) กางเกงสกาก ขาสนหรอขายาว ขาตรง ไมพบปลายขา (ง) เนกไทสเขยว กลดเขมเครองหมายเนตรนารขนาดเลกสเงนลงยา (จ) เขมขด เชนเดยวกบเขมขดผบงคบบญชาหญง แตกวาง 4 ซม. (ฉ) ถงเทาสกาก (ช) รองเทาหนงหรอผาใบสนาตาลหมสน ผกเชอก ไมมลวดลาย

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

23

Page 25: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

เครองหมายประกอบเครองแบบผกากบเนตรนารสามญ (ชาย)

1. เครองหมายจงหวด เชนเดยวกบผกากบเนตรนารสารอง ตดทไหลเสอขางซาย 2. สายนกหวด ทาดวยดายถก 1 สาย สเหลองสลบดาเปนหวงคลองคอปลายสายนกหวดสอดไวใน

กระเปาเสอขางซาย 3. เครองหมายตาแหนง ทาดวยโลหะรปวงร กวาง 3 ซม. ยาว 4 ซม. ตรงกลางมเครองหมายเนตรนารส

ทอง พนสเขยวและขอบสทอง ตดทกงกลางกระเปาขวา 4. เครองหมายสงกด เชนเดยวกบผกากบลกเสอสารอง(ชาย) 5. เครองหมายวชาผกากบเนตรนารเบองตน ทาดวยโลหะสเงน รปตราเนตรนาร ขนาดกวาง 2 ซม.

ยาว 3 ซม. 6. เครองหมายวดแบดจ 2 ทอน เชนเดยวกบผกากบเนตรนารสารอง

หมายเหต เมอสวมสายบด ไมตองสวมสายนกหวด

8. เครองแบบผกากบเนตรนารสามญ (หญง) ประกอบดวย

(ก) หมวกม 2 แบบ คอ หมวกปกกวางสกาก มหนงหรอวตถเทยมหนงสนาตาลแก กวาง 3 ซม. พนรอบหมวก มหวเขมขดสนาตาลแก ดานซายปกหมวกสองขางเจาะรสาหรบรอยสายรดดานหลงศรษะ สายรดทาดวยเชอกถกสเดยวกบหมวก ผกเปนปมไวดานหลง มตราหนาหมวกเครองหมายเนตรนาร ทาดวยโลหะสทอง หมวกทรงออนสเขยว มตราหนาหมวกรปเครองหมายเนตรนาร ทาดวยโลหะสทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยเหนอควซาย (ข) เสอคอพบสกาก แขนสนเหนอศอกหรอแขนยาวรดขอมอ มดมทขอมอขางละ 1 เมด ผาอกตลอด อกเสอทาเปนสาบกวาง 3.5 ซม. มดมเหนอเขมขด 4 เมด อกมกระเปาปะขางละ 1 กระเปามแถบตรงกงกลางตามทางดง ปกรปมน ชายกลางแหลม เจาะรงดมกงกลางกระเปา 1 เมด ม นทรธนสเดยวกบเสอยเหนอบาทงสองขาง ดานไหลกวาง 3.5 ซม. เยบตดกบตะเขบไหลเสอดานคอกวาง 2.5 ซม. ปลายมน มดมทปลายอนทรธนทางดานคอดานละ 1 เมด ดมลกษณะกลมแบนทาดวยวตถสนาตาลแก ใหสอดชายเสออยในกระโปรง

(ค) (1) กระโปรงสกาก ยาวคลมเขา ไมมจบ ชายกระโปรงไมบาน หรอ (2) กางเกง สกากขายาวขาตรง ไมพบปลายขา หรอ (3) กางเกงกระโปรงสกาก ขายาวครงเขา มตะเขบหนา 2 ตะเขบ หลง 2 ตะเขบ มกระทบจบ ดานหนาและดานหลง (ง) เนกไทสเขยว กลดเขมเครองหมายเนตรนารขนาดเลกสเงนลงยา

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

24

Page 26: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

(จ) เขมขดหนงสนาตาล กวาง 3 ซม. หวรปสเหลยมผนผา ทาดวยโลหะสทอง มลายดน รปเครองหมายเนตรนาร (ฉ) ถงเทาสกาก พบสนเพยงขอเทา (ช) รองเทาหนงหรอผาใบสนาตาลหมสน ผกเชอก ไมมลวดลาย

เครองหมายประกอบเครองแบบผกากบเนตรนารสามญ (หญง)

1. เครองหมายจงหวด เชนเดยวกบผกากบเนตรนารสารอง ตดทไหลเสอขางซาย 2. สายนกหวด ทาดวยดายถก 1 สาย สเหลองสลบดาเปนหวงคลองคอปลายสายนกหวดสอดไวใน

กระเปาเสอขางซาย 3. เครองหมายตาแหนง ทาดวยโลหะรปวงร กวาง 3 ซม. ยาว 4 ซม. ตรงกลางมเครองหมายเนตร

นารสทอง พนสเขยวและขอบสทอง ตดทกงกลางกระเปาขวา 4. เครองหมายสงกด เชนเดยวกบผกากบลกเสอสารอง (ชาย) 5. เครองหมายวชาผกากบเนตรนารเบองตน ทาดวยโลหะสเงน รปตราเนตรนาร ขนาดกวาง 2 ซม.

ยาว 3 ซม. 6. เครองหมายวดแบดจ 2 ทอน เชนเดยวกบผกากบเนตรนารสารอง

หมายเหต เมอสวมสายบด ไมตองสวมสายนกหวด

เครองแบบรองผกากบเนตรนารสามญ (ชาย) เชนเดยวกบผกากบเนตรนารสามญ (ชาย) ตางกนทเครองหมายตาแหนงพนสแดง ขอบสทอง

เครองแบบรองผกากบเนตรนารสามญ (หญง) เชนเดยวกบผกากบเนตรนารสามญ (หญง) ตางกนทเครองหมายตาแหนงพนสแดง ขอบสทอง

9. เครองแบบผกากบลกเสอสามญรนใหญ (ชาย) ประกอบดวย

(ก) หมวก ทรงออนสเลอดหม มตราหนาหมวกรปตราคณะลกเสอแหงชาต ทาดวยโลหะสทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยเหนอควซาย (ข) เสอ เชนเดยวกบเสอเครองแบบลกเสอสามญ แตอนทรธนสเลอดหม ปลายอนทรธนมตราคณะลกเสอแหงชาตมอกษร “ล.ญ.” สเหลอง (ค) ผาผกคอ เชนเดยวกบผาผกคอเครองแบบลกเสอสามญแตมขลบสขาบขนาด 2 ซม. 2 ดาน (ง) กางเกง เชนเดยวกบกางเกงเครองแบบลกเสอสามญ (จ) เขมขด เชนเดยวกบเขดขดเครองแบบลกเสอสามญ แตกวาง 4 ซม. (ฉ) ถงเทา เชนเดยวกบถงเทาเครองแบบลกเสอสามญ แตตดฟสเลอดหมขางละ 2 พ (ช) รองเทา เชนเดยวกบรองเทาเครองแบบลกเสอสามญ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

25

Page 27: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

เครองหมายประกอบเครองแบบผกากบลกเสอสามญรนใหญ (ชาย)

1. เครองหมายจงหวด เชนเดยวกบลกเสอสามญ ตดทมมผาผกคอตรงขามดานฐาน 2. สายนกหวด ทาดวยดายถก 1 สาย สเหลองสลบดา เปนหวงคลองคอ ปลายสายผกนกหวดสอดไว

ในกระเปาเสอขางซาย 3. เครองหมายตาแหนง ทาดวยโลหะ รปโล ยาว 5.5 ซม. กวาง 3 ซม. มรปตราคณะลกเสอ

แหงชาตสทอง พนสเขยว ผกากบลกเสอและรองผกากบลกเสอสามญรนใหญ มอกษร “ล.ญ.” เหนอรปตราคณะลกเสอแหงชาต ตดทกงกลางกระเปาเสอขางขวา

4. เครองหมายสงกด เชนเดยวกบผกากบลกเสอสารอง(ชาย) 5. เครองหมายวชาผกากบลกเสอเบองตน ทาดวยหนงเปนหวงกลเวลล สวมผาผกคอ 6. เครองหมายวชาผกากบลกเสอขนวดแบดจ ทาดวยไมสองทอน รอยดวยเชอกหนงสวมคอ ดานหลง

ใหเชอกอยใตผาผกคอดานหนาใหไมวางทบผาผกคอ หมายเหต เมอสวมสายบด ไมตองสวมสายนกหวด

10. เครองแบบผกากบลกเสอสามญรนใหญ (หญง) ประกอบดวย

(ก) หมวก ทรงออนเลอดหม มตราหนาหมวกรปตราคณะลกเสอแหงชาต ทาดวยโลหะสทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยเหนอควซาย (ข) เสอ เชนเดยวกบเสอเครองแบบลกเสอสามญแตอนทรธนสเลอดหม ปลายอนทรธนมตราคณะลกเสอแหงชาตปกดวยดายไหมสทองและมอกษร “ล.ญ.” สเหลอง (ค) กระโปรงสกาก ยาวครงนอง ไมมจบ ชายกระโปรงไมบาน (ง) ผาผกคอ เชนเดยวกบผาผกคอเครองแบบลกเสอสามญแตมขลบสขาบขนาด 2 ซม. 2 ดาน (จ) เขมขด เชนเดยวกบเขมขดเครองแบบลกเสอสามญแตกวาง 3 ซม. (ฉ) ถงเทาสนสกาก (ช) รองเทา เชนเดยวกบรองเทาเครองแบบลกเสอสามญ

เครองหมายประกอบเครองแบบผกากบลกเสอสามญรนใหญ (หญง)

1. เครองหมายจงหวด เชนเดยวกบลกเสอสามญ ตดทมมผาผกคอตรงขามดานฐาน 2. สายนกหวด ทาดวยดายถก 1 สาย สเหลองสลบดา เปนหวงคลองคอ ปลายสายผกนกหวดสอดไว

ในกระเปาเสอขางซาย 3. เครองหมายตาแหนง ทาดวยโลหะ รปโล ยาว 5.5 ซม. กวาง 3 ซม. มรปตราคณะลกเสอแหงชาต

สทอง พนสแดง ผกากบลกเสอและรองผกากบลกเสอสามญรนใหญ มอกษร “ล.ญ.” เหนอรปตราคณะลกเสอแหงชาตตามลาดบตดทกงกลางกระเปาเสอขางขวา

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 26

Page 28: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

4. เครองหมายสงกด เชนเดยวกบผกากบลกเสอสารอง(ชาย) 5. เครองหมายวชาผกากบลกเสอเบองตน ทาดวยหนงเปนหวงกลเวลล สวมผาผกคอ 6. เครองหมายวชาผกากบลกเสอขนวดแบดจ ทาดวยไมสองทอน รอยดวยเชอกหนงสวมคอ ดานหลง

ใหเชอกอยใตผาผกคอดานหนาใหไมวางทบผาผกคอ หมายเหต เมอสวมสายบด ไมตองสวมสายนกหวด

เครองแบบรองผกากบลกเสอสามญรนใหญ (ชาย) เชนเดยวกบผกากบลกเสอสามญรนใหญ (ชาย) ตางกนทเครองหมายตาแหนงพนสแดง

เครองแบบรองผกากบลกเสอสามญรนใหญ (หญง) เชนเดยวกบผกากบลกเสอสามญรนใหญ (หญง) ตางกนทเครองหมายตาแหนงพนสแดง

11. เครองแบบผกากบเนตรนารสามญรนใหญ (ชาย) ประกอบดวย

(ก) หมวก ม 2 แบบ เชนเดยวกบหมวกผกากบเนตรนารสารอง (ข) เสอ เชนเดยวกบผกากบเนตรนารสารอง (หญง) (ค) กางเกงสกากขาสน หรอขายาว ขาตรง ไมพบปลายขา (ง) เนกไทสเขยว กลดเขมเครองหมายเนตรนารขนาดเลกสเงนลงยา (จ) เขมขด เชนเดยวกบเขมขดผบงคบบญชาหญง แตกวาง 4 ซม. (ฉ) ถงเทาสกาก (ช) รองเทาหนงหรอผาใบสนาตาลหมสน ผกเชอก ไมมลวดลาย

เครองหมายประกอบเครองแบบผกากบเนตรนารสามญรนใหญ (ชาย)

1. เครองหมายจงหวด ตดทไหลเสอขางซาย 2. สายนกหวด ทาดวยดายถก 1 สาย สเหลองสลบดาเปนหวงคลองคอ ปลายสายนกหวดสอดไวใน

กระเปาเสอขางซาย 3. เครองหมายตาแหนง ทาดวยโลหะรปวงร กวาง 3 ซม. ยาว 4 ซม. ตรงกลางมเครองหมายเนตรนาร

สทอง พนสเขยวและขอบสทอง ตดทกงกลางกระเปาเสอขางขวา 4. เครองหมายสงกด เชนเดยวกบผกากบลกเสอสารอง(ชาย) 5. เครองหมายวชาผกากบเนตรนารเบองตน ทาดวยโลหะสเงน รปตราเนตรนาร ขนาดกวาง 2 ซม.

ยาว 3 ซม. 6. เครองหมายวดแบดจ 2 ทอน หมายเหต เมอสวมสายบด ไมตองสวมสายนกหวด

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

27

Page 29: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

12. เครองแบบผกากบเนตรนารสามญรนใหญ (หญง) ประกอบดวย

(ก) หมวกม 2 แบบ คอ หมวกปกกวางสกาก มหนงหรอวตถเทยมหนงสนาตาลแก กวาง 3 ซม. พนรอบหมวก

มหวเขมขดสนาตาลแก ดานซายปกหมวกสองขางเจาะรสาหรบรอยสายรดดานหลงศรษะ(สายรดทาดวยเชอกถกสเดยวกบหมวก ผกเปนปมไวดานหลง) มตราหนาหมวกเครองหมายเนตรนาร ทาดวยโลหะสทอง

หมวกทรงออนสเขยว มตราหนาหมวกรปเครองหมายเนตรนาร ทาดวยโลหะสทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยเหนอควซาย

(ข) เสอคอพบสกาก แขนสนเหนอศอกหรอแขนยาวรดขอมอ มดมทขอมอขางละ 1 เมด ผาอกตลอด อกเสอทาเปนสาบกวาง 3.5 ซม. มดมเหนอเขมขด 4 เมด อกมกระเปาปะขางละ 1 กระเปา มแถบตรงกงกลางตามแนวดง ปกรปมน ชายกลางแหลม เจาะรงดมกงกลางกระเปา 1 เมด มอนทรธนสเดยวกบเสออยเหนอบาทงสองขาง ดานไหลกวาง 3.5 ซม. เยบตดกบตะเขบไหลเสอดานคอกวาง 2.5 ซม. ปลายมน มดมทปลายอนทรธนทางดานคอดานละ 1 เมด ดมลกษณะกลมแบนทาดวยวตถสนาตาลแก ใหสอดชายเสออยในกระโปรง

(ค) (1) กระโปรงสกาก ยาวคลมเขา ไมมจบ ชายกระโปรงไมบาน หรอ (2) กางเกงสกากขายาวตรง ไมพบปลายขา หรอ (3) กางเกงกระโปรงสกาก ขายาวครงเขา มตะเขบหนา 2 ตะเขบ หลง 2 ตะเขบ

มกระทบจบ ดานหนาและดานหลง (ง) เนกไทสเขยว กลดเขมเครองหมายเนตรนารขนาดเลกสเงนลงยา (จ) เขมขดหนงสนาตาล กวาง 3 ซม. หวรปสเหลยมผนผา ทาดวยโลหะสทอง มลายดน รปเครองหมายเนตรนาร (ฉ) ถงเทาสกาก พบสนเพยงขอเทา (ช) รองเทาหนงหรอผาใบสนาตาลหมสน ผกเชอก ไมมลวดลาย

เครองหมายประกอบเครองแบบผกากบเนตรนารสามญรนใหญ (หญง)

1. เครองหมายจงหวด ตดทมมผาผกคอตรงขามฐาน 2. สายนกหวด ทาดวยดายถก 1 สาย สเหลองสลบดาเปนหวงคลองคอปลายสายนกหวดสอดไวใน

กระเปาเสอขางซาย 3. เครองหมายตาแหนง ทาดวยโลหะรปวงร กวาง 3 ซม. ยาว 4 ซม. ตรงกลางมเครองหมายเนตรนาร

สทอง พนสเขยวและขอบสทอง ตดทกงกลางกระเปาเสอขางขวา 4. เครองหมายสงกด เชนเดยวกบผกากบลกเสอสารอง(ชาย)

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

28

Page 30: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

5. เครองหมายวชาผกากบเนตรนารเบองตน ทาดวยโลหะสเงน รปตราเนตรนาร ขนาดกวาง 2 ซม. ยาว 3 ซม.

6. เครองหมายวดแบดจ 2 ทอน หมายเหต เมอสวมสายบด ไมตองสวมสายนกหวด

เครองแบบรองผกากบเนตรนารสามญรนใหญ (ชาย) เชนเดยวกบผกากบเนตรนารสามญรนใหญ(ชาย) ตางกนทเครองหมายตาแหนงพนสแดง ขอบสทอง

เครองแบบรองผกากบเนตรนารสามญรนใหญ (หญง) เชนเดยวกบผกากบเนตรนารสามญรนใหญ(หญง) ตางกนทเครองหมายตาแหนงพนสแดง ขอบสทอง

13. เครองแบบผกากบ / รองผกากบลกเสอวสามญ (ชาย) ประกอบดวย

(ก) หมวก ทรงออนสเขยว มตราหนาหมวกรปตราคณะลกเสอแหงชาต ทาดวยโลหะสทอง เวลาสวมใหตรงหนาหมวกอยเหนอควซาย (ข) เสอ เชนเดยวกบเสอเครองแบบลกเสอสามญ แตอนทรธนสเขยว ปลายอนทรธนมตรา คณะ ลกเสอคณะลกเสอแหงชาตปกดวยดายหรอไหมสทอง (ค) ผาผกคอ เชนเดยวกบผาผกคอเครองแบบลกเสอสามญ แตมขลบสขาบขนาด 2 ซม. 2 ดาน

(ง) กางเกง เชนเดยวกบกางเกงเครองแบบลกเสอสามญ (จ) เขมขด เชนเดยวกบเขมขดเครองแบบลกเสอสามญ แตกวาง 4 ซม. (ฉ) ถงเทา เชนเดยวกบถงเทาเครองแบบลกเสอสามญ แตตดพสแดงขางละ 2 พ (ช) รองเทา เชนเดยวกบรองเทาเครองแบบลกเสอสามญ

เครองหมายประกอบเครองแบบผกากบ / รองผกากบลกเสอวสามญ (ชาย)

1. เครองหมายจงหวด ตดทมมผาผกคอตรงขามดานฐาน 2. สายนกหวด ทาดวยดายถก 1 สาย สเหลองสลบดา เปนหวงคลองคอ ปลายสายกนกหวดสอดไวใน

กระเปาเสอขางซาย 3. เครองหมายตาแหนง ทาดวยโลหะ รปโล ยาว 5.5 ซม. กวาง 3 ซม. มรปตราคณะลกเสอแหงชาตส

ทอง พนสเขยว สาหรบผกากบลกเสอวสามญ และพนสแดงสาหรบรองผกากบลกเสอวสามญ มอกษร “ล.ว.” เหนอรปตราคณะลกเสอแหงชาต ตดทกงกลางกระเปาเสอขางขวา

4. เครองหมายสงกด เชนเดยวกบผกากบลกเสอสารอง(ชาย) 5. เครองหมายวชาผกากบลกเสอเบองตน ทาดวยหนงเปนหวงกลเวลล สวมผาผกคอ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

29

Page 31: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

6. เครองหมายวชาผกากบลกเสอขนวดแบดจ ทาดวยไมสองทอน รอยดวยเชอกหนงสวมคอ ดานหลง ใหเชอกอยใตผาผกคอดานหนาใหไมวางทบผาผกคอ หมายเหต เมอสวมสายบด ไมตองสวมสายนกหวด

14. เครองแบบผกากบ / รองผกากบลกเสอวสามญ (หญง) ประกอบดวย

(ก) หมวกทรงออนสเขยว มตราหนาหมวกรปตราคณะลกเสอแหงชาต ทาดวยโลหะสทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยเหนอควซาย (ข) เสอ เชนเดยวกบเสอเครองแบบลกเสอสามญ แตอนทรธนสเขยว ปลายอนทรธนมตราคณะ ลกเสอแหงชาต ปกดวยดายหรอไหมสสอง (ค) กระโปงสกาก ยาวครงนอง ไมมจบ ชายกระโปงไมบาน (ง) ผาผกคอ เชนเดยวกบผาผกคอเครองแบบลกเสอสามญ แตมขลบสขาบขนาด 2 ซม. 2 ดาน (จ) เขมขด เชนเดยวกบเขมขดเครองแบบลกเสอสามญ แตกวาง 3 ซม. (ฉ) ถงเทาสนสกาก (ช) รองเทา เชนเดยวกบรองเทาเครองแบบลกเสอสามญ

เครองหมายประกอบเครองแบบผกากบ / รองผกากบลกเสอวสามญ (หญง)

1. เครองหมายจงหวด ทาดวยผามขนาด รปและสตามใบแบบ 2 กฎกระทรวงวาดวยเรองแบบลกเสอตดทมมผาผกคอตรงขามดานฐาน

2. สายนกหวด ทาดวยดายถก 1 สาย สเหลองสลบดาเปนหวงคลองคอ ปลายสายนกหวดสอดไว ในกระเปาเสอขางซาย

3. เครองหมายตาแหนง ทาดวยโลหะรปโล ยาว 5.5 ซม. กวาง 3 ซม. มรปตราคณะลกเสอแหงชาตสทอง พนสเขยวสาหรบผกากบเนตรนารวสามญ และพนสแดงสาหรบรองผกากบเนตรนารวสามญ มอกษร “ล.ว.” เหนอรปตราคณะลกเสอแหงชาต ตดทกงกลางกระเปาเสอขางขวา

4. เครองหมายสงกด เชนเดยวกบผกากบลกเสอสารอง (ชาย) 5. เครองหมายวชาผกากบลกเสอเบองตน ทาดวยหนงเปนหวงกลเวลล สวมผาผกคอ 6. เครองหมายวชาผกากบลกเสอขนวดแบดจ ทาดวยไมสองทอน รอยดวยเชอกหนงสวมคอ ดานหลง

ใหเชอกอยใตผาผกคอดานหนาใหไมวางทบผาผกคอ หมายเหต เมอสวมสายบด ไมตองสวมสายนกหวด

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 30

Page 32: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

15. เครองแบบผกากบ/ รองผกากบเนตรนาร วสามญ (ชาย) ประกอบดวย

(ก) หมวกทรงออนสเขยว มตราหนาหมวกรปเครองหมายเนตรนาร ทาดวยโลหะสทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยเหนอควซาย (ข) เสอ เชนเดยวกบผกากบเนตรนารสารอง (หญง) (ค) กางเกงสกากขาสน หรอขายาว ขาตรง ไมพบปลายขา (ง) เนกไทสเขยว กลดเขมเครองหมายเนตรนารขนาดเลกสเงนลงยา (จ) เขมขด เชนเดยวกบเขมขดผบงคบบญชาหญง แตกวาง 4 ซม. (ฉ) ถงเทาสกาก (ช) รองเทาหนงหรอผาใบสนาตาลหมสน ผกเชอก ไมมลวดลาย

เครองหมายประกอบเครองแบบผกากบ /รองผกากบเนตรนาร วสามญ (ชาย)

1. เครองหมายจงหวด ตดทไหลเสอขางซาย 2. สายนกหวด ทาดวยดายถก 1 สาย สเหลองสลบดาเปนหวงคลองคอ ปลายสายนกหวดสอดไวใน

กระเปาเสอขางซาย 3. เครองหมายตาแหนง ทาดวยโลหะรปวงร กวาง 3 ซม. ยาว 4 ซม. ตรงกลางมเครองหมาย เนตร

นารสทอง พนสเขยวและขอบสทอง ตดทกงกลางกระเปาเสอขางขวา 4. เครองหมายสงกด เชนเดยวกบผกากบลกเสอสารอง(ชาย) 5. เครองหมายวชาผกากบเนตรนารเบองตน ทาดวยโลหะสเงน รปตราเนตรนาร ขนาดกวาง 2 ซม.

ยาว 3 ซม. 6. เครองหมายวดแบดจ 2 ทอน เชนเดยวกบผกากบเนตรนารสารอง (ชาย) หมายเหต เมอสวมสายบด ไมตองสวมสายนกหวด

16. เครองแบบผกากบ / รองผกากบเนตรนารวสามญ (หญง) ประกอบดวย

(ก) หมวกทรงออนสเขยว มตราหนาหมวกรปเครองหมายเนตรนาร ทาดวยโลหะสทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยเหนอควซาย (ข) เสอคอพบสกาก แขนสนเหนอศอกหรอแขนยาวรดขอมอ มดมทขอมอ ขางละ 1 เมด ผา อกตลอด อกเสอทาเปนสาบกวาง 3.5 ซม. มดมเหนอเขมขด 4 เมด อกมกระเปาปะขางละ 1 ใบ มแถบตรงกงกลางกระเปาตามแนวดง มฝากระเปาปดรปมน ตรงกลางแหลม เจาะรงดมกงกลางกระเปา 1 เมด มอนทรธนสเดยวกบเสออยเหนอบาทงสองขาง ดานไหลกวาง 3.5 ซม. เยบตดตะเขบไหลเสอดานคอกวาง 2.5 ซม. ปลายมน มดมทปลายอนทรธนทางดานคอดานละ 1 เมด ดมลกษณะกลมแบนทาดวยวตถสนาตาลแก ใหสอดชายเสออยในกระโปรง

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 31

Page 33: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

(ค) (1) กระโปรงสกาก ยาวคลมเขา ไมมจบ ชายกระโปรงไมบาน หรอ (2) กางเกงสกาก ขายาว ขาตรงไมพบปลายขา หรอ (3) กางเกง กระโปรงสกาก ขายาวครงเขา มตะเขบหนา 2 ตะเขบ หลง 2 ตะเขบ ม กระทบจบ ดานหนาและดานหลง

(ง) เนกไทสเขยว กลดเขมเครองหมายเนตรนารขนาดเลกสเงนลงยา (จ) เขมขดหนงสนาตาล กวาง 3 ซม. หวรปสเหลยมผนผา ทาดวยโลหะสทอง มลายดน รปเครองหมายเนตรนาร (ฉ) ถงเทาสกาก พบสนเพยงขอเทา (ช) รองเทาหนงหรอผาใบสนาตาบหมสน ผกเชอก ไมมลวดลาย

เครองหมายประกอบเครองแบบผกากบ / รองผกากบเนตรนารวสามญ (หญง)

1. เครองหมายจงหวด ตดทไหลเสอขางซาย 2. สายนกหวด ทาดวยดายถก 1 สาย สเหลองสลบดาเปนหวงคลองคอ ปลายสายนกหวดสอดไวใน

กระเปาเสอขางซาย 3. เครองหมายตาแหนง ทาดวยโลหะรปวงร กวาง 3 ซม. ยาว 4 ซม. ตรงกลางมเครองหมายเนตร

นารสทอง ผกากบเนตรนารพนสเขยว ขอบสทอง รองผกากบเนตรนารพนสแดง ขอบสทอง ตดทกงกลางกระเปาเสอขางขวา

4. เครองหมายสงกด เชนเดยวกบผกากบลกเสอสารอง (ชาย) 5. เครองหมายวชาผกากบเนตรนารเบองตน ทาดวยโลหะสเงน รปตราเนตรนาร ขนาดกวาง 2 ซม.

ยาว 3 ซม. 6. เครองหมายวดแบดจ 2 ทอน เชนเดยวกบผกากบเนตรนารสารอง

หมายเหต เมอสวมสายบด ไมตองสวมสายนกหวด

3. การตดสนใหคะแนน เครองแบบลกเสอ เนตรนาร และการประดบเครองหมายประกอบเครองแบบ 1. เครองแบบลกเสอสารอง ประกอบดวย

(ก) หมวกทรงกลม มกะบงหนาหมวก รปแบบสและขนาด ทาดวยผาสกรมทา ตวหมวกเยบดวยผา 6 ชน แนวตะเขบและขอบหมวกโดยรอบทาบดวยดายหรอไหมถกสเหลอง หมายเหต เมอเขาพธประจากองแลว มตราหนาหมวกรปหนาเสอและอกษรใตหนาเสอวา “ลกเสอ” สเหลอง บนผาสกรมทา ขลบรมสกรมทารปไข ยาว 4 ซม. กวาง 3.5 ซม. (ข) เสอแขนสน รปแบบสและสตามทผบงคบบญชาลกเสอแตละโรงเรยนกาหนด หมายเหต ใหสอดชายเสออยภายในกางเกง

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

32

Page 34: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

(ค) ผาผกคอ รปสามเหลยมหนาจว ดานฐาน 90 ซม. ดานตง 65 ซม. สตามทผบงคบบญชาลกเสอแตละโรงเรยนกาหนด และมหวงซงไมใชหวงกลเวลลสวมผาผกคอ หมายเหต ใหมเครองหมายจงหวด (ทาดวยผารปสเหลยมจตรส ยาวดานละ 5 ซม.) ตามทกาหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยเครองแบบลกเสอ ตดทมมผาผกคอตรงขามดานฐาน (ง) กางเกงขาสน รปแบบสและสตามทผบงคบบญชาลกเสอแตละโรงเรยนกาหนด (จ) เขมขดหนง สนาตาลกวางไมเกน 3 ซม. หวชนดหวขดทาดวยโลหะสทอง มลายดนรปตราคณะลกเสอแหงชาตภายในกรอบชอชยพฤกษ (ฉ) ถงเทา รองเทา ชนดและสตามทผบงคบบญชาลกเสอแตละโรงเรยนกาหนด

เครองหมายประกอบเครองแบบลกเสอสารอง 1. เครองหมายลกเสอสารอง 1.1 รปแบบสและขนาด ทาดวยผาสกรมทารปไขยาว 4 ซม. กวาง 3.5 ซม. มรปหนาเสอและคาวา “ลกเสอ” สเหลองขลบรมสกรมทา 1.2 การประดบ ตดทอกเสอขางซายเหนอกระเปา 2. เครองหมายชน 2.1 ดาวดวงท 1 2.1.1 รปแบบสและขนาด เปนเครองหมายรปดาว 6 แฉกสเงน เสนผาศนยกลาง 1.5 ซม. 2.1.2 การประดบ ตดทขางขวารปหนาเสอหนาหมวก 2.2 ดาวดวงท 2 2.2.1 รปแบบสและขนาด เชนเดยวกบดาวดวงท 1 2.2.2 การประดบ ตดทขางซายรปหนาเสอหนาหมวก 2.3 ดาวดวงท 3 2.3.1 รปแบบสและขนาด เชนเดยวกบดาวดวงท 1 2.3.2 การประดบ ตดทหนาหมวกใตรปหนาเสอ ระหวางกลางดาวดวงท 1 และดาวดวงท 2 3. เครองหมายหม 3.1 รปแบบสและขนาด ทาดวยผาสตามทผบงคบบญชาลกเสอแตละโรงเรยนกาหนด รปสามเหลยมดานเทา ยาวดานละ 3.5 ซม. 3.2 การประดบ ตดทแขนเสอใตตะเขบไหลซาย 1 ซ.ม. ใหมมแหลมขน 4. เครองหมายประจาการ 4.1 รปแบบสและขนาด ทาดวยผาสเหลองรปกลมเสนผาศนยกลาง 2 ซม. มรปดาว 6 แฉก สเงน เสนผาศนยกลาง 1.5 ซม. 4.2 การประดบ ตดทอกเสอขางซายเหนอเครองหมายลกเสอสารอง 1 ซม.

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

33

Page 35: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

หมายเหต จานวนเครองหมายประจาการใหตดตามจานวนปทไดเปนลกเสอสารอง เวนระยะระหวางกน 5 มม. ตามแนวนอน 5. เครองหมายสงกด 5.1 ชอกลมหรอกอง 5.1.1 รปแบบสและขนาด ทาดวยผาสแดง รปสเหลยมพนผายาว 7 ซม. กวาง 1.5 ซม. มชอกลมหรอกองสขาว 5.1.2 การประดบ ตดโคงตามไหลเสอขางขวา 5.2 เลขกลมและเลขกอง 5.2.1 รปแบบสและขนาด ทาดวยผาสแดงรปสเหลยมจตรสยาวดานละ 3.5 ซม. ขลบ สขาว มตวเลขอารบค เลขกลมสขาวสง 1.5 ซม. อยขางบน และเลขกองสขาวสง 1 ซม. อยขางลาง 5.2.2 การประดบ ตดใตเครองหมายชอกลมหรอกอง หมายเหต กองลกเสอทจดเปนกลมไมไดใหมเลขกองอยางเดยว 6. เครองหมายภาษาตางประเทศ 6.1 รปแบบสและขนาด ทาดวยผาสกาก รปสเหลยมผนผายาว 6 ซม. กวาง 1.5 ซม. มอกษรไทยบอกชอภาษาตางประเทศทพดไดดสขาว 6.2 การประดบ ตดทอกเสอขางขวาเหนอกระเปา 7. เครองหมายวชาพเศษ 7.1 รปแบบสและขนาด รปสามเหลยมหนาจวมมมน ดานฐานยาว 3.5 ซม. ดานตงยาว 2.5 ซม. ทาดวยผามอกษรและรปตามทกฎกระทรวงวาดวยเครองแบบกาหนด 7.2 การประดบ 7.2.1 ถาสอบไดไมเกน 9 วชา ใหตดทแขนเสอขางขวา กงกลางระหวางไหลกบศอกเรยงกนเปนแถวตามแนวนอน แถวใดเกน 3 วชา ใหขนแถวใหมเวนระยะระหวางเครองหมายและระหวางแถว 1 ซม. 7.2.1 ถาสอบไดเกน 9 วชา ใหมสายสะพายจากบาซายไปประจบกนทใตเอวขวา ทาดวยตวนหรอสกหลาดสเหลองกวาง 8 ซม. ขลบรมสขาบ ขางละ 1 ซม. และปกเครองหมายวชาพเศษ 8. เครองหมายนายหมและรองนายหม 8.1 รปแบบสและขนาด ทาดวยแถบผาสเหลองกวาง 1 ซม. (นายหม 2 แถบ รองนายหม 1 แถบ) 8.2 การประดบ เยบตดรอบแขนเสอขางซายเหนอปลายแขนเสอ 5 ซม. (เวนระยะระหวางแถบ 1 ซม. สาหรบนายหม)

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

34

Page 36: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

9. สายนกหวด 9.1 รปแบบสและขนาด ทาดวยดายถก 1 สาย สเหลอง (สาหรบนายหม รองนายหม) 9.2 การประดบ เปนหวงคลองคอ ปลายสายผกนกหวดสอดไวในกระเปาเสอขางซาย หมายเหต เปนเครองหมายประกอบเครองแบบนายหมและรองนายหมลกเสอ

2. เครองแบบเนตรนารสารอง ประกอบดวย

(ก) หมวกทรงกลม มกะบงหนาหมวก ทาดวยผาสกรมทา ตวหมวกเยบดวยผา 6 ชน แนวตะเขบระหวางชนและขอบหมวกโดยรอบทาบดวยดายหรอไหมถกสแดง เมอเขาพธประจากองแลวมตราหนาหมวกรปเครองหมายเนตรนาร ทาดวยโลหะสทอง (ข) เสอแขนสน แบบและสตามทผบงคบบญชาเนตรนารแตละโรงเรยนกาหนด ใหสอดชายเสออยภายในกระโปรง (ค) ผาผกคอ รปสามเหลยมหนาจว ดานฐาน 90 ซม. ดานตง 65 ซม. สตามทผบงคบบญชาเนตรนาร แตละโรงเรยนกาหนด และมหวงซงไมหวงกลเวอลลสวมผาผกคอ (ง) กระโปรงยาวเสมอเขา แบบและสตามทผบงคบบญชาเนตรนารแตละโรงเรยนกาหนด (จ) ถงเทาสขาว พบสนเพยงขอเทา (ฉ) รองเทาหนงสดา แบบนกเรยน หรอผาใบสดาไมมลวดลายหมสน ชนดผก

เครองหมายประกอบเครองแบบเนตรนารสารอง

1. เครองหมายจงหวด เชนเดยวกบลกเสอสารอง 2. เครองหมายเนตรนารสารอง ทาโดยโลหะสทองรปหกเหลยม มลายฉลรปนางฟา ยาว 3 ซม. กวาง 2

ซม. ตดทอกเสอขางซาย 3. เครองหมายหม ทาดวยผาสตามทผบงคบบญชาเนตรนารแตละโรงเรยนกาหนด รปสามเหลยมดาน

เทา ยาวดานละ 3.5 ซม. ตดทแขมเสอใตตะเขบไหลซาย 1 ซม. ใหมมแหลมขน 4. เครองหมายชน รปปกทาดวยโลหะสเงน ขนาดยาว 2 ซม. กวาง 1 ซม. เมอสอบไดตามหลกสตร

ปกขวาใหตดทหมวกดานขวาของเครองหมายเนตรนาร เมอสอบไดตามหลกสตรปกซายใหตดทหมวกดานซายของเครองหมายเนตรนาร (ปจจบนใชเครองหมายรปดาว 6 แฉกสเงนเชนเดยวกบลกเสอสารอง)

5. เครองหมายประจาการ ทาดวยผาสเหลอง รปกลม เสนผานศนยกลาง 2 ซม. มรปดาว 6 แฉก สเงนเสนผาศนยกลาง 1.5 ซม. ตดทอกเสอขางซายเหนอเครองหมายเนตรนารสารอง 1 ซม. จานวนเครองหมายประจาการ ใหตดตามจานวนปทไดเปนเนตรนารสารอง เวนระยะระหวางกน 5 มม. ตามแนวนอน

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

35

Page 37: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

6. เครองหมายสงกด (ก) ชอกลมหรอกอง ทาดวยผาสแดงรปสเหลยมผนผา ยาว 7 ซม. กวาง 1.5 ซม. ขลบรมสขาวตดโคงตามไหลเสอขางขวา (ข) เลขกลมและเลขกอง ทาดวยผาสแดง รปสเหลยมจตรส ยาวดานละ 3.5 ซม. ขลบรมสขาวมตวเลขอารบค เลขกลมสขาวสง 1.5 ซม. อยขางบนและเลขกองสขาว 1 ซม. อยขางลาง ตดใตเครองหมายชอกลมหรอกอง หมายเหต กองเนตรนารทจดเปนกลมไมได ใหมเลขกองอยางเดยว 7. เครองหมายภาษาตางประเทศ ทาดวยผาสกาก รปสเหลยมผนผายาว 6 ซม. กวาง 1.5 ซม. มอกษรไทยบอกชอภาษาตางประเทศทเนตรนารพดไดดสขาว ตดทอกเสอขางขวา ถาตดเครองหมายนกบนอยแลว ใหตดใตเครองหมายนกบน

8. เครองหมายวชาพเศษ ทาดวยผาสตามหมวดตาง ๆ ทกาหนดให รปสามเหลยมหนาจวมมมนดานฐานยาว 3.5 ซม. ดานตงยาว 2.5 ซม. ทาดวยผา มกรอบและคาวา “เนตรนาร” สขาว เครองหมายวชาพเศษ ถาสอบไดไมเกน 9 วชา ใหตดทแขนเสอขางขวากงกลางระหวางไหลกบศอกเรยงกนเปนแถวตามแนวนอนแถวใดเกน 3 วชา ใหขนแถวใหมเวนระยะระหวางเครองหมายและระหวางแถว 1 ซม. ถาสอบไดเกน 9 วชา ใหมสายสะพายจากบาซายไปประจบกนทใตเอวขวา ทาดวยตวนหรอสกหลาดสเหลองกวาง 8 ซม. ขลบรมสขาบขางละ 1 ซม. ใชปกเครองหมายวชาพเศษ

9. เครองหมายหวหนาหม และรองหวหนาหมเนตรนารสารอง ทาดวยแถบผาสเหลอง กวาง 1 ซม. เยบตดรอบแขนเสอขางซายเหนอปลายแขน 2 ซม. เวนระยะแถบ 1 ซม. หวหนาหม 2 แถบ รองหวหนาหม 1 แถบ

10. สายนกหวด ทาดวยดายถก 1 สาย สเหลองเปนหวงคลองคอ ปลายสายนกหวดใสไวในกระเปาเสอขางซาย (สาหรบหวหนาหม และรองหวหนาหมเทานน)

3. เครองแบบลกเสอสามญ ประกอบดวย

(ก) หมวกปกกวาง รปแบบสและขนาด สกาก พบปกขวาขน ประดบดวยดอกจนชนเดยวทาดวยผา (สประจาภาคศกษา) กลางดอกจนมรปตราคณะลกเสอแหงชาตทาดวยโลหะสทอง มหนงหรอวตถเทยมนาตาลแกกวาง 2 ซ.ม. พนรอบหมวกมหวเขมขดสนาตาลแกดานซาย ปกหมวกสองขางเจาะรสาหรบรอยสายรดดานหลงศรษะ (สายรดทาดวยเชอกถกสเดยวกบหมวก ผกเปนปมไวขางหลง) (ข) เสอคอพบ รปแบบสและขนาด สกากแขนสนเหนอศอก ผาอกตลอด อกเสอทาเปนสาบกวาง 3.4 ซ.ม. มดมเหนอเขมขด 4 กระดม อกมกระเปาปะขางละ 1 กระเปา มแถบตรงกงกลางตามทางดงปกรปมน ชายกลาง

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

36

Page 38: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

แหลม เจาะรงดมกงกลางกระเปา 1 ดม มอนทรธนเชนเดยวกบเสออยเหนอบาทงสองขาง ดานไหลกวาง 3.5 ซม. เยบตดกบตะเขบไหลเสอ ดานคอกวาง 2.5 ซม. ปลายมน มดมทปลายอนทรธน ทางดานคอ 1 ดม ดมลกษณะกลมแบนทาดวยวตถสนาตาลแกใหสอดชายเสออยภายในกางเกง (ค) ผาผกคอ รปแบบสและขนาด รปสามเหลยมหนาจว ดานฐาน 100 ซ.ม. ดานตง 75 ซ.ม. (สตามสประจาภาคศกษา) และมหวงซงไมใชหวงกลเวลลสวมผาผกคอ หมายเหต ใหมเครองหมายจงหวด (ทาดวยผารปสเหลยมจตรส ยาวดานละ 5 ซม. ตามทกาหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยเครองแบบลกเสอ) ตดทมมผาผกคอตรงขามดานฐาน (ง) กางเกงขาสน รปแบบสและขนาด สกากขาสนเหนอเขาประมาณ 5 ซม. สวนกวางของขากางเกงเมอยนตรงหางจากขาตงแต 8 – 12 ซม. ปลายขาพบเขากวาง 5 ซม. ผาตรงสวนหนา (ใชดมขนาดยอมหรอซปขดซอนไวขางใน) มกระเปาตามแนวตะเขบขางละ 1 กระเปา และมรรอยเขมขดยาวไมเกน 6 ซม. กวาง 1 ซม. (จ) เขมขด รปแบบสและขนาด หนงสนาตาล กวางไมเกน 3 ซม. หวชนดหวขดทาดวยโลหะสทอง มลายดนรปตราคณะลกเสอแหงชาตภายในกรอบชอชยพฤกษ (ฉ) ถงเทายาว รปแบบสและขนาด สกาก พบขอบไวใตเขา ใตพบขอบมรอยรดถง (ช) รองเทา รปแบบสและขนาด หนงหรอผาใบสนาตาลแกไมมลวดลายหมสนชนดผก

เครองหมายประกอบเครองแบบลกเสอสามญ

1. เครองหมายหม 1.1 รปแบบสและขนาด ทาดวยผาสตามประจาหมลกเสอสามญตามกฎกระทรวงวาดวยเครองแบบลกเสอรปสเหลยมผนผา กวาง 2 ซม. ยาว 14 ซม. 4 แถบ ซอนกน 1.2 การประดบ ตดทแขนเสอ ใตตะเขบไหลซาย 1 ซม. 2. เครองหมายชน 2.1 ลกเสอตร 2.1.1 รปแบบสและขนาด ทาดวยผาสกาก รปโล ยาว 4 ซม. กวาง 2.5 ซม. มรปตราคณะลกเสอแหงชาตสแดง แตไมมแถบคาขวญ และมคาวา “ลกเสอ” สเหลอง 2.1.2 การประดบ ตดทกงกลางกระเปาเสอขางซาย

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

37

Page 39: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

2.2 ลกเสอโท 2.2.1 รปแบบสและขนาด ทาดวยผาสกาก รปไตยาว 4.5 ซม. กวาง 2.5 ซม. มคาวา ลกเสอ” สเหลองเหนอกรอบสแดง ในกรอบสแดงมคาวา “เสยชพอยางเสยสตย” สเหลอง

2.2.2 การประดบ ตดทแขนเสอขางซาย กงกลางไหลกบศอก 2.3 ลกเสอเอก 2.3.1 รปแบบสและขนาด ทาดวยผาสกากรปโล ยาว 5 ซม. กวาง 3 ซม. มรปตราคณะลกเสอแหงชาตสแดง และมคาวา “ลกเสอ” สเหลอง 2.3.2 การประดบ ตดทแขนเสอขางซายกงกลางไหลกบศอก 3. เครองหมายประจาการ 3.1 รปแบบสและขนาด ทาดวยผาสเขยวรปกลมเสนผาศนยกลาง 2 ซม. มรปตรา 6 แฉกสเงนเสนผาศนยกลาง 1.5 ซม. 3.2 การประดบ ตดทอกเสอขางซายเหนอกระเปา 1 ซม. หมายเหต จานวนเครองหมายประจาการ ใหตดตามจานวนปทไดเปนลกเสอสามญ เวนระยะหางกน 5 มม. ตามแนวนอน 4. เครองหมายสงกด 4.1 ชอกลมหรอกอง ทาดวยผาสแดง รปสเหลยมผนผายาว 7 ซม. กวาง 1.5 ซม. มชอกลมหรอกองสขาว ตดโคงตามไหลเสอขางขวา 4.2 เลขกลมและเลขกอง ทาดวยผาสแดง รปสเหลยมจตรส ยาวดานละ 3.5 ซม. ขลบรมสขาว มตวเลขอารบค เลขกลมสขาวสง 1.5 ซม. อยขางบน และเลขกองสขาว สง 1 ซม. อยขางลาง ตดใตเครองหมายชอกลมหรอกอง กองลกเสอทจดเปนกลมไมได ใหมเลขกองอยางเดยว 5. เครองหมายภาษาตางประเทศ รปแบบ สและขนาด การประดบ เชนเดยวกบลกเสอสารอง 6. สายยงยศ 6.1 รปแบบสและขนาด ทาดวยเชอกสเขยวถกเปนหวง 6.2 การประดบ คลองตนแขนขวาใตอนทรธน ใชไดเฉพาะลกเสอสามญ ทสอบไดวชาลกเสอเอก กบสอบไดวชาพเศษตามทกาหนดในหลกสตร 7. เครองหมายวชาพเศษ 7.1 รปแบบสและขนาด ทาดวยผาสกาก รปกลม เสนผาศนยกลาง 3.5 ซม. มกรอบและมคาวา “ลกเสอ” สเขยว ภายในกรอบมรปตามทกาหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยเครองแบบลกเสอ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

38

Page 40: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

7.2 การประดบ เชนเดยวกบลกเสอสารอง ถาสอบไดเกน 9 วชา ใหมสายสะพายเชนเดยวกบลกเสอสารอง ทาดวยตวนหรอสกหลาดสเหลองแตละขนาดกวาง 10 ซม. ขลบรมสขาบขางละ 1 ซม. และปกเครองหมายวชาพเศษ 8. เครองหมายนายหมและรองนายหม 8.1 รปแบบสและขนาด ทาดวยแถบผาสขาว รปสเหลยมผนผายาวเทาแนวตงกระเปากวาง 1.5 ซม. มจานวนแถบและตดดงน นายหม จานวน 2 แถบ การประดบ ตดทกระเปาเสอขางซายตามแนวตง ใหเครองหมายลกเสอตรอยตรงกลาง รองนายหม จานวน 1 แถบ การประดบ ตดทกระเปาเสอขางซายตามแนวตง ใหเครองหมายลกเสอตรอยทางซาย 9. สายนกหวด รปแบบสและขนาดทาดวยดายถก 1 สายสเหลองเปนหวงคลองคอ ปลายสายผกนกหวดสอดไวในกระเปาเสอขางซาย เชนเดยวกบนายหม รองนายหมลกเสอสารอง

4. เครองแบบเนตรนารสามญ ประกอบดวย

(ก) หมวกปกแคบสเขยวแก มตราหนาหมวกรปเครองหมายเนตรนารทาดวยโลหะสทอง ปกหมวกดานหลงพบขน (ข) เสอคอพบสเขยวแกแขนสนเหนอศอก ผาอกตลอด อกเสอทาเปนสาบกวาง 3.5 ซม. มดมเหนอเขมขด 4 ดม อกมกระเปาขางละ 1 กระเปา มแถบตรงกงกลางตามทางดงปกรปมนเจาะรงดมกงกลาง 1 ดม มอนทรธนสเดยวกบเสอยเหนอบาทงสองขาง ดานไหลกวาง 3.5 ซม. เยบตดกบตะเขบไหลเสอ ดานคอกวาง 2.5 ซม. ปลายมนมดมทปลายอนทรธน ทางดานคอดานละ 1 ดม ดมลกษณะกลมแบน ทาดวยวตถสเขยวแกใหสอดชายเสออยภายในกระโปรง หรอเยบตดกระโปรงได

(ค) กระโปรงสเขยวแกยาวเสมอเขา ดานหนาและดานหลงพบเปนกลบหนออกดานขาง ขางละ 1 กลบ

(ง) ผาผกคอ เชนเดยวกบผาผกคอลกเสอสามญ (จ) เขมขดหนงสดา กวางไมเกน 3 ซม. หวรปสเหลยมผนผาทาดวยโลหะสทอง มลายดนรป

เครองหมายเนตรนาร (ฉ) ถงเทาสขาว พบสนเพยงขอเทา (ช) รองเทาหนงสดา แบบนกเรยนหรอผาใบสดา ไมมลวดลายหมสนชนดผก

เครองหมายประกอบเครองแบบเนตรนารสามญ

1. เครองหมายจงหวด เชนเดยวกบลกเสอสามญ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

39

Page 41: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

2. เครองหมายเนตรนารสามญ ทาดวยโลหะสทอง ประกอบแถบโบวอยสวนลาง มคาวาสามญใชกลดตดทอกเสอขางซาย มขนาดกวาง 3 ซม. ยาว 3 ซม.

3. เครองหมายหม ทาดวยผาสกรมทารปวงร กวาง 3.5 ซม. ยาว 5 ซม. ตรงกลางมรปดอกไมสขาวชนดตาง ๆ ตามทกาหนดไว ตดทแขนเสอใตตะเขบไหลซาย 1 ซม

4. เครองหมายชน (ก) เนตรนารตร ทาดวยผาสกาก รปโลยาว 4 ซม. กวาง 2.5 ซม. มเครองหมายวชระสแดงและมคาวา เนตรนารสแดงตดทกงกลางกระเปาเสอดานซาย (ข) เนตรนารโท ทาดวยผาสกาก รปไต ยาว 4.5 ซม. กวาง 2.5 ซม. มคาวา เนตรนารสแดงเหนอกรอบสแดง ในกรอบสแดงมคาขวญ “เสยชพอยาเสยสตย” สแดงตดทแขนเสอขางซายกงกลางไหลกบศอก (ค) เนตรนารเอก ทาดวยผาสกาก รปโลยาว 5 ซม. กวาง 3 ซม. มเครองหมายวชระสแดงและแถบ คาขวญ “เสยชพอยาเสยสตย” สแดงและมคาวา เนตรนารสแดง ตดทแขนเสอขางซายกงกลางไหลกบศอก

5. เครองหมายประจาการ ทาดวยผาสเขยว รปกลม เสนผาศนยกลาง 2 ซม. มรปดาว 6 แฉก สเงน เสนผาศนยกลาง 1.5 ซม. ตดทอกเสอขางซายเหนอกระเปา 1 ซม. จานวนเครองหมายประจาการใหตดตามจานวนปทไดเปนเนตรนารสามญ เวนระยะระหวางกน 5 มม. ตามแนวนอน

6. เครองหมายสงกด (ก) ชอกลมหรอกอง ทาดวยผาสแดง รปสเหลยมผนผา ยาว 7 ซม. กวาง 1.5 ซม. ขลบรม สขาวตดโคงตามไหลเสอขางขวา (ข) เลขกลมและเลขกอง ทาดวยผาสแดง รปสเหลยมจตรส ยาวดานละ 3.5 ซม. ขลบสขาวมตวเลขอารบค เลขกลมสขาวสง 1.5 ซม. อยขางบน และเลขกองสขาวสง 1 ซม. อยขางลางตดใตเครองหมายชอกลมหรอกอง กองเนตรนาร ทจดเปนกลมไมไดใหมเลขกองอยางเดยว

7. เครองหมายภาษาตางประเทศ ใชประกอบเครองหมายวชาลามเบองตน ทาดวยผาสกากรปสเหลยมผนผายาว 6 ซม. กวาง 1.5 ซม. มอกษรไทยบอก ชอภาษาตางประเทศทเนตรนารพดไดดสขาวตดทอกเสอขางขวาเหนอกระเปา ถาตดเครองหมายนกบนอยแลวใหตดใตเครองหมายนกบน

8. สายยงยศ ทาดวยไหมสนาเงน ถกเปนหวงคลองตนแขนขวาใตอนทรธน ใชไดเฉพาะเนตรนารสามญ ทสอบไดวชาเนตรนารเอก กบสอบไดวชาพเศษตามทกาหนดในหลกสตร

9. เครองหมายวชาพเศษ ทาดวยผาสกาก รปกลม เสนผาศนยกลาง 3.5 ซม. มกรอบและคาวา “เนตรนาร” สเขยว (ปจจบนใชเครองหมายวชาพเศษเชนเดยวกบลกเสอสามญ) เครองหมายวชาพเศษ ถาสอบไดไมเกน 9 วชา ไหตดทแขนเสอขางขาว กงกลางระหวางไหลกบศอกเรยงกนเปนแถวตามแนวนอน แถวใดเกน 3 วชา ใหขนแถวใหม เวนระยะระหวางเครองหมายและระหวางแถว 1 ซม. ถาสอบไดเกน 9 วชา ใหมสายสะพายจากบาซายไปประจบกนทใตเอวขวา ทาดวยตวนหรอสกหลาดสเหลอง กวาง 10 ซม. ขลบรมสขาวขางละ 1 ซม. และปกเครองหมายวชาพเศษ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 40

Page 42: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

10. เครองหมายหวหนาหมและรองหวหนาหม เชนเดยวกบนายหม รองนายหมลกเสอสามญ 11. สายนกหวด เชนเดยวกบนายหม รองนายหมลกเสอสามญ

5. เครองแบบลกเสอสามญรนใหญ ประกอบดวย

(ก) หมวกทรงออน รปแบบสและขนาด สเลอดหม มตราหนาหมวกรปตราคณะลกเสอแหงชาต ทาดวยโลหะ สทอง

หมายเหต เวลาสวม ใหตราหนาหมวกอยเหนอควซาย (ข) เสอ เชนเดยวกบเสอเครองแบบลกเสอสามญ แตอนทรธนสเลอดหม ปลายอนทรธนมอกษร “ล.ญ.” สเหลอง (ค) ผาผกคอ เชนเดยวกบผาผกคอเครองแบบลกเสอสามญ (ง) กางเกง เชนเดยวกบกางเกงเครองแบบลกเสอสามญ (จ) เขมขด เชนเดยวกบเขมขดเครองแบบลกเสอสามญ (ฉ) ถงเทา เชนเดยวกบถงเทาเครองแบบลกเสอสามญ แตตดพสเลอดหมขางละ 2 พ (ช) รองเทา เชนเดยวกบรองเทาเครองแบบลกเสอสามญ

เครองหมายประกอบเครองแบบลกเสอสามญรนใหญ

1. เครองหมายหม 1.1 รปแบบสและขนาด ทาดวยผารปสเหลยมจตรส ยาวดานละ 3.5 ซม. ขลบรมสเลอดหมม รปสามเหลยม 2 รป (สตามสประจาหมลกเสอสามญรนใหญตามทกาหนดไวในกฎกระทรวงฯ) 1.2 การประดบ ตดทไหลเสอขางซายใตตะเขบประมาณ 1 ซม. 2. เครองหมายประจาการ เชนเดยวกบเครองหมายประจาการลกเสอสามญ 3. เครองหมายสงกด เชนเดยวกบเครองหมายสงกดลกเสอสามญ 4. ครองหมายภาษาตางประเทศ เชนเดยวกบลกเสอสามญ 5. สายยงยศ 5.1 รปแบบสและขนาด ทาดวยหนงสนาตาล 5.2 การประดบ ถกเปนหวงคลองตนแขนขวาใตอนทรธน ปลายสายรวมตดทดมใตปกกระเปา เสอขางขวา 6. เครองหมายลกเสอโลก 6.1 รปแบบ สและขนาด เปนรปกลม ขนาดเสนผาศนยกลาง 4.3 ซ.ม. มตราเครองหมายหวลกศรสขาวบนพนสมวงลอมรอบดวยเชอกสขาวเปนรปวงกลม ผกเปนเงอนพรอดอยเบองลาง

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

41

Page 43: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

6.2 การประดบ ตดทกงกลางกระเปาเสอขางซาย หมายเหต เมอสอบไดเครองหมายลกเสอโลก ใหทาพธเขาประจากอง และเมอไดเขาพธประจากองแลว จงนบวาเปนลกเสอสามญรนใหญโดยสมบรณ มสทธประดบเครองหมายลกเสอโลกได 7. เครองหมายลกเสอชนพเศษ 7.1 รปแบบสและขนาด เปนรปสเหลยมจตรสขนาดดานละ 3 ซ.ม. ตามแบบ พนสกากภายในม ชอชยพฤกษสขาว 2 ชอ โคงเขาหากน ปลายชอชยพฤกษมตราเครองหมายหวลกศรสขาว ระหวางชอชยพฤกษมหนาเสอสทอง 7.2 การประดบ ตดทกงกลางและกระเปาเสอขางขวา 8. เครองหมายลกเสอหลวง 8.1 รปแบบสและขนาด ทาดวยผาสขาบรปสเหลยมจตรสขอบสขาว ยาวดานละ 3 ซม. มรป พระมหามงกฎสทองอยตรงกลาง และมตราคณะลกเสอแหงชาตสขาวอยเบองลางพระมหามงกฎ 8.2 การประดบ ตดทกงกลางกระเปาเสอขางขวา แทนเครองหมายลกเสอชนพเศษ 9. เครองหมายนายหมและรองนายหม เชนเดยวกบนายหม รองนายหมลกเสอสามญ แตแถบผาสเลอดหม 10. สายนกหวด รปแบบสและขนาด การประดบเชนเดยวกบนายหม รองนายหมลกเสอสามญ 11. เครองหมายวชาพเศษ 11.1 รปแบบสและขนาด ทาดวยผาสเลอดหม รปสเหลยมจตรส ยาวดานละ 4 ซ.ม. มกรอบและอกษร “ล.ญ.” สเขยว ภายในกรอบมรปตามทกาหนดไวในกฎกระทรวง ฯ 11.2 การประดบ เชนเดยวกบลกเสอสามญ

6. เครองแบบเนตรนารสามญรนใหญ ประกอบดวย

(ก) หมวกปกแคบสเขยวแก มตราหนาหมวกรปเครองหมายเนตรนาร ทาดวยโลหะสทอง ปกหมวกดานหลงพบขน (ข) เสอสเขยวแก เชนเดยวกบเสอเครองแบบเนตรนารสามญแตอนทรธนสเลอดหม ปลายอนทรธน มรปเครองหมายเนตรนาร สเหลอง (ค) กระโปรงสเขยวแก เชนเดยวกบกระโปรงเนตรนารสามญ (ง) ผาผกคอเชนเดยวกบผาผกคอเนตรนารสามญ (จ) เขมขดหนงสดา ถงเทา รองเทา เชนเดยวกบเครองแบบเนตรนารสามญ

เครองหมายประกอบเครองแบบเนตรนารสามญรนใหญ 1. เครองหมายจงหวด เชนเดยวกบเนตรนารสามญ สาหรบเนตรนารสามญรนใหญเหลาสมทร ใหตด เครองหมายจงหวดทกงกลางปกดานหลงของเสอกะลาส

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 42

Page 44: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

2. เครองหมายเนตรนารสามญรนใหญ ทาดวยโลหะสทองประกอบแถบโบวอยสวนลาง มคาวา “สามญ รนใหญ” ใชกลดตดทอกเสอขางซาย มขนาดกวาง 3 ซม. ยาว 3 ซม. 3. เครองหมายหม ทาดวยผารปสเหลยมจตรส ยาวดานละ 3.5 ซม. สขาว ตรงกลางมรปนกสเขยวชนด ตาง ๆ ตามทกาหนดไว ตดทไหลเสอขางซาย ใตตะเขบประมาณ 1 ซม. 4. เครองหมายประจาการ เชนเดยวกบเครองหมายประจาการของเนตรนารสามญ 5. เครองหมายสงกด เชนเดยวกบเครองหมายสงกดเนตรนารสามญ 6. เครองหมายภาษาตางประเทศ ใชประกอบเครองหมายวชาลาม ทาดวยผาสกาก รปสเหลยมผนผา ยาว 6 ซม. กวาง 1.5 ซม. มอกษรไทยบอกชอภาษาตางประเทศทเนตรนารพดไดดสขาว ตดทอกเสอ ขางขวาเหนอกระเปา 7. สายยงยศ ทาดวยไหมสเลอดหม ถกเปนหวงคลองตนแขนขวาใตอนทรธน ใชไดเฉพาะเนตรนารสามญ รนใหญ ทสอบไดวชาเนตรนารเอก กบสอบไดวชาพเศษตามทกาหนดในหลกสตร 8. เครองหมายเพชราวธ ทาดวยผารปหกเหลยมสแดง ตรงกลางมเครองหมายวชระสเหลองขนาดยาว 4 ซม. กวาง 3 ซม. ตดทอกเสอดานขวาเหนอกระเปา ใชไดเฉพาะเนตรนารสามญรนใหญทมสทธใชสาย ยงยศและสอบไดวชาพเศษตามทกาหนดไวในหลกสตร 9. เครองหมายผฝกสอน ทาดวยผารปวงร สแดง ตรงกลางมรปเครองหมายเนตรนาร และมคาวาผฝกสอน สเหลอง ขนาดยาว 4.5 ซม. กวาง 4 ซม. ตดทอกเสอดานซายเหนอกระเปาใชไดเฉพาะเนตรนาร สามญรนใหญ ทสอบไดเนตรนารเอก กบสอบไดวชาพเศษตามทกาหนดไวในหลกสตร 10. เครองหมายวชาพเศษ ทาดวยผาสเลอดหม รปสเหลยมจตรส ยาวดานละ 4 ซม. มกรอบอกษร “น.ญ.” สเขยว (ปจจบนใชเครองหมายวชาพเศษเชนเดยวกบลกเสอสามญรนใหญ) เครองหมายวชาพเศษ ถาสอบไดไมเกน 9 วชา ใหตดทแขนเสอขางขวากงกลางระหวางไหลกบศอกเรยงกนเปนแถวตามแนวนอน แถวใดเกน 3 วชา ใหขนแถวใหม เวนระยะระหวางเครองหมายและระหวางแถว 1 ซม. ถาสอบไดเกน 9 วชา ใหมสายสะพายจากบาซายไปประจบกนทใตเอวขวา ทาดวยตวนหรอสกหลาดสเหลองกวาง 10 ซม. ขลบรมสขาบขางละ 1 ซม. และปกเครองหมายวชาพเศษ 11. เครองหมายหวหนาหมและรองหวหนาหม เชนเดยวกบหวหนาหม รองหวหนาหมเนตรนารสามญ แต แถบผาสเลอดหม 12. สายนกหวดสาหรบหวหนาหมและรองหวหนาหม เชนเดยวกบหวหนาหม รองหวหนาหมเนตรนารสามญ

7. เครองแบบลกเสอวสามญ ประกอบดวย

(ก) หมวกทรงออนสเขยว มตราหนาหมวกรปตราคณะลกเสอแหงชาต ทาดวยโลหะสทอง เวลาสวมใหตราหนาหมวกอยเหนอควซาย (ข) เสอ เชนเดยวกบเสอเครองแบบลกเสอสามญ แตอนทรธนสเขยว ปลายอนทรธนมอกษะ “ล.ว.” สเหลอง

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

43

Page 45: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

(ค) ผาผกคอ เชนเดยวกบผาผกคอเครองแบบลกเสอสามญ (จ) กางเกง เชนเดยวกบกางเกงเครองแบบลกเสอสามญ (ฉ) ถงเทา เชนเดยวกบถงเทาเครองแบบลกเสอสามญ แตมพสแดงขางละ 2 พ (ช) รองเทา เชนเดยวกบรองเทาเครองแบบลกเสอสามญ

เครองหมายประกอบเครองแบบลกเสอวสามญ 1. เครองหมายชน 1.1 เตรยมลกเสอวสามญ ทาดวยผารปสเหลยมผนผายาว 14 ซม. กวาง 2 ซม. จานวน 4 ชน ชนนอกสเขยว 2 ชน และชนในสเหลอง 2 ชน

การประดบ ตดทแขนเสอใตตะเขบไหลซายประมาณ 1 ซ.ม. 1.2 ลกเสอวสามญ (ผานพธการเขาประจากองแลว) ทาดวยผารปสเหลยมผนผา ยาว 14 ซม. กวาง 2

ซม.จานวน 6 ชน จากนอกไปใน สแดง 2 ชน สเขยว 2 ชน และสเหลอง 2 ชน การประดบ ตดทแขนเสอใตตะเขบไหลซายประมาณ 1 ซม.

2. เครองหมายประจาการ เชนเดยวกบเครองหมายประจาการลกเสอสามญ 3. เครองหมายสงกด เชนเดยวกบเครองหมายสงกดลกเสอสามญ 4. เครองหมายภาษาตางประเทศ เชนเดยวกบเครองหมายภาษาตางประเทศลกเสอสามญ 5. เครองหมายลกเสอโลก สาหรบชนเตรยมลกเสอวสามญ เชนเดยวกบลกเสอสามญรนใหญ 6. เครองหมายวชาพเศษ ทาดวยผาสขาว รปไข ยาว 4 ซม. กวาง 3.5 ซม. ขลบรมสเหลอง การประดบ ตดทอกเสอดานขวาเหนอกระเปา ไดแก วชาการลกเสอ วชาเดนทางไกลและอยคายพกแรม วชาผฝกสอน ตดทอกเสอดานซายเหนอกระเปา ไดแก วชาบรการ วชาโครงการ สาหรบวชาพเศษอก 6 วชา นน วชาทเปนทกษะควรตดทอกเสอดานขวาเหนอกระเปา ไดแก วชายงปน วชาปฐมพยาบาล วชาขบรถยนต วชาทเหลอ 3 วชา ควรตดทอกเสอดานซายเหนอกระเปา ไดแก วชาศลปประยกต วชาอเลกทรอนกส วชาสงคมสงเคราะห 7. เครองหมายวชราวธ รปแบบสและขนาด ทาดวยผาสขาว รปไข ยาว 4 ซม. กวาง 3.5 ซม. ขลบรมสเหลอง มรปวชราวธในพระมหามงกฎเปลงรศมสเหลอง การประดบ ตดทอกเสอดานขวาเหนอกระเปา หมายเหต เนองจากเครองหมายวชราวธเปนเครองหมายชนสงสดของลกเสอวสามญ ดงนน ควรประดบใหอยเหนอวชาพเศษอน ๆ ของลกเสอวสามญ 8. เครองหมายนายหมและรองนายหม เชนเดยวกบเครองหมายนายหม รองนายหมลกเสอสามญ แตแถบผาสแดง 9. สายนกหวด รปแบบสและขนาด การประดบเชนเดยวกบนายหม รองนายหมลกเสอสามญ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

44

Page 46: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

8. เครองแบบเนตรนารวสามญ ประกอบดวย

(ก) หมวกปกแคบสเขยวแก มตราหนาหมวกรปเครองหมายเนตรนาร ทาดวยโลหะสทอง ปกดานขางพบขน ปกหมวกดานหลงเปนชายมนซอนกนพบขน ตดดมหมผาสเดยวกน (ข) เสอเชนเดยวกบเครองแบบเนตรนารสามญ แตมอนทรธนสเขยว ปลายอนทรธน มรปเครองหมายเนตรนาร สเหลอง (ค) กระโปรงสเขยวแกผาผกคอ กระโปรง เขมขด ถงเทา เชนเดยวกบเครองแบบเนตรนารสามญ (ง) ผาผกคอ เชนเดยวกบผผกคอเนตรนารสามญ (จ) เขมขด หนงสดา ถงเทา รองเทา เชนเดยวกบเครองแบบเนตรนารสามญ

เครองหมายประกอบเครองแบบเนตรนารวสามญ

1. เครองหมายจงหวด เชนเดยวกบเนตรนารสามญ 2. เครองหมายเนตรนารวสามญ ทาดวยโลหะสทองอยในวงกลม ตอนบนมคาวา บรการ ตอนลางม

คาวา วสามญ มขนาดกวาง 2 ซม. ยาว 2 ซม. ใชกลดตดทอกเสอขางซาย 3. เครองหมายชน

(ก) เตรยมเนตรนารวสามญ ทาดวยผาสเหลอง สเขยว รปสเหลยมผนผา ยาว 4 ซม. กวาง 2 ซม. ขลบรมสขาว ตดโคงตามไหลเสอขางซายใตตะเขบไหล 1 ซม. (ข) เนตรนารวสามญ ทาดวยผาสเหลอง สเขยว สแดงรปสเหลยมผนผา ยาว 6 ซม. กวาง 2 ซม. ขลบรมสขาว ตดโคงตามไหลเสอขางซายใตตะเขบไหล 1 ซม.

4. เครองหมายสงกด เชนเดยวกบเครองหมายสงกดเนตรนารสามญ 5. เครองหมายประจาการ เชนเดยวกบเครองหมายประจาการเนตรนารสามญ 6. เครองหมายวชราวธ ทาดวยผาสขาว รปวงร ยาว 4 ซม. กวาง 3.5 ซม. ขลบรมสเหลอง มรป

วชราวธในพระมหามงกฎเปลงรศมสเหลองตดทอกเสอดานขวาเหนอกระเปา ใชไดเฉพาะเนตรนารวสามญ ซงสอบไดวชาพเศษ ตามทกาหนดไวในหลกสตร

7. เครองหมายภาษาตางประเทศ ทาดวยผาสกาก รปสเหลยมผนผา ยาว 6 ซม. กวาง 1.5 ซม. มอกษรไทยบอกชอภาษาตางประเทศทเนตรนารพดไดดสขาว ตดทอกเสอขางขวาเหนอกระเปา

8. เครองหมายวชาพเศษ ทาดวยผาสขาบ รปวงร ยาว 4 ซม. กวาง 3.5 ซม ขลบรมสเหลอง (ปจจบนใชเชนเดยวกบลกเสอวสามญ)

9. เครองหมายหวหนาหมและรองหวหนาหม เชนเดยวกบหวหนาหม รองหวหนาหมเนตรนารสามญ แตแถบผาสแดง

10. สายนกหวด สาหรบหวหนาหมและรองหวหนาหม เชนเดยวกบหวหนาหม รองหวหนาหม เนตรนารสามญ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 45

Page 47: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

4. การตดสนการทาความเคารพและกลาวคาปฏญาณขณะอยกบท 1. การถวายความเคารพ คาสง “ลกเสอ-ตรง” “ถวายความเคารพแดพระบาทสมเดจพระเจาอยหว”

“ตรงหนา, ระวง” “วนทยา -วธ” วงดรยางคบรรเลงเพลงสรรเสรญพระบารม • ผถอปายทาความเคารพดวยทาตรง • ผถอธงทาความเคารพดวยทาธง (โรยธง) • ผกากบทาความเคารพดวยทาวนทยาวธ (ดวยไมถอ) • รองผกากบทาความเคารพดวยทาวนทยาวธ (ดวยไมถอ) • ลกเสอทงหมดในแถว (มอาวธ) ทาความเคารพดวยทาวนทยาวธ (ลกเสอสารองในแถวยนตรง)

จบเพลงสรรเสรญพระบารม คาสง “เรยบ-อาวธ” “ตามระเบยบ, พก” กองลกเสอทกคนยนอยในทาพกตามระเบยบ (ยกเวนคนถอปาย คนถอธงประจากอง ผกากบ และรองผกากบใหยนอยในทาพกตามปกต)

2. การกลาวคาปฏญาณ คาสง “ลกเสอเตรยมกลาวคาปฏญาณ -ตรง” “ลกเสอ....กลาวคาปฏญาณตามขาพเจา” (กองลกเสอทกคนแสดงรหส ยกเวนกองลกเสอสารองใหทาวนทยหตถ)

ดวยเกยรตของขา …………………………… (ทกคนกลาวตาม) ขาสญญาวา …………………………………. (ทกคนกลาวตาม) ขอ 1 ……………………………………...... (ทกคนกลาวตาม) ขาจะจงรกภกดตอชาต …………………...… (ทกคนกลาวตาม) ศาสนา…………………………………….…. (ทกคนกลาวตาม) พระมหากษตรย…………………………........ (ทกคนกลาวตาม) ขอ 2 …………………………………….…... (ทกคนกลาวตาม) ขาจะชวยเหลอผอนทกเมอ………………….. (ทกคนกลาวตาม) ขอ 3 ………………………………………... (ทกคนกลาวตาม) ขาจะปฏบตตามกฎของลกเสอ……………...… (ทกคนกลาวตาม)

(กองลกเสอทกคนลดมอขวาทแสดงรหสลงและอยในทาตรง) 3. การเตรยมตวเดนสวนสนาม

- แตรเดยวเปาใหสญญาณเตรยมสวนสนาม 2 ครง - คาสง “ลกเสอเตรยมสวนสนาม” - แตรเดยวเปาใหสญญาณหนาเดน 2 ครง - คาสง “ขวา-หน” “ปรบขบวนสวนสนาม” (กองลกเสอปรบขบวนสวนสนาม) - คาสง “แบก-อาวธ” (กองลกเสอทกคนแบกอาวธ) - คาสง “หนา-เดน” (กองลกเสอเดนสวนสนาม)

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

46

Page 48: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

การทาความเคารพขณะอยกบท 1. ผถอปาย

ก. ขณะยนอยกบทใหถอปายทงสองมอ มอขวากาคนปายชดแผนปาย มอซายกาตอลงมาชดมอขวา โคนคนปายจรดพนตรงหนากงกลางระหวางปลายเทาทงสอง ผถอปายยนอยในทาตรงและหยอนเขาขวา (ทาปกต) (ภาพท 3) ข. การทาความเคารพขณะยนอยกบท ใหผถอปายอยในทาตรง ค. ขณะกลาวคาปฏญาณ ผถอปายอยในทาตรง ยกมอขวาขนแสดงรหส (มอซายถอคนปายไว)

2

ซค

เใ1

ทาตรง ทากลาวคาปฏญาณ

1 2

กองลกเสอ กองลกเสอ

. ผถอธงประจากองลกเสอ ก. ขณะยนอยกบท ผถอธงอยในทาตรงหยอนเขาขวาใหถอธงดวยมอขวา โคนคนธงจรดกบพนขางโคน

วกอยเทาขวา คนธงแนบกบลาตวอยรองไหลขวา (ภาพท 3) ข. การทาความเคารพขณะอยกบท ผถอธงอยในทาตรง (ภาพท 4)

เมอไดยนคาสง “ระวง” ใหผถอธงใชมอซายไปจบคนธงชดมอขวาและเหนอมอขวา แลวใชมอายยกคนธงขนมาในแนวตรงเสมอไหล ขอศอกซายตงเปนมมฉากกบลาตว มอขวายงคงเหยยดตรงและจบนธงไวแลวทากงขวาหน (ภาพท 5 – 7)

เมอไดยนคาสง “วนทยา-วธ” ผถอธงคอยๆ ลดปลายคนธงไปทางไหลซายชา ๆ ตามจงหวะของพลงพรอมกบเลอนมอซายทกาคนธงมาทางดานไหลซาย โดยการลดขอศอกซายลงแนบลาตว จนคน ธงอย นแนวขนานกบพน (เมอเพลงบรรเลงถงครงเพลง) มอซายอยเสมอแนวไหลซายหางจากลาตวประมาณ ฝามอ แขนขวาเยยดตรงไปทางขวามอตามคนธง และใหคนธงวางอยบนรองระหวางนวหวแมมอกบนวช

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 47

Page 49: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

มอขวา แลวใหยกปลายคนธงกลบขนชา ๆ โดยใชมอขวากดโคนคนธงลงจนคนธงตงตรงและแขนขวาแนบลาตว เมอเพลงบรรเลงจบ (ภาพท 8 -9)

เมอไดยนคาสง “เรยบ -อาวธ” ใหแบงเปน 2 จงหวะดงน จงหวะท 1 เมอไดยนคาสง “เรยบ” ใหทากงซายหนกลบมา (ภาพท 10) จงหวะท 2 เมอไดยนคาสง “อาวธ” ใหผถอธงลดคนธงลงจนจรดพนขางโคนนวกอยเทาขวา นา

มอซายกลบไปอยขางลาตวดานซายและอยในทาตรง (ภาพท 11-12) เมอไดยนคาสง “ตามระเบยบ, พก” ใหผถอธงหยอนแตเพยงเขาขวาเทานน

ค. ขณะกลาวคาปฏญาณ ใหผถอธงอยในทาตรงและยกคนโคนธงมาไวขางเทาดานในเทาขวา สวนบนของคนธงพงอยกบแขนซาย (ซงงอขอศอกซายเปนมมฉากรอรบอยแลว และยกมอขวาขนแสดงรหส (ภาพท 13)

3 3

ทาปกต

มอขวาจบคนธง ใหคนธงอยระหวางนวหวแมมอและนวช นวมอขวาทง 4 เรยงชดตดกนอยดานหนา คนธง โคนคนธงอยขางนวกอยเทาขวา มอซายเหยยดตรง ยนอยในทาตรงและหยอนเขาขวา

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

48

Page 50: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

การเคารพอยกบท

เมอไดยนคาสง “ตรง” ใหอยในทาตรง

4

ทาตรง

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

49

Page 51: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

เมอไดยนคาสง “ตรงหนา,ระวง” ใหปฏบต ดงน

7

แลวทากงขวาหน

6 ผถอธงใชมอซายยกคนธงขนมาในแนวตรงเสมอไหล ขอศอกซายตงเปนมมฉากกบลาตว มอขวายง

คงเหยยดตรง และจบคนธงไว

5 ผถอธงใชมอซายไปจบคนธงชดมอขวา และชดมอขวา

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

50

Page 52: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

การโรยธง จะเรมเมอสนสดคาวา “วนทยา -วธ”

8

ผถอธงคอย ๆ ลดปลายคนธงไปทางไหลซายตามจงหวะเพลง พรอมกบเลอนมอซายทกาคนธงมาทางดานไหลซาย โดยการลดขอศอกซายลงแนบลาตว จนคนธงอยในแนวขนานกบพน (เมอเพลงบรรเลงถงครงเพลง) มอซายอยเสมอแนวไหลซายหางจากลาตว 1 ฝามอ แขนขวาเหยยดตรงไปทางขวามอตามคนธง และใหคนธงวางอยบนรองระหวาง นวหวแมมอกบนวชมอขวา

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

51

Page 53: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

9

แลวใหยกปลายคนธงกลบขนชา ๆ โดยใชมอขวากดโคนคนธงลง จนคนธงตงตรงและแขนขวาแนบลาตว(เมอเพลงบรรเลงจบ)

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

52

Page 54: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

ทาเรยบอาวธ เมอไดยน คาสงวา “เรยบ” ใหทากงซายหนกลบ (ภาพท 10)

10

กงซายหนกลบ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

53

Page 55: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

เมอไดยนคาสงวา “อาวธ” ใหผถอธงลดคนธงลงจนจรดพนขางโคนนวกอยเทาขวา (ดงภาพท 11) แลวนามอซายกลบไปอยขางลาตวดานซายและอยในทาตรง (ภาพท 12)

11 12

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

54

Page 56: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

การกลาวคาปฏญาณ ใหผถอธงอยในทาตรง เมอสนสดคาสง “ลกเสอ.....กลาวคาปฏญาณตามขาพเจา” ใหผถอธงยกคนธง

มาไวขางเทาดานในเทาขวา สวนบนของคนธงพงอยกบแขนซาย (ซงงอขอศอกซายเปนมมฉากรอรบอยแลว) และยกมอขวาขนแสดงรหส (ภาพท 13)

13 และเมอกลาวคาปฏญาณจบใหลดมอขวาลงและนาคนธงไปอยดานขวาของลาตวและอยในทาตรง

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

55

Page 57: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

3. ผกากบ รองผกากบลกเสอสารอง

3.1 ผกากบและรองผกากบลกเสอสารอง ก. อยกบท ใหยนอยในทาพกตามระเบยบ ข. การทาความเคารพขณะอยกบท อยในทาตรงและทาวนทยหตถ ค. ขณะกลาวคาปฏญาณใหอยในทาตรงและยกมอขวาขนแสดงรหส 3.2 ผกากบและรองผกากบลกเสอสามญ สามญรนใหญ วสามญ มไมถอ ก. ขณะอยกบท ใหถอไมถอในทาปกต คอ ยนอยในทาตรงและหยอนเขาขวา ไมถอจะหนบอยในซอกรกแรซาย แขนซายทอนบนแนบขนานกบลาตวหนบไมถอไว แขนซายทอนลางเหยยดตรงไปขางหนา มอซายกาไมถอใหฝามอหงายขนหางจากโคนไมถอประมาณ 1 ผามอ (ภาพท 14) ข. การทาความเคารพขณะอยกบท ผกากบ รองผกากบ อยในทาตรงและเมอไดยนคาสง “ตรงหนา, ระวง” ใหใชมอขวาไปจบโคนไมถอ (ใหฝามอควา) ยกไมถอชแขนขวาขนเหนอศรษะแลวลดไมถอลงมาเสมอปาก (หางจากปากประมาณ 1 ฝามอ)แลวนาไมถอมาแนบขางลาตวทางขวา ใหนวทงสเรยงกนอยดานนอกหวแมมออยดานใน ใหโคนไมถออยระหวางนวชกบนวหวแมมอ ปลายไมถออยแนบรองไหลขวา พรอมปลอยมอซายลงขางตว ทาบาอาวธ (ภาพท 16-18) เมอไดยนคาสง “วนทยา -วธ” ใหยกไมถอขนมา (ไมถอตงตรง) นวหวแมมอหนเขาหาตว ตงตรงขนตามมอ นวหวแมมอเสมอปาก (หางจากปาก 1 ฝามอ) แลวฟาดปลายไมถอและแขนขวาลงไปในทาตรง มอขวากาโคนไมถอ ใหนวหวแมมออยขางบนใหปลายไมชตรงไปขางหนา และเฉยงหางจากพนประมาณ 1 คบ (ภาพท 19-20) เมอไดยนคาสง “เรยบ -อาวธ” ใหแบงเปน 2 จงหวะ ดงน

จงหวะท 1 เมอไดยนคาสง “เรยบ” ใหใชมอขวายกไมถอขนมาเสมอปากแลวนาไมถอลงมาในทาบาอาวธ (ภาพท 21-22)

จงหวะท 2 เมอไดยนคาสง “อาวธ” ใหยกไมถอชแขนขวาขนเหนอศรษะ เฉยงไปขางหนาทางกงขวา พรอมกบเอนปลายไมลงมาเหนบทซอกรกแร มอซายยกขนกาโคนไมถอไว แลวปลอยมอขวาลงในทาตรงตามเดม

ค. ขณะกลาวคาปฏญาณใหถอไมถอในทาตรง พรอมกบยกมอขวาขนแสดงรหส (ภาพท 26)

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

56

Page 58: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

วธใชไมถอของผบงคบบญชาลกเสอสามญ/สามญรนใหญ/วสามญ

1. วธถอไมถอในทาปกต ในทาปกตไมถอจะถกหนบอยในซอกระหวางแขนซายกบขางลาตว แขนทอนบนแนบขนานกบลาตวหนบไมถอไว แขนซายทอนลางเหยยดตรงไปขางหนาในแนวระดบ มอซายกาโคนไมถอหางจากหวไมประมาณ 1 ฝามอ ฝามอหงายขนใหไมถอนอนอยในแนวขนานกบพน นวหวแมมอวางอยดานนอกแนบขนานไปกบตวไมถอ (ยนตรงหยอนเขาขวา)

14

ทาปกต

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

57

Page 59: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

2. การทาความเคารพอยกบท เมอไดยนคาสงวา “ตรง” ใหยนอยในทาตรง

15

ทาตรง

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

58

Page 60: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

3. ทาวนทยาวธโดยใชไมถอ จงหวะท 1 เมอไดยนคาบอกคาสงวา “ตรงหนา (ทางซาย - ขวา) ระวง” ใหใชมอขวาจบโคนไมถอ (ใหฝามอควาลง) ยกไมถอชแขนขวาขนเหนอศรษะ แลวลดไมถอลงมาเสมอปาก (หางจากปากประมาณ 1 ฝามอ) แลวนาไมถอมาแนบขางตวทางขวาในทาบาอาวธ ใหนวทงสเรยงกนอยดานนอก หวแมมออยดานใน ใหโคนไมอยระหวางนวช กบนวหวแมมอ ปลายไมอยแนวรองไหลขวา พรอมกบปลอยมอซายลงขางตว

มอขวายกไมถอขนมาเสมอปาก หางจากปากประมาณ 1 ฝามอ ทาบาอาวธ

16 17 ใหใชมอขวาจบโคนไมถอ 18

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

59

Page 61: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

จงหวะท 2 ตอเมอไดยนคาวา “วนทยา -วธ” มอขวายกไมถอขนมาเสมอปาก หางจากปากประมาณ 1 ฝามอ แลววาดปลายไมลงไปขางหนาเฉยงไปทางขวาของลาตว โดยใหแขนขวาเหยยดตรงอยขางขวา ปลายไมถอทฟาดลงใหเฉยงลงลางหางจากพนประมาณ 1 คบ และชตรงไปขางหนา 19 มอขวายกไมถอขนมาเสมอปาก หางจากปากประมาณ 1 ฝามอ

เมอไ

หางจากปากประมาณ 1 ฝามอ

4. ทาเรยบอาวธ คาสง “เรยบ-อาวธ” (แยกเปน 2 จงหวะดงน) ดยนคาวา “เรยบ” ใหยกไมถอขนมาเสมอปาก แลวนามาอยในทาบาอาวธ (ภาพท 21 – 22) 21

มอขวายกไมถอขนมาเสมอปาก

แลวนาไมถอมาแนบขางตวทางขวา (ทาบาอาวธ )

22

ทาวนทยาวธของไมถอ

20

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 60

Page 62: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

เมอไดยนคาสงวา “อาวธ” ใหยกไมถอชแขนขวาขนเหนอศรษะ เฉยงไปขางหนาทางกงขวา พรอมกบเอนปลายไมถอลงมา เหนบทซอกรกแรซาย (ภาพท 23) มอซายยกขนกาโคนไมถอไว แลวปลอยมอขวาลงในทาตรงตามเดม (ภาพท 24)

23 24

และเมอไดยนคาสง “ตามระเบยบ, พก” กใหหยอนเขาขวาเทานน (ภาพท 25)

25

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 61

Page 63: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

การกลาวคาปฏญาณ เมอไดยนคาสง “ลกเสอ.....เตรยมกลาวคาปฏญาณ - ตรง” ใหยนอยในทาตรง “ลกเสอ.....กลาวคา

ปฏญาณตามขาพเจา” ใหยกมอขวาขนแสดงรหส (ภาพท 26)

26

เมอกลาวคาปฏญาณจบ ใหลดมอขวาลงและอยในทาตรง

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

62

Page 64: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

การทาความเคารพขณะอยกบทของลกเสอ

ลกเสอสารอง ก. การทาความเคารพขณะอยกบท ลกเสอสารองในแถวจะอยในทาตรง ข. ขณะกลาวคาปฏญาณ ลกเสอสารองจะอยในทาตรงและทาวนทยหตถ 2 นว ทขอบหมวก ลกเสอสามญ สามญรนใหญ และวสามญ ก. การทาความเคารพขณะยนอยกบท ลกเสอจะอยในทาตรง (ภาพท 29) เมอไดยนคาสง“วนทยา -วธ” ใหลกเสอทกคนทาวนทยาวธ (ภาพท 30) และเมอไดยนคาสง “เรยบ -อาวธ” ใหลกเสอทกคนลดมอขวาลง และอยในทาตรง (ภาพท 31)

27

ทาพกตามระเบยบ(ดานหนา)

28

ทาพกตามระเบยบ(ดานหลง)

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 63

Page 65: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

29 ทาตรง

30 31 ทาวนทยาวธ ทาเรยบอาวธ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

64

Page 66: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

ข. ขณะกลาวคาปฏญาณ ลกเสอจะอยในทาตรง นาโคนไมพลอง หรอไมงาม (ตามประเภทลกเสอ) ไปวางไวกงกลางปลายเทาทงสอง สวนบนของไมพลองหรอไมงามพงอยกบแขนซาย (ซงงอขอศอกซายเปนมมฉากรอรบอยแลว) และยกมอขวาขนแสดงรหส

32 ทาตรง

ทากลาวคาปฏญาณ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 65

Page 67: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

5. การตดสนขณะเดนสวนสนาม การเดนสวนสนาม - คาสง “หนา-เดน” (กองลกเสอออกเดนสวนสนาม ตามลาดบดงน ผถอปาย ผถอธง ผกากบ รองผกากบ และแถวลกเสอ ระยะหางตามทกาหนด)

ระยะตอ ระยะเคยงในการเดนสวนสนาม

อนดบ 1 ผแบกปาย อนดบ 2 ผแบกธงประจากอง เดนเวนระยะหางจากผแบกปาย 5 กาว อนดบ 3 ผกากบลกเสอ เดนเวนระยะหางจากผแบกธง 5 กาว อนดบ 4 รองผกากบลกเสอ เดนเวนระยะหางจากผกากบลกเสอ 5 กาว อนดบ 5 แถวลกเสอเดนเวนระยะหางจากผกากบลกเสอ 3 กาว ระยะหางระหวางแถว 1 กาว และ ระยะเคยงระหวางบคคลภายในแถว 1 ชวงศอก

1. ผถอปาย ทาทาแบกปายกอนออกเดนสวนสนามดงน ใชมอซายยกคนปายขนทางลาตวดานขวาโดย

ใหโคนปายวางอยองมอขวา (ใหหนฝามอเขาหาตว) ถามทจบใหใชนวชและนวกลางของมอขวาจบ ณ ทจบ แขนขวาเหยยดตรงแนบลาตว มอซายจบคนปายในแนวเสมอไหลขวา และตงไดฉากกบลาตว หนปายไปขางหนา าย

33

ทาแบกป

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 66

Page 68: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

2. ผถอธงประจากอง ทาทาแบกธง (ใหแบกธงดวยบาขวา) โดยยกคนธงขนดวยมอขวาและใชมอซายชวยนาคนธงขนพาดบนบาขวา ตนคนธงเฉยงลงเบองลาง ขอศอกขวาทามม 90 องศากบลาตว

3. ผกากบ รองผกากบ ลกเสอสามญ สามญรนใหญ แ

35 ทาแบกธง(ดานขาง)

ละวสามญ (มไมถอ) เดนสวนสนามในทาบาอาวธ

36 ทาบาอาวธ

34 ทาแบกธง(ดานหนา)

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 67

Page 69: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

4. แถวลกเสอ ลกเสอสารอง ใหเดนสวนสนามแกวงแขนทงสองขาง สาหรบลกเสอสามญ สามญรนใหญ วสามญ ให

เดนแกวงแขนขวา (มอซายแบกไมพลองหรอไมงาม) 38

ทาเดนสวนสนาม

6. การตดสนข

1. ผแบกป

37

ทาแบกอาวธ

40 หนปายกลบเมอถงธงท 3

39

หนปายกอนถงธงท 1

กองลกเสอ

ณะเดนผานธง 3 ธง าย หนปายไปทางขวากอนถงธงท 1 20 กาว ตาแลตรงตลอด และหนปายกลบเมอถงธงท 3

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 68

Page 70: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

2. ผแบกธง เมอถงธงท 1 ใหลดธงลงจากทาแบกมาแนบลาตวดานขวา (โดยการเหยยดแขนขวาใหตง) คนธงตงตรง มอขวากาคนธง ยกมอซายมาจบคนธงในแนวไหลขวา ยกขอศอกซายใหตงไดฉากกบลาตว ตาแลตรงไปขางหนาขนานกบพน (ภาพท 41) เมอถงธงท 2 ใหเหยยดแขนซายตรงออกไปขางหนา (มอซายกาคนธงไว) ใหคนธงเอนไปขางหนา ประมาณ 45 องศา แขนขวาแนบลาตวดานขวา ตาแลตรง (ภาพท 42) เมอถงธงท 3 ใหยกคนธงขนในทาแบกธงตามเดม และเดนแกวงแขนซายตามปกต (ภาพท 43)

41 42 เมอถงธงท 1 เมอถงธงท 2 43 เมอถงธงท 3

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 69

Page 71: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

46

เมอถงธงท 3

44

เมอถงธงท 1

45

เมอถงธงท 2

47

เมอผานธงท 3

3. ผกากบ รองผกากบลกเสอ ผกากบลกเสอสารอง เมอถงธงท 1 ยงคงเดนแกวงแขนตามปกต เมอถงธงท 2 ใหสะบดหนาไปทางขวา

และทาวนทยหตถ แขนซายไมแกวง เมอถงธงท 3 ใหเลกทาวนทยหตถ สะบดหนากลบและเดนแกวงแขนตามปกต

รองผกากบลกเสอสารอง เมอถงธงท 1 ใหสง “ระวง” (หนหนาไปทางขวาเวลาสง) กอนถงธงท 2 ประมาณ 2 กาว ใหสง “แลขวา-ทา” (การสงใหตกเทาขวาเสมอ) พรอมกบสะบดหนาไปทางขวาทาวนทยหตถ แขนซายไมแกวง เมอถงธงท 3 ใหเลกทาวนทยหตถ สะบดหนากลบ และเดนแกวงแขนตามปกต

ผกากบลกเสอสามญ สามญรนใหญ และวสามญ เมอถงธงท 1 ใหยกไมถอขนมาเสมอปาก หางจากปากประมาณ 1 ฝามอ แขนซายยงแกวงอยตาแลตรง (ภาพท 44) เมอถงธงท 2 ใหทาทาวนทยาวธพรอมกบสะบดหนาไปทางขวาขนานกบพน แขนซายไมแกวง (ภาพท 45) จนถงธงท 3 ใหสะบดหนากลบ พรอมกบยกไมถอขนมาเสมอปาก (ภาพท 46) แลวลดลงในทาบาอาวธ และเดนแกวงแขนตามปกต (ภาพท 47)

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

70

Page 72: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

48

เมอถงธงท 1

50

เมอถงธงท 3

49

เมอถงธงท 2

รองผกากบลกเสอสามญ สามญรนใหญ และวสามญ (มไมถอ) เดนสวนสนามในทาบาอาวธ เมอไกลจะถงธงท 1 ใหรองผกากบหนไปดลกเสอทางขวาแลวสง “ระวง” พรอมทงยกไมถอขนมาเสมอปากหางจากปากประมาณ 1 ฝามอ แขนซายยงแกวงอย (ภาพท 48) และเมอใกลถงธงท 2 ใหรองผกากบสง “แลขวา – ทา” (การสงใหตกเทาขวาเสมอ) ใหทาทาวนทยาวธ พรอมกบสะบดหนาไปทางขวาขนานกบพน แขนซายไมแกวง (ภาพท 49) เมอผใดหรอตบใดผานธงท 3 กสะบดหนาแลตรงและเลกทาความเคารพ ผกากบหรอรองผกากบ ใหยกไมถอขนมาเสมอปาก แลวลดลงในทาบาอาวธ และเดนแกวงแขนตามปกต (ภาพท 50)

แถวลกเสอ

แถวลกเสอสารอง ใหเดนสวนสนามแกวงแขนทงสองขาง เมอแถวไกลจะถงธงท 1 ใหรองผกากบหน

ไปดลกเสอทางขวาแลวสง “ระวง” และเมอไกลถงธงท 2 รองผกากบสง “แลขวา -ทา” ใหลกเสอทกคนสะบดหนาไปทางขวาขนานกบพนแขนทงสองขางไมแกวง (ถงแถวของตนจะยงไมถงธงท 2 กตาม ยกเวนคนขวาสดของแตละแถวไมตองสะบดหนา) ผใดหรอตบใดผานธงท 3 กใหสะบดหนาแลตรงและแกวงแขนตามปกต

แถวลกเสอสามญ สามญรนใหญ หรอวสามญ (มอาวธ) เมอรองผกากบสง “แลขวา -ทา” ใหทกคนสะบดหนาไปทางขวา (ขนานกบพน) ถงแมแถวของตนจะยงไมถงธงท 2 กตาม ยกเวนคนขวาสดของแตละแถวไมตองสะบดหนา ลกเสอทกคนยงคงเดนแกวงแขนขวาตามปกต ผใดหรอตบใดผานธงท 3 กใหแลตรงและเลกทาความเคารพ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

71

Page 73: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

การเดนสวนสนาม

เดนตามปกต การปฏบต โนมนาหนกตวไปขางหนา พรอมกบกาวเทาซายออกเดนกอน ขาเหยยดตง ปลายเทางม

สนเทาสงจากพนประมาณ 1 คบ เมอจะวางเทาและกาวตอไป ใหโนมนาหนกตวไปขางหนาตบเตมฝาเทาอยางแขงแรง ทรงตวและศรษะอยในทาตรง แกวงแขนตามธรรมดาเฉยงไปขางหนาและขางหลงพองามเมอแกวงแขนไปขางหนา ขอศอกงอเลกนอย เมอแกวงแขนไปขางหลง ใหแขนเหยยดตรงตามธรรมชาต หนหลงมอออกนอกตว แบมอใหนวมอเรยงชดตดกน ความยาวของกาว 40 – 60 ซ.ม (นบจากสนเทาถงสนเทา) รกษาความยาวของกาวใหคงท อตราความเรวในการเดนนาทละ 90 – 100 กาว เดนสวนสนาม การปฏบต กาวเทาซายอยางแขงแรง ขาซายเหยยดตงปลายเทางม ยกสนเทาสงจากพนประมาณ 1 คบ ทรงตวและศรษะอยในทาตรง แกวงแขนเฉยงไปขางหนา ตรงขามกบเทาทกาว ฝามอผานประมาณกงกลางลาตวเสมอแนวหวเขมขด หางจากหวเขมขดประมาณ 1 ฝามอ มอแบนวเรยงชดกน แขนทอนลางขนานกบพนระดบ และแกวงไปขางหลง ใหแขนเหยยดตรงตามธรรมชาต เมอจะวางเทาและกาวตอไป ใหโนมนาหนกตวไปขางหนา และตบเตมฝาเทาอยางแขงแรง ยดตวองอาจ ความยาวของกาว 40 – 60 ซ.ม (นบจากสนเทาถงสนเทา) รกษาความยาวของกาวใหคงท อตราความเรวในการเดนนาทละ 90 – 100 กาว หมายเหต

1. ใหเดนแบบ “เดนสวนสนาม” หนาทประทบ เรมตงแต ธงท 1 – 3 นอกนน ใหเดนแบบ “เดนตามปกต”

2. สวนกลางกาหนดจงหวะเพลงบรรเลงเดนสวนสนาม 116 ตอนาท และจงหวะของกลองตไม 3 ตลอด

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

72

Page 74: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

กตกาการแขงขนและหลกเกณฑการใหคะแนน

1. คณสมบตของลกเสอ เนตรนาร 1.1 ลกเสอหรอเนตรนารสารอง ตองศกษาอยในระดบชน ประถมศกษาปท 1- 3 ของสถานศกษานน 1.2 ลกเสอหรอเนตรนารสามญ ตองศกษาอยในระดบชน ประถมศกษาปท 4 - 6 ของสถานศกษานน 1.3 ลกเสอหรอเนตรนารสามญรนใหญ ตองศกษาอยในระดบชน มธยมศกษาปท 1- 3 ของสถานศกษานน 1.4 ลกเสอหรอเนตรนารวสามญ ตองศกษาอยในระดบชน มธยมศกษาปท 4 - 6 ของสถานศกษานน

2. คณสมบตของผกากบ รองผกากบ 2.1 ผกากบ รองผกากบลกเสอสารอง สามญ สามญรนใหญ วสามญ - เปนครสอนในสถานศกษานน - มใบแตงตง (ลส.13) ใหดารงตาแหนงผกากบ รองผกากบกองลกเสอสารอง สามญ สามญรนใหญ วสามญในสถานศกษานน

2.2 ผกากบ รองผกากบ เนตรนารสารอง สามญ สามญรนใหญ วสามญ - เปนครสอนในสถานศกษานน

- มใบแตงตง (นน.13) ใหดารงตาแหนงผกากบ รองผกากบกองเนตรนารสารอง สามญ สามญรนใหญ วสามญในสถานศกษานน 3. จานวนผเขารวมการประกวด 3.1 กองลกเสอ 1 กอง ประกอบดวย - ลกเสอถอปาย 1 คน - ลกเสอถอธงประจากอง 1 คน - ผกากบกองลกเสอ 1 คน - รองผกากบกองลกเสอ 1 คน - ลกเสอ 4 หม (4 แถว) ๆ ละ 8 คน หรอ 3.2 กองเนตรนาร 1 กอง ประกอบดวย - เนตรนารถอปาย 1 คน - เนตรนารถอธงประจากอง 1 คน - ผกากบกองเนตรนาร 1 คน - รองผกากบกองเนตรนาร 1 คน - เนตรนาร 4 หม (4 แถว) ๆ ละ 8 คน (และใหมไมพลอง หรอไมงาม ตามประเภทของลกเสอ เนตรนาร)

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

73

Page 75: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

หลกเกณฑการใหคะแนน รวม 40 คะแนน

1. คะแนนปาย ธงประจากอง ไมถอ ไมงาม หรอไมพลอง (ตามประเภทลกเสอ) เครองแบบ และเครองหมายประกอบเครองแบบ 10 คะแนน 2. คะแนนการทาความเคารพอยกบท และการกลาวคาปฏญาณ 10 คะแนน 3. คะแนนการเดนสวนสนาม 10 คะแนน 4. คะแนนการเดนสวนสนามทาความเคารพเมอผานธง 3 ธง 10 คะแนน

รายละเอยดคะแนน มดงน

1. คะแนนปาย ธงประจากอง ไมถอ ไมงาม หรอไมพลอง (ตามประเภทลกเสอ) เครองแบบ และเครองหมายประกอบเครองแบบ 10 คะแนน

• ลกษณะ ขนาดของปาย และการยนถอปาย 1 คะแนน • ลกษณะ ขนาดของธงประจากอง และการยนถอธงประจากอง 1 คะแนน • ลกษณะ ขนาดของไมถอ และการยนถอไมถอของผกากบ 1 คะแนน • ลกษณะ ขนาดของไมถอ และการยนถอไมถอของรองผกากบ 1 คะแนน • ลกษณะ ขนาดของไมงาม หรอไมพลอง 1 คะแนน • เครองแบบ (ความสะอาดเรยบรอย) 1 คะแนน • การประดบเครองหมาย 4 คะแนน

2. คะแนนการทาความเคารพอยกบท และการกลาวคาปฏญาณ 10 คะแนน • การทาความเคารพ และการกลาวคาปฏญาณของผถอปาย 1 คะแนน • การทาความเคารพ และการกลาวคาปฏญาณของผถอถอธงประจากอง 1 คะแนน • การทาความเคารพ และการกลาวคาปฏญาณของของผกากบ 1 คะแนน • การทาความเคารพ และการกลาวคาปฏญาณของรองผกากบ 1 คะแนน • การทาความเคารพ และการกลาวคาปฏญาณของกองลกเสอ 4 คะแนน • การทาขวาหน การปรบขบวนสวนสนาม การแบกอาวธ 1 คะแนน • ความพรอมเพรยงกน 1 คะแนน

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

74

Page 76: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

75

3. คะแนนการเดนสวนสนาม (เรมตงแต “หนา - เดน” จนถงกอนธงท 1) 10 คะแนน • การแบกปายและการหนปายกอนถงธงท 1 20 กาว และการเดนสวนสนาม 1 คะแนน • การแบกธงประจากอง และการเดนสวนสนาม 1 คะแนน • การถอไมถอ (ทาบาอาวธ) การเดนสวนสนามของผกากบ 1 คะแนน • การถอไมถอ (ทาบาอาวธ) การเดนสวนสนาม และการสง “เลยวซาย” ของรองผกากบ1 คะแนน • การแบกอาวธ และการเดนสวนสนามของแถวลกเสอ(4 แถว) 4 คะแนน • การเดนสวนสนาม (ตวตรงการเดนเตะเทา) การเดนตบเทา การแกวงแขนและมอ 1 คะแนน • การเดนเลยวซาย ระยะตอ ระยะเคยง และความพรอมเพรยง 1 คะแนน

4. คะแนนการทาความเคารพเมอผานธง 3 ธง 10 คะแนน

• การทาความเคารพของผแบกปาย เมอผานธง 3 ธง 1 คะแนน • การทาความเคารพของผแบกธง เมอผานธง 3 ธง 1 คะแนน • การทาความเคารพของผกากบ เมอผานธง 3 ธง 1 คะแนน • การสง และการทาความเคารพของรองผกากบ เมอผานธง 3 ธง 1 คะแนน • การทาความเคารพของลกเสอเมอผานธง 3 ธง (4 แถว) 4 คะแนน • ระยะตอ ระยะเคยง 1 คะแนน • ความพรอมเพยง 1 คะแนน

Page 77: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

1. ใบคะแนนปาย ธงประจากอง ไมถอ ไมพลองหรอไมงาม เครองแบบ และเครองหมายประกอบเครองแบบ

ลาดบ

ชอสถานศกษา

ปาย และ

การถอปาย (1)

ธงประจากอง และการถอธง

(1)

ไมถอ และ การถอไมถอของผกากบ

(1)

ไมถอ และการถอไมถอของ รองผกากบ

(1)

ไมพองหรอ ไมงาม

(1)

เครอง แบบ

(1)

เครองหมายประกอบเครองแบบ

(4)

เตม 10 ได

หมายเหต

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

76

Page 78: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

2. ใบคะแนนการทาความเคารพอยกบท การกลาวคาปฏญาณ ขวาหน -ปรบขบวนสวนสนาม -แบกอาวธ ลาดบ

ชอสถานศกษา

ผถอปาย

(1)

ผถอธงประจากอง

(1)

ผกากบ

(1)

รอง ผกากบ

(1)

แถวลกเสอ

(4)

ขวาหน-ปรบขบวนสวนสนาม-แบกอาวธ

(1)

ความพรอมเพรยง

(1)

เตม 10 ได

หมายเหต

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

77

Page 79: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

3. ใบคะแนนการเดนสวนสนาม (ตงแตคาสง “หนา-เดน” และกอนถงธงท 1) ลาดบ

ชอสถานศกษา

การแบกปายเดนสวนสนาม (1)

การแบกธงประจากองเดนสวนสนาม

(1)

การแบกอาวธ(ทาบาอาวธ) การเดนสวนสนามของผ

กากบ (1)

การแบกอาวธ(ทาบาอาวธ) การสง “เลยวซาย” การเดนสวนสนามของรอง

ผกากบ (1)

การแบกอาวธ การเดนสวนสนาม ของ แถวลกเสอ

(4)

การเดนสวนสนาม (เดนตวตรง) การเตะเทา การตบเทาการแกวงแขนและมอ

(1)

การเดนเลยวซาย ระยะตอ

ระยะเคยง ความพรอมเพรยง

(1)

เตม 10 ได

หมายเหต

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

78

Page 80: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

4. ใบคะแนนการเดนสวนสนาม การทาความเคารพเมอผานธง 3 ธง

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

79

ลาดบ

ชอสถานศกษา

ผแบกปายและการทาความเคารพ

(1)

ผแบกธงประจากองและการทาความเคารพ

(1)

ผกากบการทาความ

เคารพ

(1)

รองผกากบ การสงและการทาความเคารพ

(1)

แถวลกเสอ(4 แถว) การทาความเคารพ

(4)

ระยะตอ ระยะเคยง

(1)

ความพรอมเพรยง

(1)

เตม 10 ได

หมายเหต

Page 81: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 80

ใบคะแนนรวม

ลาดบ

ชอสถานศกษา

คะแนน ปาย ธงประจากอง ไมถอ ไมงามหรอไมพลอง เครองแบบและเครองหมาย

ประดบเครองแบบ (10)

คะแนน การทาความเคารพอยกบท การกลาวคาปฏญาณ ขวาหน การปรบขบวนสวนสนาม

แบกอาวธ (10)

คะแนน การเดนสวนสนาม เรมตงแต “หนา-เดน” จนถงกอนถงธงท 1

(10)

คะแนน การทาความเคารพเมอผาน

ธง 3 ธง

(10)

เตม 40 ได

หมายเหต

Page 82: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

ภาคผนวก

Page 83: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

เครองแบบลกเสอและผบงคบบญชาลกเสอ ในกฎกระทรวงวาดวยเครองแบบลกเสอ

แปลมาจาก

THE POLICY ORGANISATION AND RULCS OF THE BOY SCOUTS

ASSOCIATION (25 BUCKINGHAM PALACE

ROAD, LONDON S.W.1)

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

81

Page 84: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

82

Page 85: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

83

Page 86: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

84

Page 87: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

85

Page 88: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

86

Page 89: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

นพเศษ เครองหมายลกเสอช

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

87

Page 90: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

88

Page 91: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

เครองหมายลกเสอโลก

เครองหมายประจาการ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

89

Page 92: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

90

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

Page 93: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

91

Page 94: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

92

Page 95: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

93

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

Page 96: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

94

Page 97: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 95

Page 98: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

96

Page 99: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

97

Page 100: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

การประดบสายสะพายเครองหมายวชาพเศษตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2492) ออกตามความในพระราชบญญตลกเสอ พ.ศ. 2490 วาดวยเครองแบบลกเสอ

ขอ 23 เครองหมายวชาพเศษ สาหรบลกเสอใหประดบกบเสอเครองแบบลกเสอ โดยเยบตดกบแขนเสอขาง

ขวา ตรงกงกลางระหวางไหลกบศอก ใหตดเรยงกนเปนแถวตามแนวนอน และในแถวหนงๆ ใหตดไดอยางมากแถวละ 3 อน ถามมากกวา 3 อนใหประดบเปนอกแถวหนง โดยนยเดยวกบทกลาวมาแลว แตไมเกนกวา 3 แถว เวนระยะระหวางเครองหมายอนหนง ๆ หางกนประมาณ 1 ซ.ม. ลกเสอผใดมความร ความ สามารถ ในวชาพเศษสาหรบลกเสอเกนกวา 9 วชา ใหมแถบสายสะพายแพรตวนสทอง หรอแถบสกหลาดสเหลองกวาง 10 ซ.ม. ทขอบแถบทงสองขางกวางขางละ 1 ซ.ม. เปนสขาบ สะพายพาดจากบาซายไปประจบกนทใตเอวขวา บนแถบปกเปนเครองหมายวชาพเศษ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

98

Page 101: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

การใชคาบอก คาสง ในพธกลาวคาปฏญาณและสวนสนามของลกเสอ เนตรนาร ในงานวนคลายวนสถาปนาคณะลกเสอแหงชาต (ในสวนกลาง)

*************************************

1. เมอองคประธานเสดจขนสทประทบ ผบงคบขบวนสวนสนาม สง “ลกเสอ - ตรง” “ถวายความเคารพแดพระบาทสมเดจพระเจาอยหว” “ตรงหนา, ระวง” “วนทยา-วธ” วงดรยางคลกเสอบรรเลงเพลงสรรเสรญพระบารม

2. จบเพลงสรรเสรญพระบารม ผบงคบขบวนสวนสนามสง “เรยบ-อาวธ” “ตามระเบยบ, พก” 3. สภานายกสภาลกเสอไทย กราบบงคบทลรายงานกจการลกเสอในรอบป 4. ประธานกรรมการบรหารลกเสอแหงชาต กราบบงคมทลเบกผรบพระราชทานเหรยญลกเสอ

สรรเสรญ 5. เลขาธการสานกงานลกเสอแหงชาต นาลกเสอกลาวทบทวนคาปฏญาณ

“ลกเสอเตรยมกลาวคาปฏญาณ, ตรง” “ลกเสอสารองกลาวคาปฏญาณตามขาพเจา” (ทกคนแสดงรหส ลกเสอสารองทาวนทยาหตถ) “ขาสญญาวา/ ขอ 1 /ขาจะจงรกภกดตอชาต /ศาสนา/ พระมหากษตรย/ ขอ 2 /ขาจะยดมนในกฎของลกเสอสารอง/และบาเพญประโยชนตอผอนทกวน/” (ทกคนลดมอลงอยในทาตรง) “ลกเสอสามญ ลกเสอสามญรนใหญ ลกเสอวสามญ เนตรนาร และผบงคบบญชา กลาวคาปฏญตามขาพเจา” (ทกคนแสดงรหส ลกเสอสารองทาวนทยาหตถ)

“ดวยเกยรตของขา/ ขาสญญาวา/ ขอ 1/ ขาจะจงรกภกดตอชาต / ศาสนา / พระมหากษตรย/ ขอ 2/ ขาจะชวยเหลอผอนทกเมอ/ ขอ 3/ ขาจะปฏบตตามกฎของลกเสอ/” (ทกคนลดมอลง อยในทาตรง)

6. พระบาทสมเดจพระเจาอยหว พระราชทานพระบรมราโชวาท เมอจบพระบรมราโชวาท ผบงคบขบวนสวนสนาม สง “ลกเสอตรงหนา, ระวง” “วนทยา-วธ” วงดรยางคลกเสอบรรเลงเพลงสรรเสรญพระบารม

7. จบเพลงสรรเสรญพระบารม ผบงคบขบวนสวนสนาม สง “เรยบ-อาวธ” 8. แตรเดยวเปาใหสญญาณเตรยมสวนสนาม 2 ครง ผบงคบขบวนสวนสนาม สง “ลกเสอเตรยม สวนสนาม” 9. แตรเดยวเปาใหสญญาณหนาเดน 2 ครง ผบงคบขบวนสวนสนาม สง “ขวา-หน” “ปรบขบวนสวน

สนาม” “แบก-อาวธ” “หนา-เดน” วงดรยางคลกเสอบรรเลงเพลงเดนนาขบวน

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร 99

Page 102: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

ประกาศสานกงานคณะกรรมการบรหารลกเสอแหงชาต วาดวยหลกเกณฑการประดบเครองหมายลกเสอโลก และเขมเครองหมายแสดงวทยฐานะ

********************************************* เพอใหการประดบเครองหมายลกเสอโลก และเขมเครองหมายแสดงวทยฐานะของลกเสอ

ผบงบญชาลกเสอ ผตรวจการลกเสอ กรรมการลกเสอ และเจาหนาทลกเสอ เปนไปดวยความเรยบรอยและถกตอง สานกงานคณะกรรมการบรหารลกเสอแหงชาตจงไดกาหนดหลกเกณฑไวดงน คอ

1. การประดบเครองหมายลกเสอโลก ลกเสอสามญรนใหญ จะตองสอบไดตามหลกสตรเครองหมายลกเสอโลกจงจะมสทธ ประดบ

ไดตรงกงกลางกระเปาเสอขางซาย ผบงคบบญชาลกเสอ ผตรวจการลกเสอ กรรมการลกเสอ และเจาหนาทลกเสอใหประดบได

ตรง กงกลางกระเปาเสอขางซาย (ตามมตทประชมคณะกรรมการบรหารลกเสอแหงชาต ครงท ๔ / ๒๕๒๐ ลงวนท ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ณ หองประชมศาลาวชราวธ)

2. การประดบเขมเครองหมายแสดงวทยฐานะ ลกเสอ ผบงคบบญชาลกเสอ ผตรวจการลกเสอ กรรมการลกเสอ และเจาหนาทลกเสอให

ประดบเครองหมายแสดงวทยฐานะอกเสอขางขวาเหนอกระเปาและหรอตามกฎหมายและระเบยบแบบแผนวาดวยการนน

ประกาศ ณ วนท ๑๗ มนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ (ลงชอ) สนน อนทรประเสรฐ (นายสนน อนทรประเสรฐ) อธบดกรมพลศกษา เลขาธการคณะกรรมการบรหารลกเสอแหงชาต

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

100

Page 103: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

บรรณานกรม

กรมยทธศกษาทหารบก. ทระลกวนคลายวนสถาปนากรมยทธศกษาทหารบก ครบรอบ 101 ป. กรงเทพฯ : โรงพมพกองทพบก(ยศ.ทบ.). 2536. ฝายยทธการ กองพลท 1 รกษาพระองค. แนวทางการปฏบตในพธถวายสตยปฏญาณตนและ

สวนสนาม.ของทหารรกษาพระองค.มปพ. วาทรอยโทณฏฐ ยวยทธ. เอกสารแนวปฏบตพธทบทวนคาปฏญาณและสวนสนามวนคลายวน

สถาปนาคณะลกเสอแหงชาตระดบประเทศ.มปพ. วาทรอยโทณฏฐ ยวยทธ. เอกสารแนวปฏบตพธทบทวนคาปฏญาณและสวนสนามวนคลายวน

สถาปนาคณะลกเสอแหงชาตระดบเขตพนทและสถานศกษา.มปพ. วาทรอยโทณฏฐ ยวยทธ. เอกสารแนวปฏบตพธทบทวนคาปฏญาณและสวนสนามวนคลายวน

สถาปนาคณะลกเสอแหงชาตระดบจงหวด.มปพ. สานกงานคณะกรรมการบรหารลกเสอแหงชาต. การฝกเปนผนา.กรงเทพฯ : โรงพมพครสภา

ลาดพราว. 2534 . สานกงานคณะกรรมการบรหารลกเสอแหงชาต. การฝกระเบยบแถวลกเสอ. กรงเทพฯ :

โรงพมพครสภาลาดพราว. 2520. หนวยบญชาการกาลงสารอง. คมอนกศกษาวชาทหารชนปท 1. กรงเทพฯ : องคการสงเคราะห

ทหารผานศก. 2549. หนวยบญชาการกาลงสารอง. คมอนกศกษาวชาทหารชนปท 2. กรงเทพฯ : องคการสงเคราะห

ทหารผานศก. 2550.

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

101

Page 104: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

คณะผจดทา

1. ผอานวยการสานกการลกเสอ ยวกาชาด และกจการนกเรยน ทปรกษา 2. หวหนากลมสงเสรมและพฒนาการลกเสอ ทปรกษา 3. วาท ร.ท. ณกฐ ยวยทธ ประธาน 4. นางสาวเปลงศร ปนพล รองประธาน 5. นาวาอากาศเอก บญชา เฉวยงหงส คณะทางาน 6. นางศรณ บญปถมภ คณะทางาน 7. นายสมพงษ มวงปรางนา คณะทางาน 8. นายทองปลว ฉมพด คณะทางาน 9. นางธญมน ยวยทธ คณะทางาน 10. นางสวฒนา ธรรมประภาส คณะทางานและเลขานการ

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

102

Page 105: คู มือ¸„ู่มือการประกวด...คู มือ การประกวดระเบียบแถวลูือกเส เนตรนารี

คมอการประกวดระเบยบแถวลกเสอ เนตรนาร

103