of 41 /41

คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of คู มือ · คู มือ...

Page 1: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)
Page 2: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

คมอ

การจดทาแผนพฒนารายบคคล

กรมทดน (ฉบบปรบปรง)

กองฝกอบรม กรมทดน

Page 3: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

คานา

สานกงาน ก.พ. ได กาหนดแนวทางปฏบตในการประเมนผลการปฏบตราชการของข าราชการ พลเรอนสามญให มการประเมนความสาเรจของงาน อนเป'นผลมาจากการปฏบตงานของเจ าหน าท แต)ละคนตลอดรอบการประเมนด วยวธการทองค,กรกาหนด โดยเปรยบเทยบผลงานกบเป.าหมายทกาหนดไว ในแผนการปฏบตราชการ ตามเกณฑ,มาตรฐานผลงานทผ บงคบบญชาและผ ปฏบตงานกาหนดร)วมกนไว ตงแต)ต นรอบการประเมน การประเมนผลการปฏบตราชการจะมาจากการพจารณาองค,ประกอบหลกของการประเมน ๒ ส)วน ได แก) การประเมนผลสมฤทธของงาน และ การประเมนพฤตกรรมการปฏบตราชการหรอสมรรถนะ ซงทง ๒ ส)วนนนอกจากจะนาไปประกอบการพจารณา ความดความชอบของผ ปฏบตงานแล ว ยงใช เป'นข อมลในการปรกษาหารอร)วมกนระหว)างผ บงคบบญชา กบผ ใต บงคบบญชาเพอพฒนาปรบปรงการปฏบตราชการ และนาไปจดทาแผนพฒนาตวผ ปฏบตงาน แต)ละรายหรอทเรยกว)า การจดทาแผนพฒนารายบคคล (Individual Development Plan: IDP)

ค)มอ การจดทาแผนพฒนารายบคคลน มจดม)งหมายเพอกาหนดแนวทางการจดทาแผนพฒนารายบคคลให มรปแบบทชดเจนเป'นมาตรฐานเดยวกนและสามารถนาไปใช ได จรง ซงได จดส)งให ทกหน)วยงานแล ว แต)เนองจากการพฒนาบคลากรรายบคคลได ถกกาหนดให เป'นตวชวดตวหนง ตามคารบรองการปฏบตราชการของกรมทดน ประจาป;งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ คอ ตวชวดท ๑๓ “ระดบความสาเรจของการพฒนาสมรรถนะบคลากร” และสานกงาน ก.พ.ร. ได กาหนดข อมลเกยวกบ การจดทารายงานผลไว ว)า “ต องระบให ทราบว)าในหวข อการพฒนาเป'นการเพมพนสมรรถนะหลกตวใด” และ “ต องรายงานผลส)งให สานกงาน ก.พ.ร. ๒ รอบ คอ ๖ เดอน และ ๑๒ เดอน”

กรมทดนจงต องปรบปรงรายละเอยดในค)มอเล)มนบางส)วน เพอให ข าราชการกรมทดนสามารถจดทาแผนพฒนารายบคคลให เป'นไปตามแนวทางทสานกงาน ก.พ.ร. กาหนด และพฒนาตนเอง ได ตรงตามสมรรถนะอย)างมประสทธภาพ อนจะช)วยให กรมทดนได ข อมลในส)วนทสนบสนนสมรรถนะ ในการปฏบตราชการของข าราชการแต)ละรายได สมบรณ,ยงขน และสามารถนาไปวเคราะห,เพอวางแผน พฒนาทรพยากรบคคลในองค,กรต)อไป กองฝEกอบรม กรมทดน สงหาคม ๒๕๕๕

Page 4: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

สารบญ

หน:า

คานา

วตถประสงค, ๑ขอบเขต ๑

คาจากดความ ๒

การจดทาแผนพฒนารายบคคล ๕

หน าทความรบผดชอบ ๗

แผนภาพ : แสดงขนตอนการจดทาแผนพฒนารายบคคล ๙

ขนตอนการจดทาแผนพฒนารายบคคล ๑๐

การรายงานผล ๑๑

เอกสารอ างอง

ภาคผนวก

- แบบฟอร,มและตวอย)างการกรอกแบบฟอร,มการจดทาแผนพฒนารายบคคล - หนงสอสานกงาน ก.พ. ท นร ๑๐๑๓ /ว ๒๗ ลงวนท ๒๗ สงหาคม ๒๕๕๓

เรอง หลกเกณฑ,และวธการเพมพนประสทธภาพและเสรมสร างแรงจงใจแก)ข าราชการพลเรอน - แบบสรปการประเมนผลการปฏบตราชการ

Page 5: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

การจดทาแผนพฒนารายบคคล

ปMจจบน องค,กรต)าง ๆ จะต องเตรยมความพร อมของบคลากรให ทนต)อการเปลยนแปลงทเกดขน สาหรบหน)วยงานภาครฐภายใต การบรหารจดการภาครฐแนวใหม)ทมการปรบเปลยนทงโครงสร าง และการ บรหารจดการ บคลากรภาครฐจะต องได รบการเพมพนความร ความสามารถ ทกษะ และสมรรถนะให สามารถปฏบตงานได ตามทองค,กรคาดหวง พระราชบญญตระเบยบข าราชการพลเรอน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๒ กาหนดให ส)วนราชการมหน าทเพมพนประสทธภาพและเสรมสร างแรงจงใจให แก)ข าราชการ เพอให ข าราชการ มคณภาพ คณธรรม คณภาพชวต มขวญกาลงใจในการปฏบตราชการให เกดผลสมฤทธต)อภารกจภาครฐ ซงแนวทางการเพมพนประสทธภาพและเสรมสร างแรงจงใจจะต องสอดคล องกบภารกจ วสยทศน, และยทธศาสตร,ของหน)วยงาน รวมทงยทธศาสตร,การพฒนาข าราชการพลเรอน ตลอดจนความจาเป'นในการพฒนา ของข าราชการในแต)ละกล)มและผลการประเมนการปฏบตราชการของข าราชการด วย การพฒนาบคลากร จงถอเป'นหวใจสาคญในการขบเคลอนองค,กรได อย)างมประสทธภาพ ดงนน กรมทดนจงได กาหนดการพฒนารายบคคลไว ในแผนกลยทธ,พฒนาบคลากรกรมทดน พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ และแผนกลยทธ,การบรหารทรพยากรบคคลกรมทดน พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ โดยเหนว)า การพฒนารายบคคลเป'นวธการหนงทช)วยให บคลากรได พฒนาขดสมรรถนะในการปฏบตงานให สงขนเพอตอบสนองความต องการขององค,กร ซงสามารถ กระทาได ด วยเครองมอทหลากหลาย เช)น การมอบหมายงาน การเรยนร ด วยตนเอง การให คาปรกษา แนะนา การเป'นพเลยง เป'นต น กองฝEกอบรมจงได จดทาค)มอเล)มนขนเพอใช เป'นแนวทางในการจดทา แผนพฒนารายบคคล (Individual Development Plan : IDP) ได อย)างถกต องและเป'นไปในทศทาง เดยวกน

วตถประสงค=

๑. เพอให บคลากรของกรมทดนเข าใจถงกระบวนการในการจดทาแผนพฒนารายบคคล ๒. เพอกาหนดแนวทางการจดทาแผนพฒนารายบคคลให มรปแบบทชดเจน และเป'นมาตรฐาน

เดยวกน ๓. เพอผลกดนให บคลากรของกรมทดนสามารถพฒนาตนเองไปส)เป.าหมายตามกลยทธ,ขององค,กร ได อย)างมประสทธภาพ

ขอบเขต

ค)มอเล)มนใช เป'นแนวทางในการจดทาแผนพฒนารายบคคลสาหรบข าราชการกรมทดน ซงจะ ครอบคลมตงแต)ข าราชการประเภทอานวยการ (ระดบต น ระดบสง) ประเภทวชาการ (ระดบปฏบตการ ระดบชานาญการ ระดบชานาญการพเศษ ระดบเชยวชาญและระดบทรงคณวฒ) ประเภททวไป (ระดบปฏบตงาน ระดบชานาญงาน ระดบอาวโส และระดบทกษะพเศษ)

ในแต)ละป;งบประมาณจะจดทาแผนพฒนารายบคคลให สอดคล องกบการประเมนสมรรถนะ ตามแบบสรปการประเมนผลการปฏบตราชการ จานวน ๒ รอบ ดงน

- รอบท ๑ ตงแต)วนท ๑ ตลาคม ถง วนท ๓๑ มนาคม - รอบท ๒ ตงแต)วนท ๑ เมษายน ถง วนท ๓๐ กนยายน

Page 6: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

การประเมนสมรรถนะหลกข าราชการพลเรอนสามญตามทสานกงาน ก.พ. กาหนด มจานวน ๕ สมรรถนะ ได แก)

๑. การม)งผลสมฤทธ ๒. บรการทด ๓. การสงสมความเชยวชาญในงานอาชพ ๔. การยดมนในความถกต องชอบธรรมและจรยธรรม ๕. การทางานเป'นทม

นอกจากน สมรรถนะทใช ในการประเมนยงประกอบด วย สมรรถนะเฉพาะตามลกษณะงานทปฏบตในแต)ละสายงานอกไม)น อยกว)า ๓ สมรรถนะ และสมรรถนะทางการบรหารสาหรบข าราชการประเภทอานวยการและบรหาร (ในขณะนยงประเมนเฉพาะสมรรถนะหลก)

คาจากดความ

ในการจดทาแผนพฒนารายบคคลจะต องนาข อมลจากการประเมนผลการปฏบตราชการมาใช ซงจะปรากฏอย)ใน ส)วนท ๔ : แผนพฒนาการปฏบตราชการรายบคคลของแบบสรปการประเมนผลการปฏบตราชการ (แบบฟอร,มท ๑) ทจดทาในแต)ละรอบการประเมน จงควรทาความเข าใจในเรองน ให ดก)อน

การประเมนผลการปฏบตราชการ (Performance Appraisal) หมายถง การประเมนความสาเรจของงาน อนเป'นผลมาจากการปฏบตงานของผ ปฏบตงานตลอดรอบการประเมนด วยวธการ ทองค,กรกาหนด โดยเปรยบเทยบผลงานกบเป.าหมายทกาหนดไว ในแผนการปฏบตราชการตามเกณฑ,มาตรฐานผลงานทผ บงคบบญชาและผ ปฏบตงานกาหนดร)วมกนไว ตงแต)ต นรอบการประเมน

การประเมนผลการปฏบตราชการของกรมทดนจะมาจากการพจารณาองค,ประกอบหลกของการประเมน ๒ ส)วน ได แก)

(๑) การประเมนผลสมฤทธของงาน (๒) การประเมนพฤตกรรมการปฏบตราชการหรอสมรรถนะ

สาหรบการให คะแนนการประเมนผลการปฏบตราชการ กรมทดนได จดกล)มระดบคะแนนเป'น ๕ ระดบ ได แก) ดเด)น ดมาก ด พอใช ต องปรบปรง ซงคะแนนของกล)มต องปรบปรง คอ ผ ทได คะแนนตากว)าร อยละ ๖๐ คะแนนทได มาจากผลรวมของคะแนนการประเมนผลสมฤทธของงาน กบ คะแนนการประเมนพฤตกรรมการปฏบตราชการหรอสมรรถนะ ทง ๒ ส)วนน จะนาไปใช ประกอบการพจารณาความดความชอบของผ ปฏบตงาน และเป'นข อมลในการปรกษาหารอร)วมกนระหว)างผ บงคบบญชา กบผ ใต บงคบบญชาเพอพฒนาปรบปรงการปฏบตราชการ ซงต องนาไปลงในแบบสรปการประเมนผล การปฏบตราชการในส)วนท ๔ และนาไปจดทาแผนพฒนาตวผ ปฏบตงานแต)ละราย โดยสามารถสรปเป'นแผนภาพได ดงต)อไปน

Page 7: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

แผนภาพสรปภาพรวมของระบบการประเมนผลการปฏบตราชการ

ประเมน ประเมน ประเมน

สมรรถนะ (Competency) หมายถง คณลกษณะเชงพฤตกรรมทเป'นผลมาจากความร ความ สามารถ ทกษะ และคณลกษณะอนๆ ททาให บคลากรสร างผลงานได โดดเด)นในองค,กร สมรรถนะหลกทกรมทดนกาหนดให ใช ในการประเมนผลการปฏบตราชการ ได แก) สมรรถนะหลกข าราชการพลเรอนสามญตามทสานกงาน ก.พ. กาหนด ประกอบด วยสมรรถนะ ๕ ด าน ได แก) ๑. การมKงผลสมฤทธ (Achievement Motivation) หมายถง ความม)งมนจะปฏบตหน าท ราชการให ดหรอให เกนมาตรฐานทมอย) โดยมาตรฐานนอาจเป'นผลการปฏบตงานทผ)านมาของตนเอง หรอเกณฑ,วดผลสมฤทธทส)วนราชการกาหนดขน อกทงยงหมายรวมถงการสร างสรรค,พฒนาผลงานหรอกระบวนการปฏบตงานตามเป.าหมายทยากและท าทายชนดทอาจไม)เคยมผ ใดสามารถกระทาได มาก)อน ๒. บรการทด (Service Mind) หมายถง ความตงใจและความพยายามของข าราชการในการให บรการต)อประชาชน ข าราชการ หรอหน)วยงานอนๆ ทเกยวข อง ๓. การสงสมความเชยวชาญในงานอาชพ (Expertise) หมายถง ความสนใจใฝUร สงสม ความร ความสามารถของตนในการปฏบตหน าทราชการด วยการศกษา ค นคว าและพฒนาตนเองอย)างต)อเนอง จนสามารถประยกต,ใช ความร เชงวชาการ และเทคโนโลยต)างๆ เข ากบการปฏบตราชการให เกดผลสมฤทธ ๔. การยดมนในความถกต:องชอบธรรม และจรยธรรม (Integrity) หมายถง การดารงตน และประพฤตปฏบตอย)างถกต องเหมาะสมทงตามกฎหมาย คณธรรม จรรยาบรรณแห)งวชาชพและ จรรยาข าราชการเพอรกษาศกดศรแห)งความเป'นข าราชการ

๕. การทางานเปWนทม (Teamwork) หมายถง ความตงใจทจะทางานร)วมกบผ อน เป'นส)วนหนง ของทม หน)วยงาน หรอส)วนราชการ โดยผ ปฏบตมฐานะเป'นสมาชก ไม)จาเป'นต องมฐานะหวหน าทม รวมทงความสามารถในการสร างและรกษาสมพนธภาพกบสมาชกในทม

องค,ประกอบผลสมฤทธของงาน - ตวชวด - ค)าเป.าหมาย

กาหนดโดยพจารณาความสาเรจของงานทผ ปฏบตงานและผ บงคบบญชาตกลงกนไว

องค,ประกอบพฤตกรรม - สมรรถนะ กาหนดโดยอ างองจากข อกาหนด

สมรรถนะทประกาศโดย ส)วนราชการ

องค,ประกอบอน (ขนอย)กบส)วนราชการ)

คะแนนประเมนผลสมฤทธของงาน คะแนนประเมนสมรรถนะ คะแนนประเมนปMจจยอนๆ

คะแนนการประเมนผล การปฏบตราชการ

������������� �� แจ งผลและปรกษาหารอเพอปรบปรง พฒนาและนาไปลงในแบบสรปการประเมนผลการปฏบตราชการ ในส)วนท ๔

นามาจดทาแผนพฒนารายบคคล

Page 8: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

ระดบสมรรถนะทองค=กรคาดหวง เป'นระดบสมรรถนะทกรมทดนใช เป'นเกณฑ,ในการประเมนสมรรถนะของข าราชการ จาแนกตามประเภทและระดบตาแหน)ง โดยการประเมนสมรรถนะของข าราชการจะต องประเมนเปรยบเทยบสมรรถนะทข าราชการมอย)จรงกบเกณฑ,ระดบสมรรถนะทองค,กรคาดหวงสาหรบแต)ละสมรรถนะ ตามตารางระดบความคาดหวงของสมรรถนะ ดงน

ระดบความคาดหวงของสมรรถนะหลก สมรรถนะเฉพาะตามลกษณะงานทปฏบตและสมรรถนะทางการบรหาร

ประเภท ตาแหนKง

ระดบ ตาแหนKง

ระดบความคาดหวงของสมรรถนะหลก สมรรถนะ เฉพาะตาม ลกษณะ งานท ปฏบต

สมรรถนะ ทางการบรหาร

การมKงผลสมฤทธ

บรการทด

การสงสมความเชยวชาญในงานอาชพ

การยดมนในความถกต:องชอบธรรม

และจรยธรรม

การทางาน เปWนทม

ทวไป

ปฏบตงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

ชานาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

อาวโส ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

ทกษะพเศษ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

วชาการ

ปฏบตการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

ชานาญการ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

ชานาญการพเศษ

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

เชยวชาญ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

ทรงคณวฒ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

อานวยการ

ระดบต:น ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑

ระดบสง ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒

บรหาร ระดบต:น ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๓

ระดบสง ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔

มาตรวดในการประเมนสมรรถนะ การประเมนสมรรถนะของข าราชการกรมทดนจะใช ในการประเมนผลการปฏบตราชการ ซงการให คะแนนในส)วนของผลการประเมนพฤตกรรมการปฏบตราชการหรอสมรรถนะ ใช มาตรวดการประเมนสมรรถนะตามวธการพจารณาสดส)วนพฤตกรรมทแสดงออก ต)อพฤตกรรมทคาดหวง โดยมาตรวดแบบนใช ประเมนว)า ผ รบการประเมนได แสดงสมรรถนะตามทกาหนดมากน อยเพยงใด คดเป'นสดส)วนมากน อยอย)างไรเมอเทยบกบระดบพฤตกรรมทคาดหวง ซงถ าผ รบการประเมนแสดงพฤตกรรมทคาดหวงมากกจะได คะแนนประเมนสง (กองการเจ าหน าท ๒๕๕๓,๑๙) พจนานกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) หมายถง การรวบรวมคาอธบายเกยวกบพฤตกรรมทสะท อนสมรรถนะด านต)างๆ และนาพฤตกรรมทระบนนมาใช เป'นเกณฑ,ประเมนสมรรถนะ ของบคคล (รายละเอยดตามค)มอความร ความสามารถ ทกษะ และสมรรถนะข าราชการกรมทดน ของ กองการเจ าหน าท)

Page 9: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

การจดทาแผนพฒนารายบคคล แผนพฒนารายบคคล (Individual Development Plan : IDP) คอแผนพฒนาความสามารถ ในการทางานของบคลากรภายใต ความคาดหวงขององค,กรจากจดทเปWนอยK ไปส) จดทต:องการโดยพฒนา ขดความสามารถของตนเองให มความร ความสามารถ และทกษะทพงประสงค, ให สามารถปฏบตงานได อย)างมประสทธภาพ โดยจะเน นการสร างจดแขงและกาจดจดอ)อนของบคคล ซงจะต องเป'นความร)วมมอระหว)างหวหน ากบผ ใต บงคบบญชาทจะต องดาเนนการร)วมกนอย)างใกล ชดด วยสมพนธภาพทดต)อกน

การพฒนา หมายถง การพฒนางานและการพฒนาผ ปฏบตงาน ซงผ บงคบบญชาจะต องพจารณา ข อมลทงสองส)วนร)วมกนเพอนาไปใช เป'นหลกในการกาหนดแนวทางการพฒนาให เหมาะสมกบสภาพการทางานและตวบคคลผ ปฏบตงานเพอให ผลสมฤทธของงานตามเป.าหมายองค,กรเกดขนได จรง ซงในการ พฒนาสามารถเลอกใช วธการพฒนาให เหมาะสมกบลกษณะงานของแต)ละบคคลและหน)วยงานได ดงน

����ก����� ก�������

๑. การฝaกอบรมในห:องเรยน (Classroom Training)

เน นการเรยนร จากผ เรยนหลากหลายกล)มงาน/ ตาแหน)งงาน โดยให กองฝEกอบรมทาหน าทดาเนนการจดอบรมให หรอ สานก/กองดาเนนการจดอบรมเอง หรอส)งบคลากรไปฝEกอบรมจากหน)วยงานภายนอกทเหมาะสม วธนควรพจารณาความจาเป'นอย)างเหมาะสม การส)งบคลากรไปฝEกอบรมควรเป'นเรองทไม)สามารถพฒนาบคลากรด วยวธการสอนงาน หรอฝEกปฏบตในขณะทางานได เอง

๒. การสอนงาน (Coaching)

เน นอธบายรายละเอยดของงาน ไม)จาเป'นจะต องอย)ในทปฏบตงานเท)านน อาจจะเป'นการสอนนอกพนทปฏบตงานประจา โดยส)วนใหญ)หวหน างานโดยตรงจะทาหน าทสอนงานให กบบคลากร

๓. การฝaกอบรมในขณะทางาน (On the Job Training : OJT)

เน นการฝEกในการปฏบตงานจรงโดยมผ สอนทเป'นหวหน างานหรอบคคลทได รบ มอบหมายให ทาหน าทจะต องตดตามเพออธบายและชแนะ ซงเครองมอนจะ เกดประโยชน,ได ถ าใช ค)กบการสอนงาน

๔. โปรแกรมพเลยง (Mentoring Program)

เน นพฒนาเรองจตใจ การปรบตว การทางานร)วมกบผ อนภายในองค,การ บางแห)งเรยก Buddy Program ซงบคลากรจะมพเลยงทได รบคดเลอกให ดแล เอาใจใส) และพดคยกบบคลากรอย)างเป'นทางการหรอไม)เป'นทางการกได

๕. การเพมคณคKาในงาน (Job Enrichment)

เน นการมอบหมายงานทยาก หรอท าทายมากขน ต องใช ความคดรเรม การคดเชงวเคราะห, การวางแผนงานมากกว)าเดม เนองจากเป'นงานทแตกต)างจากงานเดมทเคยปฏบต

๖. การเพมปรมาณงาน (Job Enlargement)

เน นการมอบหมายงานทมากขน เป'นงานทมขนตอนงานคล ายกบงานเดมทเคยปฏบตหรออาจจะเป'นงานทแตกต)างจากเดมทเคยปฏบต แต)งานทได รบมอบหมายจะไม)ยากหรอไม)ต องใช ความคดเชงวเคราะห,มากนก

Page 10: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

����ก����� ก�������

๗. การมอบหมายงาน (Delegation)

เน นการกระจายงานในหน าทความรบผดชอบ และอานาจการตดสนใจภายในขอบเขตทกาหนดให ผ ใต บงคบบญชาไปปฏบตแทน ซงงานทมอบหมายส)วนใหญ) จะเป'นงานทมลกษณะเป'นงานประจา

๘. การหมนเวยนงาน (Job Rotation)

เน นให บคลากรเวยนงานจากงานหนงไปยงอกงานหนง เพอเรยนร งานนน ตามระยะเวลาทกาหนด โดยส)วนใหญ)มกใช เป'นเครองมอในการพฒนาความสามารถ ของบคลากรให มความร หลากหลาย

๙. การให:คาปรกษาแนะนา (Consulting)

เน นการให คาปรกษาแนะนาเมอบคลากรมปMญหาทเกดขนจากงานทรบผดชอบ หวหน างานจะต องทาหน าทให แนวทาง เคลดลบ และวธการเพอให บคลากรสามารถแก ไขปMญหาทเกดขนนนได

๑๐. การตดตาม/สงเกต (Job Shadowing)

เน นการเรยนร งานจากการเลยนแบบ และการตดตามหวหน างานหรอผ ร ในงานนนๆ เป'นเครองมอทไม)ต องใช เวลามากนกในการพฒนาความสามารถของบคลากร เนองจากบคลากรจะต องทาหน าทสงเกตตดตามพฤตกรรมของหวหน างาน

๑๑. การทากจกรรม (Activity)

เน นการมอบหมายกจกรรมระยะสน ไม)ต องมระยะเวลาหรอขนตอนการดาเนนงาน มากนก ความสาเรจของเครองมอดงกล)าวนต องอาศยความร)วมมอจากบคลากรในการรบผดชอบกจกรรมให บรรลเป.าหมายทกาหนด

๑๒. การเรยนร:ด:วนตนเอง (Self Learning)

เน นการฝEกฝนปฏบตด วยตนเองจากแหล)ง/ ช)องทางการเรยนร ต)างๆ เช)น อ)านหนงสอ หรอศกษาระบบงานจาก Work Instruction หรอค นคว าข อมลผ)าน Internet หรอเรยนร จาก e-Learning หรอสอบถามผ ร เป'นต น

๑๓. การเปWนวทยากรภายใน (Internal Trainer)

เน นการสร างบคลากรทมความสามารถในการถ)ายทอด รกการสอน และมความร ในเรองทจะสอน โดยมอบหมายให บคคลเหล)านเป'นวทยากรภายในองค,การ ทาหน าทจดอบรมให บคลากรในหน)วยงานต)างๆ

๑๔. การดงานนอกสถานท (Site Visit)

เน นการดระบบและขนตอนงานจากองค,การทเป'นตวอย)าง (Best Practice) ในเรองทต องการดงาน เพอให บคลากรเหนแนวคด และหลกปฏบตทประสบความสาเรจ อนนาไปส)การปรบใช ในองค,การต)อไป

Page 11: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

����ก����� ก�������

๑๕. การให:ข:อมลปoอนกลบ (Feedback)

เน นการตดตาม ตรวจสอบ ประเมนและแจ งผลหรอให ข อมลป.อนกลบแก)บคลากร เพอให บคลากรปรบปรง พฒนาประสทธภาพและความสามารถในการทางาน

๑๖. การฝaกงานกบผ:เชยวชาญ (Counterpart)

เน นการฝEกปฏบตจรงกบผ เชยวชาญทมประสบการณ,ในเรองนน เป'นการฝEกอบรม ภายนอกสถานท หรอการเชญผ เชยวชาญให เข ามาฝEกงานกบบคลากร

๑๗. การเปรยบเทยบกบคKแขKง/ คKเปรยบเทยบ (Benchmarking)

เน นการนาตวอย)างของขนตอนหรอระบบงานจากองค,การอนทเป'นตวอย)าง (Best Practice) มาวเคราะห,เปรยบเทยบกบขนตอนหรอระบบงานปMจจบน เพอกระต น จงใจบคลากรให เหนถงสถานะของหน)วยงานเทยบกบองค,การทเป'น Best Practice

๑๘. การประชม/สมมนา (meeting/Seminar)

เน นการพดคยระดมความคดเหนของทมงาน ให เกดการแลกเปลยนมมมองท หลากหลาย ผ นาการประชม/สมมนาจงมบทบาทสาคญมากในการกระต น จงใจ ให ผ เข าร)วมประชม/สมมนานาเสนอความคดเหนร)วมกน

๑๙. การให:ทนการศกษา (Scholarship)

เน นการให ทนการศกษาเพอให ผ เรยนมความร ประสบการณ,มากขนจากอาจารย,ผ สอน รวมถงการสร างเครอข)ายกบผ เรยนด วยกน ซงบคคลทได รบทนจะต องใช เวลาการทางานหรอเวลาส)วนตวในการขอรบทนจากองค,การ

หน:าทความรบผดชอบในการประเมนสมรรถนะและการจดทาแผนพฒนารายบคคล

เมอเรมรอบการประเมน ระหวKางรอบการประเมน เมอครบรอบการประเมน

ผ:รบการประเมน/ ข:าราชการ

- ประเมนสมรรถนะของตนเอง เปรยบเทยบกบสมรรถนะตามระดบ ทองค,กรคาดหวงซงได จาแนกไว ตาม ประเภทตาแหน)งและระดบตาแหน)ง และร)วมขอคาปรกษาหารอกบผ บงคบบญชาในการหาความจาเป'น เพอพฒนาสมรรถนะของตนตามแบบ IDP ๑

- ร)วมหารอกบผ บงคบบญชา ในการระบ ความร ทกษะ และพฤตกรรมทต องการพฒนาเพอให มระดบสมรรถนะตามทองค,กรคาดหวงพร อมระบวธการพฒนา เพอนามาจดทาแผนพฒนารายบคคลตามแบบIDP ๒

- ตงใจปฏบตราชการให เกดผล ตามเป.าหมาย โดยพยายามพฒนาพฤตกรรมหรอสมรรถนะของตนเอง รวมทงให ความร)วมมอในการรบการ พฒนาตามทตกลงกบผ บงคบบญชา ไว ในแผนพฒนารายบคคล (IDP ๒) เพอยกระดบสมรรถนะของตนเองให มระดบสมรรถนะตามทองค,กรคาดหวง - ปรกษา หารอ ขอรบคาแนะนาและความช)วยเหลอจากผ ประเมน / ผ บงคบบญชา หากเกดข อขดข อง ในการดาเนนการตามแผนพฒนารายบคคล

- จดทาแบบรายงานผลการพฒนารายบคคลตามแบบ IDP ๓ เสนอต)อ ผ ประเมน/ผ บงคบบญชาเพอทาการประเมนผลก)อนส)งให ฝUายอานวยการ/บรหารทวไป ของหน)วยงานตน - ประเมนตนเอง จดทาแบบ IDP ๑

- ผ รบการประเมนร)วมกบ ผ ประเมน / ผ บงคบบญชา พจารณา ความร ทกษะ และพฤตกรรมทต อง พฒนาเพมเตมในรอบต)อไป และระบวธการพฒนา จดทาแบบ IDP ๒

Page 12: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

เมอเรมรอบการประเมน

ระหวKางรอบการประเมน เมอครบรอบการประเมน

ผ:ประเมน/ ผ:บงคบบญชา - ร)วมหารอเพอหาความจาเป'น ในการพฒนาสมรรถนะของผ รบการประเมนตามแบบ IDP ๑ โดยระบถงความร ทกษะ และพฤตกรรมทต องการพฒนา เพอให มระดบสมรรถนะตาม ทองค,กรคาดหวง พร อมกบระบวธ การพฒนาเพอนามาจดทาแผนพฒนารายบคคลตามแบบIDP ๒

- ตรวจสอบตดตามการปฏบตงาน ของผ รบการประเมนให ได รบการพฒนาตามแผนพฒนารายบคคลในแต)ละรอบ - ให คาปรกษาหารอ แนะนา และช)วยเหลอผ รบการประเมนในกรณเกดข อขดข องในการดาเนนการตามแผน พฒนารายบคคล - บนทกเหตการณ,สาคญทสงเกตพบพฤตกรรมตามระดบสมรรถนะทองค,กรคาดหวง

- ประเมนผลสาเรจของการพฒนารายบคคลตามแบบ IDP ๓ ส)งให ฝUายอานวยการ/บรหารทวไป ของหน)วยงานตน

- ประเมนผลการปฏบตราชการ และหารอร)วมกบผ รบ การประเมนในการระบความร ทกษะ และพฤตกรรมทต องพฒนาเพมเตมในรอบต)อไป และระบวธการพฒนา ร)วมจดทา แบบIDP ๒

ฝsายอานวยการ/บรหารทวไปของ ทกหนKวยงาน - แจ งเวยนและชแจงให ทกหน)วยงานภายในสงกดทราบแนวทางและวธการประเมน สมรรถนะและการจดทาแผน พฒนารายบคคล

-

- รวบรวมและประมวลผล พร อมกบจดทาแบบรายงานผลการพฒนารายบคคลตามแบบ IDP ๓ และแบบสรปรายงานข าราชการในแต)ละประเภท/ระดบตาแหน)งทได รบการพฒนาตามแผนพฒนารายบคคล ตาม แบบ IDP ๔ - ส)งข อมลตามแบบ IDP ๓ และแบบ IDP ๔ ในรปแบบของไฟล,ข อมลexcel ให กองฝEกอบรม ตามระยะเวลาทกาหนด

กองฝaกอบรม

- แจ งเวยนแนวทางการจดทาแผนพฒนารายบคคล ให ทกหน)วยงาน ทราบในหลกการ เพอจะได ดาเนนการ ได อย)างถกต องและเป'นไปในทศทางเดยวกน

-

- กองฝEกอบรมรวบรวมและประมวลผลการพฒนารายบคคล ในภาพรวมของทกหน)วยงาน - เสนอข อมลผลการดาเนนการตามแผนพฒนารายบคคลให สานกงาน ก.พ.ร. / ผ บรหารทราบ และใช เป'นข อมลประกอบการจดทาแผนพฒนาบคลากรของกรมทดนต)อไป

Page 13: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

แผนภาพ : แสดงขนตอนการจดทาแผนพฒนารายบคคล (IDP)

ขนตอนท ๔ ตดตามและทบทวน

๘. ฝUายอานวยการ/บรหารทวไปส)งข อมลตามแบบ IDP ๓ และ แบบ IDP ๔ ในรปแบบของไฟล,ข อมล excel ให กองฝEกอบรม ตามระยะเวลาทกาหนด

๗. พฒนาตนเองตามแผนฯอย)างต)อเนอง เพอเพมสมรรถนะและพฒนาจดแขง ของตนให ดยงขน เมอการพฒนาเสรจสนให รายงานผลโดยกรอกข อมลลงใน แบบฟอร,มการรายงานผลการพฒนารายบคคล IDP ๓ เสนอต)อผ บงคบบญชา เพอประเมนผลก)อนส)งให ฝUายอานวยการ/บรหารทวไป ของหน)วยงานตน ๖. บคลากรทบทวนแผนพฒนาตนเองทกาหนดขน โดยพดคยกบผ บงคบบญชา เป'นระยะ ๆ อย)างน อยทก ๖ เดอน เพอเป'นการตรวจสอบความก าวหน า และนาไปส)การปรบแผนฯ

ขนตอนท ๓ สรปผลและการนาไปปฏบต

๕. บคลากรต องนาแผนไปส)การปฏบต โดยปฏบตตามกจกรรมทกาหนด ในแผนฯ และขอคาแนะนาหรอปรกษาหารอกบผ บงคบบญชาหากเกด ข อขดข องระหว)างดาเนนการพฒนา ๔. บคลากรสรปข อมลทได ปรกษาหารอกบผ บงคบบญชาและนามาทบทวน/ ปรบเปลยนข อมลแล วจดทาเป'นแผนพฒนาตนเองขน โดยทาเป'นข อตกลง ร)วมกน และกรอกข อมลลงในแบบฟอร,มแผนพฒนารายบคคลแบบ IDP ๒

ขนตอนท ๒ นาผลการประเมนปรกษา

ผ บงคบบญชา

๓. นาข อมลจากข อ ๒ มาร)วมกบผ บงคบบญชากาหนดแนวทางในการ พฒนาตนเอง โดยกาหนดกจกรรมการพฒนาสมรรถนะทตากว)า ความคาดหวงของหน)วยงาน และพฒนาสมรรถนะทเสรมสร างจดแขง ๒. นาผลการประเมนตนเองมาพดคย ปรกษาหารอกบผ บงคบบญชาโดยตรง เพอหาความจาเป'นในการพฒนาตนเองร)วมกน และกรอกข อมลลงใน แบบฟอร,มการหาความจาเป'นในการพฒนารายบคคล แบบ IDP ๑

ขนตอนท ๑ ประเมนตนเอง

๑. ประเมนสมรรถนะตนเอง

Page 14: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

๑๐

ขนตอนการจดทาแผนพฒนารายบคคล (Individual Development Plan : IDP)

๑. การประเมนตนเอง ก)อนอนบคลากรต องสารวจสมรรถนะ (ความร ความสามารถ และทกษะ) ของตน เพอค นหาจดอ)อนและจดแขงของตนทจาเป'นต องพฒนา โดยยดสมรรถนะหลก ๕ ด าน ซงต องสอดคล องกบงานทปฏบตอย) ประเมนผลการปฏบตงานให ครอบคลมถงทกษะ ความร ความสามารถทจาเป'นในการปฏบตงานอย)างตรงไปตรงมาเพอใช เป'นข อมลประกอบการกาหนดสมรรถนะทต องพฒนา นอกจากนบคลากรควรกาหนดเป.าหมายในการทางานของตนทงระยะสน (๑-๓ ป;)และระยะยาว (๓ ป;ขนไป) ตลอดจนวธการทตนจะไปส)เป.าหมายทกาหนด เช)น การมอบหมายงาน การเป'นพเลยง การสอนงาน การเรยนร ด วยตนเอง เป'นต น ซงจะต องเป'นข อมลทมาจากแบบสรปผลการปฏบตราชการในส)วนท ๔

๒. นาผลการประเมนปรกษาผ:บงคบบญชา เมอทาการประเมนตนเองแล ว บคลากรต องนาผล การประเมนมาพดคยกบผ บงคบบญชาโดยตรง เพอปรกษาหารอและหาความจาเป'นในการพฒนาสมรรถนะของตนร)วมกน ซงจะต องกาหนดประเดนทควรพฒนาตนเองและควรกาหนดเป.าหมายในการทางาน หน าทความรบผดชอบในปMจจบน จดแขงและจดอ)อนของตน ระยะเวลาในการพฒนา งบประมาณทต องใช (ถ าม) และโอกาสการเรยนร ทหลากหลาย โดยนาข อมลไปกรอกลงในแบบฟอร,มการหาความจาเป'นในการพฒนารายบคคล (IDP ๑)

๓. การสรปผลและการนาไปปฏบต เป'นการสรปข อมลทบคลากรได ปรกษาหารอกบผ บงคบบญชา ซงจะมการทบทวน หรอปรบเปลยนข อมลให มความสมบรณ,สามารถกาหนดวธการพฒนาสมรรถนะของตนเองทตากว)าความคาดหวง แล วจดทาเป'นแผนพฒนาตนเองขนโดยนาข อมลทได ไปกรอกลงในแบบฟอร,มแผนพฒนารายบคคล (IDP ๒) บคลากรและผ บงคบบญชาต องลงนามร)วมกนในแผนพฒนารายบคคลเพอใช เป'นข อตกลงร)วมกน ให บคลากรเกบต นฉบบของแผนไว และส)งสาเนาให ผ บงคบบญชา จากนนบคลากรต องดาเนนการตามแผนพฒนาทกาหนดและปรกษาหารอหรอรายงานผลต)อผ บงคบบญชาให ทราบเป'นระยะ ๆ

๔. การตดตามและทบทวน หลงจากทบคลากรได นาแผนไปปฏบตระยะหนงแล วควรมการทบทวนแผนพฒนาตนเองทกาหนดขน โดยบคลากรต องพดคยกบผ บงคบบญชาเป'นระยะ ๆ อย)างน อยทก ๖ เดอน เพอเป'นการตรวจสอบความก าวหน าและการเปลยนแปลงทเกดขน เพอนาไปส)การปรบแผนพฒนาตนเอง แล วดาเนนการพฒนาตนเองอย)างต)อเนองเพอเพมสมรรถนะและพฒนาจดแขงของตนให ดยงขน เมอการ พฒนาเสรจสนให รายงานผล โดยกรอกข อมลลงในแบบฟอร,มการรายงานผลการพฒนารายบคคล IDP ๓ (นาข อมลในแบบ IDP ๒ มาใส)ในแบบ IDP ๓) เสนอต)อผ บงคบบญชาเพอประเมนผลก)อนส)งให ฝUายอานวยการ/ บรหารทวไป ของหน)วยงานตน และฝUายอานวยการ/บรหารทวไปส)งข อมลตามแบบ IDP ๓ และแบบ IDP ๔ ในรปแบบของไฟล,ข อมล excel ให กองฝEกอบรมตามระยะเวลาทกาหนด

ในการจดทาแผนพฒนารายบคคลถอว)าผ บงคบบญชามบทบาทสาคญมาก เพราะต องร)วมพจารณา การประเมนตนเองของผ ใต บงคบบญชาเพอให ทราบจดอ)อน จดแขงหรอสงทต องพฒนา และต องให คาปรกษา หารอแก)ผ ใต บงคบบญชาเพอร)วมกาหนดประเดนทควรพฒนา อกทงต องให คาแนะนาเกยวกบวธการทใช ในการพฒนาผ ใต บงคบบญชา เพอให เหมาะสมกบลกษณะงานของแต)ละบคคลและหน)วยงานให มากทสด

Page 15: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

๑๑

ตลอดจนต องตดตามทบทวนแผนพฒนารายบคคลร)วมกบผ ใต บงคบบญชา เพอตรวจสอบความสามารถ และผลสมฤทธของงานเป'นระยะๆ จะเหนได ว)าในการจดทาแผนพฒนารายบคคลจะเน นการสอสาร แบบสองทางระหว)างผ บงคบบญชากบผ ใต บงคบบญชา ซงจะต องดาเนนการร)วมกนอย)างใกล ชดและ ต)อเนอง การจดทาแผนพฒนารายบคคลจงจะดาเนนไปได ด วยดและส)งผลให การดาเนนงานของกรมทดน ประสบผลสาเรจตามทกาหนดไว

การรายงานผล ในการจดทาแผนพฒนารายบคคลนน ให จดทาป;ละ ๒ ครง ตามรอบการ ประเมนผลการปฏบตราชการ โดยก)อนสนรอบการประเมนฝUายอานวยการ / บรหารทวไปต อง รวบรวมและประมวลผลข อมลการจดทาแผนพฒนารายบคคลของข าราชการทกคนในสงกดลงในแบบรายงานผลการพฒนารายบคคล แบบ IDP ๓ และสรปรายงานข าราชการในแต)ละประเภท / ระดบตาแหน)งทได รบการพฒนาตามแผนพฒนารายบคคลลงในแบบ IDP ๔ พร อมกบส)งแบบ IDP ๓ และแบบ IDP ๔ ในรปแบบของไฟล,ข อมลด วยโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช แผ)นบนทกข อมล (CD) ส)งให กองฝEกอบรมแบบละ ๒ ครง คอ

รอบการประเมนผลฯ ครงท ๑ (๑ ต.ค. – ๓๑ ม.ค.) ภายในวนท ๑๕ มนาคม รอบการประเมนผลฯ ครงท ๒ (๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย.) ภายในวนท ๑๕ กนยายน

หากการบนทกข อมลของหน)วยงานใดไม)สามารถประมวลผลลงในฐานข อมลได กรมทดนจะส)งกลบมาให แก ไขจนกว)าจะบนทกข อมลได และต องเสรจสนให ทนภายในสนรอบการประเมนฯ นน เนองจากข าราชการ กรมทดนมเป'นจานวนมาก และกรมทดนต องรายงานผลให สานกงาน ก.พ.ร. ทราบ ประมาณวนท ๕ ของ เดอนถดไปหลงจากสนรอบการประเมนฯ

Page 16: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

เอกสารอ:างอง

- หนงสอสานกงาน ก.พ. ท นร ๑๐๑๒ /ว ๒๐ ลงวนท ๓ กนยายน ๒๕๕๒

เรอง หลกเกณฑ,และวธการประเมนผลการปฏบตราชการของข าราชการพลเรอนสามญ - หนงสอสานกงาน ก.พ. ท นร ๑๐๐๘ /ว ๒๗ ลงวนท ๒๙ กนยายน ๒๕๕๒

เรอง มาตรฐานและแนวทางการกาหนดความร ความสามารถ ทกษะ และสมรรถนะ ทจาเป'นสาหรบตาแหน)งข าราชการพลเรอนสามญ

- หนงสอกองการเจ าหน าท ท มท ๐๕๐๒.๒ /ว ๐๐๐๐๔ ลงวนท ๔ มกราคม ๒๕๕๓ เรอง หลกเกณฑ,และวธการประเมนผลการปฏบตราชการของข าราชการพลเรอนสามญในกรมทดน

- หนงสอสานกงาน ก.พ. ท นร ๑๐๑๓ /ว ๒๗ ลงวนท ๒๗ สงหาคม ๒๕๕๓ เรอง หลกเกณฑ,และวธการเพมพนประสทธภาพและเสรมสร างแรงจงใจแก)ข าราชการพลเรอน

- แบบสรปการประเมนผลการปฏบตราชการ - ค)มอการประเมนสมรรถนะหลกของข าราชการกรมทดน - ค)มอความร ความสามารถ ทกษะและสมรรถนะข าราชการกรมทดน

Page 17: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

ภาคผนวก

Page 18: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

แบบฟอร=มและตวอยKางการกรอกแบบฟอร=ม การจดทาแผนพฒนารายบคคล

Page 19: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

□ รอบท 1 □ รอบท 2 แบบ IDP 1

แบบฟอรมการหาความจาเปนในการพฒนารายบคคล

ชอผรบการพฒนา........................................... ตาแหนง.......................................... สงกด.................................. ชอหวหนางาน................................................ ตาแหนง.......................................... ประเภทของการพฒนา □ จดแขง □ จดออน (สงทตองปรบปรง) งบประมาณทใช....-......บาท (กรณสงไปฝกอบรม) ระยะเวลา เรมตน - สนสด ........................................ *รหสบตรประจาตวประชาชน __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลก) *หวขอทจะพฒนา...................................................................

สวนท 1 เปาหมายในการพฒนา คาอธบาย

เปาหมาย

ประโยชนตอกลมงาน/หนวยงาน

ประโยชนสาหรบผรบการพฒนา

สวนท 2 วธการพฒนาและแนวทาง สนบสนนการพฒนา

การเรยนรจะเกดขนไดโดยวธใดบาง

อปสรรคหรอความทาทายทอาจจะเกดขน มอะไรบาง

หวหนางาน/หนวยงานจะสนบสนนการพฒนา ไดอยางไร

จะวดความสาเรจของการพฒนาไดอยางไร และเมอใด

สวนท 3 ประโยชนของการพฒนา

จะนาความร/ทกษะ/สมรรถนะทไดรบการพฒนา ไปใชไดในโอกาสใด

หวหนางาน/หนวยงานจะสนบสนนการนาไปใช ไดอยางไร

หมายเหต * ใหใสรหสบตรประจาตวประชาชน 13 หลก ใหครบถวน เพอประโยชนในการสบคนขอมล* * หวขอทจะพฒนา หากมหลายหวขอ หรอมทงจดออนและจดแขงทจะพฒนา ใหทาการแยกกรอกขอมลในแบบ IDP1(กรอกไดมากกวา 1 แผน)

ลงชอ.........................................................หวหนางาน ( )

ตาแหนง...................................................................... วนทบนทก......../........../............

Page 20: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

□ รอบท 1 □ รอบท 2 แบบ IDP 1

แบบฟอรมการหาความจาเปนในการพฒนารายบคคล

ชอผรบการพฒนา........................................... ตาแหนง.......................................... สงกด.................................. ชอหวหนางาน................................................ ตาแหนง.......................................... ประเภทของการพฒนา □ จดแขง □ จดออน (สงทตองปรบปรง) งบประมาณทใช....-......บาท (กรณสงไปฝกอบรม) ระยะเวลา เรมตน - สนสด ........................................ *รหสบตรประจาตวประชาชน __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (13 หลก) *หวขอทจะพฒนา...................................................................

สวนท 1 เปาหมายในการพฒนา คาอธบาย

เปาหมาย - ความตองการหรอความคาดหวงทเปนประโยชนตอหนวยงาน ทจะไดหลงจากการพฒนาความรทกษะ หรอระดบสมรรถนะ (ระดบ 1 , 2 หรอ 3) ทยงขาดอย

ประโยชนตอกลมงาน/หนวยงาน - ประโยชนทหนวยงานจะไดรบ เชน เกดความรวมแรงรวมใจในการปฏบตงาน แกไขปญหางานคาง หรอสามารถทางานสาคญเรงดวนใหสาเรจไดอยางรวดเรวกอนกาหนดเวลา เปนตน

ประโยชนสาหรบผรบการพฒนา - ประโยชนตอผรบการพฒนา คอ ไดรบความร และทกษะในเรองทไปพฒนาเพมขน หรอมความเชยวชาญมากยงขน หรอปฏบตงานไดรวดเรวมประสทธภาพมากยงขน เปนตน

สวนท 2 วธการพฒนาและแนวทาง สนบสนนการพฒนา

การเรยนรจะเกดขนไดโดยวธใดบาง - การเรยนรจะเกดขนไดดวยวธการพฒนาทหลากหลาย เชน สงไปอบรม สอนแนะงาน มอบหมายงาน หมนเวยนงาน ใหไปดงาน การเรยนรดวยตนเอง (การเรยน e - learning , การอานหนงสอ)

อปสรรคหรอความทาทายทอาจจะเกดขน มอะไรบาง

- ปญหาตางๆ ทเปนอปสรรคขดขวางการพฒนา เชน ปรมาณงานทมมาก หรอมงานสาคญเรงดวนตองรบดาเนนการ ทาใหการพฒนาตองหยดหรอ ขาดความตอเนอง

หวหนางาน/หนวยงานจะสนบสนนการพฒนา ไดอยางไร

- ตองเตรยมพรอมในทกๆ ดาน เพอปองกนปญหาทอาจเกดขน เมอสงเจาหนาท ไปพฒนา เชน กรณสงคนไปฝกอบรมกหาคนทางานแทนมาใหพรอมกบ เปนทปรกษาใหดวย ผรบการพฒนาจะไดเรยนรไดอยางตอเนอง

จะวดความสาเรจของการพฒนาไดอยางไร และเมอใด

- โดยจากการสงเกตการปฏบตงาน หรอสอบถามหวหนางาน ผรวมงาน หรอมอบหมายงานใหไปดาเนนการ เมอกลบมาทางานระยะหนงแลว

สวนท 3 ประโยชนของการพฒนา

จะนาความร/ทกษะ/สมรรถนะทไดรบการพฒนา ไปใชไดในโอกาสใด

- หลงจากการพฒนาเสรจสน และกลบมาทางานระยะหนง หวหนางานตองมอบชนงานหรอโครงการใหรบผดชอบและกาหนดเวลาแลวเสรจ จะเปน 2 สปดาห 1 เดอน 1 ไตรมาส กได ตามความเหมาะสม

หวหนางาน/หนวยงานจะสนบสนนการนาไปใช ไดอยางไร

- ใหคาแนะนาในการปฏบตงานเพมเตมในชวงเวลาทเหมาะสม หรอสนบสนนเครองมอตางๆ เชน คอมพวเตอร โปรแกรมสาเรจรป หนงสอเกยวกบระเบยบ คาสง หนงสอเวยน เพอใหการปฏบตงานทไดรบมอบหมายบรรลผลสาเรจ ตามเปาหมายทกาหนดไว

หมายเหต * ใหใสรหสบตรประจาตวประชาชน 13 หลก ใหครบถวน เพอประโยชนในการสบคนขอมล* * หวขอทจะพฒนา หากมหลายหวขอ หรอมทงจดออนและจดแขงทจะพฒนา ใหทาการแยกกรอกขอมลในแบบ IDP1(กรอกไดมากกวา 1 แผน)

ลงชอ.........................................................หวหนางาน ( )

ตาแหนง...................................................................... วนทบนทก......../........../............

Page 21: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

���� รอบท 1 ���� รอบท 2 แบบ IDP 1

แบบฟอรมการหาความจาเปนในการพฒนารายบคคล

ชอผรบการพฒนา นายสรอรรถ การงานด ตาแหนง นกทรพยากรบคคลชานาญการ สงกด กองฝกอบรม

ชอหวหนางาน นายชาน สมานฉนท ตาแหนง นกทรพยากรบคคลชานาญการพเศษ

ประเภทของการพฒนา □ จดแขง □ จดออน (สงทตองปรบปรง) งบประมาณทใช - บาท (กรณสงไปฝกอบรม) ระยะเวลา เรมตน - สนสด ต.ค. 2559 - ม.ค. 2560

*รหสบตรประจาตวประชาชน 3 1024 00912 58 9 *หวขอทจะพฒนา การจดทาแผนพฒนารายบคคล (IDP)

สวนท 1 เปาหมายในการพฒนา คาอธบาย

เปาหมาย เพอเพมพนความร ความเขาใจเกยวกบการจดทาแผนพฒนารายบคคลไดอยางถกตอง

ประโยชนตอกลมงาน/หนวยงาน สามารถชแจงแนวทางในการพฒนารายบคคลใหกบสานก/กองตางๆ เขาใจ ไดอยางชดเจน ทาใหหนวยงานภายในกรมทดนสามารถนาเอาหลกการตางๆ ไปประยกตใชไดอยางถกตอง

ประโยชนสาหรบผรบการพฒนา ไดรบความร และทกษะในการจดทาแผนพฒนารายบคคลเพมขน ทาใหสามารถปฏบตงานไดอยางถกตอง และมประสทธภาพมากยงขน

สวนท 2 วธการพฒนาและแนวทาง สนบสนนการพฒนา

การเรยนรจะเกดขนไดโดยวธใดบาง การใหคาปรกษาแนะนา หรอเรยนรดวยตนเอง อปสรรคหรอความทาทายทอาจจะเกดขน มอะไรบาง

ความทาทายดานเงอนเวลา ซงอยในชวงทผรบการพฒนาเพงเขารบตาแหนง งานใหม ในขณะทงานพฒนารายบคคลเปนงานทเชอมโยงงานดานการประเมนผล การปฏบตราชการ ตองใชเวลาในการศกษา ซงมเวลาศกษาขอมลคอนขางจากด

หวหนางาน/หนวยงานจะสนบสนนการพฒนา ไดอยางไร

หวหนางานไดเตรยมความพรอมดานเอกสารและการใหคาปรกษาแนะนา ตลอดระยะเวลาของการพฒนา

จะวดความสาเรจของการพฒนาไดอยางไร และเมอใด

โดยการสงเกตการปฏบตงานของผรบการพฒนา หลงจากทใหคาแนะนาไปแลว 2 เดอน เชน ความเขาใจในการตอบขอซกถามในเรองการจดทาแผนพฒนารายบคคลใหแก สานก / กอง ตางๆ รวมถงสานกงานทดนทวประเทศ หรอมอบหมายงานอนทเกยวของใหไปดาเนนการ

สวนท 3 ประโยชนของการพฒนา

จะนาความร/ทกษะ/สมรรถนะทไดรบการพฒนา ไปใชไดในโอกาสใด

เมอไดรบมอบหมายงาน / โครงการฯ ใหไปดาเนนการ

หวหนางาน/หนวยงานจะสนบสนนการนาไปใช ไดอยางไร

ใหคาแนะนาการปฏบตหนาทเพมเตมเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม และสนบสนนเครองมอตางๆ เชน Computer Printer รวมถงหนงสอเวยน ระเบยบคาสงตางๆ เพอใหการปฏบตงานสาเรจลลวงไปดวยด

หมายเหต * ใหใสรหสบตรประจาตวประชาชน 13 หลก ใหครบถวน เพอประโยชนในการสบคนขอมล* * หวขอทจะพฒนา หากมหลายหวขอ หรอมทงจดออนและจดแขงทจะพฒนา ใหทาการแยกกรอกขอมลในแบบ IDP1(กรอกไดมากกวา 1 แผน)

ลงชอ.........................................................หวหนางาน (นายชาน สมานฉนท)

ตาแหนง นกทรพยากรบคคลชานาญการพเศษ วนทบนทก 1 / ต.ค. / 2559

Page 22: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

� ���

รอบ

ท 1

� ��� ร

อบท

2

แบบ

IDP

2 แบ

บฟอร

มแผน

พฒนา

รายบ

คคล

ชอ –

สกล

......

........

........

........

........

........

......

ผรบก

ารพฒ

นา ต

าแหน

ง .....

........

........

........

........

........

......

ระดบ

......

........

........

........

........

........

......

สงกด

......

........

........

........

........

........

........

.....

ระยะ

เวลา

ทดาร

งตาแ

หนง .

........

........

........

........

........

........

ลาดบ

1 ชอ

หวขอ

ทจะพ

ฒนา

2

สนบส

นนสม

รรถน

ะ 3

เปาห

มายก

ารพฒ

นา

4 5

ระยะ

เวลา

เรมตน

6

งบปร

ะมาณ

7

เหตผ

ล/คว

ามสา

คญ

รห

ส สน

บสนน

สมรร

ถนะ

รห

ส วธ

การพ

ฒนา

แล

ะสนส

หมาย

เหต

* ระ

ยะเวล

าในก

ารฝก

อบรม

/ดงา

น เป

นไปต

ามหล

กสตร

สวน

การเร

ยนรด

วยตน

เอง ก

ารสอ

นแนะ

งาน

และก

ารให

คาปร

กษา ฯ

ลฯ เฉ

ลย 6

ชวโ

มง เท

ากบ

1 วน

* ว

ธการ

พฒนา

(รหส

1 ถ

ง 19)

รายล

ะเอย

ดปรา

กฏอย

ในคม

อการ

จดทา

แผนพ

ฒนาร

ายบค

คล ก

รมทด

น หน

า 5

– 6

คาอธ

บายช

องสน

บสนน

สมรร

ถนะ

คา

อธบา

ยชอง

วธกา

รพฒ

นา

รหส

สนบส

นนสม

รรถน

รหส

วธกา

รพฒ

นา

รหส

วธกา

รพฒ

นา

1 กา

รมงผ

ลสมฤ

ทธ

1

การฝ

กอบร

มในห

องเรย

น (C

lass R

oom

Tra

ining

) 11

กา

รทาก

จกรร

ม (A

ctivi

ty)

2 กา

รบรก

ารทด

2 กา

รสอน

งาน

(Coa

ching

) 12

กา

รเรยน

รดวย

ตนเอ

ง (Se

lf Le

arnin

g) 3

การส

งสมค

วามเ

ชยวช

าญใน

งานอ

าชพ

3

การฝ

กอบร

มในข

ณะทา

งาน

(On

the

job

Train

ing)

13

การเป

นวทย

ากรภ

ายใน

(Int

erna

l Tra

iner)

4 กา

รยดม

นในค

วามถ

กตอง

เปนธ

รรม

4

โปรแ

กรมพ

เลยง

(Men

torin

g Pro

gram

) 14

กา

รดงา

นนอก

สถาน

ท (Si

te V

isit)

5 กา

รทาง

านเป

นทม

5

การเพ

มคณ

คาใน

งาน

(Job

Enric

hmen

t) 15

กา

รใหข

อมลป

อนกล

บ (Fe

edba

ck)

6

การเพ

มปรม

าณงา

น (Jo

b En

large

men

t) 16

กา

รฝกง

านกบ

ผเชย

วชาญ

(Cou

nter

part)

7 กา

รมอบ

หมาย

งาน

(Del

egat

ion)

17

การเป

รยบเ

ทยบก

บคแข

ง (Be

nchm

arkin

g)

8 กา

รหมน

เวยนง

าน (J

ob R

otat

ion)

18

การป

ระชม

/สมม

นา (M

eetin

g/Se

mina

r)

9 กา

รใหค

าปรก

ษาแน

ะนา (

Cons

ultin

g) 19

กา

รใหท

นการ

ศกษา

(Sch

olar

ship)

10

การต

ดตาม

/การ

สงเก

ต (Jo

b Sh

adow

ing)

ลงชอ

รบทร

าบแผ

นพฒน

าราย

บคคล

ลงชอ

อนมต

แผนพ

ฒนาร

ายบค

คล

(.......

........

........

........

........

........

...)

(...

........

........

........

........

........

.......)

ตา

แหนง

.......

........

........

........

........

........

.....

ตา

แหนง

.......

........

........

........

........

........

.....

วนท

........

../....

........

./.....

........

..

วนท

........

../....

........

./.....

........

..

Page 23: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

� ���

รอบ

ท 1

� ��� ร

อบท

2

แบบ

IDP

2 แบ

บฟอร

มแผน

พฒนา

รายบ

คคล

ชอ –

สกล

นาย

สรอร

รถ ก

ารงา

นด

ผรบก

ารพฒ

นา ต

าแหน

ง นกท

รพยา

กรบค

คล

ระดบ

ชาน

าญกา

ร สง

กด ก

องฝก

อบรม

กรม

ทดน

ระยะ

เวลา

ทดาร

งตาแ

หนง

9 ป

ลาดบ

1 ชอ

หวขอ

ทจะพ

ฒนา

2

สนบส

นนสม

รรถน

ะ 3

เปาห

มายก

ารพฒ

นา

4 5

ระยะ

เวลา

เรมตน

6

งบปร

ะมาณ

7

เหตผ

ล/คว

ามสา

คญ

รห

ส สน

บสนน

สมรร

ถนะ

รห

ส วธ

การพ

ฒนา

แล

ะสนส

1

การจ

ดทาแ

ผนพฒ

นา

รายบ

คคล

(IDP)

3

การส

งสมค

วาม

เชยว

ชาญใ

นงาน

อาชพ

เพอเ

พมพน

ความ

ร คว

ามเข

าใจ

เกยว

กบกา

รจดท

าแผน

พฒนา

รายบ

คคลไ

ดอยา

งถกต

อง

9 12

การใ

หคาป

รกษา

แนะน

า กา

รเรยน

รดวย

ตนเอ

ง ต.

ค. 5

9 - ม

.ค. 6

0 (รว

ม 30

ช.ม

.) - -

แผนพ

ฒนาร

ายบค

คล (ID

P) เป

นสวน

หนงข

องกา

รประ

เมนผ

ลการ

ปฏบต

ราชก

าร แ

ละเป

นตว

ชวดท

สาคญ

ตามค

ารบร

องกา

รปฏบ

ตราช

การ

กรมท

ดน

หมาย

เหต

* ระ

ยะเวล

าในก

ารฝก

อบรม

/ดงา

น เป

นไปต

ามหล

กสตร

สวน

การเร

ยนรด

วยตน

เอง ก

ารสอ

นแนะ

งาน

และก

ารให

คาปร

กษา ฯ

ลฯ เฉ

ลย 6

ชวโ

มง เท

ากบ

1 วน

* ว

ธการ

พฒนา

(รหส

1 ถ

ง 19)

รายล

ะเอย

ดปรา

กฏอย

ในคม

อการ

จดทา

แผนพ

ฒนาร

ายบค

คล ก

รมทด

น หน

า 5

– 6

คาอธ

บายช

องสน

บสนน

สมรร

ถนะ

คา

อธบา

ยชอง

วธกา

รพฒ

นา

รหส

สนบส

นนสม

รรถน

รหส

วธกา

รพฒ

นา

รหส

วธกา

รพฒ

นา

1 กา

รมงผ

ลสมฤ

ทธ

1

การฝ

กอบร

มในห

องเรย

น (C

lass R

oom

Tra

ining

) 11

กา

รทาก

จกรร

ม (A

ctivi

ty)

2 กา

รบรก

ารทด

2 กา

รสอน

งาน

(Coa

ching

) 12

กา

รเรยน

รดวย

ตนเอ

ง (Se

lf Le

arnin

g) 3

การส

งสมค

วามเ

ชยวช

าญใน

งานอ

าชพ

3

การฝ

กอบร

มในข

ณะทา

งาน

(On

the

job

Train

ing)

13

การเป

นวทย

ากรภ

ายใน

(Int

erna

l Tra

iner)

4 กา

รยดม

นในค

วามถ

กตอง

เปนธ

รรม

4

โปรแ

กรมพ

เลยง

(Men

torin

g Pro

gram

) 14

กา

รดงา

นนอก

สถาน

ท (Si

te V

isit)

5 กา

รทาง

านเป

นทม

5

การเพ

มคณ

คาใน

งาน

(Job

Enric

hmen

t) 15

กา

รใหข

อมลป

อนกล

บ (Fe

edba

ck)

6

การเพ

มปรม

าณงา

น (Jo

b En

large

men

t) 16

กา

รฝกง

านกบ

ผเชย

วชาญ

(Cou

nter

part)

7 กา

รมอบ

หมาย

งาน

(Del

egat

ion)

17

การเป

รยบเ

ทยบก

บคแข

ง (Be

nchm

arkin

g)

8 กา

รหมน

เวยนง

าน (J

ob R

otat

ion)

18

การป

ระชม

/สมม

นา (M

eetin

g/Se

mina

r)

9 กา

รใหค

าปรก

ษาแน

ะนา (

Cons

ultin

g) 19

กา

รใหท

นการ

ศกษา

(Sch

olar

ship)

10

การต

ดตาม

/การ

สงเก

ต (Jo

b Sh

adow

ing)

ลงชอ

รบทร

าบแผ

นพฒน

าราย

บคคล

ลงชอ

อนมต

แผนพ

ฒนาร

ายบค

คล

(นาย

สรอร

รถ ก

ารงา

นด)

(น

ายชา

น ส

มานฉ

นท)

ตาแห

นง น

กทรพ

ยากร

บคคล

ชานา

ญการ

ตาแห

นง น

กทรพ

ยากร

บคคล

ชานา

ญการ

พเศษ

วน

ท 1

/ ต.

ค. /

2559

วนท

1 /

ต.ค.

/ 25

59

Page 24: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

รอบท

1

� ร

อบท

2 แบ

บ ID

P 3

แบบร

ายงา

นผลก

ารพฒ

นารา

ยบคค

ลของ

(สา

นก /

กอง

/ จงห

วด)

แผนก

ารพฒ

นารา

ยบคค

ล ผล

การพ

ฒนา

รายบ

คคล

ลาดบ

ท ชอ

- สก

ล ปร

ะเภท

ตา

แหนง

(ร

หส)

หวขอ

ทจะพ

ฒนา

สน

บสนน

สม

รรถน

ะท

เปาห

มายก

ารพฒ

นา

*วธก

ารพฒ

นา

ระยะ

เวลา

เรมตน

แล

ะสนส

งบปร

ะมาณ

กา

รวดผ

ลสาเ

รจ

ขารา

ชการ

ขา

ราชก

ารบร

รจให

ม *e

-Lea

rnin

g รห

สหลก

สตร

ชดกา

รเรยน

ร ดว

ยตนเ

อง

� เ

ปนไป

ตามแ

ผน

� ไ

มเปน

ไปตา

มแผน

เพ

ราะ..

........

........

........

....

........

........

........

........

....

........

........

........

........

เปน

ไปตา

มแผน

� ไ

มเปน

ไปตา

มแผน

เพ

ราะ..

........

........

........

....

........

........

........

........

....

........

........

........

........

หม

ายเห

* ชอง

วธกา

รพฒน

า - ช

องขา

ราชก

าร ให

ใสเฉ

พาะร

หส ด

งเชนข

อ 4

ในแบ

บ ID

P 2

- ช

อง e

- le

arnin

g เป

นรหส

หลกส

ตรเฉ

พาะข

าราช

การบ

รรจใ

หมทเ

รยน

e- le

arnin

g ขอ

งสาน

กงาน

ก.พ

. เทา

นน

คาอธ

บายช

องปร

ะเภท

ตาแห

นง

คา

อธบา

ยชอง

สนบส

นนสม

รรถน

ะ รห

ส ปร

ะเภท

ตาแห

นง

รหส

ประเ

ภทตา

แหนง

รหส

สนบส

นนสม

รรถน

ะ M

2 =

อา

นวยก

าร ร

ะดบส

ง O

4 =

ทวไ

ป ท

กษะพ

เศษ

1

การม

งผลส

มฤทธ

M

1 =

อา

นวยก

าร ร

ะดบต

น O

3 =

ทวไ

ป อ

าวโส

2 กา

รบรก

ารทด

K

5 =

วชาก

าร ท

รงคณ

วฒ

O 2

= ท

วไป

ชาน

าญงา

3 กา

รสงส

มควา

มเชย

วชาญ

ในงา

นอาช

พ K

4 =

วชาก

าร เ

ชยวช

าญ

O 1

= ท

วไป

ปฏบ

ตงาน

4 กา

รยดม

นในค

วามถ

กตอง

เปนธ

รรม

K 3

= วช

าการ

ชาน

าญกา

รพเศ

5 กา

รทาง

านเป

นทม

K 2

= ว

ชากา

ร ช

านาญ

การ

K 1

= วช

าการ

ปฏบ

ตการ

ลงชอ

ผราย

งานผ

ลงชอ

รบทร

าบผล

กา

รดาเน

นการ

ตามแ

ผนพฒ

นารา

ยบคค

การด

าเนนก

ารตา

มแผน

พฒนา

รายบ

คคล

(...

........

........

........

........

........

........

)

(.......

........

........

........

........

........

....)

หวหน

างาน

/หวห

นาฝา

ผอาน

วยกา

รสาน

ก/กอ

ง/เจ

าพนก

งานท

ดนจง

หวด/

สาขา

วน

ท ....

...../.

........

...../.

........

.....

วน

ท ....

...../.

........

...../.

........

.....

Page 25: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

รอบท

1

� ร

อบท

2 แบ

บ ID

P 3

แบบร

ายงา

นผลก

ารพฒ

นารา

ยบคค

ลของ

กอง

ฝกอบ

รม ก

รมทด

น แผ

นการ

พฒนา

รายบ

คคล

ผลกา

รพฒ

นารา

ยบคค

ลาดบ

ท ชอ

- สก

ล ปร

ะเภท

ตา

แหนง

(ร

หส)

หวขอ

ทจะพ

ฒนา

สน

บสนน

สม

รรถน

ะท

เปาห

มายก

ารพฒ

นา

*วธก

ารพฒ

นา

ระยะ

เวลา

เรมตน

แล

ะสนส

งบปร

ะมาณ

กา

รวดผ

ลสาเ

รจ

ขารา

ชการ

ขา

ราชก

ารบร

รจให

ม *e

-Lea

rnin

g รห

สหลก

สตร

ชดกา

รเรยน

ร ดว

ยตนเ

อง

1 นา

ยสรอ

รรถ

การ

งานด

K

2 กา

รจดท

าแผน

พฒนา

รายบ

คคล

(IDP)

3

เพอเ

พมพน

ความ

ความ

เขาใ

จเกย

วกบก

ารจด

ทาแผ

นพฒน

าราย

บคคล

ไดอย

างถก

ตอง

9 12

ต.

ค. 2

559

- ธ.ค

. 256

0 (3

0 ชว

โมง)

- �

เปน

ไปตา

มแผน

� ไ

มเปน

ไปตา

มแผน

เพ

ราะ..

........

........

........

....

........

........

........

........

....

........

........

........

........

2

นายว

นย ท

องปร

ะกาย

K

1 ชด

การเร

ยนรด

วยตน

เอง

3 กา

รเรยน

รดวย

ตนเอ

ง 12

00

1 M

พ.

ย. 25

59 -

ม.ค.

256

0 (2

0 ชว

โมง)

- �

เปน

ไปตา

มแผน

� ไ

มเปน

ไปตา

มแผน

เพ

ราะ..

........

........

........

....

........

........

........

........

....

........

........

........

........

3

นายส

มสกล

สกล

สม

O 2

การใ

ชคอม

พวเต

อร

MS

Offic

e 20

10

3 ระ

ดบ 2

สง

ไปฝก

อบรม

(ภาย

นอก)

1

- 4 ก

.พ.

2560

(2

4 ชว

โมง)

2,500

เปน

ไปตา

มแผน

� ไ

มเปน

ไปตา

มแผน

เพ

ราะ..

........

........

........

....

........

........

........

........

....

........

........

........

........

หม

ายเห

* ชอง

วธกา

รพฒน

า - ช

องขา

ราชก

าร ให

ใสเฉ

พาะร

หส ด

งเชนข

อ 4

ในแบ

บ ID

P 2

- ช

อง e

- le

arnin

g เป

นรหส

หลกส

ตรเฉ

พาะข

าราช

การบ

รรจใ

หมทเ

รยน

e- le

arnin

g ขอ

งสาน

กงาน

ก.พ

. เทา

นน

คาอธ

บายช

องปร

ะเภท

ตาแห

นง

คา

อธบา

ยชอง

สนบส

นนสม

รรถน

ะ รห

ส ปร

ะเภท

ตาแห

นง

รหส

ประเ

ภทตา

แหนง

รหส

สนบส

นนสม

รรถน

ะ M

2 =

อา

นวยก

าร ร

ะดบส

ง O

4 =

ทวไ

ป ท

กษะพ

เศษ

1

การม

งผลส

มฤทธ

M

1 =

อา

นวยก

าร ร

ะดบต

น O

3 =

ทวไ

ป อ

าวโส

2 กา

รบรก

ารทด

K

5 =

วชาก

าร ท

รงคณ

วฒ

O 2

= ท

วไป

ชาน

าญงา

3 กา

รสงส

มควา

มเชย

วชาญ

ในงา

นอาช

พ K

4 =

วชาก

าร เ

ชยวช

าญ

O 1

= ท

วไป

ปฏบ

ตงาน

4 กา

รยดม

นในค

วามถ

กตอง

เปนธ

รรม

K 3

= วช

าการ

ชาน

าญกา

รพเศ

5 กา

รทาง

านเป

นทม

K 2

= ว

ชากา

ร ช

านาญ

การ

K 1

= วช

าการ

ปฏบ

ตการ

ลงชอ

ผราย

งานผ

ลงชอ

รบทร

าบผล

กา

รดาเน

นการ

ตามแ

ผนพฒ

นารา

ยบคค

การด

าเนนก

ารตา

มแผน

พฒนา

รายบ

คคล

(น

างมน

ฤด ภ

ยไมม

า)

(นาย

สงหเ

ดช เ

ดชกญ

ชร)

หวหน

าฝาย

อานว

ยการ

ผอาน

วยกา

รกอง

ฝกอบ

รม

วนท

1 / ต

.ค. /

255

9

วนท

1 / ต

.ค. /

255

9

Page 26: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

แบบ IDP 4

จานวน จานวน จานวนประเภท/ระดบตาแหนง รหส ขาราชการ ผทไดรบ ผทไมไดรบ

ในหนวยงาน การพฒนา การพฒนาทงหมด

ประเภทอานวยการ (M)ระดบสง M2ระดบตน M1

ประเภทวชาการ (K)ทรงคณวฒ K5เชยวชาญ K4ชานาญการพเศษ K3ชานาญการ K2ปฏบตการ K1

ประเภททวไป (O)ทกษะพเศษ O4อาวโส O3ชานาญงาน O2ปฏบตงาน O1

ยอดรวม(คน)

เฉพาะเจาหนาท

ผลการตรวจสอบ 1. จานวนขาราชการในหนวยงานรวมทงหมด = คน 2. จานวนขาราชการทไดรบการพฒนาตามแผนพฒนารายบคคลรวมกน = คน 3. จานวนขาราชการทไมไดรบการพฒนาตามแผนพฒนารายบคคลรวมกน = คน 4. รอยละของขาราชการในหนวยงานทไดรบการพฒนาตามแผนพฒนารายบคคล (IDP) = %

โดยใชสตรคานวณ ดงนจานวนขาราชการในหนวยงานรวมทงหมด

จานวนขาราชการในสงกดทไดรบการพฒนาตามแผน IDP รวมกน X 100

□ รอบท 1 □ รอบท 2

การพฒนาตามแผนพฒนารายบคคล แบบสรปรายงานขาราชการในแตละประเภท/ระดบตาแหนงทไดรบ

สาเหตทไมไดรบการพฒนา

สรปผลการพฒนา

สานกงานทดนจงหวด/สาขา/สานก/กอง..........................................

ลงชอ.......................................................ผรวบรวมและดาเนนการ ( ) หวหนาฝายอานวยการ/บรหารทวไป

ลงชอ....................................................ผรบรอง ( ) เจาพนกงานทดน/ผอานวยการสานก/กอง

Page 27: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

แบบ IDP 4

จานวน จานวน จานวนประเภท/ระดบตาแหนง รหส ขาราชการ ผทไดรบ ผทไมไดรบ

ในหนวยงาน การพฒนา การพฒนาทงหมด

ประเภทอานวยการ (M)ระดบสง M2ระดบตน M1 1 1 -

ประเภทวชาการ (K)ทรงคณวฒ K5เชยวชาญ K4ชานาญการพเศษ K3 1 1 -ชานาญการ K2 1 1 -ปฏบตการ K1 1 1 -

ประเภททวไป (O)ทกษะพเศษ O4อาวโส O3ชานาญงาน O2 1 1 -ปฏบตงาน O1

ยอดรวม(คน) 5 5 -

เฉพาะเจาหนาท

ผลการตรวจสอบ 1. จานวนขาราชการในหนวยงานรวมทงหมด = 5 คน 2. จานวนขาราชการทไดรบการพฒนาตามแผนพฒนารายบคคลรวมกน = 5 คน 3. จานวนขาราชการทไมไดรบการพฒนาตามแผนพฒนารายบคคลรวมกน = 0 คน 4. รอยละของขาราชการในหนวยงานทไดรบการพฒนาตามแผนพฒนารายบคคล (IDP) = 100 %

โดยใชสตรคานวณ ดงน จานวนขาราชการในสงกดทไดรบการพฒนาตามแผน IDP รวมกน X 100จานวนขาราชการในหนวยงานรวมทงหมด

□ รอบท 1 □ รอบท 2

แบบสรปรายงานขาราชการในแตละประเภท/ระดบตาแหนงทไดรบ การพฒนาตามแผนพฒนารายบคคล

กองฝกอบรม กรมทดน

สาเหตทไมไดรบการพฒนา

สรปผลการพฒนา

ลงชอ.......................................................ผรวบรวมและดาเนนการ (นางมนฤด ภยไมมา) หวหนาฝายอานวยการ

ลงชอ....................................................ผรบรอง (นายสงหเดช เดชกญชร) ผอานวยการกองฝกอบรม

Page 28: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

ท นร ๑๐๑๓/ว ๒๗ สานกงาน ก.พ. ถนนพษณโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ สงหาคม ๒๕๕๓

เรอง หลกเกณฑ,และวธการเพมพนประสทธภาพและเสรมสร างแรงจงใจแก)ข าราชการพลเรอนสามญ

เรยน (เวยนกระทรวง กรม และจงหวด)

สงทส)งมาด วย ๑. หลกเกณฑ,และวธการเพมพนประสทธภาพและเสรมสร างแรงจงใจแก) ข าราชการพลเรอนสามญ ๒. กรอบสาระของหลกสตรกลาง

ด วยพระราชบญญตระเบยบข าราชการพลเรอน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๒ บญญตให ส)วนราชการมหน าทดาเนนการให มการเพมพนประสทธภาพและเสรมสร างแรงจงใจแก)ข าราชการ พลเรอนสามญ เพอให ข าราชการพลเรอนสามญมคณภาพ คณธรรม จรยธรรม คณภาพชวต มขวญและ กาลงใจในการปฏบตราชการให เกดผลสมฤทธต)อภารกจของรฐ ทงน ตามหลกเกณฑ,และวธการท ก.พ. กาหนด

เพออนวตให เป'นไปตามมาตรา ๗๒ แห)งพระราชบญญตระเบยบข าราชการพลเรอน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. จงกาหนดหลกเกณฑ,และวธการเพมพนประสทธภาพและเสรมสร างแรงจงใจ แก)ข าราชการพลเรอนสามญ ตามสงทส)งมาด วย ๑ และกรอบสาระของหลกสตรกลาง ตามสงทส)งมาด วย ๒

จงเรยนมาเพอโปรดทราบและถอปฏบตต)อไป ทงน ได แจ งให กรมและจงหวดทราบ ด วยแล ว

ขอแสดงความนบถอ

(นางเบญจวรรณ สร)างนทร) เลขาธการ ก.พ.

สถาบนพฒนาข าราชการพลเรอน โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต)อ ๑๗๔๓ ๑๗๘๘ และ ๑๗๙๗ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓

Page 29: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

สงทส)งมาด วย ๑

หลกเกณฑ=และวธการ เพมพนประสทธภาพและเสรมสร:างแรงจงใจแกKข:าราชการพลเรอนสามญ

(ตามหนงสอสานกงาน ก.พ. ท นร ๑๐๑๓/ว ๒๗ ลงวนท ๒๗ สงหาคม ๒๕๕๓) -----------------------------------

การเพมพนประสทธภาพและเสรมสร างแรงจงใจในการปฏบตราชการของข าราชการ พลเรอนสามญเพอให เกดผลสมฤทธต)อภารกจของรฐ ให ส)วนราชการดาเนนการภายใต หลกการรวมทงหลกเกณฑ,และวธการ ดงต)อไปน หลกการ

๑. ข าราชการต องได รบการพฒนาให มความร ความสามารถ ทกษะ และสมรรถนะท จาเป'นสาหรบตาแหน)งตามทกาหนดไว ในมาตรฐานกาหนดตาแหน)ง และมคณภาพชวต มความสมดล ระหว)างชวตกบการทางาน รวมทงขวญกาลงใจทด มแรงจงใจในการปฏบตราชการให มผลสมฤทธ ซงส)งผลโดยตรงต)อการเพมประสทธภาพ การเพมผลตภาพและขดสมรรถนะของข าราชการ

๒. ข าราชการต องได รบการพฒนาอย)างเป'นระบบและต)อเนอง ๓. ข าราชการต องได รบการพฒนาอย)างน อย ๑๐ วนต)อคนต)อป; ๔. งบประมาณเพอการพฒนาข าราชการควรได รบการจดสรรไม)น อยกว)าร อยละ ๓

ของงบบคลากร หลกเกณฑ=และวธการ

๑. การเพมพนประสทธภาพและเสรมสร างแรงจงใจในการปฏบตราชการของ ข าราชการพลเรอนสามญ ให ดาเนนการโดยจาแนกออกเป'น ๔ กล)มหลก ดงน

๑.๑ ข าราชการผ ดารงตาแหน)งประเภทบรหาร ๑.๒ ข าราชการผ ดารงตาแหน)งประเภทอานวยการ ๑.๓ ข าราชการผ ปฏบตงานทมประสบการณ,สาหรบตาแหน)งประเภททวไป

และประเภทวชาการ ๑.๔ ข าราชการผ ปฏบตสาหรบตาแหน)งประเภททวไปและประเภทวชาการ

๒. ส)วนราชการต องมการประเมนระดบความร ความสามารถ ทกษะ และสมรรถนะ ของข าราชการตามมาตรฐานทกาหนดตามหนงสอสานกงาน ก.พ. ท นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวนท ๒๙ กนยายน ๒๕๕๒ เรอง มาตรฐานและแนวทางการกาหนดความร ความสามารถ ทกษะ และสมรรถนะ ทจาเป'นสาหรบตาแหน)งข าราชการพลเรอนสามญ หากข าราชการผ ดารงตาแหน)งประเภทใดระดบใด ยงมความร ความสามารถ ทกษะ และสมรรถนะ ไม)ถงระดบมาตรฐานและในกรณทข าราชการไม) สามารถปฏบตราชการให มประสทธภาพและเกดประสทธผลในระดบอนเป'นทพอใจของทางราชการ จะต องได รบการพฒนาโดยเรว

สาหรบข าราชการทมการย าย การโอน หรอการเลอนระดบจะต องได รบการพฒนาด วย

Page 30: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

๓. ส)วนราชการต องกาหนดแนวทางการเพมพนประสทธภาพและเสรมสร างแรงจงใจ โดยให คานงถงความสอดคล องกบภารกจ วสยทศน, ยทธศาสตร,ของส)วนราชการ รวมทงยทธศาสตร, การพฒนาข าราชการพลเรอน ตามท ก.พ. กาหนด ตลอดจนความจาเป'นในการพฒนาของข าราชการ ในแต)ละกล)ม และผลการประเมนการปฏบตราชการของข าราชการด วย

๔. ส)วนราชการอาจดาเนนการเพอเพมพนประสทธภาพและเสรมสร างแรงจงใจ โดย วธการใดวธการหนงหรอหลายวธการตามทเหนสมควร เช)น การฝEกอบรมทงในและต)างประเทศ การประชมสมมนา การย ายสบเปลยนหมนเวยน การสอนงาน การมอบหมายงาน การให ไปปฏบตงานในหน)วยงานอน การเรยนร ด วยตนเอง เป'นต น เพอให ข าราชการนาความร ทได มาปรบใช ในการปฏบตราชการอย)างมประสทธภาพ

๕. ให ส)วนราชการนากรอบสาระของหลกสตรกลางตามสงทส)งมาด วย ๒ ไปใช ใน การพฒนาข าราชการแต)ละกล)ม โดยส)วนราชการอาจเพมหลกสตรรวมทงเนอหาวชาในแต)ละหลกสตร เพอให เหมาะสมกบการพฒนาข าราชการของส)วนราชการได

๖. นอกจากน ส)วนราชการอาจให ข าราชการเข ารบการพฒนาในหลกสตรทสานกงาน ก.พ. ดาเนนการ กได เช)น

๑) หลกสตรนกบรหารระดบสง : ผ บรหารส)วนราชการ (นบส. ๒) ๒) หลกสตรนกบรหารระดบสง : ผ นาทมวสยทศน,และคณธรรม (นบส. ๑) ๓) หลกสตรการพฒนาเสรมหลกสตรนกบรหารระดบสง ๔) หลกสตรสร างความเข มแขงผ ตรวจราชการระดบกระทรวง ๕) หลกสตรผ บรหารเทคโนโลยสารสนเทศระดบสง ๖) หลกสตรพฒนาผ นาคลนลกใหม)ในราชการไทย ๗) หลกสตรการบรหารบนความหลากหลาย ๘) หลกสตรการบรหารทรพยากรบคคลภาครฐแนวใหม) ๙) หลกสตรการดาเนนการทางวนย ๑๐) หลกสตรปMจฉมนเทศ ๑๑) หลกสตรการเรยนร ผ)านสออเลกทรอนกส, ๑๒) หลกสตรการฝEกอบรมทางไกล

ฯลฯ

Page 31: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

สงทส)งมาด วย ๒

กรอบสาระของหลกสตรกลาง

การพฒนาข าราชการเพอให มความร ความสามารถ ทกษะ และสมรรถนะทจาเป'นสาหรบตาแหน)ง ตามทกาหนดไว ในมาตรฐานกาหนดตาแหน)ง และมคณภาพชวต มความสมดลระหว)างชวตกบการทางาน รวมทงขวญกาลงใจทด มแรงจงใจในการปฏบตราชการให มผลสมฤทธ ซงส)งผลโดยตรงต)อการเพม ประสทธภาพ การเพมผลตภาพและขดสมรรถนะของข าราชการ และเพอให การพฒนาข าราชการแต)ละ ประเภทเป'นไปในแนวเดยวกน สานกงาน ก.พ.จงได กาหนดกรอบสาระหลกสตรกลาง ให ส)วนราชการนาไป ใช ในการพฒนาข าราชการแต)ละกล)ม ดงน

๑. หลกสตรพฒนาสมรรถนะ

เป'นหลกสตรทพฒนาขนเพอเสรมสร างสมรรถนะหลกทเหมาะสมกบระดบของกล)มเป.าหมาย โดยสมรรถนะหลกจะม ๕ ด าน ได แก) การม)งผลสมฤทธ บรการทด การสงสมความเชยวชาญในงานอาชพ การยดมนในความถกต องชอบธรรมและจรยธรรม และการทางานเป'นทม

โดยแบ)งหลกสตรการพฒนาออกเป'น ๔ หลกสตรใหญ)ตามกล)มเป.าหมาย

๑.๑ หลกสตรพฒนาสมรรถนะหลกสาหรบตาแหนKงประเภทบรหาร

กรอบสาระของหลกสตร : - สมรรถนะหลก แนวทางในการพฒนา และค)มอการมอบหมายงาน - ประสบการณ,ผ ทรงคณวฒทประสบความสาเรจโดยใช สมรรถนะหลก การม)ง ผลสมฤทธ การสงสมความเชยวชาญในงานอาชพ และการทางานเป'นทม - กรณศกษาเพอพฒนาสมรรถนะเรองการยดมนในความถกต องชอบธรรมและจรยธรรม - การดงาน/ การเล)าประสบการณ,จากองค,กรภาครฐหรอเอกชนทม)งเน นการบรการ ทตอบสนอง ผ รบบรการ/ผ มส)วนได ส)วนเสยขององค,กร - สรปบทเรยนเพอนาไปพฒนาสมรรถนะหลกสาหรบผ บรหารในภาคราชการพลเรอน

๑.๒ หลกสตรพฒนาสมรรถนะหลกสาหรบตาแหนKงประเภทอานวยการ

๑.๒.๑ หลกสตรการสร:างนวตกรรมสาหรบพฒนาสมรรถนะเรองการมKงผลสมฤทธชนสง

กรอบสาระของหลกสตร : - กรอบแนวคดการปรบปรงและสร างสรรค,สงใหม) - Lateral Thinking - เครองมอและกระบวนการคด - กรณศกษา

Page 32: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

๑.๒.๒ หลกสตรการบรหารความสมพนธ=กบผ:รบบรการ

กรอบสาระของหลกสตร : - กรอบแนวคดการบรหารความสมพนธ,กบผ รบบรการ - การสร างความแตกต)างซงเป'นคณค)าขององค,กรให กบผ รบบรการ - เครองมอและกระบวนการหาความต องการของผ รบบรการ - กรณศกษา

๑.๒.๓ หลกสตรการจดการความร:และการสร:างองค=กรแหKงการเรยนร:

กรอบสาระของหลกสตร : - กรอบแนวคดการจดการความร - การทากจกรรมเพอความเข าใจกระบวนการในการบรหารจดการความร - การนาเสนอแนวทางในการสร างองค,กรแห)งการเรยนร - การทากจกรรมเพอความเข าใจกระบวนการในองค,กรแห)งการเรยนร - กรณศกษา

๑.๒.๔ หลกสตรการพฒนาคณธรรมจรยธรรม

กรอบสาระของหลกสตร : - เรยนร จากการปฏบตเพอพฒนาจรยธรรม - การตระหนกถงปMญหาเชงจรยธรรม - การบรหารทมงานเพอลดความเสยงเชงจรยธรรม - หลกการแนวคดเรองคณธรรม จรยธรรมเชงพฤตกรรมศาสตร, - การศกษาหน)วยงานทเป'นเลศทางคณธรรมและจรยธรรม - ร)วมคดร)วมทาเพอสร างสรรค,องค,กรทมคณธรรมและจรยธรรม

๑.๒.๕ หลกสตรการบรหารทม

กรอบสาระของหลกสตร : - กรอบแนวคดเรองการทางานเป'นทม - ทกษะของผ นาทมทจาเป'น - การทากจกรรมเพอความเข าใจการบรหารทมงาน

๑.๓ หลกสตรพฒนาสมรรถนะหลกสาหรบผ:ปฏบตงานทมประสบการณ=ของตาแหนKงประเภท ทวไปและประเภทวชาการ

๑.๓.๑ หลกสตรการปรบปรงการทางาน

กรอบสาระของหลกสตร : - การปรบปรงกระบวนการด วยเครองมอต)าง ๆ - กระบวนการในการเกบข อมลเพอปรบปรงกระบวนงานของหน)วยงาน - การออกแบบกระบวนการใหม) - กรณศกษา

Page 33: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

๑.๓.๒ หลกสตรการเข:าใจผ:อน

กรอบสาระของหลกสตร : - เครองมอ แนวคด หลกการของการเข าใจผ อน อปสรรคทสาคญ - การจาลองสถานการณ,จรง การทดลองปฏบต - การอธบายแนวคดเรองการเข าใจผ อนผ)านเชาว,อารมณ, - การยกตวอย)างสมมต และอภปรายสรปผล

๑.๓.๓ หลกสตรการคดเชงสงเคราะห=

กรอบสาระของหลกสตร : - การคดเชงสงเคราะห,และเครองมอ - การทากรณศกษาและการนาเสนอผล

๑.๓.๔ หลกสตรการพฒนาคณธรรมจรยธรรม

กรอบสาระของหลกสตร : - เรยนร จากการปฏบตเพอพฒนาจรยธรรม - การตระหนกถงปMญหาเชงจรยธรรม - การลดความเสยงเชงจรยธรรม - กลไกต)าง ๆ ของภาครฐในการส)งเสรมและป.องปรามให ข าราชการประพฤตตน อย)างมคณธรรม - หลกการแนวคดเรองคณธรรม และจรยธรรมเชงพฤตกรรมศาสตร, - การคดในรปแบบต)าง ๆ เพอการพฒนาคณธรรมและจรยธรรมในตวบคคล - การสร างคณธรรมและจรยธรรมด วยการบาเพญสาธารณประโยชน, - ก าวต)อไปของคณธรรมและจรยธรรมเชงปฏบต

๑.๓.๕ หลกสตรการสร:างทม

กรอบสาระของหลกสตร : - หลกการในการทางานเป'นทมและมนษยสมพนธ,ในการทางานร)วมกน - การสอสาร การเปzดใจรบฟMงความคดเหนผ อน การตดสนใจในทม การวางแผน และจดระบบงานในทม - การฝEกปฏบตการทางานเป'นทม - การนาเสนอผลของการทากจกรรมระดมสมอง

๑.๔ หลกสตรพฒนาสมรรถนะหลกสาหรบผ:ปฏบตงานของตาแหนKงประเภททวไปและประเภท วชาการ ให:ใช:ชดฝaกอบรมเรยนร:ด:วยตนเอง หรอ ผKานระบบ E-learning ของสานกงาน ก.พ.

Page 34: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

๑.๔.๑ ชดฝaกอบรมเรองการตงเปoาหมาย

กรอบสาระของหลกสตร : - การกาหนดเป. าหมายการทางานทมประสทธภาพ - การวางแผนกระบวนการทางานให สอดคล องกบเป.าหมาย - การประสานความร)วมมอเพอให เกดผลสมฤทธสงสด - การตดตามและปรบปรงพฒนาเพอให ได เป.าหมายทมประสทธภาพมากขน - กรอบแนวคดในการบรหารจดการเวลาและประโยชน,ของการบรหารจดการเวลา - ข อผดพลาดต)าง ๆ ททาให เสยเวลา - กระบวนการและเทคนคในการแก ไขข อผดพลาดเพอให สามารถบรหารจดการ เวลาได อย)างมประสทธภาพสงสด

๑.๔.๒ ชดฝaกอบรมเรองการบรการทเปWนเลศ

กรอบสาระของหลกสตร : - แนวคดการให บรการสมยใหม) ความคาดหวง ทมาของความคาดหวงของลกค า - ลกษณะของผ รบบรการทพอใจในสนค าและการบรการขององค,กร - หวใจการบรการ มาตรฐานการปฏบตงานเพอสร างการบรการทเป'นเลศ - การบรการก)อน /ระหว)าง /หลงการขาย - การประเมนความพงพอใจของผ รบบรการด วยดชนความพงพอใจ - เทคนคการตดต)อสอสารกบผ รบบรการ - ความจรงเกยวกบการสอสาร และการเป'นผ ฟMงทด - การค นหาความเข าใจและการจบใจความ การสอสารให ผ รบสารเข าใจในสงทเรา สอได อย)างถกต อง บคลกภาพในการสอสาร การสอสารอย)างมประสทธภาพและ การสร างความประทบใจ - การสร างความสมพนธ,ทดกบผ รบบรการ

๑.๔.๓ ชดฝaกอบรมเทคนคการหาข:อมลทมประสทธภาพ

กรอบสาระของหลกสตร : - รปแบบของการค นหา - เทคนคของการค นหาให ได ผลลพธ,ตามต องการ - Search Engine ทงในประเทศและต)างประเทศ - ตวอย)างการใช งาน Search Engine

Page 35: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

๑.๔.๔ ชดฝaกอบรมเรองจรรยาบรรณข:าราชการในชวตประจาวน

กรอบสาระของหลกสตร : - กรอบแนวคดเรองจรรยาข าราชการพลเรอน - หลกและองค,ประกอบของจรรยาข าราชการ - กรณศกษาทสามารถนาไปใช ในชวตจรง

๑.๔.๕ ชดฝaกอบรมเรองการทางานเปWนทม

กรอบสาระของหลกสตร : - ความสาคญของกล)มและทม - เทคนคและขนตอนสาคญของการสร างทมงาน - กระบวนการพฒนาความคดสร างสรรค,และการทางานร)วมกบผ อน - การปรบสภาพการทางานของทมงานอย)างมประสทธภาพ - ความสมพนธ,ของทมงานและการบรหาร

๒. หลกสตรผ:นาทมทมประสทธภาพ

กล)มเป.าหมาย : ข าราชการผ ปฏบตงานทมประสบการณ,สาหรบตาแหน)งประเภททวไปและประเภทวชาการ ทมบทบาทในการเป'นผ นาทมหรอมศกยภาพในการเป'นผ นา กรอบสาระของหลกสตร : ๓ หมวดวชา ๙๖ ชวโมง ประกอบด วย

หมวดวชาท ๑ การพฒนาตนเอง ๒๑ ชวโมง - บทบาทหน าทของผ บงคบบญชายคใหม) - การพฒนาภาวะผ นา - จรยธรรมในการทางานและการบรหารคน - การบรหารจดการเวลา - การคดอย)างเป'นระบบและการคดเชงนวตกรรม - สขภาพกายและสขภาพจต

หมวดวชาท ๒ การบรหารงานและการจดการ ๔๕ ชวโมง - การวางแผนกลยทธ,ในการบรหารงาน/โครงการเพอสนบสนนแผนงานหลก - การบรหารการเงนและพสด - การแก ปMญหาและตดสนใจอย)างเป'นระบบและมกลยทธ, - การบรหารสานกงานยคใหม)และการพฒนางานเพอการบรการทเป'นเลศ - การบรหารทรพยากรบคคลบนความแตกต)าง - การบรหารการเปลยนแปลงเพอการจดการภาครฐยคใหม) - การศกษาดงานและการประชมเชงปฏบตการเพอจดทาผลงานกล)มด านหลกการบรหาร - การศกษาดงานการบรหารจดการขององค,กรต นแบบ

Page 36: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

หมวดวชาท ๓ การทางานรKวมกบผ:อน ๓๐ ชวโมง - การบรหารทรพยากรบคคลสาหรบผ บงคบบญชา - การบรหารทมงานและเทคนคการสอนงาน - การประเมนผลการปฏบตงานและการเลอนเงนเดอน - การพฒนาสมรรถนะหลก - การจดทาตวชวดและค)าเป.าหมาย - การสร างและพฒนาความสมพนธ,ระหว)างกล)ม

๓. หลกสตรการพฒนาคณธรรมจรยธรรมสาหรบผ:ปฏบตงาน : ข:าราชการยคใหมKใสKใจคณธรรม

กล)มเป.าหมาย : ข าราชการผ ปฏบตสาหรบตาแหน)งประเภททวไปและประเภทวชาการ

กรอบสาระของหลกสตร : - เรยนร จากการปฏบตเพอพฒนาจรยธรรม - การตระหนกถงปMญหาเชงจรยธรรม - การลดความเสยงเชงจรยธรรม - กลไกต)างๆ ของภาครฐในการส)งเสรมและป.องปรามให ข าราชการประพฤตตนอย)างมคณธรรม - หลกการแนวคดเรองคณธรรม และจรยธรรมเชงพฤตกรรมศาสตร, - การคดในรปแบบต)าง ๆ เพอการพฒนาคณธรรมและจรยธรรมในตวบคคล - การสร างคณธรรมและจรยธรรมด วยการบาเพญสาธารณประโยชน, - ก าวต)อไปของคณธรรมและจรยธรรมเชงปฏบต

๔. หลกสตรการพฒนาคณธรรมจรยธรรมสาหรบผ:บงคบบญชา: สร:างเสรมจรยธรรมนาทมงาน

กล)มเป.าหมาย : ข าราชการผ ดารงตาแหน)งประเภทอานวยการ

กรอบสาระของหลกสตร : - เรยนร จากการปฏบตเพอพฒนาจรยธรรม - การตระหนกถงปMญหาเชงจรยธรรม - การบรหารทมงานเพอลดความเสยงเชงจรยธรรม - หลกการแนวคดเรองคณธรรม จรยธรรมเชงพฤตกรรมศาสตร, - การศกษาหน)วยงานทเป'นเลศทางคณธรรมและจรยธรรม - ร)วมคดร)วมทาเพอสร างสรรค,องค,กรทมคณธรรมและจรยธรรม

๕. หลกสตรการพฒนาคณธรรมจรยธรรมสาหรบผ:บรหาร: ภาวะผ:นาเชงจรยธรรม

กล)มเป.าหมาย : ข าราชการผ ดารงตาแหน)งประเภทบรหาร

กรอบสาระของหลกสตร : - การบรหารองค,กรเพอลดความเสยงเชงจรยธรรม - ภาวะผ นากบปMญหาเชงคณธรรม จรยธรรม - กรณตวอย)างการนาคณธรรม จรยธรรมมาใช ให เกดเป'นรปธรรมในภาคเอกชน - ร)วมคดร)วมทาเพอสร างสรรค,องค,กรทมคณธรรมและจรยธรรม

Page 37: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

๖. หลกสตรการพฒนาผ:ดารงตาแหนKงประเภทอานวยการ

กล)มเป.าหมาย : ข าราชการผ ดารงตาแหน)งประเภทอานวยการซงยงไม)เคยเข ารบการฝEกอบรมในหลกสตรการพฒนานกบรหารระดบกลาง หรอผ ดารงตาแหน)งประเภทวชาการระดบชานาญการพเศษ หรอผ ดารงตาแหน)งประเภททวไประดบอาวโส

กรอบสาระของหลกสตร : ๕ หมวดวชา ๑๘๑ ชวโมง ประกอบด วย

หมวดวชาท ๑ การบรหารบนความเปลยนแปลง ๒๑ ชวโมง - แนวโน มและทศทางการเปลยนแปลงในอนาคต บทบาทประเทศไทยในกระแส การเปลยนแปลงของโลก - ทศทางเศรษฐกจ สงคม การเมองและความมนคงของประเทศ - ภยคกคามความมนคงของชาต - สาระสาคญในรฐธรรมนญและกฎหมายทนกบรหารควรร - กฎหมายว)าด วยระเบยบข าราชการพลเรอน - กฎหมายว)าด วยระเบยบบรหารราชการแผ)นดน - บทบาทและหน าทของผ ดารงตาแหน)งประเภทอานวยการในการบรหารจดการภาครฐแนวใหม)

หมวดวชาท ๒ การบรหารด:วยหลกคณธรรม ๑๒ ชวโมง - การขบเคลอนองค,กรด วยปรชญาเศรษฐกจพอเพยง - การบรหารด วยคณธรรม จรยธรรมและความโปร)งใส - กฎหมายว)าด วยความผดเกยวกบการขดกนระหว)างประโยชน,ส)วนบคคลกบประโยชน,ส)วนรวม - การบรหารสภาพแวดล อมเพอส)งเสรมให เกดคณธรรมจรยธรรม

หมวดวชาท ๓ การพฒนากลยทธ=การบรหาร ๕๗ ชวโมง - การวางแผนเชงกลยทธ, - การบรหารทรพยากรบคคล - การบรหารงบประมาณและการเงน - การประเมนผลการปฏบตงานและการเลอนเงนเดอน - การใช ระบบสารสนเทศเพอการบรหาร - การสร างเครอข)ายและพนธมตร - การสอสารและการบรหารเวลาอย)างมประสทธภาพ - การคดนอกกรอบ ความคดสร างสรรค,ในการบรหารงาน - การบรหารกระบวนการสร างนวตกรรมในหน)วยงาน - กลยทธ,การทางานให ประสบความสาเรจ : ประสบการณ,การบรหารจากภาคเอกชน - การจดทาตวชวดและค)าเป.าหมาย - การพฒนาสมรรถนะหลก - การบรหารทม)งผลถงประชาชน/ผ รบบรการ - เทคนคการเป'นทปรกษาและเทคนคการสอนแนะ - การพฒนานกบรหารภาครฐ : การบรหารทรพยากรบคคลบนความแตกต)าง

Page 38: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

หมวดวชาท ๔ การพฒนาภาวะผ:นา ๒๔ ชวโมง - ภาวะผ นาการเปลยนแปลง - การแก ไขความขดแย งและการเจรจาต)อรอง - การตดสนใจและการบรหารความเสยง - การบรหารทมงานทมคณภาพ - จตวทยาการบรหารให ได งานและได ใจ - เทคนคการนาเสนอ - ศลปะในการเป'นผ นา : ประสบการณ,จากผ นาองค,กร - EQ สาหรบผ บรหาร

หมวดวชาท ๕ การพฒนาคณภาพชวตในการบรหารงาน ๑๒ ชวโมง - การพฒนาคณภาพชวตให สมดลระหว)างชวตการทางานและชวตส)วนตว - การเสรมสร างสนทรยภาพของชวต

นอกจากน จะต:องมกจกรรมในการฝaกปฏบตการบรหารเชงกลยทธ= การศกษาดงานประสบการณ= ความสาเรจของหนKวยงานในภาครฐหรอภาคเอกชน การจดทาโครงการศกษากลKม และกจกรรม กลKมสมพนธ= ๕๕ ชวโมง

------------------------------------------

Page 39: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)

คณะผ:จดทา

ทปรกษา ๑. นายชยยศ เหลองภทรเชวง ผ อานวยการกองฝEกอบรม ๒. นายพนย คงคาเขตร นกทรพยากรบคคลชานาญการพเศษ หวหน ากล)มงานวางแผนและพฒนาการฝEกอบรม กองฝEกอบรม ๓. นางสาวพรอษา ประทม นกทรพยากรบคคลชานาญการพเศษ

หวหน างานเอกสารวชาการและพฒนาการเรยนร กองฝEกอบรม

คณะผ:จดทา ๑. นายวนย ผจญศลป} นกทรพยากรบคคลชานาญการ กองฝEกอบรม

๒. นางสาวพรทพย, รตนพนธ, นกทรพยากรบคคลชานาญการ กองฝEกอบรม

๓. นายชยอนนท, ศรรกษ, นกทรพยากรบคคลชานาญการ กองฝEกอบรม ๔. นายภานพนธ, กงทอง นกทรพยากรบคคลชานาญการ กองฝEกอบรม ๕. นางสาวประภาพร จนาวลย, นกทรพยากรบคคลปฏบตการ กองฝEกอบรม

Page 40: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)
Page 41: คู มือ · คู มือ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล กรมที่ดิน (ฉบับปรับปรุง)