of 13 /13
GLASILO GRADA LEPOGLAVE / TRAVANJ 2011. / BROJ 9 / GODINA IV. Predočene mogućnosti ulaganja u biotoplanu /str. 2./ /str. 12./ /str.5./ ISSN 1847-7143 Novčane potpore za roditelje znak su dobrodošlice 21 djetetu NAŠI NAJMLAĐI Bebice na prijamu u Gradskoj vijećnici Za sanaciju školske zgrade namijenjeno 2,1 milijuna kuna U darovanom objektu otvorit će se eko-vrtić za višnjičke mališane Negodovali s pravom Donacija Varaždinske županije i škole /str. 2./ /str. 3./ Predstavnici Nahwärme.At-Energiecontracting u Lepoglavi KAPELICA SV. JURJA U PURGI Uređuje se okoliš kapelice, za dvije godine i krov Sretan i blagoslovljen Uskrs svim gradanima zele gradonacelnik, zamjenik gradonacelnika i Gradsko vijece Grada Lepoglave /str.6./ Uređenje zelenih površina

#9 LEPOGLAVSKI GRADSKI LIST

Embed Size (px)

DESCRIPTION

9. broj gradski novina grada Lepoglave donosi najnovijem informacije o društveno-političkom životu u lepoglavskoj regiji.

Text of #9 LEPOGLAVSKI GRADSKI LIST

 • GLASILO GRADA LEPOGLAVE / TRAVANJ 2011. / BROJ 9 / GODINA IV.

  Predoene mogunosti ulaganja u biotoplanu

  /str. 2./

  /str. 12./

  /str.5./

  ISSN 1847-7143

  Novane potpore za roditelje znak su dobrodolice 21 djetetu

  NAI NAJMLAI Bebice na prijamu u Gradskoj vijenici

  Za sanaciju kolske zgrade namijenjeno 2,1 milijuna kuna

  U darovanom objektu otvorit e se eko-vrti za vinjike maliane

  Negodovali s pravomDonacija Varadinske upanije i kole/str. 2./ /str. 3./

  Predstavnici Nahwrme.At-Energiecontracting u Lepoglavi

  KAPELICA SV. JURJA U PURGI

  Ureuje se okoli kapelice, za dvije godine i krov

  Sretan i blagoslovljen Uskrs svim gradanima zele gradonacelnik, zamjenik gradonacelnika i Gradsko vijece Grada Lepoglave

  /str.6./

  Ureenje zelenih povrina

 • 2I z d a v a n o v i n a : G r a d L e p o g l a v a ,

  U l i c a A n t u n a M i h a n o v i a

  1 2 , t e l . 7 7 0 - 4 1 0 ( 0 4 2 )

  U r e i v a k i o d b o r : M a r i j a n

  k v a r i i A l o j z G r e d e l j

  N o v i n a r i : L j i l j a n a R i s e k , M a r i n a

  M a r k o v i , H r v o j e K o v a

  S u r a d n i c i : D r a e n H o u r -

  a k , M a r i o u l i e k

  F o t o g r a j e : B r a n k o T e a k ,

  M a r i n a M a r k o v i , B o j a n

  M i g a , B o i d a r B r e k i , A r h i v

  T C I C i G r a d a L e p o g l a v e

  G l a v n a i o d g o v o r n a u r e d n i c a :

  L j i l j a n a R i s e k , d i p l . p o l i t .

  T i s a k : G r a f o p r o m L e p o g l a v a

  w w w . l e p o g l a v a . h r

  U p o v o d u p o d j e l e n o v a n e n a k n a d e z a n o v o -

  r o e n u d j e c u s p o d r u j a L e p o g l a v e , u s r i j e d u , 1 6 .

  o u j k a , o d r a n o j e p r i m a n j e r o d i t e l j a k o d g r a d o -

  n a e l n i k a M a r i j a n a k v a r i a . Te m e l j e m p r o g r a m a

  p o t p o r e p r o n a t a l i t e t n o j p o l i t i c i , G r a d i z s v o g p r o -

  r a u n a s v a k o m n o v o r o e n o m d j e t e t u p o k l a n j a

  1 . 0 0 0 k u n a , z a d r u g o d i j e t e u o b i t e l j i 1 . 5 0 0 k u n a ,

  a z a t r e e i s v a k o s l j e d e e 2 . 0 0 0 k u n a .

  U p r o g r a m u p o t p o r e p r o n a t a l i t e t n o j p o l i t i c i

  j e i d j e j a h r a n a k o j u n a d l e n i l i j e n i k m o e p r o -

  p i s a t i d o e s t m j e s e c i s t a r o s t i d j e t e t a , a u c i j e l o s t i

  j e fi n a n c i r a G r a d . P o n o s n i s u s e r o d i t e l j i o k u p i l i u

  G r a d s k o j v i j e n i c i k a k o b i z a u k u p n o 2 1 n o v o r o -

  e n u b e b u , u z n o v a n u p o t p o r u , p r i m i l i i p r i g o -

  d a n p o k l o n z a s v o j e m a l i a n e .

  To m j e p r i l i k o m g r a d o n a e l n i k k v a r i n a j a v i o

  o t v a r a n j e j a s l i c a i n o v i h v r t i k i h o d j e l a u V i n j i c i ,

  a r o v n i c i i L e p o g l a v i .

  - O v a j e n a k n a d a z n a k p a n j e r o d i t e l j i m a i d o -

  b r o d o l i c a n a j m l a i m s t a n o v n i c i m a n a e g a g r a d a .

  Z n a m o d a s u t r o k o v i o p r e m a n j a n o v o r o e n a d i

  d a l e k o v e i , a o v o m g e s t o m e l i m o s e n a s i m b o l i a n

  n a i n p r i d r u i t i v a o j r a d o s t i r o e n j e m n o v o g a l a -

  n a o b i t e l j i i n a e z a j e d n i c e . U n a t o t e k i m v r e m e n i -

  m a , k r i z i i r e c e s i j i , p o r u u j e m o d a e m o t e d j e t i n a

  d r u g i m s t v a r i m a , a l i n e i n a d j e c i , m l a d i m a i o b r a -

  z o v a n j u n a g l a s i o j e g r a d o n a e l n i k . S l j e d e i d o e k

  m a l e n i h u G r a d s k o j v i j e n i c i b i t e u l i p n j u . ( m m )

  - N e k a n i m o g u b i t i v r i j e m e , o d -

  m a h k r e e m o s i z r a d o m p r o j e k a t a z a

  u r e e n j e o b j e k a t a i a k t i v i r a n j e z e m l j i -

  t a t o n a m g a j e , t e m e l j e m s u g l a s n o s t i

  u p a n a P r e d r a g a t r o m a r a , d a r o v a l a

  O s n o v n a k o l a I z i d o r a P o l j a k a i z V i -

  n j i c e . P r i o r i t e t e m o d a t i p r e u r e e n j u

  j e d n o g o b j e k t a u d j e j i v r t i , k o j i b i

  p o s l o v a o k a o p o d r u n o o d j e l j e n j e

  g r a d s k o g D j e j e g v r t i a u L e p o g l a v i

  i z j a v i o j e t o l e p o g l a v s k i g r a d o n a e l -

  n i k M a r i j a n k v a r i n a k o n p r i g o d n e

  s v e a n o s t i u V i n j i c i n a k o j o j j e g r a d -

  s k o j u p r a v i L e p o g l a v e u v l a s n i t v o , b e z

  n a k n a d e , p r e d a n o v i e o d 6 . 0 0 0 e -

  t v o r n i h m e t a r a n e k a d a n j i h k o l s k i h

  z g r a d a i p r a t e e g z e m l j i t a .

  D a r o v n i c u g r a d o n a e l n i k u

  j e u p o n e d j e l j a k , 7 . o u j k a , u r u i l a

  r a v n a t e l j i c a k o l e S l a v i c a C i n g e s a r ,

  a p r i m o p r e d a j i j e n a z o i o i u p a n

  P r e d r a g t r o m a r , k o j i j e p r e t h o d n o

  p o t p i s a o s u g l a s n o s t n a o d l u k u k o l -

  s k o g o d b o r a v i n j i k e k o l e o r a s p o -

  l a g a n j u i m o v i n o m . G r a d j e t a k o u

  t r a j n o v l a s n i t v o d o b i o t r i o b j e k t a u

  d o b r o m s t a n j u . U j e d n o m o d n j i h ,

  s a g r a e n o m 1 9 1 0 . , b i l a j e k o l a z a

  i j u s u g r a d n j u m a t e r i j a l d a r o v a l i g r o -

  f o v i D r a k o v i i i z Tr a k o a n a . G r a d

  j e u v l a s n i t v o d o b i o i n e k a d a n j i

  z a d r u n i d o m , u k o j e m u j e d o 2 0 0 1 .

  b i l a m j e s n a k o l a t e j o j e d n u m a n j u

  z g r a d u k o j a e s e p r e u r e d i t i u v r t i , a

  k s v e m u t o m u i n e k o l i k o t i s u a k v a -

  d r a t a d v o r i t a , v o n j a k a i o r a n i c a .

  - O b j e k t e s a m u m e u v r e m e n u

  o b i a o s v o d i t e l j e m P r o j e k t n o - r a z v o j -

  n o g u r e d a E m i l o m T k a l c e m . B u d u i

  v r t i e l j e l i b i s m o u r e d i t i k a o e k o - v r -

  t i , u k o j e m u b i s e d j e c a o d n a j m a n j i h

  n o g u o d g a j a l a e k o l o k i . S o b z i r o m n a

  p r o s t r a n e o k o l n e p o v r i n e , u p l a n u j e

  u r e e n j e m i n i - z o o l o k o g v r t a i p o v r t -

  n j a k a u k o j e m u b i d j e c a p l i j e v i l a , s a -

  d i l a , s i j a l a . U v r t i k o m p r o g r a m u b i t

  e i i z r a d a c e k e r a i z j a v i o j e k v a r i i

  d o d a o d a e d i o n o v c a z a t a j p r o j e k t

  G r a d o s i g u r a t i s a m i u z p o m o p a r -

  t n e r a i f o n d o v a . S t o g a e p r v i p o t e z

  g r a d a b i t i i z r a d a p r o j e k a t a , t e m e l j e m

  k o j i h e s e d e fi n i r a t i n a m j e n a i t r o -

  k o v n i c i , a s v e t o b i t e p o d l o g a z a

  t r a e n j e s r e d s t a v a o d m i n i s t a r s t a v a ,

  f o n d o v a i d r u g i h i z v o r a .

  - U o b z i r d o l a z i i p r o d a j a z a -

  d r u n o g d o m a , t o v i e t o j e t a j

  p r o s t o r i d e a l a n z a s t a r a k i d o m , a l i

  i z a u g o s t i t e l j s k u n a m j e n u . P o s t o j i i

  m o g u n o s t n j e g o v a p r e u r e i v a n j a u

  s m j e t a j n i o b j e k t u k o j e m u b i u b u -

  d u e b o r a v i l i u e n i c i u s k l o p u k o l e

  u p r i r o d i n a R a v n o j g o r i . N o v a c o d

  p r o d a j e o b j e k t a u s m j e r i l i b i s m o u

  u r e e n j e v r t i a i p r e u r e i v a n j e n a j -

  s t a r i j e g k o l s k o g o b j e k t a u z a v i a j n i

  m u z e j . V i n j i c a j e , n a i m e , b o g a t a

  a r h e o l o k i m n a l a z i t i m a i z p r a p o -

  v i j e s t i i z a v i a j n o m b a t i n o m , p a s e

  s v e t o b l a g o k a n i m o p o k a z a t i u b u -

  d u e m m u z e j u z a k l j u i o j e k v a r i

  t e z a h v a l i o u p a n i j i t o j e o m o g u i l a

  d o n a c i j u i t i m e s t v o r i l a p r e d u v j e t e

  z a p o n o v n o a k t i v i r a n j e o b j e k a t a k o j i

  s u g o d i n a m a d j e l o m i n o i l i p o s v e

  n e i s k o r i t e n i i t a k o i h s p a s i l a o d p r o -

  p a d a n j a i d e v a s t i r a n j a .

  P r i m o p r e d a j i u V i n j i c i p r i s u -

  s t v o v a l i s u i v a r a d i n s k i d o u p a n

  M i l a n P a v l e k o v i i z a m j e n i k l e p o -

  g l a v s k o g g r a d o n a e l n i k a A l o j z G r e -

  d e l j . ( l j r )

  S u b v e n c i o n i r a n e

  k a m a t e n a

  p o d u z e t n i k e

  k r e d i t e

  P r e d s t a v n i c i G r a d a L e p o g l a v e

  i Z a g r e b a k e b a n k e p o t p i s a l i s u u

  p e t a k , 2 5 . o u j k a , u g o v o r o p o s l o v -

  n o j s u r a d n j i n a p o d r u j u p o t i c a n j a

  r a z v o j a p o d u z e t n i t v a , t e m e l j e m

  k o j e g e p o d u z e t n i c i i o b r t n i c i s

  p o d r u j a L e p o g l a v e u b u d u e m o i

  r e a l i z i r a t i s v o j e p o s l o v n e p l a n o v e

  u z p o v o l j n i j e u v j e t e n a n c i r a n j a .

  U g o v o r s u p o t p i s a l i g r a d o n a e l n i k

  M a r i j a n k v a r i i Z a g o r k a M i n -

  t a s , d i r e k t o r i c a P o d u z e t n i k o g

  b a n k a r s t v a Z a g r e b a k e b a n k e

  z a r e g i j u s j e v e r n a H r v a t s k a .

  K r e d i t i e s e o d o b r a v a t i p o d u -

  z e t n i c i m a k o j i n a m j e r a v a j u u l a g a t i

  n a p o d r u j u g r a d a L e p o g l a v e

  ( m a l i m i s r e d n j i m t r g o v a k i m

  d r u t v i m a , o b r t n i c i m a , z a d r u g a m a ,

  p r o t n i m u s t a n o v a m a , z i k i m

  o s o b a m a u s l o b o d n i m z a n i m a n j i m a

  i o b i t e l j s k i m p o l j o p r i v r e d n i m g o s p o -

  d a r s t v i m a ) . K r e d i t n a s r e d s t v a m o i

  e s e k o r i s t i t i z a k u p o v i n u p o l j o p r i -

  v r e d n o g i g r a e v i n s k o g z e m l j i t a t e

  u r e e n j e i n f r a s t r u k t u r e ; k u p o v i n u ,

  g r a d n j u , u r e e n j e i l i p r o i r e n j e p o -

  s l o v n i h o b j e k a t a ; n a b a v u o p r e m e i l i

  p o j e d i n i h d i j e l o v a o p r e m e ; n a b a v u

  p r i j e v o z n i h s r e d s t a v a u f u n k c i j i

  p o d u z e t n i t v a , u r e e n j e t u r i s t i k i h

  o b j e k a t a t e z a o b r t n a s r e d s t v a .

  G r a d L e p o g l a v a e k a m a t e n a

  k r e d i t e z a u s l u n e i s l i n e d j e l a t n o -

  s t i s u b v e n c i o n i r a t i s j e d a n p o s t o , a

  z a p r o i z v o d n e d j e l a t n o s t i 2 p o s t o .

  O v i s n o o n a m j e n i , k r e d i t i e s e

  o d o b r a v a t i s r o k o m o t p l a t e o d 3 d o

  5 g o d i n a , u z m o g u n o s t k o r i t e -

  n j a p o e k a o d 6 d o 1 2 m j e s e c i .

  N a k n a d a z a o d o b r e n i k r e d i t i z n o s i t

  e j e d a n p o s t o o d o d o b r e n o g

  i z n o s a k r e d i t n i h s r e d s t a v a . K o r i s n i c i

  k r e d i t a k o j i k o r i s t e p a k e t r a u n 1 Z A

  S V E z a m a l e p o d u z e t n i k e m o d e l

  P a r t n e r , i m a j u p r a v o n a p o p u s t

  n a n a k n a d u o d 3 0 p o s t o ( n a j v i e

  5 t i s u a k u n a ) . S t o g a G r a d m o l i

  g o s p o d a r s t v e n i k e d a d o s t a v e s v o j e

  k o n t a k t p o d a t k e s d j e l a t n i u r a d i

  p r a v o d o b n o g i n f o r m i r a n j a o p r o j e k -

  t i m a i p r o g r a m i m a . ( M . M a r k o v i )

  N A I N A J M L A I B e b i c e n a p r i j a m u u G r a d s k o j v i j e n i c i

  N o v a n e p o t p o r e k a o z n a k

  d o b r o d o l i c e 2 1 d j e t e t u

  N a j u d o b n i j e j e i p a k u m a m i n o m n a r u j u

  FOTO

  : AR

  HIV

  TK

  IC

  F o t o g r a j a z a s j e a n j e s p r v o g p r i j a m a u G r a d s k o j v i j e n i c i

  - I s t i n a j e , k r i z a j e i t e k a s u v r e m e n a , a l i n a d j e c i , m l a d i m a i n j i h o v u o b r a z o v a n j u n e e m o t e d j e t i . r

  P r i p a r a t e m o d r u g d j e p o r u i o j e k v a r i

  D O N A C I J A V a r a d i n s k a u p a n i j a i v i n j i k a k o l a d a r o v a l i L e p o g l a v i v i e o d 6 . 0 0 0 m

  2

  z g r a d a i z e m l j i t a

  U d a r o v a n o m o b j e k t u

  o t v o r i t e s e e k o - v r t i

  z a v i n j i k e m a l i a n e

  P O D U Z E T N I K I K R E D I T I

  G r a d L e p o g l a v a i Z a g r e b a k a

  b a n k a p o t p i s a l i u g o v o r

  U n e k a d a n j o j k o l i i z 1 9 1 0 . , z a k o j u s u g r a u r

  p o k l o n i l i g r o f o v i D r a k o v i i , p l a n i r a s e u r e d i t i

  z a v i a j n i m u z e j s a f u n d u s o m a r h e o l o k i h n a -

  l a z a s p o d r u j a V i n j i c e

  P r o s t o r i b i v e g z a d r u n o g d o m a i d e a l n i s u z a p r e u r e e n j e u s m j e t a j n e o b j e k t e

  FOTO

  : M. M

  AR

  KOV

  I

  O b j e k t i s u u d o b r o m s t a n j u , a

  g r a d s k i e l n i c i v e i m a j u p l a n o v e

  o t o m e k a k o i h p r i v e s t i s v r s i

  3

  D o s a d n a j v e a g r u p a e u r o o d i s e j a c a , n j i h p e -

  t e r o , u t r a v n j u j e s t i g l a u V a r a d i n s k u u p a n i j u ,

  g d j e e d o 3 0 . l i p n j a b o r a v i t i u s k l o p u m e u n a -

  r o d n o g p r o g r a m a r a z m j e n e m l a d i h E u r o o d y s s e y .

  M e u n j i m a j e i d v o j e p a n j o l a c a , J o s e p B o r r a s

  M a r t i n i C a r l e s S a m p e r S e r i z p a n j o l s k e r e g i j e

  C a t a l u n y a , k o j i e d o k r a j a l i p n j a z n a n j a s t j e c a t i

  u T K I C - u u L e p o g l a v i i l e p o g l a v s k o j u d r u z i N U M .

  O s t a l a t r o j i c a , a r i j e j e o m l a d i m a i z F r a n c u -

  s k e , b i t e a n g a i r a n i u r a d u G r a d s k o g m u z e j a

  V a r a d i n i u T u r i s t i k o j z a j e d n i c i V a r a d i n s k e

  u p a n i j e . K a o t o j e p o z n a t o , p r o g r a m E u r o -

  o d y s s e y o m o g u u j e r a z m j e n u m l a d i h u d o b i o d

  1 8 d o 3 0 g o d i n a k o j i u z e m l j i - d o m a i n u s t j e u

  r a d n o i s k u s t v o u t v r t k a m a i l i i n s t i t u c i j a m a i z

  r a z l i i t i h p o d r u j a . U V a r a d i n s k o j u p a n i j i d o

  s a d a j e o s t v a r e n o 3 9 r a z m j e n a , o d e g a j e 2 3

  k a n d i d a t a b o r a v i l o u n e k o j o d r e g i j a k o j e s u -

  d j e l u j u u p r o g r a m u , a 1 6 s t r a n i h k a n d i d a t a j e

  b o r a v i l o u V a r a d i n s k o j u p a n i j i .

  Z g r a d a O s n o v n e k o l e A n t e S t a r -

  e v i a u L e p o g l a v i , u k o j u j e p r v a

  g e n e r a c i j a u e n i k a k r e n u l a 1 9 6 8 .

  g o d i n e , o v e e g o d i n e , p u n e 4 3 g o -

  d i n e k a s n i j e , b i t i p o d v r g n u t a t e m e -

  l j i t o j s a n a c i j i i r e k o n s t r u k c i j i . N a k o n

  s n a n o g p r i t i s k a j a v n o s t i i g l a s n i h

  p r o s v j e d a l e p o g l a v s k i h g r a d s k i h v l a -

  s t i i n e g o d o v a n j a v o d s t v a k o l e , k o j i

  s u i p u t e m m e d i j a u p o z o r i l i d a s u

  r a d o v i t r e b a l i p o e t i j o 2 0 0 8 . t e d a

  z b o g n e j a s n o g o d u g o v l a e n j a p r i j e t i

  o p a s n o s t d a g r a e v i n s k a d o z v o l a z a

  t a j z a h v a t p o n o v n o i s t e k n e , M i n i -

  s t a r s t v o r e g i o n a l n o g r a z v i t k a k o -

  n a n o j e r a s p i s a l o n a t j e a j z a o d a b i r

  n a j p o v o l j n i j e g i z v o a a r a d o v a .

  - I n f o r m i r a n i s m o d a s u p o n u d e

  o t v o r e n e 2 3 . o u j k a . Z b o g z a k o n -

  s k i h o b v e z a o k o p o t i v a n j a a l b e n o -

  g a r o k a j o u v i j e k e k a m o i s l u b e n u

  o b a v i j e s t r e s o r n o g m i n i s t a r s t v a , p a

  e m o n a k o n t o g a z n a t i k o m u j e m i -

  n i s t a r s t v o p r o v j e r i l o r a d o v e . U s v a -

  k o m s l u a j u , r i j e j e o v r l o o p s e n o m

  g r a e v i n s k o m z a h v a t u k o j i o b u h v a -

  a p o s t a v l j a n j e n o v o g k r o v a i s t o -

  l a r i j e i u r e e n j e n o v e f a s a d e . Z b o g

  s i g u r n o s t i u e n i k a i n z i s t i r a t e m o

  d a r a d o v i p o n u n a k o n z a v r e t k a

  k o l s k e g o d i n e , a u o b n o v l j e n u k o l u

  p o n o v n o e s j e s t i u r u j n u i z j a v i o j e

  g r a d o n a e l n i k M a r i j a n k v a r i .

  D o b r a j e t o v i j e s t k o j a j e r a z v e -

  s e l i l a i c i j e l i l e p o g l a v s k i k o l s k i k o -

  l e k t i v . S r a z l o g o m , j e r p r o l a z i m a u

  k o l i s d o t r a j a l o m s t o l a r i j o m , k o j a j e

  u t a k v o m s t a n j u d a j e o p a s n o z a p r i -

  j e t i l a s i g u r n o s t i i u e n i k a i u i t e l j a ,

  n i j e i m b i l a l a k a .

  - N a l e t v j e t r a u j e d n o j u i o n i c i i z

  z i d a j e i u p a o c i j e l o p r o z o r s k o k r i -

  l o . D a g a u p a d u n i j e z a u s t a v i l a c i j e v

  c e n t r a l n o g g r i j a n j a , s r u i l o b i s e u i -

  t e l j i c i i d j e c i u p r v o j k l u p i r a v n o n a

  g l a v u ! K a d j e u i t e l j i c a s h v a t i l a t o s e

  d o g o d i l o , p r o b l i j e d j e l a j e i s p r i a o

  n a m j e d o m a r Z v o n k o B a s a r i .

  N a k o n t o g a , r a v n a t e l j u R a t k u To -

  m i u n i j e p r e o s t a l o d r u g o n e g o d a z a -

  m o l i d o m a r a d a s v a p r o z o r s k a k r i l a u

  k o l i z a b i j e a v l i m a i v i j c i m a i h u v r s t i

  z a z i d ! S p o v i e n i h s u p r o z o r a s k i n u t e

  i k v a k e , k a k o s e n e b i d o g o d i l o d a s e ,

  k o d o t v a r a n j a , s r u e n a d j e c u . K v a k e

  s u o s t a v l j e n e t e k n a d o n j i m k r i l i m a ,

  t e k t o l i k o d a s e m a n j i p r o z o r i m o g u

  o t v o r i t i i u i o n i c e p r o v j e t r i t i .

  - B u d u i d a s e n a o b j e k t u n i t a n i j e

  r a d i l o 4 3 g o d i n e , n i j e n i u d o d a j e

  s t o l a r i j a u o v a k v o m s t a n j u . U s t o , z g r a -

  d a j e p o k r i v e n a s a l o n i t n i m p l o a m a ,

  k o j e s a d r e k a n c e r o g e n i a z b e s t , p a j e

  n j i h o v o s k i d a n j e n u n o . N a r a v n i m

  d i j e l o v i m a k r o v a p l o e n e p r e s t a n o

  p u c a j u , p a d a u e n i c i m a n e b i c u r i l o

  p o g l a v i , s v a k e g o d i n e u k r p a n j e k r o v a

  u l a e m o d e s e t k e t i s u a k u n a p o a -

  l i o s e r a v n a t e l j p r o f . R a t k o To m i .

  I n a e , r a d o v i n a p o s t a v l j a n j u n o -

  v o g k r o v a , s t o l a r i j e i p r o e l j a t r e b a l i

  s u p o e t i j o p r i j e t r i g o d i n e , k a d a j e

  G r a d L e p o g l a v a s M i n i s t a r s t v o m r e -

  g i o n a l n o g r a z v i t k a p o t p i s a o u g o v o r

  o fi n a n c i r a n j u i z E I B - a I I , t e a k

  2 , 1 m i l i j u n a k u n a . k o l a j e p r i p r e -

  m i l a s v e d o k u m e n t e , G r a d i u p a -

  n i j a o s i g u r a l i s u s v o j d i o o d 4 4 0 . 0 0 0

  k u n a , a m i n i s t a r s t v o j e n a k o n t o g a

  z a u t j e l o .

  D o s t a s m o e k a l i !

  - N a a k o l a p r v a j e u H r v a t s k o j

  j o 2 0 0 7 . p r i p r e m i l a s v u d o k u m e n -

  t a c i j u z a E I B . D a b i h r p u d o k u -

  m e n a t a z a k a n d i d a t u r u p r i p r e m i l i

  n a v r i j e m e , l j u d i s u r t v o v a l i s v o j e

  g o d i n j e o d m o r e . B u d u i d a m i n i -

  s t a r s t v o t a d a n i j e p r o v e l o n a t j e a j

  z a o d a b i r i z v o a a , u m e u v r e m e n u

  n a m j e i s t e k l a g r a e v i n s k a d o z v o l a ,

  p a s m o j e o p e t m o r a l i p r o d u l j i t i . S a -

  d a n j a d o z v o l a v r i j e d i n a m d o l i p n j a

  i n i j e n a m b i l o s v e j e d n o h o e m o l i

  i p o d r u g i p u t m o r a t i t r o i t i n o v a c

  d a j e p o n o v n o p r o d u l j i m o r e k a o

  j e p r o f . To m i . Ta k a v o d n o s p r e m a

  k o l i o n e r a s p o l o i o j e i g r a a n e ,

  k o j i s u p i t a l i j e l i L e p o g l a v a d i s k r i -

  m i n i r a n a z b o g s v o j e p o l i t i k e ( n e )

  p o d o b n o s t i .

  Te k o j e b i l o i u e n i c i m a .

  - Z i m a n a m j e , i a k o s u r a d i j a t o r i

  v r u i ! P r o p u h j e , f u k a p o c i j e l o j

  k o l i , p r o z o r i s e n e d a j u d o b r o z a t v o -

  r i t i u g l a s s u n a m z i m u s r e k l i u e n i -

  c i 4 . b , i j a j e u i o n i c a n a j h l a d n i j a u

  k o l i . N a s t a v n i c a G o r d a n a P e r k o v i

  k a e d a u i t e l j i i d j e c a r a d e u n e z a -

  d o v o l j a v a j u i m u v j e t i m a .

  - U u i o n i c a m a p u e , p a j e h l a d -

  n i j e n e g o u h o d n i k u ! U t o p l i j i m

  m j e s e c i m a p a k j e n e s n o s n o v r u e .

  N e m a r o l e t a , a k a d i m s e s u n c e z a b i j e

  u g l a v u , d j e c u z a s t o r i n e m o g u z a t i -

  t i t i . R a d s p r o j e k t o r i m a j e n e m o g u ,

  j e r s e u i o n i c e n e m o g u z a s j e n i t i

  p o a l i l a s e G . P e r k o v i .

  B u d u i d a j e m i n i s t a r s t v o n a -

  k o n s v e g a i p a k r e a g i r a l o i r a s p i s a l o

  n a t j e a j t e d a r a d o v i p o i n j u z a k o j i

  m j e s e c , n a d a j m o s e d a j e t o u j e d n o

  k r a j n e v o l j a m a l e p o g l a v s k i h a k a i

  n j i h o v i h u i t e l j a .

  K O L A L E P O G L A V A N a k o n s n a n o g p r i t i s k a j a v n o s t i i g l a s n o g n e g o d o v a n j a g r a d s k i h i v l a s t i i v o d s t v a k o l e

  P o i n j e s a n a c i j a k o l s k e z g r a d e , z a

  t o e s e i z d v o j i t i 2 , 1 m i l i j u n a k u n a

  Z b o g o p s e n o s t i r a d o v a i s i g u r n o s t i d j e c e i n z i s t i r a t e m o d a r

  r a d o v i p o n u n a k o n z a v r e t k a k o l s k e g o d i n e , a u o b n o v l j e n u

  k o l u u e n i c i e k r e n u t i v e u n o v o j k . g o d i n i 2 0 1 1 . / 2 0 1 2 .

  K v a k e n a s v i m p o v i e n i m k o l s k i m p r o z o r i m a s u r

  s k i n u t e z b o g s i g u r n o s t i d j e c e i u i t e l j a , a p r o z o r s k a

  k r i l a d o m a r j e z a z i d u v r s t i o - v i j c i m a

  e t v r t i b : N a a j e u i o n i c a n a j h l a d n i j a u k o l i !

  FOTO

  : B. T

  EA

  K

  k o l a p r o k i n j a v a , n a r a v n i m d i j e l o v i m a k r o v s e n e p r e s t a n o m o r a k r p a t i

  O b n o v i t e s e i d o t r a j a l a f a s a d a , a k o l a e d o b i t i i n o v i k r o v i s t o l a r i j u

  S g o r n j i h p r o z o r a s k i n u t e s u k v a k e d a s e p r o z o r s k a k r i l a n e b i m o g l a o t v o r i t i

  D o n j e p r o z o r e d o m a r j e z a b i o a v l i m a

  P R O G R A M L e p o g l a v a j e i o v e g o d i n e u k l j u e n a u m e u n a r o d n i p r o g r a m r a z m j e n e m l a d i h E u r o o d y s s e y

  M l a d i p a n j o l c i i z C a t a l u n y e d o k r a j a l i p n j a b i t e n a i s u g r a a n i

 • 4G o d i n j e i z v j e e o i z v r e n j u

  g r a d s k o g p r o r a u n a i s v i h o s t a l i h

  g r a d s k i h p r o g r a m a , z a v r n i r a u n

  G r a d s k e k n j i n i c e L e p o g l a v a t e

  P l a n g r a d n j e k o m u n a l n i h v o d n i h

  g r a e v i n a n a j v a n i j e s u t e m e k o j e s u

  s e u e t v r t a k , 3 1 . o u j k a , n a l e p r e d

  v i j e n i c i m a G r a d s k o g v i j e a L e p o -

  g l a v e . U s t o , v i j e n i c i s u r a z m o t r i l i

  i i z v j e e o u p r a v l j a n j u g r o b l j i m a u

  L e p o g l a v i , K a m e n i c i i V i n j i c i , d o -

  n i j e l i s u i o d l u k u o d a l j e m s u fi n a n -

  c i r a n j u r a d a p r o j e k t n o - r a z v o j n o g

  u r e d a u L e p o g l a v i i r i j e i l i i n i z d r u -

  g i h r a d n i h p i t a n j a i p r o b l e m a , i j e j e

  r j e a v a n j e u i n t e r e s u s v i h g r a a n a .

  O n e k i m o d t i h t e m a i d e t a l j -

  n i j e s e b a v i m o u o v o m b r o j u L e p o -

  g l a v s k o g g r a d s k o g l i s t a . M e u o s t a -

  l i m , r a z m o t r e n o j e i i z v j e e o r a d u

  g r a d o n a e l n i k a u r a z d o b l j u o d 1 .

  s r p n j a d o 3 1 . p r o s i n c a 2 0 1 0 . g o d i n e .

  R i j e j e o o p s e n i j e m d o k u m e n t u , u

  k o j e m u s u p o b r o j a n e r a z n e i n i c i j a -

  t i v e i p r i j e d l o z i o d l u k a i z a k l j u a k a

  t o i h j e g r a d o n a e l n i k k v a r i u p u -

  i v a o n a d o n o e n j e G r a d s k o m v i j e -

  u ( u t o m r a z d o b l j u b i l o i h j e 3 1 ) .

  N a d a l j e , p o b r o j a n i s u i p o j e d i n a n i

  a k t i t o i h j e g r a d o n a e l n i k d o n i o

  t e m e l j e m o v l a t e n j a u t v r e n i h z a k o -

  n o m , S t a t u t o m G r a d a i o p i m a k t i -

  m a G r a d s k o g v i j e a . U n a s t a v k u i z -

  v j e a p o b r o j a n j e i r o k n i z p o s l o v a

  i p r o j e k a t a k o j i m a s e g r a d o n a e l n i k

  b a v i o u s e g m e n t u k o m u n a l n o g g o s -

  p o d a r s t v a , n a p o s l o v i m a u p r a v l j a n j a

  p r i h o d i m a , r a s h o d i m a i i m o v i n o m

  g r a d a , u s e g m e n t u p o d u z e t n i k i h

  z a h v a t a i i n i c i j a t i v a , n a r a z v o j n i m

  p r o j e k t i m a , p o l j o p r i v r e d i , s o c i j a l n o j

  s k r b i i d r u t v e n i m d j e l a t n o s t i m a ,

  k a o i n a o r g a n i z a c i j i i u n a p r e e n j u

  r a d a g r a d s k e u p r a v e . ( l j r )

  D o n o s i m o i n e k a o d z a n i m l j i v i -

  j i h p i t a n j a t o s u i h v i j e n i c i p o s t a v -

  l j a l i n a a k t u a l n i m s a t o v i m a s j e d n i c a

  G r a d s k o g a v i j e a .

  R u i c a K u a r : K a d a e s e g r a -

  d i t i j a v n a r a s v j e t a o d a u t o b u s n e d o

  e l j e z n i k e s t a n i c e u L e p o g l a v i ? J e

  l i p r e d v i e n o v i z u a l n o o z n a a v a n j e

  p o d u z e t n i k e z o n e , j u m b o p l a k a t i -

  m a i l i n a s l i a n n a i n ?

  G r a d o n a e l n i k M . k v a r i :

  G r a d n j u j a v n e r a s v j e t e r j e a v a m o u

  s k l o p u p r o j e k t a u r e e n j a Va r a d i n -

  s k e u l i c e , a i m a m o i g o t o v p r o j e k t

  g r a d n j e r a s v j e t e o d u m e c a d o u l a z a

  u S t e p i n e v u u l i c u , i j a s e v r i j e d n o s t

  p r o c j e n j u j e n a 1 , 3 m i l i j u n a k u n a .

  P r o j e k t j e k a n d i d i r a n m i n i s t a r s t v i -

  m a , k a d d o b i j e m o p o t p o r e , k r e n u t

  e m o u r e a l i z a c i j u .

  t o s e t i e p o s l o v n e z o n e , i m a m o

  t r o k o v n i k e z a i z r a d u v e l i k i h p a n o a

  n a u l a s k u u z o n u , r a d i m o i n a m e d i j a

  p l a n u p r e z e n t a c i j e z o n e n a s a j m o v i -

  m a p o d u z e t n i t v a u i n o z e m s t v u , a

  u s k o r o s l i j e d i i n a t j e a j z a p r o d a j u

  z e m l j i t a u z o n i .

  S i n i a t e fi a r : Ve d u l j e v r i j e -

  m e u p r e k i d u j e p r i s t u p I n t e r n e t u ,

  a b u d u i d a j e G r a d s u fi n a n c i r a o

  n a b a v k u o p r e m e , p o t r e b n o j e p o s t a -

  v i t i u p i t o d g o v o r n o j o s o b i u u d r u z i

  z a t o s e t o d o g o d i l o .

  U i m e K l u b a v i j e n i k a S D P - a

  p r e d l a e d a s e z g r a d a s t a r e b a n k e p r e -

  t v o r i u m u z e j K a z n i o n i c e . Ta k o e r ,

  p r e d l a e d a s e p o k u a r i j e i t i p r o b l e m

  u M O - u V i l e t i n e c - V u l i i n e c , v e z a n z a

  u d a l j e n o s t i z b o r n o g m j e s t a u u g o s t i -

  t e l j s k o m o b j e k t u V i k t o r i j a . O b j e k t j e

  d o s t a u d a l j e n , p a p u n o g r a a n a s t o g a

  n e i z l a z i n a i z b o r e i p r e d l a e d a s e s a -

  g l e d a m o g u n o s t o d r e i v a n j a n o v o g

  b i r a k o g m j e s t a .

  M . k v a r i : U p i t o k o I n t e r n e t a

  G r a d e u p u t i t i u d r u z i . O p r e t v a r a -

  n j u s t a r e b a n k e u m u z e j r a z m i l j a s e

  v e d u l j e v r i j e m e , a i K a z n i o n i c a t a k v e

  i d e j e p o d u p i r e i p r o s l j e u j e i h M i n i -

  s t a r s t v u p r a v o s u a i U p r a v i z a u p r a v -

  l j a n j e n e k r e t n i n a m a u v l a s n i t v u R H .

  P o k u a v a m o d o g o v o r i t i s a s t a n a k s

  m j e r o d a v n i m a u t i m i n s t i t u c i j a m a

  g d j e e m o p o n o v n o r a z g o v a r a t i o

  p r o b l e m a t i c i o d r a v a n j a i u p r a v l j a n j a

  z g r a d a m a u v l a s n i t v u d r a v e .

  e l j k o L o p a r i : I z d o s t u p n i h

  i n f o r m a c i j a i z i s t r a i v a n j a t r a n s p a -

  r e n t n o s t i k a o n a j b i t n i j i h p o k a z a t e l j a

  r a z v i j e n o s t i d e m o k r a c i j e u j e d i n i -

  c a m a l o k a l n e s a m o u p r a v e , t o i h j e

  G O N G p r o v e o u s u r a d n j i s u d r u -

  g o m g r a d o v a R H , u t v r e n i s u n e g a -

  t i v n i p o k a z a t e l j i z a G r a d L e p o g l a v u .

  P o t o m i s t r a i v a n j u L e p o g l a v a j e , s

  3 , 6 0 b o d o v a , s v r s t a n a n a d o n j u l j e -

  s t v i c u p o t r a n s p a r e n t n o s t i , o d n o s n o ,

  o d 5 3 4 J L S - a u k o j i m a j e p r o v e d e n o

  i s t r a i v a n j a , n a l a z i s e n a 2 7 1 . m j e s t u .

  Z a t o t i p o k a z a t e l j i n i s u j a v n o p r e d -

  s t a v l j e n i g r a d s k i m t i j e l i m a i j a v n o s t i ,

  j e l i t o b i l o s p r i j e e n o i j e l i t o p o d u -

  z e t o k a k o b i s e s t a n j e p o b o l j a l o ?

  M . k v a r i : G r a d s v a k o d n e v n o

  p o d u z i m a r a d n j e k a k o b i g r a a n i m a

  d o s t u p n i m a u i n i o s v e o d l u k e V i j e -

  a i g r a d o n a e l n i k a k a o i i n f o r m a c i -

  j e o a k t i v n o s t i m a i p r o j e k t i m a k o j e

  p r o v o d i g r a d s k a u p r a v a , a t a k o e r i

  o s v i m o s t a l i m d o g a a n j i m a u g r a -

  d u . N e m a o s n o v e n e a r g u m e n t i r a n o

  s u m n j a t i n a n e t r a n s p a r e n t n o p o s t u -

  p a n j e i s p r e a v a n j e d o s t u p n o s t i i n -

  f o r m a c i j a v e z a n i h u z r a d b i l o k o j e g

  s e g m e n t a g r a d s k e u p r a v e .

  Z a t o p r e d s t a v n i c i m a N e z a v i s n e

  g r a a n s k e i n i c i j a t i v e n i j e b i l o d o p u -

  t e n o p r i s u s t v o v a n j e s j e d n i c i G r a d -

  s k o g v i j e a ?

  t o s e t i e p r i s u s t v o v a n j a g r a a n a

  s j e d n i c a m a G r a d s k o g v i j e a , p o d r a -

  v a m o j a v n o s t s j e d n i c a , t o p o t v r u j e i

  p o d a t a k d a m a t e r i j a l e z a s j e d n i c e d o -

  s t a v l j a m o i m e d i j i m a . P r i s u s t v o v a n j e

  g r a a n a s j e d n i c a m a p r o p i s a n o j e P o -

  s l o v n i k o m o r a d u G r a d s k o g v i j e a .

  Z a t o g r a d s k i s l u b e n i c i n i s u

  p r o f e s i o n a l n o p o s t u p i l i p o z a m o l b i

  g r a a n a d a d o b i j e o b j a n j e n j e t e h -

  n i k o g e l a b o r a t a z a i z r a d u c e s t e ?

  N a u s l u z i s m o s v i m g r a a n i m a

  k o j i o d n a s t r a e i n f o r m a c i j e b i l o

  p r e k o m j e s n i h o d b o r a i l i o s o b n o ,

  k a d a j e p o s t u p a n j e p r o p i s a n o Z a k o -

  n o m o p r a v u n a p r i s t u p i n f o r m a c i j a -

  m a . G r a a n i n u k o j i j e t r a i o o b j a -

  n j e n j e t e h n i k o g e l a b o r a t a z a c e s t e

  b i l o j e r e e n o d a u s k l a d u s o d r e d -

  b a m a s p o m e n u t o g z a k o n a , z a h t j e v

  m o e p o d n i j e t i u p i s a n o m o b l i k u i l i

  u s m e n o , o e m u z a p i s n i k m o e m o

  s a s t a v i t i o d m a h . M e u t i m , g r a a n i n

  j e o d g o v o r i o d a z a t o s a d a n e m a

  v r e m e n a , n e g o e d o i i d u i p u t .

  S o b z i r o m n a t o d a j e n a s j e d n i -

  c a m a v i e p u t a z a i s k r i l o z b o g t o n a

  . L o p a r i a , g r a d o n a e l n i k m u j e

  o t r o r e p l i c i r a o z b o g n e p r i m j e r e n a

  r j e n i k a i i n s i n u a c i j a n a n a v o d n e n e -

  p r i m j e r e n e p o s t u p k e p r e d s j e d n i k a

  G r a d s k o g v i j e a , p r o e l n i c e , t e t n o

  p o s t u p a n j e d u n o s n i k a i v o d i t e l j a

  s l u b i t e n a n a v o d n o o m a l o v a a -

  v a n j e g r a a n a i n e t r a n s p a r e n t n o s t

  g r a d s k e u p r a v e . I m p u t i r a o m u j e d a

  o d g r a d s k e u p r a v e t r a i i n f o r m a c i j e

  k o j e n i s u u i n g e r e n c i j i G r a d a i k o j e

  m o e s a m p r o n a i n a i n t e r n e t u .

  U j e d n o j e o d b i o o p t u b e o n e t r a n -

  G R A D S K O V I J E E O d r a n a j e 1 9 . s j e d n i c a G r a d s k o g a v i j e a L e p o g l a v e

  U c e n t r u i n t e r e s a v i j e n i k a

  i v o t n a p i t a n j a g r a a n a

  N a a k t u a l n i m s a t o v i m a v i j e n i c i s e u p r a v i l u r a s p i t u j u o m o g u n o s t i m a r j e a v a n j a k o m u n a l n o -r

  i n fr a s t r u k t u r n i h p r o b l e m a i a k t i v n o i z n o s e s v o j e s t a v o v e o a k t u a l n o j g r a d s k o j p o l i t i c i

  I z b o r i z a v i j e a

  m j e s n i h o d b o r a

  G r a d s k o v i j e e L e p o g l a v e n a

  s j e d n i c i 3 1 . o u j k a d o n i j e l o j e

  o d l u k u o r a s p i s i v a n j u i z b o r a z a

  l a n o v e v i j e a m j e s n i h o d b o r a .

  M j e s n i i z b o r i t a k o e s e o d r a t i

  u n e d j e l j u , 2 2 . s v i b n j a , u s v i h 1 1

  m j e s n i h o d b o r a . B i r a k a m j e s t a b i t

  e o t v o r e n a o d 7 d o 1 9 s a t i . ( l j r )

  FOTO

  : AR

  HIV

  TK

  IC

  S a s j e d n i c e G r a d s k o g v i j e a L e p o g l a v e ; z n a i

  z a i s k r i t i , a l i i t o j e d i o d e m o k r a c i j e

  V i j e n i c i s m a t r a j u d a b i ,

  r a d i s i g u r n o s t i , n a r a s k r i j u

  M i h a n o v i e v e i H r v a t s k i h p a v l i n a ,

  t r e b a l o p o s t a v i t i o g l e d a l o

  U e n o i n o j j o s u s t a r i , d r v e n i s t u p o v i

  U l a z u P o d u z e t n i k u z o n u u s k o r o e s e i v i z u a l n o o z n a i t i

  FOTO

  : B. T

  EA

  K

  A K T U A L N I S A T

  S t j e p a n p i r a n e c : I z l a z i z

  M i h a n o v i e v e n a U l i c u h r v a t -

  s k i h p a v l i n a n e p r e g l e d a n j e .

  P o s t o j i l i m o g u n o s t p o s t a v l j a n j a

  o g l e d a l a , k a k o b i s e p o v e a -

  l a p r e g l e d n o s t r a s k r i j a ?

  M . k v a r i : G r a d j e u p u t i o

  d o p i s P o l i c i j s k o j p o s t a j i I v a n e c z a

  s m a n j e n j e b r o j a t z v . c r n i h t o a k a .

  S l i a n p r o b l e m j e k o d z g r a d e

  s t a r e b a n k e u U l i c i h r v a t s k i h

  p a v l i n a , a l i t e s u p o v r i n e u

  v l a s n i t v u K a z n i o n i c e . P r o b l e m

  j e i k o d i z l a z a n a c e s t u k o d

  u g o s t i t e l j s k o g o b j e k t a K u g l a n a .

  e l j k o L o p a r i : U e n o i n o j

  u l i c i j o s u u v i j e k d r v e n i s t u p o v i

  j a v n e r a s v j e t e , s t a r i i d o t r a j a l i .

  D r e i h s a m o d v i j e i c e , a k t o m e

  s u s e n a d n j i h n a d v i l e i k r o n j e

  s t a b a l a . S p r o b l e m o m b i t r e b a l o

  u p o z n a t i E l e k t r u i K a z n i o n i c u .

  M . k v a r i : E l e k t r a z n a z a

  t a j p r o b l e m , a l i o p r a v d a v a s e

  d a p o t o m p i t a n j u i n i s v e t o

  m o e u s k l o p u r a s p o l o i v i h

  n o v a n i h i l j u d s k i h r e s u r s a .

  5

  N a i n i c i j a t i v u g r a d o n a e l n i k a

  M a r i j a n a k v a r i a , u e t v r t a k , 3 .

  v e l j a e , L e p o g l a v u s u p o s j e t i l i p o -

  t e n c i j a l n i u l a g a i i z a u s t r i j s k e t v r t k e

  N a h w r m e . A t E n e r g i e c o n t r a c t i n g .

  R i j e j e o u g l e d n o j t v r t k i k o j a , z a j e d -

  n o s 9 0 p a r t n e r a , n a a k 4 6 l o k a c i j a

  u p r a v l j a t o p l a n a m a n a b i o m a s u i -

  r o m A u s t r i j e i M a a r s k e .

  Ta j p o s j e t r e z u l t a t j e p r i j a n j e g

  s a s t a n k a u p r a v e N a h w a e r m e . A t i

  p r e d s t a v n i k a G r a d a L e p o g l a v e u

  G r a z u , g d j e j e A u s t r i j a n c i m a p r e -

  z e n t i r a n p r o j e k t p o g o n a t o p l a n e ,

  n a i n n j e z i n a f u n k c i o n i r a n j a i m o -

  g u n o s t i i n v e s t i r a n j a u t o p l i fi k a c i j u

  L e p o g l a v e . D i r e k t o r s p o m e n u t e

  t v r t k e H a r a l d K a u f m a n n i n j e g o v

  m e n a d e r z a j u g o i s t o n u E u r o p u

  S a l d i n H e r a c , p o s j e t i l i s u L e p o -

  g l a v u k a k o b i d o b i l i u v i d u r e a l n o

  s t a n j e n a t e r e n u i p r e g l e d a l i p o t e n -

  c i j a l n e l o k a c i j e z a g r a d n j u p o g o n a

  t o p l a n e .

  S g r a d o n a e l n i k o m i n j e g o v i m

  s t r u n i m s l u b a m a o d r a n j e s a -

  s t a n a k n a k o j e m u s e r a z g o v a r a l o o

  p o j e d i n o s t i m a p r o j e k t a t o p l i fi k a c i j e

  L e p o g l a v e t e p o t r e b a m a u s k l a i v a -

  n j a p o t r e b n e d o k u m e n t a c i j e s n a i m

  z a k o n o d a v s t v o m . G o s t i s u o b i l i i

  p o t e n c i j a l n e t e r e n e z a g r a d n j u p o -

  s t r o j e n j a .

  A k o s e p o k r e n e p r o j e k t g r a d n j e

  t o p l a n e n a b i o m a s u , L e p o g l a v a b i

  p o s t a l a p r v i g r a d u H r v a t s k o j k o j i

  k o r i s t i o v a k a v i z v o r e n e r g i j e , a t i m e

  b i d o b r i m d i j e l o m p o s t a l a n e o v i s n a

  o c i j e n a m a n e k i h e n e r g e n a t a .

  D o d a j m o o v o m e d a s u e k o l o k e

  p r e d n o s t i , o b n o v l j i v o s t i z v o r a e n -

  e r g i j e , s m a n j e n j e u v o z a f o s i l n i h

  g o r i v a , s i g u r n o s t o p s k r b e e n e r g i j o m

  t e o t v a r a n j e n o v i h r a d n i h m j e s t a

  p r e d n o s t i k o j e d o n o s i k o r i t e n j e

  u m s k e b i o m a s e k a o i z v o r a e n e r g i -

  j e , p o s e b i c e k a d a j e r i j e o n j e n o m

  k o r i t e n j u z a d o b i v a n j e t o p l i n s k e

  e n e r g i j e .

  M . M a r k o v i

  Ve e t v r t u g o d i n u z a r e d o m H r -

  v a t s k i z a v o d z a z a p o l j a v a n j e o r g a n i -

  z i r a S a j a m p o s l o v a . U d v o r a n i v a r a -

  d i n s k e G o s p o d a r s k e k o l e u u t o r a k ,

  2 9 . o u j k a , s v e a n o j e o t v o r e n S a j a m

  n a k o j e m u s e p r e d s t a v i l o p e d e s e t a k

  p o s l o d a v a c a i z s v i h g r a n a d j e l a t n o s t i

  t e t r i t u r a d a p o n u d i l o o k o 6 0 0 s l o -

  b o d n i h r a d n i h m j e s t a .

  N a s a j a m s k o m t a n d u s u G r a d

  L e p o g l a v a i T K I C d . o . o . p r e d s t a -

  v i l i s v o j e m o g u n o s t i z a p o l j a v a n j a

  i u l a g a n j a u p o d u z e t n i k u z o n u .

  L e p o g l a v a j e n a s a j m u i o v e g o d i n e

  p o k a z a l a s v o j u i p k u , a i z l o i l a j u j e

  Z a d r u g a l e p o g l a v s k e i p k e . T i j e k o m

  t r a j a n j a m a n i f e s t a c i j e , l e p o g l a v s k i

  t a n d o b i l i s u i u p a n i j s k i d u n o -

  s n i c i , u p a n P r e d r a g t r o m a r s d o -

  u p a n i m a M i l a n o m P a v l e k o v i e m i

  B l a n k o m - G l a v i c a J e m e n i c a .

  O n o t o e z a c i j e l o z a i n t e r e s i r a t i

  s v e o n e k o j e a k t i v n o t r a e p o s a o j e s t

  p o d a t a k d a j e n a s a j m u P o d r u n a

  s l u b a H Z Z - a Va r a d i n p r e d s t a v i -

  l a i n t e r n e t s k i p o r t a l h t t p : / / w w w .

  i s c e m p o s e l . h r / n a k o j e m u e u b u -

  d u e m o i n a i i n f o r m a c i j e o m o -

  g u n o s t i m a z a p o l j a v a n j a , e d u k a -

  c i j e , o d r a v a n j u r a d i o n i c a i s l i n i h

  d o g a a j a v e z a n i h u z p r o b l e m z a p o -

  l j a v a n j a .

  S a j a m p o s l o v a b i o j e n a m i j e n j e n

  p o s l o d a v c i m a , n e z a p o s l e n i m o s o b a -

  m a , s t u d e n t i m a , u e n i c i m a z a v r n i h

  r a z r e d a o s n o v n i h i s r e d n j i h k o l a t e

  s v i m a o s t a l i m a k o j i s e e l e u p o z n a -

  t i s p o n u d o m n a t r i t u r a d a . K a o

  j e d n o d n e v n i d o g a a j , s a j a m e l i

  p o t a k n u t i i o j a a t i p a r t n e r s t v o z a z a -

  p o l j a v a n j e s v i h z a p o s l e n i k a k o j i n a

  b i l o k o j i n a i n s u d j e l u j u u r a z v o j u

  r e g i o n a l n o g t r i t a r a d a i o m o g u i t i

  b o l j u u s k l a e n o s t p o n u d e i p o t r a -

  n j e n a t r i t u r a d a . O t o m e d a j e u

  t o m e i u s p i o , p o k a z u j e p o d a t a k d a j e

  S a j a m p o s l o v a o b i l o v i e o d 8 . 0 0 0

  p o s j e t i t e l j a , t o j e d o s a d a n j i r e k o r d .

  M . M a r k o v i

  O d 1 . t r a v n j a u L e p o g l a v i j e p o -

  e l a n o v a s e z o n a j a v n i h r a d o v a . U

  p r o g r a m u r a d o v a , u s k l o p u k o j i h

  z a p o s l e n i u r e u j u j a v n e p o v r i n e i

  p o s l o v n e p r o s t o r e k o j e k o r i s t i G r a d

  t e v o d e b r i g u o o s o b a m a u s o c i j a l -

  n o j p o t r e b i , z a p o s l e n o j e 1 6 o s o b a .

  O n i s u z a p o s l e n i u G r a d u L e p o -

  g l a v i i T K I C - u d . o . o . , t e m e l j e m p o t i -

  c a j n i h m j e r a z a z a p o l j a v a n j e u s k l o p u

  P r o g r a m a j a v n i h r a d o v a u 2 0 1 1 . g o -

  d i n i , a n j i h o v r a d s u fi n a n c i r a V l a d a

  R e p u b l i k e H r v a t s k e p u t e m Z a v o d a

  z a z a p o l j a v a n j e . P o t p i s n i c i u g o v o r a ,

  a r i j e j e o o s o b a m a k o j e s u n a Z a v o d u

  z a z a p o l j a v a n j e d u l j e v r i j e m e b i l e

  p r i j a v l j e n e k a o n e z a p o s l e n e , t i j e k o m

  u g o v o r n o g r a z d o b l j a o d e s t m j e s e c i

  o b a v l j a t e r a z n e k o m u n a l n e p o s l o v e

  n a g r a d s k o m p o d r u j u i b r i n u t i s e o

  s t a r i j i m a . U g o v o r e s n o v i m d j e l a t n i -

  c i m a u p e t a k s u , 2 5 . o u j k a , p o t p i s a l i

  g r a d o n a e l n i k M a r i j a n k v a r i i d i -

  r e k t o r T K I C - a V l a d i m i r I v a n u a , a

  p o t p i s i v a n j u u g o v o r a n a z o i o j e i d o -

  g r a d o n a e l n i k A l o j z G r e d e l j . ( m m )

  s p a r e n t n o s t i r a d a g r a d s k i h s l u b i .

  J o s i p P a l j a k : N a k o n t o j e p r o i -

  t a o l a n a k n a p o r t a l u l e p o g l a v a . n e t s

  i z v j e e m s a s j e d n i c e G r a d s k o g v i j e a

  o d 5 . s i j e n j a o v e g o d i n e , v i j e n i k s e

  o s v r n u o n a s n i m k u k o j u s u , n a v o d -

  n o , n o v i n a r i p r o s l i j e d i l i u j a v n o s t , a

  k o j a j e s a d r a v a l a r a s p r a v u o k o fi t n e s s

  c e n t r a . N a k o n i z l a g a n j a u k o j e m s p o -

  m i n j e n e s l a g a n j e s n a i n o m p i s a n j a

  n o v i n a r a l e p o g l a v s k o g p o r t a l a o s j e d -

  n i c a m a , o d V i j e a j e z a t r a i o d a s e

  p o z a b a v i t i m p r o b l e m o m .

  Z o r i s l a v R o d e k : S o b z i r o m d a n e

  m o e m o r a s p r a v l j a t i o n e k o m e t k o

  n i j e p r i s u t a n o v d j e i n e m o e m o i n e

  e l i m o u t j e c a t i n a n a i n p i s a n j a n e -

  z a v i s n o g p o r t a l a , p r e d l a e m v a m d a

  p o a l j e t e d e m a n t i s p o r n o g l a n k a .

  S t j e p a n P r a n i k i : J e s u l i s n a e l -

  n i k o m C i r k u l a n a d o g o v o r e n e k a k v e

  a k t i v n o s t i o k o u r e e n j a c e s t e o d

  F l o r j a n a p r e m a M i l e i i m a ? K o j i s u

  u v j e t i i k r i t e r i j i z a d o b i v a n j e n a k o -

  r i t e n j e v o z i l a Z a j e d n i c e s p o r t s k i h

  u d r u g a i D V D - a L e p o g l a v e ?

  M . k v a r i : Te r e n s a m o b i a o ,

  a v i d l j i v o j e d a j e d o s a d p o p r a v l j e n

  s a m o i z l a z c e s t e i z S l o v e n i j e . J o

  e m o j e d n o m z a j e d n o s a S l o v e n c i m a

  o b i i c e s t u i v i d j e t i t o j e j o p o t r e b -

  n o u i n i t i i s n a e i s n j i h o v e s t r a n e .

  t o s e k o r i t e n j a v o z i l a t i e ,

  p r v e n s t v o i m a j u k l u b o v i - l a n o v i

  Z U - a . K r i t e r i j i z a d o b i v a n j e v o z i l a

  p o s t o j e i k o d Z U - a i D V D - a , a a k o

  v o z i l o n i j e o d o b r e n o , r a z l o g e t o g a

  t r e b a p r o a n a l i z i r a t i .

  P l a n g r a d n j e

  v o d n i h

  g r a e v i n a

  G r a d s k o v i j e e d o n i j e -

  l o j e p l a n g r a d n j e v o d n i h

  g r a e v i n a z a o v u g o d i n u . I z

  n j e g a p r o i z l a z i d a e I v k o m

  g r a d i t i v o d o v o d n u m r e u

  Z l o g o n j e - H a d i j a k i i M e k u l e -

  k o v o - B e a r i - C i g l a r i - V r a n j k a

  d u g u 3 . 0 3 7 m e t a r a . V r i j e d n o s t

  u l a g a n j a j e 7 6 5 . 0 0 0 k u n a .

  N a d a l j e , u p l a n u j e i

  2 , 5 m i l i j u n a k u n a v r i j e d n o

  u l a g a n j e u g r a d n j u v o d o v o d n e

  m r e e u K a m e n i k o m P o d g o r j u

  ( r a z v o d n a m r e a , v o d o s p r e -

  m n i k i p r e c r p n a s t a n i c a ) .

  M e u p r i o r i t e t i m a j e i

  g r a d n j a v o d o v o d a P r e n i b r e g ,

  v r i j e d n a 3 6 . 0 0 0 k u n a ( s a n a c i j a

  z b o g k l i z i t a ) i n a s t a v a k o b n o v e

  9 2 . 0 0 0 k u n a v r i j e d n o g v o d o v o -

  d a u C r k o v c u z b o g d o b a v e v o d e

  u K a m e n i c u . O b n o v i t e s e i v o -

  d o s p r e m n i k J e l e n a , t o j e u l a g a -

  n j e v r i j e d n o d a l j i h 3 5 . 0 0 0 k u n a .

  I z V a r k o m o v i h r a d o v a i z d v a j a m o

  z a v r e t a k g r a d n j e m a g i s t r a l n o g

  v o d o v o d a , a v r i j e d n o s t t o g

  u l a g a n j a j e 2 , 8 m i l i j u n a k u n a .

  R a d o v i e s e f i n a n c i r a t i i z

  n a k n a d a z a p r i k l j u e n j e n a

  k o m u n a l n u i n f r a s t r u k t u r u , i z

  n a k n a d e z a r a z v o j , g r a d s k o g

  p r o r a u n a , a r a u n a s e i n a

  p o t p o r e H r v a t s k i h v o d a i

  r e s o r n i h m i n i s t a r s t a v a . ( l j r )

  P R O J E K T I P r e d s t a v n i c i N a h w r m e . A t - E n e r g i e c o n t r a c t i n g i z A u s t r i j e u L e p o g l a v i

  P r e d o e n e m o g u n o s t i

  u l a g a n j a u b i o t o p l a n u

  G o s t i i z A u s t r i j e s u o b i l i i p o t e n c i j a l n e t e r e n e z a g r a d n j u p o s t r o j e n j ar

  FOTO

  : AR

  HIV

  TK

  IC

  P r e d s t a v n i c i m a a u s t r i j s k e t v r t k e

  p r e z e n t i r a n e s u m o g u n o s t i

  i n v e s t i r a n j a u t o p l i k a c i j u

  D o m a i n i s u s g o s t i m a o b i l i m o g u e

  l o k a c i j e z a g r a d n j u p o g o n a

  S A J A M P O S L O V A G r a d L e p o g l a v a i T K I C n a S a j m u p o s l o v a u V a r a d i n u

  P o t r a i t e p o s a o n a

  w w w . i s c e m p o s e l . h r

  L e p o g l a v s k i t a n d o b i l i s u u p a n i j s k i d u n o -r

  s n i c i n a e l u s a u p a n o m P. t r o m a r o m

  L e p o g l a v s k i t a n d o b i l i s u

  i u p a n i j s k i d u n o s n i c i

  P r e d s t a v l j e n j e i n t e r n e t s k i p o r t a l i s c e m p o s e l . h r , n a k o j e m u a k t i v n i

  t r a i t e l j i p o s l a m o g u n a i s v e i n f o r m a c i j e k o j e i h z a n i m a j u

  FOTO

  : B. T

  EA

  K

  FOTO

  : M. M

  AR

  KOV

  I

  J A V N I R A D O V I I o v e g o d i n e G r a d L e p o g l a v a u k l j u i o s e u p r o v o e n j e p r o g r a m a j a v n i h r a d o v a

  U j a v n i m r a d o v i m a

  z a p o s l e n o a k 1 6 r a d n i k a

  R i j e j e o o s o b a m a k o j e r

  s u d o s a d d u l j e v r i j e m e

  n a b i r o u b i l e p r i j a v l j e -

  n e k a o n e z a p o s l e n e

  FOTO

  : AR

  HIV

  TK

  IC

  Z a p o s l e n i e b i t i a n g a i r a n i u

  u r e i v a n j u j a v n i h p o v r i n a i

  g r a d s k i h p o s l o v n i h p r o s t o r a

  U o v o g o d i n j i m j a v n i m r a d o v i m a z a p o s l e n o j e a k 1 5

  r a d n i k a , r e d o m o s o b a k o j e s u d u g o b i l e n e z a p o s l e n e

 • 6N a k o n n e d a v n e s j e d n i c e G r a d -

  s k o g v i j e a , n a k o j o j s u v i j e n i c i

  u s v o j i l i g o d i n j e i z v j e e o i z v r e n j u

  p r o r a u n a z a 2 0 1 0 . , d o n i j e l i o d l u k u

  o r a s p o r e d u v i k a p r i h o d a i u s p o r e d o

  r a z m o t r i l i i u s v o j i l i i z v j e a o i z v r e -

  n j u s v i h g r a d s k i h p r o g r a m a ( g r a d n j e

  i o d r a v a n j a o b j e k a t a i u r e a j a k o -

  m u n a l n e i n f r a s t r u k t u r e , p r o g r a m a

  s o c i j a l n e s k r b i , p o t i c a n j a p o l j o p r i -

  v r e d n e p r o i z v o d n j e , o b r a z o v a n j a ,

  s p o r t a t e d r u g i h p r o g r a m a k o j i s e

  o d n o s e n a v a t r o g a s t v o , c i v i l n u z a -

  t i t u , i n f o r m i r a n j e , u d r u g e g r a a n a

  i r a d p o l i t i k i h s t r a n a k a ) , u o v o m

  b r o j u L e p o g l a v s k o g g r a d s k o g l i s t a

  r a z g o v a r a m o s g r a d o n a e l n i k o m

  d i p l . i n g . M a r i j a n o m k v a r i e m . Z a -

  n i m a l o n a s j e k a k o s e a k t u a l n a k r i z a

  o d r a z i l a n a p r i l j e v s r e d s t a v a u p r o r a -

  u n ? H o e l i s e d o b a k r i z e i r e c e s i j e

  o d r a z i t i n a o s t v a r i v a n j e k l j u n i h r a -

  z v o j n i h p r o g r a m a ? K o j a n a j v a n i j a

  k o m u n a l n o - i n f r a s t r u k t u r n a i d r u g a

  u l a g a n j a u p o b o l j a n j e k o m u n a l n o g

  s t a n d a r d a g r a a n i m o g u o e k i v a t i

  o v e g o d i n e ?

  S p o m e n u t o i z v j e e o i z v r e n j u

  p r o r a u n a k o j e s e n e d a v n o n a l o

  p r e d g r a d s k i m v i j e n i c i m a z n a i

  z a p r a v o d a j e r a z m o t r e n z a v r n i

  r a u n p o s l o v a n j a G r a d a L e p o g l a -

  v e u 2 0 1 0 . g o d i n i . K a k v a j e n j e g o -

  v a b i l a n c a ?

  - L e p o g l a v s k i g r a d s k i p r o r a u n

  v e g o d i n a m a p o s l u j e p o z i t i v n o , a

  u p l u s u s m o z a v r i l i i l a n j s k u g o d i -

  n u , k o j a j e z b o g p o z n a t i h k r e t a n j a

  u g o s p o d a r s t v u i z a p o s l e n o s t i b i l a

  i z n i m n o t e k a . O s t v a r e n o j e 1 7 , 8

  m i l i j u n a k u n a p r i h o d a , r a s h o d a j e

  b i l o 1 9 , 4 m i l i j u n a , n o t i m b r o j k a m a

  t r e b a p r i b r o j a t i i v i a k o d g o t o v o 1 , 6

  m i l i j u n a k u n a p r i h o d a p r e n e s e n i h i z

  2 0 0 9 . U k r a t k o , p r o r a u n j e p o s l o -

  v a o s a 6 0 . 0 0 0 k u n a v i k a , a t a j n o v a c

  j e o d l u k o m G r a d s k o g v i j e a u s m j e -

  r e n z a p o t r e b e s o c i j a l e . Ta k a v r e z u l -

  t a t u k a z u j e n a o d g o v o r n o t r o e n j e i

  r a s p o l a g a n j e n o v c e m p o r e z n i h o b -

  v e z n i k a . V i a k p r i h o d a n a m i j e n i l i

  s m o s o c i j a l i z a t o j e r n a m s o c i j a l n i

  p r o g r a m n a p r o s t o b u j a . U p r v a t r i

  o v o g o d i n j a m j e s e c a b i l j e i m o v e l i k

  p r i t i s a k r a s t u i h s o c i j a l n i h p o t r e b a

  s t e n d e n c i j o m d a l j e g r a s t a . t o s e

  k r i z e t i e , d a k a k o d a n a s j e u g r i z l a ,

  s m a n j i v i n a m p r o r a u n s k e p r i h o d e

  z a d o b r i h 4 d o 5 m i l i j u n a k u n a u

  o d n o s u n a p r e t h o d n e g o d i n e , n o , t o

  j e s l u a j i s a s v i m o s t a l i m g r a d s k i m i

  o p i n s k i m p r o r a u n i m a u d r a v i .

  K a d j e r i j e o l e p o g l a v s k i m r a -

  z v o j n i m p l a n o v i m a , V i i h u o b i a -

  j e n o d i j e l i t e n a g o s p o d a r s k e , k o m u -

  n a l n o - i n fr a s t r u k t u r n e i d r u t v e n e .

  S o b z i r o m n a n e p o v o l j n a k r e t a n j a ,

  u k o l i k o j s e m j e r i o n i o s t v a r u j u ?

  - t o s e g o s p o d a r s k i h p l a n o v a

  t i e , i u n a t o t e k i m p r i l i k a m a u s p j e -

  l i s m o o s t v a r i t i v i e i z n i m n o v a n i h

  p r o j e k a t a . P r i j e s v e g a , k r a j u j e p r i -

  v e d e n o k o m u n a l n o o p r e m a n j e 1 .

  f a z e P o d u z e t n i k e z o n e u L e p o g l a v i .

  U r e e n a j e n a 1 6 h e k t a r a , a n a n j o j

  j e p e t n a e s t k o m u n a l n o o p r e m l j e n i h

  p a r c e l a . I d u i h d a n a r a s p i s u j e m o n a -

  t j e a j z a n j i h o v u p r o d a j u .

  P o t p o r e t u r i z m u p r e k o A g r o -

  t u r i s t i k o g k l a s t e r a

  - N a d a l j e , s v i m k o r i s n i c i m a p o t i -

  c a j a i s p l a e n a s u s r e d s t v a i z p r o g r a m a

  p o t i c a n j a p o l j o p r i v r e d n e p r o i z v o d n j e ,

  a t a k o e r i k o r i s n i c i m a p r o g r a m a k o -

  j i m p o t i e m o r a z v o j t u r i z m a . U d v i j e

  g o d i n e r a z v i t a k t u r i z m a n a n a e m

  p o d r u j u p o d u p r l i s m o s 2 5 0 . 0 0 0

  k u n a p o t i c a j a . O s o b n o m i j e d r a g o

  t o j e o s n o v a n A g r o t u r i s t i k i k l a s t e r

  L e p o g l a v e . O n j e u m e u v r e m e n u

  p r o f u n k c i o n i r a o , o k u p l j a t r i d e s e t a k

  l a n i c a , a u s p i o s e i z b o r i t i i z a p r v e

  n o v a n e p o t p o r e u M i n i s t a r s t v u

  g o s p o d a r s t v a . V i d l j i v o j e d a s e u n j e -

  m u i s k r i s t a l i z i r a o d i o p o d u z e t n i k a

  k o j i s e d o i s t a e l e b a v i t i t u r i z m o m .

  G r a d i m j e s t o g a o m o g u i o d o d a t n o

  o b r a z o v a n j e k r o z r a z n e e d u k a t i v n e

  r a d i o n i c e , s a v j e t o v a n j a i s e m i n a r e .

  U b u d u e p l a n i r a m o s v e p o t p o r e z a

  t u r i z a m u s m j e r a v a t i p r e k o k l a s t e r a .

  K a k o j e d n a t a k v a a s o c i j a c i j a z a h t i j e v a

  s t r u n o v o d s t v o , p r e k o k l a s t e r a s e k o -

  l u j e o s o b a k o j a b i t r e b a l a p o t o m p r e -

  u z e t i d u n o s t p r o f e s i o n a l n o g t a j n i k a .

  K t o m u , G r a d L e p o g l a v a s u fi -

  n a n c i r a i i z o b r a z b u e t i r i j u o s o b a

  z a t u r i s t i k e v o d i e . O n i e s t o g a

  u b u d u e m o r a t i b i t i n a r a s p o l a g a n j u

  G r a d u p r i l i k o m s v a k e v e e m a n i f e -

  s t a c i j e , p r v e n s t v e n o t u m i s l i m n a L e -

  p o g l a v s k e d a n e i i p k a r s k i f e s t i v a l ,

  a t r e b a i m a t i n a u m u i p o d a t a k d a u

  L e p o g l a v u d o l a z i s v e v i e o r g a n i z i r a -

  n i h g r u p a k o j e i p o z a k o n u t r e b a j u

  i m a t i s t r u n o t u r i s t i k o v o d s t v o .

  S a m o o v e g o d i n e t a k v i h j e g r u p a

  b i l o v i e o d 2 0 ! D a k a k o , n j i h o v p r i -

  h v a t m o r a i i i u s u r a d n j i s a u p o m i

  Tu r i s t i k o m a g e n c i j o m S i n e r g i j a .

  G r a d L e p o g l a v a i m a i P r o j e k -

  t n o - r a z v o j n i u r e d , k o j i z a G r a d

  s t r u n o o d r a u j e s v e p o s l o v e v e z a n e

  u z i z r a d u i k a n d i d i r a n j e p r o j e k a t a .

  To n o . V r l o s a m z a d o v o l j a n n j e -

  g o v i m f u n k c i o n i r a n j e m , t o p o k a z u -

  j e p o d a t a k d a j e d o s a d z a k a n d i d i r a -

  n j e p r i p r e m i o v i e o d 4 0 p r o j e k a t a .

  Tr o k o v e n j e g o v a f u n k c i o n i r a n j a

  p o k r i v a m o z a j e d n o s O p i n o m B e d -

  n j o m , a s t o j i n a s 8 5 . 0 0 0 k u n a z a p o l a

  R A Z G O V O R G r a d o n a e l n i k L e p o g l a v e M a r i j a n k v a r i o s t a n j u p r o r a u n a t e k a p i t a l n i m r a z v o j n i m p r o g r a m i m a i p l a n o v i m a

  e t r d e s e t p r o j e k a t a s p r e m n o

  z a k a n d i d i r a n j e e u r o p s k i m i

  d o m a i m n o v a n i m f o n d o v i m a

  Z a o d r a v a n j e v i s o k e r a z i n e k o m u n a l n o g s t a n d a r d a g r a a n a p o t r o i m o 2 , 5 d o 3 m i l i j u n a k u n a , a i s t o d o b n o z a t e n a m j e n e i z k o m u -r

  n a l n i h n a k n a d a p r i k u p i m o s a m o 4 0 0 . 0 0 0 k u n a ; d o s t i g n u t s t a n d a r d n e e l i m o s m a n j i v a t i , p a s r e d s t v a o s i g u r a v a m o i z d r u g i h i z v o r a

  U r e e n j e z e l e n i h p o v r i n a

  N a t e m e l j u s t u d i j e p r o j e k t a Z d r a v s t v e n o s t a n j e i o d r a v a n j e u r b a n o g

  z e l e n i l a u g r a d u L e p o g l a v i t o g a j e i z r a d i o H r v a t s k i u m a r s k i i n s t i t u t -

  C e n t a r z a u r b a n e i p r i v a t n e u m e V a r a d i n , d j e l a t n i c i z a p o s l e n i u p r o g r a m u

  j a v n i h r a d o v a s u n a s v i m p o v r i n a m a k o j e o d r a v a G r a d p o e l i s a s j e o m

  s t a b a l a i g r m l j a l o e g z d r a v s t v e n o g s t a n j a . C i l j j e , p r i j e s v e g a , o d s t r a n i -

  t i s t a r a s t a b l a , k o j a s u o p a s n a z a s t a n o v n i k e i p r o l a z n i k e , a l i i p o s a d i t i

  z a m j e n s k a s t a b l a . T o n i j e , u c e n t r u g r a d a p o s j e i e s e b r e z e k o j e s u s n a n i

  a l e r g e n i i z a m i j e n i t i m e d o n o s n i m v r s t a m a i z j a v i o j e g r a d o n a e l n i k . ( m m )

  P o s j e e n e s u b r e z e i o i e n p r o s t o r u p a r k u k o d P o t e u L e p o g l a v i

  FOTO

  : B. B

  RE

  KI

  FOTO

  : B. T

  EA

  K

  N e r i j e e n i i m o v i n s k o - p r a v n i o d n o s i s d r a v o m o t e a v a j u

  n a p o r e g r a d s k i h v l a s t i d a u r e d e c e n t a r L e p o g l a v e s t a r a b a n k a ,

  n a i m e , n i j e u g r a d s k o m v l a s n i t v u , a d r a v a n e r e a g i r a

  U s k o r o k r e u z a v r n i r a d o v i n a u r e e n j u i a s f a l t i r a n j u n o g o s t u p a p r e m a a r o v n i c i

  I d u i h d a n a b i t e r a s p i s a n n a t j e a j z a p r o d a j u k o m u n a l n o

  o p r e m l j e n i h e s t i c a u P o d u z e t n i k o j z o n i

  R a k - r a n a : I m o v i n s k o - p r a v n i o d n o s i

  N a t e r e n u , a p o g o t o v o k a d j e r i j e o i n fr a s t r u k t u r i , p r o b l e m a u v i j e k i m a

  D a k a k o , r j e a v a m o i h s v a k o d n e v n o . M e u n a j v e i m a k o j e b i h i z d v o j i o

  s u p r o b l e m i k o j e n e m o e m o r i j e i t i z b o g i m o v i n s k o - p r a v n i h o d n o s a .

  T i p i a n p r i m j e r s u n e s r e e n i o d n o s i s d r a v o m , k o j i n a m o t e a v a j u n a p o r e

  d a u r e d i m o c e n t a r L e p o g l a v e . T u j e i p r o b l e m n e u r e e n i h i r u e v n i h

  z g r a d a u k o j e G r a d n e s m i j e d i r n u t i j e r n i s u n j e g o v e i s l . G r a a n i t a k o e r

  p i t a j u z a s p o j n u c e s t u M a u r a n i e v a u l i c a - g r o b l j e , k o j a n i j e s a g r a e n a

  z a t o j e r n i s m o o d v l a s n i k a u s p j e l i o t k u p i t i z e m l j i t e . T a k o e r n a m s e i s t i

  p r o b l e m j a v l j a i k o d o t k u p a z e m l j i t a z a b u d u i c e n t a r L e p o g l a v e s a t r g o m .

  P r o b l e m i s u t u v e l i k i , n a j e d n o j e s t i c i i m a i p o d v a d e s e t a k s u v l a s n i k a , a

  m n o g i o d n j i h s u u N j e m a k o j , A u s t r a l i j i i n e m o e m o d o i d o n j i h . ( l j r )

  7

  g o d i n e . Z a o n e k o j i n i s u u p u e n i u

  t u p r o b l e m a t i k u , r a d i i l u s t r a c i j e n a -

  v o d i m d a i z r a d a s a m o j e d n o g p r o -

  j e k t a o d s t r a n e o v l a t e n i h i s t r u n i h

  a g e n c i j a s t o j i o d 8 0 . 0 0 0 d o 1 5 0 . 0 0 0

  k u n a , e m u t r e b a d o d a t i i t r o k o -

  v e n j i h o v a a n g a m a n a i o b r a d e , u

  i z n o s u 3 d o 5 p o s t o o d v r i j e d n o s t i

  d o b i v e n a i z n o s a . K t o m e , P r o j e k -

  t n o - r a z v o j n i u r e d j e d e s e t a k m l a d i h

  l j u d i e d u c i r a o z a p o s l o v e o k o k a n d i -

  d i r a n j a p r o g r a m a , i m e s m o d o b i l i

  k v a l i t e t n u m l a d u k a d r o v s k u j e z g r u

  o s p o s o b l j e n u z a j e z i k k o m u n i c i r a n j a

  s e u r o p s k i m f o n d o v i m a .

  G r a a n i u v i j e k s i n t e r e s o m p r a t e

  z a h v a t e v e z a n e u z g r a d n j u i p o b o l j a -

  n j e k o m u n a l n e , v o d o v o d n e , c e s t o v n e

  i d r u g e i n fr a s t r u k t u r e . K o j e b i s t e z a -

  h v a t e i z d v o j i l i k a o k a p i t a l n e ?

  - P o d s j e a m d a j e G r a d L e p o g l a -

  v a fi n a n c i r a o g r a d n j u g r o b n e k u e i

  u r e e n j e p r i l a z a i o k o l i c e u V i n j i c i ,

  u v r i j e d n o s t i 6 5 0 . 0 0 0 k u n a . N a d a l j e ,

  l a n i s m o p o e l i , a s a d a n a s t a v l j a m o

  s p r o g r a m o m m o d e r n i z a c i j e n e r a z -

  v r s t a n i h c e s t a , i j a j e u k u p n a v r i j e d -

  n o s t 4 5 0 . 0 0 0 k u n a . N a s t a v l j a j u s e i

  r a d o v i n a g r a d n j i n o g o s t u p a u a -

  r o v n i c i , g d j e j e u s u r a d n j i s a U C -

  o m s a g r a e n k r u n i t o k p r o m e t a .

  S i v a n e k i m d i s t r i b u t e r o m v o d e

  I v k o m o m s a g r a e n j e v o d o v o d u K o -

  k o t i n j a k u , s a n i r a n j e v o d o o p s k r b n i

  s u s t a v u a r o v n i c i , a r i j e e n a j e i v o -

  d o o p s k r b a s t a n a r a N a s e l j a , k o j i v o d u

  d o b i v a j u i z u m i j a n a I v a n i c i . Va -

  r a d i n s k i Va r k o m t a k o e r d o v r a v a

  r a d o v e n a g r a d n j i m a g i s t r a l n o g v o d o -

  v o d a i z p r a v c a D o l j a n a i S t a n j e v c a .

  P r o j e k t o d v o d n j e v r i j e d a n

  j e 9 0 m i l i j u n a k u n a

  - N i s m o z a d o v o l j n i t e m p o m r e -

  k o n s t r u k c i j a n i s k o n a p o n s k e m r e e .

  N a a l o s t , t a k v i r a d o v i n e o v i s e o G r a -

  d u , v e o p l a n o v i m a E l e k t r e . P u n o

  s m o r a d i l i s H r v a t s k i m c e s t a m a , p a

  j e t a k o u r e e n p r i l a z L e p o g l a v i s a

  z a p a d n e s t r a n e , a p o e l o j e i u r e e n j e

  n o g o s t u p a d o B u d i m a . S a u p a n i j -

  s k o m u p r a v o m z a c e s t e k r e n u l i s m o u

  r j e a v a n j e p r o b l e m a c e s t o v n e o d v o d -

  n j e i p o l a g a n j e n o v o g a s f a l t a n a s v i m

  u p a n i j s k i m c e s t a m a . H r v a t s k e v o d e

  i H i d r o i n g n e d a v n o s u d o v r i l i u r e -

  e n j e p o t o k a Ve s d o u l a z a u B u d i m ,

  a u r e e n m u j e i t o k k r o z P o d u z e t -

  n i k u z o n u . P o t o k e o v e g o d i n e b i t i

  u r e e n d o S l i v a r a , a t i j e k o m o b i l a s k a

  t e r e n a s a s t r u n j a c i m a i z H r v a t s k i h

  v o d a u p o z o r e n o j e n a k a n a l i z a c i j u

  k o j u s u m j e t a n i s p o j i l i n a p o t o k .

  S t o g a e n j e g o v o d a l j e u r e e n j e k r o z

  s e l o Ve s b i t i m o g u e t e k n a k o n r j e a -

  v a n j a p r o b l e m a k a n a l i z a c i j e .

  A u k o j o j j e f a z i k a p i t a l n i p r o j e k t

  o d v o d n j e z a p o d r u j e L e p o g l a v e ?

  - P r o j e k t o d v o d n j e , i j a s e u k u -

  p n a v r i j e d n o s t p r o c j e n j u j e n a 9 0 m i -

  l i j u n a k u n a j e z a v r e n , a i z H r v a t s k i h

  v o d a s t i g l a n a m j e i p o t v r d a g l a v n o g

  p r o j e k t a ( g r a e v i n s k a d o z v o l a ) . To

  j e v r l o v a n o , j e r n a m o m o g u a v a

  k a n d i d i r a n j e n a d o m a e i e u r o p s k e

  n o v a n e f o n d o v e . M i s m o g a d o -

  s a d k a n d i d i r a l i H r v a t s k i m v o d a m a ,

  M i n i s t a r s t v u r e g i o n a l n o g r a z v o j a i

  e u r o p s k o m I P A R D f o n d u , n a t z v .

  M j e r u 3 0 1 . N a t a j j e n a t j e a j b i l o

  k a n d i d i r a n o u k u p n o 6 7 p r o j e k a t a

  i z c i j e l e H r v a t s k e . N a a l o s t , s v i p r o -

  j e k t i s u p o n i t e n i ! S m a t r a m o d a t u

  i p a k n e t o n i j e u r e d u . N a r a v n o d a s e

  i G r a d L e p o g l a v a a l i o n a t a k v o r j e -

  e n j e , p a e m o v i d j e t i k a k o e s e n a

  t o o i t o v a t i m j e r o d a v n a a g e n c i j a u

  M i n i s t a r s t v u p o l j o p r i v r e d e . U g l a v -

  n o m , s v i k l j u n i p r o j e k t i s u p o k r e -

  n u t i i l i s u s p r e m n i z a k a n d i d i r a n j e

  n a n a t j e a j e u o n o m t r e n u t k u k a d

  o n i b u d u o b j a v l j e n i .

  M o e t e l i i z d v o j i t i n a j v a n i j e

  p l a n i r a n e k o m u n a l n e z a h v a t e u o v o j

  g o d i n i ?

  - O v e g o d i n e n a j v e i e s e r a d o v i

  i z v o d i t i n a g r a d n j i r a s k r i j a s a o b i -

  l a z n i c e p r e m a S t e p i n e v o j u l i c i , a

  r i j e j e o g r a d n j i t z v . l i j e v o g s k r e t a -

  a . Z a t i m , g r a d i t e s e n o g o s t u p o d

  V u l i i n c a d o K a m e n i k o g V r h o v c a ,

  a i z v o d i t e s e i r a d o v i n a r j e a v a n j u

  n o g o s t u p a , k a n a l i z a c i j e i c e s t o v n e

  o d v o d n j e n a i z l a z u i z K a m e n i c e .

  U s p o r e d o e b i t i a s f a l t i r a n e n e r a z v r -

  s t a n e c e s t e i z l a n j s k o g p r o g r a m a . t o

  s e t i e b u d u e g a s f a l t i r a n j a t a k v i h

  p r a v a c a , p o z v a t e m o m j e s n e o d b o -

  r e d a s a m i p r e d l o e p r o m e t n i c e i j e

  i m j e a s f a l t i r a n j e u p r i o r i t e t u . A k o

  s e s t i m e s l o e i g r a a n i , G r a d e i m

  n a k o n p o t p i s i v a n j a u g o v o r a p o s l a t i

  u p l a t n i c e k o j i m a e s v o j u o b v e z u

  ( 1 5 p o s t o u v r i j e d n o s t i i n v e s t i c i j e )

  m o r a t i G r a d u p l a t i t i u r o k u g o d i n e

  d a n a . I z v r e l i g r a a n i s v o j u o b v e z u ,

  G r a d e i z d v o j i t i o s t a l i h 8 5 p o s t o

  s r e d s t a v a i p r i i a s f a l t i r a n j u . D a k l e ,

  u b u d u e s e n e r a z v r s t a n e c e s t e v i e

  n e e fi n a n c i r a t i p o d o s a d a n j e m n a -

  e l u , p r i e m u j e G r a d p l a t i o r a d o v e

  i o n d a o d p o t p i s n i k a u g o v o r a e s t o

  u t j e r i v a o d u g o v e .

  N o v i a s f a l t n i t e p i s i

  - N a d a l j e , c e s t a k r o z L e p o g l a v u

  o v e e g o d i n e d o b i t i n o v i a s f a l t n i

  t e p i h , a s a n i r a t e s e i u p a n i j s k a

  c e s t a o d B o t k o v i a p r e m a V i l e t i n c u

  t e u D o n j o j V i n j i c i , o d l i p e p r e m a

  Z l o g o n j u . E l e k t r i u Va r a d i n u p o -

  s l a l i s m o p r i j e d l o g z a r e k o n s t r u k -

  c i j u N N - . m r e a , j e r t o j e p r e d u v j e t

  z a p o s t a v l j a n j e j a v n e r a s v j e t e . P l a -

  n i r a m o g r a d n j u j a v n e r a s v j e t e n a

  p o t e z u D o n j a V i n j i c a - C a r i i u p o -

  g r a n i n o m p o d r u j u Z l o g o n j a , t e

  u p r o d u e t k u Tr a k o a n s k e u l i c e .

  O v e g o d i n e g r a d i t e s e i m a l o n o g o -

  m e t n o i g r a l i t e u Ve s i L e p o g l a v s k o j .

  t o s e v o d o o p s k r b e t i e , i z r a e n j e

  p r o j e k t g r a d n j e v o d o v o d a n a p o t e -

  z u K a m e n i k o P o d g o r j e - B a k a j i , z a

  k o j i j e d o b i v e n a g r a e v i n s k a d o z v o -

  l a . P r o j e k t j e z a fi n a n c i r a n j e k a n d i d i -

  r a n H r v a t s k i m v o d a m a . O e k u j e m o

  i z a v r e t a k p o l a g a n j a Va r k o m o v o g

  m a g i s t r a l n o g v o d o v o d a i z a v r e t a k

  i z r a d e p r o j e k a t a v o d o o p s k r b e v i s i n -

  s k e z o n e , a s v e t o e o m o g u i t i d a s e

  n a p o k o n k r e n e u k o n a n o r j e a v a n j e

  p r o b l e m a o p s k r b e v o d o m n a c i j e l o m

  p o t e z u L e p o g l a v e , o d r e t a i B u d i -

  m a d o P u r g e i O u r e . O d v a n i j i h

  r a d o v a j o b i h i s t a k n u o i t e k u e a k -

  t i v n o s t i n a o d r a v a n j u c e s t a , p r o p u -

  s t a , p u t o v a i d r u g e i n f r a s t r u k t u r e .

  S v e s u t o s k u p a u l a g a n j a . I z k o j i h

  s r e d s t a v a G r a d L e p o g l a v a fi n a n c i r a

  p r i l i n o v i s o k k o m u n a l n i s t a n d a r d

  s v o j i h g r a a n a ? P o z n a t o j e d a b i s e

  v e i n a t i h t r o k o v a t r e b a l a n a m i r i t i

  i z k o m u n a l n e n a k n a d e .

  - P r i a o t o m e k a k o v e o s a m g o d i -

  n a u s p i j e v a m o fi n a n c i r a t i k o m u n a l n i

  s t a n d a r d g r a a n a , k o j i s e n e p r e s t a n o

  p o v e a v a , z a s l u u j e j o n e k o l i k o r e -

  e n i c a . To n o j e , s v e t o t r e b a l o b i s e

  fi n a n c i r a t i i z k o m u n a l n e n a k n a d e .

  M e u t i m , u g r a d s k o m p r o r a u n u n a

  g o d i n u s e s k u p i s a m o 4 0 0 . 0 0 0 k u n a

  i z u p l a t a g r a a n a z a k o m u n a l n u n a -

  k n a d u . K a k o d a t o b u d e d o s t a , k a d

  i s t o d o b n o s a m o z a p o t r o e n u s t r u j u

  u j a v n o j r a s v j e t i p l a a m o 6 5 0 . 0 0 0

  k u n a n a g o d i n u ? Z i m s k o i e n j e s n i -

  j e g a p l a t i l i s m o 7 0 0 . 0 0 0 k u n a , a t o m u

  t r e b a d o d a t i i t r o k o v e o d v o z a s m e a

  s t z v . z e l e n i h o t o k a i t e k u e o d r a -

  v a n j e j a v n e r a s v j e t e , k a o i i e n j e i

  o d r a v a n j e z e l e n i h p o v r i n a . A s v e t o

  s t o j i i z m e u 2 , 5 d o 3 m i l i j u n a k u n a

  n a g o d i n u . J a s n o j e , d a k l e , d a n e d o -

  s t a j u i n o v a c m o r a m o o s i g u r a t i n a

  d r u g i n a i n , p a d a k o m u n a l n i s t a n -

  d a r d g r a a n a n e b i t r p i o , n o v a c z a

  j a v n u r a s v j e t u , i e n j e i d r u g o p r e -

  l i j e v a m o i z d r u g i h s r e d s t a v a i p o t p o -

  r a . K o m u n a l n i d o p r i n o s i n a k n a d u

  n i s m o p o v e a v a l i o s a m g o d i n a !

  U z g o s p o d a r s k e i i n fr a s t r u k t u r n e ,

  n e z a o b i l a z n i s u i g r a d s k i d r u t v e n i

  r a z v o j n i p l a n o v i .

  - P o l a z e i o d m o t a d a s u n a m

  l j u d i n a p r v o m m j e s t u , t r u d i l i s m o

  s e o r g a n i z i r a t i b o g a t i k v a l i t e t a n

  d r u t v e n i i k u l t u r n i i v o t , i s p u n j e n

  r a z n i m m a n i f e s t a c i j a m a i s a d r a j i -

  m a . S v e b i i h b i l o t e k o i n a b r o j i t i ,

  g r a a n i n a j b o l j e z n a j u d a g o t o v o i

  n i j e b i l o t j e d n a a d a s e u n a e m g r a -

  d u n i j e n e t o d o g a a l o . Z a t o s u u v e -

  l i k e z a s l u n e n a e u d r u g e i u s t a n o v e ,

  a m i s m o i m s e o d u i l i t a k o d a s m o

  s v i m a i s p l a t i l i s v e p l a n i r a n e p o t p o r e .

  P o s e b n o b i h e l i o p o d s j e t i t i n a v e -

  l i k u s p j e h l e p o g l a v s k o g i p k a r s t v a ,

  p r i e m u j e U N E S C O n a u i p k u

  p r o g l a s i o n e m a t e r i j a l n o m g l o b a l -

  n o m k u l t u r n o m b a t i n o m . Ve l i k o

  j e t o p r i z n a n j e L e p o g l a v i k o j e n a m

  u t o m , k u l t u r n o m p o g l e d u , d a j e z a

  p r a v o d a s t a s a m o k a o U N E S C O - o v

  g r a d . ( l j r )

  M . k v a r i i Z . M i n t a s i z Z A B A - e : S u b v e n c i j e k a m a t a z a p o d u z e t n i k e

  K a p i t a l n i z a h v a t i i z v o d i t e s e n a o b i l a z n i c i , g d j e e s e u r e d i t i r a s k r i j e p r e m a S t e p i n e v o j u l i c i

  L e p o g l a v s k e u d r u g e o d l i n o r a d e !

  E t n o k u a u K a m e n i k o m P o d g o r j u

  O v o m b i h p r i l i k o m p o s e b n o z a h v a l i o i u p i K a m e n i c i i V a r a d i n s k o j

  b i s k u p i j i k o j e s u n a k o r i t e n j e G r a d u L e p o g l a v i d a l e s t a r u k l i j e t u K a -

  m e n i k o m P o d g o r j u . R i j e j e o s a d a z a p u t e n o m o b j e k t u , a l i e t n o l o k i

  v r i j e d n o m . P l a n i r a m o g a p r e u r e d i t i u e t n o k u u k o j a b i u j e d n o i m a l a i s v o j u

  p r a k t i n u v r i j e d n o s t , j e r b i s e n j o m e k o r i s t i o M j e s n i o d b o r z a s a s t a n k e .

  D a k a k o , u n j o j b i s e m o g l i p r i r e i v a t i i n e f o r m a l n i s k u p o v i , d r u e n j a ,

  d e g u s t a c i j e v i n a i s l i n o . P o k r a j k u e u r e d i t e m o i s a d r a j e z a d j e c u ,

  p o s t a v i t i t o b o g a n i l j u l j a k e . e l i m o d a k u a b u d e u k r a s t o g a k r a j a ! ( l j r )

 • 8O c i j e l o m s p e k t r u p i t a n j a z a n i -

  m l j i v i m r a t a r i m a , v i n o g r a d a r i m a ,

  v o a r i m a i o b i t e l j s k i m p o l j o p r i v r e d -

  n i m g o s p o d a r s t v i m a r a z g o v a r a l o s e

  n a s k u p u t o s u g a u l e p o g l a v s k o m

  D o m u k u l t u r e u p o n e d j e l j a k , 1 4 .

  o u j k a , o r g a n i z i r a l i A g r o t u r i s t i k i

  k l a s t e r L e p o g l a v e , U d r u g a S t r o j n i

  p r s t e n i U d r u g a v i n o g r a d a r a K l o -

  p o t e c . N a p o e t k u s k u p a , o k u p l j e n e

  j e , u i m e o r g a n i z a t o r a , p o z d r a v i o

  To n k o u p a n i , d o p r e d s j e d n i k k l a -

  s t e r a .

  D r . v e t e r . m e d i c . Z o r i s l a v R o -

  d e k , p r e d s j e d n i k G r a d s k o g a v i j e a ,

  o k u p l j e n e j e s u d i o n i k e i n f o r m i r a o

  o g r a d s k o m p r o g r a m u p o t i c a n j a

  p o l j o p r i v r e d n e p r o i z v o d n j e i r u r a l -

  n o g r a z v o j a t e i h u p u t i o u n a i n e i

  m o g u n o s t i d o b i v a n j a p o t i