of 14 /14
Razvoj rešenja pretovarnog sistema – deo 1 1/14 S S I I S S T T E E M M S S K K I I P P R R I I S S T T U U P P I I P P R R O O J J E E K K T T O O V V A A N N j j E E L L O O G G I I S S T T I I Č Č K K I I H H S S I I S S T T E E M M A A Tipični problemi u logistici ? Strateški nivo (obično znači definisanje kontura sistema u budućnosti, i to po pravilu na makro planu) CILJEVI SU OBIČNO UNAPRED DEFINISANI: Lokacijski problemi (Definisanje mreža logističkih centara, lokacija depoa i terminala, …) Globalna analiza resursa logističkih sistema na transportnim mrežama (efikasnost sistema za manipulaciju uglja u nekom regionu, koncept pretovara kontenera na mreži terminala, generalni koncept i performanse pretovarnih sistema u stanicama za robni rad na železnici,...) Koncept realizacije robnih tokova na nekom području (rute, vidovi transporta,…) Analiza primenljivosti novih logističkih tehnologija u u regionu ili određenoj kompaniji (tehnologije rukovanja materijalom, skladišne tehnologije, tehnologije transporta,…) Koncept i strategije upravljanja zalihama Utvrđivanje logističkih performansi na globalnom nivou Uticaj logističkih sistema na okruženje Taktički nivo (u osnovi znači operacionalizaciju ciljeva na strateškom nivou, a može se odnositi na makro, meta i mikro sisteme) BAZIRANO NAJČĆE NA ZAHTEVIMA KOJE TREBA REALIZOVATI, A KOJI SU IZVEDENI IZ PREDEFINISANIH CILjEVA Tehnologije realizacije različitih logističkih zadataka (tehnologije kontenerske luke, kopnenog terminala, industrijskog transporta, skladišne tehnologije, tehnologije multimodalnog transporta,…) Vrednovanje različitih logističkih tehnologija: onih koje su u upotrebi i potencijalno primenjivih u budućnosti Koncept organizacionih i upravljačkih aktivnopsti u logističkom sistemu Milorad Vidović Mehanizacija pretovara II

4 Razvoj Resenja Pretovarnog Sistema 1

Embed Size (px)

Text of 4 Razvoj Resenja Pretovarnog Sistema 1

Razvoj reenja pretovarnog sistema deo 1

1/14

SISTEMSKI PRISTUP I PROJEKTOVANjE LOGISTIKIH SISTEMATipini problemi u logistici ? Strateki nivo (obino znai definisanje kontura sistema u budunosti, i to po pravilu na makro planu) CILJEVI SU OBINO UNAPRED DEFINISANI: Lokacijski problemi (Definisanje mrea logistikih centara, lokacija depoa i terminala, ) Globalna analiza resursa logistikih sistema na transportnim mreama (efikasnost sistema za manipulaciju uglja u nekom regionu, koncept pretovara kontenera na mrei terminala, generalni koncept i performanse pretovarnih sistema u stanicama za robni rad na eleznici,...) Koncept realizacije robnih tokova na nekom podruju (rute, vidovi transporta,) Analiza primenljivosti novih logistikih tehnologija u u regionu ili odreenoj kompaniji (tehnologije rukovanja materijalom, skladine tehnologije, tehnologije transporta,) Koncept i strategije upravljanja zalihama Utvrivanje logistikih performansi na globalnom nivou Uticaj logistikih sistema na okruenje Taktiki nivo (u osnovi znai operacionalizaciju ciljeva na stratekom nivou, a moe se odnositi na makro, meta i mikro sisteme) BAZIRANO NAJEE NA ZAHTEVIMA KOJE TREBA REALIZOVATI, A KOJI SU IZVEDENI IZ PREDEFINISANIH CILjEVA Tehnologije realizacije razliitih logistikih zadataka (tehnologije kontenerske luke, kopnenog terminala, industrijskog transporta, skladine tehnologije, tehnologije multimodalnog transporta,) Vrednovanje razliitih logistikih tehnologija: onih koje su u upotrebi i potencijalno primenjivih u budunosti Koncept organizacionih i upravljakih aktivnopsti u logistikom sistemuMilorad Vidovi Mehanizacija pretovara II

Razvoj reenja pretovarnog sistema deo 1

2/14

Utvrivanje logistikih performansi odreenog sistema Uticaj logistikih tehnologija na okruenje Koncept praenja i kontrole realizacije aktivnosti Operativni nivo (u sutini se odnosi na uobliavanje procesa i aktivnosti koji se realizuju u periodu eksploatacije) DETALJNA OPERACIONALIZACIJA AKTIVNOSTI U SISTEMU, ALI I DEFINISANJE AKCIJA U USLOVIMA DELOVANJA POREMEAJA Optimalne strategije realizacije logistikih zadataka (rutiranje sredstava, rasporeivanje resursa, upravljanje zalihama napr. Koji kran uputiti na istovar plovila; na koje istovarno mesto pozicionirati vozilo; redosled istovara ili obilaska vorova,) Optimizacija korienja energije (koju bateriju dodeliti viljukaru tokom realizacije odreenog zadatka, optimalno upravljanje trakastim transporterom,) Redovi vonje Uvoenje savremenih informacionih tehnologija i stalno poboljanje upravljakog procesa i upravljakih algoritama Jo jedan pogled na ove probleme (Ratliff , Nulty, 1996)

Milorad Vidovi

Mehanizacija pretovara II

Razvoj reenja pretovarnog sistema deo 1

3/14

Milorad Vidovi

Mehanizacija pretovara II

Razvoj reenja pretovarnog sistema deo 1

4/14

Smatra se takoe da oblast uobliavanja logistikih sistema karakterie Prisustvo viestrukih poslovnih funkcija. Prisustvo konfliktnih ciljeva. Izuzetne tekoe pri evaluaciji. Sutinska uloga kvantifikacije.

Kao jedan od odgovora na uoenu kompleksnost Ratliff i Nulty predlau koncept koji nazivaju Logistics Composite Modeling

Milorad Vidovi

Mehanizacija pretovara II

Razvoj reenja pretovarnog sistema deo 1

5/14

Composite Modeling

Milorad Vidovi

Mehanizacija pretovara II

Razvoj reenja pretovarnog sistema deo 1

6/14

SISTEMSKI PRISTUP PROJEKTOVANJU PRETOVARNIH PROCESAZa praktinu primenu esto je vano da se znaenje i nain realizacije pojedinih faza sistemske analize razmotri u svetlu odreenih specifinosti koje karakteriu bilo koji konkretan sistemZNAENJE POJEDINIH FAZA U PROCESU KREIRANJA REENJA PRETOVARNOG SISTEMA

1.OSNOVNE FAZE SISTEMSKOG PRISTUPA

- Ciljevi pretovarnog sistema - Mesto i uloga pretovarnog sistema - Identifikacija ogranienja - Identifikacija osnovnih tehnolokih zahteva - Definisanje preliminarne tehnoloke koncepcije

1. 2. 3. 4.

FORMULACIJA PREOBLEMA

2.

PRIKUPLJANJE I OCENA INFORMACIJA

RAZVOJ POTENCIJALNIH REENJA

- Analiza tehnolokih zahteva koje sistem treba da realizuje * mesto nastanka * vreme nastanka * zakon nastanka * koliina ..... - Analiza mogunosti racionalizacije tehnolokih zahteva

PRIMENA RACIONALIZACIONIH NAELA

3.

OCENA REENJA I IZBOR NAJBOLJEG

- Formiranje skupa primenjivih tehnolokih reenja - Definisanje osnovne koncepcije upravljanja sistemom - Prostorno i tehnoloko uklapanje elemenata sistema - Dimenzionisanje elemenata sistema

MODELIRANJE I PRIMENA OPTIMIZACIONIH METODA

4.

- Definisanje ciljeva i kriterijuma vrednovanja pretovarnog sistema - Izbor metode vrednovanja i postupaka kvantifikacije vrednosti kriterijuma - Utvrivanje "vrednosti" varijanti

Milorad Vidovi

Mehanizacija pretovara II

Razvoj reenja pretovarnog sistema deo 1

7/14

TAKTIKI NIVO ILUSTRACIJA PRISTUPA REAVANJU PROBLEMA Formulacija problemaCILJEVI SISTEMA NA VIEM NIVOU (PROIZVODNJA, DC, TERMINAL,)

Transform. ciljeva

CILJEVI PRETOVARNOG SISTEMA

OGRANIENJA (prostor, okruenje, saobraaj, finansije,) USLOVI U OKRUENJU (transport, skladitenje, proizvodnja

FUNKCIJE PRETOVARNOG SISTEMA OSNOVNI SISTEMSKI ZAHTEVI

KLASA SISTEMA (transport, sortiranje, manipulacija,)

PRELIMINARNI KONCEPT

DEFINISANJE EKONOMSKE I FUNKCIONALNE OPRAVDANOSTI

Milorad Vidovi

Mehanizacija pretovara II

Razvoj reenja pretovarnog sistema deo 1

8/14

Identifikacija i analiza zahteva: Svaki zahtev mora biti realizovan najmanje jednim elementom. Elementi su resursi sistema (ljudi, infrastruktura, sredstva ) koji realizuju zahteve unutar jedne tehnologije). Otuda je svaku tehnologiju pogodno predstaviti matricom. Matrica omoguava da se sagledaju elementi koji realizuju jedan zadatak kao i zadaci realizovani uz korienje vie elemenata. Takav pristup pogodan je za kvantifikovanje kapaciteta (broja) elemenata, ali i za uoavanje racionalizacionih potencijala.Zahtevi1 2

ElementiElement 1 Element 2 Element 3

Element M

N

Zahtevi zavise i od ostalih sistema u okruenju (skladitenje, proizvodnja, pretovar, pakovanje,..) kao i od elemenata samih. Pomoni alati : Dijagrami toka procesa I/O analiza Algoritmi realizacije procesa eme toka procesa

Milorad Vidovi

Mehanizacija pretovara II

Razvoj reenja pretovarnog sistema deo 1

9/14

Primer (Nikola Todorovi Analiza stanja i mogunosti racionalizacije rada viljukarskog parka Knjaz Milo A.D. Aranelovac, diplomski rad 2005)

Milorad Vidovi

Mehanizacija pretovara II

Razvoj reenja pretovarnog sistema deo 1

10/14

Primer (Milutin Savkovi Milutin Savkovi Simulacija pretovara buntova mosnom dizalicom u a.d. Luka Beograd pomou programskog paketa Flexim, diplomski rad 2005)tehnoloki elementiPozicioniranje plovila na mestu istovara

TE 1 tehnoloki zahtevi TZ 1 TZ 2 TZ 3 TZ 4 TZ 5 TZ 6 TZ 7 TZ 8 TZ 9 TZ 10 TZ 11 TZ 12 TZ 13redni broj opis aktivnosti pozicioniranje plovila na mestu istovara priprema plovila za istovar kretanje dizalice od mesta mirovanja do mesta zahvatanja tereta sputanje kuke u plovilo kaenje bunta sa cevima na kuku podizanje kuke sa cevima iz plovila kretanje mosta dizalice do kamiona nosivosti 27,7 tona sputanje kuke u kamion centriranje tereta i otkainjanje transport cevi kamionom do mesta odlaganja istovar buntova u okviru otvorenog skladita odlaganje bunta na predvieno mesto mirovanje cevi u okviru otvorenog skladita

TE 2

TE 3

TE 4

TE 5

TE 6

TE 7

TE 8

Priprema plovila za istovar

Kretanje dizalice od mesta mirovanja do mesta zahvatanja tereta

Sputanje kuke u plovilo

Kaenje bunta sa cevima na kuku

Podizanje kuke sa teretom iz plovila1

duina (m) /

masa (kg) 9 000 000

vreme (s) 2400 ulazak plovila u luki bazen i pristajanje plovila uz operativnu obalu privezivanje plovila i otvaranje poklopca mosna dizalica sa kukom nosivosti do 8 tona kuka nosivosti do 8 tona dva radnika; manuelno; na kuku se kai pomou ica kojima je obavijen mosna dizalica

Kretanje mosne dizalice do kamiona

2

/

9 000 000

900

Sputanje tereta na kamion

3

85,4

/

114

4

12,8

/

128

Centriranje i otkanjanje tereta

5

/

2800

70

6

12,8

2800

128

Transport cevi kamionom do otvorenog skladita7 8

18,1

2800

24

mosna dizalica; kamion

Istovar buntova eonim viljukarem

7,5

2800

75

mosna dizalica; kamion mosna dizalica; 2 radnika na kamionu kamion nosivosti do 27,7 tona eoni viljukar nosivosti od 8 tona; kamion; otvoreno skladite; eoni viljukar nosivosti od 8 tona; kamion; otvoreno skladite; otvoreno skladite

9

7,5

2800

105

Odlaganje bunta na predvieno mesto u otvorenom skladitu

10

126

24400

12,6

11

4

2800

40

Mirovanje bunta u okviru otvorenog skladita

12

/

2800

7

13

/

2800

/

Milorad Vidovi

Mehanizacija pretovara II

Razvoj reenja pretovarnog sistema deo 1

11/14

200 t/h 30-150 mm 307 55-60 % 6% .. 1850 kcal/kg 7.75 MJ/KG

RB 50

153

155

RB 303

RB 302

RB 301

RB 500

RB 400

RB 100

RB 600

Milorad Vidovi

Mehanizacija pretovara II

Razvoj reenja pretovarnog sistema deo 1

12/14

Primer (Idejno tehnoloko reenje SKLADITA DISKOVA ZA FORD u Livnici CIMOS - Kikinda, tehnoloki projekat,Odsek za logistiku 2007)

Legenda: transport odlaganje/zahvat zastoj skladitenje

T 3.2 .b

Z4 M 3.2.

kamion Tok 4

Tok 3b

M 3.2. M4 T4

Milorad Vidovi

Mehanizacija pretovara II

Razvoj reenja pretovarnog sistema deo 1

13/14

Generalno u pretovarnim procesima mogu uociti sledeci osnovni tehnoloki zahtevi: istovar transportnog sredstva ili izlaz robe iz procesa proizvodnje transport robe od istovarnog mesta do mesta skladitenja, odnosno odlaganja uskladitenje robe uvanje ili privremeno zadravanje robe iskladitenje robe transport robe od mesta iskladitenja do mesta utovara utovar robe u transportna sredstva ili ulaz robe u proces proizvodnje, odnosno u konzumni sistem

Meutim, u okviru pretovarnih procesa moe se realizovati i niz drugih zahteva: sortiranje robe po nekom obeleju direktni pretovar robe sa jednog na drugo transportno sredstvo uvrivanje tereta na transportnom sredstvu ili konsolidacija tereta formiranje ukrupnjenih manipulativnih jedinica kvantitativna kontrola robe (vaganje robe) transport i manipulacija robe unutar nekog proizvodnog ili drugog procesa i sl.

Milorad Vidovi

Mehanizacija pretovara II

Razvoj reenja pretovarnog sistema deo 1

14/14

Znaenje analize podataka Vrsta robe sa fizikim i hemijskim karakteristikama Pojavni oblik Koliina (zakon nastanka: stohastiki deterministiki, stacionaran-nestacionaran, probnoza,) "Mesto nastanka" (mrea unutranjeg transporta, luka, front pretovara,) "Vreme" (raspoloivi period, zakon pojave u vremenu,...) Relevantne karakteristike pojavnog oblika robeKOMADNA ROBA RASUTA ROBA

AOpasnost Osetljivost

HNasipna te_ina Granulometrijski sastav Abrazivnost Lepljivost Opasnost

Utvrivanje zakona pojave tehnolokih zahteva u vremenu (t)NESTACIONARAN PROCES STACIONARAN PROCES

B

Stepen Ugao unutra{njeg trenja

Q

t

Primer odredivanja intenziteta pretovarnih zahtevaRASPODELA BROJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA U MER. INTERVALU f(Nv) RASPODELA KOLI^INE ROBE ZA PRETOVAR U MERODAVNOM INTERVALU Nv

RASPODELA BROJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA U FIKSNIM INTERVALIMA

2

2

1

3

ttn

t1

t2

t3

t4

tn-2

tn-1

RASPODELA BROJA PALETA NA TRANSPORTNOM SREDSTVU

f(Np) f(Q) Np Q

RASPODELA [email protected] INTERVALA IZME\U NAILASKA TRANSP. SREDSTAVA

RASPODELA [email protected] PALETA

f(Qp) f(Q)= f(Nv) f(Np) f(Qp) Qp

Milorad Vidovi

Mehanizacija pretovara II