of 5 /5
Fakultet tehniˇ ckih nauka Novi Sad Katedra za Mehaniku Pismeni ispit iz MEHANIKE (E1) 1 U svemirskom brodu, koji miruje pre uzletanja sa Zemlje, lopta se skotrljala sa horizontalne povrˇ si stola i pala na pod na rastojanju D od njegovog podnoˇ zja. Misija svemirskog broda je istraˇ zivanje planete X . Posle spuˇ stanja broda na planetu radoznali kapetan je istu tu loptu zakotrljao po istom stolu i pustio je da sleti sa stola istom brzinom kao na Zemlji. Med¯utim, na planeti X lopta je pala na rastojanju 2, 76 D od podnoˇ zja stola. Koliko je gravitaciono ubrzanje na planeti X ? 2 Roller-coaster mase 350 kg zapoˇ cinje kretanje iz stanja mirovanja, iz poloˇ zaja A, i klizi po stazi prikazanoj na slici. Trenje se tokom kretanja moˇ ze zanemariti. (a) Kolika je brzina coaster -a prilikom prolaska kroz poloˇ zaj B, koji se nalazi u najviˇ soj taˇ cki kruˇ zne petlje? (b) Kolikom silom on pritiska konstrukciju u tom poloˇ zaju? 3 Saobra´ cajni udes. Dva automobila su se sudarila na raskrsnici. Vozilo A, mase 2000 kg, se kretalo od zapada ka istoku, dok se vozilo B, mase 1500 kg, kretalo od severa ka jugu brzinom 15 m/s. Vozila su posle sudara ostala u kontaktu, nastavivˇ si da se kre´ cu zajedno, a utvrd¯eno je da su kretanje nastavila pod uglom od 65 mereno od istoka ka jugu. (a) Kolika je bila brzina vozila neposredno posle sudara? (b) Kolikom brzinom se kretalo vozilo A neposredno pre sudara? 4 Da bi se iz ploˇ ce izvadio ekser, koji je zakucan pod uglom od 60 , potrebno je na njega dejstvovati silom F 1 intenziteta 400N. To se moˇ ze uˇ ciniti ˇ ceki´ cem prikazanim na slici. Taˇ cka A dodira glave ˇ ceki´ ca i ploˇ ce nalazi se na rastojanju 0, 080 m od mesta na kom je zakucan ekser. Drˇ ska ˇ ceki´ ca se povlaˇ ci horizontalnom silom F 2 , koja je paralelna sa ploˇ com, na na visini 0, 300 m iznad nje. Koliki treba da bude intenzitet sile F 2 da bi se ostvario potreban intenzitet sile F 1 kojim ´ ceekser biti izvad¯en iz ploˇ ce? Slika 2 Slika 4 Novi Sad, 27. jun 2013. Predmetni nastavnik Srboljub Simi´ c

E1 Ispit06 2 Resenja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

11

Text of E1 Ispit06 2 Resenja

Page 1: E1 Ispit06 2 Resenja

Fakultet tehnickih naukaNovi SadKatedra za Mehaniku

Pismeni ispit iz MEHANIKE (E1)

1 U svemirskom brodu, koji miruje pre uzletanja sa Zemlje, lopta se skotrljala sa horizontalne povrsistola i pala na pod na rastojanju D od njegovog podnozja. Misija svemirskog broda je istrazivanjeplanete X. Posle spustanja broda na planetu radoznali kapetan je istu tu loptu zakotrljao po istomstolu i pustio je da sleti sa stola istom brzinom kao na Zemlji. Medutim, na planeti X lopta je palana rastojanju 2, 76D od podnozja stola. Koliko je gravitaciono ubrzanje na planeti X?

2 Roller-coaster mase 350 kg zapocinje kretanje iz stanja mirovanja, iz polozaja A, i klizi po staziprikazanoj na slici. Trenje se tokom kretanja moze zanemariti. (a) Kolika je brzina coaster -a prilikomprolaska kroz polozaj B, koji se nalazi u najvisoj tacki kruzne petlje? (b) Kolikom silom on pritiskakonstrukciju u tom polozaju?

3 Saobracajni udes. Dva automobila su se sudarila na raskrsnici. Vozilo A, mase 2000 kg, se kretalo odzapada ka istoku, dok se vozilo B, mase 1500 kg, kretalo od severa ka jugu brzinom 15m/s. Vozila suposle sudara ostala u kontaktu, nastavivsi da se krecu zajedno, a utvrdeno je da su kretanje nastavilapod uglom od 65◦ mereno od istoka ka jugu. (a) Kolika je bila brzina vozila neposredno posle sudara?(b) Kolikom brzinom se kretalo vozilo A neposredno pre sudara?

4 Da bi se iz ploce izvadio ekser, koji je zakucan pod uglom od 60◦, potrebno je na njega dejstvovatisilom F1 intenziteta 400N. To se moze uciniti cekicem prikazanim na slici. Tacka A dodira glavecekica i ploce nalazi se na rastojanju 0, 080m od mesta na kom je zakucan ekser. Drska cekica sepovlaci horizontalnom silom F2, koja je paralelna sa plocom, na na visini 0, 300m iznad nje. Kolikitreba da bude intenzitet sile F2 da bi se ostvario potreban intenzitet sile F1 kojim ce ekser biti izvadeniz ploce?

Slika 2Slika 4

Novi Sad, 27. jun 2013.

Predmetni nastavnikSrboljub Simic

1

Page 2: E1 Ispit06 2 Resenja
Page 3: E1 Ispit06 2 Resenja
Page 4: E1 Ispit06 2 Resenja
Page 5: E1 Ispit06 2 Resenja