2_ MEDZIAGA Verslo Plano Rengimas

  • View
    263

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

verslo planui parengti

Text of 2_ MEDZIAGA Verslo Plano Rengimas

Partneris vieasis juridinis asmuo, atitinkantis Gairse pareikjams nustatytus reikalavimus paraikos teikjams, dalyvaujantis gyvendinant ir finansuojant projekt, pasidalinantis su pareikju projekto rezultatus pagal prie projekto gyvendinim p

VERSLO PLANO RENGIMASTurinys

2vadas

2Verslo plano svarba

2Skmingo verslo plano poymiai

2Investuotoj poiris

2Patarimai, kaip parengti verslo plan

2Verslo plano parengimas

2Verslo plano struktra

2Santrauka

2mons apraymas

2Projekto apraymas

2Aplinkos analiz

2Marketingo planas

2Produkto analiz

2Valdymas ir personalas

2Rizikos analiz

2Finans planas

2Priedai

2Verslo modelis

2Galimyb

2Rinka

2Reikalingi instrumentai ir itekliai

2IVADOS

vadas

Verslo planai JAV buvo naudojami kaip pagalbin priemon pritraukti privatiems investuotojams ir rizikos kapitalistams, kurie tapdavo moni bendrasavininkiais ir nedavo savo kapitalo dal. iandien tokie planai btini bendraujant su bankais ir rizikos kapitalo investuotojais, ne tik besisteigianios, bet taip pat ir didels mons - rengia vairi projekt verslo planus.

Investuotojams, bank ir rinkos analitikams verslo planai suteikia informacijos didinant kapital ir leidiant akcij emisij vertybini popieri biroje.

Danai sakoma, kad gera verslo idja visada sulauks palaikymo, net ir blogais laikais. Galbt turtume engti toliau: gerai pristatyta gera verslo idja (beveik) visada sulauks palaikymo. Vienas dalykas yra turti ger verslo idj, kitas sugebti j pristatyti. Todl daugyb knyg ir straipsni aprao verslo plano rengimo proces.

Gero verslo plano parengimas yra labai svarbus ir verslininkui, ir investuotojui. Investuotojai reikalauja aikaus verslo plano, kad galt atsirinkti vertingus verslo projektus. Siekdami tikinti investuotojus, kad verslo idja yra puiki, verslininkai investuoja daug laiko ir energijos verslo plano rengim. Tokio plano parengimas ne tik padeda verslininkui gauti finansavim, bet ir numato gaires jo verslo idjos progreso kontrolei. Taigi verslo planas padeda struktrizuoti ir fokusuoti mintis. Verslo planas nra tik priemon gauti finansavim. Jis taip pat padeda verslininkui aikiau strategikai mstyti ankstyvojoje verslo fazje ir numato gaires verslo ateiiai.

Pagrindin io vadovo tema yra verslo plano turinys: kas turt ir ko neturt bti verslo plane. Verslo planas nra dokumentas, pilnas entuziasting nuorod klestini, bet neapibrt ateit. Verslo plano turinio tyrimai parod, kad daugumoje verslo plan per daug laiko ir energijos ivaistoma skaiiams ir per maai skiriama informacijai, kuri tikrai svarbi protingiems investuotojams. Verslininkai turt inoti, kad tokie investuotojai permato finansines naujo verslo prognozes ir danai tikisi perdt pardavim/ pelno skaii. Todl verslo plane turi bti pateiktos realios, faktais pagrstos pardavimo ir pelno/nuostoli prognozs. vertinant rinkos nepastovum, tai nra lengvas udavinys, taiau reikia pastebti, kad investuotojai vertina mnesines arba ketvirio prognozes, apimanias met arba ilgesn laikotarp.

Verslo planas turi bti siningas silomo verslo stiprij ir silpnj pusi bei verslo modelio vertinimas. I esms, pristatydamas mons verslo plan, verslininkas stengiasi atsakyti (arba privalo atsakyti) tris strateginius klausimus:

1) Ar a gerai apibriau savo tikslus?

2) Ar turiu tinkam strategij?

3) Ar galiu gyvendinti savo strategij?

Atsakymas iuos tris klausimus reikia, kad verslininkas koncentruojasi svarbiausius mons skms arba neskms veiksnius. Todl verslo planas turt aprayti pajam model, veiklos katus ir naujai monei btin kapital.

Naujos mons verslo logikos iaikinimas ir pristatymas yra svarbi verslo plano dalis. Be to, rizikos kapitalistai ar kiti investuotojai ypating dmes skiria naujos mons vadybos komandos patiriai, kompetencijai ir pasiventimui. Verslo logika gali bti nepriekaitinga, bet verslo skm galiausiai priklausys nuo vadybos komandos sugebjim. Ypatingai nauj technologij pramonje, kur labai svarbios inovacijos, investuotojas atsivelgs tinkam vadybos komandos patirties kombinacij. Turt bti aiku, kad verslo planas nepavers geros verslo idjos geru verslu; tai atliks kasdienin vadyba, kai mon prads veikti. I aukiau ivardyt element akivaizdu, kad verslo planas atlieka kelet funkcij:

Planavimo ir mokymosi funkcij verslininkams,

Stimuliavimo funkcij investuotojams ir signalin funkcij potencialiems investuotojams,

Informacin funkcij kaip pagrind reikalingam veiklos procesui,

Dokumento funkcij teisiniams tikslams,

Kontrols funkcij kaip priemon naujos mons stebjimui gavus finansavim.

io vadovo tikslas yra suteikti verslininkams glaust praktin informacij kaip parengti verslo plan investuotojams. Tekste sieksime akcentuoti pagrindinius verslo plano tikslus: aik verslo modelio ir vadybos komandos sugebjim j gyvendinti pristatym investuotojams.

Verslo plano svarba

Idja, kuri i pradi atrod nuostabi, pasidomjus detalmis ir skaiiais, gali visikai nublankti.

Eugene Kleiner, rizikos kapitalo investuotojas

Kruopiai ir siningai dirbant, verslo planas veria disciplinuotai mstyti. Didel svarba verslo planui skiriama neatsitiktinai. J pateikdami, pradedantieji verslininkai rodo, kad yra pajgs parengti ir aikiai idstyti vairialypius mons steigimo ir valdymo aspektus.

Tinkamai idstytas, verslo planas tikina skaitytoj, kad jame apibdintoji veikla yra solidi ir pagrsta bei ada ilgalaik ekonomin skm. Taigi is planas yra pagrindinis dokumentas vertinant ir valdant mons veikl.

Verslo planas isamiai nusako bendrj mons koncepcij kaip gyvendinti verslo sumanym. Jis tiksliai apibdina ekonomin aplink, usibrtus tikslus ir naudotinas las.

Verslo planas veria steigj sistemingai apmstyti savo verslo idj, atskleidia neinojimo spragas, reikalauja sprendim, o sykiu skatina sisteming ir tiksling proces. Rengiant verslo plan, nustatomos ir vertinamos alternatyvos, irykja povandenins uolos. Aiki situacijos analiz daro plan svarbia ir efektyvia pagalbine priemone problemoms sprsti.

Jeigu siekiate bti finansuojami rizikos kapitalo investuotoj, banko ar asmen, teikiani finansin param (angl. Business angels), neivengiamai turite verslo plane pristatyti kiekybin ir kokybin savo mons koncepcij.

Skmingo verslo plano poymiai

Verslo sumanymas, kuriam gyvendinti raomas verslo planas, ir tikslas, kurio siekiame, turi lemiam tak io plano struktrai. Verslo planas, rengiamas naujai monei steigti, atrodys kitaip nei mons, pleianios savo veikl. Nepaisant skirtum, visiems verslo planams bendra tai, kad jie turi galinti isamiai vertinti verslo veiklos galimybes ir rizik bei kartu bti aiks. Tai didelis udavinys, i kurio iplaukia tam tikri reikalavimai verslo plano formai ir turiniui.

Svarbu numatyti, kad verslo planas turs bti nuolat atnaujinamas traukiant k tik atlikt tyrim rezultatus ir aktualizuojant temas. Taip pat reiks suderinti savo pirmines prielaidas su rezultatais (pavyzdiui, jeigu buvo atliekami rinkos tyrimai).

Rengiant verslo plan, galioja kelios pagrindins taisykls.

Geras verslo planas yra aikus.

Skaitytojas turi gauti aik atsakym savo klausimus. Atsivelgdamas interesus, skaitydamas jis ymisi savo akcentus, o tai reikia, kad verslo plano struktra turi bti aiki ir logika, leidianti nesunkiai susigaudyti ir pasirinkti, kas reikia.Verslo planas tikina ne statistini duomen ir analizi gausa, o atskir teigini idstymu pagal svarb ir dmesio sutelkimu esminius dalykus. Todl visas temas, galinias sudominti skaitytojus, btina idstyti glaustai, bet pakankamai isamiai. Rekomenduotina optimali verslo plano apimtis - apie 30 puslapi, taiau gali bti keliais puslapiais didesn ar maesn.

Kadangi verslo planas skaitomas nedalyvaujant jo autoriui, kuris prireikus galt atsakyti kilusius klausimus ar pateikti savo komentarus, labai svarbu mintis formuluoti aikiai ir vienareikmikai.

Kiekvien plan, prie pateikiant galutin jo variant, esant galimybi, reikt pateikti bandomajam vertinimui, siekiant isiaikinti nesuprantamas vietas ir traukti papildomus komentarus.

Geras verslo planas yra dalykikas

Pristatydamas savo idj, danas ima reikti susiavjim. Vis dlto mintis verslo plane dera dstyti dalykiniu stiliumi, o skaitytojams btina suteikti galimyb kruopiai pasverti ir palyginti pateiktus argumentus. Perdtai entuziastinga kalba trukdo, kelia nepasitikjim, skeptikum ir iankstin nusiteikim. Toks pat alingas ir pernelyg kritikas savo projekto pristatymas nurodant vairius klaidingus vertinimus ir praeities neskmes. Tai gali sukelti abejoni js gebjimais ir motyvacija.

Duomenis verslo plane apibendrinkite dalykikai, teisingai ir siningai. Niekada nedera minti silpnj viet, nepateikiant parengt ar jau gyvendinam j tobulinimo ingsni. Tai nereikia, kad svarbiausias silpnsias vietas reikia nuslpti, taiau rengdami verslo plan paruokite priemones joms alinti bei tikinamai tai pristatykite.

Ger verslo plan supras ir ne technikos specialistas

Neretai pradedantieji verslininkai tikisi, kad technini detali gausa, didelis konstrukcinis planas ar smulkiu riftu ispausdintos vertinimo anketos padarys kompetentingo verslo plano spd.

Taiau jie klysta. Tik labai retais atvejais pateikt mediag gilinsis technikos ekspertai. Nepamirkite, kas yra verslo plano adresatas. Danai kur kas labiau vertinamas supaprastintas pristatymas, aikinamasis brinys ar nuotrauka. Gamybos proceso ar technin gaminio informacij prireikus dera pateikti prieduose.

Geras verslo planas yra vientisas

Verslo plan paprastai rengia keletas asmen. Pabaigoje atskiri darbai sujungiami, kad nesiskirt dokumento pristatymo pobdis, isamumas ir jis neatrodyt bet kaip sudliotas. Todl pageidautina, kad varrat rengt vienas asmuo