8
Limba )m #-*d h'-{ (ffi tr ffi e'*{ n w eq r* r\J n r"! # hc H IG F=d Alexandru Crigan Sofia Dobra Florentina SAmihdian romnnd g =IHUMANITAS =IEDUCATIOI{AL

#-*d (ffi Limba trffi romnnd - cdn4.libris.ro romana Clasa 6 Ed... · O Adverbul (1) .. ..... 183 O Adverbul (2) .....,.....,..... 186 I lnterpretarea textului o s,oitanii"ritij ..-

Embed Size (px)

Citation preview

Limba

)m#-*dh'-{(ffitrffie'*{nweqr*r\Jnr"!#

hcHIGF=d

Alexandru CriganSofia DobraFlorentina SAmihdian

romnnd

g=IHUMANITAS=IEDUCATIOI{AL

CUPRINS

I. CARTEA9r TEXTUL

O Cartea - obiect cultural ......................... 6O Miracolul suprem: cuvAntul

Scrisoare cu tibigirul de Tudor Arghezi ... 8O Explorarea textuiui ............ tOO Vocabularul ................. ......12O Derivarea ......................... 14O Compunerea .......................................... 1 7O Schimbarea valorii gramaticale .. ........ 19O Sinonimele. Antonimele. Omonimele .... 21O Arhaismele. Regionalism e\e .................. 24O Pleonasmul. Paronime|e ........................ 27

O Autorul gi eul liricLa mijloc de codru...de Mihai Eminescu ...........32

O Explorarea textului ............ 35O lnterpretarea textului .....". 36O Fonetica (1) ., . ....,.97O Fonetica (2) ....... 40O Argumentarea unui punct de vedere .... 43

II. STRUCTURTLETEXTULUI

O Opera epicd. Opera epicdin prozdAmintiri din copilarie de lon Creangd .

O Explorarea textuluiO Opera epic5. Opera epicd in versuri

Fapt divers de Ana BlandianaO Explorarea textuluiO Opera liricd. Opera liricd in versuri

Vine primdvaral de Grete Tartler ........O Explorarea 9i interpretarea textului .....0 Opera liricd. Opera liricA in prozd

CAntarea RomAniei de Alecu Russo ..,O lnterpretarea textuluiC Lmbinarea liricului cu epicul

La ce latrd Grivei? de Marin Sorescu ... 1ZgC Explorarea gi interpretarea textului ...,. 181O Adverbul (1) .. ......................... 183O Adverbul (2) ................,...........,............ 186

I lnterpretarea textuluio s,oitanii"ritij ..- . :::.::.::.::: :: :. :::.O Substantivul (2) ............e ArticolulO Textul de tip informativ ........ ........... .....

888992otr

99

140142144

I Dialogul - mod de expunereD4 Goe... de lon Luca Caragiale .......

$ Observarea textuluiI Explorarea textului (1) ,. .........I Explorarea textului (2) ,. .............3 lnterpretarea textuluie Pronumele personalO Pronumele personal de politele .......,..C Pronumele reflexivO Pronumele posesivO Pronumele demonstrativI Numeralul(1)C Numeralul(2) . .

I Organizarea dialogutui (ll) ..".

104'108

109110112114116118121124129132135

0 Arta descrieriiI arna de Vasile A|ecsandri ..................(l Explorarea textului(1) .

O Explorarea textului (2) . . .........I Portretul literar

La oglindd de George Cogbuc0 Explorarea textuluiO AdjectivulC Articolul demonstrativ sau adjectival ..O Gradele de compara{ie .......................I Descrierea orald ............

146148150153155159

O Naraliunea. NaratorulIstoria unei pldcintede Costache Negruzzi .......,.........,........ 46

O Observarea textului .......... 48O Explorarea textului (1) .............. 50O Explorarea textului (2) .. ............ 52O lnterpretarea textului ....... 55O Verbul .......... 56O Modul indicativ ................ 58O Modul conjunctiv .............. 61O Modul condilional-optativ,..........,.......... 64O Modul imperativ ................ 6ZO Modul infinitiv. Modul gerunziu ...,.,....... 70O lrlodul participiu. Modul supin ............... Z3O Organizarea monologului ora| ............... 77O Organizarea dialogului (l) ................,.,.. Z9

162165

168171

173175

176178

O frp 9i spaliu in naraliunelntAiul drum de lon AgArbiceanu ..".......

O kplorarea textului8286

O lmagine, simbol, cuvAnt ........................ 29

I Prepozilia ....."................. 188

O Conjunclia ...................... 190

O lnterlecfia ...................... 192

O Rezumatul ................... .... 195

O Aprecieri simpledespre textele literare ..... 197

IIT. UNIVERSULTEXTULUI

* DoinaDoina (varianta Vasile Alecsandri) ...... 200

* Explorarea textului .........202O lnterpretarea textului ......2O4o sintaxa ..... 206I Documentarea

cu privire la textul literar ...................".. 208

O Balada populardPintea viteazul ................... .................. 21 2

8 Observarea textului ........216I Explorarea textului (1) ..........,.......... 218

S Explorarea textului (2) .,

O Subiectul ....2250 Exprimarea oral6 in public .................. 229

O FabulaBoul givilelulde Grigore A1exandrescu ........,........... 232

I Explorarea textului (1) , . ..........235

O Atributul (1) ......,........ ......238OAtributul (2) . .. ......24O

O Atributul (3) . ......241O Atributul (4) , ......242O Complementul (1) ...........243O Complementul (2) ...........246O Complementul (3) ...........247

O Corespondenta ............. ....................... 249

C Diclionar ....252O lndice de termeni literari ..........,.......... 256

*=*3;@:+6!ffi

, surur'flrut stfis g*UI{r ud$.tl;rlgfupmiiarrlr*r. irn rdrsr ffi uil** pgf mr frcri:uq'aftfi p&asr*aircfo idr,ruem#6n+{h rragr mnogf

; iff$ *$*&*f *$ffi*gn*F :., ...:l

ud+tllrt$sh$:nrWnt$rfi$arltbryrupo

a E*,rffi st *tf,$iffi{t rllo bslrE* *uf,narqusshnlrt*,<,"ter g{ffi f,s}rs6 frsffi frt

ruE us fr lqtr auntgil ur it usr

, :Yr. ;. a:. rt :t.::i .r; : ,! :l

r rr':itrri:.rr:.rr'ir:lir,:r'l':::'ri:.'.t' i'i'] .]:|':.:l ]..,:::...: - . .:

;is .:5 llrr.l r?

.r o TfrF* *wngaifrnr*a+tfrgfuffi$*

Oes$unua€sFfaS$sdg{tHtJl#nssl '

$uf.sBIffegfu*r#&;&grtw#*rS*&S. .r,rilfas$&Ffurc Su&SfrBafils rbfii*stuullr#&ar,

LECTUBA

Ge ne aymtnGtm:?

I Rolutgi loculcuprinsului intr-o carte

Ge deoeoperflno?{ Ce rol au prefala 9ipostfata intr-o carte

$A1{gfl m'pb3sffi lltrl*rrral

r. Cuprinsul(\L"ffi

=t Foloo0p.ffi ennooqcf,nge[el

- Bob lcd vrea sd caute intr-un diclionar cuvintele prefaldgi postfald, pentru a afla ce inseamnd acestea. El incepeprin a cduta cuprinsul diclionarului, dar nu-l gesegte. De ce?- ln lipsa cuprinsului, dupd ce vd orientaliintr-un diclionar,pentru a gdsi cuvintele cdutate?-Puliincd un exemplu de carte care nu are cuprins.- lmpdrfi{i-vd in grupuri de cAte patru elevi. Examinali, fieca-re grup, cuprinsul unei cdrti. Discutali observaliile legate de:

. locul unde se gdsegte cuprinsul;o denumirea sub care mai poate apdrea acesta;. modul de marcare a capitolelor gi a subcapitolelor;. prezenla sau absenla din cuprins a unor secvenle

numite Prefatd sau Postfatd.

2. Prefatfa gi posttafa

#t ouoeevasr

- CdutAnd cuprinsul, Bob lcd a gdsit o pagind intitulatdPrefafd. ,F-y

6

f

Cuodnt inainte

Dicliokarul de daPmaticd pentu clasele, r'lII tuntiilud setia de .li.lionarc DANU-: : t- S destinate eldilor. Acest diclionar, ela-:t.ai pe haza pragranei yolarc, se a*e--.zd elerilot.lin gbmhiu. Ei yinein spri:.rl atinildtii de dbe ebyi d cuilottintelot-;lenatice nu nilnai prin delinirea si explL::,e4 a(estofa, ci ti pintr-o tigilro$ti $i-.:odicd denpliJicarc.

:rcra/ea tuptinde notiilnile de bazd:,,r.e tearia ilunetelor;i naliuni de alge-:-:

leametlie pland si g@netuk in spatiu.: :rjatd, au t intoduse $ unele notiuni:r. dep,*8c cadrul proyamei akalilice: -u.iale, dar cdrc sunt nec*are pentru o.:: ,und itqelesere a celot din prosand rii: :iid noi directii inwildtii nateilaticii in

a:! ;ionatul este deosebit de util in actirL:::: el'-ilor la clasd, ca ti in deprinderea,:..::ittlui odependent, in activitatea

-..aiat de natenaticd ti tn pregdtirca:-::i:l.r la adniteleain liceu.

Prefala Ia pooegt'ile mele

,tiiie cetitoriu,).'uite prostii di fi cetit de

:;.:.i tsti.,::este. rcgu-tq ,i ceste gi,

:..:.it-i. ttedd cd nu-li ain la;: :::;tld, ii pana in mdnd pi dd:: :.. tltcetsa mai bun la iaald,:-;:: ru atLfu m-am priceput si.:.:.i:; mr fdcut.

Autoriul(lon Creangd)

Prefali

=d lia a ll-a a Diclionaru-

, explicativ al limbii rome--: intocmitd sub condu-:3rea acad. lon coteanu gi

:. Lucretia l\,4areg, are Ia ba-za prima edilie, revezutd gi'abcgelitd prin introducerea:.ivintelor din Suplimentul laJEXgi din alte surse lexicales elaborate de un grup de:ercetdtori de la lnstitutul de

- ngvistice din BucureEti alicademiei Romene.

Redactori i p reze nte i e ditii

* FormulaJi o definilie a prefelei, examinand cele trei pa-gini reproduse in stanga. Urmdrili:

r denumirile sub care mai apare prefata;. aspectele la care se referA aceasta;. cine o semneaze,

^ Bob lcd a inleles ce este prefala. El vd propune ca, proce-dAnd asemdnetor, se descoperiti singuri ce este o postfate.* Copialiin caiete tabelul de mai jos; completAndu-|, vetidescoperi asemeneri gi deosebiriintre prefald si postfald"

acesteia sau intenfiile autorului.

S. Wm€e&eexpKfrGe*&ve

opere citate etc.Notele pot fi plasate in subsolul paginii, la sidrEitul capitolelor saual lucrdrii. Ele pot fi marcate prin numere sau prin asteriscuri.

/\s'*++ trxeroaS$

POSTFATA este un text explicativ plasat la sfArsitul uneiopere.

! Prefala $i postfata pot apar{ine autorului sau unei alte persoane, }

I care comenteazd sau recomandd luciarea respectivd. i-**__l

@rr"1" rzr+\4? y'*41

* ldentificaliin manual giin alteCe explicd notele din manual gi

cdrli cAteva tipuri de note.unde sunt plasate acestea?

7

* Existd in manualul vostru o prefata? Dar o postfatd?

LECTURA

M&wmwwKxxK &eegewffiKwsexxw&m&xxK

,,La inceput era CuvAnful gi Cuvdntul era la Dumnezeu,gi Dumnezeu era CuvAntul. El era la inceput laDumnezeu. Toate prin El au,luat fiinld, iar in afara luinimic ce existi nu a luat fiin15."

Noul Testament. Euanghelin dupd Ioan 1, 1-3

S cris o are cu tibigirulL- fragmente -de Tudor Arghezi

Miracole nesfArgite zacinnoi gi imprejurul nostru [...].Miracolul suprem: cuventul [...].

E miraculos cuvdntul pentru cd la fiecare obiect din na-turd gi din inchipuire corespunde un cuvAnt. Vocabularule harta prescurtatd 9i esenliald a naturii si omrrl poate

-cre_adin cuvinte, din simboale2, toatd natura din nou ['..].Megtegugul cuvAntului a cernut gi cerne fdrd'rdgaz lumea9i sufletul ei - 9i a dat nagtere literaturii [' '.].

Un cuvAnt numegte, alt cuvAnt il pune tr migcare, unalt cuvAnt ii aduce lumina. Un cuvAnt cAntdregte un mi-ligram gi alt cuvAnt poate cAntdri greutatea muntelui [...].Cirvinte fulgi, cuvi-ite aer, cuvinte metal [...]. Chimia3aplicatd la culori 9i parfume este o copildrie, comparativcu magiilea foarte vechi, pe care le realizeazd cuvintele, dela primele cAntece gi basme despre Dumnezeu 9i om [...].

Fiecare scriitor este un constructor de cuvinte, de cata-pitesmes de cuvinte, de turle gi de sarcofagii6 de cuvintet...1.

Nici un megtegug nu este mai frumos si mai bogat, maidureros gi mai gingag totodatd ca megtegugul blestemat gifericit al cuvintelor. El devine o pasiune nestdp6nitd 9i ascriitorului mediocru, gi a megtegugarului de geniu [...].Atelierul: un col1de masd, instrumentul: un condei pe hAr-tie; cea mai ieftind instalalie: totul se gdsegte concentrat inlinia care le unegte, invenlia - gi din mAna deschisd, cadintr-un com de abundenfd, curge avalaLga miraculoasd acuvintelor. [...]

l tibigir, s.n. (i"" ) - cretd (pentru scris pe tabld).2simbol, simboluri (rar, simboale), s.n. -

(in text, referitor la literaturd qiartd) procedeu artistic prin care se sugereazd o idee sau o stare sufleteascd.

3 chimie, s.f. - gtiinlA care se ocupd de compozi$a, structuia 9i propri-etifile substan,telor, precum 9i de combinafile acestora.

amagie, s.l. - procedee, formule gi gesturi prin care se face apel 1a forlesupranafurale spre a produce miracole.

5 catepiteasmd (Iorma literard actuald, catapetensnfi), s.f . - (in bisericile or-

todoxe) perete despdr$tor intre altar 9i reshrl bisericii, impodobit cu icoane.6 sarcofag, sarcofage, s.n. - sicriu antic ficut dirr piatri, bronz etc.; monu-

ment tunerar in forma de sicriu.

8

Tuoon AncHsz (1880-1967)

. Unul dintre marii poeli din prima jumdtate a secolului al XX-lea.o Aparilia primului sdu volum de poezii, Cuainte potriaite (1927),a fost consideratd o piatrd de hotar ir:r literatura rom6nd a secolu-lui nostru.o ,,Nu cunosc artist care sd fie mai disciplinat si exact, un adevdratlucrdtor care std atdtea ceasuri pe zi irraintea strungului, la ate-lierul sdu. Arta lui e o industrie geniald." (George Cdlinescu)

OBSERVAREA TEXTULUII. Vocabular

rN,

R Folos0p.vfl Glsn@q66ageleg

- Aretati felulln care au fost formate urmatoarele cuvintedin text:

. nesfdrgit . miraculoso greutate . copildrier scriitor r dureros

- Explicali sensul verbului a cerne din fraza:

,,Megtegugul cuv6ntului a cernut si ceme fdrd,figazlumea gi sufletul ei."

- Explicali sensul din text al cuvintelor subliniate in urmd-toarele exemple:

. ,,megtegugul blestemat 9i fericit";. ,,aoalangd miraculoasd a cuvintelor";

. ,,inuenfie".

- Dali sinonime pentru sensurile din text ale cuvintelor:e miracol . inchipuire.acerne .r6gaz

- lndicati sinonime pentru constructiile:r a da nagtere . a pune in migcare . a aduce lumind

- Scrieliin caiete antonimele adjectivelor:o frumos o bogat o dureros' gingag . blestemat . fericit

2. Mor{ologie

# @bservopu

- lndicali forma literard actuald de plural a substantivelorsimbol, sarcofag gi partum.

9