16
FIŞA DE PARTICIPARE LA FIŞA DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE CONCURSUL DE RESURSE EDUCA ŢIONALE DESCHISE  (RED) (RED)  Raionul Raionul: Orhei Orhei  Denumir ea institu iei ț Denu mir ea inst itu iei ț : Liceul Teoretic “Ion Luca Caragiale”, Orhei. : Liceul Teoretic “Ion Luca Caragiale”, Orhei.  Localitatea Localitatea : Orhei : Orhei  Nume Prenu me  Nume Pren ume ( ( Director Director  ) ) : Maria Chi : Maria Chi  laru șlaru ș  Nume Prenume  Nume Prenume ( ( Autor Autor ) : Opinca Ludmila ) : Opinca Ludmila Statut autor RED Statut autor RED  (elev, student, (elev, student, cadru didactic, cadru didactic, cercetător, metodist) cercetător, metodist)  Date de contact i e-mail ș Date de contact i e-mail ș  Director Director    Autor !"D Autor !"D: opinca#ludmila$%mail#com opinca#ludmila$%mail#com &itlul !"D 'ec iuni: ț &itlul !"D 'ec iuni: ț Preentări didactice Preentări didactice Pa%ini e**lo%uri didactice Pa%ini e**lo%uri didactice +ilme didactice +ilme didactice Proiecte didactice di%itale Proiecte didactice di%itale Manuale di%itale Manuale di%itale  Descriere succintă a !"D Descriere succintă a !"D: "ste o preentare didactic "ste o preentare didactic ă care ne poate a uta la predarea adver*ului n casele a .- a ă care ne poate auta la predarea adver*ului n casele a .-a  / a .0 0-a#"ste un material *ine struturat, cu o in1orma ie utilă i *inevenită pentru 1iecare pro1esor care tre*uie să ț ș  / a .00-a#"ste un material *ine struturat, cu o in1orma ie utilă i *inevenită pentru 1iecare pro1esor care tre*uie să ț ș  predea tema dată#  predea tema dată# Data completării Data completării: 23#24#5267# 23#24#5267#  

Prezantare didactică. Adverbul

Embed Size (px)

Citation preview

8/16/2019 Prezantare didactică. Adverbul.

http://slidepdf.com/reader/full/prezantare-didactica-adverbul 1/16

FIŞA DE PARTICIPARE LAFIŞA DE PARTICIPARE LACONCURSUL DE RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISECONCURSUL DE RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE (RED)(RED)

 RaionulRaionul:: OrheiOrhei

  Denumirea institu ieițDenumirea institu ieiț : Liceul Teoretic “Ion Luca Caragiale”, Orhei.: Liceul Teoretic “Ion Luca Caragiale”, Orhei.

 LocalitateaLocalitatea : Orhei: Orhei

 Nume Prenume Nume Prenume ((Director Director  )) : Maria Chi: Maria Chi   larușlaruș

 Nume Prenume Nume Prenume((Autor Autor ) : Opinca Ludmila) : Opinca Ludmila

Statut autor REDStatut autor RED  (elev, student,(elev, student, cadru didactic,cadru didactic, cercetător, metodist)cercetător, metodist)

 Date de contact i e-mailșDate de contact i e-mailș   Director Director    Autor !"DAutor !"D:: opinca#ludmila$%mail#comopinca#ludmila$%mail#com

&itlul !"D 'ec iuni:ț&itlul !"D 'ec iuni:ț

Preentări didacticePreentări didactice

Pa%ini e**lo%uri didacticePa%ini e**lo%uri didactice

+ilme didactice+ilme didactice

Proiecte didactice di%italeProiecte didactice di%itale

Manuale di%italeManuale di%itale

 Descriere succintă a !"DDescriere succintă a !"D:: "ste o preentare didactic"ste o preentare didactică care ne poate auta la predarea adver*ului n casele a .-aă care ne poate auta la predarea adver*ului n casele a .-a

 / a .00-a#"ste un material *ine struturat, cu o in1orma ie utilă i *inevenită pentru 1iecare pro1esor care tre*uie săț ș / a .00-a#"ste un material *ine struturat, cu o in1orma ie utilă i *inevenită pentru 1iecare pro1esor care tre*uie săț ș

 predea tema dată# predea tema dată#

Data completăriiData completării:: 23#24#5267#23#24#5267#  

8/16/2019 Prezantare didactică. Adverbul.

http://slidepdf.com/reader/full/prezantare-didactica-adverbul 2/16

ADVERBULADVERBUL

 

8/16/2019 Prezantare didactică. Adverbul.

http://slidepdf.com/reader/full/prezantare-didactica-adverbul 3/16

  DEFINIȚIEDEFINIȚIE

ADVERBUL este partea de vorbire careADVERBUL este partea de vorbire care

arată o caracteristică a unei acţiuni, aarată o caracteristică a unei acţiuni, auneiunei

stări sau a unei înşuşiri.stări sau a unei înşuşiri.

8/16/2019 Prezantare didactică. Adverbul.

http://slidepdf.com/reader/full/prezantare-didactica-adverbul 4/16

ObservatieObservatie adverbu! nu îşi "odi#că $or"aadverbu! nu îşi "odi#că $or"a în vorbire în vorbire Au venitAu venit destu! %nu destui&destu! %nu destui& dede

"u!ţi e!evi."u!ţi e!evi.

Adverbelepot s

deter!"#e

$erbE' (u)erepede

Ad%e&t"v

E' Are o

privire destu!de a)eră

AdverbE' Ana arăspunssu#cient de

bine.

8/16/2019 Prezantare didactică. Adverbul.

http://slidepdf.com/reader/full/prezantare-didactica-adverbul 5/16

(e!u! adverbe!or(e!u! adverbe!or

după înţe!esdupă înţe!es ..

8/16/2019 Prezantare didactică. Adverbul.

http://slidepdf.com/reader/full/prezantare-didactica-adverbul 6/16

Adverbe!eAdverbe!epot proveni din a!te părţi depot proveni din a!te părţi de

vorbire prinvorbire prin DER*VAREDER*VARE cu su#'e+eşte, +iş,+ş,+"entecu su#'e+eşte, +iş,+ş,+"ente

  voiniceşte,pieptiş,trş,rea!"ente.voiniceşte,pieptiş,trş,rea!"ente. -O/U0ERE-O/U0ERE prin a!ăturareîntotdeaunaprin a!ăturareîntotdeauna 1-2*BAREA VALOR** 3RAA4*-ALE+1-2*BAREA VALOR** 3RAA4*-ALE+dindin

  ad5ective,verbe !a participiu,substantivead5ective,verbe !a participiu,substantive

care denu"esc anoti"puri!e,părţi!e 6i!ei,care denu"esc anoti"puri!e,părţi!e 6i!ei,  6i!e!e săptă"nii.6i!e!e săptă"nii.

8/16/2019 Prezantare didactică. Adverbul.

http://slidepdf.com/reader/full/prezantare-didactica-adverbul 7/16

Adverbe!e prono"ina!eAdverbe!e prono"ina!e

1unt ce!e care ţin !ocu! cuvinte!or care e'pri"ă1unt ce!e care ţin !ocu! cuvinte!or care e'pri"ă î"pre5urări.Acestea sunt î"pre5urări.Acestea sunt

Re!ativeRe!ative  unde,cnd,cu"unde,cnd,cu"+$o!osite in $ra6ă+$o!osite in $ra6ă  ca e!e"ente introductive a!e propo6iţii!orca e!e"ente introductive a!e propo6iţii!or  subordonate.subordonate. *ntero)ative*ntero)ative 7cnd apar în propo6itii7cnd apar în propo6itii

intero)ative+intero)ative+unde,cnd,cu".unde,cnd,cu". 0e8otărte+0e8otărte+cnd nu preci6ea6ă î"pre5urareacnd nu preci6ea6ă î"pre5urarea  undeva,cndva,cu"va,oriunde,oricnd,oricu".undeva,cndva,cu"va,oriunde,oricnd,oricu".

8/16/2019 Prezantare didactică. Adverbul.

http://slidepdf.com/reader/full/prezantare-didactica-adverbul 8/16

LO-U9*U0EA ADVERB*AL:LO-U9*U0EA ADVERB*AL:

Este )rupu! de cuvinte care este sinoni" cu unEste )rupu! de cuvinte care este sinoni" cu unadverb şi se co"portă în propo6itie caadverb şi se co"portă în propo6itie ca

adverbu!adverbu!

.

. Locuţiuni!e adverbia!e pot #Locuţiuni!e adverbia!e pot #

  ++dede !oc!ocîn spate,în $aţă,din !oc în !oc,ici şiîn spate,în $aţă,din !oc în !oc,ici şico!o,de 5ur î"pre5ur;co!o,de 5ur î"pre5ur;

  ++de ti"pde ti"pdin vre"e în vre"e,cnd şi cnddin vre"e în vre"e,cnd şi cnd;;  ++de "odde "od$ără îndoia!ă,ta!"eş+ba!"eş;$ără îndoia!ă,ta!"eş+ba!"eş;

  ++dede cau6ăcau6ăde aceea,pentru aceea,pentru asta;de aceea,pentru aceea,pentru asta;

8/16/2019 Prezantare didactică. Adverbul.

http://slidepdf.com/reader/full/prezantare-didactica-adverbul 9/16

Adverbe!e şi !ocuţiuni!e adverbia!eAdverbe!e şi !ocuţiuni!e adverbia!e/RED*-A4*VE/RED*-A4*VE

1unt predicative cnd sunt ur"ate de1unt predicative cnd sunt ur"ate decon5uncţii!e subordonatoarecon5uncţii!e subordonatoare căcă sausau săsă

  şi îndep!inesc $uncţia sintactică deşi îndep!inesc $uncţia sintactică depredicat verba!.predicat verba!.

E'e"p!eE'e"p!e(ireşte că(ireşte că natura renaşte înnatura renaşte în

#ecare pri"ăvară.#ecare pri"ăvară.  *"posibi! să*"posibi! să nu răsară soare!e.nu răsară soare!e.

8/16/2019 Prezantare didactică. Adverbul.

http://slidepdf.com/reader/full/prezantare-didactica-adverbul 10/16

(U0-9**LE 1*04A-4*-E(U0-9**LE 1*04A-4*-E

..-o"p!e"ent circu"stanţia! de !oc  Dedesubt era un căţe!.

-o"p!e"ent circu"stanţia! de ti"p  Aseară au sosit.

-o"p!e"ent circu"stantia! de "od  Veneau a!ene.

Atribut adverbia!Lucru! de a6i de bun.

0u"e predicativ E bine.

/redicat verba!/robabi! va veni.

8/16/2019 Prezantare didactică. Adverbul.

http://slidepdf.com/reader/full/prezantare-didactica-adverbul 11/16

OB1ERVA9*EOB1ERVA9*E

Une!e adverbe nu au $uncţie sintactică Une!e adverbe nu au $uncţie sintactică

  "ai, ca", c8iar, prea, şi, iar, tot, doar,"ai, ca", c8iar, prea, şi, iar, tot, doar,

nu"ai, dect, nici, toc"ai, totuşi etc.nu"ai, dect, nici, toc"ai, totuşi etc. A A maimai venit venit  la noi.la noi.

Iar Iar  vorbeste neintrebat.vorbeste neintrebat.

Nici Nici  el nu avenit el nu avenit ..TocmaiTocmai tu sa faci asa cevatu sa faci asa ceva ??

TotTot nu a inteles !nu a inteles !

8/16/2019 Prezantare didactică. Adverbul.

http://slidepdf.com/reader/full/prezantare-didactica-adverbul 12/16

(*<E DE LU-RU(*<E DE LU-RU

-!asa a V+a-!asa a V+a  A!cătuiţi propo6iţii în care cuvinte!eA!cătuiţi propo6iţii în care cuvinte!e

  des, rău, uşordes, rău, uşor să #e ad5ective şi adverbe.să #e ad5ective şi adverbe. -!asa a V*+a-!asa a V*+a  *denti#caţi adverbe!e =i arătaţi cu" s+au*denti#caţi adverbe!e =i arătaţi cu" s+au

$or"at/ri"ăvara$or"at/ri"ăvara

cad "ari cantităţi decad "ari cantităţi de

p!oaie,dar ieri+di"ineaţă $urtuna a $ostp!oaie,dar ieri+di"ineaţă $urtuna a $ost)roa6nică.Ea a "ăturat nebuneşte totu!.)roa6nică.Ea a "ăturat nebuneşte totu!.

8/16/2019 Prezantare didactică. Adverbul.

http://slidepdf.com/reader/full/prezantare-didactica-adverbul 13/16

(*<E DE LU-RU(*<E DE LU-RU

-LA1A a V**+a-LA1A a V**+a  *denti#caţi adverbe!e din te'tu! de "ai 5os*denti#caţi adverbe!e din te'tu! de "ai 5os  e'p!icaţi cu" s+au $or"at şi apoi ana!i6aţi+!ee'p!icaţi cu" s+au $or"at şi apoi ana!i6aţi+!e 

*eri+di"ineaţă a" $u)it iepureşte spre*eri+di"ineaţă a" $u)it iepureşte sprescoa!ă,#indcă într6iase"./ri"ăvara,întot+scoa!ă,#indcă într6iase"./ri"ăvara,întot+deauna "a sco! )reu şi "er) trş cnddeauna "a sco! )reu şi "er) trş cnd

  "ă ridic din pat.Bunica "ă ceartă părin+"ă ridic din pat.Bunica "ă ceartă părin+  teşte ,dar vre"ea trece rapid şi într6ieri!eteşte ,dar vre"ea trece rapid şi într6ieri!eapar.apar.

  /nă şi 0e)ruţa,pisica "ea,"io!ăie a"eţit./nă şi 0e)ruţa,pisica "ea,"io!ăie a"eţit.

8/16/2019 Prezantare didactică. Adverbul.

http://slidepdf.com/reader/full/prezantare-didactica-adverbul 14/16

Bib!io)ra#eBib!io)ra#e

>.>. opescuopescu te!ania,Ște!ania,Ș  "ramatica practic"ramatica practicăă aa

lim#ii romlim#ii rom$ne, E%itura$ne, E%itura:T:Te%ite%it , &ucure, &ucure ti,ști,ș

'(()'(()**

8/16/2019 Prezantare didactică. Adverbul.

http://slidepdf.com/reader/full/prezantare-didactica-adverbul 15/16

MATERIAL REALIZAT DEMATERIAL REALIZAT DE

PRPROFESOARA OPINCA LUDMILAOFESOARA OPINCA LUDMILA

LICEUL TEORETICLICEUL TEORETIC “ “ ION LUCAION LUCA

CARAGIALECARAGIALE “ “  . ORHEI. ORHEI

8/16/2019 Prezantare didactică. Adverbul.

http://slidepdf.com/reader/full/prezantare-didactica-adverbul 16/16

  UUL?UE1-L?UE1-/E04RU/E04RU

A4E0?*E@@@A4E0?*E@@@