of 28 /28
UNIT 7: PARADIGMA DAN KAEDAH KAJIAN

Paradigma dan kaedah kajian 1

Embed Size (px)

Text of Paradigma dan kaedah kajian 1

Page 1: Paradigma dan kaedah kajian 1

UNIT 7:

PARADIGMA DAN

KAEDAH KAJIAN

Page 2: Paradigma dan kaedah kajian 1

PARADIGMA KAJIAN :

DEFINISI Satu set kepercayaan mengenai

sesuatu isu yang berlaku di sekeliling

dan memerlukan pendekatan

bagaimana isu tersebut boleh

diselidiki.

model, perspektif atau rangka konsep

yang membantu kita untuk

mengorganisasi

pemikiran, kepercayaan, pandangan

dan amalan kita dalam menghasilkan

penyelidikan.

Page 3: Paradigma dan kaedah kajian 1

Justeru, paradigma kajian merupakan

penyebab penting untuk memilih

kaedah (metod) kajian yang

bersesuaian

Page 4: Paradigma dan kaedah kajian 1

Jenis Paradigma

Positivism

Interpretivisme

Page 5: Paradigma dan kaedah kajian 1

Paradigma Positivism

bertujuan untuk membuktikan sesuatuhipotesis dan dapatannya boleh digeneralisasikan

Penyelidikan saintifik dan sistematik (cth: pemerhatian & rekod) diperlukan untuk membuktikan sesuatu.

Boleh diperhatikan, diukur, dibuktikan dan ada elemen hubungan sebab dan akibat.

Guna kaedah kuantitatif, dan data informasi dalam bentuk numerikal serta penganalisisan data secara statistik,

Page 6: Paradigma dan kaedah kajian 1

Paradigma Interpretivism

Matlamat - memahami sikap, perangai manusia,

berbanding mengeneralisasikan hasil kajian atau meramal sebab dan akibat

Fokus analisis mendalam tentang suatu isu (ie. sikap kompleks manusia) dalam keadaan natural dan interpretasi isutersebut berdasarkan pandanganresponden kajian

Guna kaedah kajian kualitatif - hasil dapatan berbentuk perkataan berbanding angka dan saiz responden yang kecil

Page 7: Paradigma dan kaedah kajian 1

Perbandingan

POSITIVISM INTERPRETIVISM

CIRI-CIRI Boleh diperhatikan,

diukur, dibuktikan, dan

ada elemen hubungan

sebab dan akibat

(korelasi)

Hasil pandangan,

perspektif individu dalam

masyarakat

Dalam lapangan

kajian semulajadi

(natural)

OBJEKTIF KAJIAN Pembuktian hipotesis

Melihat perkaitan sebab

dan akibat

Meramal berdasarkan

teori kajian

Analisa mendalam

mengenai

sesuatu isu

Isu kajian: aspek

budaya,

sikap, tingkah laku

manusia

METOD KAJIAN Menggunakan kaedah

kajian

kuantitatif

Menggunakan kaedah

kajian

kualitatif

Page 8: Paradigma dan kaedah kajian 1

Perbandingan

POSITIVISM INTERPRETIVISM

PERANAN

PENGKAJI

Pemerhati luar, tidak

terlalu terikat dengan

responden (detached)

Perlu bezakan antara

fakta kajian dan penilaian

peribadi semasa jalankan

kajian

Rasai pengalaman

bersama responden di

lapangan dan

mempunyai hubungan

erat

Sukar bezakan antara

fakta dan penilaian

peribadi semasa

menjalankan kajian

ANALISIS DATA Secara statistik Dalam bentuk

perkataan, ayat-ayat dan

melibatkan interpretasi

oleh pengkaji

HASIL KAJIAN Boleh di generalisasikan Tidak boleh di

generalisasikan

Page 9: Paradigma dan kaedah kajian 1

KAEDAH KAJIAN

kaedah kajian merupakan cara atau

jalan untuk menyelesaikan

permasalahan penyelidikan. Maka,

dalam menyelesaikan sesuatu

masalah atau mengkaji sesuatu

fenomena, pemilihan kaedah

bersesuaian adalah perlu.

Page 10: Paradigma dan kaedah kajian 1

Jenis Kaedah

Kuantitatif

Kualitatif

Page 11: Paradigma dan kaedah kajian 1

Kaedah Kajian Kuantitatif

Kajian ini menguji hipotesis yang telah

ditetapkan pada awalnya, sampel

kajian yang besar, pengukuran angka-

angka, dianalisa secara statistik,

menggunakan jadual menggambarkan

dapatan kajian dan dapatanya boleh

digeneralisasikan

Page 12: Paradigma dan kaedah kajian 1

Ciri-Ciri

Fokus - mengkaji apa yang telah

menjadi hipotesis kajian

Proses kajian - prosesnya agak ‘rigid’

dan tidak fleksibel.

Analisis data - guna kaedah statistik

dan hasilnya dalam bentuk angka.

Pelaporan hasil - dalam bentuk

penerangan mengenai dapatan

statistik.

Page 13: Paradigma dan kaedah kajian 1

Jenis Reka Bentuk

Reka bentuk eksperimental

Reka bentuk bukan eksperimental

(non experimental).

Page 14: Paradigma dan kaedah kajian 1

Reka bentuk eksperimental

kerangka kerja pelaksanaan eksperimen melibatkan manipulasipemboleh ubah bebas, pengujian idea, prosedur atau amalan tertentu yg mungkin mempengaruhi hasil (outcome) atau pemboleh ubah bersandar.

Kajian ini menguji teori, membanding dua atau lebih kumpulan dan melihat perkaitan sebab (cause) dan kesan (effect) antara pemboleh ubah yang diuji.

Page 15: Paradigma dan kaedah kajian 1

Jenis reka bentuk

eksperimental1. Reka bentuk eksperimen sebenar:

Perbandingan kumpulan kawalan

(control

group) dan kumpulan

rawatan/eksperimen

(eksperimental group). Individu dipilih

dan

diagihkan secara rawak kepada dua

kumpulan

ini secara pensampelan rawak.

Page 16: Paradigma dan kaedah kajian 1

Jenis

Reka bentuk Kumpulan Kawalan

Pasca ujian sahaja

Reka bentuk Kumpulan Kawalan Pra

dan Pasca Ujian

Reka bentuk Solomon Empat

Kumpulan

Reka bentuk faktorial

Page 17: Paradigma dan kaedah kajian 1

2. Reka bentuk kuasi eksperimen.

Kajian ini tidak melaksanakan pemilihan

rawak bagi memilih subjek kajian. Prosedur

persampelan secara kebetulan/pensampelan

kesediaan (convenience sampling) dan pensampelan

bertujuan (purposive sampling) digunakan dalam

kajian ini. Reka bentuk ini digunakan apabila

adanya halangan dalam memilih dan mengagihkan

subjek kajian secara rawak.

Page 18: Paradigma dan kaedah kajian 1

Jenis

Reka bentuk ujian pra-ujian pasca

kumpulan kawalan tidak seimbang

(Pretest-post test nonequivalent control

group design)

Reka bentuk siri masa (Time series

design) : Pengukuran berulang kali

pada pemboleh ubah bersandar

sebelum dan selepas rawatan

Page 19: Paradigma dan kaedah kajian 1

Reka Bentuk Bukan

EksperimenPenting dalam menghuraikan partisipan

kajian, trait, skor dan pelbagai lagi

tanpa intervensi. Tidak melibatkan

manipulasi dan intervensi pada

pemboleh ubah.

Page 20: Paradigma dan kaedah kajian 1

Jenis

Kajian deskriptif (descriptive study)

Kajian perkaitan/hubungkait

(relationship studies)

◦ Kajian perbandingan (comparative study)

◦ Kajian korelasi (correlational study)

Kajian hubungan sebab akibat : Kajian

‘Ex Post Facto (causal comparative

study/ cause and effect relationship)

Page 21: Paradigma dan kaedah kajian 1

Kajian tinjauan (survey studies).

◦ Reka bentuk longitudinal (longitudinal

design)

trend study

kajian kohort (kohort study)

panel study

◦ Reka bentuk merentas/ keratan rentas

(cross sectional design)

Page 22: Paradigma dan kaedah kajian 1

Kaedah pengumpulan data

kajian kuantitatif Ujian (test) - Standard (standardized),

Berasaskan rujukan tertentu (Norm referenced), Berasaskan kriteria (Criterionreferenced), Aptitud (Aptitude), & Pencapaian (Achievement)

• Soal selidik (questionaires)• Temu bual• Pengukuran bukan kognitif (non

cognitives measures)• Pengukuran alternative (alternative

assessment)

Page 23: Paradigma dan kaedah kajian 1

Kaedah Kajian Kualitatif

Kajian ini bertitik tolak daripada

paradigma interpretivisme, iaitu

sesuatu isu, kejadian adalah satu

realiti yang sangat kompleks dan

untuk memahaminya hanya

boleh diperolehi daripada pandangan,

suara atau luahan responden kajian.

Page 24: Paradigma dan kaedah kajian 1

Ciri-ciri kaedah kajian kualitatif

Keadaan Semulajadi (natural settings)

Proses mengutip data secara terus

daripada sumbernya

Deskripsi yang kaya dengan maklumat

Fokus untuk tahu bagaimana dan kenapa

sesuatu fenomena itu berlaku

Analisa data secara induktif

Perspektif daripada responden kajian

Fleksibiliti dalam proses melaksanakan

kajian

Page 25: Paradigma dan kaedah kajian 1

Jenis rekabentuk kajian kualitatif

Ethnografi (Ethnography)

Kajian kes (case study)

Kajian naratif (Naratives)

Fenomenologi (Phemenology)

Grounded Theory’

Page 26: Paradigma dan kaedah kajian 1

Kaedah Persampelan Kajian

Kualitatif Pensampelan Variasi maksimun

Pensampelan Homogenus

Pensampelan berantai (snowball/ chain)

Pensampelan tipikal (typical case)

Pensampelan bertujuan berlapis (stratified purposeful)

Pensampelan berasaskan kriteria (criterion)

Pensampelan kebetulan (convenience)

Pensampelan kes kritikal (critical case)

Page 27: Paradigma dan kaedah kajian 1

Kaedah pengumpulan data

kajian kualitatif Temu bual

◦ secara individu & secara berkumpulan (focus

group).

◦ temu bual berstruktur, semi/separa berstruktur

& tidak berstruktur

Pemerhatian

◦ Pemerhati pasif, pemerhati sebagai partisipan,

partisipan aktif, & partisipan sepenuhnya

Analisis dokumen

◦ Rekod awam, dokumen peribadi, bahan fizikal

(peralatan) dan dokumen dijana (video,

gambar)

Page 28: Paradigma dan kaedah kajian 1

Rumusan