24
1 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS KSP 6063 : Research Method in Science Education 2012 1.0 PENGENALAN KEPADA PENYELIDIKAN 1.1 KONSEP PENYELIDIKAN Penyelidikan adalah satu proses sistematik yang dijalankan untuk mengumpul, menganalisis, mentafsir maklumat atau data. Proses ini dikaukan dengan tujuan untuk mendapatkan kefahaman tentang fenomena yang diminati ataupun dikehendaki, (Leedy and Ormrod 2010). Ramai antara kita yang menggunakan pendekatan sistematik semasa mengumpul data dan mentafsir maklumat untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Walaubagaimanapun, dalam sebuah penyelidikan yang formal, ia haruslah dirancang dan dilaksanakan untuk membantu memahami dengan lebih baik fenomena dan hasil penyelidikan juga adalah dimaksudkan untuk dikongsi bersama dengan komuniti yang lebih besar. Walaupun terdapat pelbagai jenis projek penyelidikan yang berbeza tahap kerumitan dan tempoh masa kajian, sesebuah penyelidikan yang formal itu biasanya berdiri atas lapan ciri-ciri yang utama. Iaitu: 1. Penyelidikan bermula dengan pernyataan soalan atau pernyataan masalah 2. Tujuan dan matlamat penyelidikan dijalankan dinyatakan secara jelas 3. Penyelidikan memerlukan perancangan dan pelaksanaan yang spesifik 4. Penyelidikan akan membahagikan masalah pokok yang dikaji, kepada beberapa sub-masalah yang lebih kecil dan mudah diurus 5. Penyelidikan dipandu dengan masalah penyelidikan yang spesifik, soalan-soalan, ataupun hipotesis

Kaedah Kajian Kuantitatif Dan Kualitatif

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kaedah Kajian Kuantitatif Dan Kualitatif

1

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISKSP 6063 : Research Method in Science Education

2012

1.0 PENGENALAN KEPADA PENYELIDIKAN

1.1 KONSEP PENYELIDIKAN

Penyelidikan adalah satu proses sistematik yang dijalankan untuk mengumpul, menganalisis,

mentafsir maklumat atau data. Proses ini dikaukan dengan tujuan untuk mendapatkan kefahaman

tentang fenomena yang diminati ataupun dikehendaki, (Leedy and Ormrod 2010). Ramai antara kita

yang menggunakan pendekatan sistematik semasa mengumpul data dan mentafsir maklumat untuk

menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Walaubagaimanapun, dalam sebuah penyelidikan yang

formal, ia haruslah dirancang dan dilaksanakan untuk membantu memahami dengan lebih baik

fenomena dan hasil penyelidikan juga adalah dimaksudkan untuk dikongsi bersama dengan komuniti

yang lebih besar.

Walaupun terdapat pelbagai jenis projek penyelidikan yang berbeza tahap kerumitan dan

tempoh masa kajian, sesebuah penyelidikan yang formal itu biasanya berdiri atas lapan ciri-ciri yang

utama. Iaitu:

1. Penyelidikan bermula dengan pernyataan soalan atau pernyataan masalah

2. Tujuan dan matlamat penyelidikan dijalankan dinyatakan secara jelas

3. Penyelidikan memerlukan perancangan dan pelaksanaan yang spesifik

4. Penyelidikan akan membahagikan masalah pokok yang dikaji, kepada beberapa sub-masalah

yang lebih kecil dan mudah diurus

5. Penyelidikan dipandu dengan masalah penyelidikan yang spesifik, soalan-soalan, ataupun

hipotesis

6. Penyelidikan haruslah menerima sesetengah andaian yang penting

7. Penyelidikan akan melibatkan pengumpulan dan penafsiran data dalam cubaan untuk

menyelesaikan masalah yang telah memulakan penyelidikan itu sendiri

8. Penyelidikan itu sendiri bersifat kitaran atau lebih tepat lagi mempunyai kesinambungan

Page 2: Kaedah Kajian Kuantitatif Dan Kualitatif

2

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISKSP 6063 : Research Method in Science Education

2012

i. Penyelidikan bermula dengan pernyataan soalan atau pernyataan masalah

Dalam kehidupan seharian, kita tidak dapat lari daripada bertanyakan tentang persoalan bagi fenomena

yang berlaku. Setiap persoalan mudah yang timbul boleh menjadi kepada pencetus kepada penyelidikan

yang rumit dan kompleks. Bagaimana?Di mana?Bila?Siapa? dan Apa?. Dengan adanya soalan-soalan

tadi, maka bermulalah satu penyelidikan

ii. Tujuan dan matlamat penyelidikan dijalankan dinyatakan secara jelas

Satu penyataan masalah yang jelas dan nyata adalah sangat kritikal dalam penyelidikan. Matlamat

penyelidikan haruslah dibuat sejak dari awal, secara teratur dan kemas tatabahasanya yang mana ia

haruslah menjawab kepada persoalan pokok yang menunjangi penyelidikan yang dijalankan.

iii. Penyelidikan memerlukan perancangan dan pelaksanaan yang spesifik

Menjalankan penyelidikan bukanlah satu proses yang dilakukan begitu sahaja dan berharap yang data

yang diterima akan mampu menjawab pernyataan masalah. Sebaliknya, penyelidikan adalah satu proses

berjadual yang teliti dengan fokus untuk mencapai tujuan kajian.

iv. Penyelidikan akan membahagikan masalah pokok yang dikaji, kepada beberapa sub-masalah

yang lebih kecil dan mudah diurus

Memperincikan masalah utama kepada beberapa sub-masalah dapat membantu mencapai penyelesaian

dengan lebih baik. Sub-sub masalah ini, jika diselesaikan, akan membawa kepada penyelesaian kepada

masalah utama seterusnya mencapai tujuan pokok penyelidikan dijalankan.

v. Penyelidikan dipandu dengan masalah penyelidikan yang spesifik, soalan-soalan, ataupun

hipotesis

Semua yang tersebut, akan membekalkan satu piawaian khusus untuk para penyelidik menjalankan

kajian mereka. Ia mampu memimpin minda penyelidik untuk memikirkan apakah dan di manakah

sumber-sumber maklumat perlu digali, teknik-teknik perlu dilaksanakan, kaedah dan pendekatan yang

diaplikasikan, bagi maksud mencapai tujuan kajian dijalankan.

vi. Penyelidikan haruslah menerima sesetengah andaian yang penting

Andaian di sini membawa maksud perkara-perkara yang diyakini oleh para penyelidik sebagai ‘benar’

dalam kajian yang dijalankan. Sebagai contoh, jika seorang penyelidik menjalankan kajian tentang waktu

Page 3: Kaedah Kajian Kuantitatif Dan Kualitatif

3

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISKSP 6063 : Research Method in Science Education

2012

belajar yang paling baik bagi pelajar yang menjadi sampel. Adakah waktu pagi, tengahari, petang,

malam, mahupun awal pagi. Pengkaji haruslah mengandaikan bahawa setiap daripada sampel

mempunyai taraf IQ dan kecerdikan yang sama. Hanya yang membezakan ialah waktu belajar yang

berbeza. Jadi taraf IQ dan kecerdikan yang sama adalah ‘benar’ bagi kajian tersebut.

vii. Penyelidikan akan melibatkan pengumpulan dan penafsiran data dalam cubaan untuk

menyelesaikan masalah yang telah memulakan penyelidikan itu sendiri

Setelah semua persediaan dijalankan, tibalah masa penyelidikan itu ditadbir atau dijalankan. Setiap

data, pemerhatian, input, dan lain-lain dapatan kajian akan dikumoulkan bersama. Seterusnya, semua

dapatan tadi akan dianalisis, dan ditafsir akan makna disebalik kajian tersebut.

viii. Penyelidikan itu sendiri bersifat kitaran atau lebih tepat lagi mempunyai kesinambungan

Kitaran dan kesinambungan di sini bermaksud penyelidikan itu dilakukan secara berperingkat secara

sistematik. Setiap satu langkah yang selesai akan disambung oleh langkah yang seterusnya.

1.2 PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

1.2.1 Falsafah Penyelidikan Pendidikan

Penyelidikan pendidikan boleh ditakrifkan sebagai cara teratur untuk memperolehi

pengetahuan baru. Penyelidikan pendidikan merupakan satu aktiviti berhubung dengan usaha

memperolehi dan menganalisis maklumat untuk menegnalpasti dan menyelesaikan masalah pendidikan

(Mohd Majid Konting, 2004).

Dalam pendidikan, proses penyelidikan yang dijalankan pastinya akan ditunjangi oleh

permasalahan yang timbul dalam dunia pendidikan. Setiap masalah yang timbul akan mengkehendaki

pihak-pihak yang terlibat untuk membuat keputusan yang boleh menyelesaikan masalah tersebut.

Sebagai contoh, masalah yang timbul untuk memansuhkan projek Pengajaran & Pembelajaran Sains dan

Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) dan diganti dengan Kurikulum Standard Sekolah Rendah

(KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengan (KSSM) memerlukan pihak Kerajaan untuk membuat

Page 4: Kaedah Kajian Kuantitatif Dan Kualitatif

4

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISKSP 6063 : Research Method in Science Education

2012

satu keputusan yang sangat penting. Ini kerana, ia bukan sahaja akan melibatkan perbelanjaan yang

besar, malah juga ia bakal merubah landskap dan senario pendidikan Negara.

Oleh yang demikian, satu penyelidikan yang mengumpul, menganalisis, dan mentafsirkan bukti

untuk membuat keputusan tersebut merupakan satu penyelidikan. Disebabkan penyelidikan yang

dijalankan itu berteraskan dan bakal member impak pada dunia pendidikan secara khusus, maka

penyelidikan ini adalah penyelidikan pendidikan.

1.2.2 Sejarah Awal Penyelidikan Pendidikan

Penyelidikan pendidikan telah bermula sejak bermulanya tamadun manusia (Mohd Majid

Konting, 2004). Antara perkara pokok yang menunjangi penyelidikan pendidikan adalah bagaimana

untuk memperolehi kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan sesuai dari masa ke

semasa. Boleh dikatakan, penyelidikan pendidikan ini telah berkembang selari dengan perkembangan

tamadun manusia. Dengan bertambahnya sumber pengetahuan, manusia dapat menyelidiki sesuatu

masalah yang dihadapi seterusnya memperbaiki kehidupan mereka.

Bermula pada tahun 1945, penyelidikan pendidikan telah berkembang dengan secara lebih

teratur. Pada dekad itu, penyelidikan pendidikan yang dijalankan menumpukan kepada usaha-usaha

untuk menilai semula penyelidikan pendidikan yang lebih awal daripada itu. Teras kepada penyelidikan

pendidikan era pasca Perang Dunia Kedua itu adalah untuk mengukuh dan menambahbaik kaedah dan

rekabentuk untuk menghasilkan maklumat penyelidikan yang lebih dipercayai (Mohd. Majid

Konting,1990).

Van Dalen (1962) seperti yang diterjemahkan oleh Abdul Fatah Abdul Malik dan Mohd. Majid

Konting (1993) telah memperincikan kaedah mendapatkan ilmu terbahagi kepada dua bahagian.

Bahagian pertama ialah ‘Kaedah Lama’ dan bahagian kedua ialah ‘Kaedah Baru’.

a. Kaedah Lama Mendapatkan Pengetahuan

Terdapat empat kaedah dalam kaedah lama ini yang digunapakai oleh para penyelidik

terdahulu. Kaedah tersebut ialah:

Page 5: Kaedah Kajian Kuantitatif Dan Kualitatif

5

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISKSP 6063 : Research Method in Science Education

2012

i. Autoriti

ii. Pengalaman persendirian

iii. Deduksi

iv. Induksi

Walaubagaimanapun, telah diakui bahawa kebanyakan kajian awal dalam penyelidikan

pendidikan ini mempunyai beberapa kelemahan dari segi rekabentuk dan kaedah yang digunakan.

Akibatnya, kajian-kajian awal kurang member sumbangan kepada peningkatan pengetahuan pendidikan

(Mohd. Majid Konting,1990).

b. Kaedah Baru Mendapatkan Pengetahuan

Kaedah Saintifik adalah kaedah yang digunapakai oleh para penyelidik masakini dalam

menjalankan penyelidikan. Kaedah ini adalah gabungan antara pendekatan deduktif dan induktif serta

pemikiran reflektif. Kaedah saintifik ini memberikan gambaran tentang prosedur yang terlibat dalam

menjalankan sesuatu penyelidikan.

1.2.3 Jenis Penyelidikan Pendidikan

Mohd. Majid Konting (1990) dalam buku beliau “Kaedah Penyelidikan Pendidikan” menyatakan bahawa

kebanyakan pakar penyelidikan pendidikan berpendapat bahawa bidang penyelidikan boleh dikelaskan

kepada dua kategori utama iaitu penyelidikan asas dan penyelidikan gunaan.

a. Penyelidikan Asas

Penyelidikian asas merupakan penyelidikan yang menekankan tentang penemuan pengetahuan

semata-mata untuk pengetahuan. Penyelidikan asas biasanya lebih menumpukan kajian teori-

teori yang wujud di dalam bidang pendidikan dengan lebih mendalam. Kajian mendalam tentang

teori ketegangan saraf oleh ahli psikologi merupakan satu jenis penyelidikan asas, (Mohd. Majid

Konting,1990).

Penyelidikan asas juga ditakrifkan sebagai satu penyelidikan yang bertujuan semata-mata untuk

menambah ilmu pengetahuan manusia tentang alam sekeliling tanpa tujuan khusus untuk

menyelesaikan sesuatu masalah mendesak, (Sidek Mohd Noah, 2002)

Page 6: Kaedah Kajian Kuantitatif Dan Kualitatif

6

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISKSP 6063 : Research Method in Science Education

2012

b. Penyelidikan Gunaan

Berbeza dengan penyelidikan asas, penyelidikan gunaan bertujuan untuk menyelesaikan

masalah praktis yang dihadapi. Penyelidikan gunaan dilakukan secara langsung ke atas masalah

sebenar dan dilakukan di dalam situasi di mana masalah ditemui. Misalnya, di dalam stadium

yang dipenuhi penonton dan keadaan yang tegang disebabkan perlawanan akhir bolasepak Piala

Malaysia, sebuah pasukan yang bertanding tidak dapat mempamerkan corak permainan yang

sepatutnya. Penyelidikan perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, (Mohd. Majid

Konting,1990).

Penyelidikan dilakukan mengikut langkah-langkah tertentu yang diatur khas untuk mendapatkan

maklumat baru. Pengetahuan baru yang diperoleh boleh digunakan untuk memperbaiki

kehidupan manusia, (Sidek Mohd Noah, 2002).

Page 7: Kaedah Kajian Kuantitatif Dan Kualitatif

7

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISKSP 6063 : Research Method in Science Education

2012

2.0 REKABENTUK KAJIAN

Rekabentuk sesuatu kajian adalah satu rangka yang membentuk dan menentukan bagaimana

sesuatu penyelidikan itu dijalankan. Ranjit Kumar (2005) dalam buku beliau, Research Methodology : A

Step-By-Step Guide For Beginners mentakrifkan rekabentuk kajian sebagai satu pelan prosedur yang

diambil oleh penyelidik untuk menjawab soalan secara sah, berobjektif, tepat dan bersifat ekonomik.

Beliau menambah, menurut Seltze (1962), definisi bagi rekabentuk kajian ialah satu susunan kaedah

mengumpul dan menganalisis data secara berhemah dengan tujuan untuk mencapai maksud kajian itu

dijalankan melalui prosedur yang ekonomik.

Berdasarkan definisi rekabentuk kajian di atas, terdapat dua tujuan utama pemilihan rekabentuk

itu dalam sesebuah penyelidikan yang dijalankan. Pertama, ia berkait dengan perkembangan dan juga

isu susunan logistik atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalankan penyelidikan. Kedua, ia

menekankan tentang kepentingan kualiti dalam setiap prosedur penyelidikan untuk memastikan

kesahan, keobjektifan, dan ketepatan data penyelidikan.

Terdapat dua jenis rekabentuk kajian. Kedua-duanya mempunyai pendekatan dan kaedah yang

berbeza bagi mencapai objektif kajian. Rekabentuk yang dimaksudkan adalah:

I. Kuantitatif

II. Kualitatif

Kepentingan Rekabentuk Kajian

Rekabentuk yang terbaik bagi sesebuah penyelidikan adalah rekabentuk yang mempunyai

susunan prosedur yang boleh mendapatkan maklumat berguna, dengan kos yang minimum.

Pengumpulan data melibatkan proses yang rumit dan mahal. Kegagalan menggunakan kaedah

mengumpul data yang berkesan berdasarkan rekabentuk yang dipilih boleh mengakibatkan kepada

dapatan maklumat yang tidak tepat, kabur, dan juga menyebabkan beban maklumat.

Kegagalan memilih rekabentuk yang berkesan boleh meninggikan perbelanjaan penyelidikan.

Kadang-kadang penyelidik juga berasa kecewa dan seterusnya gagal menyempurnakan sesuatu

penyelidikan disebabkan pemilihan dan penggunaan rekabentuk yang tidak sesuai dengan tujuan kajian,

(Mohd. Majid Konting,1990).

Page 8: Kaedah Kajian Kuantitatif Dan Kualitatif

8

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISKSP 6063 : Research Method in Science Education

2012

2.1 KONSEP KUANTITATIF DAN KUALITATIF

Kedua-dua rekabentuk penyelidikan ini melibatkan proses yang sama iaitu pembinaan satu atau

lebih hipotesis, pernyataan tentang kajian masa lau, pengumpulan dan juga analisis data.

Walaubagaimanapun, terdapat perbezaan yang besar antara dua rekabentuk penyelidikan ini dari segi

kaedah pelaksanaan proses-proses yang dinyatakan tadi.

2.1.1 Rekabentuk Kuantitatif

Quantitative researchers usually start with a specific hypothesis to be tested, isolate the

variables they want to study, control for extraneous variables, use a standardized

procedure to collect some form of numerical data, and use statistical procedures to

analyse and draw conclusions from the data. (Leedy, P. D. , Ormrod, J. E. 2010)

Para penyelidik kuantitatif biasanya memulakan penyelidikan mereka dengan hipotesis yang spesifik

untuk diuji, mengasingkan semua pembolehubah yang ingin dikaji, mengawal pembolehubah luaran,

menggunakan prosedur piawai untuk mengumpul data numerik, dan menggunakan prosedur statistik

untuk menganalisis seterusnya merumuskan dapatan kajian daripada data tersebut.

Dalam rekabentuk kuantitatif, terdapat beberapa jenis penyelidikan yang boleh digunakan

sebagai instrumen kajian. Antaranya termasuklah:

i. Kajian Deskriptif

ii. Kajian Korelasi

iii. Kajian Sebab-Akibat

iv. Kajian Eksperimental

v. Kajian Perkembangan

2.1.2 Rekabentuk Kualitatif

Qualitative researchers often start with general research questions rather than specific

hypotheses, collect an extensive amount of verbal data from a small number of participants,

Page 9: Kaedah Kajian Kuantitatif Dan Kualitatif

9

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISKSP 6063 : Research Method in Science Education

2012

organise those data into some form that gives them coherence, and use verbal descriptions to

portray the situation they have studied. (Leedy, P. D. , Ormrod, J. E. 2010)

Para penyelidik kualitatif biasa memulakan penyelidikan mereka dengan soalan-soalan kajian,

berbanding hipotesis yang spesifik. Mereka akan mengumpul data verbal secara meluas iaitu data

berbentuk maklumat daripada temubual dalam jumlah peserta yang kecil. Seterusnya mereka akan

menyusun data dalam bentuk yang koheren, dan menggunakan pernyataan secara verbal untuk

menggambarkan situasi yang mereka kaji.

Dalam rekabentuk kajian kualitatif, terdapat beberapa jenis penyelidikan yang menjadi tunjang

kepada pelaksanaannya. Antaranya:

i. Phenomology

ii. Etnografi

iii. Grounded Theory

iv. Kajian Kes dan Lapangan

2.1.3 Rumusan Rekabentuk Penyelidikan

Jadual 1 di bawah merumuskan ciri-ciri kuantitatif dan kualitatif.

PERSOALAN KUANTITATIF KUALITATIF

TUJUAN

PENYELIDIKAN

Untuk menerangkan dan

membuat jangkaan

Untuk mengesahkan dan

membenarkan

Untuk menguji teori

Untuk mencirikan dan

menerangkan

Untuk meneroka dan

mentafsir

Untuk membina teori

CIRI PROSES

PENYELIDIKAN

Berfokus

Pembolehubah yang diketahui

Garis panduan yang tetap

Kaedah ditentukan dahulu

Holistik

Pembolehubah yang tidak

diketahui

Garis panduan yang fleksibel

Page 10: Kaedah Kajian Kuantitatif Dan Kualitatif

10

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISKSP 6063 : Research Method in Science Education

2012

Konteks bebas

Pandangan yang terpisah

Kaedah ditentukan kemudian

Konteks yang terikat

Pandangan peribadi

JENIS DAN

KAEDAH

PENGUMPULAN

DATA

Data numerik (bernombor)

Mewakili sampel yang besar

Instrumen yang piawai

Data teks ataupun bergambar

Bermaklumat dari sampel yang

kecil

Tiada instrument piawai tetap

KAEDAH ANALISIS

DATA

Statistik

Menekankan ketepatan

Rumusan bersifat deduktif

Berdasarkan tema dan

kategori

Analisis secara subjektif

Rumusan bersifat Induktif

DAPATAN KAJIAN

Nombor

Berstatistik dan saling berkait

Kaedah saintifik yang formal

Perkataan

Naratif berdasarkan pendapat

individu

Kaedah individu bersifat

perbahasan

Jadual 1 Rumusan Ciri-Ciri Kuantitatif Dan Kualitatif

2.2 PENYELIDIKAN KUANTITATIF

Seperti yang telah dinyatakan awal tadi, rekabentuk penyelidikan yang berasaskan kuantitatif

mempunyai beberapa jenis kajian di dalamnya. Kajian deskriptif, Korelasi, Sebab-Akibat, Eksperimental,

dan Perkembangan adalah jenis-jenis kajian yang dimaksudkan.

2.2.1 Kajian Deskriptif

Sidek Mohd Noah (2002) menyatakan bahawa kajian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk

memberi penerangan yang sistematik mengenai fakta dan ciri-ciri sesuatu populasi atau bidang yang

diminati secara fakta dan tepat. Misalnya:

Page 11: Kaedah Kajian Kuantitatif Dan Kualitatif

11

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISKSP 6063 : Research Method in Science Education

2012

Satu kajian tinjauan mengenai keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sektor

korporat.

Satu laporan tentang keputusan peperiksaan PMR di seluruh Negara oleh Kementerian Pelajaran

Malaysia.

Mohd. Majid Konting (1993) pula menyatakan bahawa penyelidikan deskriptif merupakan penyelidikan

yang bermatlamat untuk menerangkan sesuatu fenomena yang sedang berlaku. Sebagai contoh, apakah

faktor-faktor yang menentukan kejayaan KBSM? Faaktor-faktor tersebut boleh dikenalpasti melalui

kaedah kajian deskriptif.

2.2.2 Kajian Korelasi

A correlational study examines the extent to which differences in one characteristic or

variable are related to differences in one or more other characteristics or variables. A

correlation exists if, when one variable increases, another variable either increases or

decreases in a somewhat predictable fashion. (Leedy, P. D. , Ormrod, J. E. 2010)

Kajian korelasi bertujuan untuk menyiasat sejauh mana variasi dalam satu faktor seimbang

dengan variasi-variasi dalam satu atau lebih faktor lain berasaskan pekali korelasi, (Sidek Mohd Noah

2002). Sebagai contoh:

Kajian tentang hubungan antara konsep kendiri dengan pencapaian akademik

Kajian tentang keselarasan kerjaya dan hubungan dengan kepuasan kerja

Dengan kata lain, kajian korelasi akan mengkaji perkaitan antara pembolehubah-pembolehubah

yang wujud dalam sesuatu masalah. Memandangkan terdapat banyak pembolehubah dalam dunia

pendidikan, kajian korelasi adalah sangat popular bagi menjelaskan fenomena dan masalah dalam

bidang pendidikan.

2.2.3 Kajian Sebab-Akibat

Page 12: Kaedah Kajian Kuantitatif Dan Kualitatif

12

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISKSP 6063 : Research Method in Science Education

2012

Seperti namanya, kajian sebab-akibat menekankan aspek komparatif untuk mengkaji perkaitan

yang mungkin antara sebab dan akibat dengan cara memerhati beberapa kesan yang wujud serta

menyemak semula data-data sedia ada bagi mencari faktor-faktor sebab-akibat. Sebagai contoh:

Mengkaji faktor-faktor yang mencirikan individu-individu sebagai berisiko tinggi untuk mengidap

sakit jantung dengan menggunakan data-data dari sebuah syarikat insurans.

Mengkaji faktor-faktor yang menjadi sebab utama berlaku kemalangan jalan raya dengan

melihat rekod di Jabatan Pengangkutan Jalan, atau Jabatan Trafik, Polis Diraja Malaysia.

2.2.4 Kajian Eksperimental

Kajian eksperimen merupakan satu rancangan penyelidikan yang dijalankan untuk menentukan

kesan sesuatu olahan. Penyelidik secara sengaja dan sistematik memperkenalkan olahan ke dalam

fenomena semulajadi dan mengamati rentetan perubahan yang berlaku ke atas fenomena tersebut,

(Mohd. Majid Konting, 1993). Sebagai contoh:

Apakah kesan suhu bilik darjah ke atas pencapaian pelajar dalam peperiksaan SPM?

Apakah kesan program pemberian susu percuma kepada kecerdasan pelajar sekolah rendah?

Penyelidikan eksperimen biasa digunakan dalam penyelidikan pendidikan, terutama bagi maksud

menguji hipotetsis. Ia juga boleh digunakan untuk menyiasat hubungan sebab dan kesan dengan

mendedahkan satu atau lebih kumpulan percubaan kepada satu atau lebih rawatan dan

membandingkan keputusan kepada satu atau lebih kumpulan kawalan yang tidak menerima sebarang

rawatan. Misalnya, satu kajian pernah dilakukan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum untuk menguji

sejauh mana keberkesanan Kurikulum Asli Peribumi (KAP) dalam meningkatkan pencapaian anak-anak

orang asli dan peribumi. Beberapa buah sekolah yang yang berada dalam kumpulan perintis kepada

modul kurikulum baru ini telah diuji menggunakan satu instrumen ujian dan data ujian tersebut

direkodkan. Seterusnya, satu kumpulan kawalan yang tidak pernah terlibat dengan pelaksanaan KAP

juga turut diuji dengan instrumen yang sama. Keputusan ujian antara dua kumpulan ini dianalisis dan

dibandingkan pencapaiannya.

2.2.5 Kajian Perkembangan

Page 13: Kaedah Kajian Kuantitatif Dan Kualitatif

13

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISKSP 6063 : Research Method in Science Education

2012

Kajian perkembangan dijalankan bertujuan untuk menyiasat corak dan rentetan-rentetan

pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi masa, (Sidek Mohd Noah 2002)

Kajian perkembangan merupakan kajian yang dilakukan bagi mengenalpasti dan mentafsir

perkembangan sesuatu unit sosial. Dalam konteks pendidikan, kajian jenis ini mengkaji perkembangan

proses atau sistem pendidikan bagi tempoh yang panjang, (Mohd. Majid Konting, 1993).

Para penyelidik bersetuju menggariskan kajian perkembangan ini kepada dua bahagian iaitu:

Kaedah Longitudinal

Kaedah Silang (Cross Sectional)

i. Kaedah Longitudinal

Ciri utama kaedah ini ialah ia menggunakan sampel yang sama, dalam tempoh masa yang lama.

Sebagai contoh, penyelidik menilai bagaimana proses dan sistem pendidikan berkembang. Selain itu,

penyelidik juga boleh mengkaji tentang bagaimana kemahiran dan tingkahlaku pelajar berkembang dari

semasa ke semasa. Penyelidik akan menilai perkembangan kemahiran mengira pelajar-pelajar KSSR

dengan memerhati dan mengkaji pelajar-pelajar yang sama dari darjah satu sehingga darjah enam.

ii. Kaedah Silang

Kaedah ini menggunakan sampel yang berlainan, tetapi kajian yang dijalankan pada masa yang

sama. Contohnya, kajian berkenaan perkembangan kemahiran mengira pelajar KSSR boleh dilakukan

dengan mengukur kemahiran ini kepada semua murid yang terlibat dengan KSSR dari tahun satu

sehingga enam (tahun tiga setakat tahun 2013) dan pengukuran ini dilakukan pada masa yang sama.

2.3 PENYELIDIKAN KUALITATIF

Dalam rekabentuk penyelidikan kualitatif, terdapat beberapa jenis kajian yang berada di

dalamnya. Antaranya ialah Phenomology, Etnografi, Grounded Theory, dan Kajian Kes dan Lapangan.

2.3.1 Kajian Phenomology

Page 14: Kaedah Kajian Kuantitatif Dan Kualitatif

14

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISKSP 6063 : Research Method in Science Education

2012

Phenomenology adalah kajian yang menjelaskan pengalaman individu mengalami sesuatu

fenomena. Contohnya bagaimana seseorang remaja berhadapan dengan fenomena sebagai anak

angkat, atau bagaimana individu berhadapan dengan penyakit maut seperti kanser yang tiada harapan

untuk hidup lama. Kebiasaannya, kajian ini menggunakan pendekatan in-depth interview.

Kajian ini juga memfokuskan cubaan untuk memahami persepsi manusia, perspektif pandangan,

dan kefahaman terhadap sesuatu isu yang khusus. Leedy P. D., dan Ormrod J. E (1993) menyatakan

bahawa penyelidik phenomology bergantung secara eksklusif kepada tempoh masa temubual. Biasanya

sesi temubual berlangsung selama 1 atau 2 jam dan sampel kajian berada dalam lingkungan 5 hingga 25

orang individu.

2.3.2 Etnografi

Kajian ethnography adalah kajian yang menjelaskan hal2 budaya suatu kelompok etnik (sebab

itu ada perkataan ethno) mengikut sesuatu sempadan geografi. Misalnya kajian terhadap cara kaum

Penan di Sarawak menjaga keluarga.

Pendekatan yang lazim digunakan adalah participant observation atau pemerhatian ke atas

peserta yang terlibat dalam budaya tersebut bagi memahami sedalam-dalamnya segala aspek budaya

yang dikaji seperti kepercayaan bersama, nilai dipegang, amalan, bahasa, ritual. Aspek-aspek yang dikaji

ini menyebabkan ia mustahil dijalankan menggunakan kaedah lain selain daripada etnografi ini, (Leedy

P. D., dan Ormrod J. E, 1993)

Pada awal terciptanya kaedah kajian ini, ia digunapakai oleh ahli antropologi budaya. Namun

seiring perubahan waktu, kaedah ini turut digunakan oleh penyelidik bidang lain seperti sosiologi,

psikologi, dan juga pendidikan.

2.3.3 Grounded Theory

Page 15: Kaedah Kajian Kuantitatif Dan Kualitatif

15

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISKSP 6063 : Research Method in Science Education

2012

Grounded theory bertujuan membina teori terhadap fenomena yang ingin dikaji. Kajian ini sering

dijalankan bagi mendapatkan teori yang dapat menjelaskan mengapa berlakunya sesuatu fenomena

dalam masyarakat. Sebagai contoh teori tentang gejala ponteng sekolah, isu buang bayi dan sebagainya.

Kajian lazimnya dilakukan dengan in-depth interview dan membaca berulang kali transkrip temubual

tersebut sehingga terbongkar teori yang “tertanam” (grounded) yang mendasari fenomena yang dikaji.

Antara kajian lain yang menggunakan kaedah ini adalah kajian berkenaan tabiat makan kanak-

kanak, Tanggapan dan perasaan pelajar kolej terhadap perbincangan dakam kumpulan, dan tahap

tekanan bagi pekerja agensi swasta.

2.3.4 Kajian Kes dan Lapangan

Kajian Kes dan Lapangan atau Case study adalah satu kajian intensif dan mendalam bagi

menjelaskan satu atau beberapa kes yang spesifik. Case study adalah sebahagian daripada kajian

ethnografi tetapi reka bentuk kajian kes adalah kajian intensif dan ekslusif.

Berikut adalah beberapa contoh kajian kes dan lapangan:

Kejayaan luar biasa sebuah sekolah pendalaman Sabah

Kajian mendalam terhadap dua siswazah PhD Malaysia di UK yang berjaya menghabiskan

pengajian dalam tempuh 2 tahun

Kajian tentang sifat, ciri-ciri, dan rawatan sesuatu penyakit yang jarang dijumpai

Kajian boleh dijalankan secara unstructured interviewing, direct observation, dan interview. Ia biasa

digunakan untuk menyiasat dengan lebih lanjut tentang isu yang kurang diketahui atau kurang difahami

oleh masyarakat. Ia juga berguna untuk mengetahui bagaimana seseorang individu atau sesebuah

organisasi itu berubah dengan masa.

3.0 PENUTUP

Page 16: Kaedah Kajian Kuantitatif Dan Kualitatif

16

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISKSP 6063 : Research Method in Science Education

2012

Kajian penyelidikan dalam pendidikan mempunyai banyak variasi dan bentuk. Setiap penyelidik

haruslah memahami dengan baik setiap satu jenis rekabentuk dalam penyelidikan. Ia adalah perlu bagi

mengelakkan kecelaruan dan kekeliruan yang boleh menyebabkan penyelidikan yang dijalankan

terbengkalai ataupun tidak berkualiti lalu ditolak. Setiap rekabentuk yang wujud dalam menjalankan

penyelidikan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Terpulang kepada penyelidik untuk

memilih rekabentuk yang mana harus digunakan agar hasrat dan matlamat kajian dijalankan dapat

dicapai.

Untuk menjalankan penyelidikan pendidikan, para penyelidik haruslah mengenali latar belakang

masalah yang dikaji dengan baik. Mengkaji kerelevanan usaha yang dilakukan pada masa kini boleh

meningkatkan kualiti penyelidikan tersebut. Setiap kajian yang dilakukan juga haruslah dipandu oleh

keinginan untuk menghebahkan hasil kajian kepada masyarakat awam. Ini akan menjadikan para

penyelidik lebih bermotivasi untuk menjalankan, dan seterusnya melengkapkan kajian mereka.

Penyelidikan pendidikan haruslah dijadikan sebagai satu keperluan pada masakini terutama

kepada warga pendidik itu sendiri. Ia penting bagi menaiktaraf dan meningkatkan lagi sistem pendidikan

Negara kita Malaysia. Jika dibandingkan dengan Negara-negara membangun yang lain, Malaysia berada

dikedudukan yang agak baik dari segi infrastruktur dan kualiti pendidikan. Walaubagaimanapun, tahap

dan aras pendidikan dunia juga turut berkembang seiring dengan masa. Oleh yang demikian,

penyelidikan dalam pendidikan adalah sangat penting bagi menjamin kelestarian sistem pendidikan

Malaysia.

Dalam usaha memartabatkan pendidikan Malaysia, semua pihak haruslah terlibat bersama

menggembleng tenaga kepakaran, masa, dan kewangan untuk merealisasikan impian berada di

kemuncak dunia. Tanpa kerjasama daripada pihak Kementerian Pelajaran, warga pendidik, guru-guru,

pelajar dan ibu bapa, pastinya kita tidak mampu mencapai kecemerlangan di peringkat antarabangsa.

Yakinlah bahawa melalui pendidikanlah kita mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan

Negara-negara maju yang lain. Bersama kita gerakkan jentera bagi mencapai Wawasan 2020.

BIBLIOGRAFI

Page 17: Kaedah Kajian Kuantitatif Dan Kualitatif

17

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRISKSP 6063 : Research Method in Science Education

2012

Creswell, J.W (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2nd ed). USA, Sage Publications.

Ranjit Kumar (2005). Research Methodology: A Step-By-Step Guide For Beginners (2nd ed). London,Sage Publications Ltd

Thomas, R. M (2003). Blending Qualitative & Quantitative: Research Methods in Theses andDissertations. California, , Sage Publications

Mohd Majid Konting (1990) Cetakan Keenam (2006). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur,Dewan Bahasa Dan Pustaka

Leedy, P. D., Ormrod, J. E (1993) 9th Edition (2010). Practical Research: Planning and Design. New Jersey,Pearson

Sidek Mohd Noah (2002) Cetakan Keempat (2007). Rekabentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis.Serdang, Universiti Putra Malaysia

Van Dalen, D.B (1969) Terjemahan olehAbdul Fatah Abdul Malik, Mohd Majid Konting (1993).Memahami Penyelidikan Pendidikan Edisi Keempat. Serdang, Universiti Pertanian Malaysia

# Kepada semua pembaca: Penulisan ini adalah salah satu tugasan yang dilaksanakan oleh seorang pelajar Ijazah Sarjana Pendidikan (M. Ed). Diharapkan anda dapat mendapat manfaat melalui penulisan ini. Segala kekurangan harap dapat dimaafkan dan didahului dengan ucapan Terima Kasih

[email protected]