of 18 /18
Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif

Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan

Embed Size (px)

Text of Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan...

Page 1: Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan

Nota 2Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif

Page 2: Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan

Isi penting

Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatifPerkembangan penyelidikan kuantitatifPerkembangan penyelidikan kualitatifPerbezaan penyelidikan kuantitatif dan kualitatif dari segi proses penyelidikanPenggunaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif

Page 3: Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan

Definisi penyelidikan Kualitatif dan Kuantitatif

Penyelidikan kuantitatif Kajian kuantitatif adalah jenis

penyelidikan pendidikan di mana pengkaji memutuskan apa yang hendak dikaji, bertanya soalan yang khusus, mengecilkan skop soalan, mengumpul data yang boleh dikuantitatifkan daripada peserta, menganalisa nombor-nombor tersebut menggunakan statistik dan menjalankan inkuiri dalam bentuk yang objektif dan tidak bias.

Penyelidikan kualitatif Kajian kualitatif pula merupakan

satu kajian penyelidikan di mana pengkaji bergantung kepada pandangan peserta, menanyakan soalan yang luas dan umum, mengumpul data dalam bentuk perkataan atau teks daripada peserta, menjelaskan dan menganalisa perkataan-perkataan tersebut dalam bentuk tema-tema serta menjalankan inkuiri dalam bentuk yang subjektif dan bias.

Page 4: Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan

Perkembangan penyelidikan kuantitatif: Trenda sejarah

Prosedur statistikAmalan ujian dan pengukuranRekabantuk kajian

Page 5: Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan

Trenda sejarah: Prosedur kuantitatif statistik

Prosedur korelasiPerbandingan antara kumpulanHubungan sebab/akibat

Page 6: Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan

Trenda sejarah: Pengujian dan pengukuran kuantutatif

Menguji keupayaan akhir kurun ke 19)Pengukuran pencapaian(e.g. SAT)Meramal pencapaian daripada pengukuran ujian tara

Page 7: Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan

Trenda sejarah: Rejabentuk kajian kuantitatif

Tinjauan pendidikan(akhir kurun ke 19)Eksperimen mudah (awal abad ke 20)Pelbagai ujian dan kumpulan (pada 1935)Rekabentuk kajian longitudinalBuku tentang rekabentuk kajian(e.g. Kerlinger 1964)

Page 8: Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan

Perkembangan penyelidikan kualitatif: Tema utama

Idea filosofikalPerkembangan proseduralAdvocacy Practices

Page 9: Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan

Trenda sejarah: Idea filosofikal kualitatif

Naturalistic Inquiry atau ConstructivismMempertimbangkan pandangan pesertaMenerangkan pandangan peserta dalam penulisan konteks

Merupakan alternatif kepada penyelidikan tradisional

Page 10: Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan

Educational Research 2e: Creswell

Trenda sejarah: Perkembangan prosedur kualitatif

Fenomena utama vs soalan atau hipotesis kajianKaeah seperti temubual, pemerhatianRekabentuk seperti kajian kes, grounded theory dan narratif

Page 11: Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan

Trenda sejarah: Qualitative Advocacy Practices

Penyelidik kualitatif tidak objektif dan neutralPenyelidik kualitatif merupakan pemerhati kepada keadaan manusiaMakna penyelidikan adalah berbagai, politikal dan terbukaProjek penyelidikan merupakan kolaboratif dan parsitipori

Page 12: Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan

Ciri-ciri kajian kuantitatif dan kualitatif dalam proses penyelidikan

Langkah-langkah dalam proses penyelidikan

Menganalisa dan mentafsir Data

Melapor dan menilai

Mengumpul Data

Tentukan tujuan

Tinjauan literatur

Kenal pasti masalah

Ciri-ciri kuantitatif

Ciri-ciri kualitatif

• Descriptif/Penjelasan • Exploratori/ Memahami fenomena utama• Peranan penting

• Justifikasi masalah

• Peranan kecil• Justifikasi masalah

Spesifik dan sempit• Boleh

diukur/diperhati

• Umum dan luas• Pengalaman peserta

• Instrumen ditentukan• Datanumerikal• Bilangan ramai

• Umum dan “emerging”

• Teks atau imej• Bilangan kecil

• Statistik• Deskripsi trenda• Perbandingan/Ramalan

• Analisis teks• Deskripsi dan tema• Makna dan penemuan yg luas

• Standard dan tetap• Objectif dan tidak bias

• Fleksibel dan Emerging• Refleksif dan bias

Page 13: Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan

Persamaan antara penyelidikan kuantitatif dan kualitatif

• Keduanya mengikuti langkah dalam proses penyelidikan yang sama

• Format melapor masalah kajian adalah sama

• Keduanya mempunyai langkah-langkah pengumpulan data

Page 14: Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan

Langkah-langkah penyelidikan dalam kajian kuantitatif dan kualitatif

Langkah dalan proses penyelidikan

Analisa dan tafsir Data

Melapor dan menilai

Mengumpul data

Menentukan tujuan

Tinjauan literatur

Mnegenal pasti masalah

Rekabentuk kajian

Pendekatankuantitatifkualitatif

kuantitatifkualitatif

kuantitatifkualitatif

kuantitatifkualitatif

kuantitatifkualitatif

kuantitatifkualitatif

• Eksperimen• Korelasi• Tinjauan

• Ethnography

• Grounded Theory

• Narrative

• Campuran• Tindakan

Page 15: Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan

Penggunaan rekabentuk kuantitatif

Kajian eksperimen

Kajiankorelasi

Kajian tinjauan

Menerangkan sama ada Intervensi mempengaruhiOutcome satu kumpBerbanding kump satu lagi

Meramal perkaitan atau hubungan antara pemboleh ubah bagi satu

Menerangkan trenda bagi satu populasi

Kajian intervensi Kajian non-intervensi

Page 16: Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan

Penggunaan rekabentuk kualitatif

KajianEthnographic

KajianGrounded Theory

KajianNarrative

Meneroka budaya yang dikongsi oleh sekumpulan individu

Meneroka pengalaman individu untuk membina teori

Meneroka cerita individu untuk menerangkan kehidupan orang

Page 17: Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan

Penggunaan rekabentuk campuran

Kajian Kaedah Campuran

Kajian tindakan

Menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk lebihmemahami dan menerangkan masalah kajian

Menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk mengkaji masalah pendidikan yang dihadapi dalam setting mereka

Page 18: Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan

Bagaimana memilih penggunaan pendekatan kualitatif atau kuantitatif?

• Padankan pendekatan dengan masalah• Padankan pendekatan dengan audiens• Kaitkan pendekatan kepada

pengalaman anda