of 14 /14
Pendekatan penyelidik an kualitatif Reka Bentuk Kajian Kaedah Pengumpulan Data Teknik Pensamplean

Pendekatan Penyelidikan Kuantitatif

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bengkel Asas Penyelidikan Kepustakawanan

Text of Pendekatan Penyelidikan Kuantitatif

Page 1: Pendekatan Penyelidikan Kuantitatif

Pendekatan penyelidikan

kualitatifReka Bentuk Kajian

Kaedah Pengumpulan Data Teknik Pensamplean

Page 2: Pendekatan Penyelidikan Kuantitatif

Penyelidikan kualitatif

• Kaedah penyelidikan di mana :

i. penyelidik bergantung penuh kepada pandangan responden;

ii. menyoal secara umum dan meluas;

iii. mengumpul data berbentuk teks (perkataan), menjelas dan menghuraikan perkataan tersebut berdasarkan tema dan merumuskan secara subjektif dan berbentuk bias

Page 3: Pendekatan Penyelidikan Kuantitatif

Penyelidikan kualitatif

1. Inkuiri holistik dlm setting semulajadi.

6. Dapat membina teori asas/dasar (grounded theory).

2. Instrumen bergantung kepada kuasa pemerhatian penyelidik (bukan alat pengukur).

7. Subjek kajian membantu dalam interpretasi.

3. Menggunakan celik akal intuitif (hunches & intuition).

8. Penekanan terhadap proses sosial.

4. Rekabentuk penyelidikan dibuat mengikut kemajuan penyelidikan.

9. Analisis data adalah secara induktif.

5. Sampel adalah purposif (bukan rawak).

10.Penekanan kepada kualiti (subjektif).

Borg & Gall (1989)

Page 4: Pendekatan Penyelidikan Kuantitatif

Bila pendekatan kualitatif digunakan?

• ...untuk menerangkan atau menjawab soalan mengenai pekara tertentu, kejadian atau konteks dan perspektif sekumpulan informan terhadap peristiwa, kepercayaan, atau amalan.

• ...untuk meneroka topik penyelidikan yang kompleks di mana terlalu sedikit maklumat mengenainya yang diketahui

Page 5: Pendekatan Penyelidikan Kuantitatif

Ciri-ciri penyelidikan kualitatif

Bersifat Kemanusiaan &

kaedah penyelidikkan

tertua

Penyelidikan terhadap sikap

dan tingkah laku

Penyelidikan untuk

menjawab soalan‘mengap

a’ dan ‘bagaimana’

sesuatu fenomena itu

berlaku

Penyelidik memberi

makna kepada sesuatu

peristiwa

Memahami fenomena manusia melalui

pemerhatian dan tafsiran

Kepercayaan bahawa data tidak boleh

diterjemah ke dalam bentuk

nombor

Tidak menguji hipotesis

Tidak menggunakan banyak sampel

rawak

Page 6: Pendekatan Penyelidikan Kuantitatif

Mengenalpastimasalah

Ulasanpenulisan

Tujuan Penyelidikan

Pengumpulan data

Analisa & intepretasi data

Laporan & Penilaian

Proses Penyelidikan Kualitatif Kriteria Penyelidikan Kualitatif

Penerokaan/memahami fenomena utama yang dikaji

• Berperanan kecil• Menjustifikasi

masalah

• Umum & luas• Pengalaman

informer• Umum & baru

diperolehi• Data berbentuk

teks/imej• Bilangan kecil• Analisa teks• Deskripsi dan tema• Intepretasi yang

teliti• Fleksibel & baru

ditemui• Refleksif dan berat

sebelah

Page 7: Pendekatan Penyelidikan Kuantitatif

Tradisi penyelidikan kualitatif

Ethnografi

• Kajian corak budaya dan perspektif informan dalam persekitaran semula jadi mereka

Kajian kes

• Mengkaji ciri-ciri tertentu entiti kajian, fenomena, atau corak budaya dan perspektif informan dalam persekitaran semula jadi mereka

Grounded Theory

• Mengkaji bagaimana teori induktif yang diperolehi tentang suatu fenomena adalah berasaskan persekitaran yang tertentu

Historical Research

• Kajian terhadap data & maklumat yang sedia ada untuk belajar, memahami, dan mentafsir peristiwa lepas

Action Research

• Kajian untuk meningkatkan amalan pengamal dengan melakukan atau mengubah sesuatu

Biografi

• Kajian terhadap individu dan pengalamanya sebagaimana diceritakan kepada penyelidik atau maklumat daripada dokumen tertentu

Ethologi

• Kajian perbandingan asal-usul, ciri-ciri, dan budaya masyarakat yang berbilang

Interaksi simbolic

• Mengkaji bagaimana informan membina makna, perspektif dan berkongsi melalui interaksi dengan individu lain

Page 8: Pendekatan Penyelidikan Kuantitatif

Kaedah pengumpula

n data kualitatif

Page 9: Pendekatan Penyelidikan Kuantitatif

Proses pengumpulan dataMengenal

pasti kes/individu

Mendapatkan akses &

membina hubungan

Persampelan Bertujuan

Mengumpul data

Merekod maklumat

Menyelesaikan isu-isu lapangan

Menyimpan data

Cresswel (1998)

Page 10: Pendekatan Penyelidikan Kuantitatif

Kaedah pengumpulan data

Pemerhatian

•Perhatikan kumpulan sasar dengan melihat, mendengar dan bertindak seperti ahli kumpulan.•Penyelidik bertindak sebagai pemerhati atau peserta.

Temu bual

•Mengumpul data daripada informan melalui soalan yang dikemukan dan mendapatkan reaksi secara lisan atau tanpa lisan melalui : a) Temu bual berstruktur; b) Temubual Semi Berstruktur; c) Temubual Tidak Berstruktur

Analisa Dokumen

•Dokumen atau rekod tentang pemikiran, perasaan, pendapat atau tindakan seseorang.•Digunakan untuk mengesahkan data pemerhatian dan temu bual

Page 11: Pendekatan Penyelidikan Kuantitatif

Teknik Pensampelan

Page 12: Pendekatan Penyelidikan Kuantitatif

Purposive Samplingmemilih informan yang mempunyai

banyak maklumat berkaitan kajian yang dijalankan

Variation Maximum

a) memilih individu atau kes yang paling

ketara;b) tingkah laku

paling positif atau negatif

Snow ballIndividu terpilih mencadangkan

penglibatan individu lain

Teknik Pensampelan

Page 13: Pendekatan Penyelidikan Kuantitatif

Penyelidikan kualitatif mungkin bertanya soalan berikut…

i. Bagaimana ahli perniagaan membuat keputusan-keputusan perniagaan?

ii. Apakah sumber maklumat yang dirujuk oleh mereka dalam membuat keputusan?

iii. Maklumat apakah yang diperlukan oleh seorang ahli perniagaan?

iv. Apakah aktiviti-aktiviti perniagaan yang memerlukan mereka merujuk maklumat?

v. Adakah maklumat yang tidak tepat menyebabkan urusan perniagaan mereka gagal?

Page 14: Pendekatan Penyelidikan Kuantitatif

Terima [email protected]