Stan czysto›ci zbiornik³w wodnych w mojej miejscowo›ci "Podaj wodzie pomocn… d‚o„"

  • View
    542

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja Barbary Czerwonki ucz. kl. III a w ramach projektu "Podaj wodzie pomocną dłoń"

Text of Stan czysto›ci zbiornik³w wodnych w mojej miejscowo›ci "Podaj wodzie...

  • 1. Podaj wodzie pomocndo Prezentacje wykonaa:Barbara Czerwonka

2. SycewiceSycewice to druga co do wielkoci wie w Gminie Kobylnica.Pooona jest w pnocno-zachodniej czci gminy przytrasie szybkiego ruchu nr 6. W miejscowoci znajduje si 5staww. Powierzchnia najwikszego z nich wynosi 1,5 ha. Ich szlakdzieli miejscowo na zastawie i przedstawie. Stawy dzieliulica o szerokoci od 100 do 200 m. 3. Woda Woda to najbardziej rozpowszechniony zwizek chemicznyw przyrodzie- jedyny wystpujcy w trzech stanachskupienia: -ciekym (woda) -gazowym (para wodna) -stay (ld)Jako wody, jako substancji niezbdnej do yciaorganizmw ywych jest palc spraw ludzkoci poniewaw wielu miejscach na kuli ziemskiej zaczyna jej brakowa.Ogromne iloci zuywane w procesach technologicznychoraz bytowanie ludzi i zwierzt hodowlanych muszapowrci do rodowiska w stanie nie stanowicym dlaniego zagroenia std konieczno zwrcenia uwagi naproces oszczdnego gospodarowania ni i waciwego jejoczyszczania 4. "Nie jeste panem natury, lecz jej rwnoprawn czstk. Kiedygodzisz w ni, godzisz w siebie" 5. BadaniaW badaniach stosowano metodyanalizy kolo-metrycznej imiareczkowej. Metodami koloro-mytrecznymi analizowalimyzawarto fosforanw, azotanw,azotynw i odczynniki pH. Reakcjebarwne oceniano przez porwnanie zbarwnymi polami na kartach barw.Metod miareczkow oznaczanozawarto tlenu w wodzie. 6. Zawarto fosforanwFosfor jest podstawowym pierwiastkiemmetabolicznym nie zbdnym do yciarolin i zwierzt. Fosforany nieorganicznewystpowa mog w postaci jonwzwizanych z czsteczkami gleby oraz fosforanwwchodzcych w skad zwizkw piorcych. Kadyniezwizany fosfor wystpuje w postaci nieorganicznychfosforanw jest wchaniany przez glony i inne rolinywodne. Poniewa glony potrzebuj niewielkiej ilocifosforu, jego nadmiar prowadzi do zakwitu wd. 7. Miejsce pobrania prbki Fosforany w miligramach/wodylitrStaw 10,3 mg/l PO4Staw 20,3 mg/l PO4Staw0,5 mg/l PO4rednio 0,36 mg/l PO4Moemy odczyta e jest to woda przecitna. 8. Badanie zzawartocifosforanw 9. Zawarto azotanwAzotany w maych steniach wystpuj we wszystkichwodach naturalnych. Stanowi najwyszy stopieutlenienia azotu, s kocowym produktem procesubiochemicznego utleniania zwizkw organicznych. Wostatnim okresie bardzo wanym problemem stao sizanieczyszczenie wd, zwaszcza podziemnychazotanami. Stay wzrost zawartoci azotanw w wodachnaturalnych wynika z intensywnoci stosowanianawozw azotowych oraz odprowadzanianiedostatecznie oczyszczonych ciekw. 10. Miejsce pobrania prby Azotyny [mg/l]wodyStaw 1 0 mg/l NO2Staw 2 0 mg/l NO2Staw 3 0,2 mg/l NO2rednio0,2 mg/l NO2Moemy odczyta e jest to woda czysta. 11. Badanie azotanw w wodzie zapomoc analizy kolometrycznej 12. Zawarto azotynwAzotyny nale do zwizkw chemicznych, ktrew ostatnich dziesicioleciach stosuje si wogromnych ilociach w rolnictwie, w nawozachsztucznych. Czyli dobrze, bo kade dziecko wie,e nawozy sztuczne s po to, by z kadegohektara pola rolnego zbiera coraz wicejpodw rolnych. ale te poyteczne dla rolnikwazotany s bardzo szkodliwe dla wszystkichludzi, ktrzy zmuszeni s spoywa je z wodpitn. 13. Miejsce pobrania prbki Azot azotanowy [mg/l]wodyStaw 10,02 mg/l NO3Staw 20,00 mg/l NO3Staw 30,01 mg/l NO3rednio 0,01 mg/l NO3Moemy odczyta e jest to woda czysta. 14. pHOdczyn PH wody w duym stopniu zaley odpodoa, na ktrym znajduje si badany zbiornik.Powoduj to rozpuszczane w wodzie zwizkichemiczne. 15. Miejsce pobrania prbkiOdczyn pHwodyStaw 1 7Staw 2 7Staw 3 7rednio7Moemy odczyta e jest to woda o odczynieobojtnym. 16. Zawarto tlenurozpuszczonego w wodzieZawarto tlenu w wodzie jest jednym zwaniejszych wskanikw okrelajcychjako wody. Oceany, jeziora rzeki i innezbiorniki wodne zawieraj tlen niezbdny doycia rolin i zwierzt wodnych. Brak tlenuw zbiorniku wodnym wiadczy o znacznymjego zanieczyszczeniu. 17. Miejsce pobrania prbki Zawarto tlenuwodyrozpuszczonego w wodzieStaw 16,3 mg/l tlenuStaw 25,5 mg/l tlenuStaw 37 mg/l tlenurednio 6,26 mg/l tlenu 18. Dziki badaniom uzyskaam mnstwowiedzy z wielu dziedzin. Przekonaam sirwnie, e nauka nie musi by przykrymobowizkiem lecz moe by fascynujcprzygod.