Wykorzystanie HPLC do izolacji i badania czysto›ci antybiotyk³w

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Wykorzystanie HPLC do izolacji i badania czysto›ci antybiotyk³w

 • 1

  Wykorzystanie HPLC do izolacji i badania czystoci

  antybiotykw

  Przedmiot: Instrumentalne metody badania struktury i aktywnoci

  biomoleku

  Kierunek studiw: Biotechnologia Lekw

  Opracowali : Sprawdzi i zatwierdzi : prof. dr hab. in. Marian Kamiski mgr in. Mariusz Jaszczot prof. dr hab. in. Marian Kamiski dr in. Agnieszka Sagajdakow

  Gdask, 2012

 • 2

  PODSTAWY TEORETYCZNE

  Antybiotyki peptydowe

  Sposoby definiowania antybiotykw zmieniay si wraz z rozwojem

  antybiotykoterapii. Wedug pierwszej definicji zaproponowanej w roku 1942 przez

  Waksmana terminem antybiotyki (sowo pochodzi przez poczenie dwch wyrazw

  greckich: anti przeciw oraz biotikos zwizany z yciem) okrelane byy wszystkie

  substancje chemiczne wytwarzane przez drobnoustroje, ktre w duych rozcieczeniach maj

  zdolno zabijania lub hamowania (inhibicji) wzrostu innych drobnoustrojw. Aktualna

  definicja zaproponowana przez Chmiela (1998) okrela antybiotyki, jako substancje

  naturalne, najczciej pochodzenia mikrobiologicznego oraz ich syntetyczne i psyntetyczne

  analogi, ktre w maym steniu wybirczo dziaaj na struktury i procesy biologiczne,

  hamuj wzrost lub procesy rozmnaania.

  Z powodu bardzo duej liczby antybiotykw pochodzenia naturalnego oraz jeszcze

  wikszej liczby ich chemicznych modyfikacji oraz antybiotykw syntetycznych, brak jest

  jednorodnej i przejrzystej klasyfikacji. Z tego wzgldu obecnie stosuje si kilka kryteriw

  grupowania antybiotykw. Gwnym i najczciej stosowanym sposobem klasyfikacji

  substancji chemicznych o aktywnoci antybiotycznej, jest ich budowa chemiczna [1].

  Antybiotyki s uszeregowane w piciu grupach:

  pochodne aminokwasw (penicyliny, cyklosporyna itp.),

  pochodne cukrw (streptomycyna, teikoplanina, itp.),

  antybiotyki makrocykliczne (erytromycyna, amfoterycyna B),

  chinony (tetracyklina, naftochinony, itp.),

  inne antybiotyki (chloramfenikol, polioksyna, itp.).

  Do grupy pochodnych aminokwasowych, oprcz niektrych modyfikowanych

  aminokwasw, zalicza si rwnie antybiotyki peptydowe (nizyna) oraz ich pochodne:

  glikopeptydy (wankomycyna), lipopeptydy (daptomycyna) oraz chromopeptydy

  (aktynomycyna). Zwizki chemiczne bdce pochodnymi aminokwasw, w tym naturalne

  peptydy antydrobnoustrojowe (PAD) stanowi du grup zrnicowanych pod wzgldem

  budowy chemicznej i struktury przestrzennej zwizkw chemicznych o masie czsteczkowej

  od kilkuset Da (Dalton) do kilkuset kDa. Cz z nich, jak np. gramicydyna s syntetyzowane

  klasycznie, metod rybosomaln, a cz, jak wankomycyna, (bdca glikopeptydem) s

  otrzymywane na drodze syntezy nierybosomalnej.

 • 3

  Do dzisiaj powyej 40 000 antybiotykw zostao odkrytych ze rde naturalnych,

  z tego, co najmniej 3 700, to peptydy wykazujce aktywno przeciwdrobnoustrojow

  (antybiotyki peptydowe), ktre wyizolowano z szerokiej grupy organizmw ywych, do

  ktrej zaliczy mona: bakterie, grzyby, bezkrgowce (owady, pajczaki), krgowce (pazy,

  ryby, ssaki, w tym czowiek), ale rwnie wirusy (np. wirus HIV) [2,3].

  Organizmy bakteryjne wytwarzaj bardzo szerok gam zwizkw chemicznych

  o dziaaniu bakteriobjczym lub bakteriostatycznym, do ktrych nale: toksyny, enzymy

  proteolityczne oraz peptydy antydrobnoustrojowe (PDA) tym przypadku nazywane

  bakteriocynami.

  Wedug Klaenhammera (1993) 99% bakterii produkuje, co najmniej jedn

  bakteriocyn [4]. Bakteriocyny stanowi liczn grup peptydw antydrobnoustrojowych

  syntetyzowanych rybosomalnie przez bakterie zarwno gram dodatnie, jak i gram ujemne.

  Najbardziej znan grup bakteriocyn s kolicyny, produkowane przez gram ujemne

  paeczki E. coli. Sekwencja peptydu, sekwencja biaka ochronnego oraz sekwencja biaka

  odpowiadajcego za uwolnienie peptydu z komrki s kodowane, jako klaster genw

  i przechowywane w plazmidzie Col. Kolicyny wykazuj dziaanie nukleolityczne w stosunku

  do kwasw nukleinowych (DNA, rRNA i tRNA), powoduj depolaryzacj bony komrkowej

  (na zasadzie tworzenia kanaw jonowych), a take s inhibitorami syntetazy mureinowej.

  Peptyd wykazuje dziaanie toksyczne w stosunku zarwno do szczepu produkcyjnego,

  szczepw pokrewnych, ale rwnie innych rodzajw bakterii gram ujemnych [5].

  Bakterie gram (+) rwnie zdolne s do produkcji PAD, jednak ciar czsteczkowy

  tych peptydw jest mniejszy, ni 6kDa. W wielu przypadkach s to kationowe, amfifilowe

  peptydy transbonowe, ktre w duym stopniu przypominaj peptydy

  przeciwdrobnoustrojowe produkowane przez komrki eukariotyczne. Jednake peptydy

  wykazuj znacznie wysz aktywno w stosunku do specyficznych mikroorganizmw (na

  poziomie stenia pikomolarnego oraz nanomolarnego).

  Bakteriocyny bakterii gram dodatnich ze wzgldu na zrnicowanych charakter

  fizykochemiczny zostay podzielone na cztery klasy:

  lantybiotyki (klasa I),

  niemodyfikowane / nielantybiotykowe bakteriocyny (klasa II),

  wysokoczsteczkowe, termolabilne bakteriocyny (klasa III),

  bakteriocyny modyfikowane podstawnikiem lipidowym lub wglowodanowym

  (klasa IV).

 • Lantybiotyki (z ang.

  w swojej sekwencji lantioni

  strukturalnych zostay podzielone na dwie podgrupy: typ A oraz typ B

  wyduone, amfifilowe acuchy peptydowe o ci

  biwarstw fosfolipidow. Do tej grupy zalicza si

  peptydy o ciarze czsteczkowym ok. 2kDa, o ksztacie globularnym,

  powierzchniowego. Peptydy z tej klasy (np. mersacydyna i aktagardyna) s

  reakcji enzymatycznych zachodz

  komrkowej [7].

  Rys. 1. Wzr strukturalny aminokwasu niebiakowego, lantioniny.

  Niemodyfikowane bakteriocyny (k

  mlekowego (LAB) to w wi

  aminokwasowe (< 5kDa), ktre zostay podzielone na dwie podklasy: pochodne pediocyny

  (A) oraz bakteriocyny dipeptydowe (B).

  Trzecia podklasa bakteriocyn

  z dwch komplementarnych peptydw i najwy

  uzyskuj, kiedy oba peptydy s

  tej podgrupy to wysokoczsteczkowe, ulegaj

  10-15min.): laktocyny (G, M i F), termpofiliny (A i B) i wiele innych.

  Bakteriocyny z grupy

  lipidowy, bd wglowodanowy

  jest

  w wielu przypadkach pomijana.

  Antybiotyki peptydowe pochodzenia bakteryjnego

  dziaanie toksyczne rwnie w stosunku do szczepw bakterii wytwarzaj

  Z tego powodu mikroorganizmy opracoway sposoby ochrony przed toksycznym dziaaniem

  produkowanych przez siebie bakteriocyn. Pierwszym sposobem jest synteza peptydu

  ochronnego, ktrego sekwencja jest kodowana w klasterze genowym. Innym sposobem jest

  (z ang. lanthionine containing antibiotics), czyli PAD zawiera

  w swojej sekwencji lantioni (rys. 1) lub 3 metylolantioni, na podstawie r

  strukturalnych zostay podzielone na dwie podgrupy: typ A oraz typ B

  cuchy peptydowe o ciarze 2 5kDa, zdolne do przenikania

  . Do tej grupy zalicza si nizyn, epidermin oraz Pep5

  steczkowym ok. 2kDa, o ksztacie globularnym, pozbawione

  powierzchniowego. Peptydy z tej klasy (np. mersacydyna i aktagardyna) s

  reakcji enzymatycznych zachodzcych w komrce, np. synteza bakteryjnej

  Wzr strukturalny aminokwasu niebiakowego, lantioniny.

  Niemodyfikowane bakteriocyny (klasa II) produkowane przez szczepy bakterii kwasu

  mlekowego (LAB) to w wikszoci krtkie (30 70 AA), niskoczsteczkowe a

  aminokwasowe (< 5kDa), ktre zostay podzielone na dwie podklasy: pochodne pediocyny

  (A) oraz bakteriocyny dipeptydowe (B).

  podklasa bakteriocyn jest unikalna, ze wzgldu na to,

  z dwch komplementarnych peptydw i najwysz aktywno przeciwdrobnoustrojow

  , kiedy oba peptydy s obecne w porwnywalnej iloci. Peptydy wchodz

  wysokoczsteczkowe, ulegajce termicznej inaktywacji (60

  : laktocyny (G, M i F), termpofiliny (A i B) i wiele innych.

  z grupy IV do due polipeptydy zawierajce w strukturze pods

  owy (np. laktocyna S). Ze wzgldu na niskie znaczenie

  w wielu przypadkach pomijana.

  Antybiotyki peptydowe pochodzenia bakteryjnego, jak ju wspomniano wykazuj

  w stosunku do szczepw bakterii wytwarzaj

  Z tego powodu mikroorganizmy opracoway sposoby ochrony przed toksycznym dziaaniem

  produkowanych przez siebie bakteriocyn. Pierwszym sposobem jest synteza peptydu

  ochronnego, ktrego sekwencja jest kodowana w klasterze genowym. Innym sposobem jest

  4

  ), czyli PAD zawierajce

  a podstawie rnic

  strukturalnych zostay podzielone na dwie podgrupy: typ A oraz typ B [6]. Typ A to

  5kDa, zdolne do przenikania przez

  oraz Pep5. Typ B to

  pozbawione adunku

  powierzchniowego. Peptydy z tej klasy (np. mersacydyna i aktagardyna) s inhibitorami wielu

  ynteza bakteryjnej ciany

  Wzr strukturalny aminokwasu niebiakowego, lantioniny.

  lasa II) produkowane przez szczepy bakterii kwasu

  steczkowe acuchy

  aminokwasowe (< 5kDa), ktre zostay podzielone na dwie podklasy: pochodne pediocyny

  du na to, e s zbudowane

  przeciwdrobnoustrojow

  ci. Peptydy wchodzce w skad

  ce termicznej inaktywacji (60 100C,

  ce w strukturze podstawnik

  du na niskie znaczenie grupa ta

  wspomniano wykazuj

  w stosunku do szczepw bakterii wytwarzajcych dany peptyd.

  Z tego powodu mikroorganizmy opracoway sposoby ochrony przed toksycznym dziaaniem

  produkowanych przez siebie bakteriocyn. Pierwszym sposobem jest synteza peptydu

  ochronnego, ktrego sekwencja jest kodowana w klasterze genowym. Innym sposobem jest

 • zastosowanie biaek transportowych ABC

  bakteryjnej.

  Nizyna (antybiotyk typu A) bezapelacyjnie jest najlepiej poznan